decyzja - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko

advertisement
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2015 r.
OŚ-PŚ.7222.121.2014
DECYZJA
Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art.
202, art. 211, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z poźn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267, z poźn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Piotra
Banasia
orzeka się:
udzielić Panu Piotrowi Banasiowi, Ferma Drobiu Piotr Banaś, ul. Konstytucji
3 Maja 34, 18-500 Kolno, REGON 200090712, NIP 2910148278, pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000
stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Kaliszki, na działce o nr
ewidencyjnym 9/85, obręb Kaliszki, gmina Biała Piska.
Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu warunków
eksploatacyjnych i ochrony środowiska określonych w niniejszej decyzji.
I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
1. Charakterystyka instalacji, zastosowanych urządzeń i technologii
1.1. Przedmiotowa instalacja położona jest na działce o numerze ewidencyjnym
9/85 obręb Kaliszki. Jest to instalacja po modernizacji.
1.2. Na Fermie prowadzony jest odchów kur niosek w systemie klatkowym,
bezściółkowym.
1.3. Maksymalna liczba stanowisk chowu drobiu wynosi 81 900 sztuk (327,6 DJP).
1.4. Instalacja składa się z:
a/ 1 budynku inwentarskiego, w którym ustawiono 5 rzędów 6-piętrowej baterii
taśmowej z przewijającą się taśmą do zbierania pomiotu. Konstrukcja klatek
zapewnia odpowiedni obieg powietrza. Na każdym piętrze baterii znajduje się
urządzenie do pojenia, które można zawiesić na dowolnej wysokości, tak że
kurczęta mogą przebywać w klatce od dnia wstawienia aż do osiągnięcia
wieku nieśności. Na każdą klatkę przypadają 4 smoczki. Wszystkie klatki
wyposażone będą w 3 poidełka z miseczką oraz jedno poidełko typu SnapCup. Pasza zadawana jest automatycznie za pomocą wózka paszowego
i saneczek dozujących.
Budynek ogrzewany jest przez 6 nagrzewnic wodnych. Ciepło dostarczane
jest z kotłowni znajdującej się w odrębnym budynku.
b/
c/
d/
e/
Wymiana powietrza w budynku zapewniona jest poprzez system
mechanicznej wentylacji.
budynku kotłowni, w którym znajduje się kocioł wodny o mocy 350 kW,
opalany miałem węglowym;
budynku gospodarczego z częścią socjalną;
2 silosów na paszę o poj. 28 Mg każdy;
pojemników na odpady.
Ponadto na terenie fermy znajduje się agregat prądotwórczy zasilany olejem
napędowym, który jest używany jako awaryjne źródło zasilania.
1.5. Charakterystyka sposobu produkcji
Prowadzone są dwa cykle produkcyjne w ciągu roku. Każdy cykl zaczyna się
wstawieniem 81 900 szt. 1 dniowych piskląt i trwa do 18 tygodni do odchowania
ptaków do wagi około 1,55 kg. Po uwzględnieniu współczynnika przeżywalności na
poziomie 98% praktyczna obsada na koniec cyklu chowu wynosi ok. 80 262 sztuki.
W pomieszczeniach utrzymywane są optymalne warunki utrzymania drobiu, w tym
temperatura, wilgotność powietrza, stopień wymiany powietrza dostosowany do
odpowiedniej grupy wiekowej ptaków.
Woda na potrzeby prowadzenia produkcji (pojenie) dostarczana jest z gminnej
sieci wodociągowej, po czym automatycznie podawana jest do klatek. Pasza
dowożona paszowozami załadowywana jest do silosów hermetycznie, a następnie
automatycznie podawana do klatek w sposób zapobiegający marnotrawstwu paszy.
Stosowany jest system żywienia dwuetapowego, pełnoporcjowymi mieszankami
paszowymi dostosowanymi do wieku ptaków.
Pomiot ptasi spada z klatek na taśmy zbierające, które wychodzą na zewnątrz
budynku i przenoszą pomiot bezpośrednio na podstawioną naczepę. Podczas
wywożenia pomiotu naczepy zabezpieczone są plandekami.
Pomiot ptasi nie jest magazynowany na terenie fermy. Na podstawie umów
przekazywany jest rolnikom jako nawóz w celu rolniczego wykorzystania lub
przekazywany jest jako odpad firmom zajmującym się uprawą pieczarek (do
produkcji podłoża).
Po zakończeniu cyklu chowu kury nioski wywożone są do innych obiektów
i następuje ok. 2 miesięczna przerwa technologiczna. W trakcie przerwy
technologicznej kurnik jest czyszczony na sucho, a następnie przeprowadzona jest
dezynfekcja z użyciem środków dezynfekcyjnych. Dezynfekcję przeprowadza firma
zewnętrzna.
