rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

advertisement
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
PROJEKTY GENERUJĄCE
DOCHÓD
PRZEPISY DOTYCZĄCE PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH
DOCHÓD na okres 2007-2013
(Art. 55 rozp. 1083/2006)
Rzeszów, kwiecień 2009r.
Jan Staroń
Definicja projektu generującego dochód
(Art. 55 ust. 1 rozp. 1083/2006)
„Projekt
generujący
dochód
oznacza
jakąkolwiek
operację
obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której
podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających
lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub
budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub
jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług.”
Komentarz:
Przepis ma zastosowania do projektów w ramach: - por. art. 55
ust. 2 (1)
a) inwestycji w infrastrukturę; lub
b) innych projektów, w przypadku gdy możliwe jest obiektywne
oszacowanie dochodu z wyprzedzeniem.”
Wynika stąd, iż przepis dotyczy nie tylko inwestycji infrastrukturalnych, ale
także innych projektów, które po okresie zakończenia generują dochody.
Definicja projektu generującego
dochód (Art. 55 ust. 1) c.d.
Komentarz c.d.
Na potrzeby ustalania poziomu możliwego dofinansowania projektów należy
brać pod uwagę nie tylko „zwykłe” dochody uzyskiwane w ramach
działalności operacyjnej, ale także wszelkie inne (planowane lub faktycznie
uzyskane) przychody, powstałe na etapie funkcjonowania projektu.
Przepis ma zastosowania do projektów, które generują dochód netto z operacji
uiszczanych bezpośrednio przez korzystających
 W przypadku wątpliwości czy dane przepływy pieniężne generowane przez projekt, o charakterze
opłaty za korzystanie z wytworzonych w ramach projektu dóbr lub świadczonych usług stanowią
przychód w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 należy w pierwszej
kolejności zbadać występowanie przesłanki „wnoszenia opłaty przez bezpośredniego
korzystającego”.
 Opłaty które nie pochodzą z opłat ponoszonych bezpośrednio przez korzystających nie
stanowią przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/200621
 Pomimo uwzględniania tylko części wpływów generowanych przez projekt, przy wyliczaniu
poziomu dofinansowania uwzględnia się w takim przypadku wszystkie koszty operacyjne projektu.
 Przy ustalaniu czy projekt jest projektem generującym dochód nie jest brana pod uwagę
zdyskontowana wartość rezydualna
Przykładowo, w przypadku projektów z zakresu ochrony zdrowia opłaty ponoszone
bezpośrednio przez pacjentów stanowią przychód projektu. Natomiast środki pochodzące z
kontraktu NFZ nie są brane pod uwagę do obliczania kwoty dofinansowania, gdyż nie
stanowią przychodu w rozumieniu art. 55. Stanowią one rodzaj dotacji operacyjnej, która
powinna zostać uwzględniona jako wpływ w analizie trwałości finansowej (por. wytyczne MRR str.
29 przypis)
Wyłączenia zastosowania
Przepis nie ma zastosowania do projektów:
 które nie generują dochodów (nie występują opłaty - np. drogi)
 których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych
(występują
ujemne
przepływy
pieniężne
w
okresie
wykorzystywania projektu),
 podlegających zasadom dotyczącym
pomocy publicznej w
rozumieniu art. 87 Traktatu – art. 55 ust. 6 rozporządzenia.(w tym
pomocy de minimis)
W przypadku projektów objętych częściowo pomocą publiczną w rozumieniu art.
87 TWE, a częściowo nią nie objętych, do części nie objętej pomocą publiczną należy
zastosować odpowiednio zasady dotyczące ustalania poziomu dofinansowania w
oparciu o metodę luki w finansowaniu.
 związanych z instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu
art. 44 rozporządzenia 1083/2006 oraz sekcji 8 rozporządzenia
1828/2006 (interpretacja taka zawarta jest w wytycznych MRR –specyfika
projektów)
Chodzi o instrumeny inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw, takie jak: fundusze
kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital funds), fundusze gwarancyjne i
fundusze pożyczkowe jak też fundusze powiernicze oraz fundusze na rzecz rozwoju
obszarów miejskich, czyli fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i
inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz trwałego rozwoju obszarów
miejskich
Wyłączenie projektów o wartości ponad 1
mln euro
Art. 55 ust. 5 wg brzmienia nadanego Rozporządzeniem Rady (WE) z dnia 18 grudnia
2008r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
„Ustępy 1-4 niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie w
odniesieniu do operacji współfinansowanych przez EFRR lub
Fundusz Spójności, których całkowity koszt przekracza 1.000.000
EUR.”
