5. Współczynnik kształtu dachu dla obciążenia śniegiem

advertisement
MINISTERSTWO ROZWOJU
REGIONALNEGO I TURYSTYKI
RZĄD RUMUNII
www.mdrt.ro
1. ------IND- 2012 0248 RO- PL- ------ 20120502 --- --- PROJET
ROZPORZĄDZENIE
nr.... z dnia .....
zatwierdzające przepisy techniczne
„Kodeks projektowania. Ocena oddziaływania śniegu na konstrukcje”, symbol CR 1-1-3/2012
Zgodnie z przepisami art. 10 i art. 38 ustawy nr 10/1995 o jakości w budownictwie, z późniejszymi
zmianami, z art. 2 ust. 3 i 4 zarządzenia dotyczącego typów przepisów technicznych oraz nakładów na
działalność regulacyjną w dziedzinie budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej i środowiska,
zatwierdzonego decyzją rządu nr 203/2003, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, oraz z przepisami
decyzji rządu nr 1016/2004 dotyczącej środków w zakresie organizacji i wymiany informacji
w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa
informacyjnego między Rumunią a państwami członkowskimi UE, a także Komisją Europejską,
z późniejszymi zmianami,
w zawiązku ze sprawozdaniem zatwierdzającym nr 42/2011 Specjalistycznego Komitetu
Technicznego nr 4 „Oddziaływania na konstrukcje”,
na podstawie art. 5 pkt II lit. e) i art. 13 ust. 6 decyzji rządu nr 1631/2009 dotyczącej organizacji
i działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Turystyki, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Turystyki niniejszym wydaje następujące
ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1. – Przepisy techniczne „Kodeks projektowania. Ocena oddziaływania śniegu na
konstrukcje”, symbol CR 1-1-3/2012, opracowane przez Uniwersytet Techniczny w Bukareszcie,
zawarte w załączniku*) stanowiącym integralną część niniejszego rozporządzenia, zostają niniejszym
zatwierdzone.
Artykuł 2. – Niniejsze rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Rumunii, część I. Wchodzi ona w życie po 30 dniach od daty publikacji.
Artykuł 3. – Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uchyla się przepisy
techniczne „Kodeks projektowania. Ocena oddziaływania śniegu na konstrukcje”, symbol CR 1-1-32005, zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Turystyki nr 2.228 z
dnia 27.12.2005, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
Niniejsze przepisy techniczne przyjęto zgodnie z procedurą notyfikacji nr RO/ ...... z dnia
..............., określoną w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998
r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 204 z dnia 21 lipca 1998 r.,
zmienionej dyrektywą 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r.,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 217 z dnia 5 sierpnia 1998 r.
MINISTER
MINISTERSTWO ROZWOJU
REGIONALNEGO I TURYSTYKI
RZĄD RUMUNII
www.mdrt.ro
CRISTIAN PETRESCU
Rozporządzenie wraz z załącznikiem zostanie również publikowane w Biuletynie Budowlanym wydawanym przez „URBANINCERC”, Krajowy Instytut Badań i Rozwoju w dziedzinie Budownictwa, Urbanistyki i Zrównoważonego Rozwoju
Terytorialnego, koordynowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Turystyki.
*)
Załącznik
do rozporządzenia nr ……………./2012 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Turystyki
PROJEKT
KODEKS PROJEKTOWANIA
OCENA ODDZIAŁYWANIA ŚNIEGU NA KONSTRUKCJE
Symbol CR 1-1-3/2012
3
Spis treści
ROZPORZĄDZENIE .......................................................................................................... 1
Załącznik ................................................................................................................ 3
1. Elementy ogólne ......................................................................................................... 5
1.1 Cel i zakres...................................................................................................................... 5
1.2 Projektowanie wspomagane badaniami........................................................................ 5
1.3 Powołania normatywne.................................................................................................. 6
1.4 Definicje .......................................................................................................................... 6
1.5 Stosowane symbole ........................................................................................................ 7
2. Sytuacje obliczeniowe ................................................................................................ 9
3. Obciążenie śniegiem gruntu ...................................................................................... 10
3.1 Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu ........................................... 10
4. Obciążenie śniegiem dachów .................................................................................... 12
4.1 Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu ............................................ 12
4.2 Inne reprezentatywne wartości obciążenia śniegiem dachu ...................................... 16
5. Współczynnik kształtu dachu dla obciążenia śniegiem ............................................ 17
5.1 Dachy jednopołaciowe ................................................................................................. 18
5.2 Dachy dwupołaciowe ................................................................................................... 18
5.3 Dachy wielopołaciowe ................................................................................................. 19
5.4 Dachy walcowe ............................................................................................................ 20
5.5 Dachy bliskie i przylegające do wyższych budowli .................................................. 22
6. Obciążenia miejscowe .............................................................................................. 25
6.1 Zaspy śnieżne na dachach z przeszkodami................................................................. 25
6.2 Nawisy śnieżne na krawędzi dachu............................................................................. 26
6.3 Obciążenie śniegiem barierek przeciwśnieżnych i innych przeszkód ...................... 26
7. Współczynniki kształtu dachu dla wyjątkowych zasp śnieżnych ............................. 28
7.1. Dachy wielopołaciowe ................................................................................................ 28
7.2 Dachy bliskie i przylegające do wyższych budowli .................................................. 29
7.3 Obciążenia śniegiem na dachach z przeszkodami lub attykami ............................... 30
7.3.1 Dachy z przeszkodami (innymi niż attyki) .............................................. 30
7.3.2 Dachy z attykami ....................................................................................... 32
Załącznik A (normatywny) – Podział na strefy obciążenia śniegiem gruntu ............... 33
Załącznik B (normatywny) – Średni okres powrotu dla obciążeń śniegiem gruntu .... 37
Załącznik C (informacyjny) – Ciężar objętościowy śniegu ......................................... 39
4
1. Elementy ogólne
1.1 Cel i zakres
1) Niniejszy kodeks zawiera zasady, reguły stosowania i bazy danych konieczne do określenia
występujących w Rumunii obciążeń śniegiem, zharmonizowane z normą SR EN 1991-1-3 poprzez
uwzględnienie informacji meteorologicznych dotyczących maksymalnych rocznych obciążeń
śniegiem.
2) W kodeksie ustala się sytuacje obliczeniowe i układy obciążenia śniegiem na potrzeby
projektowania oraz sprawdzania budynków i innych budowli.
3) Kodeks służy do projektowania konstrukcji znajdujących się w miejscach położonych na
wysokości 1 500 m nad poziomem morza lub niżej.
4) Kodeks nie ma zastosowania do następujących sytuacji szczególnych:
- uderzeniowego obciążenia śniegiem wynikającego z ześlizgu z jednego dachu na drugi;
- zmian obciążenia wiatrem, które mogłyby prowadzić do zmian kształtu lub wymiarów
konstrukcji z powodu osadzania się śniegu lub lodu;
- obciążenia śniegiem na obszarach o stałych opadach śniegu;
- obciążeń oblodzeniem;
- obciążeń bocznych wywieranych przez zaspy śnieżne;
- obciążeń śniegiem mostów.
5) W kodeksie określa się współczynniki ekspozycji i współczynniki kształtu dachu dla obciążeń
śniegiem dachów o powszechnie występujących kształtach.
6) Obciążenie śniegiem jest obciążeniem statycznym na metr kwadratowy powierzchni rzutu
poziomego dachu i ma wartość stałą (śnieg znajduje się w stałym położeniu i ma stały rozkład na
powierzchni konstrukcji).
7) Zgodnie z przepisami określonymi w odsyłaczu krajowym CR 0 oddziaływanie śniegu na
obiekty budowlane (budynki i konstrukcje) należy traktować jako oddziaływanie zmienne,
a w sytuacjach, w których na dachu występuje wyjątkowa zaspa śnieżna (rozdział 7), jako
oddziaływanie wyjątkowe.
8) Przepisy kodeksu przeznaczone są dla inwestorów, inżynierów projektantów, wykonawców oraz
organów inspekcji i kontroli (kontrola lub przegląd projektów, inspekcja, kontrola lub przegląd
robót budowlanych, stosownie do przypadku).
1.2 Projektowanie wspomagane badaniami
1) Do celów projektowania budowli wystawionych na działanie śniegu można stosować badania
eksperymentalne oraz uznane lub zatwierdzone metody numeryczne służące do określania
obciążenia śniegiem.
2) W przypadku każdego poszczególnego projektu proces projektowania wspomagany badaniami
musi odbywać się za zgodą klienta i właściwych organów.
5
3) W odniesieniu do konstrukcji z dachami o kształtach nieuwzględnionych w niniejszym kodeksie
można stosować przepisy zawarte w innych specjalistycznych uregulowaniach lub określać
współczynniki kształtu dachu dla obciążenia śniegiem w drodze eksperymentalnej, za zgodą
właściwych organów.
4) Dla konstrukcji położonych na wysokości powyżej 1 500 m szczegółowe badania
przeprowadzają właściwe instytucje specjalistyczne, za zgodą właściwych organów, w celu
określenia wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu i współczynników kształtu
dachu dla obciążenia śniegiem. W związku z tym wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem
gruntu dla lokalizacji przyszłej budowli uzyskuje się na podstawie analizy statystycznej
i modelowania probabilistycznego, przy wykorzystaniu danych uzyskanych w drodze pomiaru
i zatwierdzonych przez właściwe organy specjalistyczne. Zaleca się stosowanie największej
możliwej liczby zmierzonych maksymalnych rocznych wartości (najlepiej co najmniej 20).
1.3 Powołania normatywne
1) Kodeks należy stosować łącznie z następującymi dokumentami referencyjnymi:
Pozycja nr
1.
Pozycja nr
1.
2.
3.
Dokumenty legislacyjne
Publikacja
Kodeks projektowania.
Podstawy projektowania
konstrukcji, symbol CR 0-2012
Notyfikowany projekt przepisów technicznych
Normy
Nazwa
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenia
śniegiem
SR EN 1991-1Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
3:2005/NA:2006
Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie
śniegiem, załącznik krajowy
SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
Część 1-3: Oddziaływania ogólne —
Obciążenie śniegiem, errata
SR EN 1991-1-3:2005
2) Niniejszy kodeks zawiera tekst pochodzący z norm krajowych SR EN 1991-1-3:2005 i SR EN
1991-1-3:2005/NB:2006 w miejscach oznaczonych z boku linią pionową.
1.4 Definicje
1) Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu jest wyznaczana na podstawie rocznego
prawdopodobieństwa przekroczenia wynoszącego 2 %, czyli równoważnie, dla średniego okresu
powrotu (MRI) wynoszącego 50 lat.
2) Wysokość lokalizacji nad poziomem morza jest wysokością, na której jest lub będzie położona
konstrukcja, mierzoną od poziomu morza.
6
3) Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu jest wyliczana poprzez pomnożenie
wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu przez współczynnik istotności ekspozycji
dla oddziaływania śniegu, współczynnik ekspozycji konstrukcji w danej lokalizacji, współczynnik
kształtu dachu dla obciążenia śniegiem i współczynnik termiczny.
4) Równomierne obciążenie śniegiem dachu jest obciążeniem wywołanym naturalnym osadzaniem
się śniegu na dachu, równomiernie rozłożonym i uzależnionym jedynie od kształtu dachu. Ten
rodzaj obciążania nie uwzględnia zmiany rozkładu śniegu pod wpływem innych oddziaływań
klimatycznych.
5) Nierównomierne obciążenie śniegiem dachu jest obciążeniem wywołanym zmianą rozkładu
śniegu na dachu, na przykład przez wiatr.
6) Współczynnik kształtu dachu dla obciążenia śniegiem określa rozkład obciążenia śniegiem na
dachach o różnych kształtach. W aspekcie pojęciowym współczynnik ten jest stosunkiem
obciążenia śniegiem dachu do obciążenia śniegiem gruntu, bez uwzględniania wpływu warunków
ekspozycji konstrukcji w danej lokalizacji ani wpływów termicznych.
7) Współczynnik termiczny określa zmniejszenie obciążenia śniegiem dachu w funkcji strumienia
ciepła przenikającego przez dach i wywołującego topnienie śniegu.
8) Współczynnik ekspozycji konstrukcji w danej lokalizacji określa zmniejszenie lub zwiększenie
obciążenia dachu śniegiem, w zależności od lokalnej topografii terenu i przeszkód znajdujących się
w sąsiedztwie konstrukcji.
9) Obciążenie od wyjątkowej zaspy śnieżnej jest obciążeniem wywołanym przez wyjątkowe
nagromadzenie śniegu o bardzo niskim prawdopodobieństwie wystąpienia.
1.5 Stosowane symbole
Duże litery łacińskie
A
Ce
Ct
MRI
Se
Fs
wysokość lokalizacji nad poziomem morza [m]
współczynnik ekspozycji konstrukcji w danej lokalizacji
współczynnik termiczny
średni okres powrotu
obciążenie śniegiem/siła wywołana nawisem śnieżnym z dachu, na metr długości [kN/m]
obciążenie śniegiem/siła wywierana przez ześlizgującą się masę śniegu, na metr długości
[kN/m]
Małe litery łacińskie
b
d
h
k
szerokość konstrukcji lub części/elementu konstrukcyjnego [m]
grubość warstwy śnieżnej [m]
wysokość konstrukcji lub części/elementu konstrukcyjnego [m]
współczynnik uwzględniający nieregularny kształt pokrywy śnieżnej na krawędzi dachu
7
ls
sk
s
długość zaspy śnieżnej [m]
wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu w danej lokalizacji [kN/m2]
wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu [kN/m2]
Małe litery greckie