2. Parametry produkcyjne instalacji







zużycie paszy – 1 080 Mg/rok;
zużycie wody na cele produkcyjne – 1 800 m3/rok;
zużycie energii elektrycznej – 75 MWh/rok;
zużycie węgla – 150 Mg/rok;
zużycie oleju napędowego do agregatu prądotwórczego – 0,72 m3/rok;
zużycie środków do dezynfekcji - ok. 30 dm3/rok;
ilość wytwarzanego obornika – 750 Mg/rok.
II. WARUNKI WPROWADZANIA SUBSTANCJI LUB ENERGII DO ŚRODOWISKA
1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
1.1. Dopuszcza się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł emisji
i w ilościach zestawionych w tabelach nr 1 i 2.
Tabela nr 1 Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji
Nazwa obiektu / źródło emisji
Nr
emitora
Zanieczyszczenia
Emisja
dopuszczalna
z emitora
[kg/h]
Budynek inwentarski - maks. obsada 81900 szt. jednodniowych
piskląt,
ED-1.1
do
ED-1.12
12 wentylatorów o wydajności 16650 m 3/h każdy, w dachu
budynku - wylot pionowy, zadaszony
Budynek inwentarski - maks. obsada 81900 szt. jednodniowych
piskląt,
ES-1.1
do
ES-1.10
10 wentylatorów w ścianie szczytowej budynku, poziome o
wydajności 43000 m3/h
ESIL-1
ESIL-2
Odpowietrzenie 2 silosów paszowych o pojemności 28 Mg każdy
EK
Kocioł wodny o nominalnej mocy cieplnej 350 kW opalany
węglem kamiennym
EMISJA ROCZNA
ROCZNA EMISJA ŁĄCZNA ZE
ŹRÓDEŁ ZORGANIZOWANYCH
NH3
H2S
pył og.
pył PM10
pył PM2,5
0,02727
0,000334
0,0677
0,0326
0,00372
NH3
H2S
pył og.
pył PM10
pył PM2,5
0,02234
0,000274
0,0555
0,02674
0,003051
pył og.
pył PM10
pył PM2,5
pył og.
pył PM10
pył PM2,5
SO2
NO2
CO
0,24
0,06
0,01
0,792
0,789
0,734
0,513
0,1336
4,68
Zanieczyszczenia
[Mg/rok]
NH3
H2S
pył og.
pył PM10
pył PM2,5
SO2
NO2
CO
1,273
0,01823
4,96
3,3
1,805
1,139
0,2966
10,38
Źródłem emisji substancji do powietrza jest chów klatkowy – odchowalnia kur niosek oraz
proces spalania węgla kamiennego w kotle wodnym.
Tabela nr 2 Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
Kod emitora/
nr
budynku
Opis
emitora
Charakterystyka źródeł emisji
Wysokość Średnica Przepływ
emitora wewnętrzna max. w
emitora
emitorze
Prędkość Temperatura
max.
wylotowa
gazów
gazów
odlotowych
na wylocie
emitora
Czas
trwania
emisji
Budynek
inwentarski
12 emitorów
Emitor w
dachu
pionowy
zadaszony
Emitor w
Budynek
ścianie
inwentarski 10 szczytowej
emitorów
budynku,
poziomy
OdpowietrzeEmitor
nie silosa
pionowy w
magazynowego
dół
paszy
2 sztuki
Kotłownia
Emitor
pionowy
otwarty
m
m
m3/h
m/s
9,0
0,742
16650
2 x 3,2m
4 x 3,0m
4 x 1,4m
1,38x1,38
1,1
12,0
o
K
godz./rok
0,0
293
6048
43000
0,0
293
240
0,1
-
0,0
293
56,25
0,5
--
1,4
381
4000
1.2. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
 Praca poszczególnych wentylatorów zależeć będzie od mikroklimatu panującego
w poszczególnych budynkach. Równocześnie będą mogły pracować wszystkie
wentylatory;
 Przedmiotowa instalacja do odchowu kur niosek nie posiada żadnych urządzeń
do redukcji emisji substancji do powietrza.
1.3. Emisja niezorganizowana
Z pracą instalacji podstawowej związane są następujące procesy stanowiące źródło
emisji niezorganizowanej:
 spalanie paliw przez środki transportu samochodowego poruszające się po terenie
fermy,
 emisje substancji gazowych, powstałych w czasie reakcji zachodzących
w oborniku kurzym, podczas wywożenia z budynku chowu,
 praca agregatu prądotwórczego.
Dla emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
niezorganizowany nie jest ustalana dopuszczalna wielkość emisji.
w
sposób
2. Emisja hałasu do środowiska
2.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji
Określam dopuszczalny poziom hałasu przenikającego
z eksploatacją instalacji do środowiska, w rozumieniu:
w
związku
– terenów zabudowy wielorodzinnej, zagrodowej i terenów rekreacyjnowypoczynkowych, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A, w wysokości :


LAeqD = 55 dB (pora dnia – godz.06.00-22.00),
LAeqN = 45 dB (pora nocy – godz. 22.00-06.00).
