Regulamin Turnieju gry „Dom Przyjazny dla Planety”

advertisement
Regulamin Turnieju gry „Dom Przyjazny dla Planety”
1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Turnieju w “Dom Przyjazny dla Planety” jest Blue Ivy
Marketing Solutions Sp. z o.o., zwany dalej Organizatorem, z siedzibą w
Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 27/35 m 78; 00-639 Warszawa, NIP
951-224-15-79, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000302394, kapitał
zakładowy: 52 000 PLN, adres korespondencyjny: ul. Bajońska 9A m 8,
03-963 Warszawa
2. Fundatorem nagrody jest IKEA Retail Sp. zo.o. , z siedzibą w Jankach, Pl.
Szwedzki 3 , 05-090 Raszyn, zwany dalej IKEA.
3. Turniej prowadzony jest w dwóch etapach – turnieje eliminacyjne oraz
turniej finałowy (finał).
4. Turnieje eliminacyjne będą prowadzone 20 listopada 2016 w sklepach
IKEA pod następującymi adresami:
1. IKEA JANKI, Pl. Szwedzki 1, 05-090 Raszyn
2. IKEA TARGÓWEK, ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa
3. IKEA GDAŃSK, ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk
4. IKEA BYGDOSZCZ, ul. Skandynawska 1, 85-776 Bydgoszcz
5. IKEA POZNAŃ, ul. Szwedzka 10, 61-285 Poznań
6. IKEA WROCŁAW, ul. Czekoladowa 5a , Bielany Wrocławskie,
55-040 Kobierzyce
7. IKEA KATOWICE, Al. W. Roździeńskiego 95, 40-203 Katowice
8. IKEA Kraków, ul. Josepha Conrada 66, 31-357 Kraków
9. IKEA ŁÓDŹ, ul. Pabianicka 255, 93-457 Łódź
5. W każdym ze sklepów IKEA odbędzie się od jednego do trzech
samodzielnych turniejów eliminacyjnych, rozpoczynających się kolejno w
godzinach: 10:00, 14:00 i 18:00.
6. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostaną zakwalifikowani do turnieju
finałowego.
7. Turniej finałowy odbędzie się w dniu 27 listopada 2016 w Kuchni Spotkań
IKEA przy Al. Jerozolimskich 61 w Warszawie.
2. UDZIAŁ W TURNIEJU „DOM PRZYJAZNY DLA PLANETY”
1. Udział w Turnieju mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie za
zgodą rodziców lub opiekunów, którą należy przedstawić Sędziemu
przed Turniejem.
2. W Turnieju nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele
Organizatora oraz Partnerów organizujących turnieje eliminacyjne.
3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest
zgłoszenie się poprzez
wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na
stronie https://www.ikeafamily.eu/lp/turniej oraz pojawienie się w
wyznaczonym terminie i miejscu.
4. Warunkiem zgłoszenia udziału w turnieju jest członkostwo w Klubie
IKEA Family oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
Osoby niebędące Klubowiczem IKEA Family mogą przystąpić do klubu
rejestrując się pod adresem www.ikeafamily.eu
W przypadku zgłoszenia do Turnieju osoby nieletniej, opiekun prawnyKlubowicz IKEA Family może zarejestrować osobę nieletnią podając
swoje dane w odpowiedniej rubryce, a w dniu Turnieju podpisać przed
rozgrywkami zgodę na udział nieletniego (nie wyklucza to udziału
opiekuna w Turnieju – wówczas należy zarejestrować się dodatkowo).
5. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi
swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon,
miasto zamieszkania) oraz, w przypadku zakwalifikowania się do
finału, wyraża zgodę na publikację swojego imienia i pierwszej litery
nazwiska oraz miasta zamieszkania na stronie internetowej Turnieju i
w innych kanałach komunikacyjnych Organizatora i jego partnerów.
6. Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia
udziału zarówno w eliminacjach, jak i finale Turnieju (osoby, które chcą
zrezygnować lub nie mogą stawić się na finały, proszone są w miarę
możliwości o poinformowanie Organizatora przynajmniej na 3 dni przed
datą finałów).
7. W przypadku niezgłoszenia się w określonym miejscu i czasie
zarejestrowanych uczestników lub pojawienia się wolnych miejsc
podczas Turnieju eliminacyjnego Organizator ma prawo zarejestrować
nowych uczestników, którzy zgłoszą swój udział w Sklepie IKEA
8. Każdy turniej rozpoczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie. W
razie niepojawienia się osób zarejestrowanych, ich miejsca w turnieju
są zwalniane i udostępniane osobom z list rezerwowych, a następnie
osobom obecnym w sklepie, które nie rejestrowały się poprzez
formularz rejestracyjny.
3. ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK I TURNIEJÓW
1. W każdym turnieju eliminacyjnym oraz turnieju finałowym zostanie
wyznaczony Sędzia, który podejmuje decyzje w trakcie trwania
turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne.
