centrale klimatyzacyjne i wnetylacyjne basenowe mckp

advertisement
1
CENTRALE KLIMATYZACYJNE I WNETYLACYJNE BASENOWE MCKP
WSTĘP
Karta informacyjna przedstawia modułowe centrale klimatyzacyjne i zestawy nawiewno-wyciągowe w wykonaniu
basenowym typu MCKP. Urządzenia te przeznaczone są do pracy w instalacjach powietrznych krytych hal basenów
kąpielowych oraz przemysłowych pomieszczeń technologicznych. Zawarte materiały techniczne służą do wstępnego
doboru central i automatyki oraz do ogólnego zapoznania się z budową poszczególnych bloków i zestawów.
Karta informacyjna central przedstawia typoszereg jedenastu wielkości zestawów modułowych w różnych zestawach
3
konfiguracyjnych o wydajności powietrza w zakresie 1000÷40.000m /h.
Centrale basenowe, w stosunku do standardowych central MCKS, charakteryzują się wysoką odpornością na korozję
poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz technologii wykonania podzespołów. Osuszanie powietrza w
pomieszczeniach basenowych odbywa się na zasadzie doprowadzenia określonej ilości powietrza świeżego, które
jest w stanie zasymilować występujące zyski wilgoci.
BUDOWA CENTRAL
OBUDOWA
Centrala składa się z zestawów funkcjonalnych łączonych ze sobą.
Obudowę centrali stanowią: szkielet z profili aluminiowych połączony ze sobą narożnikami z tworzywa sztucznego oraz
osłony stałe i zdejmowane. Osłony typu „sandwich” składają się z blachy zewnętrznej i wewnętrznej oraz z wypełnienia z
wełny mineralnej. Zewnętrzna powierzchnia obudowy może byc wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej. W
standardzie jest to blacha ocynkowana. Wewnętrzna powierzchnia obudowy centrali oraz elementy konstrukcyjne są
wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej lub malowane antykorozyjną farbą epoksydową. Wymienniki ciepła (pakiety
lamelowe CuAl oraz wymienników krzyżowych) i wentylatory mogą być wykonane w wersji epoksydowanej.
Centrale produkowane są w wersji o grubości izolacji obudowy z osłonami o grubości 50 mm.
W celu ułatwienia dostępu do podzespołów centrali od strony obsługi, zamontowane są drzwi inspekcyjne lub osłony
na dociski.
Pokrywy bloku wentylatorowego, recyrkulacji, filtrowania wyposażone są w wizjery. Bloki, w których występują wizjery,
wyposażone są również w oświetlenie.
Centrale produkowane są w dwóch wariantach wykonania pod względem usytuowania strony obsługi dla zespołu
nawiewno-wyciągowego - części nawiewnej: wykonanie lewe lub prawe.
Rys. nr 1
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
2
Centrale standardowo wyposażone są w skręcaną ramę, wykonaną z ceownika giętego z blachy ocynkowanej.
Wysokość ramy central wynosi 80mm (wlk. 1-6) oraz 120mm (wlk.7-9).
Rama każdego zestawu funkcjonalnego posiada otwory Ø50mm, ułatwiające transport dźwigiem oraz otwory Ø14mm
do zakotwienia centrali.
Zestawy łączone są przy pomocy specjalnych profili, montowanych na zewnątrz i maskowanych nakładką z tworzywa
sztucznego, co umożliwia ich łatwy i szybki montaż lub demontaż. W przypadku wyjątkowych warunków montażu, np.
konieczności zamontowania dużej centrali w maszynowni do której transport całej centrali jest wykluczony, możliwa
jest dostawa poszczególnych zestawów w mniejszych elementach, do montażu bezpośrednio w miejscu eksploatacji
(montaż wykonywany przez ekipę firmy lub pod nadzorem jej przedstawiciela).
KRÓĆCE I PRZEPUSTNICE
Centrale od strony wlotu powietrza wyposażone są w przepustnice regulacyjne wielopłaszczyznowe z łopatkami z
profili aluminiowych oraz w króćce elastyczne “Eurostandard”. Przepustnice są przystosowane do sterowania
siłownikiem. Od strony wylotu centrale wyposażone są w króćce elastyczne. Wymiary przepustnic i króćców pokazano
na rysunkach szczegółowych zestawów.
FILTRY
W bloku filtrowania wstępnego są zamontowane filtry kieszeniowe klasy G4 o długości 360mm.
Filtry wykonane są z tkaniny z włókna szklanego lub włókna syntetycznego. Mata filtracyjna zamocowana jest do ramki
stalowej. Ramkę mocuje się do obudowy centrali przy pomocy docisków, zapewniających szczelność podczas pracy
oraz szybką i łatwą wymianę całego filtra.
Zakres temperatury pracy maty filtracyjnej wynosi -20 - 100ºC.
Ilość wkładów i zastosowane wymiary filtrów, zależą od wielkości centrali.
W celu kontroli dopuszczalnego zanieczyszczenia filtrów stosowane są presostaty różnicowe. Presostat przy
wystąpieniu nastawionego spadku ciśnienia wysyła sygnał elektryczny do układu sterowania, który sygnalizuje
konieczność wymiany lub oczyszczenia filtra z powodu jego zabrudzenia. Dopuszczalny końcowy spadek ciśnienia dla
filtrów wstępnych kieszeniowych wynosi 200 Pa.
NAGRZEWNICE WODNE
Nagrzewnice wodne wykonane są z rur miedzianych, pakietu lamel aluminiowych ze stopu AlMg o podwyższonej
odporności antykorozyjnej oraz obudowy z blachy ocynkowanej. Króćce i kolektory stalowe oraz obudowa
zabezpieczone są farbą epoksydową. Specjalnie tłoczone lamele zapewniają efektywne i ekonomiczne przenoszenie
ciepła od czynnika grzewczego do powietrza. Usytuowanie króćców względem bloku lamelowego, umożliwia
całkowite odpowietrzenie wymiennika oraz opróżnienie z czynnika. Odpowietrzniki oraz króćce spustowe należy
montować na rurach w pobliżu ich przyłączenia do króćców (do 100mm). Króćce kolektorów są wyprowadzone na
stronę obsługi centrali, a na życzenie mogą być wyprowadzone na stronę przeciwną. Króćce posiadają końcówki
gwintowane.
Nagrzewnice poza wykonaniem standardowym mogą być wykonane z następujących materiałów:
• lamele: aluminiowe epoksydowane,
• obudowa: stal nierdzewna,
• kolektory i króćce - miedź.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
3
Maksymalne parametry pracy
Maksymalna temperatura wody zasilającej 150°C .
Maksymalne ciśnienie pracy 1,0 MPa.
Każdy wymiennik jest poddawany próbie na szczelność przy ciśnieniu 1,5 MPa.
Podłączenie czynnika grzewczego zawsze powinno być tak wykonane, aby nagrzewnica pracowała w przepływie
przeciwprądowym, gdyż zapewnia to najwyższą sprawność wymiennika.
Rys. nr 2 Dobór nagrzewnic wg komputerowego programu doboru central.
Automatyka:
• zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym - na życzenie lub z automatyką
• lub zawór przelotowy z siłownikiem elektrycznym - na życzenie lub z automatyką
• termostat przeciwzamrożeniowy - standard
W przypadku zaworu trójdrogowego wskazane jest stosowanie pompy obiegowej zapewniającej stałe natężenie
przepływu wody przez nagrzewnicę.
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
Nagrzewnice elektryczne, montowane w centralach mogą występować jako jedno lub wielostopniowe, o różnym
podziale mocy na każdy stopień. W nagrzewnicach stosowane są radiatorowe grzałki o dużej powierzchni wymiany
ciepła. Fabrycznie grzałki są podłączone do listwy zaciskowej.
W osłonie bloku nagrzewania zamontowana jest dławica do przeprowadzenia kabla zasilającego nagrzewnicę. Na
obudowie nagrzewnicy przyklejony jest schemat podłączenia grzałek do listwy zaciskowej. Nagrzewnica elektryczna
wyposażona jest w wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem przy zaniku przepływu powietrza.
Wyłącznik taki, posiadający styki rozwierne, należy uwzględnić w projekcie automatyki i sterowania.
Rys. nr 3 Przykład przyłączenia grzałek i termostatu do listwy zaciskowej w nagrzewnicy elektrycznej trójstopniowej
CHŁODNICA WODNA
Chłodnice standardowo wykonane są z rur miedzianych, lamel aluminiowych i obudowy z blachy ocynkowanej.
Króćce i kolektory stalowe są zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Specjalnie tłoczone lamele zapewniają
efektywne i ekonomiczne przenoszenie ciepła od powietrza do czynnika chłodzącego. Usytuowanie króćców
względem bloku lamelowego jest takie, że umożliwia całkowite odpowietrzenie wymiennika oraz opróżnienie
wymiennika z czynnika. Odpowietrzniki oraz króćce spustowe należy montować na rurach w pobliżu przyłączenia do
króćców (do 100mm). Przyłącze gwintowane, kołnierzowe lub do spawania.
