"REKOMENDACJE: POLITYKA RODZINNA (projekt "Rodzic

advertisement
Dr Michał Boni/
Bartłomiej Piotrowski
REKOMENDACJE: POLITYKA RODZINNA
(projekt „Rodzic – Pracownik”)
Szklarska Poręba, 22 Czerwca 2007r.
DEMOGRAFIA – ZASOBY PRACY UE (2003 – 2050)
2
Źródło: EPC and European Commission (2005a)
Ludność według płci i wieku w 2002 r.
i 2030 r. (prognoza GUS)
2002
2030
100+
100+
90
90
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
Tysiące
400
300
200
100
0
100
200
300
400
Tysiące
3
Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS
Gr ecj
a
Hi szp
an ia
Li tw a
Łot w
a
Ni em
cy
Po lsk
a
Sł ow
acj a
Węg r
y
Wł oc
hy
Sł ow
eni a
M al t a
Po rt u
g al i a
Czec
hy
Eston
ia
Szwa
j car ia
Au st r
ia
Cyp r
Isl and
ia
US A
No wa
Zel an
di a
Fr an c
ja
Ir lan d
ia
Au st r
ali a
No rw
eg ia
Dan ia
Fi nl a
nd ia
Szwe
cj a
Wi elk
a Br y
t ani a
Ho l an
di a
Luk s
embu
rg
Bel g i
a
0
0,
5
1
1,
5
2
2,
5
DEMOGRAFIA – WSKAŹNIKI DZIETNOŚCI
4
PRZESŁANKI POLITYKI RODZINNEJ






Warunki startu życiowego i zawodowego młodych
Zgodność z trendami cywilizacyjnymi (I dziecko – 25/26
lat; II dziecko – 30/31 lat; 60% K zawiera małżeństwo,
wobec 95% 20 lat temu)
Powstrzymywanie dalszego tempa wzrostu wieku
urodzin II dziecka
Praca a funkcje rodzinne (godzenie, nowa definicja i rola
urlopu wychowawczego)
Poprawa warunków opieki nad dziećmi (tani dostęp do
opieki nad małymi dziećmi i przedszkolnej – dziś tylko
16% rodzin korzysta z opieki publicznej nad dziećmi)
Dzietność a dochody rodzin (kwota wolna od podatku na
każde dziecko)
5
Opieka Przedszkolna
Udział dzieci w wieku 3–6 lat objętych edukacją
przedszkolną wynosił 55,6%, przy tym w mieście 70,4%, ale
na wsi tylko 37,2% (GUS, 2006).
Może warto w tym miejscu dodać, że różnica pomiędzy
korzystaniem z edukacji przedszkolnej w Polsce i w większości
krajów europejskich jest bardzo duża.
W 2001/2002 r. udział 4-latków w edukacji przedszkolnej i
szkolnej wynosił 100% we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Belgii,
po ok. 90% - na Węgrzech, w Niemczech, w Czechach, ok. 52%
na Litwie, 64% w Rumunii, 44% w Finlandi
6
CEL:
wskaźnik dzietności z:
 1,23/1,3
do
 1,8 w 2013
i
 2,0 w 2025
7
NOWA FORMUŁA URLOPU
WYCHOWAWCZEGO







Partnerstwo M/K
Planowanie urlopu – zmienne fazy
Część obligatoryjna urlopu (dla M) – 3 miesiące
Wzrost składek na ubezpieczenie emerytalne
Kontrakt opiekuńczy – umowa między pracodawcą
a pracownikiem (wzajemne zobowiązania i
korzyści): możliwość gwarancji zatrudnienia po
urlopie
Wzrost skali korzystania z urlopu (70-75%
uprawnionych)
CEL: łączenie pracy i funkcji rodzinnych, żeby urlop
nie był barierą rozwoju zawodowego
8
PART TIME JOB
Źródło: Working time and work-life balance: policy dilemma?
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
9
PART TIME JOB (Polska)






1992 – 2006 – powolny trend malejący o 300 000
(20%)
pracujący na wsi: 52,5%
pracujący na wsi, w małych gospodarstwach pdwsch. Polski – 50%
pracujący – do 55% niskie kwalifikacje, 32%
związane z rolnictwem
obszary gospodarki: rolnictwo, budownictwo (ok.
60%)
powyżej 50 roku życia: 40%, poniżej 30 roku życia
– 28%
10
REORIENTACJA I WZROST
ZATRUDNIENIA W PART TIME JOB
Warunek: mniejsza koszty pracy, wzrost
płacy netto
 Part time job w okresie urlopu
wychowawczego (art. 1867 – bez utraty
uprawnień ochronnych)
 Ochrona przy zwolnieniach z przyczyn
niedotyczących pracowników
 Promocja tej formy zatrudnienia
(i elastycznej organizacji pracy)
 Warunki: dostęp do opieki nad dziećmi

11
PRACA W TYGODNIU PŁATNA – NIEPŁATNA
Źródło: First European Quality of Life Survey: Time use and work-life options over the life course
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
13
NIEWYMUSZONA ELASTYCZNOŚĆ

Wykorzystanie organizacji pracy i czasu pracy:









Ramowe założenia umów o pracę:





Telepraca,
Praca w domu,
Praca na zamianę,
Praca weekendowa,
Skrócony tydzień pracy,
Job sharing,
Job rotation,
Wydłużenie okresu rozliczania czasu pracy
Przestrzeń do pracy w domu,
Czas pracy i zasady rozliczania pracy,
Zadania, organizacja, przyjmowanie rezultatów (wzajemne obowiązki:
pracownika i menedżera)
Karta Zadań
Formy prawne umowy – uzgodniona (stabilność ubezpieczenia
społecznego, powrotu i rozwoju)
14
ROZWÓJ ZAWODOWY W TRAKCIE
URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Wzrost udziału w szkoleniach – CEL
 Plany rozwoju i plany szkoleniowe – też dla
uprawnionych do urlopu (w kontraktach
opiekuńczych)
 Szerokie formy utrzymywania aktywności
zawodowej

15
ROZWÓJ FUNKCJI OPIEKUŃCZYCH
Dostęp do opieki nad dziećmi (bon
przedszkolny, godziny otwarć przedszkoli)
 Przedsiębiorstwa: rozwój programów
równowagi pracy i życia

16
ZMIANY PRAWNE
Ochrona uprawnień: art. 1867 i ust o tzw.
Zwolnieniach grupowych
 Warunki dla telepracy
 Model job sharing

17
Telepraca
Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.2)) w dziale drugim po
rozdziale IIa dodaje się rozdział IIb w
brzmieniu:
„Rozdział IIb”
Warunki zatrudniania pracowników w formie
telepracy

18
Job Sharing

Elastyczne zatrudnienie w formule Job-sharing
–dzielenia pracy (ang. job sharing, fr. partage de
poste, niem. job-sharing )to forma pracy nowa,
stosowana od niedawna, polegająca na tym, że
dwóch (w wersji najprostszej ale możliwe jest też
uwzględnienie większej ilości zarówno osób jak i
stanowis) pracowników, którzy są zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy dzieli między
siebie ( wyniku uprzednich uzgodnień)jedno
konkretne stanowisko pracy. Taki rodzaj pracy
określany jest tez często terminami: job sharing,
job pairing, job splitting
19
KONKLUZJE
Rekomendacje – upublicznienie i promocja
 Program polityki rodzinnej

Cele
 Analiza wykonalności
 Nakłady
 Agenda


CO JUŻ WARTO ROBIĆ?
20
Download