Is
μ
ψ0
ψ1
ψ2
kąt nachylenia połaci dachu, mierzony w stosunku do poziomu [°]
kąt między poziomem a styczną do krzywizny dachu walcowego [°]
Ciężar objętościowy śniegu [kN/m3]
wskaźnik istotności ekspozycji dla oddziaływania śniegu
współczynnik kształtu dachu dla obciążenia śniegiem.
współczynnik wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego
współczynnik wartości częstej oddziaływania zmiennego
współczynnik wartości prawie stałej oddziaływania zmiennego
8
2. Sytuacje obliczeniowe
1) Sytuacje obliczeniowe dla oddziaływania śniegiem muszą być zgodne z określonymi
w odsyłaczu krajowym (CR 0).
2) Przy projektowaniu konstrukcji wystawionych na oddziaływanie śniegu należy brać pod
uwagę dwa następujące rodzaje warunków lokalizacyjnych:
(i) warunki normalne, bez uwzględnienia wyjątkowych zasp śnieżnych na dachu.
Należy brać pod uwagę trwałą/przejściową sytuację obliczeniową i dwa układy obciążenia
śniegiem: równomierne obciążenie śniegiem i nierównomiernie obciążenie śniegiem. Zasady
mające zastosowanie określono w pkt 4.8 i rozdziale 5, a sposób wyliczenia podano we
wzorze 4.1;
(ii) warunki wyjątkowe, z uwzględnieniem wyjątkowych zasp śnieżnych na dachu.
Należy brać pod uwagę dwie sytuacje obliczeniowe:

trwałą/przejściową sytuację obliczeniową, w których należy stosować zarówno układy
równomiernego, jak i nierównomiernego obciążenia śniegiem (z wyjątkiem sytuacji
opisanych w rozdziale 7), zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.8, rozdziale 5
i zgodnie z wzorem 4.1; oraz

