Zalecenia inspekcji weterynaryjnej

advertisement
□
Powiatowy Inspektorat Weterynarii /
w Łomży
'8-4()() Łomt.-, ul. Nowogrodzka 160
NIP 718-16-96-930 R-4SQ672484
lei. (0-86) 216-34-54. fax (0-86) 2163454 w. 44
Nasz znak:
PIW-Ł -6098/01/06
Data:
20 lutego 2006 r.
avian influenza - HPAI d. Fowl plague), szybko szerzącą się wśród populacji ptaków, podlega
obowiązkowi zgłaszania i zwalczania (poz. 14 załącznika nr 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz. U z dnia 20 kwietnia 2004 r. Nr 69 poz. 625 ) a szczepienia ochronne przeciw grypie
drobiu są zakazane, należy dostosować hodowle drobiu do niżej podanych wytycznych
Głównego Lekarza Weterynarii:
□ Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) sq dzikie ptaki, będące
bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.
□ Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu sq mało charakterystyczne i zróżnicowane w
zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków,
zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.
Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N1) u drobiu to depresja,
gwałtowny spadek/ utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i
obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie,
duszność, biegunka.
□ Padnięcia ptaków mogą być nagle, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do
1 00%. przy zakazaniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony
układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u
niosek. zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie
z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu
domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle
ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować równiez poprzez
zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo waZnq rolę
w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie,
obuwie, sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.
Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni,
zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie
~
pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są
wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go
również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).
ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań
zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną
z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat
ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia
umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się
choroby.
1. Zalecenia dla drobnotowarowI/ch hodowców drobiu - chów przyzagrodowy
Zaleca się:
.
karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki
dzikie;
.
przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem
uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
odizolowanie 9d fnn~9~c!rol?!u, kaczek i gęsi; -~o--~~~
.
.
przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym
przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa
.
(głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej
.
zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą
z mydłem;
.
wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; osobom
utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane
.
.
w przemysłowych fermach drobiu.
2. Zalecenia dla hodowców Qołębi oocztow~lIch
Zaleca się:
.
kannienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich,'
. przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym
przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
. nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania,
pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są
wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go
równiez obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).
ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
- -- Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań
zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną
z zagrozeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat
ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia
umozliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się
choroby.
l. Zalecenia dla drobnotowarowuch hodowców drobiu - chów PTZyzaf/rodowu
Zaleca się:
. kannienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
. przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia
kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
. odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
. przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod
szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
. unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze
zbiorników wodnych i rzek);
. zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej
zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
. po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą
z mydłem;
. wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
. osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane
w przemysłowych lennach drobiu.
2.. Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych
Zaleca się:
. kannienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich,.
. przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,'
. nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania,
"'
3. Zalecenia dla Drzemuslow:uch Droducentów drobiu
W okresie wiosennych wędrówek dzikich ptaków do końca maja 2006r., powinno się przetrzymywać drób
w odosobnieniu. Drób wodny (kaczki i gęsi) może być karmiony w tym czasie zielonkami dowożonymi do
miejsca jego odchowu.
Zielonki nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc
stanowiących ostoję ptaków dzikich.
Zaleca się:
. przetrzymywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia
kontaktu z dzikim ptactwem;
. karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
. szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a
także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń
wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),'
. ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których
przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje
drób,'
. ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te
nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
. rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
. założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
. wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami
koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
. obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających,.
. rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy;
. obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na
fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni,'
. wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed
wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
. aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami,
gołębiami.
Nieprzestrzeganie wymienionych wy/żei zaleceń może powodować wzrost zagrożenia
ptasi grypą.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do rzeźni, są zawsze
obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają
badaniu przed
i poubojowemu w rzeźniach drobiu.
Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów
ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.
W zależności od rozwoju sytuacji i poziomu zagrożenia wysoce zjadliwą grypą
ptaków
- ptasią grypą w Polsce jak i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz
Weterynarii podejmie wszelkie, możliwe i prawem przewidziane działania w celu zabezpieczenia Polski przed
wniknięciem tej choroby.