Przepis ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2006r. w odniesieniu do wszystkich
projektów otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w
okresie programowym 2007-20013 (art.. 2 rozp. 1341/2008).
Komentarz: W odniesieniu do projektów o wartości przekraczającej 1 mln euro, nawet jeśli
generowałyby dochód netto, dofinansowanie ustala się tak jak dla projektów nie generujących
dochodu. Jest to uproszczenie systemu zmierzające do zmniejszenia obciążenia wynikającego ze
stosowaniu przepisów art. 55.
W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza powyższy próg, należy
zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów
stosowanych przez KE z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez KE publikowane są na stronie:
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&L
anguage=en)
Podstawa ustalania dofinansowania dla
projektów generujących dochody
Art. 55 ust. 2 (1) rozporządzenia 1083/2006
„Kwalifikowalne
wydatki
na
projekty
generujące
dochód
nie
przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o
bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w danym okresie
odniesienia dla:
a) inwestycji w infrastrukturę; lub
b) innych projektów, w przypadku gdy możliwe jest obiektywne
oszacowanie dochodu z wyprzedzeniem.”
Komentarz:
Bieżąca wartość kosztu inwestycji pomniejszona o bieżącą wartość dochodu netto z
inwestycji to tzw. kwota luka w finansowaniu. Może ona dotyczyć tylko samego
projektu, ale w sytuacji gdy towarzyszą mu inwestycje odtworzeniowe, dotyczy także
wydatków na ich sfinansowanie. W modelu „różnicowym” luka w finansowaniu może
obejmować jeszcze inne kombinacje zestawu inwestycji.
Zgodnie z zapisem art. 55 ust. 2 kwalifikowalne wydatki na projekty generujące dochód nie
mogą przekroczyć kwoty luki w finansowaniu. W „zwykłych” projektach w rzeczywistości
nie mogą jej się nawet równać, gdyż kwota luki w finansowaniu (nawet gdy dotyczy
jedynie projektu współfinansowanego z UE, w którym nie występują wydatki
niekwalifikowalne), jest możliwa do sfinansowania maksimum w 85%. Wynika to ze
szczegółowych zasad ustalania dofinansowania projektów zawartych w aktualnych
wytycznych KE.
Podstawa ustalania dofinansowania dla
projektów generujących dochody
Art. 55 ust. 2 (1) rozporządzenia 1083/2006
Komentarz c.d.
Brzmienie przepisu może sugerować, że to właśnie „kwalifikowalne
wydatki”, czyli wysokość luki w finansowaniu stanowi podstawę
do ustalenia kwoty dofinansowania. Jest to sformułowanie
nieprecyzyjne i może być mylące.
W przypadku nie występowania inwestycji towarzyszących
projektowi (inwestycje odtworzeniowe) podstawę do ustalenia
kwoty dofinansowania stanowi nie luka w finansowaniu obliczana
dla całego projektu, lecz luka w finansowaniu przypadająca na
kwalifikowalna część wartości projektu.
W rozwiązaniach przyjętych w Wytycznych KE dotyczących
metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści
(Dokument Roboczy Nr 4 z sierpnia 2006r.) ustalono, że podstawą
do określenia dofinansowania będzie iloczyn stopy luki w
finansowaniu i kosztów kwalifikowalnych (niedyskontowanych).
(Wytyczne opublikowano w związku z wymogiem określonym w
punkcie 73 preambuły do rozporządzenia 1083/2006, w którym
Rada wezwała Komisję Europejską do wydania wytycznych m.in.
dla projektów generujących dochód).
Przyporządkowanie dochodów do
kwalifikowalnej i niekwalifikowanej
części kosztów inwestycji
Art. 55 ust. 2 (2) rozporządzenia 1083/2006
„W przypadku gdy nie wszystkie koszty inwestycji są kwalifikowalne
do współfinansowania, dochód netto zostaje przyporządkowany
pro rata do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztu
inwestycji.”
Komentarz do Art. 55 ust. 2 (2) :
Inwestycja (projekt) stanowi z punktu widzenia ekonomicznego
nierozerwalna całość.