Za chłodnicą umieszczony jest odkraplacz zapobiegający przedostawaniu się do dalszych sekcji kropel wody,
porywanych z powietrzem (odkraplacz nie występuje przy chłodnicy z powierzchnią suchą). Pod blokiem chłodzenia
znajduje się wanna z króćcem odpływowym do odprowadzenia skroplin, powstałych podczas wykraplania się wilgoci
w czasie zachodzącego procesu ochładzania powietrza.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
4
Chłodnice mogą być wykonane z następujących materiałów:
• lamele: miedź; miedź epoksydowana,
• obudowa: stal nierdzewna,
• kolektory: miedź.
Parametry pracy:
Czynnik chłodzący: woda lodowa, glikol etylenowy lub propylenowy. Zalecana minimalna temperatura wody
chłodzącej +3°C.
Zalecana maksymalna temperatura wody chłodzącej +12°C. Maksymalne ciśnienie pracy 1,0 MPa.
Każdy wymiennik jest poddawany próbie na szczelność przy ciśnieniu 1,5 MPa.
Podłączenie czynnika chłodzącego zawsze powinno być tak wykonane, aby chłodnica pracowała w przepływie
przeciwprądo- wym, gdyż zapewnia to najwyższą sprawność wymiennika.
Rys. nr 4
Automatyka
• zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym zasilanie - na życzenie
• zawór przelotowy z siłownikiem elektrycznym - na życzenie.
CHŁODNICA FREONOWA
Chłodnice standardowo wykonane są z rur miedzianych, lamel aluminiowych, obudowy z blachy ocynkowanej.
Króciec i kolektor powrotny są miedziane lub stalowe. Rozdzielacz wykonany jest z mosiądzu. Blok z chłodnicą
freonową wyposażony jest w wannę z króćcem odpływu skroplin oraz w odkraplacz. Przyłącze gwintowane,
kołnierzowe lub do spawania. Maksymalne ciśnienie pracy wymiennika 2,1 MPa.
Każdy wymiennik jest poddawany próbie na szczelność przy ciśnieniu 3,0 MPa.
Chłodnice poza wykonaniem standardowym, mogą być wykonane z następujących materiałów:
• lamele: miedź; miedź epoksydowana,
• obudowa: stal nierdzewna,
• kolektory: miedź
Rys. nr 5 Podłączenie czynnika chłodniczego w chłodnicy freonowej
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
5
KOMORA MIESZANIA
Komora mieszania stanowi blok w centrali, który jest wyposażony w przepustnice regulacyjne pozwalające na
recyrkulację powietrza wyciąganego z pomieszczeń i jego wymieszanie z powietrzem świeżym, ze względu np. na
konieczność osuszania hali basenu lub pracę centrali tylko na powietrzu obiegowym. Przepustnice sterowane są
siłownikami sterowanymi automatycznie.
ZESTAW WYMIENNIKA KRZYŻOWEGO
Zestaw odzysku ciepła z wymiennikiem krzyżowym składa się z obudowy izolowanej, wymiennika krzyżowego, bypassu (obejścia), dwusekcyjnej przepustnicy, wanny na skropliny
i z odkraplacza. Zestaw G2-G4 dodatkowo wyposażone są w filtry.
Rys. nr 6 Zestaw G1, G2
Tab. nr 1
Wielkość B
centrali
H
LG2
a
b
00
540
1080
1090
1190
440
440
01
715
1080
1090
1190
640
440
02
715
1480
1440
1540
640
640
03
1020
1480
1440
1540
940
640
04
1020
2080
1790
1890
940
940
05
1325
2080
1810
1910
1300 940
06
1325
2690
2500
2600
1300 1300
07
1740
2880
2500
2600
1600 1300
08
1740
3480
3300
3300
1600 1600
LG1
f
[mm]
30
50
Wymiennik krzyżowy zbudowany jest z cienkich, tłoczonych płyt aluminiowych oraz uszczelnionej obudowy. W części
nawiewnej (na wlocie wymiennika) zamontowana jest przepustnica wielopłaszczyznowa składająca się z dwóch
sekcji: jednej na wymienniku i drugiej na by-passie, z łopatkami przestawionymi o 90°. Obydwie sekcje przepustnicy
są ze sobą sprzężone, aby można było realizować następujące przepływy powietrza:
•
•
•
całkowity przepływ przez wymiennik (“by-pass” zamknięty),
całkowity przepływ przez “by-pass” (wymiennik zamknięty),
przepływy częściowe przez wymiennik i przez “by-pass”.
W części wyciągowej za wymiennikiem umieszczony jest odkraplacz zapobiegający przedostawaniu się kropel wody,
porywanych z wymiennika. Pod odkraplaczem umieszczona jest wanna na skropliny, wyposażona w króciec
odpływowy, wyprowadzony na zewnątrz bloku standardowo od strony obsługi. Do odpływu należy podłączyć syfon,
który również należy do wyposażenia standardowego zestawu.
Kierowanie powietrza przez „by-pass” następuje wtedy, gdy:
• temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem jest wyższa od temperatury powietrza
nawiewanego przed wymiennikiem (nie dotyczy okresu grzewczego),
zadziała
zabezpieczenie przeciwszronieniowe wymiennika.
•
Zasada działania
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
6
Strumień powietrza wyciąganego przepływa przez co drugą przestrzeń pomiędzy płytami wymiennika i nagrzewa je.
Strumień zimnego powietrza nawiewanego przepływa w kierunku prostopadłym do strumienia powietrza
wyciąganego, odbierając ciepło od płyt wymiennika.
Odzysk ciepła za pomocą wymiennika krzyżowego nie wymaga doprowadzenia
żadnej energii z zewnątrz. Sprawność układu wynosi do 70%. Strumienie
powietrza nawiewanego i wyciąganego są od siebie oddzielone co powoduje, że
nie następuje przenikanie wilgoci, zanieczyszczeń i zapachów z jednego
strumienia do drugiego oraz mieszania się strumieni powietrza.
W przypadku pomieszczeń schładzanych, wymiennik krzyżowy umożliwia w
okresie letnim odzysk chłodu.
Zabezpieczenie przeciwszronieniowe wymiennika
Zabezpieczenie przeciwszronieniowe wymiennika zabezpiecza wymiennik przed skutkami nadmiernego wychłodzenia
się części wyciągowej wymiennika.
W skład zabezpieczenia wchodzą:
• siłownik przepustnicy wymiennika krzyżowego,
• czujnik temperatury lub czujnik różnicy ciśnień przed i za wymiennikiem
powietrza wywiewanego,
• regulator.
Czujnik temperatury umieszczony jest w najzimniejszym punkcie strumienia powietrza
wywiewanego.
W przypadku, gdy w miejscu umieszczenia czujnika temperatura powietrza zaczyna spadać do
wartości stanowiącej ryzyko zaszronienia (-5°C), regulator powoduje stopniowe zamykanie
przepustnicy na wymienniku i otwieranie przepływu powietrza przez by-pass, aż do momentu, gdy
wymiennik nagrzeje się do temperatury powyżej nastawionej. Od tego momentu przepustnica na
wymienniku zaczyna się otwierać, przepuszczając przez wymiennik coraz większy strumień powietrza
świeżego. Podobna zasada działania występuje przy zastosowaniu czujnika różnicy ciśnień.
Sprawność odzysku ciepła
Rys. nr 7
ZESTAW WYMIENNIKA TYPU „RURKA CIEPŁA”
Zestaw odzysku ciepła z wymiennikiem typu “rurka ciepła” składa się z obudowy izolowanej, wymiennika „rurka ciepła”, by-passu
(obejścia), dwusekcyjnej przepustnicy, wanny na skropliny i z odkraplacza.
Korpus sekcji zbudowany jest w taki sposób, aby możliwe było połączenie dwóch central, nawiewnej i wyciągowej,
ustawionych jedna na drugiej - centrala nawiewna nad wyciągową. Zaletą wymienników typu „rurka ciepła” jest brak
części ruchomych (jak wymienniki obrotowe), co zapewnia ich długą trwałość. Ponadto nie wymagają one
doprowadzania energii zewnętrznej do odzysku ciepła i charakteryzują wysoką sprawnością (50-70%), jak również
niższą temperaturą szronienia niż wymienniki krzyżowe.
Wymiennik typu rurka ciepła składa się z obudowy, wewnątrz której umieszczony jest blok lamelowy podzielony na
dwie sekcje: wyciągową w części dolnej i nawiewną w części górnej. W bloku lamelowym znajdują się zaślepione rurki
miedziane napełnione czynnikiem chłodniczym. Przepływ ciepłego (wyciąganego) powietrza przez część dolną
wymiennika powoduje parowanie czynnika chłodniczego, który oddając ciepło w części górnej powietrzu zimnemu
(nawiewanemu) skrapla się i po ściankach spływa z powrotem do części dolnej.W części nawiewnej (na wlocie
wymiennika) zamontowana jest przepustnica wielopłaszczyznowa składająca się z dwóch sekcji: jednej na
wymienniku i drugiej na by-passie, z łopatkami przestawionymi o 90°.
Obydwie sekcje przepustnicy są ze sobą sprzężone, aby można było realizować następujące przepływy powietrza:
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
7
- całkowity przepływ przez wymiennik (“by-pass” zamknięty),
- całkowity przepływ przez “by-pass” (wymiennik zamknięty),
- przepływy częściowe przez wymiennik i przez “by-pass”.
