Wzór umowy

advertisement
Załącznik nr 7 do SIWZ
/WZÓR UMOWY/
USŁUGI GEOFIZYCZNE
Zgodnie
z
dokonanym
przez
Zamawiającego
wyborem
oferty
Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego WR.SOP.0160.50.2015 w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi
polegającej na wykonywaniu zwiadowczych badań geofizycznych metodą sondowań
geoelektryczno-elektrooporowych (SGE) bezinwazyjnych na nieruchomościach
będących własnością Skarbu Państwa:
Powiat
Gmina
Obręb
Nr
pow.
działki
ha
SUMA
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zwiadowczych badań geofizycznych
nieruchomości oraz sporządzenie opinii, dotyczącej możliwości występowania w nich
złoża. Przeprowadzone badania powinny umożliwić stwierdzenie występowania, bądź
niewystępowania złoża, określenie jego zasobności oraz ocenę ekonomicznej
opłacalności jego wydobycia w granicach badanej nieruchomości. Dokumentację
zawierającą wyniki badań i pomiarów należy wykonać w dwóch egzemplarzach.
3. Celem badań jest rozpoznanie możliwości występowania złoża, określenie jego
zasobności i ocenę ekonomicznej opłacalności jego wydobycia w granicach badanej
nieruchomości.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem co najmniej
trzydniowym, osób władających nieruchomościami, na których będą dokonywane
badania, o terminie dokonania prac terenowych. Władający nieruchomościami zostaną
wskazani Wykonawcy przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy,
określone w § 6 ust. 5.
5. Wyniki badań geofizycznych zostaną zawarte w dokumentacji powykonawczej.
6. Dokumentację, o której mowa w ust. 5, należy sporządzić z podziałem na części:
tekstową i graficzną.
7. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:
a) metodykę i zakres wykonanych badań,
b) wyniki badań rodzaju i jakości kopaliny, wraz z obliczeniami średnich parametrów
dla złoża,
c) podsumowanie i wnioski,
d) mapę dokumentacyjną wykonanych badań geofizycznych wraz z zaznaczonym
obszarem badanej nieruchomości,
e) przekroje geoelektryczne,
f) kopie lub uwierzytelnione odpisy dokumentów, których treść ma istotne znaczenie
dla opracowanej dokumentacji.
§2
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r.,
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
(Dz. U. Nr 291, poz. 1714).
§3
Termin wykonania zamówienia wyznacza się na ____ dni od dnia zawarcia umowy.
§4
1. W razie zaistnienia przeszkód w wykonaniu przedmiotu zamówienia w ustalonym
terminie,
Wykonawca
jest
obowiązany niezwłocznie
powiadomić
o
nich
Zamawiającego na piśmie, wraz z przedstawieniem stosownych dokumentów
i wyjaśnień.
2. W przypadku, o którym mowa w
ust. 1, Zamawiający będzie miał prawo
do wyznaczenia nowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, potwierdzonego
w formie aneksu do umowy.
§5
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:
_________________ brutto (słownie: _____________ zł), w tym należny podatek
VAT , zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Nr zlecenia
Obręb
Dz. Nr
Cena jednostkowa
brutto
Razem
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Dla umów dla Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu znajdzie
się zapis o treści:
„Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu wszystkich opracowań składających się na
przedmiot umowy.”
Dla przedmiotów, dla których wymagane jest wykonanie więcej niż jednego opracowania
znajdzie się zapis „W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny uzasadniony
wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dokonać zapłaty w ____częściach (zostanie
wpisana ilość odpowiednia do ilości opracowań).
3.Dla umów dla pozostałych wnioskujących
„Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych, odrębnie za każde
opracowanie.”
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać każdorazowo dokumentację, o której mowa
w § 1 ust. 5 w dwóch egzemplarzach.
2. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Przedmiot ____ Zamiejscowej Sekcji
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego, Przedmiot ____ Sekcji
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu ul. Mińska 60,Przedmiot ____ Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28.
3. Dokumentem potwierdzającym odbiór jest protokół odbioru podpisany przez obie
strony.
4. Protokół o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5. Zamawiający wyznacza _____________ – tel. __________ e-mail:_______ jako
osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy, w tym za prawidłowe
wykonanie praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy.