Nie powinno się wobec tego różnicować jej rentowności w
odniesieniu
do
poszczególnych
części
np.
dla
zakresu
finansowanego w ramach wydatków kwalifikowalnych i dla
zakresu finansowanego w ramach wydatków niekwalifikowalnych.
Przyjmuje się zatem że inwestycja jest w takim samym stopniu
rentowna dla części dotyczącej jej wartości kwalifikowalnej jak dla
całości.
Aby określić wskaźnik samofinansowania, czy też stopę luki
dofinansowania dla części kwalifikowalnej projektu, ustala się je
dla całego projektu przypisując obliczone wartości wskaźników do
części kwalifikowalnej projektu,
Czynniki do uwzględnienia przy obliczeniach
Art. 55 ust. 2 (3) rozporządzenia 1083/2006
„Przy obliczeniach instytucja zarządzająca uwzględnia okres odniesienia
właściwy dla danej kategorii inwestycji, kategorię projektu, zwykle
oczekiwaną rentowność dla danej kategorii inwestycji, zastosowanie
zasady „zanieczyszczający płaci” oraz, w stosownych przypadkach,
zasadę sprawiedliwości w powiązaniu ze względną zamożnością danego
państwa członkowskiego.”
Wyjaśnienie definicji:
Okres odniesienia – okres na który należy sporządzić prognozę przepływów
pieniężnych generowanych przez projekt, licząc od roku poniesienia
pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu.
Okresy odniesienia w sektorach:
– Gospodarka wodno-ściekowa – min. 30 lat
– Odpady – min. 15 lat
– Energetyka 15 - 25 lat
– Koleje – 30 lat
– Porty morskie i lotnicze – 25 lat
– Drogi 25 – 30 lat
– Przemysł – 10 lat
– Inne – 15 lat
Czynniki do uwzględnienia przy obliczeniach
kategorie projektów – z określonymi kategoriami projektów łączy się szczególna ich
charakterystyka która powinna znaleźć odbicie w przyjętych założeniach do obliczeń.
zwykle oczekiwana rentowność – powinna być w sposób należyty uwzględniona w
przyjętej do obliczeń stopy dyskontowej. Ten aspekt ma szczególne znaczenie gdy w
projekcie uczestniczy partner prywatny (porozumienia o partnerstwie publicznoprywatnym).
zasady „zanieczyszczający płaci – należy zadbać o to aby realizowana była jedna z
głównych zasad wspólnotowej polityki w zakresie ochrony środowiska (art. 174
traktatu WE) mówiąca, iż „zanieczyszczający płaci”. Konsekwentne wprowadzenie w
ramach opłat za usługi pełnych kosztów związanych z ochroną środowiska,
spowoduje, że niższy będzie wkład z Funduszy. zapewniając środki na większą liczbę
interwencji, a jednocześnie będzie cenne z punktu widzenia zapewnienia finansowej
trwałości operacji w dłuższej perspektywie.
zasada sprawiedliwości (przystępność cenowa) – opłaty powinny być przystępne
cenowo tj. uwzględniać dochody grup o średnich/niskich dochodach. Prognozując, dla
określenia zdolności do płacenia za usługę, dochód do dyspozycji gospodarstw
domowych należy brać pod uwagę medianę dochodu gospodarstw w regionie.
Wielkość ta jest corocznie zwiększana o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej.
Poziom opłat należy pogodzić z długoterminową trwałością operacji. Opłaty powinny
przynajmniej pokrywać koszty operacyjne i koszty eksploatacji, jak również znaczną
część amortyzacji.
Brak możliwości obiektywnego
oszacowania dochodu
Art. 55 ust. 3 rozporządzenia 1083/2006
3. W przypadku gdy nie ma możliwości obiektywnego oszacowania
dochodu z wyprzedzeniem, dochód wygenerowany w okresie
pięciu lat od zakończenia operacji jest odliczany od wydatków
zadeklarowanych
Komisji.
Odliczenia
dokonuje
instytucja
certyfikująca nie później niż w dniu częściowego lub końcowego
zamknięcia programu operacyjnego. Wniosek o płatność salda
końcowego koryguje się odpowiednio.