W części wyciągowej za wymiennikiem umieszczony jest odkraplacz zapobiegający przedostawaniu się kropel wody,
porywanych z wymiennika. Pod odkraplaczem umieszczona jest wanna na skropliny, wyposażona w króciec
odpływowy, wyprowadzony na zewnątrz bloku standardowo od strony obsługi. Do odpływu należy podłączyć syfon,
który również należy do wyposażenia standardowego zestawu.
Kierowanie powietrza przez by-pass następuje wtedy, gdy:
• temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem jest wyższa od temperatury powietrza
nawiewanego przed wymiennikiem (nie dotyczy okresu grzewczego),
• zadziała zabezpieczenie przeciwszronieniowe wymiennika.
Rys. nr 10 Nomogram do doboru wymienników typu “rurka ciepła” o ilości rzędów R=6; 8; 10; 12 oraz odległości między
lamelami 1,6; 2,1 i 2,5mm (standardowo 2,1mm).
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
8
Prędkość czołową obliczamy ze wzoru w=(Vn+Vw)/(3600*2*F); gdzie F określa się z Tab. nr 6.
Tab. nr 2
Wielkość centrali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5a
7a
2
Powierzchnia F [m ] 0,178 0,286 0,445 0,697 1,020 1,452 1,815 2,265 3,080 1,275 2,468
UKŁAD POMPY CIEPŁA
Centrale w wykonaniu basenowym mogą być wyposażone w pompę ciepła z możliwością odwrócenia pracy układu.
Daje to możliwość chłodzenia i osuszania powietrza w okresie letnim i ogrzewania w okresie zimowym. Układ chłodniczy
umieszczony jest wewnątrz centrali, jednak kontrola układu możliwa jest bez konieczności przerywania jego pracy.
Wykorzystywanym czynnikiem jest R407c. Sterowanie układu chłodniczego jest zintegrowane z automatyką centrali i
zapewnia najbardziej ekonomiczną pracę.
ZESPOŁY WENTYLATOROWE
Zestawy wentylatorowe nawiewne (C) wykorzystywane są w centralach nawiewnych ogrzewczych i
klimatyzacyjnych, jako zestawy wewnętrzne (C1) lub końcowe (C2, C5). Mogą być również wykorzystywane w
centralach wyciągowych (np. w zestawach posiadających na wlocie lub wylocie blok tłumiący).
Zestawy C6 stosowane są z wentylatorami promieniowo-osiowymi.
Zestawy wentylatorowe wyciągowe (F) stanowią samodzielne centrale wyciągowe, przeznaczone do usuwania
powietrza z pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych. Standardowo na wlocie montowane są do nich
przepustnice regulacyjne i króćce elastyczne, a na wylocie króćce elastyczne.
Zespół wentylatorowy-promieniowy składa się z:
• ramy,
• amortyzatorów.
• wentylatora,
• silnika elektrycznego,
• przekładni pasowej,
Wentylatory wykonane są ze stalowych blach ocynkowanych. Dla wszystkich wielkości central stosuje się wentylatory
promieniowe dwustronnie ssące oraz promieniowo osiowe. Napęd wentylatora promieniowego realizowany jest za
pomocą przekładni pasowej. Silniki wentylatorów zasilane są napięciem 3x400V/50Hz lub 230V/50Hz. Standardowo
montowane są silniki jednobiegowe. Wentylator i silnik zamontowane są na wspólnej ramie, która za pomocą amortyzatorów mocowana jest do ramy zestawu wentylatorowego. Wylot powietrza z wentylatora połączony jest z osłoną
centrali za pomocą połączenia elastycznego, zapobiegającego przenoszeniu się drgań na obudowę centrali. Łożyska
wentylatorów są bezobsługowe.
Wentylatory promieniowe, montowane w centralach klimatyzacyjnych produkowane są w dwóch wersjach:
• z łopatkami odgiętymi do przodu,
• z łopatkami odgiętymi do tyłu.
Minimalna temperatura pracy wentylatorów wynosi: -20°C . Maksymalna temperatura pracy dla wykonania
standardowego silników wynosi: +40°C .
Regulacja wydajności wentylatora może być realizowana za pomocą:
• silnika dwubiegowego - dwie wydajności;
• przemiennika częstotliwości - płynna regulacja wydajności powietrza (standard dla wentylatorów promieniowo
osiowych).
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
9
RODZAJE WYPOSAŻENIA CENTRAL BASENOWYCH
W poniższej tabeli zaprezentowano zakresy wyposażenia standardowego i dodatkowego, na życzenie dla central w
wykonaniu basenowym:
Tab. nr 3
Standard
Przepustnice wielopłaszczyznowe (od strony wlotu)
Na
życzenie
+
Przepustnice wielopłaszczyznowe z aluminium, bl. stalowej nierdzewnej
+
Króćce elastyczne na wlocie i na wylocie
+
Rama
+
Blachy osłon zewnętrznych powlekane
+
Blachy osłon wewnętrznych ze stali nierdzewnej
+
Grubość izolacji 45mm dla central wlk. 1-4
+
Zespół wentylatorowy na wibroizolatorach
+
Wewnętrzna pow. obudowy z bl. ocynk.powl.oraz el.konstr.malowane farbąepoksydową
+
Wizjery i oświetlenie w bloku wentylatorowym, recyrkulacji i filtrów
+
Odkraplacz za wymiennikami do odzysku ciepła na przepływie powietrza usuwanego
+
Taca z blachy nierdzewnej izolowana od spodu
+
Syfon do odprowadzenia skroplin oraz korek spustowy wentylatora
+
Wymienniki ciepła CuAl oraz „rurka ciepła” z pakietem lamelowym ze stopu AlMg
+
Wymienniki ciepła CuAl z pakietem epoksydowanym
+
Wymiennik krzyżowy w wersji epoksydowanej
+
Wentylatory w wersji epoksydowanej
+
Króćce kolektorów wymienników po stronie obsługowej centrali
+
Króćce kolektorów wymienników na tylnej ścianie centrali
+
Centrala dostarczana w elementach, do montażu w maszynowni
+
Wyłącznik serwisowy
+
Sterowanie przepustnicą za pomocą siłownika elektrycznego
+
Silnik wentylatora dwubiegowy lub sterowany przemiennikiem częstotliwości
+
Łagodny rozruch silnika wentylatora za pomocą urządzenia elektrycznego
+
Układ automatycznej regulacji wraz z rozdzielnicą i pompą zasilającą nagrzewnicę
+
Wykonanie centrali w wersji dachowej
+
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
10
DOBÓR CENTRAL BASENOWYCH
DOBÓR WIELKOŚCI URZĄDZEŃ
Zakresy wydatków central basenowych zestawów BP, BK, BM, BRC podano na Rys. nr 11. Dobór wielkości urządzenia przy
posługiwaniu się tym wykresem, jest doborem wstępnym i wynika z odniesienia do prędkości przepływu powietrza przez
wewnętrzną powierzchnię przekroju centrali. Doboru prawidłowego dokonuje się programem doborowym central MCK,
odpowiednio konfigurując poszczególne bloki urządzeń i wykonując obliczenia z wyłączoną ewentualnie opcją rysowania. W
miejsce “rurki ciepła” dobiera się układ glikolowy, uwzględniając poprawkę sprawności na podstawie ręcznego doboru
wymienników z wykresu na Rys. nr 10.
Rys. nr 11
KODOWANIE
Przykładowe oznaczenie:
Centrala w wykonaniu basenowym MCKP 054510P
Dla innych konfiguracji central należy posługiwać się kartą informacyjną central modułowych MCKS.
OBLICZENIA I WSKAZÓWKI PROJEKTOWE
Na podstawie norm BN-90/9568-02, VDI2089-01 oraz poradników, przedstawione zostaną poniżej ogólne wytyczne
do projektowania wentylacji i ogrzewania hal krytych pływalni i basenów.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
11
ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Ilości powietrza wentylacyjnego wylicza się z kilku kryteriów:
a) usuwanie zysków wilgoci
• dla obliczenia zysków wilgoci w pomieszczeniu należy osobno przeliczyć zyski z różnych basenów oraz
atrakcji wodnych (różniących się temperaturą wody i charakterem),
• dla parowania z niecek, przyjąć do obliczeń zyski wilgoci wg wzoru (Recknagel):
mw = Fσ (xw - xp)
gdzie:
mw - zyski wilgoci [kg/h],
2
F - powierzchnia lustra wody [m ],
xw - zawartość wilgoci w powietrzu nasyconym o temperaturze równej temperaturze wody [kg/kg] np.: xw= 0,028
[kg/kg] dla twody = 30°C ,
xp - zawartość wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu [kg/kg], np. xp = 0,015 [kg/kg],
2
σ - współczynnik (liczba) parowania [kg/ m ]
σ = 10 dla basenu o spokojnej wodzie,
σ = 20 dla basenu ogólnego przeznaczenia,
σ = 30 np. dla dzikiej rzeki i dla leżanek wodnych,
• można założyć, że współczynnik g uwzględnia także parowanie z ludzi i mokrych posadzek,
• zyski z innych atrakcji wodnych uzgodnić z technologią (przy dużej ilości atrakcji zyski wilgoci mogą być
większe od zysków wilgoci z niecek),
• dla obliczeń strumienia powietrza potrzebnego do usunięcia wilgoci przyjmuje się wzór wg Recknagla:
V = mw/ ρ (xp - xz),
gdzie:
3
V - objętościowy strumień powietrza [m /h],
mw - sumaryczne zyski wilgoci ze wszystkich basenów i atrakcji wodnych [kg/h],
3
ρ - gęstość powietrza [kg/m ],
xp - zawartość wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu [kg/kg],
xp< 0,015 [kg/kg],
xz - zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym dla lata [kg/kg],
np.: xz = 0,012 [kg/kg] dla tz = +28 °C i φ = 52% (wg PN-76/B-03420),
xz = 0,009 [kg/kg] wg VDI,
zaleca się przyjąć xz = 0,010[kg/kg], w pasie nadmorskim i nad dużymi jeziorami, a w pozostałych przypadkach
0,009 [kg/kg].