2.2. Parametry źródeł emisji hałasu do środowiska
Tabela nr 3
Instalacja/źródło
Urządzenie/lokalizacja
Czas pracy [h]
dzień
noc
6ºº-22ºº
22ºº-6ºº
Lp.
1.
2.
3.
wentylatory dachowe
budynku inwentarskiego –
12 sztuk
wentylatory w ścianie
szczytowej budynku
inwentarskiego 10 sztuk
Pojazdy ciężarowe i osobowe
Źródła punktowe
budynek inwentarski
8
1
budynek inwentarski
3
0
Źródła liniowe
teren Gospodarstwa
8
0
3. Wytwarzanie odpadów i sposoby postępowania z odpadami
3.1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości
oraz określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych
do wytwarzania w ciągu roku.
Tabela nr 4
Lp.
Kod
odpadu
Rodzaj odpadu
Ilość
(Mg/rok)
Podstawowy skład
i właściwości chemiczne
Odpady niebezpieczne
1.
Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środki
ochrony roślin I i II klasy
toksyczności - bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 10*
0,010
2.
Zużyte urządzenia
zawierające niebezpieczne
elementy inne niż
wymienione 16 02 09 do 16
01 12
16 02 13*
0,010
Pod pojęciem opakowania zawierającego
pozostałości substancji niebezpiecznych
rozumie się opakowania po środkach
dezynfekcyjnych stosowanych na terenie
fermy. Opakowania wykonane będą z PE
(polimer etenu) lub mogą to być również
opakowania wielowarstwowe wykonane z
papieru z folią. PE-HD (high density PE,
PE-HD) – Polietylen o dużej gęstości.
Świetlówki energooszczędne
kwalifikowane są jako odpad
niebezpieczny ze względu na zawartość,
między innymi, rtęci.
Zbudowane są najczęściej z rury szklanej
z wolframowymi elektrodami zatopionymi
na obu końcach.
We wnętrzu rury znajduje się niewielka
ilość rtęci (mniej niż 5 mg) i gaz
szlachetny. Wewnętrzna ścianka rury
pokryta jest warstwą luminoforu.
Odpady inne niż niebezpieczne
1.
Żużle, popioły paleniskowe i
pyły z kotłów (z wyłączeniem
10 01 01
5,250
Są to popioły z kotła spalającego miał
węglowy na potrzeby ogrzewania. Skład
chemiczny odpadów paleniskowych zależy
pyłów z kotłów wymienionych
w 10 01 04)
2.
Opakowania z papieru
i tektury
15 01 01
0,020
3.
Opakowania z tworzyw
sztucznych
15 01 02
0,010
4.
Sorbenty,materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż
wymienione
15 02 03
0,010
od rodzaju spalanego węgla, oraz
parametrów kotła. Podstawowymi
składnikami odpadów paleniskowych są
tlenki krzemu, glinu, wapnia i żelaza oraz
siarka. Popioły i żużle maja barwę szarą,
ich wielkość uzależniona jest od rodzaju
spalanego węgla i stopnia jego zmielenia.
Popioły i żużle mają zdolność wiązania z
wodą.
Tego rodzaju odpady będzie stanowić
papier i tektura opakowaniowa. Papier
opakowaniowy to masa włóknista
pochodzenia organicznego o gramaturze
od 28 do 200 g/m2. Wytwarzany poprzez
ułożenie na sicie włókien. Używane są
zwykle włókna organiczne: z celulozy,
włókno ścieru drzewnego –otrzymywane
poprzez starcie i zmielenie bali sosnowych
(tzw. papierówki) w procesie rozwłókniania
mechanicznego. Czasem stosowany jest
proces rozwłókniania chemicznego i mają
zastosowanie inne włókna roślinne (słoma,
trzcina, bawełna, len, konopie, bambus).
Zastosowanie ma też makulatura
uprzednio poddana procesowi dyspersji.
Tektura – najgrubszy materiał papierniczy
(ma do 5 mm grubości).
Powstaje przez sprasowanie kilkunastu
warstw masy papierniczej.
Do jej wyrobu używa się grubszych
włókien ścieru drzewnego, szmat,
makulatury, nie dodaje się jednak
wypełniaczy.
Opakowania z papieru i tektury są
łatwopalne oraz mogą być higroskopijne.