Komentarz
Sytuację, iż nie ma możliwości obiektywnego oszacowania dochodu z
wyprzedzeniem należy traktować z bardzo dużą ostrożnością. Nawet, jeżeli
inwestor działa w otoczeniu gospodarczo-społecznym cechującym się dużą
niepewnością, dokonanie oszacowania dochodów powinno zawsze być
możliwe.
Główną przyczyną uniemożliwiającą oszacowanie dochodu ex ante jest
najczęściej innowacyjny charakter projektu, pociągający za sobą brak
danych bądź wcześniejszego doświadczenia z projektów podobnego
rodzaju, które pozwoliłyby na wiarygodne oszacowanie popytu na dobra i
usługi dostarczane przez projekt (popyt w tym przypadku generowany jest
przez sama innowację).
Brak możliwości obiektywnego
oszacowania dochodu c.d.
Art. 55 ust. 3 rozporządzenia 1083/2006
Dla tej kategorii projektów generujących dochód dofinansowanie wspólnotowe ustalane jest
przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla danego działania (bez
konieczności wyliczania luki w finansowaniu), z zastrzeżeniem, że dochód
wygenerowany przez projekt w okresie do 5 lat po jego zakończeniu, zostanie zwrócony
przez beneficjenta do właściwej instytucji przyznającej pomoc, proporcjonalnie do
udziału wydatków kwalifikowalnych w całkowitym koszcie projektu oraz proporcjonalnie
do udziału współfinansowania wspólnotowego w wydatkach kwalifikowalnych.
Dochodem jest tu różnica pomiędzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanymi w okresie
5 lat po zakończeniu projektu a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi projektu.
Przykład JS – Dane: wartość całkowita projektu 100 tys zł, wartość kwalifikowalna 90 tys zł, uzyskane
dofinanowanie 76,5 tys zł (wg stopy 85%). Uzyskane w okresie 5 lat po zakończeniu projektu
nominalne przychody 250 tys zł, przy kosztach operacyjnych 200 tys zł, czyli suma
uzyskanego dochodu wyniosła 50 tys zł.
Obliczenia: Dochód przypadający na wartość kwalifikowalną = 90% * 50 tys zł = 45 tys zł.
Potrąceniu podlega dochód przypadający na wartość kawalifikowalną * stopa dofinansowania = 45
tys zł * 85% = 38,25 tys zł.
Od zrefundowanej beneficjentowi kwoty dofinansowania 76,5 tys zł odejmuje się więc wielkość
38,25 tys zł. Finalny wsp. dofinansowania = wsp. dof. działania * (1-wsk. samofin.) = 0,85 * 0,5 =
42,5%.
38,25 / 90 = 42,5%.
Projekty tego typu na etapie składania wniosku aplikacyjnego należy traktować jako projekty
potencjalnie generujące dochód. W związku z tym muszą one zostać objęte monitoringiem
rzeczywiście generowanego dochodu.
Monitorowanie dochodów
Art. 55 ust. 4 rozporządzenia 1083/2006
3. ”W przypadku gdy, nie później niż trzy lata po
zamknięciu programu operacyjnego, stwierdza się, że
operacja wygenerowała dochód, który nie został
uwzględniony zgodnie z ust. 2 i 3, dochód taki
zwraca się do budżetu ogólnego Unii Europejskiej
proporcjonalnie do wkładu funduszy.”
Art. 55 ust. 5 rozporządzenia 1083/2006 – tekst pierwotny
5. ”Bez uszczerbku dla ich zobowiązań wynikających z art. 70 ust. 1, państwa
członkowskie mogą przyjmować do odnośnych kwot proporcjonalne
procedury monitorowania dochodu generowanego przez operacje, których
całkowity koszt wynosi mniej niż 200 000 EUR.”
Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. treść art.
55 ust 5 zmieniła brzmienie. Nie dotyczy ona już monitorowania dochodu.
Monitorowanie dochodów obowiązki beneficjenta
Komentarz
§
Beneficjent aż do trzeciego roku po zamknięciu programu operacyjnego powinien,
ewidencjonować faktyczne przychody i koszty operacyjne oraz inne przychody
generowane przez projekt. W tym zakresie powinien prowadzić monitoring oraz
wyodrębnioną sprawozdawczość jak też archiwizować dokumentację.
§
W przypadku gdy powyższe dochody (przychody) okażą się wyższe od wykazanych we
wniosku aplikacyjnym beneficjent zwraca je.