b) stworzenie kurtyny powietrznej przed zimnymi przegrodami (szyby, świetliki i ściany zewnętrzne)
• należy uzyskać odpowiednie prędkości powietrza w nawiewnikach szczelinowych w zależności od wysokości
okien i ich całkowitej długości,
• w przypadkach bardzo wysokich okien, rozważyć nawiew od dołu i w połowie ich wysokości.
c) higiena, czyli uzyskanie minimum świeżego powietrza
• ze względu na rozcieńczanie związków chemicznych i przykrych zapachów, należy przyjąć 1 krotną wymianę
kubaturową,
3
• ze względu na ludzi należy przyjąć minimum 20 m /h/osobę.
•
d) ogrzewanie, czyli przeniesienia odpowiedniej ilości ciepła potrzebnego do pokrycia strat ciepła przez
przegrody i do wody basenowej
V = Qc/ p (hn -hp)
gdzie:
hn - entalpia powietrza nawiewanego [kJ/kg],
hp - entalpia powietrza w pomieszczeniu [kJ/kg],
np.: hp = 70 [kJ/kg] dla t = 32°C i φ = 52%,
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
12
dla uproszczenia obliczeń można przyjąć:
V = Qc/ρ (tn - tp)
gdzie:
tn - temperatura powietrza nawiewanego [°C], tn = 45 °C
tp - temperatura powietrza w pomieszczeniu [°C], np.: tp = 32°C , jeżeli woda ma 30°C.
UWAGA: Jeżeli kryterium ogrzewania byłoby największe z pozostałych kryteriów, co wiązałoby się z większą
centralą w typoszeregu, to należy rozważyć dostarczenie części ciepła do pomieszczenia za pomocą
tradycyjnych systemów grzejników radiatorowych specjalnie przygotowanych antykorozyjnie. Poza tym
grzejniki umieszczone pod ławkami do siedzenia podnoszą komfort cieplny.
e) elastyczności sterowania, czyli uzyskania odpowiednio szybkiej reakcji obiektu na zmiany parametrów
regulacyjnych
Zaleca się przyjąć V ≥ 3,2÷5 kubatury/godz. (3,2 dla dużych basenów, 5 dla małych rezydencyjnych basenów).
MIEJSCE POSTAWIENIA CENTRAL, KANAŁY I NAWIEWNIKI
a) ze względu na straty przesyłu powietrza
Zaleca się umieścić centrale jak najbliżej nawiewników i stosować kanały o przekroju zapewniającym jak najmniejsze
opory przepływu powietrza.
b) ze względu na zimne przegrody zewnętrzne
Nawiew przewiduje się realizować nawiewnikami szczelinowymi od dołu na przegrody zewnętrzne (w tym i drzwi), a
przez to nie dopuści się do wykraplania się wilgoci na zimnych powierzchniach. W przypadku, gdy zimne
powierzchnie okien, drzwi i ścian zewnętrznych nie są dokładnie «zasłonięte» kurtyną ciepłego powietrza, oziębia się
powietrze przy tych przegrodach i opada w dół. Następnie przesuwa się ono nad lustro wody, powodując wzrost
parowania wody basenowej, a w związku z tym wzrost kosztów energetycznych do ogrzewania wody i do osuszania
obiektu. Poza tym stwarza się dyskomfort dla użytkowników zimnej podłogi. Nawiewniki szczelinowe tak trzeba
wkomponować w cokół przed przeszkleniem, aby nawiew nie był realizowany bezpośrednio na szyby, jednocześnie
na tyle wysoko, aby woda z mycia posadzek nie dostawała się do kanałów. Jeżeli cokół w który jest wkomponowany
nawiewnik ma być także miejscem do siadania, to należy siedziska tak daleko odsunąć od nawiewnika, aby siedzący
człowiek nie był w strumieniu powietrza. Pozostałą ilość powietrza można nawiewać dolnymi nawiewnikami
wyporowymi w strefach dalekich od przegród zewnętrznych, ale należy pamiętać, że maksymalna prędkość ruchu
powietrza nie może przekroczyć 0,2 m/s, a należy dążyć, aby zawierała się w granicach 0,05÷0,1 m/s. Przy czym nad
lustrem wody nie powinno być ruchu powietrza, bo to zwiększa parowanie. Nie zaleca się stosować nawiewów
górnych, oprócz przedmuchiwania świetlików, celem niedopuszczenia do roszenia.
c) instalacja nawiewna
W instalacji nawiewnej, ze względu na w/w kurtynę cieplną nie zaleca się stosować obniżenia nocnego strumienia
powietrza.
d) instalacja wywiewna
Instalację wywiewną zaleca się projektować bez rozbudowanej sieci kanałów w pomieszczeniu pływalni a nawet w
postaci tylko miejscowego wywiewu z hali jednym lub dwoma dużymi otworami.
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ W POMIESZCZENIU
Należy zapewnić w pomieszczeniu temperaturę tp≥tw +2÷3°C , wilgotność nie powinna przekraczać 60%, przy czym
maksymalna dopuszczalna bezwzględna wilgotność ze względu na duszność wynosi 0,015kg/kg. Obszar pracy jest
mocno ograniczony, na wykresie Moliera wyznacza go trójkąt prostokątny, którego podstawę stanowi linia t [°C], bok i
jednocześnie wysokość linia x = 0,015kg/kg, a drugi bok (przeciw prostokątna) krzywa
φ = 45%. Ze względu na komfort kąpiących się wilgotność minimalna nie powinna być mniejsza od 45%. Ponieważ
temperatura powietrza powinna być wyższa od temperatury wody o 2 ÷ 3°C , sugeruje się technologom i inwestorowi,
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
13
aby temperatura w basenach i atrakcjach nie przekraczała 30°C , chyba, że jest to jakuzi (whirpool) lub mały brodzik
dla dzieci, wtedy dopuszcza się temperaturę wody równą lub wyższą od temperatury powietrza.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
a) ze względu na bakterię Legionella Pneumophila, ogrzewane podłogi nie mogą mieć wyższych temperatur jak
+28°C ,
b) należy unikać ogrzewania podłogowego w strefach rozchlapywanej wody, gdyż ciepło dostarczane do tego
ogrzewania spowoduje zwiększanie parowania, a co za tym idzie zwiększenie kosztów osuszania
c) w strefach stosunkowo suchych, a jednocześnie zwiększonego przebywania ludzi, można przewidzieć
ogrzewanie podłogowe dla zwiększenia komfortu ludzi, przy czym należy pamiętać, że ciepło dostarczane do
tego ogrzewania zamieni się na ciepło utajone przemiany fazowej, poza tym powierzchnia podłogi ma
temperaturę niższą od temperatury powietrza,
d) ogrzewanie podłogowe nie jest konieczne i jeżeli w podbaseniu będzie temperatura 22 ÷ 25°C.
CIŚNIENIE POWIETRZA W HALI PŁYWALNI I PRZYLEGŁYCH POMIESZCZENIACH
a) w hali pływalni nie należy stosować wentylacji grawitacyjnej tylko mechaniczną, podobnie we wszystkich
sąsiednich pomieszczeniach, łącznie z sanitariatami,
b) pomieszczenia techniczne zagrożone gazowo i o intensywnych zapachach, powinny być wydzielone i mieć
własną niezależną wentylację mechaniczną,
c) w sanitariatach powinno być najniższe podciśnienie względem powietrza zewnętrznego i wszystkich innych
pomieszczeń związanych przebywaniem ludzi,
d) w samej hali basenowej zaleca się bardzo lekkie podciśnienie (2+3% więcej wywiewu niż nawiewu).
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
14
ZESTAWY BASENOWE
ZESTAW BP
Zestaw BP jest centralą basenową z jednostopniowym odzyskiem ciepła z zastosowaniem recyrkulacji.