wyjątkową sytuację obliczeniową (oddziaływanie śniegu jest oddziaływaniem
wyjątkowym), w której przyjmuje się obciążenie wywoływane przez wyjątkową zaspę
śnieżną na dachu (w sytuacjach określonych w rozdziale 7), zgodnie z zasadami
określonymi w pkt 4.9 i zgodnie z wzorem 4.2.
3) Warunków wyjątkowych dla obszarów o wyjątkowo obfitych opadach śniegu
(charakteryzujących się bardzo niskim prawdopodobieństwem występowania), zgodnie
z normą SR EN 1991-1-3, w Rumunii (państwie o klimacie umiarkowanym) w projektowaniu
konstrukcji nie bierze się pod uwagę.
(4) Trwałą/przejściową sytuację obliczeniową, z zastosowaniem zasad określonych
w rozdziale 6, stosuje się do celów weryfikowania miejscowego.
3. Obciążenie śniegiem gruntu
3.1 Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu
1) Wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem gruntu wyznacza się na podstawie
rocznego prawdopodobieństwa przekroczenia wynoszącego 2 % [średni okres powrotu (MRI)
wynoszący 50 lat] i wylicza się ją na podstawie rozkładu zdarzeń ekstremalnych Gumbela.
2) Za zgodą inwestora przyjmuje się obciążenie śniegiem gruntu z prawdopodobieństwem
przekroczenia niższym niż 2 % (MRI > 50 lat), załącznik B, w przypadku projektowania
budynków i budowli, dla których pożądany jest wyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku
oddziaływania śniegu lub w projektowaniu budowli lub dachów wrażliwych na
oddziaływanie śniegu.
3) Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu w Rumunii sk są podane na mapie
podziału na strefy obciążenia śniegiem, przedstawionej na rysunku 3.1. Podane wartości
obowiązują przy projektowaniu konstrukcji zlokalizowanych na wysokościach A ≤ 1 000 m.
4) Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu, podane na mapie przedstawionej
na rysunku 3.1, są obowiązkowymi najmniejszymi wartościami, które należy przyjmować
w projektowania budowli poddawanych oddziaływaniu śniegu.
5) W tabeli A.1 załącznika A podano wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu
dla 337 miejscowości i miast w Rumunii.
6) Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu dla lokalizacji znajdujących się na
wysokości 1 000 m < A ≤ 1 500 m wyznacza się na podstawie następującego wzoru:
sk(1 000 m < A ≤ 1 500 m) = 2.0 + 0.00691 (A-1 000)
dla sk(A ≤ 1 000 m) = 2.0 kN/m2
(3.1)
sk(1 000 m < A ≤ 1 500 m) = 1,5 + 0,00752 (A-1 000)
dla sk(A ≤ 1 000 m) = 1,5 kN/m2
(3.2)
gdzie wartościsk(A≤1 000 m) podane są na rysunku 3.1.
7) Wartości obciążenia śniegiem gruntu w lokalizacjach znajdujących się na wysokości
1 000 m < A ≤ 1 500 m wyznacza się na podstawie wzorów 3.1 i 3.2 i są to obowiązkowe
najmniejsze wartości przyjmowane w projektowaniu budowli narażonych na oddziaływanie
śniegu.
8) Dla lokalizacji znajdujących się na wysokościach A > 1 500 m należy stosować przepisy
określone w pkt 1.2 ust. 4. W tych miejscach jako obowiązkową najmniejszą wartość obciążenia
śniegiem gruntu stosowaną w projektowaniu konstrukcji narażonych na oddziaływanie śniegu
przyjmuje się tę, która odpowiada wartości dla wysokości 1 500 m n.p.m., obliczonej na
podstawie wzoru 3.1 lub 3.2.
10
SKALA
Kilometry
Rysunek 3.1 Strefy wartości charakterystycznych obciążenia śniegiem gruntu sk, kN/m2, dla wysokości A ≤ 1 000 m.
UWAGA: dla wysokości A > 1 000 m n.p.m. wartości sk wyznacza się na podstawie wzorów 3.1 i 3.2.
4. Obciążenie śniegiem dachów
4.1 Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu
1) Przy określaniu obciążenia śniegiem dachu należy brać pod uwagę, że rozkład śniegu
uzależniony jest od kształtu dachu i zmian rozkładu śniegu wywołanych wiatrem lub
topnieniem śniegu.
2) Czynniki mające wpływ na rozkład śniegu na dachu mogą być następujące:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
kształt dachu;
właściwości termiczne dachu;
chropowatość powierzchni dachu;
ilość ciepła wytwarzanego pod dachem;
sąsiedztwo innych budowli;
teren otaczający budowlę;
miejscowe warunki meteorologiczne, w szczególności wietrzność, wahania
temperatury i przewidywany poziom opadów (deszczu lub śniegu).
3) W trwałej/przejściowej sytuacji obliczeniowej należy uwzględniać dwa układy obciążenia
śniegiem:
(i) równomierne obciążenie śniegiem (zob. definicja w pkt 1.4 ppkt 4) oraz
(ii) nierównomierne obciążenie śniegiem (zob. definicja w pkt 1.4 ppkt 5).
4) Układy obciążenia śniegiem ustala się zgodnie z zasadami podanymi w rozdziałach 5 i 7.
5) Należy przyjąć, że obciążenie śniegiem działa wzdłuż osi pionowej na obszar rzutu dachu
na płaszczyznę poziomą (obciążenie na metr kwadratowy rzutu dachu poziomego).
6) Taki układ śniegu na dachu obowiązuje wtedy, gdy śnieg osiada na nim w sposób naturalny.
7) Należy przyjąć środki budowlane/zapobiegawcze w celu uniknięcia sytuacji, w których
obciążenie śniegiem dachu może wzrosnąć wskutek zamarzania i zablokowania systemu
odwadniania dachu.
8) Charakterystyczną wartość obciążenia śniegiem dachu s, w trwałej/przejściowej sytuacji
obliczeniowej wyznacza się w następujący sposób:
s = Is i Ce Ct sk
(4.1)
w którym:
Is
jest współczynnikiem istotności ekspozycji na oddziaływanie śniegu;
μi
jest współczynnikiem kształtu dachu dla obciążenia śniegiem (rozdział 5);
sk
jest wartością charakterystyczną obciążenia śniegiem gruntu [kN/m2] w danej
lokalizacji;
Ce
jest współczynnikiem ekspozycji konstrukcji w danej lokalizacji
Ct
jest współczynnikiem termicznym.
9) Wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem dachu s dla sytuacji obliczeniowej,
w której przyjmuje się wyjątkowe obciążenie śniegiem (w związku z występowaniem
wyjątkowej zaspy śnieżnej na dachu), wylicza się w następujący sposób:
12
s = Is i sk
(4.2)
w którym:
Is
jest współczynnikiem istotności ekspozycji na oddziaływanie śniegu;
μi
jest współczynnikiem kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy śniegu na
dachu (rozdział 7);
sk
jest wartością charakterystyczną obciążenia śniegiem gruntu [kN/m2] w danej lokalizacji.
10) Zgodnie z zasadami określonymi w odsyłaczu krajowym CR 0 budowle można podzielić na
klasy istotności ekspozycji (tabela 4.1) w zależności od konsekwencji dla ludzi i następstw
gospodarczych, które mogą być spowodowane poważnym zagrożeniem naturalnym lub
wywołanym przez człowieka, a także ich roli w działaniach podejmowanych przez społeczność
po ustąpieniu zagrożenia.
Tabela 4.1 Klasy istotności ekspozycji dla budowli
Klasa
istotności
ekspozycji
Konstrukcje inżynierskie
Budynki
Konstrukcje niezbędne dla społeczności
Klasa I
a) Szpitale i inne budynki służby zdrowia
wyposażone w aparaturę ratunkową
i sale operacyjne
b) Posterunki straży pożarnej, posterunki
policji i garaże dla pojazdów używanych
przez różne rodzaje służb ratunkowych
c) Stacje wytwarzania i dystrybucji
energii elektrycznej lub takie, które
dostarczają podstawowe usługi dla
budowli innych kategorii
d) Budynki, w których przechowuje się
toksyczne gazy, materiały wybuchowe
lub inne substancje niebezpieczne
e) Ośrodki łączności i koordynacji
w sytuacjach kryzysowych
f) Schrony
g) Budynki o funkcjach niezbędnych dla
administracji publicznej
h) Budynki o funkcjach niezbędnych dla
porządku publicznego oraz obrony
i bezpieczeństwa narodowego
i) Bardzo wysokie budynki, niezależnie
od ich funkcji (budynki o całkowitej
wysokości nadziemnej wynoszącej
45 m i większej)
oraz inne budynki tego samego typu
13
a) Zbiorniki wodne, stacje
uzdatniania, oczyszczania
i pompowania wody
b) Energetyczne podstacje
transformatorowe
c) Specjalne konstrukcje zawierające
materiały radioaktywne
d) Konstrukcje o funkcjach
niezbędnych dla porządku
publicznego oraz obrony
i bezpieczeństwa narodowego
e) Wieże telekomunikacyjne
f) Wieże kontroli lotów i kontroli
ruchu morskiego
g) Słupy linii energetycznych
przesyłowych i dystrybucyjnych
oraz inne konstrukcje tego samego
typu
Klasa II
Konstrukcje, które w sytuacji kryzysowej mogą powodować istotne zagrożenie dla
życia ludzi
a) Szpitale i inne budynki ochrony
a) Stadiony lub hale sportowe
zdrowia, inne niż należące do klasy I, b) Konstrukcje wykorzystywane do
o pojemności powyżej 100 osób na
przechowywania materiałów
całkowitej narażonej powierzchni
wybuchowych, gazów toksycznych
b) Szkoły podstawowe, średnie,
i innych substancji
uniwersytety i inne budynki
niebezpiecznych
edukacyjne, o pojemności powyżej
c) Podziemne i nadziemne zbiorniki
250 osób na całkowitej narażonej
wykorzystywane do
powierzchni
przechowywania materiałów
c) Domy spokojnej starości, żłobki,
łatwopalnych (gaz, ciecze)
przedszkola i inne instytucje
d) Wieże ciśnień
opiekuńcze, o pojemności powyżej
e) Wieże chłodnicze dla
150 osób na całkowitej narażonej
elektrociepłowni, parków
powierzchni
przemysłowych
d) Budynki mieszkalne, biurowe lub
handlowe, o pojemności powyżej
oraz inne konstrukcje tego samego
300 osób na całkowitej narażonej
typu
powierzchni
e) Sale konferencyjne, teatralne
i wystawowe, o pojemności powyżej
200 osób na całkowitej narażonej
powierzchni
f) Budynki należące do narodowego
dziedzictwa kultury, muzea itp.
g) Budynki typu centrum handlowego,
o pojemności powyżej 3 000 osób na
całkowitej narażonej powierzchni
h) Więzienia
i) Budynki, które bezpośrednio obsługują
następujące obiekty: podstacje
elektryczne, stacje uzdatniania,
oczyszczania i pompowania wody,
stacje produkcji i dystrybucji energii,
ośrodki telekomunikacyjne
j) Wysokie budynki, niezależnie od ich
funkcji (budynki o całkowitej
wysokości nadziemnej między 28 m
a 45 m)
oraz inne budynki tego samego typu
Klasa III
Wszystkie pozostałe konstrukcje z wyjątkiem należących do klas I, II i IV
Klasa IV
Konstrukcje tymczasowe, konstrukcje rolnicze, budynki magazynowe itp., które
charakteryzują się niewielkim ryzykiem utraty życia przez ludzi
14
11) Wartości współczynnika istotności ekspozycji na oddziaływanie śniegu podano w tabeli 4.2.
Tabela 4.2 Współczynnik istotności ekspozycji na oddziaływanie śniegu, Is
Is
Klasa istotności ekspozycji
budynków i konstrukcji
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
1,15
1,10
1,0
1,0
12) Współczynnik istotności ekspozycji na oddziaływanie śniegu nie ma zastosowania do
obciążeń śniegiem przyjmowanych do oceny masy konstrukcji w celu wyliczenia siły
wstrząsów sejsmicznych.
13) Współczynnik ekspozycji budowli w danej lokalizacji, Ce, zależy od ukształtowania
otaczającego terenu lub rodzaju zabudowy w pobliskim otoczeniu budowli (zarówno na
etapie projektowania, jaki i po jego zakończeniu), i przyjmuje wartości podane w tabeli 4.3.
Tabela 4.3 Wartości współczynnika ekspozycji Ce
Rodzaj ekspozycji
Pełna
Normalna
Niska
Ce
0,8
1,0
1,2
UWAGA:
w przypadku ekspozycji „pełnej” śnieg może być przenoszony we wszystkich kierunkach wokół budowli na
obszarach płaskich, bez osłon lub z niewielkimi osłonami uformowanymi przez teren, drzewa lub wyższe
budowle.
W przypadku ekspozycji „normalnej” z powodu ukształtowania terenu i innych budowli i drzew nie występuje
znaczące przenoszenie śniegu przez wiatr.
W przypadku ekspozycji „niskiej” budowla jest położona poniżej niż otaczający teren albo jest otoczona
wysokimi drzewami lub wyższymi konstrukcjami.
14) Współczynnik termiczny Ct może być stosowany do zmniejszenia obciążenia śniegiem
dachów w szczególnych sytuacjach, w przypadku dachów o wysokim współczynniku
przenikania ciepła (ogólna wartość współczynnika > 1 W/m2K), które powoduje topnienie
śniegu. W takich sytuacjach wartość współczynnika termicznego wyznacza się na podstawie
specjalnych badań i musi on być zatwierdzony przez właściwy organ. We wszystkich innych
sytuacjach wartość współczynnika termicznego wynosi:
Ct = 1,0.
15
4.2 Inne reprezentatywne wartości obciążenia śniegiem dachu
1) Zgodnie z zasadami określonymi w odsyłaczu krajowym CR 0 inne reprezentatywne
wartości obciążenia śniegiem dachu są następujące:
– wartość kombinacyjna ψ0 s,
– wartość częstaψ1 s,
– wartość prawie stałaψ2 s,
gdzie ψ0 jest współczynnikiem wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego;
ψ1 jest współczynnikiem wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego;
ψ2 jest współczynnikiem wartości prawie stałej oddziaływania zmiennego;
s jest wartością charakterystyczną obciążenia śniegiem dachu.
(2) Wartości współczynnikówψ0, ψ1 oraz ψ2, określone w odsyłaczu krajowym (CR 0)
i stosowane do oceny obciążeń śniegiem, podano w tabeli 4.4.
Tabela 4.4 Współczynniki ψ0, ψ1 oraz ψ2 dla obciążenia śniegiem
ψ0
0,7
ψ1
0,5
ψ2
0,4
16
5. Współczynnik kształtu dachu dla obciążenia śniegiem
1) W niniejszym rozdziale zostały określone współczynniki kształtu dachu dla
trwałej/przejściowej sytuacji obliczeniowej (przy równomiernym i nierównomiernym
obciążeniu śniegiem).
2) Do sytuacji obliczeniowej, w której oddziaływanie śniegu uznaje się za oddziaływanie
wyjątkowe (np. występowanie wyjątkowej zaspy śnieżnej), mają zastosowanie zasady
określone w rozdziale 7.
3) Współczynniki kształtu dachu dla obciążeń śniegiem dachów jednopołaciowych (rozdział
5.1), dwupołaciowych (rozdział 5.2) i dachów wielopołaciowych (rozdział 5.3) podano
w tabeli 5.1 i na rysunku 5.1. Wartości te stosuje się w sytuacjach, w których nie ma
zabezpieczeń przed zsuwaniem się śniegu z dachu.
Tabela 5.1 Współczynniki kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na dachach
jednopołaciowych, dwupołaciowych i wielopołaciowych
Kąt nachylenia 0
00    300
300 <  < 600
  600
1
0,8
0.8 (60 - )/30
0,0
2
0,8 + 0,8  /30
1,6
-
Rysunek 5.1 Współczynniki kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na dachach
jednopołaciowych, dwupołaciowych i wielopołaciowych
4) Jeżeli na dachach jednopołaciowych (rozdział 5.1), dwupołaciowych (rozdział 5.2)
wielopołaciowych (rozdział 5.3) są barierki przeciwśnieżne lub inne przeszkody, albo jeżeli
dolna krawędź dachu jest zakończona attyką, i elementy te stanowią zabezpieczenie przed
zsuwaniem się śniegu, współczynnik kształtu dachu dla obciążeń śniegiem nie powinien być
mniejszy niż 0,8.
17
5.1 Dachy jednopołaciowe
1) Wartości współczynnika kształtu dachu 1 dla obciążeń śniegiem na dachach
jednopołaciowych, w sytuacjach, w których na dachu nie ma elementów zabezpieczających
przed zsuwaniem się śniegu, podano na rysunku 5.2. Wartości podane na rysunku 5.2 stosuje
się w przypadku równomiernego, jak i nierównomiernego obciążenia śniegiem. Wartość
współczynnika 1 podano w tabeli 5.1 i na rysunku 5.1 jako funkcję kąta spadku dachu,  [º].
Rysunek 5.2 Rozkład współczynników kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na
dachach jednopołaciowych
2) Jeżeli na dachach jednopołaciowych są barierki przeciwśnieżne lub inne przeszkody, albo
jeżeli dolna krawędź dachu jest zakończona attyką i elementy te stanowią zabezpieczenie przed
zsuwaniem się śniegu, współczynnik kształtu dachu dla obciążeń śniegiem nie powinien być
mniejszy niż 0,8.
5.2 Dachy dwupołaciowe
1) Do celów projektowania przyjmuje się 3 przypadki obciążeń śniegiem na dachach
dwupołaciowych, w sytuacjach, w których na dachu nie ma zabezpieczeń przed zsuwaniem się
śniegu:
– dla równomiernego obciążenia śniegiem należy stosować układ przedstawiony na rysunku
5.3, przypadek (i),
– dla nierównomiernego obciążenia śniegiem należy stosować układ przedstawiony na rysunku
5.3, przypadek (ii) i przypadek (iii).
2) Wartości współczynnika kształtu dachu 1 dla obciążeń śniegiem na dachach
jednopołaciowych, w sytuacjach, w których na dachu nie ma elementów zabezpieczających
przed zsuwaniem się śniegu, podano na rysunku 5.3. Wartości współczynników μ1 podano
w tabeli 5.1 i na rysunku 5.1 jako funkcję kąta spadku dachu, α [º].
3) Jeżeli na dachach dwupołaciowych są barierki przeciwśnieżne lub inne przeszkody, albo
jeżeli dolna krawędź dachu jest zakończona attyką, i elementy te stanowią zabezpieczenie przed
zsuwaniem się śniegu, współczynnik kształtu dachu dla obciążeń śniegiem nie powinien być
mniejszy niż 0,8.
18
1(1)
1(2)
0.51(1)
1(2)
1(1)
0.51(2)