§
Przepis nie rozstrzyga czy należy porównywać z sobą wielkości uzyskiwane w kolejnych
latach pojedynczo czy w ujęciu kumulatywnym (problemem może być czasowe
przesunięcie okresu rozpoczęcia wykorzystywania projektu w stosunku do planu), a
być może należy w oparciu o faktyczny (zwiększony) strumień dochodów ustalać
zmodyfikowany wskaźnik dofinansowania projektu, i w oparciu o niego określać
wielkość środków uzyskanych nienależnie.
§
Aby możliwa było ewidencjonowanie przychodów i kosztów jakie generuje projekt
beneficjenci powinni prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową wszystkich operacji
w tym zakresie. W przypadku gdy działalność projektu jest włączona w szerszą
działalność całej jednostki, powinna ona w ramach opisu swych zasad rachunkowości
ustalić szczegółowe zasady i metody wyodrębniania oraz odrębnego ewidencjonowania
przedmiotowych przychodów i kosztów.
Monitorowanie dochodów obowiązki Instytucji Zarządzającej
Stosownie do ogólnych wytycznych określonych art. 70 ust. 1
rozporządzenia 1083/2006 Instytucje Zarządzające powinna w ramach
swych systemów zarządzania i kontroli :
określić szczegółowe zadania w zakresie stosowania przepisów
dotyczących dochodów generowanych przez projekt,
zapewnić
właściwe
procedury monitorowania
dochodu
wygenerowanego
przez projekt, spełniające kryteria art.. 55 rozp.
1083/2006; procedury te powinny obejmować okres do trzech lat po
zamknięciu programu przez KE,
Procedury monitoringu powinny zostać zróżnicowane w zależności od
kategorii projektów generujących dochód, tzn.:
 kategorii projektów dla których dochód został oszacowany
przez beneficjenta ex ante na etapie wniosku o
dofinansowanie,
 kategorii projektów dla których nie można było oszacować
dochodów z wyprzedzeniem
sprawdzać czy dochód wygenerowany przez projekt został uwzględniony,
przeprowadzać kontrolę wykonania przez beneficjentów zadań w tym
zakresie oraz zapobiega powstaniu nieprawidłowości,
odzyskiwać kwoty nienależnie wypłacone wraz z odsetkami.
Stosowne postanowienia dotyczące obowiązku monitorowania, rozliczania
i ewentualnego zwrotu środków z tytułu uzyskania wyższych dochodów
powinny być przewidziane w umowie o dofinansowanie
Monitorowanie dochodów - obowiązki
Instytucji Zarządzającej c.d.
W szczególności (w przypadkach określonych w art. 55 ust. 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006),
Instytucja
Zarządzająca powinna
informować Instytucję Certyfikującą o
ewentualnych nieuwzględnionych dochodach oraz uwzględniać te
nieuwzględnione wcześniej dochody podczas sporządzania
deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Instytucji
Certyfikującej.
Instytucja Zarządzająca powinna informować Instytucję Certyfikującą o
zwrotach dofinansowania oraz uwzględnić je przy sporządzaniu deklaracji
wydatków i wniosków o płatność przesyłanych do instytucji certyfikującej,.
Jeżeli Instytucja Zarządzająca stwierdzi sytuację, w której wymagany jest
zwrot dotacji UE, w okresie pomiędzy ostatecznym terminem przedłożenia
dokumentów zamknięcia a terminem do 3 lat po zamknięciu przez KE
programu operacyjnego nie będzie mogła przeznaczyć zwróconych przez
beneficjentów środków na inne projekty w ramach programu operacyjnego.
IZ będzie natomiast zobowiązana do odzyskania tych środków od
beneficjenta i przekazania ich do budżetu UE.
Monitorowanie projektów z
oszacowanym dochodem
Procedury monitoringu dochodu generowanego przez
projekty tego typu (np. w ramach kontroli trwałości
projektów czy uzyskiwania od beneficjentów
sprawozdań) powinny zapewnić dostarczanie informacji:
a) czy w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe
źródła przychodów, które nie zostały wzięte pod uwagę
w analizie sporządzanej na etapie wniosku o
dofinansowanie (analizy ex ante) przy obliczaniu luki w
finansowaniu, i/lub,
b) czy od momentu przyznania dofinansowania nastąpiły
istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce
taryfowej.
Monitorowanie projektów z
oszacowanym dochodem c.d.