Rys. nr 12
Tab. nr 4
wlk.
zestawu
L1
L2
L
B
hi
H
1
750
1235 1985 700
2
800
3
800
4
900
5
940
6
1170
7
1170
Vi
500
1080 250x250
700
1480
1000 700
1480
V3
400x250
640x440
400x315
640x640
630x315
940x640
800x400
940x940
1000x400
1340x980
1000x630
1340x1340
1250x630
1640x1340
1250x800
1640x1640
1600x800
2140x1640
1250x400
1640x980
1600x630
2140x1340
[mm]
1235 2035
1370 2170
1370 2170
1550 2350
700
250x250
315x315
315x315
400x400
1640 2540 1000 1000 2080 400x400
1720 2660
1885 2825
1885 3055
2185 3355
1885 3055
2185 3355
1440 1080 2240
1440 1440 2960
1740 1440 3000
1885 3225
8
V2
400x400
630x630
630x630
800x800
630x630
800x800
630x630
1340 2185 3525 1740 1740 3600 800x800
2600 3940
9
1340
5a
940
7a
1170
2185 3525
2600 3940
1720 2660
1885 2825
1885 3055
2185 3355
1000x1000
2240 1740 3600
1740 1080 2240
2240 1440 3000
800x800
1000x1000
400x400
630x630
630x630
800x800
Wymiary L; L2; V1 są uzależnione od wielkości wentylatora.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
15
ZESTAW BK
Zestaw BK jest centralą basenową z dwustopniowym odzyskiem ciepła z zastosowaniem recyrkulacji i wymiennika
krzyżowego.
Rys. nr 13
Rys. nr 13
Tab. nr 5
wlk.
zestawu
L1
2L
L3
L4
L
B
h1
H
1
500
1050 600
2
500
1400 650
3
500
1400 650
4
500
1750 750
1640 4640 1000 1000 2080 400x400
5
540
1810
1720 4860
6
540
2500 1050
7
540
2500 1050
V2
V3
400x250
640x440
400x315
640x640
630x315
940x640
800x400
940x940
1000x400
1340x980
1000x630
1340x1340
1250x630
1640x1340
1250x800
1640x1640
1600x800
2140x1640
1250x400
1640x980
1600x630
2140x1340
[mm]
2100
790
1235 3385 700
1235 3785
1370 3920
1370 3920
1550 4100
1885 5315
1885 5975
2185 6275
1885 5975
2185 6275
500
1080 250x250
700
1480
1000 700
1480
700
1440 1080 2240
1440 1440 2960
1740 1440 3000
1885 6825
8
V1
540
540
5a
540
7a
540
315x315
315x315
400x400
400x400
630x630
630x630
800x800
630x630
800x800
630x630
3200 1200 2185 7125 1740 1740 3600 800x800
2600 7540
9
250x250
3200 1200
1810
2100
790
2500 1050
2185 7125
2600 7540
1720 4860
1885 5315
1885 5975
2185 6275
1000x1000
2240 1740 3600
1740 1080 2240
2240 1440 3000
800x800
1000x1000
400x400
630x630
630x630
800x800
Wymiary L; L2; L4; V1 są uzależnione od wielkości wentylatora lub wymiennika krzyżowego.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
16
ZESTAW BM
Zestaw BM jest centralą basenową z dwustopniowym odzyskiem ciepła z zastosowaniem recyrkulacji i układu
glikolowego z wymiennikami CuAl.
Rys. nr 14
Tab. nr 6
L1
L2
1
500
765 600
2
500
765 650
3
500
765 650
4
500
765 750
5
540
805 790
6
540
805 1050
7
540
805
wlk. zestawu
L3
L4
L
B
h1
H
V2
V3
400x250
640x440
400x315
640x640
630x315
940x640
800x400
940x940
1000x400
1340x980
1000x630
1340x1340
1250x630
1640x1340
1250x800
1640x1640
1600x800
2140x1640
1250x400
1640x980
1600x630
2140x1340
[mm]
1235 3100 700
1235 3150
1370 3285
1370 3285
1550 3465
500
1080 250x250
700
1480
1000 700
1480
700
540
250x250
315x315
315x315
400x400
1640 3655 1000 1000 2080 400x400
1720 3855
1885 3215
1885 4280
2185 4580
1050 1885 4280
2185 4580
1440 1080 2240
1440 1440 2960
1740 1440 3000
1885 4430
8
V1
400x400
630x630
630x630
800x800
630x630
800x800
630x630
805 1200 2185 4730 1740 1740 3600 800x800
2600 5145
9
540
805 1200
5a
540
805 790
7a
540
805 1050
© 2012 KLIMOR S.A.
2185 4730
2600 5145
1720 3855
1885 3215
1885 4280
2185 4580
1000x1000
2240 1740 3600
1740 1080 2240
2240 1440 3000
800x800
1000x1000
400x400
630x630
630x630
800x800
www.klimor.pl
17
Wymiary L; L4; V1 są uzależnione od wielkości wentylatora
ZESTAW BMR
Zestaw BMR jest rozdzieloną centralą basenową w układzie centrali nawiewnej i wywiewnej z dwustopniowym
odzyskiem ciepła z zastosowaniem recyrkulacji i układu glikolowego z wymiennikami CuAl.
Rys. nr 15
Tab. nr 7
wlk.
zestawu
L5
L3
1
1235 600
2
1235 650
3
1235 650
4
1235 750
5
1295 790
6
1295 1050
7
1295 1050
L4
L
B
h1
H
V1
V3
H4
400x250
640x440
400x250
400x315
640x640
400x315
630x315
940x640
630x315
800x400
940x940
630x400
1000x400
1340x980
1000x400
1000x630
1340x1340
1000x630
1250x630
1640x1340
1250x630
1250x800
1640x1640
1250x800
1600x800
2140x1640
1600x800
1250x400
1640x980
1250x400
1600x630
2140x1340
1600x630
[mm]
1235 3070 700
1235 3120
1370 3255
1370 3255
1550 3435
500
580
700
780
1000 700
780
700
250x250
250x250
315x315
315x315
400x400
1640 3625 1000 1000 1080 400x400
1720 3805
1885 3970
1885 4230
2185 4530
1885 4230
2185 4530
1440 1080 1160
1440 1440 1520
1740 1440 1560
1885 4380
8
V2
400x400
630x630
630x630
800x800
630x630
800x800
630x630
1295 1200 2185 4680 1740 1740 1860 800x800
2600 5095
9
1295 1200
5a
1295 790
7a
1295 1050
© 2012 KLIMOR S.A.
2185 4680
2600 5095
1720 3805
1885 3970
1885 4230
2185 4530
1000x1000
2240 1740 1860
1740 1080 1160
2240 1440 1560
800x800
1000x1000
400x400
630x630
630x630
800x800
www.klimor.pl
18
Wymiary L; L2; V1 są uzależnione od wielkości wentylatora
ZESTAW BRC1
Zestaw BRC1 jest centralą basenową z dwustopniowym odzyskiem ciepła z zastosowaniem recyrkulacji i wymiennika
typu “rurka ciepła”.
Rys. 16
Tab. nr 8
wlk.
zestawu
L1
L2
L3
1
500
600 600
2
500
600 650
3
500
600 650
4
500
600 750
5
540
640 790
6
540
640 1050
7
540
640 1050
L4
L
B
h1
H
V2
V3
400x250
640x440
400x315
640x640
630x315
940x640
800x400
940x940
1000x400
1340x980
1000x630
1340x1340
1250x630
1640x1340
1250x800
1640x1640
1600x800
2140x1640
1250x400
1640x980
1600x630
2140x1340
[mm]
1235 2935 700
1235 2985
1370 3120
1370 3120
1550 3300
500
1205 250x250
700
1695
1000 700
1695
700
540
250x250
315x315
315x315
400x400
1640 3490 1000 1000 2395 400x400
1720 3690
1885 3855
1885 4115
2185 4415
1885 4115
2185 4415
1440 1080 2540
1440 1440 3460
1740 1440 3500
1885 4265
8
V1
400x400
630x630
630x630
800x800
630x630
800x800
630x630
640 1200 2185 4565 1740 1740 4200 800x800
2600 4980
9
540
640 1200
5a
540
640 790
7a
540
640 1050
© 2012 KLIMOR S.A.
2185 4565
2600 4980
1720 3690
1885 3855
1885 4115
2185 4415
1000x1000
2240 1740 4200
1740 1080 2540
2240 1440 3500
800x800
1000x1000
400x400
630x630
630x630
800x800
www.klimor.pl
19
Wymiary L; L4; V1 są uzależnione od wielkości wentylatora
ZESTAW BRC2
Zestaw BRC2 jest centralą basenową z dwustopniowym odzyskiem ciepła z zastosowaniem recyrkulacji i wymiennika
typu podwójna “rurka ciepła”.