Rysunek 5.3 Rozkład współczynników kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na dachach
dwupołaciowych
5.3 Dachy wielopołaciowe
1) Do celów projektowania przyjmuje się 2 przypadki obciążeń śniegiem na dachach
wielopołaciowych, w sytuacjach, w których nie ma na nich zabezpieczeń przed zsuwaniem się
śniegu:
– dla równomiernego obciążenia śniegiem należy stosować układ przedstawiony na rysunku
5.4, przypadek (i),
– dla nierównomiernego obciążenia śniegiem należy stosować układ przedstawiony na rysunku
5.4, przypadek (ii).
2) Rozkład współczynników1 oraz 2 dla równomiernego i nierównomiernego obciążenia
śniegiem na dachach wielopołaciowych/spadowych, w sytuacjach, w których nie ma na nich
elementów zabezpieczających przed zsuwaniem się śniegu, podano na rysunku 5.4. Wartości
współczynników 1 podano w tabeli 5.1 i na rysunku 5.1 jako funkcję kąta spadku dachu,
[º].
3) Jeżeli na dachach wielopołaciowych są attyki lub inne przeszkody, albo jeżeli dolna krawędź
dachu jest zakończona attyką, a elementy te stanowią zabezpieczenie przed zsuwaniem się
śniegu, współczynnik kształtu dachu dla obciążeń śniegiem nie powinien być mniejszy niż 0,8.
4) W sytuacjach, w których jedna lub obie połacie są nachylone do środka zagłębienia pod
kątem większym niż 60º, istnieje konieczność przeprowadzania badań przez specjalistyczne
instytucje w celu określenia wartości współczynnika 2.
19
przypadek
Cazul (i)(i)
przypadek (ii)
Cazul (ii)
Rysunek 5.4 Rozkład współczynników kształtu dla równomiernych i nierównomiernych
obciążeń śniegiem na dachach wielopołaciowych
5.4 Dachy walcowe
1) Do celów projektowania przyjmuje się 2 przypadki obciążeń śniegiem dachów walcowych,
w sytuacjach, w których nie ma na nich zabezpieczeń przed zsuwaniem się śniegu:
– dla równomiernego obciążenia śniegiem należy stosować układ przedstawiony na rysunku
5.5, przypadek (i),
– dla nierównomiernego obciążenia śniegiem należy stosować układ przedstawiony na rysunku
5.5, przypadek (ii).
20
0,8
przypadek (i)
3
przypadek (ii)
0,5 3
ls/4 ls/4
ls/4 ls/4
  
