Płace Optivum. Jak program wylicza wynagrodzenie

advertisement
Płace Optivum
Jak program wylicza wynagrodzenie zasadnicze
w niepełnym miesiącu zatrudnienia pracowników?
Program Płace Optivum automatycznie wylicza wynagrodzenie pracownikom, którzy rozpoczęli pracę nie
od początku miesiąca lub ich stosunek pracy wygasł jeszcze przed zakończeniem miesiąca. W parametrach programu definiuje się sposób wyliczania tego wynagrodzenia. Można wybrać:
 wariant zgodny z rozporządzeniem MPiPS z dnia 29.05.1996,
 wariant zgodny ze stanowiskiem MEN z dnia 27.01.2010 .
Aby ustawić w programie sposób rozliczania niepełnego miesiąca, należy:
1. W menu Skoroszyt wybrać polecenie Parametry, a następnie w drzewie danych wybrać gałąź Różne/
Rozliczanie niepełnego miesiąca.
2. W sekcji Rozliczanie niepełnego miesiąca oraz nieobecności niepłatnych kliknąć przycisk zmień.
3. W wyświetlonym oknie wybrać wariant rozliczania i kliknąć przycisk OK.
W poradzie na przykładach opisano sposób wyliczania wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niepełnym miesiącu. Obliczenia oparte są na średniej dziennej liczbie godzin pracowników, wyliczanej automatycznie przez program w ewidencji czasu pracy.
www.vulcan.edu.pl
Płace Optivum. Jak program wylicza wynagrodzenie zasadnicze w niepełnym miesiącu zatrudnienia
pracowników?
2/7
Wariant zgodny z rozporządzeniem MPiPS z dnia 29.05.1996
Jako podstawę przyjęto 40-godzinny tygodniowy czas pracy zarówno dla nienauczycieli jak i nauczycieli.
W świetle art.42 ustawy Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela, zatrudnionego w pełnym wymiarze,
nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień, co w przeliczeniu na dobową normę czasu daje 8 godzin
dziennie. W ramach takiego czasu pracy i pobieranego za ten czas wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest realizować:
- zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze określonym w ust.3 lub ustalonym na podst.
ust. 4a albo ust. 7,
- inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
W związku z powyższymi zasadami oraz na podstawie paragrafu 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań(...) oraz innych należności przewidzianych
w Kodeksie pracy wynagrodzenie nauczyciela za niepełny miesiąc zatrudnienia w programie wyliczane
jest w sposób przedstawiony w poniższych przykładach.
Przykład 1
Nauczyciel kontraktowy z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym
został zatrudniony w jednostce na pełny etat od dnia 15.09.2009. Zgodnie z bieżącą tabelą minimalnych
stawek przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1962 złotych. Program na liście płac zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1070,00 zł za miesiąc wrzesień.
Sposób wyliczenia kwoty:
1. stawka za godzinę w miesiącu wrześniu obliczona na podstawie planowanych godzin:
1962 / 176 = 11,15 [zł]
gdzie:
1962 – stawka wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z obowiązującą tabelą
176 – liczba godzin w miesiącu wrześniu dla pełnego etatu (22 dni robocze * 8 godzin dziennie)
2. liczba godzin nieprzepracowanych przez nauczyciela:
8 * 10 = 80
gdzie:
8 – średnia dzienna liczba godzin
10 – liczba dni roboczych nieprzepracowanych przez nauczyciela
3. kwota za czas nieprzepracowany (godziny nieprzepracowane):
80 * 11,15 = 892 [zł]
4. kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto) jaką powinien otrzymać nauczyciel w miesiącu wrześniu:
1962 – 892 = 1070 [zł]
gdzie:
1962 – kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto) jaka powinien otrzymać nauczyciel zatrudniony
na pełny etat, gdyby pracował cały miesiąc
892 – kwota za czas nieprzepracowany (godziny nieprzepracowane) we wrześniu
www.vulcan.edu.pl
Płace Optivum. Jak program wylicza wynagrodzenie zasadnicze w niepełnym miesiącu zatrudnienia
pracowników?
3/7
Przykład 2
Nauczyciel kontraktowy z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym
został zatrudniony w jednostce na 12/18 etatu od dnia 15.09.2009. Zgodnie z bieżącą tabelą minimalnych stawek przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1962 złotych. Program na liście płac
zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 713,33 zł za miesiąc wrzesień.
Sposób wyliczenia kwoty:
1. stawka za godzinę w miesiącu wrześniu obliczona na podstawie planowanych godzin:
1962 / 176 = 11,15 [zł]
gdzie:
1962 – stawka wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z obowiązującą tabelą
176 – liczba godzin w miesiącu wrześniu dla pełnego etatu (22 dni robocze * 8 godz. dziennie)
2. liczba godzin nieprzepracowanych we wrześniu:
www.vulcan.edu.pl
Płace Optivum. Jak program wylicza wynagrodzenie zasadnicze w niepełnym miesiącu zatrudnienia
pracowników?
