narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych

advertisement
RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)
NARZĘDZIE DO WIĄZANIA PRĘTÓW
ZBROJENIOWYCH
RB517
RB397
RB217
PODRĘCZNIK OBSŁUGI I KONSERWACJI
POLSKI
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYWANIA NARZĘDZIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYM PODRĘCZNIKIEM, ABY
ZNAĆ WSZYSTKIE ZAWARTE W NIM OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE I ICH PRZESTRZEGAĆ.
PODRĘCZNIK NALEŻY PRZECHOWYWAĆ RAZEM Z NARZĘDZIEM, DO PÓZNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
OSTRZEŻENIE
DEFINICJE SŁÓW OSTRZEGAWCZYCH
OSTRZEŻENIE:
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która — jeżeli nie zostaną podjęte
czynności zaradcze — może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
PRZESTROGA:
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która — jeżeli nie zostaną podjęte
czynności zaradcze — może spowodować nieznaczne lub umiarkowane obrażenia ciała.
UWAGA:
Wskazuje ważne informacje.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI i KONSERWACJI
INDEKS
1. OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI
ELEKTRONARZĘDZI......................................................... 2
2. RB517/397/217 ZABEZPIECZENIA................................... 5
3. SPECYFIKACJE I DANE TECHNICZNE ......................... 11
4. INSTRUKCJA OBSŁUGI BATERII ..................................14
5. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI NARZĘDZIA..... 18
6. KONSERWACJA.............................................................. 27
7. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA.................. 27
8. PRZECHOWYWANIE....................................................... 31
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAPRAWY ............ 32
OSTRZEŻENIE
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYWANIA NARZĘDZIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYM PODRĘCZNIKIEM,
ABY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIM OSTRZEŻEŃ I INSTRUKCJI.
NALEŻY ZACHOWAĆ TEN PODRĘCZNIK DO PÓZNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA WRAZ Z NARZEDZIEM.
1. OGÓLNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE OBSŁUGI
ELEKTRONARZĘDZI
OSTRZEŻENIE
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI
OSTRZEŻENIAMI I INSTRUKCJAMI.
Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń
i instrukcji może doprowadzić do porażenia
prądem, pożaru lub poważnych obrażeń
ciała. Należy zachować wszystkie
ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.
Używane w ostrzeżeniach pojęcie
„elektronarzędzie” dotyczy narzędzia
zasilanego z sieci (przewodowego)
i akumulatorów (bezprzewodowego).
2
• Nie należy używać elektronarzędzia
w deszczu ani w miejscach, w których
jest rozpryskiwana woda, w miejscach
mokrych lub wilgotnych. Używanie
narzędzia w takich (lub podobnych)
warunkach grozi porażeniem
elektrycznym, poważną awarią
i przegrzaniem. Jeśli konieczne jest
użycie elektronarzędzia w mokrym
miejscu, należy użyć wyłącznika
różnicowoprądowego. Pozwala to
zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
1. BEZPIECZEŃSTWO OBSZARU PRACY
• Należy zachować czystość w obszarze
pracy i pamiętać o jego prawidłowym
oświetleniu. Bałagan lub słabe oświetlenie
zwiększa prawdopodobieństwo wypadków.
• Nie wolno używać elektronarzędzi
w miejscach, gdzie występuje ryzyko
eksplozji, np. w pobliżu łatwopalnych
płynów, gazów lub pyłów.
Elektronarzędzia mogą wytwarzać iskry,
które mogą doprowadzić do zapłonu
kurzu lub oparów.
• Nie wolno pracować z elektronarzędziem
w pobliżu dzieci i osób postronnych.
Dekoncentracja może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA
• W trakcie pracy z elektronarzędziem
należy zachować ostrożność, zdrowy
rozsądek i kontrolować wykonywane
czynności. Nie wolno używać
elektronarzędzia, gdy jest się
zmęczonym lub pod wpływem
narkotyków, alkoholu lub leków.
Chwila nieuwagi podczas obsługi może
być przyczyną poważnych obrażeń ciała.
2. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
• Wtyczki elektronarzędzia muszą
dokładnie pasować do gniazdka. Nie
wolno samodzielnie modyfikować
wtyczek. Nie wolno używać żadnych
przejściówek z narzędziami, które są
uziemione. Używanie niezmodyfikowanych
wtyczek i pasujących gniazdek zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
• Należy unikać kontaktu ciała z obiektami
uziemionymi, takimi jak rury, kaloryfery,
piecyki i lodówki. Jeśli ciało jest uziemione,
istnieje ryzyko porażenia prądem.
• Nie wolno narażać elektronarzędzia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Przedostanie się wody do środka
elektronarzędzia zwiększa ryzyko
porażenia prądem.
• Nie należy przykładać do przewodu
elektrycznego zbyt dużej siły. Nie
wolno używać przewodu do noszenia,
ciągnięcia lub odłączania
elektronarzędzia. Przewód należy
przechowywać, chroniąc go przed
wysokimi temperaturami, olejami,
ostrymi brzegami oraz elementami
ruchomymi. Zniszczenie lub zaplątanie
przewodu zwiększa ryzyko porażenia
prądem.
• Podczas używania elektronarzędzia
poza zamkniętymi pomieszczeniami
należy używać przedłużacza
dostosowanego do pracy na zewnątrz.
Użycie odpowiedniego przewodu
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
• Należy używać wyposażenia
ochronnego. Zawsze należy nosić
osłonę na oczy. Użycie odpowiedniego
do warunków pracy wyposażenia
ochronnego, takiego jak maski
przeciwpyłowe, buty przeciwpoślizgowe,
kask, nauszniki lub rękawiczki, pozwoli
zmniejszyć skalę obrażeń ciała.
• Należy uważać, aby nie uruchomić
narzędzia w sposób przypadkowy. Przed
podłączeniem narzędzia do źródła
zasilania lub włożeniem akumulatora
albo podnoszeniem lub przenoszeniem
narzędzia należy sprawdzić, czy
przełącznik zasilania jest wyłączony.
Przenoszenie elektronarzędzia w taki
sposób, że palec spoczywa na włączniku,
lub podłączenie do zasilania włączonego
narzędzia może być przyczyną wypadku.
3
• Przed włączeniem narzędzia należy
zdjąć z urządzenia przyrządy
regulacyjne lub klucz.
Klucz lub przyrząd przymocowany do
obracającej się części elektronarzędzia
może spowodować obrażenia ciała.
• Nie należy sięgać urządzeniem za
daleko. Przez cały czas pracy należy
zachować odpowiednią postawę
i równowagę. Pozwala to zachować
lepszą kontrolę nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
• Należy mieć odpowiedni ubiór. Nie
wolno nosić luźnych ubrań ani biżuterii.
Należy uważać, aby włosy, ubrania
i rękawiczki nie dostały się w pobliże
ruchomych części. Luźne ubrania,
biżuteria i długie włosy mogą zostać
pochwycone przez ruchome części.
• Jeśli są dostępne urządzenia do
ekstrakcji i zbierania kurzu, należy
sprawdzić, czy zostały prawidłowo
podłączone i są poprawnie używane.
Użycie narzędzia do zbierania kurzu
zmniejsza ryzyko zagrożeń związanych
z kurzem.
czy żaden element nie jest pęknięty oraz
inne czynniki, które mogą wpłynąć na
pracę elektronarzędzia. W przypadku
uszkodzenia należy naprawić narzędzie
przed przystąpieniem do dalszej pracy
z nim. Wiele wypadków jest
spowodowanych przez nieprawidłowo
serwisowane elektronarzędzia.
• Elementy tnące muszą być ostre
i czyste. Prawidłowa konserwacja
i ostrzenie elementów tnących pozwalają
zmniejszyć szansę ich wygięcia
i ułatwiają obsługę narzędzia.
• Elektronarzędzie, akcesoria i elementy
itd. należy obsługiwać zgodnie
z niniejszymi instrukcjami, biorąc pod
uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do
wykonania. Użycie elektronarzędzia do
czynności niezgodnych
z przeznaczeniem może spowodować
powstanie niebezpiecznych sytuacji.