2. Sędzia decyduje o tym, jak uczestnicy zostają podzieleni na rozgrywki.
Każda rozgrywka musi mieć minimalnie 3 i maksymalnie 4
uczestników.
3. Sędzia losowo przydziela graczom miejsca przy stołach w każdej
rundzie.
4. Pierwszy gracz w każdej rozgrywce wybierany jest losowo, drugim
graczem zostaje osoba siedząca po lewej, itd.
5. Każdy turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym - tzn.
zwycięzcy poszczególnych rozgrywek przechodzą do kolejnych rund.
4. TURNIEJ FINAŁOWY GRY „DOM PRZYJAZNY DLA PLANETY”
1. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostają zaproszeni do wzięcia
udziału w turnieju finałowym.
1. Jeśli zwycięzca eliminacji odmówi wzięcia udziału w finale,
prawo do udziału w finale przechodzi na osobę, która zajęła
drugie miejsce.
2. Jeśli osoba, która zajęła drugie miejsce nie może wziąć udziału
w finale, z danych eliminacji nie zostaje zaproszony żaden
gracz.
2. W turnieju finałowym rozgrywane są dwie rundy eliminacyjne: jedna
runda półfinałowa i jedna runda finałowa.
3. W przypadku remisu w rundzie finałowej wygrywa osoba, która
zdobyła więcej punktów w rozgrywce półfinałowej.
1. W przypadku dalszego remisu nagroda zostaje podzielona
równo pomiędzy osoby remisujące.
5. NIESPORTOWE ZACHOWANIA
1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić sędziemu nieprawidłowe zachowania
współgraczy. Zgłoszeniu podlegają:
 próby złamania zasad,
 próby podglądania kart współgraczy lub zakrytych kart na
stole,
celowe rozpraszanie współgraczy, mające na celu utrudnić
im rozgrywkę,
 poprawianie elementów znajdujących się już na planszy bez
pozwolenia sędziego,
 celowe przedłużanie rozgrywki (tura gracza nie powinna
trwać dłużej niż 3 minuty),
 próby kontaktu z osobami postronnymi,
 korzystanie z urządzeń elektronicznych, które mogą wpłynąć
na wynik rozgrywki,
 podpowiadanie,
 niekulturalne zachowanie wobec sędziów, organizatorów lub
współgraczy.
2. Każde zgłoszenie sędzia ma obowiązek rozpatrzyć i w momencie
uznania, że było ważkie, sędzia ma prawo dać winnemu graczowi
ostrzeżenie lub zdecydować o jego dyskwalifikacji.
3. Sędzia ma prawo ostrzec uczestnika o groźbie dyskwalifikacji, gdy
dostrzeże groźbę niesportowego zachowania, jak i zdyskwalifikować
gracza za złamanie regulaminu.

6. NAGRODY
1. Nagrody w turniejach eliminacyjnych
 Zwycięzcy turnieju eliminacyjnego otrzymają bon upominkowy
o wartości 100 zł do zrealizowania w dowolnym sklepie IKEA
oraz egzemplarz gry „Dom Przyjazny dla Planety”.
 Dodatkowo fundator nagrody wypłaci ryczałt w wysokości 300
PLN na pokrycie kosztów dojazdu na turniej finałowy który
odbędzie się w Kuchni Spotkań IKEA w Warszawie. Ryczałt
pieniężny zostanie wypłacony w gotówce w dniu Turnieju
Finałowego.
 Wszyscy
pozostali
uczestnicy
finałowej
partii
turnieju
eliminacyjnego otrzymują egzemplarz gry „Dom Przyjazny dla
Planety ”
2. Nagrody w finale Turnieju
 Zwycięzca Turnieju otrzymuje 700 zł
w formie bonu do
wykorzystania w sklepach IKEA
 Osoba, która zajęła drugie miejsce w rozgrywce finałowej
Turnieju otrzymuje 500 PLN w formie bonu do wykorzystania w
sklepach IKEA
 Osoba, która zajęła trzecie miejsce w rozgrywce finałowej
Turnieju otrzymuje 250 PLN w formie bonu do wykorzystania w
sklepach IKEA
3. Nagrody nie mogą być wymieniane na pieniądze.
4. W przypadku zwycięstwa osoby niepełnoletniej, nagroda może zostać
przekazana
tylko
i
wyłącznie
prawnemu
przedstawicielowi
niepełnoletniego zwycięzcy.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każda osoba biorąca udział w Turnieju potwierdza znajomość i
akceptację regulaminu Turnieju.
2. Aktualny i pełny regulamin jest zawsze dostępny na stronie
internetowej Turnieju https://www.ikeafamily.eu/lp/turniej
8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest IKEA.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez
Administratora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), wyłącznie w
celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w Konkursie.
Download