4/7
10 * 5,33333 = 53,3333
gdzie:
10 – liczba dni roboczych nieprzepracowanych
5,33333 – średnia dzienna liczba planowanych godzin przy wymiarze etatu 12/18
Warto zauważyć, że przeciętna miesięczna liczba godzin (5,33333) jest brana do dalszych obliczeń
z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
3. kwota za czas nieprzepracowany (godziny nieprzepracowane) we wrześniu:
11,15 * 53,3333 = 594,67 [zł]
gdzie:
11,15 – stawka za godzinę obliczona wg pensum miesięcznego
53,33333 – liczba godzin nieprzepracowanych we wrześniu
4. kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto) jaka powinien otrzymać nauczyciel zatrudniony na
12/18 etatu, gdyby pracował cały miesiąc:
1962 / 18 * 12 = 1308 [zł]
gdzie:
1962 – stawka wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z obowiązującą tabelą
18 – domyślne pensum nauczycielskie
12 – liczba godzin z etatu nauczyciela
5. kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto) jaką powinien otrzymać nauczyciel we wrześniu:
1308 - 594,67 = 713,33 [zł]
gdzie:
1308 – kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto) jaka powinien otrzymać nauczyciel zatrudniony
na 12/18 etatu, gdyby pracował cały miesiąc
594,67 – kwota za czas nieprzepracowany (godziny nieprzepracowane) we wrześniu
www.vulcan.edu.pl
Płace Optivum. Jak program wylicza wynagrodzenie zasadnicze w niepełnym miesiącu zatrudnienia
pracowników?
5/7
Powyższy sposób obliczeń dotyczy również pracowników administracji i obsługi.
Wariant zgodny ze stanowiskiem MEN z dnia 27.01.2010
Przykład 1
Nauczyciel kontraktowy z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym
został zatrudniony w jednostce na pełny etat od dnia 15.09.2009. Zgodnie z bieżącą tabelą minimalnych
stawek przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1962 złotych. Program na liście płac zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1020,24 zł za miesiąc wrzesień.
Sposób wyliczenia kwoty:
1. stawka za godzinę obliczona wg pensum miesięcznego:
1962 / 75 = 26,16 [zł]
gdzie:
1962 – stawka wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z obowiązującą tabelą
75 – miesięczne pensum nauczycielskie (18 godz. tyg. * 4,16 = 75)
www.vulcan.edu.pl
Płace Optivum. Jak program wylicza wynagrodzenie zasadnicze w niepełnym miesiącu zatrudnienia
pracowników?
6/7
2. liczba godzin dydaktycznych nieprzepracowanych przez nauczyciela:
3,60 * 10 = 36
3,60 – średnia dzienna liczba godzin dydaktycznych nauczyciela
10 – liczba dni roboczych nieprzepracowanych przez nauczyciela
3. kwota za czas nieprzepracowany (godziny nieprzepracowane):
36 * 26,16 = 941,76 [zł]
4. kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto), jaką powinien otrzymać nauczyciel we wrześniu:
1962 – 941,76 = 1020,24 [zł]
gdzie:
1962 – kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto) jaka powinien otrzymać nauczyciel zatrudniony
na pełny etat, gdyby pracował cały miesiąc
941,76 – kwota za czas nieprzepracowany (godziny nieprzepracowane) we wrześniu
Przykład 2
Nauczyciel kontraktowy z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym
został zatrudniony w jednostce na 12/18 etatu od dnia 15.09.2009. Zgodnie z bieżącą tabelą minimalnych stawek przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1962 złotych. Program na liście płac
zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 680,16 zł za miesiąc wrzesień.
Sposób wyliczenia kwoty:
1. stawka za godzinę obliczona według pensum miesięcznego:
1962 / 75 = 26,16 [zł]
gdzie:
1962 – stawka wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z obowiązującą tabelą
75 – miesięczne pensum nauczycielskie (18 godz. tyg. * 4,16 = 75)
2. liczba godzin dydaktycznych nieprzepracowanych przez nauczyciela:
2,40 * 10= 24
www.vulcan.edu.pl
Płace Optivum. Jak program wylicza wynagrodzenie zasadnicze w niepełnym miesiącu zatrudnienia
pracowników?
7/7
gdzie:
2,40 – średnia dzienna liczba godzin dydaktycznych nauczyciela przy wymiarze etatu 12/18
10 – liczba dni roboczych nieprzepracowanych przez nauczyciela
3. kwota za czas nieprzepracowany (godziny nieprzepracowane) we wrześniu:
26,16 * 24 = 627,84 [zł]
4. kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto), jaką powinien otrzymać nauczyciel zatrudniony na
12/18 etatu, gdyby pracował cały miesiąc:
1962 / 18 * 12 = 1308 [zł]
gdzie:
1962 – stawka wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z obowiązującą tabelą
18 – domyślne pensum nauczycielskie
12 – liczba godzin z etatu nauczyciela
5. kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto) jaką powinien otrzymać nauczyciel we wrześniu:
1308 – 627,84 = 680,16 [zł]
gdzie:
1308 – kwota wynagrodzenia zasadniczego (brutto) jaką powinien otrzymać nauczyciel zatrudniony
na pełny etat, gdyby pracował cały miesiąc
627,84 – kwota za czas nieprzepracowany (godziny nieprzepracowane) we wrześniu
Oceń przydatność porady
www.vulcan.edu.pl
Download