h
  
ls
b
Rysunek 5.5 Rozkład współczynników kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na dachach
walcowych
2) Rozkład współczynnika kształtu dachu 3 dla obciążeń śniegiem na dachach walcowych w sytuacjach, w których
nie ma na nich zabezpieczeń przed zsuwaniem się śniegu, przedstawiony jest na rysunku 5.5, a wartość współczynnika  wyznacza się na
podstawie rysunku 5.6 i wzoru 5.1.
3) Współczynnik kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na dachach walcowych podany jest na
rysunku 5.6 dla wartości kąta  między poziomem a styczną do krzywizny dachu β ≤ 600 oraz
dla różnych wartości stosunku wysokości do szerokości (h/b).
Rysunek 5.6 Współczynnik kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na dachach walcowych
(  600)
4) Wartości współczynnika kształtu dachu 3 dla obciążeń śniegiem na dachach walcowych
są następujące:
21
3 = 0
3 = 0,2 + 10 h/b
0,2 3  2
dla  > 600.
(5.1a)
dla   600.
(5.1b)
5) Jeżeli na dachach walcowych zamontowana jest attyka lub inne przeszkody, które stanowią
zabezpieczenie przed zsuwaniem się śniegu, współczynnik kształtu dachu dla obciążeń
śniegiem nie powinien być mniejszy niż 0,8.
5.5 Dachy bliskie i przylegające do wyższych budowli
1) Zaspy śnieżne na dachach bliskich lub przylegających do wyższych budowli tworzą się
wskutek przenoszenia śniegu przez wiatr i zsuwania się śniegu z wyższego dachu.
2) Dla trwałej/przejściowej sytuacji obliczeniowej w przypadku dachu, na którym śnieg
z dachu przylegającej budowli tworzy zaspy, przyjmuje się 2 przypadki układu obciążenia
śniegiem:
– dla równomiernego obciążenia śniegiem należy stosować układ przedstawiony na
rysunkach 5.7a i 5.7b, przypadek (i).
– dla nierównomiernego obciążenia śniegiem należy stosować układ przedstawiony na
rysunkach 5.7a i 5.7b, przypadek (ii).
(3) Dla obciążeń śniegiem na dachach bliskich lub przylegających do wyższych budowli
przyjmuje się rozkład wartości współczynnika kształtu dachu podane na rysunkach 5.7a
i 5.7b.
Rysunek 5.7a
22
Rysunek 5.7b
Rysunek 5.7 Rozkład współczynników kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na dachach
bliskich lub przylegających do wyższych budowli
4) Wartości współczynników kształtu dachu 1 i 2 (rysunki 5.7a oraz 5.7b) wyznacza się
w następujący sposób:
1 = 0,8
(5.2)
2 = s + w.
(5.3)
gdzie
s jest współczynnikiem kształtu dachu uwzględniającym efekt ześlizgu śniegu
z przylegającego dachu wyższego, a
w jest współczynnikiem kształtu dachu uwzględniającym obciążenie wywołane śniegiem
przenoszonym przez wiatr.
5) Współczynnik kształtu dachu dla obciążenia wywołanego ześlizgiem śniegu, s, wynosi:
dla  150
s = 0
dla  > 150
s = 50 % maksymalnej wartości współczynnika kształtu odpowiadającej obciążeniu sąsiedniej połaci
dachu wyższego, którą należy wyznaczyć w sposób podany w rozdziale 5.2.
6) Współczynnik kształtu dachu uwzględniający obciążenie wywołane śniegiem
przenoszonym przez wiatr, w wynosi:
23
w = (b1 + b2)/2h   h /sk
0,8  w  4,0
(5.4)
gdzie
 jest ciężarem objętościowym, który należy przyjmować jako równy 2 kN/m3
b1, b2 orazh – są wymiarami [m] pokazanymi na rysunkach 5.7a oraz 5.7b.
7) Długość zaspy na niższym dachu płaskim (rysunek 5.7a) wynosils = 2 h i mieści się
w granicach 5 m  ls  15 m.
8) Jeżeli b2  ls, współczynnik kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na krawędzi niższego dachu płaskiego wyznacza się za pomocą
interpolacji między wartościami 1 a 2 zgodnie z rysunkiem 5.7b.
24
6. Obciążenia miejscowe
W niniejszym rozdziale podano obciążenia, które należy brać pod uwagę do celów
miejscowych weryfikacji:
– przy wszelkich występach lub przeszkodach;
– na krawędzi dachu;
– w pobliżu wszelkich barierek przeciwśnieżnych.
Do celów miejscowej
obliczeniową.
weryfikacji
należy uwzględnić trwałą/przejściowa sytuację
6.1 Zaspy śnieżne na dachach z przeszkodami
1) Zaspy śnieżne mogą się pojawiać na dachach z przeszkodami, które tworzą obszary cienia
aerodynamicznego, osłonięte przed wiatrem.
2) Należy przyjmować współczynniki kształtu dachu dla zasp śnieżnych na dachach quasipoziomych, powstających wskutek obecności przeszkód, podane na rysunku 6.1.
Rysunek 6.1 Rozkład współczynników kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na dachach
quasi-poziomych przy przeszkodach
3) Wartości współczynników kształtu dachu dla obciążeń śniegiem na dachach quasipoziomych z przeszkodami są następujące:
1 = 0,8
2 =  h / sk
(6.1)
in compliance with the condition 0,8  2  2,0.
(6.2)
Ciężar objętościowy śniegu  , w obliczeniach należy przyjmować jako 2 kN/m3, a h jest
wysokością przeszkody [m]
4) Długość zaspy na niższym dachu płaskim (rysunek 5.7a) wynosi ls = 2 h i mieści się
w granicach 5 m  ls  15 m.
25
6.2 Nawisy śnieżne na krawędzi dachu
1) W lokalizacjach położonych powyżej 800 m n.p.m. przy projektowaniu części dachu, które
wystają poza ściany (rysunek 6.2) należy brać pod uwagę obciążenie śniegiem działające na
takie części, a także obciążenie śniegiem wywoływane nawisami śnieżnymi na krawędzi
dachu.
d
se
Rysunek 6.2 Nawisy śnieżne na krawędzi dachu
2) Przyjmuje się, że obciążenie wywołane nawisem śnieżnym działa wzdłuż całej krawędzi
dachu i oblicza się je w następujący sposób:
se = k s2 / 
(6.3)
w którym:
se
jest obciążeniem (na metr długości) wywołanym nawisem śnieżnym na krawędzi
dachu (kN/m);
s
jest wartością obciążenia śniegiem dachu przy najbardziej niekorzystnym rozłożeniu
warstwy śniegu;

