PLENA_DSO

advertisement
SPECYFIKACJA
DŹWIĘKOWY SYSTEM ALARMOWY
Dźwiękowy system alarmowy jest zintegrowanym systemem do nagłaśniania
tła muzycznego oraz systemem ewakuacyjnym. Konstrukcja dźwiękowego
systemu alarmowego umożliwia jego wykorzystywanie jako system
nagłośnieniowy oraz jako system ewakuacyjny. System realizuje wszystkie
podstawowe funkcje ewakuacyjne – nadzorowanie poprawności działania
systemu, przełączanie wzmacniaczy rezerwowych, nadzorowanie linii
głośnikowych, zarządzanie komunikatami cyfrowymi oraz łączność z panelem
strażaka. Błędy w działaniu systemu sygnalizowane są za pomocą sygnału
akustycznego oraz wskaźników optycznych koloru żółtego umieszczonych na
sterowniku, routerach, wzmacniaczach oraz panelach zdalnych.
W celu emisji wywołań alarmowych (EMG), biznesowych oraz tła
muzycznego (BGM) system może obsługiwać 120 stref nagłośnieniowych,
umożliwia podłączenie 8 stacji wywoławczych oraz dwa panele zdalnego
sterowania pełniące funkcję oddalonego mikrofonu dla Straży Pożarnej.
Dźwiękowy system alarmowy może być systemem jedno- lub
dwukanałowym. Jest kompatybilny ze źródłami tła muzycznego oraz
wzmacniaczami wyjściowymi mocy 100 V. System całkowicie spełnia
wymagania normy PN-EN-54-16 oraz spełnia wymagania pkt 11.1 załącznika
do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.
Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27
kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).
System posiada pełny nadzór działania systemu, nadzór ciągłości linii
głośnikowej metodą impedancyjną oraz za pomocą sygnału pilota 20kHz,
nadzorowany mikrofon alarmowy na płycie czołowej oraz nadzorowany
manager komunikatów cyfrowych o pojemności do 255 nagranych
komunikatów i gongów. Istnieje możliwość łączenia poszczególnych
komunikatów, dzięki czemu posługiwanie się zapisanymi zapowiedziami i
komunikatami ewakuacyjnymi staje się jeszcze prostsze i efektywniejsze.
Każdy komunikat może mieć dowolną długość pod warunkiem, że nie
zostanie przekroczona całkowita dostępna pamięć. Pamięć ma pojemność
16 MB. Istnieje możliwość przesłania z komputera PC do systemu
przygotowanych komunikatów za pośrednictwem łącza USB, a następnie
samodzielna praca z odłączonym komputerem PC. Komunikaty są
przechowywane w standardowym formacie WAV i obsługiwane są
częstotliwości próbkowania od 8 do 24 kHz i 16-bitowe.
Sterownik posiada wbudowany odtwarzacz plików wav. W jednym czasie
może być odtwarzany jeden komunikat do strefy lub grupy stref. Po
1
włączeniu opcji „Alternating broadcasting” system umożliwia
naprzemienienne otwarzanie dwóch komunikatów do dwóch różnych
stref/grup w sposób ciągły.
Nadawanie ręczne komunikatów alarmowych lub ostrzegawczych
sterownika umożliwiają dwa przyciski, które mogą mieć przyporządkowany
dowolny komunikat przechowywany w pamięci sterownika.
Maksymalna dopuszczalna długość kabla między sterownikiem ostatnim
routerem w systemie wynosi 1000 m. Maksymalna dopuszczalna długość
kabla między sterownikiem ostatnią stacją wywoławczą w systemie wynosi
1000 m. Maksymalna dopuszczalna długość kabla między sterownikiem
ostatnim panelem zdalnego sterowania w systemie wynosi 1000 m.
Sterownik oraz każdy dołączony router posiada 12 wejść sterujących
umożliwiających wyzwalanie emisji wywołań biznesowych oraz alarmowych.
Każde wejście można skonfigurować do inicjalizowania emisji komunikatu
składającego się z sekwencji nawet 8 plików WAV. Te same pliki WAV mogą
być stosowane w różnych kombinacjach w innych komunikatach, co
optymalizuje funkcjonalność i zapotrzebowanie na pamięć. Wejścia sterujące
mogą być skonfigurowane jako wejścia usterek elementów systemu DSO.