4. niezwłocznie infonnować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży
o wszelkich niepokojących objawach mogących wskazywać na wystąpi
ptaków - tel. 0.86.216-35-54;
enie grypy
Kraj, w którym choroba wystąpi narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne
w przemyśle drobiarskim, spowodowane padnięciami drobiu, kosztami jej likwidacji
i odszkodowań, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, jaj, mięsa
drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego. Ograniczenie strat bezpośrednich
i pośrednich uzależnione jest od wprowadzenia szybkich i skutecznych metod
kontroli i zwalczania choroby.
W Polsce dotąd nie stwierdzono influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości. Nie
stosowano również szczepień profilaktycznych, tak więc populacja drobiu jest
w pełni wrażliwa na tę chorobę. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że w przypadku
wystąpienia choroby w Polsce, epidemia szerzyłaby się bardzo gwałtownie zwłaszcza
w rejonach o dużej koncentracji drobiu. Przykładem mogą być ostatnie epizootie
HP Al w krajach UE- we Włoszech (1999/2000) i w Holandii (2003).
Na zakażenie wirusami influenzy ptaków (ang. avian influenza, Al) podatne są
prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób) jak i dzikich
wolnożyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest
zróżnicowany.
Influenza ptaków o wysokiej zjadliwości najczęściej występuje i powoduje największe straty
u kur i indyków. Często stwierdzane u ptaków wolnożyjących zakażenia wirusami Al zasadniczo przebiegają
bezobjawowo.
Jednak ptaki te, zwłaszcza migrujące ptaki wodne (gęsi i kaczki) są długotrwałymi nosicielami wirusa Al
i stanowią potencjalne źródło zakażenia dla drobiu.
Zakażenia wirusem Al opisano również u małp, świń, fretek, koni, bydła jak i wielorybów.
Okres wylęgania choroby waha się od kilku godzin do 2-3 dni.
Dla celów urzędowego zwalczania maksymalny okres inkubacji HPAI, wynosi 21 dni.
Objawy kliniczne są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od
zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących, warunków
środowiskowych. Główne objawy HP Al u drobiu to: depresja, gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj, miękkie
skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia
i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność,
biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów,
Śmiertelność może dochodzić do 100%.
'"'
oJ
Przy zakażeniu wirusami Al, przy niskiej zjadliwości (LP Al) mogą wystąpić objawy ze strony układu
oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek.
Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej
Najprawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub
pośredni kontakt (woda do picia) z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie
może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki tran.\'portu. Bardzo ważną w
rozprzestrzenianiu wirusa Al rolę odgrywa również człowiek. Rozprzetlrzenianie z wiatrem zainfekowanych
cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia. Transmisja pcprzez jajo nie została udowodniona pomimo, że
wirus Al wykrywano w żółtku, białku
i na skorupie jaja. Wirus Al może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni.
W kale przeżywa przez co najmniej 35 dni w temperaturze 4°C, a w kurzu kurnika przez 2 tygodnie
po usunięciu ptaków, W wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zakaźność do 4 dni przy temperaturze 22°C i ponad 30
dni przy temperaturze O vC.
Wirus wykrywano w tuszkach padłych ptaków dzikich po 23 dniach w temp. 4°C. W tuszkach drobiu
przechowywanych w temperaturze pokojowej wirusy Al przeżywały tylko kilka dni, natomiast w temperaturze
lodówki - do 23 dni. Wirus może utrzymywać się w drobiowych produktach mięsnych. Niszczy go obróbka
termiczna. Lipidowa otoczka powoduje, iż wirusy
AJ są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, włączając detergenty.
Otrzymują:
1. Starosta powiatu łomżyńskiego,
.2.Prezydent m. Łomży,
Do wiadomości i wykorzystania:
1. lekarze weterynarii wolnej praktyki
na terenie powiatu Łomża.
Download