6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie
_______________ – tel. __________ e-mail:_______.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w razie:
1) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5
ust. 1,
2) rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa
w § 5 ust. 1,
3) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego, za dane zlecenie, za każdy dzień opóźnienia,
4) opóźnienia w usunięciu wad, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określanego przez
Zamawiającego do usunięcia wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień
publicznych.
3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
§8
Na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy w całości bądź w jej części,
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.
§9
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności :
a) klęski żywiołowe,
b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację
usługi;
1.2 zmiany będące następstwem konieczności wprowadzenia korekty dokumentów
bądź czynności nie wynikającej z winy Wykonawcy;
1.3 zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie
poinformowano Zamawiającego;
1.4 zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku niemożności
przeprowadzenia prac terenowych, spowodowaną nieodpowiednią fazą wzrostu
utrudniającą lub uniemożliwiającą dokonanie pomiarów w terenie;
1.5 zmiany będące następstwem braku zgody władającego nieruchomością na
wykonanie badań w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy.
W przypadkach wymienionych w ust.1 Zamawiający może wyznaczyć nowy termin
realizacji umowy, odpowiedni do zaistniałych okoliczności.
2. Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ
lub treścią umowy;
b) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeżeli zmiana stawki VAT będzie
powodowała rażące zwiększenie kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą
połowie różnicy kwoty zapłaconego podatku VAT według nowej stawki, a kwotą
podatku VAT, którą zapłaciłby Wykonawca według stawki określonej w niniejszej
umowie;
c) zmiana danych, związanych z obsługą administracyjno –organizacyjną umowy
(zmiana rachunku bankowego, koordynatora umowy, zmiana adresu, itp.)
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza
wyrażenie zgody. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody
przez Zamawiającego.
§ 10
Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania osobom trzecim informacji i danych
związanych z przedmiotem niniejszej umowy w okresie obowiązywania umowy oraz po
jej zakończeniu.
§ 11
1.
Z chwilą podpisania protokołu przyjęcia dokumentacji, o którym mowa w § 6 ust. 3
umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej
czasowo licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do opracowania,
będącego przedmiotem umowy.
2.
Cena określona w § 5 ust.1 umowy obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy
z tytułu udzielenia Zamawiającemu określonych w ust.1 licencji na korzystanie
z majątkowych praw autorskich do dokumentacji.
3.
Udzielenie licencji, o którym mowa w ust. 1 następuje na następujących polach
eksploatacji:
a.
wykorzystywanie
opracowanej
dokumentacji
przez
Zamawiającego
w dowolnym celu związanym z potrzebą określenia wartości nieruchomości,
w szczególności w celu sprzedaży, aktualizacji i ustalenia opłaty rocznej
z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości,
b.
udostępnianie opracowanej
dokumentacji potencjalnym nabywcom
nieruchomości, na zgłoszony przez nich wniosek,
c.
zwielokrotnianie
opracowanej
dokumentacji
i
przekazanie
zwielokrotnionych egzemplarzy potencjalnym nabywcom i instytucjom
towarzyszącym nabyciu nieruchomości /np. banki, inne instytucje
finansujące/,
d.
publiczne udostępnianie, w tym w ulotkach, ogłoszeniach, materiałach
informacyjnych, czasopismach, gazetach i w sieci Internet, części
składowych opracowanej dokumentacji, wyłącznie w zakresie zawartych
w niej fotografii przedstawiających nieruchomość, w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 12
1. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi
integralną część umowy.
2. Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą umową będą doręczane osobiście lub
wysłane listem poleconym na adresy wskazane w komparycji umowy, a
w przypadkach w niej określonych także drogą elektroniczną, na adres e-mail
Wykonawcy. Strony uznają za doręczone oświadczenia złożone w sposób powyższy
z chwilą odpowiednio: doręczenia przesyłki lub /w razie jej nieodebrania/ z datą awiza
pocztowego lub wysłania przez Zamawiającego wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Dokumenty i informacje niezbędne do wykonania umowy Zamawiający przekazuje
Wykonawcy w formie elektronicznej, faxem lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907)
z późniejszymi zmianami) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
6. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Oddziału Zamawiającego
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Download