Opakowania mogą być wykonane z PE
(polimer etenu) lub mogą to być również
opakowania wielowarstwowe wykonane
z papieru z folią. PE-HD (high density PE,
PE-HD) – Polietylen o dużej gęstości
otrzymywany przez polimeryzację
niskociśnieniową. Jest twardszy w
porównaniu z PE-LD, ma wyższą
wytrzymałość mechaniczną, wyższą
temperaturę topnienia (125 °C), wyższą
barierowość w stosunku do gazów i
wyższą odporność chemiczną,
wykazuje większą kruchość w niższych
temperaturach, jest mniej przezroczysty
(mlecznobiały
Ubrania ochronne i szmaty, ścierki, tkaniny
do wycierania, materiały, tkaniny naturalne
lub sztuczne, dobrze wchłaniające i
zatrzymujące wodę, oraz inne roztwory
stosowane na fermie, niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
Charakterystyczna budowa włókna
bawełnianego nadaje mu naturalną
wytrzymałość, trwałość i zdolność
absorpcji. Każde włókno tworzy 20-30
warstw celulozy w kształcie lekko
skręconej tasiemki o szerokości od 10 do
30 μm.
Tkaniny z włókien sztucznych np.
poliester, nylon, akryl - otrzymywane są ze
związków nie występujących w przyrodzie
za pomocą syntezy chemicznej prostych
5.
Odchody zwierzęce*
02 01 06
750,000
związków organicznych. Trwałe, odporne
na zużycie
Pomiot kurzy (w przypadku przekazywania
do produkcji podłoża do pieczarek).
Odchody zwierzęce (pomiot kurzy)
powstaje jako
nieodłączny element chowu drobiu. Odpad
ten ma postać stałą i
nadaje się jako nawóz naturalny.
Przykładowy skład chemiczny
pomiotu kurzego [Antoni Kropisz: Nawozy.
W: Uprawa roli inawożenie roślin
ogrodniczych. Jan Roman Starck (red.).
Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i
Leśne, 1997]:
- 1,2-4,1 % N,
- 1,2-2,6 % P2O5
- 0,8-2,3 % K2O
- 2,4-6,8 % CaO
- 55-60 % woda
* Pomiot kurzy będzie traktowany jako odpad w przypadku przekazywania go zewnętrznemu
podmiotowi do produkcji podłoża do pieczarek.
W przypadku, kiedy pomiot zbywany jest (na podstawie umów) do wykorzystania jako nawóz, nie ma
zastosowania ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3.2. Sposoby postępowania z odpadami
Poniżej przedstawiono sposoby magazynowania i postępowania z odpadami
wytwarzanymi na terenie Fermy.
Tabela nr 5 Szczegółowy opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz
gospodarowania tymi odpadami.
Lp.
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Sposób magazynowania i
gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne
1.
2.
Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo toksyczne i
toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione 16 02 09 do 16 01 12 świetlówki, monitory komputerowe
15 01 10*
Odpady magazynowane będą
w szczelnych workach w pomieszczeniu
magazynowym.
Po nagromadzeniu przekazywane będą
uprawnionej jednostce posiadającej
wymagane decyzje.
16 02 13*
Odpady (zużyte świetlówki) umieszczane
będą w oryginalnych opakowaniach,
a następnie w kartonie
i magazynowane w pomieszczeniu
magazynowym. Po nagromadzeniu
przekazywane będą uprawnionej jednostce
posiadającej wymagane decyzje.
Odpady inne niż niebezpieczne
1.
Żużle, popioły paleniskowe i pyły
z kotłów (z wyłączeniem pyłów z
kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 01
Odpady magazynowane będą
w szczelnym pojemniku, ustawionym na
szczelnym podłożu. Odpady
zabezpieczone będą przed dostępem
czynników atmosferycznych i zwierząt.
magazynową. Po nagromadzeniu
przekazywane będą uprawnionej jednostce
posiadającej wymagane decyzje.
2.
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
3.
Opakowania z tworzyw
sztucznych
15 01 02
4.
5.
Sorbenty, materiały filtracyjne,
Tkaniny do wycierania
(np.szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne inne niż
wymienione w 15 02 02
Odchody zwierzęce
Odpady magazynowane będą
w szczelnym, plastikowym pojemniku,
ustawionym na utwardzonym terenie.
Pojemnik zabezpieczony jest przed
dostępem czynników atmosferycznych
i zwierząt. Po nagromadzeniu
przekazywane będą uprawnionej jednostce
posiadającej wymagane decyzje.
15 02 03
Odpady magazynowane będą
w szczelnym, plastikowym pojemniku,
ustawionym na utwardzonym podłożu.
Pojemnik zabezpieczony jest przed
dostępem czynników atmosferycznych
i zwierząt. Po nagromadzeniu
przekazywane będą uprawnionej
jednostce posiadającej wymagane
decyzje.
02 01 06
Nie będą magazynowane. Będą
bezpośrednio z budynku chowu
ładowane na naczepy i przekazywane
uprawnionej jednostce posiadającej
wymagane decyzje
3.3. Dodatkowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami
1. Odpady należy przekazywać podmiotom, które na podstawie ustawy
o odpadach uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności
w zakresie gospodarowania tymi odpadami.
2. Dopuszcza się przekazywanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, pod warunkiem, iż są to odpady
umieszczone na liście rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym
przedsiębiorcami.