Inne aspekty, takie jak stwierdzone różnice pomiędzy faktycznym a oszacowanym ex
ante z należytą starannością popytem na dobra i usługi dostarczane przez
projekt lub zmiany innych zewnętrznych czynników ekonomicznych, np.
znaczący wzrost cen w gospodarce, którego nie można było
przewidzieć na etapie analizy ex ante nie powinny być traktowane jako
przestanki do żądania zwrotu części dofinansowania od beneficjenta.
W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej sytuacji (pojawiły się inne lub nowe źródła
przychodów albo stosowanie wyższych taryf), w terminie do trzech lat po
zamknięciu programu, IZ powinna zobowiązać beneficjenta do przeprowadzenia
ponownej kalkulacji luki w finansowaniu.
Za rzetelność przeprowadzonej prognozy odpowiedzialność ponosi beneficjent.
Odpowiedzialność za zmiany wskaźnika w okresie programowym 2004-2006: Jeśli w
rachunku ex ante wskaźnik samofinansowania był niższy od 25%, a faktycznie
osiągany poziom zyskowności projektu jest wyższy, nie powoduje to obniżenia
współfinansowania ze środków wspólnotowych, pod warunkiem jednak
niezakwestionowania rzetelności prognozy oraz niedokonania modyfikacji
projektu np. stosowanie wyższych stawek ze sprzedaży usług niż określono to we
wniosku
Monitorowanie projektów z
oszacowanym dochodem c.d.
Analizując przepływy pieniężne na potrzeby metodologii
luki w finansowaniu należy zastąpić prognozowane
wcześniej wartości wartościami rzeczywistymi, dla tych
lat okresu odniesienia, dla których jest to już możliwe.
Dla pozostałego okresu należy natomiast zaktualizować
szacowane wartości, uwzględniając nowe źródła
przychodów i/lub istotnie zmienioną politykę taryfową.
Wszystkie pozycje w ramach analizy powinny zostać
zdyskontowane na ten sam rok bazowy, dla którego
przeprowadzona została analiza ex ante.
Zwrot dofinansowania dotacji UE
Jeżeli relacja :
Rex _ ante  R1
Rex _ ante
 0,1
gdzie:
R ex ante - wskaźnik luki w finansowaniu obliczony w ramach analizy ex ante
R1
- nowy wskaźnik luki w finansowaniu
wówczas wystąpi konieczność zwrotu dotacji UE;
Nie ma konieczności zwrotu dotacji UE gdy relacja ta nie przekracza 0,1.
Zwrot dofinansowania przez beneficjenta odpowiada różnicy pomiędzy wysokością
dotacji UE obliczoną ex ante a nowym poziomem dotacji UE obliczonym przy
uwzględnieniu okoliczności wynikających z monitoringu.
Zwrot dofinansowania dotacji UE c.d.
Wg wytycznych MRR „Zwrot dofinansowania przez beneficjenta wynikający z
monitoringu dochodu generowanego przez projekt powinien mieć miejsce
jedynie w przypadku stwierdzenia przez IZ wystąpienia innych lub
nowych źródeł przychodów, które nie zostały uwzględnione w analizie
ex ante i/lub wystąpienia istotnych zmian w polityce taryfowej, które
jednocześnie powodują, iż wskaźnik luki w finansowaniu obliczony ex
ante jest wyższy od nowego wskaźnika luki w finansowaniu obliczonego
przy uwzględnieniu tych okoliczności o więcej niż 10%.”
J.S. Wytyczne nie określają czym mogą być „inne lub nowe źródła przychodów,
które nie zostały uwzględnione w analizie ex ante. Może tu chodzić np. o
przychody ze sprzedaży produktów innych niż zdefiniowane w studium
wykonalności.
Stosując zapisy wytycznych, nie musimy wyliczać nowego wskaźnika luki w
finansowaniu jeżeli przyrost przychodów dotyczy produktów
uwzględnionych a analizie ex ante, jeśli tylko beneficjent będzie mógł
dowieść, iż analiza ta wykonana była z należytą starannością, a
zaistniałych zmian w zakresie popytu na dostarczane przez projekt dobra
i usługi czy innych zewnetrznych czynników ekonomicznych (np.. cen w
gospodarce) nie można było na etapie sporządzania analizy ex ante
przewidzieć.