jest ciężarem objętościowym śniegu, który należy przyjmować jako równy 3 kN/m3;
k
jest współczynnikiem uwzględniającym nieregularny kształt nawisu śnieżnego na
krawędzi dachu.
3) Współczynnik k wylicza się z wzoru k=3/d, a jego górną granicą jest wartość k ≤ d , gdzie
d oznacza grubość warstwy śniegu na dachu (w metrach).
4) Grubość warstwy śniegu d wylicza się poprzez podzielenie obciążenia śniegiem dachu
s przez ciężar objętościowy śniegu  (3kN/m3).
6.3 Obciążenie śniegiem barierek przeciwśnieżnych i innych przeszkód
1) Jeżeli śnieg zsuwa się z dachów nachylonych lub łukowatych, przyjmuje się, że
współczynnik tarcia między śniegiem a dachem jest równy zeru. W takich sytuacjach siłę na
metr długości Fs (kN/m), wywieraną przez masę śniegu zsuwającego się na barierki ochronne
26
(przeciwśnieżne) i inne przeszkody w kierunku ześlizgu wylicza się za pomocą następującego
wzoru:
Fs = s b sin
(6.4)
w którym:
s
jest wartością obciążenia śniegiem dachu przy najbardziej niekorzystnym rozłożeniu
warstwy śniegu;
b
jest odległością [m] w planie rzutu na płaszczyznę poziomą od barierki do następnej
barierki lub między kalenicą dachu a pierwszą barierką;

kąt nachylenia połaci dachu, mierzony w stosunku do poziomu [°].
27
7. Współczynniki kształtu dachu dla wyjątkowych zasp śnieżnych
1) Współczynniki kształtu dachu dla wyjątkowych zasp śnieżnych na dachach wykorzystuje
się do szacunkowego określenia obciążenia śniegiem w układach obciążeń, w których
oddziaływanie śniegu jest oddziaływaniem wyjątkowym.
2) W wyjątkowych sytuacjach obliczeniowych (w których uwzględnia się wyjątkowe zaspy
śnieżne na dachach) przyjmuje się, że poza obszarami wyjątkowej zaspy śnieżnej na
pozostałej części dachu nie ma śniegu.
3) W niektórych sytuacjach obliczeniowych dla tego samego obszaru dachu mogą zostać
uwzględnione alternatywne przypadki obciążenia wyjątkową zaspą śnieżną.
7.1. Dachy wielopołaciowe
1) Dla dachów wielopołaciowych przyjmuje się układ obciążenia wywoływanego przez
wyjątkową zaspę śnieżną, przedstawiony na rysunku 7.1. Przy takim obciążeniu przyjmuje się,
że poza obszarem zaspy śnieżnej, przedstawionym na rysunku 7.1, na dachu nie ma śniegu.
Rysunek 7.1 Rozkład współczynnika kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy
śnieżnej na dachach wielopołaciowych (w zagłębieniach)
2) Wartość współczynnika kształtu dachu1 dla obciążenia od wyjątkowej zaspy śnieżnej,
podanego na rysunku 7.1, wyznacza się jako najmniejszą wartość spośród:
1 = h/sk
1 = 2b3 / (ls1+ls2);
ls1 = b1,
ls2 = b2
1 = 5.
(7.1b)
(7.1c)
Gdzie sk jest charakterystyczną wartością obciążenia śniegiem gruntu [kN/m2] w lokalizacji
budowli, a  oznacza ciężar objętościowy śniegu, którego wartość przyjmuje się jako równą
2 kN/m3.
28
Wysokość [m] wylicza się z wzoru:
bhbh
h 1 2 2 1
b
b
1
2
(7.2)
3) Dla dachów o więcej niż dwóch połaciach o geometrii w przybliżeniu symetrycznej
i jednolitej, za b3 przyjmuje się wymiar równy 1,5-krotności przęsła dachu. Ten układ
obciążenia przyjmuje się dla wszystkich zagłębień, ale niekoniecznie jako jednoczesny.
4) Rozpatrując w procesie projektowania budowli jednoczesne wyjątkowe zaspy w kilku
zagłębieniach, należy przyjmować górną granicę całkowitej wartości charakterystycznej
obciążenia śniegiem naniesionym na dach wskutek tych zasp. Całkowita wartość
charakterystyczna obciążenia śniegiem na metr długości nie może przekroczyć iloczynu
wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu w danej lokalizacji i długości
budynku w kierunku prostopadłym do zagłębień.
7.2 Dachy bliskie i przylegające do wyższych budowli
1) Należy uwzględniać obciążenie wywoływane przez zaspy śnieżne na dachach bliskich lub
przylegających do wyższych budowli, na których gromadzi się śnieg z przylegającego lub
położonego w sąsiedztwie wyższego dachu.
2) Sytuację obliczeniową (dachy sąsiadujące) należy brać pod uwagę tylko wtedy, gdy
budynki z niższymi dachami są oddalone o nie więcej niż 1,5 m od budynków wyższych,
z których śnieg może się gromadzić w wyjątkowe zaspy śnieżne.
3) Przyjmuje się rozkład współczynników kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowych zasp
śnieżnych na niżej położonym przęśle dachu, podane na rysunku 7.2 i w tabeli 7.1.
Rysunek 7.2 Rozkład współczynników kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy
śnieżnej na dachach przylegających lub sąsiadujących
29
Tabela 7.1 Współczynniki kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy śnieżnej na
niższych dachach przylegających lub sąsiadujących
Kąt nachylenia 
Współczynnik
kształtu dachu
1
2
00    150 150 <  ≤300 300 <  < 600
0
3
 30 