3.4. Źródła powstawania odpadów:
1. Procesy podstawowe – chów drobiu.
1. Bieżąca eksploatacja instalacji.
3.5. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
1. Kupowanie tylko niezbędnych surowców, które będą wykorzystywane zgodnie
z instrukcją stosowania i do wyczerpania, tak by ograniczyć powstawanie
odpadów i zapobiec marnotrawstwu surowców;
2. Stosowanie opakowań zbiorczych o większych pojemnościach lub zastosowanie
opakowań wielokrotnego użytku;
3. Przeszkolenie pracowników fermy w zakresie postępowania z odpadami;
4. Przekazywanie odpadów uprawnionym odbiorcom.
4. Pobór wody i odprowadzanie ścieków
4.1. Zaopatrzenie w wodę
Ferma Drobiu zaopatrywana będzie w wodę z gminnej sieci wodociągowej.
Zużycie wody ogółem wynosi - 1 854,0 m3 /rok, w tym:
- na cele produkcyjne (pojenie drobiu):
QR
1 800,0 m3 /rok
- na cele socjalno-bytowe:
QR
54,0 m3 /rok
4.2. Odprowadzanie ścieków
Ścieki technologiczne – z uwagi na przyjętą technologię czyszczenia
i dezynfekcji budynku inwentarskiego na fermie nie powstają ścieki technologiczne.
Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja budynku inwentarskiego następuje
w okresie przerwy w produkcji, kiedy budynki inwentarskie pozostają puste.
Czyszczenie pomieszczeń będzie się odbywało na sucho, a następnie prowadzona
będzie dezynfekcja z użyciem środków dezynfekcyjnych.
III. SPOSOBY OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA
JAKO CAŁOŚCI
1. Metody ochrony powietrza:
 bezpośredni wywóz pomiotu z instalacji, bez wcześniejszego magazynowania;
Przy wywożeniu zabezpieczenie plandekami naczep, którymi wywożony jest
pomiot;
 optymalne zaplanowanie czynności na terenie fermy, głównie transportu
związanego z dowozem pasz, piskląt i odbiorem pomiotu oraz kur;
 hermetyzacja załadunku paszy z paszowozów;
 utrzymywanie budynków chowu w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej
temperatury i wilgotności wewnątrz budynków poprzez sprawny system wentylacji;
 dobór pasz odpowiednio zbilansowanych i dostosowanych do potrzeb
energetycznych zwierząt oraz zapotrzebowania na białko.
2. Metody ochrony środowiska wodnego:
 efektywne zużycie wody poprzez:
a) monitorowanie zużycia wody,
b) zastosowanie automatycznych poideł dla ptaków,
c) czyszczenie hali drobiarskiej na sucho;
 okresowe sprawdzanie i eliminowanie na bieżąco wszelkich wycieków
i nieszczelności instalacji wodociągowej;
 odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego.
3. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej:
 prowadzenie okresowych ocen stanu technicznego urządzeń zużywających media
energetyczne oraz automatyki sterującej ich działaniem;
 stosowanie energooszczędnego oświetlenia;
 utrzymywanie drożności systemu wentylacyjnego.
IV.
WYMAGANIA ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ GLEBY, ZIEMI I WÓD
GRUNTOWYCH, W TYM ŚRODKI MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE
EMISJOM DO GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH
SYSTEMATYCZNEGO NADZOROWANIA.
 czyszczenie pomieszczeń produkcyjnych metodą „na sucho”, w związku z czym na
terenie fermy nie powstają ścieki technologiczne;
 nie magazynowanie pomiotu ptasiego na terenie instalacji;
 magazynowanie odpadów w sposób zgodny z warunkami pozwolenia.
V.
SPOSÓB
PROWADZENIA
SYSTEMATYCZNEJ
OCENY
RYZYKA
ZANIECZYSZCZENIA GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH SUBSTANCJAMI
POWODUJĄCYMI RYZYKO, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TERENIE
ZAKŁADU W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI, ALBO SPOSÓB
I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ ZANIECZYZCZENIA GLEBY I
ZIEMI TYMI SUBSTANCJAMI ORAZ POMIARÓW ZAWARTOŚCI TYCH
SUBSTANCJI W WODACH GRUNTOWYCH, W TYM POBIERANIA PRÓBEK.
W załączonej do wniosku analizie wymagalności sporządzenia raportu
początkowego, wnioskodawca wykazał, że dla przedmiotowej instalacji nie jest
wymagane sporządzenie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.
VI. MONITOROWANIE
PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH,
I EWIDENCJONOWANIE WIELKOŚCI EMISJI
POMIAR
1. Monitorowanie procesów technologicznych
Monitorowanie procesów technologicznych polegać będzie na:
 cotygodniowym monitorowaniu ilości zadawanej paszy;
 comiesięcznym monitorowaniu ilości zużywanej energii elektrycznej;
 comiesięcznym monitorowaniu ilości zużywanej wody.