Rys. nr 17
Tab. nr 9
wlk.
zestawu
L1
2L
L3
1
500 750 600
2
500 750 650
3
500 750 650
4
500 750 750
5
540 790 790
6
540 790 1050
7
540 790 1050
L4
L
B
h1
H
V2
V3
400x250
640x440
400x315
640x640
630x315
940x640
800x400
940x940
1000x400
1340x980
1000x630
1340x1340
1250x630
1640x1340
1250x800
1640x1640
1600x800
2140x1640
1250x400
1640x980
1600x630
2140x1340
[mm]
1235 3085 700
500
1235 3135
700
1370 3270
1370 3270
1550 3450
700
1000 700
1205 250x250
1695
1695
250x250
315x315
315x315
400x400
1640 3640 1000 1000 2395 400x400
1720 3840
1885 4005
1885 4265
2185 4565
1885 4265
2185 4565
1440 1080 2540
1440 1440 3460
1740 1440 3500
1885 4415
8
V1
400x400
630x630
630x630
800x800
630x630
800x800
630x630
540 790 1200 2185 4715 1740 1740 4200 800x800
2600 5130
9
540 790 1200
5a
540 790 790
7a
540 790 1050
2185 4715
2600 5130
1720 3840
1885 4005
1885 4265
2185 4565
1000x1000
2240 1740 4200
1740 1080 2540
2240 1440 3500
800x800
1000x1000
400x400
630x630
630x630
800x800
Wymiary L; L2; V1 są uzależnione od wielkości wentylatora.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
20
TRYBY PRACY CENTRAL BASENOWYCH
Zestawy central basenowych realizują kilka rodzajów trybów pracy osuszania i wentylowania, uzależnionych od
parametrów powietrza zewnętrznego, powietrza wewnętrznego, pór roku i czasu dobowego. Przedstawione poniżej
przykładowe warianty pracy pokazano na bazie zestawu z wymiennikiem krzyżowym. Pozostałe zestawy central nie
różnią się w funkcjach pracy, a jedynie w stopniu odzysku ciepła na wymiennikach. Zestaw BP realizuje jednostopniowy
odzysk ciepła jedynie przy pomocy recyrkulacji.
Ogrzewanie powietrza recyrkulacyjnego (Rys. nr 18)
W tym trybie pracy powietrze podlega całkowitej recyrkulacji i jest jedynie ogrzewane na nagrzewnicy do wymaganej
minimalnej temperatury. Układ ma zastosowanie w czasie, kiedy basen jest nieużywany (okres nocny) i nie jest wymagane
osuszanie powietrza w hali, a dostarczone przez powietrze ciepło pokrywa zapotrzebowanie na straty ciepła przez ściany i
inne przegrody hali basenowej (okres zimowy). Wentylator nawiewany pracuje na niższym biegu.
Zaleca się również przykrycie plandeką powierzchni niecki basenowej, co w znaczący sposób niweluje odparowanie wody
basenowej.
Rys. nr 18
Osuszanie powietrza w okresie zimowym (Rys. nr 19)
W tym trybie pracy powietrze podlega częściowej recyrkulacji i miesza się w komorze recyrkulacji z powietrzem świeżym.
Pozostała część powietrza wyciąganego z hali basenowej oddaje ciepło do powietrza świeżego na rekuperatorze i jest
wywiewana na zewnątrz.
Proporcje strumieni powietrza świeżego i recyrkulacyjnego są uzależnione od wilgotności powietrza na hali. Zimą, gdy
wilgotność bezwzględna powietrza świeżego jest dużo mniejsza niż powietrza na hali, wielkość strumienia może być
niewielka, a znacząco wpływać na wilgotność wymieszanych strumieni powietrza. Z reguły o ilości powietrza świeżego
decyduje jednak kryterium sanitarne minimalnej ilości powietrza na osobę.
Regulując ilością powietrza świeżego w mieszaninie, otrzymuje się wymagane parametry wilgotności powietrza
nawiewanego. Natomiast wymaganą temperaturę powietrza nawiewanego, uzyskuje się poprzez podgrzanie jego na
nagrzewnicy.
W czasie tych procesów pracują oba wentylatory, na wyższym lub niższym biegu w zależności od warunków
panujących w hali basenowej.
Rys. nr 19
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
21
Osuszanie powietrza w okresie przejściowym (Rys. nr 20)
W tym trybie pracy powietrze wyciągane podlega całkowitej wymianie z powietrzem świeżym. Jest to realizowane w
warunkach, kiedy temperatura powietrza zewnętrznego jest nieznacznie niższa od temperatury powietrza w hali oraz
gdy występują zyski ciepła na basenie.
Kosztem energii z powietrza wyciąganego z hali basenowej ogrzewa się częściowy strumień powietrza świeżego.
Wymiana ciepła następuje na rekuperatorze. Proporcje strumieni powietrza świeżego, które przepływa przez
wymiennik oraz przez by-pass, wynikają z zapotrzebowania ciepła dla powietrza nawiewanego, które powstaje po
wymieszaniu się tych strumieni.
Określoną temperaturę nawiewu uzyskuje się zatem poprzez regulację stopnia odzysku ciepła na rekuperatorze i
różnicowanie wielkości strumieni powietrznych.
Pracują oba wentylatory na wyższym lub niższym biegu w zależności od warunków panujących w hali basenowej.
Nagrzewnica wodna nie pracuje.
Powyższy tryb pracy nie jest na wprost realizowany przez zestawy BM i BMR - nie posiadają one by-passów na
powietrzu; dla częściowego odzysku ciepła włącza się jedynie okresowo układ glikolowy.
Rys. nr 20
Osuszanie powietrza w okresie letnim (Rys. nr 21)
W tym trybie pracy powietrze następuje całkowita wymiana powietrza w hali basenowej. Powietrze świeże omija
rekuperator i jest nawiewane do pomieszczenia wentylując je i osuszając.
Pracują oba wentylatory na wyższym lub niższym biegu w zależności od warunków panujących w hali basenowej.
Nagrzewnica wodna nie pracuje. W zestawach BM i BMR układ glikolowy jest wyłączony.
Rys. nr 21
AUTOMATYKA CENTRAL BASENOWYCH
W niniejszym rozdziale opisane zostaną schematy automatyki dla poszczególnych zestawów basenowych,
jako uzupełnienie opisanych trybów pracy w rozdziale 5.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
22
SCHEMAT AUTOMATYKI DLA ZESTAWU BP
Rys. nr 22
Oznaczenia
S1 - siłownik przepustnicy nawiewu
S2 - siłownik przepustnicy wywiewu
S3 - siłownik przepustnicy recyrkulacji
S4 - siłownik przepustnicy wyciągu
P1 - presostat filtra nawiewu
P2 - presostat filtra wyciągu
P3 - presostat wentylatora nawiewu
P4 - presostat wentylatora wyciągu
Z1 - zawór regulacyjny z siłownikiem
To - czujka powietrza zewnętrznego
Tz1 - termostat przeciwzamrożeniowy
TT1 - kanałowy czujnik temperatury
TT2 - kanałowy czujnik temperatury
TH1 - kanałowy czujnik wilgotności
TH2 - kanałowy czujnik wilgotności
M1 - silnik wentylatora nawiewu
M2 - silnik wentylatora wyciągu
M3 - silnik pompy obiegowej
Opis działania
Układ automatyki zamontowany w zestawie BP ma zadanie utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu hali
basenowej z uwzględnieniem właściwej wilgotności względnej powietrza wyciąganego. Regulacja temperatury
powietrza nawiewanego odbywa się przez regulator programowalny, który steruje stopniem recyrkulacji powietrza
wyciąganego oraz dogrzewaniem powietrza na nagrzewnicy wodnej. Stopień recyrkulacji powietrza zależy od
wilgotności powietrza wyciąganego, a maksymalna ilość powietrza obiegowego jest związana z kryterium minimalnej
ilości powietrza świeżego oraz stopnia intensywności użytkowania basenu (czyli od wielkości zysków wilgoci). Pomiar
wilgotności powietrza odbywa się w kanale wyciągowym czujką wilgotności. Gdy mamy do czynienia ze spadkiem
wilgotności powietrza na hali basenowej, wzrasta udział powietrza biegowego. Dla osuszenia powietrza zwiększa się
udział powietrza świeżego. Dla warunków pracy nocnej udział recyrkulacji wynosi 100%.
Nagrzewnica wodna zaczyna dogrzewać powietrze (otwiera się zawór nagrzewnicy) w momencie, kiedy temperatura
powietrza w pomieszczeniu spada poniżej wartości nastawionej, a pomierzonej na czujniku pomieszczeniowym lub
kanałowym zamontowanym w kanale wyciągowym. Z kolei kanałowy czujnik temperatury zamontowany w kanale
nawiewnym ustawia minimalną temperaturę powietrza nawiewanego. Termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy
uruchamia system zabezpieczenia wymiennika (z wyłączeniem centrali włącznie) w momencie spadku temperatury
o
wody grzewczej na powrocie z nagrzewnicy do 20 C.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
23
Presostaty filtrów sygnalizują ich nadmierne zanieczyszczenie i konieczność regeneracji lub wymiany. Presostaty
wentylatorów w przypadku braku sprężu powodują zamknięcie przepustnic powietrza, zaworu nagrzewnicy do min.
przepływu oraz zasygnalizowanie stanu awaryjnego.
