Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura

advertisement
Źródło:
http://mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-bezpieczenstwa/brak/8096,Oddzial-ds-Programu-Bezpieczens
twa-Powodziowego-w-Regionie-Wodnym-Srodkowej-Wisl.html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 03:55
Kierownik:
Agnieszka Błażejak
Tel. 22 695 64 57,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 525,
e- mail [email protected]
Do zakresu działania Oddziału do spraw Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z hydrologią oraz bezpieczeństwem powodziowym wynikających z ustawy Prawo wodne i
innych ustaw oraz powiązanych z tymi przepisami aktów wykonawczych, w tym:
a) gromadzenie i analiza danych w zakresie bezpieczeństwa powodziowego oraz monitorowanie sytuacji kryzysowej,
b) prowadzenie polityki informacyjnej na rzecz działań i projektów przeciwpowodziowych,
c) realizacja zadań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem dokumentów strategicznych z zakresu gospodarki wodnej,
d) współpraca z ministerstwami, instytucjami i organizacjami społecznymi zaangażowanymi w realizację zadań
przeciwpowodziowych,
e) przygotowywanie i udział w spotkaniach poświęconych tematyce wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły,
f) realizacja spraw bieżących otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego dotyczących problemów związanych z
bezpieczeństwem powodziowym,
g) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zakłóconych stosunków wodnych w oparciu o zapisy ustawy Prawo wodne;
2) przeprowadzanie analizy wyników kontroli oraz opiniowanie aktów prawnych, strategii, planów związanych z
bezpieczeństwem powodziowym;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez samorząd
województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, dotyczących urządzeń
melioracji wodnych oraz pozostałych wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym:
a) koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa,
b) przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie zadań przy współpracy z Wydziałem Finansów i Wydziałem Prawnym
Urzędu,
c) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem, wykorzystaniem i rozliczaniem środków finansowych z
budżetu państwa pochodzących z różnych źródeł finansowych (rezerwy celowe będące w dyspozycji ministra właściwego do
spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa), przeznaczonych na realizacje zadań,
d) nadzór nad wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, będących przedmiotem
finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
4) kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa ustawą Prawo wodne, w
tym:
a) przygotowywanie rocznego planu kontroli,
b) przygotowywanie dokumentów do kontroli,
c) przeprowadzanie kontroli (zakres rzeczowy i zamówień publicznych) przy współpracy z pracownikami Wydziału Kontroli
Urzędu (kontrola finansowa),
d) przygotowywanie arkuszy ustaleń kontroli, projektu wystąpienia oraz wystąpienia pokontrolnego,
e) kontrola organów samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz jednostek
podporządkowanych Wojewodzie,
f) przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
g) inne zadania związane z kontrolą;
5) planowanie i koordynowanie zadań związanych z edukacją przeciwpowodziową dzieci i młodzieży na terenie województwa,
w tym:
a) uzgadnianie i realizacja zadań w zakresie edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będących w
gestii Urzędu,
b) przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) weryfikacja i przedkładanie rozliczeń finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie;
6) koordynowanie i realizacja zadań w zakresie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu
państwa dla spółek wodnych, w tym:
a) przygotowanie wniosku do ministra właściwego do spraw rolnictwa, w celu pozyskania środków z rezerwy celowej,
b) weryfikacja wniosków o przyznanie dotacji,
c) przygotowywanie podziału dotacji,
d) przygotowywanie obwieszczeń Wojewody w sprawie wykazu spółek, którym przyznano dotację,
e) przygotowywanie oraz zawieranie umów i aneksów dotyczących finansowania zadań,
f) weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej realizacji zadań wynikających z zapisów umów,
g) wnioskowanie o wypłatę dotacji do Wydziału Finansów Urzędu,
h) przygotowywanie okresowych zestawień z zadań zrealizowanych w ramach dotacji;
7) planowanie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wynikających z ustawy Prawo wodne, w tym:
a) opracowywanie rocznego harmonogramu wydatków budżetowych,
b) zgłaszanie zapotrzebowania miesięcznego na środki, dokonywanie podziału limitu,
c) prowadzenie ewidencji wydatków,
d) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,
e) wypełnianie formularzy planistycznych i sprawozdawczych zgodnie z notą budżetową,
f) prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie środków przyznanych decyzjami Wojewody oraz ich wykorzystania,
g) planowanie dochodów z tytułu opłat za wykonanie melioracji wodnych,
h) przygotowywanie rocznego harmonogramu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez oddział;
8) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez starostów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą
Prawo wodne.
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 05.08.2011, Ilość wejść: 10112, Rejestr
zmian
Download