2. Monitoring emisji do powietrza
a. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542) analizowana
instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji, zarówno
ciągłych, jak i okresowych.
b. W celu umożliwienia przeprowadzania kontroli dotrzymywania wymogów
wydanego pozwolenia zintegrowanego należy w terminie 3 miesięcy od dnia,
kiedy decyzja stanie się ostateczna, na emitorach dachowych budynku
inwentarskiego wykonać stanowiska do pomiaru emisji i utrzymywać je we
właściwym stanie technicznym, z zachowaniem wymogów bhp.
c. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do przeprowadzenia wstępnych
pomiarów wielkości emisji z instalacji, najpóźniej w terminie 14 dni od
zakończenia rozruchu. Wyniki pomiarów emisji należy przedstawić organowi
ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
(w terminie 30 dni od ich wykonania).
3. Monitoring hałasu
a. Pomiary hałasu należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz.U. z 2014r., poz. 1542).
b. Pomiary należy prowadzić w okresie letnim (upalne dni), podczas pracy
maksymalnej liczby wentylatorów.
c. Pierwsze pomiary należy przeprowadzić w terminie 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia produkcji kur niosek.
4. Monitoring ilości zużywanej wody
Monitorowanie poboru wody z sieci wodociągowej należy dokonywać poprzez
regularne odczyty wskazań wodomierza.
5. W celu osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości
Wnioskodawca zobowiązany jest do:
 stosowania materiałów, surowców i paliw gwarantujących dotrzymanie
wymogów najlepszej dostępnej techniki oraz standardów środowiska;
 utrzymywania budynku i urządzeń wchodzących w skład instalacji we
właściwym stanie technicznym oraz przeprowadzania koniecznych remontów
i napraw;
 utrzymywania budynku chowu w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej
temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczeń;
 dokonywania
systematycznych
przeglądów
instalacji
wentylacyjnej
i urządzeń produkcyjnych, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania
energii;
 ograniczania wielkości emisji niezorganizowanej pyłu poprzez likwidację
wszelkich nieszczelności systemu transportu mechanicznego paszy do
silosów i do zasobników paszy przy budynku;
 dokonywania okresowych przeglądów najbardziej uciążliwych pod względem
akustycznym urządzeń, w celu wyeliminowania nadmiernego zużycia
elementów będących źródłem hałasu;
 ograniczenia emisji substancji złowonnych z magazynu padliny poprzez jej
przechowywanie w szczelnych pojemnikach i okresowe jej przekazywanie do
utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi
 powstający w budynkach inwentarskich obornik, bez składowania na terenie
Fermy, wywozić okresowo do jego zagospodarowania, stosując metody
ograniczenia wielkości emisji substancji złowonnych w czasie jego
wywożenia.
6. Dodatkowe wymagania w zakresie monitorowania emisji
Nie nakłada się dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza
wymagania, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz wymagania
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.
VII. ZAKRES, SPOSÓB I TERMIN PRZEKAZYWANIA ORGANOWI WŁAŚCIWEMU
DO WYDANIA POZWOLENIA I WOJEWÓDZKIEMU INSPEKTOROWI
OCHRONY ŚRODOWISKA COROCZNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA
PRZEPROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI
W POZWOLENIU, W ZAKRESIE NIEOBJĘTYM PRZEPISAMI art. 149
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).
Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na
przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad
wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska.
VIII. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU I OGRANICZANIA SKUTKÓW
AWARII ORAZ WYMÓG INFORMOWANIA O WYSTĄPIENIU AWARII
uczestnictwo osób zajmujących się instalacją w szkoleniach bhp i ppoż.;
zapewnienie właściwej i sprawnej wentylacji w budynku inwentarskim;
zapewnienie właściwej kontroli weterynaryjnej zapobiegającej chorobom ptaków;
wyposażenie instalacji w sprzęt ppoż.;
wyposażenie fermy w agregat prądotwórczy, na wypadek awarii instalacji
elektrycznej lub przerw w dostawie prądu;
– zapewnienie dowozu wody w przypadku przerw w dostawie wody.
–
–
–
–
–
Pracę instalacji należy kontrolować na bieżąco. Ponadto okresowo należy
przeprowadzać kontrole stanu technicznego budynków i urządzeń wchodzących
w skład instalacji. W przypadku wystąpienia awarii należy postępować zgodnie
z opracowanymi procedurami i instrukcjami.
O wystąpieniu awarii należy niezwłocznie powiadomić Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie.
IX.
EKSPLOATACJA INSTALACJI
NORMALNYCH
W
WARUNKACH ODBIEGAJĄCYCH OD
Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach innych niż określone
w niniejszym pozwoleniu. Wielkość emisji w warunkach rozruchu i uruchomienia
instalacji ustala się jak w punkcie II.1.1. decyzji, tj. jak w warunkach normalnego
funkcjonowania instalacji.
X. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA EKSPLOATACJI
INSTALACJI
Wnioskodawca nie przewiduje likwidacji fermy w okresie obowiązywania
pozwolenia zintegrowanego. Gdyby jednak w tym okresie zaszła konieczność
zakończenia eksploatacji instalacji, to należy:
 zakończyć cykl produkcyjny, a ptaki wywieźć do odbiorcy,
 wyczyścić i zdezynfekować budynek inwentarski,
 wszystkie wytworzone na fermie odpady zagospodarować zgodnie z ustawą
o odpadach,
 zagospodarować wszystkie wytworzone na Fermie nawozy naturalne zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
XI. SPOSOBY OGRANICZANIA ODDZIAŁYWAŃ TRANSGRANICZNYCH NA
ŚRODOWISKO
Przedmiotowa instalacja nie powoduje transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
XII. TERMIN WAŻNOŚCI POZWOLENIA
Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.
Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy pozwolenia
zintegrowanego:
 niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji
BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż
w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji;
 co najmniej raz na 5 lat;
 jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym
na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim
warunków lub wielkości emisji z danej instalacji;
 jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na
znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów,
lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów
o ochronie środowiska.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 22.12.2014 r. Pan Piotr Banaś, Ferma Drobiu Piotr Banaś,
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 18-500 Kolno, wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż
40 000 stanowisk, położonej w miejscowości Kaliszki, na działce o nr ewidencyjnym
9/85, obręb Kaliszki, gmina Biała Piska.
Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), zwanej dalej p.o.ś., w związku
z § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajów
instalacji
mogących
powodować
znaczne
zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.
z 2014, poz.1169) i ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do ww. rozporządzenia, dla ww.
instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.
Na podstawie art. 378 ust.2a pkt 2 p.o.ś., w związku z § 2 ust.1 pkt
51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Z 2010 r., Nr
213, poz.1397 ze zm.), organem właściwym do wydania pozwolenia dla
przedmiotowej instalacji jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Do wniosku załączono wymaganą dokumentację (2 egz. + wniosek w wersji
elektronicznej) oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty rejestracyjnej.
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku pismem z dnia 29.12.2014 r.
wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. W piśmie z dnia
2.01.2015 r. do tut. Organu wpłynęło stosowne uzupełnienie.
Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie pod numerem 646/2014.
Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) pismem
z dnia 8.01.2015 r. zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania Panu Piotrowi Banaś, Ferma Drobiu Piotr Banaś, ul. Konstytucji 3 Maja 34,
18-500 Kolno, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu
drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, położonej w miejscowości Kaliszki, na działce o
nr ewidencyjnym 9/85, obręb Kaliszki, gmina Biała Piska.
Następnie pismem z dnia 8.01.2015 r., na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3,
pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz.1235 ze zm.) w zw. z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) tut. Organ podał do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu
drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Kaliszki na
działce o nr ewidencyjnym 9/85, obręb Kaliszki, gmina Biała Piska. Termin wnoszenia
uwag i wniosków wynosił 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Pismami z dnia 8.01,2015 r. informacja o wszczęciu postępowania została również
przekazana do wnioskodawcy oraz do Urzędu Gminy w Białej Piskiej
z prośbą o podanie jej do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej
wiadomości nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do ww. sprawy.
Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że wymaga on również
merytorycznego uzupełnienia. W związku z tym, pismem z dnia 18.03.2015 r.
wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Pismem z dnia 23.04.2015 r. Pan
Piotr Banaś przesłał stosowne uzupełnienie.
Po przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzupełnienia z dnia 23.04.2015 r. tut.
Organ stwierdził, że przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie
konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy dalszych informacji i wyjaśnień.
W związku z tym, pismem z dnia 25.05.2015 r. zwrócono się do Pana Piotra Banasia
o przesłanie informacji i wyjaśnień w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie.
Odpowiedź wnioskodawcy wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 29.06.2015 r.
Ze względu na konieczność uzupełnienia wniosku oraz ze względu na
skomplikowany charakter sprawy, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej
sprawy w terminie określonym w art. 209 ustawy p.o.ś., w związku z powyższym tut.
Organ postanowieniami z dnia 1.07.2015 r. i 5.08.2015 r. wyznaczył nowy termin
załatwienia sprawy.
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku oraz uzupełnień do wniosku
stwierdzono, że spełnia on wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
Wnioskodawca udokumentował posiadanie tytułu prawnego do działki, na
której zlokalizowana jest instalacja objęta wnioskiem (tytuł własności).
Po wnikliwiej analizie informacji zawartych we wniosku stwierdzono,
że przedmiotowa instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki.
Zgodnie z art. 202 ust. 2 p.o.ś. w pozwoleniu ustalono dopuszczalną wielkość
emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji do chowu kur niosek.
