SWP MultiPlan Firma - BMT

advertisement
Szczegółowe Warunki Promocji
„MultiPlan Firma - BMT”
1. Ogólne warunki Promocji
1.1. Promocja trwa od dnia 24.10.2016 r. do 31.12.2017 r.
1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawiera Umowę Promocyjną na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych,
licząc od daty aktywacji wszystkich Usług objętych Umową Promocyjną.
1.3. Warunkiem skorzystania z (aktywacji) zamówionych Usług na warunkach Promocji jest pozytywna ocena wiarygodności płatniczej Nowego Abonenta
przez Operatora.
1.4. Ceny podane w dokumencie są cenami netto, chyba że w jego treści wskazano inaczej. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT według
obowiązującej stawki.
2. Definicje
2.1. Usługa Telefoniczna (Telefon) – stacjonarna usługa głosowa realizowana przez sieć GSM/UMTS.
2.2. Usługa Mobilna (Netia Mobile) – usługa obejmująca połączenia telefoniczne, usługi przesyłania SMS i usługi transmisji danych (w tym przesyłanie
MMS) przez zakończenie sieci nie mające stałej lokalizacji.
2.3. Usługa Mobilny Internet dla Firm (Mobilny Internet) – usługa dostępu do internetu realizowana przez zakończenie sieci nie mające stałej lokalizacji.
2.4. Nowy Abonent – Abonent niebędący konsumentem, który z powodu braku możliwości technicznych Operatora nie może korzystać ze stacjonarnej
usługi telefonicznej (w technologii innej niż GSM/UMTS) lub stacjonarnej Usługi Internetowej świadczonej przez Operatora.
2.5. Umowa Promocyjna – Umowa na warunkach promocyjnych określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji
2.6. Operator - Netia SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041649, o kapitale zakładowym w wysokości 348 348 161 PLN
opłaconym w całości, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374.
2.7. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia.
3. Usługi dostępne w ramach Promocji
3.1. Dostępność Usług oraz ich wariantów w niniejszej Promocji określona jest w pkt 4.2 – 4.5.
4. Opłaty abonamentowe
4.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty abonamentowe za korzystanie z Usług, zgodnie z tabelami poniżej.
4.2. Dla Usługi Telefonicznej w technologii GSM/UMTS opłaty abonamentowe wynoszą:
Opłata od 1. pełnego Okresu Rozliczeniowego
Wariant Usługi
24 Okresy Rozliczeniowe
34,90 zł
Firma 6.0
1. W przypadku wybrania Usługi Telefonicznej w wariancie wskazanym powyżej Abonent kupuje telefon Maxcom MM720BB (o wartości rynkowej 199,00 zł
brutto) w promocyjnej cenie 1,00 zł brutto. Oferta zakupu telefonu ograniczona jest dostępnością telefonów w magazynie.
Komentarz:
Firma 6.0 – nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce, USA i Kanadzie oraz do sieci stacjonarnych w Unii Europejskiej.
4.3. Dla Usługi Mobilnej w wariancie Mobilny No Limit opłaty abonamentowe wynoszą:
Opłata od 1. pełnego Okresu Rozliczeniowego
Wariant Usługi
24 Okresy Rozliczeniowe
Mobilny No Limit - 6 GB, SMS, MMS
34,90 zł
Mobilny No Limit - 1 GB
24,90 zł
1.
W przypadku zamówienia Usługi Mobilnej w wariancie Mobilny No Limit zakupionej na warunkach opisanych w tabeli powyżej w ramach opłaty
abonamentowej zawarte będą następujące komponenty cykliczne:
a.
Dla wariantu Mobilny No Limit – 6 GB, SMS, MMS:
i. nielimitowane połączenia do sieci komórkowych,
ii. nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnych,
iii. nielimitowane SMSy do wszystkich,
iv. nielimitowane MMSy do wszystkich,
v. pakiet internetowy wielkości 6 GB.
b.
Dla wariantu Mobilny No Limit – 1 GB:
i. nielimitowane połączenia do sieci komórkowych,
ii. nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnych,
iii. pakiet internetowy wielkości 1 GB.