3  15 
3
3
600 ≤ 
0
 60 


3  30 
0
gdzie
3oznacza najmniejszą wartość spośród 2h / sk, 2b / ls lub 8;
b oznacza najmniejszą wartość spośród b1 lub b2
ls oznacza długość wyjątkowej zaspy śnieżnej na niższym przylegającym lub
sąsiednim dachu i jest najmniejszą wartością z5h, b1 lub 15 m.
5) W przypadku takich obciążeń (od wyjątkowej zaspy śnieżnej) należy przyjmować, że poza
obszarami nagromadzenia śniegu zaznaczonymi na rysunku 7.2 na pozostałej części dachu
niższego budynku nie ma śniegu.
7.3 Obciążenia śniegiem na dachach z przeszkodami lub attykami
1) Współczynniki kształtu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy śnieżnej na dachach
z przeszkodami (innymi niż attyki) podano w rozdziale 7.3.1. Układ obciążeń dla dachów
z attykami określono w rozdziale 7.3.2.
7.3.1 Dachy z przeszkodami (innymi niż attyki)
1) Rozkład współczynników kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy śnieżnej na
dachach z przeszkodami (innymi niż attyki) podano na rysunku 7.3.
2) Jeżeli pionowe wypiętrzenie przeszkody, w pobliżu którego może tworzyć się wyjątkowa
zaspa śnieżna, jest mniejsze niż 1 m2, wpływ takiej zaspy można pominąć.
3) Układy obciążeń pokazane na rysunku 7.3 należy stosować w następujących sytuacjach:
– przeszkoda na dachu ma wysokość mniejszą niż 1 m;
– występują miejscowe przeszkody (przeszkody wyższe niż 1 m, ale o szerokości nie
większej niż 2 m); w takim przypadku do obliczeń wysokość h przyjmuje się jako wymiar
najmniejszy wysokości lub szerokości w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru,
30
– występują zadaszenia osłaniające ponad drzwiami wejściowymi lub rampami
załadowczymi, o długości b1 od zadaszenia do dachu mniejszej niż 5 m, niezależnie od
wysokości h.
Zadaszenie nad rampami
załadowczymi lub drzwiami,
w przypadku którego b1 5 m
Przeszkoda na płaskim dachu
Przeszkoda na dachu nachylonym lub łukowatym
Rysunek 7.3 Współczynniki kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy śnieżnej na
dachach w obszarach występowania przeszkód
(4) Współczynniki kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy śnieżnej na dachach
w obszarach występowania przeszkód wyznacza się w następujący sposób:
1 = najmniejsza z następujących dwóch wartości:  h1 /sk i 5;
(7.3a)
2 = najmniejsza z następujących dwóch wartości:  h2 /sk i 5;
(7.3b)
sk jest wartością charakterystyczną obciążenia śniegiem gruntu [kN/m2] w lokalizacji
budowli, a  jest ciężarem objętościowym śniegu, którego wartość przyjmuje się jako równą
2 kN/m3. Wysokości h1 oraz h2 podaje się w metrach.
5) Długość wyjątkowej zaspy śnieżnej na dachu w obszarze przeszkody (rysunek 7.3) wylicza
się w następujący sposób:
ls1 = najmniejsza wartość z 5h1 lub b1
(7.4a);
ls2 = najmniejsza wartość z 5h2 lub b2.
(7.4b)
31
6) Dla zadaszeń (o długości b1 mniejszej niż 5 m) współczynnik kształtu dachu dla obciążeń
1 jest najmniejszą wartością z  h /sk, 5 lub 2b/ls, gdzie b jest największą wartością z b1 lub b2.
Długość wyjątkowej zaspy śnieżnej na zadaszeniu ls jest najmniejszą wartością z 5h lub b1.
7.3.2 Dachy z attykami
(1) Rozkład współczynników kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy śnieżnej na
dachach z attykami podano na rysunku 7.4.
Kalenica
Zagłębienie
Śnieg w zagłębieniach za
attyką przy ścianie szczytowej
Śnieg za attyką; dach
płaski
UWAGA - należy
stosować do obliczania
współczynnika kształtu
Śnieg za attyką przy okapie; dach
nachylony lub łukowy
Rysunek 7.4 Współczynniki kształtu dachu dla obciążeń od wyjątkowej zaspy śnieżnej na
dachach z attykami
2) Współczynnik kształtu dla obciążenia wywoływanego zaspą śnieżną na dachu w pobliżu
attyki (rysunek 7.4) przyjmuje się jako najniższą wartość z:
1 =  h/sk
1 =  b/ls
gdzie b = wartość największa z (b1 ; b2)
(7.5)
1 = 8,0.
gdzie sk jest wartością charakterystyczną obciążenia śniegiem gruntu [kN/m2] w lokalizacji
budowli,  jest ciężarem objętościowym śniegu, którego wartość przyjmuje się jako równą
2 kN/m3, a h wysokością attyki (w metrach).
Długość zaspy śnieżnej przyjmuje się jako wartość najmniejszą z 5h, b1 lub 15 m.
32
Załącznik A (normatywny) – Podział na strefy obciążenia śniegiem gruntu
1) Mapa podziału na strefy obciążeń śniegiem gruntu została sporządzona na podstawie
analizy statystycznej rocznych maksymalnych wartości ekstremalnych obciążenia śniegiem
gruntu zarejestrowanych do 2005 r. w 122 stacjach meteorologicznych należących do
Krajowej Administracji Meteorologicznej.
2) W tabeli A.1 podano wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu dla
337 miejscowości i miast w Rumunii, zgodnie z mapą podziału na strefy przedstawioną na
rysunku 3.1.
Tabela A1: Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu dla 337 miejscowości
i miast
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Miejscowość/
miasto
Abrud
Adamclisi
Adjud
Agnita
Aiud
ALBA IULIA
Alesd
ALEXANDRIA
Amara
Anina
Aninoasa
ARAD
Ardud
Avrameni
Avrig
Azuga
Babadag
BACAU
Baia de Arama
Baia de Aries
BAIA MARE
Baia Sprie
Bals
Banloc
Baraolt
Basarabi
Baicoi
Babeni
Baile Govora
Băile Herculane
Baile Olanesti
Baile Tusnad
Okręg
Alba
Konstanca
Vrancea
Sybin
Alba
Alba
Bihor
Teleorman
Jałomica
Caraş-Severin
Hunedoara
Arad
Satu Mare
Botoszany
Sybin
Prahova
Tulcza
Bacău
Mehedinţi
Alba
Marmarosz
Marmarosz
Dolj
Temesz
Covasna
Konstanca
Prahova
Vâlcea
Vâlcea
Caraş-Severin
Vâlcea
Harghita
sk
[kN/m2]
1,5
1,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Lp.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
33
Miejscowość/
miasto
Bailesti
Balan
Balcesti
Baneasa
Bârlad
Bechet
Beclean
Beius
Berbesti
Beresti
Bicaz
BYSTRZYCA
Blaj
Bocsa
Boldesti-Scaeni
Bolintin-Vale
Borod
Borsec
Borsa
BOTOSZANY
Brad
Bragadiru
BRASZÓW
BRAIŁA
Breaza
Brezoi
Brosteni
Bucecea
BUKARESZT
Budeşti
Buftea
Buhusi
Okręg
Dolj
Harghita
Vâlcea
Konstanca
Vaslui
Dolj
Bistriţa-Năsăud
Bihor
Vâlcea
Gałacz
Neamţ
Bistriţa-Năsăud
Alba
Caraş-Severin
Prahova
Giurgiu
Bihor
Harghita
Marmarosz
Botoszany
Hunedoara
Ilfov
Braszów
Braiła
Prahova
Vâlcea
Suczawa
Botoszany
Bukareszt
Calarasi
Ilfov
Bacău
sk
[kN/m2]
2,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0
1,5
1,5
2,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
Lp.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Miejscowość/
miasto
Bumbesti-Jiu
Buşteni
BUZAU
Buzias
Cajvana
Calafat
Caracal
Caransebes
Carei
Cavnic
Calan
CALARASI
Calimanesti
Cazanesti
Campia Turzii
Campeni
Campina
Campulung
Kimpulung
Mołdawski
Ceahlau
Cehu Silvaniei
Cernavodă
Chisineu-Cris
Chitila
Ciacova
Cisnadie
KLUŻNAPOKA
Codlea
Colibasi
Comarnic
Comanesti
KONSTANCA
Copsa mica
Corabia
Corugea
Costesti
Cotnari
Covasna
KRAJOWA
Cristuru
Secuiesc
Cugir
Curtea de Argeş
Curtici
Darabani
Dabuleni
Darmanesti
Dej
Okręg
Gorj
Prahova
Buzău
Temesz
Suczawa
Dolj
Aluta
Caraş-Severin
Satu Mare
Marmarosz
Hunedoara
Calarasi
Vâlcea
Jałomica
Kluż
Alba
Prahova
Ardżesz
sk
[kN/m2]
2,0
2,0
2,0
1,.5
2,.5
2,5
2,0
1,5
1,5
2,0
1,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
Suczawa
2,0
Neamţ
Sălaj
Konstanca
Arad
Ilfov
Temesz
Sybin
2,0
2,5
2,0
1,5
2,0
1,5
1,5
Kluż
1,5
Braszów
Ardżesz
Prahova
Bacău
Konstanca
Sybin
Aluta
Tulcza
Ardżesz
Jassy
Covasna
Dolj
1,5
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
2,5
2,0
2,0
2,5
2,0
2,0
Harghita
1,5
Alba
Ardżesz
Arad
Botoszany
Dolj
Bacău
Kluż
1,5
2,0
1,5
2,5
2,5
2,0
1,5
Lp.
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
34
Miejscowość/
miasto
Deta
DEVA
Dolhasca
Dorohoi
Dragomiresti
Dragasani
Draganesti-Olt
DROBETA
TURNU
SEVERIN
Dumbraveni
Eforie Nord
Eforie Sud
Fagaras
Faget
Falticeni
Faurei
Fetesti
Fieni
Fierbinti-Targ
Filiasi
Flamanzi
FOKSZANY
Fundulea
Frasin
GAŁACZ
Gaesti
Gataia
Geoagiu
Gheorgheni
Gherla
Ghimbav
GIURGIU
Grivita
Gurahont
Gura Humorului
Hateg
Harlau
Harsova
Holod
Horezu
Huedin
Hunedoara
Husi
Ianca
JASSY
Iernut
Ineu
Isaccea
Temesz
Hunedoara
Suczawa
Botoszany
Marmarosz
Vâlcea
Aluta
sk
[kN/m2]
1,5
1,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
Mehedinţi
2,0
Sybin
Konstanca
Konstanca
Braszów
Temesz
Suczawa
Braiła
Jałomica
Dymbowica
Jałomica
Dolj
Botoszany
Vrancea
Calarasi
Suczawa
Gałacz
Dymbowica
Temesz
Hunedoara
Harghita
Kluż
Braszów
Giurgiu
Jałomica
Arad
Suczawa
Hunedoara
Jassy
Konstanca
Bihor
Gorj
Kluż
Hunedoara
Vaslui
Braiła
Jassy
Marusza
Arad
Tulcza
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0
1,5
1,5
2,0
1,5
2,0
2,5
2,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
1,5
2,0
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
2,5
Okręg
Lp.
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Miejscowość/
miasto
Insuratei
Intorsura
Buzaului
Jimbolia
Jibou
Jurilovca
Lehliu gara
Lipova
Liteni
Livada
Ludus
Lugoj
Lupeni
Mangalia
Marghita
Macin
Magurele
Marasesti
Medgidia
Mediaş
MIERCUREA
CIUC
Miercurea
Nirajului
Miercurea
Sibiului
Mihailesti
Milisauti
Mizil
Moinesti
Moldova Noua
Moneasa
Moreni
Motru
Murgeni
Nadlac
Nasaud
Navodari
Negresti
Negresti Oas
Negru Voda
Nehoiu
Novaci
Nucet
Ocna Mures
Ocna Sibiului
Ocnele Mari
Odobesti
Odorheiul
Secuiesc
Okręg
Braiła
sk
[kN/m2]
2,5
Covasna
2,0
Temesz
Sălaj
Tulcza
Calarasi
Arad
Suczawa
Satu Mare
Marusza
Temesz
Hunedoara
Konstanca
Bihor
Tulcza
Ilfov
Vrancea
Konstanca
Sybin
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
2,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5
2,5
2,0
2,5
1,5
1,5
Harghita
2,0
Marusza
1,5
Sybin
1,5
Giurgiu
Suczawa
Prahova
Bacău
Caraş-Severin
Arad
Dymbowica
Gorj
Vaslui
Arad
Bistriţa-Năsăud
Konstanca
Vaslui
Satu Mare
Konstanca
Buzău
Gorj
Bihor
Alba
Sybin
Vâlcea
Vrancea
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,0
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
Harghita
1,5
Lp.
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
35
Miejscowość/
miasto
Oltenita
Oneşti
ORADEA
Oravita
Orăştie
Orszowa
Otopeni
Otelu Rosu
Ovidiu
Panciu
Pantelimon
Pascani
Patarlagele
Pancota
Pecica
Petrila
Petroszany
PIATRA
NEAMT
Piatra olt
PITESTI
PLOESZTI
Plopeni
Podu Iloaiei
Pogoanele
Popesti
Leordeni
Potcoava
Predeal
Pucioasa
Racari
Radowce
Rauseni
Ramnicu Sarat
RAMNICU
VALCEA
Rasnov
Recas
Reghin
Resita
Roman
Rosiori de Vede
Rovinari
Roznov
Rupea
Salcea
Salonta
Santana
Satu Mare
Sacele
Okręg
Calarasi
Bacău
Bihor
Caraş-Severin
Hunedoara
Mehedinţi
Ilfov
Caraş-Severin
Konstanca
Vrancea
Ilfov
Jassy
Buzău
Arad
Arad
Hunedoara
Hunedoara
sk
[kN/m2]
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
Neamţ
2,0
Dolj
Ardżesz
Prahova
Prahova
Jassy
Buzău
2,0
2,0
2,.0
2,0
2,5
2,0
Ilfov
2,0
Aluta
Braszów
Dymbowica
Dymbowica
Suczawa
Botoszany
Buzău
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,0
Vâlcea
2,0
Braszów
Temesz
Marusza
Caraş-Severin
Neamţ
Teleorman
Gorj
Neamţ
Braszów
Suczawa
Bihor
Arad
Satu Mare
Braszów
2,0
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
Lp.
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
Miejscowość/
miasto
Sacuieni
Saliste
Salistea de Sus
Sarmasu
Savarsin
Saveni
Sangeorz Bai
Sangeorgiu de
Padure
Sannicolau
Mare
Scornicesti
Sebes
Sebis
Seini
Segarcea
SF
GHEORGHE
Sf. Gheorghe
SYBIN
Syhot
Marmaroski
Sighisoara
Simeria
Sinaia
Seret
SLATINA
Slanic Moldova
Slanic Prahova
SLOBOZIA
Solca
Sovata
Stei
Strehaia
SUCZAWA
Sulina
Simleul
Silvaniei
Somcuta Mare
Stefanesti
Stefanesti
Talmaciu
Tasnad
Tautii
Magheraus
TARGOVISTE
Targu Bujor
Targu
Carbunesti
Targu Frumos
TARGU JIU
Okręg
Bihor
Sybin
Marmarosz
Marusza
Arad
Botoszany
Bistriţa-Năsăud
sk
[kN/m2]
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
Marusza
1,5
Temesz
1,5
Aluta
Alba
Arad
Marmarosz
Dolj
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
Covasna
2,0
Tulcza
Sybin
2,0
1,5
Marmarosz
2,0
Marusza
Hunedoara
Prahova
Suczawa
Aluta
Bacău
Prahova
Jałomica
Suczawa
Marusza
Bihor
Mehedinţi
Suczawa
Tulcza
1,5
1,5
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0
1,5
1,5
2,.0
2,5
2,5
Sălaj
1,5
Marmarosz
Ardżesz
Botoszany
Sybin
Satu Mare
1,5
2,0
2,5
1,5
1,5
Marmarosz
2,0
Dymbowica
Gałacz
2,0
2,0
Gorj
2,0
Jassy
Gorj
2,5
2,0
Lp.
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
36
Miejscowość/
miasto
Târgu Lăpuş
TARGU
MURES
Targu Ocna
Targu Neamt
Targu Secuiesc
Tarnaveni
Techirghiol
Tecuci
Teiuş
Tismana
Titu
TIMISOARA
Toplita
Topoloveni
Turceni
Turnu Magurele
TULCZA
Turda
Tusnad
Tandarei
Okręg
Marmarosz
sk
[kN/m2]
2,0
Marusza
1,5
Bacău
Neamţ
Covasna
Marusza
Konstanca
Gałacz
Alba
Gorj
Dymbowica
Temesz
Harghita
Ardżesz
Gorj
Teleorman
Tulcza
Kluż
Harghita
Jałomica
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
2,5
1,5
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
1,5
2,0
2,5
2,0
Ticleni
Gorj
Ulmeni
Ungheni
Uricani
Urlaţi
Urziceni
Valea lui Mihai
VASLUI
Vascau
Vatra Dornei
Valenii de
Munte
Vanju Mare
Vicovu de Sus
Victoria
Videle
Viseu de Sus
Vlahita
Voluntari
Vulcani
ZALAU
Zarnesti
Zimnicea
Zlatna
Marmarosz
Marusza
Gorj
Prahova
Jałomica
Bihor
Vaslui
Bihor
Suczawa
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0
Prahova
2,0
Mehedinţi
Suczawa
Braszów
Teleorman
Marmarosz
Harghita
Ilfov
Hunedoara
Sălaj
Braszów
Teleorman
Alba
2,0
2,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
2,0
2,5
1,5
Załącznik B (normatywny) – Średni okres powrotu dla obciążeń śniegiem
gruntu
1) Wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem gruntu sk, wyznacza się w oparciu o roczne
prawdopodobieństwo jej przekroczenia wynoszące 2 % (roczne prawdopodobieństwo
nieprzekroczenia wynosi 98 %) lub równoważnie definiuje się za pomocą średniego okresu
powrotu MRI wynoszącego 50 lat.
2) Zależność między średnim okresem powrotu MRI=N lat a rocznym prawdopodobieństwem
nieprzekroczenia, p, wyraża się wzorem: N = 1/(1-p). Współzależność między MRI a p dla
powszechnie występujących wartości podano tabeli B.1.
Tabela B.1
MRI
p
Średni okres powrotu
Roczne
w latach
prawdopodobieństwo
nieprzekroczenia
50
0, 98
75
0,9867
100
0,99
3) Dla danej lokalizacji wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem (z rocznym
prawdopodobieństwem nieprzekroczenia p = 0,98) w ramach rozkładu zdarzeń ekstremalnych
Gumbela wynosi:

