Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie

advertisement
Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
http://stypendia.mcp.malopolska.pl
Ogłoszenie o naborze wniosków na rok szkolny 2013/2014
Zgodnie z treścią Zarządzenia Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w sprawie
ogłoszenia VI naboru wniosków w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych” ustala się, że nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny
2013/2014 trwać będzie od 9 września do 4 października 2013 r.
Wnioski o przyznanie stypendium można składać wyłącznie w wyznaczonym terminie.
Wniosek pobrany ze strony internetowej należy wypełnić i złożyć w Małopolskim Centrum
Przedsiębiorczości w wersji papierowej.
Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą, przy czym nie będą rozpatrywane
wnioski, które wpłyną do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przed lub po terminie naboru.
Uwaga!
Wniosek uznaje się za kompletny wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość wszystkich
dochodów uzyskanych przez członków rodziny ucznia/uczennicy w 2012 roku, a także z
dokumentami potwierdzającymi szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy.
Każdy pełnoletni w chwili składania wniosku członek rodziny ucznia/uczennicy ma obowiązek złożyć
(niezależnie od tego czy uzyskiwał dochody):
 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 2012
(lub zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego);
 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 2012.
Do wniosku należy dołączyć także wszystkie inne dowody niezbędne do ustalenia wysokości
dochodu rodziny, w szczególności:




Zaświadczenie lub oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie
zdrowotne w roku kalendarzowym 2012 (dotyczy członków rodziny ucznia, którzy uzyskiwali
dochody w 2012 roku);
oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w roku
kalendarzowym 2012;
oświadczenia członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2012;
zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, określonych w
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 nr 139, poz.
992 z późn. zm.). Należy złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości
dochodu rodziny, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o
świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. Nr 3).
Nowość!
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium należy również złożyć dokumenty potwierdzające
szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy zgodne z Regulaminem udzielania stypendiów
(kserokopia zaświadczenia lub inny dokument potwierdzający szczególne osiągnięcie edukacyjne
ucznia).
Regulamin udzielania stypendiów, przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 31
maja 2010 r., a także listy konkursów/olimpiad/turniejów z roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012 i
2012/2013, uznawanych za szczególne osiągnięcia edukacyjne w rozumieniu ww. Regulaminu
znajdują się z zakładce Dokumenty do pobrania.
Stypendium „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
przyznawane jest w wysokości 500 zł netto miesięcznie na okres 12 miesięcy.
Umowy stypendialne oraz umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej w ramach VI naboru wniosków
zostaną zawarte w 2014 r.
Konsultacje:
Zapraszamy Państwa do siedziby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości od poniedziałku do
piątku, w godz. od 800 do 1600 na konsultacje w kwestii wypełnienia wniosku/ złożenia
odpowiednich dokumentów:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Zespół ds. Stypendiów
II piętro, pok. 202
Download