Komentarz:
Pakiet SMS i MMS nie obejmuje SMS i MMS międzynarodowych i wykonywanych w roamingu międzynarodowym oraz na numery specjalne opisanych w cenniku.
2.
W przypadku dokupienia kolejnej Usługi Mobilnej w wariancie Mobilny No Limit opłaty abonamentowe za każdą kolejną Usługę wynoszą:
Obniżona opłata od 1. pełnego Okresu Rozliczeniowego
Wariant Usługi
24 Okresy Rozliczeniowe
Mobilny No Limit - 6 GB, SMS, MMS
24,90 zł
Mobilny No Limit - 1 GB
14,90 zł
3.
W przypadku przeniesienia numeru telefonicznego z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do Sieci Telekomunikacyjnej Netia opłata
abonamentowa w Usłudze Mobilnej w wariancie Mobilny No Limit przez pierwsze 3 pełne Okresy Rozliczeniowe będzie wynosić 1,00 zł.
4.4. Dla Usługi Mobilny Internet opłaty abonamentowe wynoszą:
Opłata od 1. pełnego Okresu Rozliczeniowego
Wariant Usługi
24 Okresy Rozliczeniowe
Bez urządzenia
Z routerem LTE
39,90 zł
49,90 zł
Mobilny Internet 100 GB
Komentarz:
Pakiet internetowy pozwala na wykorzystanie w kraju wskazanej liczby danych pochodzących z sieci Internet (zarówno wysyłanych i pobieranych przez użytkownika),
z prędkością nie większą niż 70 Mb/s oraz na korzystanie z sieci Internet powyżej wskazanej liczby danych z prędkością 32 Kb/s.
Nie obejmuje połączeń z internetem wykonywanych w roamingu międzynarodowym.
4.5. Dla Usługi Mobilnej w wariancie Mobilny 10 GB i Mobilny 20 GB opłaty abonamentowe wynoszą:
Opłata od 1. pełnego Okresu Rozliczeniowego
Wariant Usługi
24 Okresy Rozliczeniowe
Bez urządzenia
Z modemem lub routerem LTE
Mobilny 10 GB
14,90 zł
24,90 zł
Mobilny 20 GB
24,90 zł
34,90 zł
1.
Usługa Mobilna w wariancie Mobilny 10 GB oraz Mobilny 20 GB dostępna jest wyłącznie łącznie z jedną z usług opisanych w pkt 4.3-4.5 powyżej.
Komentarz:
Pakiet internetowy pozwala na wykorzystanie w kraju wskazanej liczby danych pochodzących z sieci Internet (zarówno wysyłanych i pobieranych przez użytkownika),
z prędkością nie większą niż 70 Mb/s oraz na korzystanie z sieci Internet powyżej wskazanej liczby danych z prędkością 32 Kb/s.
Nie obejmuje połączeń z internetem wykonywanych w roamingu międzynarodowym.
5. Opłaty aktywacyjne i jednorazowe
5.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty za aktywację Usług i Urządzeń.
5.2. Opłaty aktywacyjne są naliczane z góry i wynoszą:
Usługa/Urządzenie
Opłata
Telefon
9,00 zł
Usługa Mobilna w wybranym wariancie bez modemu lub routera LTE (za każdą usługę)
9,00 zł
Usługa Mobilna w wariancie Mobilny 10 GB lub Mobilny 20 GB z modemem lub routerem LTE
29,00 zł
Mobilny Internet bez routera LTE
9,00 zł
Mobilny Internet z routerem LTE
29,00 zł
6. Opłaty Wyrównawcze i kary umowne
6.1. W przypadku podpisania Umowy na czas określony 24 Okresów Rozliczeniowych, w ramach niniejszej Promocji udzielone zniżki są:
6.1.1. W zależności od wybranej Usługi, różnicą między miesięczną opłatą abonamentową opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług
a promocyjnymi opłatami miesięcznymi opisanymi w pkt 4.2-4.5 powyżej.
6.1.2. W zależności od wybranej Usługi, różnicą między jednorazową opłatą aktywacyjną opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług
a promocyjną jednorazową opłatą aktywacyjną opisaną w pkt 5 powyżej.