System realizuje wszystkie funkcje obowiązkowe wymagane przez normę EN54-16 a także natępujące funkcje fakultatywne:
a) 7.3
Sygnalizacja akustyczna alarmu głosowego
b) 7.6.2 Ręczne wyciszenie stanu alarmu głosowego
c) 7.7.2 Ręczne kasowanie alarmu głosowego
d) 7.9
Wyjście stanu alarmu głosowego
e) 8.3
Sygnalizacja uszkodzeń związanych z torem transmisji do CSP
f) 8.4
Sygnalizacja uszkodzeń związanych ze strefami alarmu
głosowego
g) 10
Ręczne sterowanie alarmem głosowym
h) 12
Mikrofon alarmowy
i) 13.14 Rezerwowe wmacniacze mocy
Bazą systemu jest kontroler który nadzoruje działanie calego systemu oraz
zbiera informacje przez wejścia sterujące o stanie pracy elementów systemu
DSO. Sterownik może samodzielnie nadzorować pracę 6 stref
nagłośnieniowych lub dzięki dołączaniu kolejnych routerów rozszerzających
obsługę o kolejne 6 stref może obejmować nadzorem nawet 120 stref
nagłośnieniowych. Emisję wywołań alarmowych oraz tła muzycznego
umożliwia wbudowany w sterownik wzmacniacz o mocy 240 W. Każdy router
może sterować mocą do 1000 W dostarczaną do obsługiwanych stref
nagłośnieniowych. System konfiguruje się za pomocą mikroprzełączników
(konfiguracja podstawowa) i komputera PC (konfiguracja zaawansowana).
Istnieje możliwość ustanowienia 16 poziomów priorytetów.
2
Istnieje możliwość dołączania dodatkowych wzmacniaczy mocy jako
wzmacniaczy rezerwowych, do pracy dwukanałowej lub jeśli
zapotrzebowanie na moc wyjściową przekracza 240 W (maks. moc dla 6 stref
wynosi 1000 W) – w przypaku dodania kolejnego wzmacniacza roboczego
niezbędne jest dodanie kolejnego routera. Wszystkie wzmacniacze mocy są
nadzorowane.
Wyjściowa moc maksymalna / znamionowa wzmacniacza wbudowanego
wynosi 360 W / 240 W. Maks. prąd rozruchowy pobierany z sieci zasilającej
wynosi 8 A przy 230 VAC lub 16 A przy 115 VAC.
Pasmo przenoszenia wynosi od 60 Hz do 18 kHz (+1 / -3 dB, przy poziomie
wyjściowym
o 10 dB niższym od znamionowego). Zniekształcenia harmoniczne przy
wyjściowej mocy znamionowej nie przekraczają 1% (dla 1 kHz). Sterownik
posiada regulatory barwy dźwięku dla tła muzycznego. Jest to regulator
tonów niskich i wysokich. Sterownik posiada dwa wejścia dla źródeł tła
muzycznego oraz wejście mikrofonowo-liniowe o konfigurowalnym
priorytecie, z filtrem korekcyjnym mowy, zasilaniem phantom i możliwością
włączania głosem (VOX). W celu optymalizacji pracy systemu dla mikrofonu,
stacji wywoławczych i wejść wyzwalających można wybrać jeden z 16
poziomów priorytetu. Dostępne są dwa złącza do dołączania stacji
wywoławczych. Urządzenie posiada 12 wejść wyzwalających, z czego 6 jest
nadzorowanych. Poza tym dostępne jest jedno wyjściowe złącze cinch do
dołączenia magnetofonu. Wyjścia sterujące to przekaźniki na 250 V i 7 A.
Sterownik posiada przekaźnik aktywności alarmu, przekaźnik sygnalizacji
awarii i dwa przekaźniki ogólnego przeznaczenia, które mogą być
wykorzystane do sterowania pracą innych urządzeń. Wyjścia przekaźnika
sygnalizacji awarii w wypadku awarii całego systemu pozostają w stanie
aktywnym.
Sterownik umożliwia obsługę 6 stref z obsługą dwóch linii głośnikowych w
strefie (A+B). Indywidualnego wyboru stref dokonuje się za pośrednictwem
elementów obsługi na płycie czołowej. Poziom głośności emitowanego tła
muzycznego można regulować indywidualnie w 6 krokach.