SCHEMAT AUTOMATYKI DLA ZESTAWU BK
Rys. nr 23
Oznaczenia
S1 - siłownik przepustnicy nawiewu (recyrkulacja)
S2 - siłownik przepustnicy wywiewu
S3 - siłownik przepustnicy recyrkulacji
S4 - siłownik przepustnicy wyciągu
S5 - siłownik przepustnicy nawiewu
S6 - siłownik przepustnicy wymiennika krzyżowego
P1 - presostat filtra nawiewu
P2 - presostat filtra wyciągu
P3 - presostat wentylatora nawiewu
P4 - presostat wentylatora wyciągu
P5 - presostat wymiennika krzyżowego
Z1 - zawór regulacyjny z siłownikiem
To - czujka powietrza zewnętrznego
Tz1 - termostat przeciwzamrożeniowy
TT1 - kanałowy czujnik temperatury
TT2 - kanałowy czujnik temperatury
TH1 - kanałowy czujnik wilgotności
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
24
TH2 - kanałowy czujnik wilgotności
M1 - silnik wentylatora nawiewu
M2 - silnik wentylatora wyciągu
M3 - silnik pompy obiegowej
Opis działania
Układ automatyki zamontowany w zestawie BK ma zadanie utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu hali basenowej z
uwzględnieniem właściwej wilgotności względnej powietrza wyciąganego. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego
odbywa się przez regulator programowalny, który steruje stopniem odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym, stopniem
recyrkulacji powietrza wyciąganego oraz dogrzewaniem powietrza na nagrzewnicy wodnej.
Stopień recyrkulacji powietrza zależy od wilgotności powietrza wyciąganego, a maksymalna ilość powietrza
obiegowego jest związana z kryterium minimalnej ilości powietrza świeżego oraz stopnia intensywności użytkowania
basenu (czyli od wielkości zysków wilgoci). Pomiar wilgotności powietrza odbywa się
w kanale wyciągowym czujką wilgotności. Gdy mamy do czynienia ze spadkiem wilgotności powietrza na hali
basenowej, wzrasta udział powietrza obiegowego. Dla osuszenia powietrza zwiększa się udział powietrza świeżego.
Dla warunków pracy nocnej udział recyrkulacji wynosi 100%.
Nagrzewnica wodna zaczyna dogrzewać powietrze (otwiera się zawór nagrzewnicy) w momencie, kiedy temperatura
powietrza w pomieszczeniu spada poniżej wartości nastawionej, a pomierzonej na czujniku pomieszczeniowym lub
kanałowym zamontowanym w kanale wyciągowym. Z kolei kanałowy czujnik temperatury zamontowany w kanale
nawiewnym ustawia minimalną temperaturę powietrza nawiewanego. Termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy
uruchamia system zabezpieczenia wymiennika (z wyłączeniem centrali włącznie) w momencie spadku temperatury
wody grzewczej na powrocie z nagrzewnicy do 20ºC.
Presostat wymiennika krzyżowego daje sygnał do otwarcia by-passu w momencie zaszraniania wymiennika. Presostaty
filtrów sygnalizują ich nadmierne zanieczyszczenie i konieczność regeneracji lub wymiany. Presostaty wentylatorów w
przypadku braku sprężu powodują zamknięcie przepustnic powietrza, zaworu nagrzewnicy do min. przepływu oraz
zasygnalizowanie stanu awaryjnego.
SCHEMAT AUTOMATYKI DLA ZESTAWU BM I BMR
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
25
Rys. nr 24
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
26
Oznaczenia
S1 - siłownik przepustnicy nawiewu (recyrkulacja)
S2 - siłownik przepustnicy wywiewu
S3 - siłownik przepustnicy recyrkulacji
S4 - siłownik przepustnicy wyciągu
S5 - siłownik przepustnicy nawiewu
P1 - presostat filtra nawiewu
P2 - presostat filtra wyciągu
P3 - presostat wentylatora nawiewu
P4 - presostat wentylatora wyciągu
Z1 - zawór regulacyjny z siłownikiem
Z2 - zawór regulacyjny z siłownikiem
To - czujka powietrza zewnętrznego
Tz1 - termostat przeciwzamrożeniowy
TT1 - kanałowy czujnik temperatury
TT2 - kanałowy czujnik temperatury
TT3 - zanurzeniowy czujnik temperatury
TH1 - kanałowy czujnik wilgotności
TH2 kanałowy czujnik wilgotności silnik wentylatora
nawiewu
M2 - silnik wentylatora wyciągu
M3 - silnik pompy obiegowej wody
M4 - silnik pompy glikolu
Opis działania
Układ automatyki zamontowany w zestawie BM i BMR ma zadanie utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu
hali basenowej z uwzględnieniem właściwej wilgotności względnej powietrza wyciąganego. Regulacja
temperatury powietrza nawiewanego odbywa się przez regulator programowalny, który steruje stopniem odzysku
ciepła w układzie glikolowym, stopniem recyrkulacji powietrza wyciąganego oraz dogrzewaniem powietrza na
nagrzewnicy wodnej.
Stopień recyrkulacji powietrza zależy od wilgotności powietrza wyciąganego, a maksymalna ilość powietrza
obiegowego jest związana z kryterium minimalnej ilości powietrza świeżego oraz stopnia intensywności
użytkowania basenu (czyli od wielkości zysków wilgoci). Pomiar wilgotności powietrza odbywa się w kanale
wyciągowym czujką wilgotności. Gdy mamy do czynienia ze spadkiem wilgotności powietrza na hali basenowej,
wzrasta udział powietrza obiegowego. Dla osuszenia powietrza zwiększa się udział powietrza świeżego. Dla
warunków pracy nocnej udział recyrkulacji wynosi 100%.
Układ glikolowy pracuje w warunkach maksymalnego odzysku ciepła dla określonych parametrów powietrza
świeżego. Ochrona przed szronieniem chłodnicy przez czujnik zanurzeniowy minimalnej temperatury glikolu
umieszczony na powrocie z chłodnicy i zmniejszenie stopnia odzysku przez płynne otwieranie by-passu na
zaworze trójdrogowym.
Nagrzewnica wodna zaczyna dogrzewać powietrze (otwiera się zawór nagrzewnicy) w momencie, kiedy
temperatura powietrza w pomieszczeniu spada poniżej wartości nastawionej, a pomierzonej na czujniku
pomieszczeniowym lub kanałowym zamontowanym w kanale wyciągowym. Z kolei kanałowy czujnik temperatury
zamontowany w kanale nawiewnym ustawia minimalną temperaturę powietrza nawiewanego. Termostat
przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy uruchamia system zabezpieczenia wymiennika (z wyłączeniem centrali
włącznie) w momencie spadku temperatury wody grzewczej na powrocie z nagrzewnicy do 20ºC.
Presostaty filtrów sygnalizują ich nadmierne zanieczyszczenie i konieczność regeneracji lub wymiany. Presostaty
wentylatorów w przypadku braku sprężu powoduje zamknięcie przepustnic powietrza, zaworu nagrzewnicy do
min. przepływu oraz zasygnalizowanie stanu awaryjnego.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
27
SCHEMAT AUTOMATYKI DLA ZESTAWU BRC1 I BRC2
Rys. nr 25
Oznaczenia
S1 - siłownik przepustnicy nawiewu (recyrkulacja)
S2 - siłownik przepustnicy wywiewu
S3 - siłownik przepustnicy recyrkulacji
S4 - siłownik przepustnicy wyciągu
S5 - siłownik przepustnicy nawiewu
S6 - siłownik przepustnicy by-passu “rurki ciepła”
P1 - presostat filtra nawiewu
P2 - presostat filtra wyciągu
P3 - presostat wentylatora nawiewu
P4 - presostat wentylatora wyciągu
P5 - presostat “rurki ciepła”
Z1 - zawór regulacyjny z siłownikiem
To - czujka powietrza zewnętrznego
Tz1 - termostat przeciwzamrożeniowy
TT1 - kanałowy czujnik temperatury
TT2 - kanałowy czujnik temperatury
TH1 - czujnik wilgotności
TH2 - czujnik wilgotności
M1 - silnik wentylatora nawiewu
M2 - silnik wentylatora wyciągu
M3 - silnik pompy obiegowej
Opis działania
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
28
Układ automatyki zamontowany w zestawach BRC ma zadanie utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu hali
basenowej
z uwzględnieniem właściwej wilgotności względnej powietrza wyciąganego. Regulacja temperatury powietrza
nawiewanego odbywa się przez regulator programowalny, który steruje stopniem odzysku ciepła na wymienniku
“rurka ciepła”, stopniem recyrkulacji powietrza wyciąganego oraz dogrzewaniem powietrza na nagrzewnicy wodnej.
Stopień recyrkulacji powietrza zależy od wilgotności powietrza wyciąganego, a maksymalna ilość powietrza
obiegowego jest związana z kryterium minimalnej ilości powietrza świeżego oraz stopnia intensywności użytkowania
basenu (czyli od wielkości zysków wilgoci). Pomiar wilgotności powietrza odbywa się w kanale wyciągowym czujką
wilgotności. Gdy mamy do czynienia ze spadkiem wilgotności powietrza na hali basenowej, wzrasta udział powietrza
obiegowego. Dla osuszenia powietrza zwiększa się udział powietrza świeżego. Dla warunków pracy nocnej udział
recyrkulacji wynosi 100%.
Nagrzewnica wodna zaczyna dogrzewać powietrze (otwiera się zawór nagrzewnicy) w momencie, kiedy temperatura
powietrza w pomieszczeniu spada poniżej wartości nastawionej, a pomierzonej na czujniku pomieszczeniowym lub
kanałowym zamontowanym w kanale wyciągowym. Z kolei kanałowy czujnik temperatury zamontowany w kanale
nawiewnym ustawia minimalną temperaturę powietrza nawiewanego. Termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy
uruchamia system zabezpieczenia wymiennika (z wyłączeniem centrali włącznie) w momencie spadku temperatury
wody grzewczej na powrocie z nagrzewnicy do 20°C.