6.2. Cenniki Usług dostępnych w ramach Promocji dostępne są na netia.pl.
6.3. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed
upływem okresu 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą, zgodnie z zasadami określonymi w pkt
6.4. poniżej.
6.4. Opłata Wyrównawcza będzie naliczana proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania Umowy, przy czym maksymalna kwota (nie
większa niż wartość udzielonej ulgi), jaka może zostać naliczona wynosi:
6.4.1. w przypadku Usługi Telefonicznej – 200,00 zł,
6.4.2. w przypadku Usługi Mobilnej – 200,00 zł,
6.4.3. w przypadku Usługi Mobilny Internet – 200,00 zł.
6.5. Opłata Wyrównawcza oraz kara umowna nie podlegają podatkowi VAT. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej oraz kary
umownej w terminie wskazanym w nocie debetowej.
7. Opłaty za Urządzenia
7.1. W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Mobilnej w wariancie Mobilny 10 GB i Mobilny 20 GB z routerem lub modemem LTE (i wybrania
odpowiednich opcji w Umowie Promocyjnej):
7.1.1. przekażemy do korzystania, bez dodatkowych opłat na czas trwania Umowy, Urządzenie modem mobilny LTE lub router mobilny LTE
(w zależności od wybranego modelu) w celu umożliwienia świadczenia Usługi Mobilnej.
7.1.2. Dostępność Urządzeń uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych.
7.2. W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Mobilny Internet (i wybrania odpowiednich opcji w Umowie Promocyjnej):
7.2.1. przekażemy do korzystania, bez dodatkowych opłat na czas trwania Umowy, Urządzenie router LTE w celu umożliwienia świadczenia Usługi
Internetu Mobilnego.
7.2.2. Dostępność Urządzeń uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych.
Komentarz:
Wszystkie Urządzenia, udostępniane w ramach Promocji na czas trwania Umowy, muszą zostać zwrócone w przypadku rozwiązania Umowy.
Brak zwrotu Urządzenia będzie się wiązał z naliczeniem kar umownych.
8. Postanowienia końcowe
8.1. W przypadku odstąpienia przez Abonenta od Umowy:
8.1.1. W zakresie Usługi Mobilnej w wariancie Mobilny 10 GB i Mobilny 20 GB, Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt własny
Urządzenia modem mobilny LTE lub router mobilny LTE (w zależności od wybranego modelu).
8.1.2. W zakresie Usługi Mobilnego Internetu, Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt własny Urządzenia router LTE.
8.2. Wszystkie Urządzenia, o których mowa w pkt 8.1. należy odesłać w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy.
8.3. W przypadku niedokonania zwrotu Urządzeń, o których mowa w pkt. 8.1 powyżej, Abonent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za każde
niezwrócone Urządzenie w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej w wysokości:
8.3.1. w przypadku Urządzenia modem LTE – 300,00 zł,
8.3.2. w przypadku Urządzenia router LTE – 400,00 zł.
8.4. W przypadku zniszczenia lub utraty w trakcie trwania Umowy z winy Abonenta Urządzeń wskazanych w pkt 8.3. powyżej Operator ma prawo
naliczyć opłatę z tytułu wymiany Urządzenia w wysokości wskazanej w pkt 8.3. powyżej za każde Urządzenie. Powyższe nie dotyczy awarii lub
wymiany Urządzenia po stronie Operatora.
8.5. W ramach niniejszej Promocji Abonentowi przysługuje prawo do zawarcia:
8.5.1. maksymalnie 5 Umów o świadczenie Usługi Mobilnej,
8.5.2. maksymalnie 1 Umowę świadczenie Usługi Telefonicznej w taryfie Firma 6.0.
8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji stosuje się Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy
Netia oraz Cenniki poszczególnych Usług dostępnych w ramach Promocji.
8.7. W przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Nowego Abonenta przez Operatora Usługi nie zostaną aktywowane, a Umowa wygasa.
8.8. Po zakończeniu okresu lojalnościowego wskazanego w pkt 1.2. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, bez zmiany
wysokości opłat.
Download