Do sterownika dołączany jest podstawowy mikrofon strażaka, umożliwiający
nadawanie komunikatu alarmowego z najwyższym priorytetem.
Dźwiękowy router alarmowy jest modułem umożliwiającym rozbudowę
dźwiękowego systemu alarmowego o dodatkowe 6 stref nagłośnieniowych,
12 wejść i 6 wyjść sterujących. Router może wykorzystywać wzmacniacz mocy
wbudowany w sterownik systemu alarmowego. Posiada ponadto wejścia i
wyjścia umożliwiające dołączanie jednego lub dwóch zewnętrznych
wzmacniaczy mocy w systemie jedno- lub dwukanałowym zawierającym
kilka wzmacniaczy. Korzystając z dwóch wzmacniaczy mocy, umożliwia on
pracę dwukanałową do jednoczesnej emisji wywołań i tła muzycznego w
3
maks. 6 strefach nagłośnieniowych. Możliwa jest również praca
jednokanałowa z wykorzystaniem jednego wzmacniacza mocy.
Router posiada zestaw przekaźników do rozdzielania sygnału ze
wzmacniacza mocy do różnych grup głośników poszczególnych stref
nagłośnieniowych. Każda ze stref może zostać dołączona do kanału
wywołań (poprzez wybór na stacji wywoławczej, użycie mikrofonu wywołania
ogólnego lub podczas wywołania alarmowego), kanału tła muzycznego
(poprzez wybór na płycie czołowej) lub pozostać wyłączona. Maksymalna
moc rozdzielana do poszczególnych stref przez jeden router wynosi 1000W.
Router posiada ponadto 12 wejść sterujących, z których 6 jest
nadzorowanych i może być wykorzystywanych w systemie alarmowym.
Dostępne moce wzmacniaczy zewnętrznych to wzmacniacze z mocą
znamionową: 240W, 480W, 1000W. Wzmacniacze nadzorują zasilanie główne,
zasilanie zapasowe oraz ton pilota 20kHz.
Nadzór linii głośnikowych metodą impedancyjną z dokładnością pomiaru 5%
umożliwia podłączenie do jednej linii głośnikowej 20 szt głośników (linia Amax 20 głośników + linia B- max 20 głośników). Wykorzystanie płytki końca linii
sztucznie zmieniającej impedancję umożliwia zwiększenie liczby głośników do
ilości wyliczonej przez program przygotowany przez producenta. Płytka
sztucznego obciążenia wymaga instalacji w stalowej puszce oraz połączenia
z linią głośnikową przez kostkę ceramiczną z bezpiecznikiem termicznym.
Nadzór linii głośnikowych za pomocą tonu pilota 20kHz (z wykorzystaniem
płytek końca linii detektujących ton pilota) wymaga pracy dwukanałowej.
Płytka końca linii wymaga instalacji w stalowej puszce oraz połączenia z linią
głośnikową przez kostkę ceramiczną. Płytka detektująca ton pilota posiada
styk wyjściowy, normalnie zamknięty- przypadku kiedy płytka wykrywa ton
pilota. Stan prcy styku przekazywany jest przez zespół kablowy o odporności
min 30min na wejście sterujące sterownika lub routera – odpowiednio
skonfigurowane do pracy z płytką końca linii. Zastosowanie plytki końca linii
detektującej ton pilota eliminuje ograniczenie ilości głośników na jednej linii
głośnikowej.
Na potrzeby wywołań komercyjnych istnieje możliwość dołączenia 8 stacji
wywoławczych do których można podłączyć 8 rozszerzeń (maksymalnie 32
rozszerzenia w systemie). Połączenia stacji wywoławczych z kontrolerem
wykonuje się przy użyciu ekranowanej skrętki CAT5 ze złączami RJ45.
6-strefowa stacja wywoławcza jest estetycznie wykonaną, wysokiej jakości
stacją wywoławczą o stabilnej podstawie metalowej z kierunkowym
mikrofonem pojemnościowym umieszczonym na wsporniku elastycznym.
Specjalna konstrukcja umożliwia staranny montaż płaski w blatach stołów.
Numer ID stacji wywoławczej ustala się za pomocą mikroprzełączników
umieszczonych w spodniej części modułu. W stacji istnieje możliwość wyboru
4
wzmocnienia, filtru korekcyjnego mowy i ogranicznika w celu osiągnięcia jak
największej zrozumiałości mowy.