Nowy wskaźnik luki w finansowaniu powinien być wyliczony w przypadku gdy
beneficjent stosuje w rzeczywistości (lub planuje zastosować) wyższe
ceny (taryfy) w stosunku do wielkości uwzględnionych w analizie ax ante.
Skutki nieprawidłowości w zakresie
szacowania dochodu
Jeżeli zostanie wykazane, iż beneficjent celowo niedoszacował dochodu
generowanego przez projekt w celu zmaksymalizowania dotacji UE, przypadek taki
będzie stanowić nieprawidłowość, do której zastosowanie będą_ miały art. 98 i 99
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Niektóre zapisy art.. 98 rozp. 1083:
• Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z
pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub
programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo członkowskie
polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu
operacyjnego.
• Uwolnione w ten sposób zasoby funduszy mogą być ponownie wykorzystane przez
państwo członkowskie do dnia 31 grudnia 2015 r. na dany program operacyjny
zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 3.
• 3. Wkład anulowany zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie wykorzystany na
operację lub operacje, które były poddane korekcie, ani też, w przypadku gdy
korekta finansowa dotyczy nieprawidłowości systemowej, na istniejące
operacje w ramach całości lub części osi priorytetowej, w obrębie której
wystąpiła nieprawidłowość systemowa.
Monitorowanie projektów dla których
dochód nie jest możliwy do oszacowania
•
•
•
Przyjęte przez Instytucję Zarządzającą procedury powinny zapewniać IZ
informacje dotyczące przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1
rozporządzenia 1083/2006, generowanych przez projekty po
zakończeniu ich realizacji.
Przykładowo, procedury te mogą polegać na zobowiązaniu beneficjenta
w umowie o dofinansowanie do systematycznego przedkładania w
okresie pięciu lat od zakończenia projektu informacji na temat
przychodów generowanych przez projekt w podziale na poszczególne
źródła ich pochodzenia wraz ze wskazaniem kosztów operacyjnych
związanych z funkcjonowaniem projektu, jak również monitorowaniu tych
kwestii w ramach kontroli trwałości projektu.
W oparciu o informacje uzyskane z prowadzonego monitoringu Instytucja
Zarządzająca powinna sprawdzać, czy projekt generuje dochód w myśl
art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tzn. przychody w
rozumieniu w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
przewyższają koszty operacyjne funkcjonowania inwestycji.
Monitorowanie projektów dla których dochód
nie jest możliwy do oszacowania c.d.
•
Wszystkie dochody, odnoszące się do projektów dla których gdy nie ma
możliwości obiektywnego oszacowania dochodu z wyprzedzeniem,
stwierdzone przez IZ w okresie do pięciu lat od zakończenia realizacji
projektu powinny zostać zwrócone przez beneficjenta w wysokości
proporcjonalnej do udziału wydatków kwalifikowalnych w całkowitym
koszcie inwestycji na realizację projektu oraz proporcjonalnej do udziału
współfinansowania wspólnotowego w wydatkach kwalifikowalnych stosowne postanowienia przewidujące powyższą możliwość muszą
zostać uwzględnione w umowie o dofinansowanie.
•
•
W przypadku projektów, dla których pięcioletni okres od zakończenia ich
realizacji upływa po końcowej dacie przedłożenia dokumentów zamknięcia,
dochody wygenerowane przez projekt w okresie pomiędzy końcową datą
przedłożenia dokumentów zamknięcia a datą upływu pięciu lat od zakończenia
projektu (nie później jednak niż przed upływem trzech lat od zamknięcia programu
przez KE) powinny zostać zwrócone do budżetu UE proporcjonalnie do udziału
wydatków kwalifikowalnych w całkowitym koszcie inwestycji oraz proporcjonalnie
do udziału współfinansowania wspólnotowego w wydatkach kwalifikowalnych.
Jeżeli w okresie do trzech lat po zamknięciu programu przez KE Instytucja
Zarządzająca stwierdzi, iż beneficjent w okresie pięciu lat od zakończenia projektu
nie poinformował jej o wszystkich przychodach pochodzących ze źródeł, o których
mowa w art. 55 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wygenerowanych
przez projekt w tym pięcioletnim okresie, różnica pomiędzy należnym zwrotem, a
tym który został faktycznie dokonany przez beneficjenta, powinna zostać
odzyskana przez IZ i zwrócona do budżetu UE.
Download