Presostat wym. „rurka ciepła” daje sygnał do otwarcia „by-passu” w momencie zaszraniania wymiennika. Presostaty
filtrów sygnalizują ich nadmierne zanieczyszczenie i konieczność regeneracji lub wymiany. Presostaty wentylatorów w
przypadku braku sprężu powoduje zamknięcie przepustnic powietrza, zaworu nagrzewnicy do min.przepływu oraz
zasygnalizowanie stanu awaryjnego.
SCHEMAT AUTOMATYKI DLA ZESTAWÓW Z POMPĄ CIEPŁA
Rys. nr 26
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
29
Opis działania
1. Regulacja temperatury i wilgotności (z priorytetem temperatury) – stopniem otwarcia przepustnicy recyrkulacyjnej
(R1), oraz dogrzewaniem powietrza na nagrzewnicy pompy ciepła, nagrzewnicy wodnej lub dochłodzeniem powietrza
na chłodnicy pompa ciepła. Temperatura i wilgotność powietrza regulowana czujnikiem zamontowanym na kanale
powietrza usuwanego z pomieszczenia. W trybie chłodzenia przepustnica (R1) jest zawsze zamknięta.
2. Z przepustnicą recyrkulacyjną (R1) współpracują obie przepustnice po stronie czerpni i wyrzutni.
3. Wyłączenie układu powoduje zamknięcie przepustnic powietrza świeżego i usuwanego.
4. Regulator temperatury/wilgotności włącza/wyłącza do/z pracy sprężarkę pompy ciepła w zależności od potrzeb tak,
aby utrzymać założone parametry powietrza wewnątrz hali basenu.
5. Przepustnica krótkiego obiegu (R2) używana przy niepracującym basenie do utrzymania temperatury.
DANE AKUSTYCZNE CENTRAL
Poziom mocy akustycznej urządzenia oblicza się ze wzoru:
Lw(okt) = Lwent + Kwent - Kk
Lw(okt) - poziom mocy akustycznej w oktawie
Lwent - poziom mocy akustycznej wentylatora (odczytywany z charakterystyki)
Kwent - współczynnik korekcyjny uwzględniający stronę tłoczną lub ssawną
Kk - współczynnik korekcyjny uwzględniający zdolność tłumienia przez elementy urządzenia i osłony
Tab. nr 10
Współczynniki korekcyjne dla
wentylatorów - Kwent [dB]
Pasma częstotliwości [Hz]
Rodzaj wentylatora
Strona wentylatora
tłoczna
łopatki zagięte do przodu
ssawna
tłoczna
łopatki zagięte do tyłu
ssawna
Zakres
obrotów
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
250-800
-2
-8
-9
800-1600
-3
-9
-10 -10 -11
-14
-16
-21
1600-3200
-4
-8
-9
-11 -11
-12
-14
-19
250-800
-7
-6
-7
-8
-11
-16
-21
-27
800-1600
-9
-8
-8
-7
-8
-12
-15
-21
-12 -14
17
-21
-28
1600-3200
-10 -8
-8
-9
-8
-9
-13
-17
600-1500
-7
-7
-6
-8
-9
-11
-18
-24
1500-2500
-8
-8
-9
-6
-7
-10
-14
-19
-11 -6
2500-4500
-8
-7
-7
-9
-14
-18
600-1500
-5
-10 -5
-9
-9
-12
-16
-20
1500-2500
-7
-12 -9
-5
-8
-9
-13
-19
2500-4500
-7
-11 -12 -5
-7
-8
-12
-18
Tab. nr 11
Zdolność tłumienia dźwięku przez
elementy centrali - Kk [dB]
Składnik
Filtr G4 - kasetowy
Pasma częstotliwości [Hz]
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
1
1
1
1
1
1
2
2
Filtr G4 - kieszeniowy
1
1
1
1
2
2
2
2
Filtr - kieszeniowy
2
3
3
4
5
7
9
9
Filtr - kieszeniowy
3
3
3
4
8
15
25
30
Nagrzewnica
1
1
1
1
2
2
4
4
Chłodnica
2
2
2
2
3
5
8
8
Wymiennik krzyżowy
2
2
3
4
5
7
8
9
Wymiennik „rurka ciepła”
2
2
2
2
3
5
8
8
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
30
Blok tłumienia - krótki
5
7
12
18
20
22
18
15
Blok tłumienia - długi
7
10
16
26
30
30
27
19
Tab. nr 12
Zdolność tłumienia dźwięku przez osłony
centrali - Kk [dB]
Składnik
Pasma częstotliwości [Hz]
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
Osłony izolowane o grubości 30 mm
10
13
18
20
25
25
25
30
Osłony izolowane o grubości 50 mm
12
17
21
24
27
27
27
35
Zdolność tłumienia dźwięku przez osłony centrali
odniesiona jest dla odległości 1 m
od centrali
TRANSPORT, MONTAŻ, ZALECENIA
TRANSPORT
Centrale “Klimoru” należy transportować tylko w takiej pozycji w jakiej będą pracować. Każdy zestaw opakowany jest
folią. Załadunek na środki transportu oraz rozładunek powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu.
Dla zabezpieczenia central przed uszkodzeniem lub zdeformowaniem podczas używania dźwigu należy stosować
rozpórki pomiędzy linami nośnymi.
MASZYNOWNIA
Od strony obsługowej centrali należy pozostawić wolną przestrzeń o szerokości min. 750mm do celów bieżącej
obsługi serwisowej, umożliwiającą otwieranie drzwi i pokryw inspekcyjnych. Instalacje wokół centrali (rurociągi, tory
kablowe), nie powinny utrudniać do niej dostępu. Od strony obsługowej należy przewidzieć również przestrzeń o
szerokości równej szerokości centrali do obsługi remontowej (wymiana zespołu wentylatorowego, nagrzewnicy,
chłodnicy czy wymiennika krzyżowego).
MONTAŻ
Centrala powinna być usytuowana na fundamencie, zabetonowanej w posadzce stalowej ramie fundamentowej lub
specjalnie przygotowanej konstrukcji stalowej - statywie. Fundament, rama lub konstrukcja muszą być
wypoziomowane i gładkie. Niespełnienie tego warunku może spowodować przekoszenie całej konstrukcji centrali i
ujawnia się to w operowaniu drzwiami lub osłonami przeznaczonymi do zdejmowania. Montaż centrali nie wymaga
stosowania dodatkowych amortyzatorów. Zalecane jest stosowanie dodatkowej płyty albo pasów korkowych lub
gumowych pod ramą centrali. Centrale posiadające sekcje chłodzenia, nawilżania wodnego lub wymiennika
krzyżowego, należy umieścić na fundamencie lub ramie o wysokości uwzględniającej zamontowanie syfonu wodnego
na odpływie skroplin.
Sposób montażu syfonu
Rys. nr 27
Odpływ skroplin
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
31
Do króćca odpływowego bloku chłodzenia, wymiennika krzyżowego oraz przelewowego bloku nawilżania należy
podłączyć syfony, będące na wyposażeniu centrali, zapobiegające podsysaniu powietrza. Syfon musi być zawsze
zalany wodą (opis w DTR.K150/2008).
Łączenie zestawów
Przed ostatecznym przymocowaniem centrali do podłoża należy skręcić śrubami poszczególne zestawy w miejscach
fabrycznie przygotowanych uchwytów. Podczas skręcania zestawów należy zachować kolejność zestawów zgodną z
rysunkiem gabarytowym załączonym do dokumentów centrali.
Zasilanie wymienników ciepła
ZALECENIA
• Centrale w wykonaniu standardowym mogą pracować w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż
+5°C.
• W układzie automatyki należy przewidzieć wykorzystanie sygnału termostatu przeciwzamrożeniowgo
nagrzewnicy wodnej (maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego; zamknięcie przepustnicy powietrza
świeżego; zatrzymanie pracy wentylatora).
URUCHOMIENIE, OBSŁUGA I SERWIS
Zalecenia dotyczące uruchomienia oraz szczegółowy opis czynności obsługowych central zostały przedstawione
w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej central przekazywanej każdemu użytkownikowi. Jako firma produkcyjno montażowa KLIMOR zapewnia wszechstronną opiekę serwisową o wysokiej jakości usług:
• samodzielny montaż urządzeń lub nadzór poprawności montażu dokonanego przez inną firmę,
• dokonanie rozruchu urządzenia oraz przeprowadzenie podstawowych pomiarów: wydatków powietrza, ciśnień
wentylatora, parametrów termiczno - wilgotnościowych,
• dostawę, montaż i uruchomienie układów automatycznej regulacji,
• dokonywanie przeglądów bieżących,
• wykonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
•
szkolenie obsługi.
UWAGA
Firma KLIMOR S.A. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych, wynikających z modernizacji i doskonalenia
wyrobu.
© 2012 KLIMOR S.A.
www.klimor.pl
Download