5. OBSŁUGA I KONSERWACJA
NARZĘDZIA Z AKUMULATOREM
4. OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZIA
• Nie należy używać elektronarzędzia
z nadmierną siłą. Należy stosować
odpowiednie elektronarzędzie do
określonego zastosowania. Wybór
elektronarzędzia, które zostało
przeznaczone do wykonywania danej
pracy, pozwoli na jej skuteczniejszą
i bardziej bezpieczną realizację.
• Nie wolno używać elektronarzędzia,
jeśli jego włącznik nie działa.
Elektronarzędzie, które nie może być
sterowanie przy użyciu przełącznika,
stwarza zagrożenie. Należy je naprawić.
• Przed regulacją narzędzia, zmianą
akcesoriów lub odłożeniem go na
dłużej należy odłączyć
elektronarzędzie od zasilania lub
wyjąć akumulator. Wykonanie tych
czynności zmniejsza ryzyko
przypadkowego uruchomienia
elektronarzędzia.
• Nieużywane elektronarzędzie należy
przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Osoby, które
go nie znają lub nie zapoznały się
z niniejszą instrukcją, nie mogą
używać elektronarzędzia. Używanie
elektronarzędzi przez nieprzeszkolone
osoby jest niebezpieczne.
• Konserwacja elektronarzędzia. Sprawdź
dopasowanie elementów, ich łączenie,
• NIE WOLNO WRZUCAĆ
AKUMULATORÓW LUB BATERII DO
OGNIA LUB DO WODY. Akumulatory
i baterie należy zbierać, przetwarzać lub
utylizować z zachowaniem troski
o środowisko.
• AKUMULATOR NALEŻY CHRONIĆ
PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ,
CIĄGŁYM NASŁONECZNIENIEM
I OGNIEM. Ten element stwarza
zagrożenie eksplozją.
• AKUMULATOR NALEŻY ŁADOWAĆ
W MIEJSCU O TEMPERATURZE OD
5°C (41°F) DO 40°C (104°F)
4
2. RB517/397/217 ZABEZPIECZENIA
Kontrola zamocowania elementów
• NIE WOLNO WYRZUCAĆ
ELEKTRONARZĘDZIA RAZEM
Z ODPADAMI DOMOWYMI. Zgodnie
z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz jej implementacją
w prawie krajowym elektronarzędzia,
które nie nadają się już do użytku, muszą
być zbierane oddzielnie i utylizowane
z zachowaniem troski o środowisko.
• USZKODZONY LUB ZUŻYTY
AKUMULATOR BĄDŹ BATERIE
NALEŻY PODDAĆ RECYKLINGOWI
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2006/66/WE.
• Akumulator należy ładować wyłącznie
przy użyciu ładowarki określonej przez
producenta. Ładowarka pasująca do
jednego typu akumulatora może stworzyć
zagrożenie pożarem, gdy zostanie
podłączona do akumulatora innego typu.
• Należy używać elektronarzędzi tylko
z przeznacz˛\tonymi dla nich
akumulatorami. Użycie innego
akumulatora stwarza zagrożenie
obrażeniami ciała lub pożarem.
• Gdy akumulator nie jest używany,
należy przechowywać go z daleka od
przedmiotów metalowych, takich jak
spinacze, monety, klucze, gwoździe,
śruby itp. Mogą one spowodować
połączenie dwóch biegunów
akumulatora. Zwarcie może być
przyczyną oparzeń lub pożaru.
• W przypadku nieprawidłowej
eksploatacji może dojść do wycieku
cieczy z akumulatora. Nie wolno jej
dotykać. Jeśli dojdzie do
przypadkowego kontaktu z tą cieczą,
należy przemyć miejsce kontaktu
wodą. Jeśli ciecz ta dostanie się do
oczu, należy również poprosić
o pomoc medyczną. Ciecz znajdująca
się w akumulatorze może powodować
podrażnienia lub oparzenia.
1. PRZED ZAINSTALOWANIEM MODUŁU
BATERII NALEŻY SPRAWDZIĆ
ZAMOCOWANIE ELEMENTÓW
URZĄDZENIA
• Należy sprawdzić, czy śruby są dobrze
dokręcone.