s
m

1

2
,593
V
k
1
1
(B.1)
Gdzie m1 i V1 są odpowiednio wartością średnią i współczynnikiem zmienności rocznych
maksymalnych wartości obciążenia śniegiem gruntu w danej lokalizacji.
4) Na ogół współczynnik zmienności rocznych maksymalnych wartości obciążenia śniegiem
gruntu w Rumuni przyjmuje wartości w granicach 0,35 – 1,0.
5) Wartości obciążenia śniegiem gruntu z prawdopodobieństwem nieprzekroczenia p innym
niż 0,98 wylicza się na podstawie rozkładu zdarzeń ekstremalnych Gumbela przy użyciu
wzoru:
ln(

ln
p
)


1

0,45

V
1


1
,
282


s
s
p
k
1

2,593
V
1
(B.2)
gdzie
sk
jest charakterystyczną wartością obciążenia śniegiem gruntu (kN/m2) z rocznym
prawdopodobieństwem nieprzekroczenia p = 0,98 (średni okres powrotu MRI wynoszący
50 lat);
sp
jest wartością obciążenia śniegiem gruntu z rocznym prawdopodobieństwem
nieprzekroczenia p;
V1
jest współczynnikiem zmienności rocznych maksymalnych wartości obciążenia
śniegiem gruntu.
Załącznik C (informacyjny) – Ciężar objętościowy śniegu
1) Ciężar objętościowy śniegu zmienia się z czasem. Zwykle rośnie wraz z czasem zalegania
(wiekiem) pokrywy śnieżnej i zależy od położenia geograficznego, klimatu i wysokości nad
poziomem morza danej lokalizacji.
2) Można stosować orientacyjne wartości ciężaru objętościowego śniegu na gruncie podane
w tabeli C.1 z wyjątkiem sytuacji, dla których wartości ciężaru objętościowego śniegu podano
w rozdziałach 1 – 7.
Tabela C.1 — Średni ciężar objętościowy śniegu
Rodzaj śniegu
Świeży
Osiadły (kilka godzin lub dni po opadach)
Stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach)
Mokry
Ciężar objętościowy śniegu [kN/m3]
1,0
2,0
2,5 do 3,5
4,0
Download