Wielkość emisji z procesu odchowu drobiu, w załączonej do wniosku dokumentacji,
wyliczono w oparciu o założenia teoretyczne. Z przeprowadzonej we wniosku analizy
obliczeń wynika, że emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu instalacji nie
będzie
powodowała
przekroczeń
wartości
odniesienia
określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87)
poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.
Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.
Budynek inwentarski ogrzewany będzie przez nagrzewnice wodne zasilane
ciepłem pochodzącym z kotłowni wodnej wyposażonej w jeden kocioł wodny
o nominalnej mocy cieplnej 0,35 MW opalany węglem kamiennym.
W pozwoleniu nie ustalono dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów
wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany, do których nie stosuje się
przepisów w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów
i pyłów do powietrza. Silosy magazynowe paszy posiadają emitory odpowietrzające
silosy w czasie przeładunku pneumatycznego paszy i tym samym podlegają pod
obowiązek posiadania pozwolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października
2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542), przedmiotowa
instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji. Jednak zgodnie
z art. 211 ust.1 i art. 224 ust.1 pkt 2 ustawy p.o.ś., konieczne jest stworzenie
możliwości kontrolowania pomiarami przestrzegania wielkości emisji dopuszczalnej
ustalonej w pozwoleniu zintegrowanym, niezależnie od tego, czy podmiot
prowadzący instalację jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
czy też nie. W związku z tym, że budynek inwentarski objęty niniejszym pozwoleniem
posiada pionowe wyloty wentylatorów dachowych, na prostym odcinku przewodu
wentylacyjnego możliwe jest wykonanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji.
Tym samym zobowiązano prowadzącego instalację do wykonania, na emitorach
dachowych budynku inwentarskiego, stanowisk do pomiaru emisji oraz utrzymywania
ich w dobrym stanie technicznym.
Ponadto, zgodnie z art.147 ust. 4 i 5 ustawy p.o.ś., zobowiązano
prowadzącego instalację do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji
z instalacji w terminie 14 dni od zakończenia rozruchu.
Dla instalacji, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a ustawy p.o.ś., określono wielkość
emisji hałasu do środowiska poprzez ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu
poza terenem instalacji oraz określenie rozkładu czasu pracy źródeł hałasu, pomimo,
iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń
wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.
U. z 2014 r., poz. 112).
Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów hałasu,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542). Wyniki pomiarów
należy przedłożyć właściwemu organowi, zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych
oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008 r., Nr 215, poz. 1366).
Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8 w pozwoleniu określono ilość wody
wykorzystywanej w instalacji. Woda z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania
obiektów inwentarskich pobierana będzie z wodociągu gminnego, zgodnie
z zapisami umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej z Zakładem Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej. Woda pobierana będzie na potrzeby pojenia
drobiu oraz na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych na Fermie pracowników.
Ilość zużywanej wody dla potrzeb pojenia drobiu wyniesie ok.1 800,0 m3/rok,
natomiast
zużycie
wody
ogółem
wyniesie
ok.1 854,0
m3/rok.
W budynku inwentarskim zainstalowany będzie system samoczynnego pojenia
zwierząt, ograniczający rozlewanie wody. Ilość pobieranej wody określana będzie na
podstawie wskazań wodomierza.
Z uwagi na przyjętą technologię czyszczenia i dezynfekcji budynku
inwentarskiego na fermie nie powstają ścieki technologiczne.
Ścieki bytowe odprowadzane będą z instalacji kanalizacyjnej pomieszczenia
socjalnego do bezodpływowego zbiornika, skąd wywożone będą przez
specjalistyczna firmę wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków. Na terenie
fermy nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe w sposób
niezorganizowany wprowadzane będą powierzchniowo do ziemi.
Zgodnie z art. 202 ust.4 ustawy p.o.ś. w pozwoleniu określono warunki
wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Do wniosku załączono analizę konieczności sporządzenia raportu
początkowego, z której wynika, że w związku z eksploatacją przedmiotowej instalacji
nie występuje ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami
powodującymi ryzyko. W związku z powyższym Wnioskodawca nie załączył do
wniosku raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
gruntowych tymi substancjami.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października
2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie
się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1479) przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do zakładów
o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W pozwoleniu, zgodnie z art. 211 ust.6 pkt 9 ustawy p.o.ś. określono sposoby
zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania
o wystąpieniu awarii.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do
Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Z upoważnienia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Teresa Witkowska
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Otrzymują:
1.
Pan Piotr Banaś
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 18-500 Kolno
2.
2 x a/a
Do wiadomości:
1.
Minister Środowiska
email: [email protected]
2.
Urząd Gminy Biała Piska
pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska
3.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn
Za wydanie pozwolenia uiszczono opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł zgodnie z ustawą z 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) . Opłatę wniesiono przelewem
na konto Urzędu Miasta Olsztyn – 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513.
Download