Za pośrednictwem każdej ze stacji istnieje możliwość wyboru 6 stref lub grup
nagłośnieniowych. Dołączenie maks. 8 klawiatur do każdej stacji
wywoławczej umożliwia zwiększenie ilości wybieranych stref lub grup stref.
Wybrane strefy są sygnalizowane na stacji wywoławczej świeceniem
wskaźników LED. Trzy dodatkowe diody LED sygnalizują aktywność mikrofonu
i stan systemu. Zielona dioda LED sygnalizuje włączenie mikrofonu,
bursztynowa dioda LED sygnalizuje wykrycie awarii w systemie a czerwona
dioda LED sygnalizuje, że system jest w stanie alarmowym.
Napięcie zasilania stacji wywolawczej powinno zawierać się w granicach od
18 do 24 V, pobór prądu jest mniejszy niż 30 mA, rozszerzenie stacji <15mA.
Czułość znamionowa wynosi 85 dB SPL (gain 0dB; możliwe opcje ustawień:
+6dB/0dB/ -15dB). Znamionowe napięcie wyjściowe wynosi 700 mV. Maks.
dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego wynosi 110 dB SPL. Mikrofon
posiada ogranicznik. Przy maksymalnym sygnale wejściowym zniekształcenia
powinny być mniejsze niż 0,6%. Równoważny poziom szumów wejściowych
jest nie większy niż 25 dB SPLA. Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 16 kHz. Filtr
korekcyjny mowy jest górnoprzepustowym filtrem o częstotliwości granicznej
315 Hz i nachyleniu zbocza 6 dB/okt. Impedancja wyjściowa wynosi 200 .
Długość wspornika z mikrofonem wynosi 390 mm.
Moduł routera i sterownika jest przeznaczony do montażu w szafie typu Rack.
Wsporniki montażowe można demontować. Router jest nie wyższy niż 2U.
Sterownik jest nie wyższy niż 3U. Zestaw do montażu w szafie typu Rack jest
dołączony w komplecie.
Zakres temperatur pracy wynosi od -10°C do +55°C. Zakres temperatur
przechowywania wynosi od -40°C do +70°C.
System może pracować w wersji skupionej i rozproszonej. Wersja rozproszona
wymaga połączenia szaf rozproszonych po obiekcie za pomocą zespołu
kablowego w oparciu o światłowód szklany o odporności min 30min. Do
połączeń routerów zainstalowanych w szafach oddalonych ze sterownikiem
należy użyć konwerterów światłowodowych. Informacja o stanie pracy
zasilacza w szafie oddalonej przekazywana jest przez styki na konwerterach
światłowodowych .
Oddalone konsole dla Straży Pożarnej są instalowane w odpowiedniej szafce
ograniczającej dostęp do mikrofonu strażaka osobom nieupoważnionym.
Szafka dla mikrofonu strażaka posiada zasilacz oraz miejsce na baterię
podtrzymującą zasilanie w czasie awarii zasilania głównego. Połączenie
mikrofonu strażaka ze sterownikiem realizowane jest przy użyciu konwerterów
światłowodowych. Stan pracy zasilacza zainstalowanego w szafce
przekazywny jest za pomocą przekażników w konwerterach
światłowodowych.
5
Oznaczenie handlowe systemu: Dźwiękowy system alarmowy Plena Bosch.
Oznaczenie handlowe sterownika: Sterownik dźwiękowego systemu
alarmowego Plena Bosch 1990/00.
Oznaczenie handlowe routera: Router dźwiękowego systemu alarmowego
Plena Bosch 1992/00.
Oznaczenie handlowe stacji wywoławczej: Stacja wywoławcza
dźwiękowego systemu alarmowego Plena Bosch 1956/00.
Oznaczenie handlowe klawiatury stacji wywoławczej: Klawiatura stacji
wywoławczej dźwiękowego systemu alarmowego Plena Bosch 1957/00
Oznaczenie handlowe mikrofonu strażaka: LBB1995/00
Oznaczenie handlowe płytki sztucznego obciążenia: PLN-DMY60
Oznaczenie handlowe płytki końca linii detektującej ton pilota: PLN-1EOL
Oznaczenie handlowe szafki z zas do mikrofonu strażaka: ZSP25-DR-MS
Oznaczenie handlowe konwertera światłowodowego: TA-110
6
Download