UMOWA PATRONACKA

advertisement
UMOWA PATRONACKA
zawarta w dniu 4.07.2010
pomiędzy:
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kraina Wyobraźni z siedzibą we Wrocławiu, kod
pocztowy: 50-559, przy ul. Lądeckiej 7, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr
197209, NIP 899-247-28-86, Regon 020780695
reprezentowaną przez:
Ewę Stanek – właściciela
a
Portalem CzasDzieci.pl Karp - Szymańska Pawełczyk s.c., z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy:
31-104 przy ul. Felicjanek 4/5A, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr
6854/2008, NIP 6762365306, Regon 120603091 reprezentowaną przez:
Agnieszkę Karp- Właściciela portalu
§1
Umowa poniższa reguluje zasady współpracy pomiędzy stronami umowy związane ze wspólnymi
działaniami promocyjnymi.
§2
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kraina Wyobraźni” zobowiązuje się do:
a) umieszczenia aktywnego logo portalu Czasdzieci.pl z tytułem Patrona Medialnego na stronie
http://www.krainawyobrazni.pl/ ;
b) comiesięcznego przekazywania dla czytelników wrocławskiego newslettera portalu
Czasdzieci.pl
- 2 wejściówek na zajęcia Maluszkowa (zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 do 12
miesięcy)
- 2 wejściówek na warsztaty Mały Odkrywca
c) wyłożenia materiałów promocyjnych Czasdzieci.pl w siedzibie Centrum Twórczego Rozwoju
Dziecka „Kraina Wyobraźni” (np. wizytówek, naklejek);
d) umieszczenia w siedzibie Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kraina Wyobraźni” na
ścianie „chmurki” - reklamy z logo Czasdzieci.pl
CzasDzieci.pl zobowiązuje się do:
a) objęcia stałym patronatem medialnym inicjatyw Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka
„Kraina Wyobraźni” skierowanych do dzieci. W tym zakresie do wszechstronnej promocji w
działach takich jak: „wydarzenia”, „konkursy” wraz z aktywnymi linkami oraz galeriami
zdjęć;
b) dodatkowego wyeksponowania wydarzeń na stronie głównej, wśród inicjatyw objętych
patronatami;
c) przesyłania powyżej określonych informacji do wrocławskich czytelników newslettera
d) zamieszczania cykli zajęć w zakładce „zajęcia edukacyjne”
e) szerokiej prezentacji Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kraina Wyobraźni” w katalogu
firm i instytucji
f) udostępniania w związku z większymi szczególnie ważnymi wydarzeniami powierzchni
reklamowej: banery, butony, bilboardy – po osobnych indywidualnych ustaleniach.
§3
Współpraca Stron ma charakter bezgotówkowy i bezfakturowy.
§4
Dla koordynacji wykonania postanowień niniejszej umowy, strony wyznaczają swoich przedstawicieli
w osobach:
Ze strony Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kraina Wyobraźni”
- Ewa Stanek, [email protected], tel. 608 782 061
Ze strony CzasDzieci.pl
- Ewa Mucha, [email protected], tel. 605 540 599
§5
Strony ustalają, iż umowa zawarta zostaje na czas jednego roku.
Strony mogą wypowiedzieć umowę przy zachowaniu 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub w
trybie natychmiastowym w przypadku wyraźnego naruszenia jej zasad przez którąś ze stron.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
CzasDzieci
Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kraina Wyobraźni”
Download