Niewłaściwe zamocowanie elementów
urządzenia może być przyczyną wypadku
lub uszkodzenia narzędzia. Jeśli któraś
śruba jest poluzowana, należy ją dobrze
dokręcić.
• Należy sprawdzić elementy narzędzia pod
kątem uszkodzeń.
Z czasem elementy urządzenia się
zużywają. Należy także sprawdzić, czy
narzędzie jest kompletne oraz czy nie są
w nim zamontowane części uszkodzone
lub elementy niskiej jakości. W razie
konieczności wymiany którejś części
należy zakupić część zamienną od
autoryzowanego dystrybutora firmy MAX
Co., Ltd.
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
WYŁĄCZONY
ZABLOKO
WANY
2. PODCZAS WYMIANY MODUŁU BATERII,
WYMIANY LUB USTAWIANIA DRUTU
WIĄZAŁKOWEGO, W PRZYPADKU
NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
URZĄDZENIA ORAZ GDY NARZĘDZIE
NIE JEST UŻYWANE, NALEŻY USTAWIĆ
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA
W POŁOŻENIU OFF (WYŁĄCZONY)
I ZABLOKOWAĆ SPUST
Włączenie urządzenia w takich sytuacjach
może spowodować awarię lub uszkodzenie
narzędzia.
6. SERWIS
• Elektronarzędzia powinny być
serwisowane wyłącznie przez
wykwalifikowanego pracownika
i z użyciem identycznych części
zamiennych. Pozwoli to zapewnić
bezpieczeństwo narzędzia.
5
3. NIE NALEŻY ZBLIŻAĆ PALCÓW ANI
INNYCH CZĘŚCI CIAŁA DO RAMIENIA
PODAJNIKA I PROWADNICY
SKRĘCAJĄCEJ
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała.
7. NIE WOLNO UŻYWAĆ NARZĘDZIA
DZIAŁAJĄCEGO NIEWŁAŚCIWIE
Jeśli narzędzie nie jest w dobrym stanie
technicznym lub jeśli działa w sposób
nieprawidłowy, należy je natychmiast wyłączyć
(ustawiając przełącznik zasilania w położeniu OFF
(WYŁĄCZONY)), zablokować spust, a następnie
oddać urządzenie do przeglądu i naprawy.
4. PODCZAS PRACY URZĄDZENIA NIE
NALEŻY ZBLIŻAĆ PALCÓW LUB INNYCH
CZĘŚCI CIAŁA DO ROLKI Z DRUTEM
WIĄZAŁKOWYM
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała.
8. JEŚLI PO ZAINSTALOWANIU BATERII
NARZĘDZIE URUCHAMIA SIĘ BEZ
NACIŚNIĘCIA SPUSTU LUB JEŚLI
OPERATOR ZAUWAŻY NADMIERNE
NAGRZEWANIE SIĘ URZĄDZENIA,
WYCZUJE NIETYPOWY ZAPACH LUB
USŁYSZY DZIWNY DŹWIĘK, NALEŻY
PRZERWAĆ PRACĘ
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała.
Narzędzie należy zwrócić sprzedawcy
w celu dokonania przeglądu.
5. NIE NALEŻY KIEROWAĆ NARZĘDZIA
W STRONĘ INNYCH OSÓB
Zahaczenie narzędziem operatora lub innej
osoby grozi obrażeniami ciała. Podczas
pracy z narzędziem należy szczególnie
uważać, aby nie zbliżać dłoni, nóg ani innych
części ciała do ramienia narzędzia.
9. W NARZĘDZIU NIE WOLNO
DOKONYWAĆ PRZERÓBEK
Dokonanie przeróbek narzędzia spowoduje
pogorszenie wydajności pracy i obniżenie
poziomu bezpieczeństwa. Wszelkie przeróbki
mogą doprowadzić do poważnych obrażeń
ciała i powodują utratę gwarancji.
6. GDY NARZĘDZIE NIE JEST UŻYWANE,
NIE WOLNO TRZYMAĆ PALCA NA
SPUŚCIE
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować przypadkowe uruchomienie
urządzenia i poważne obrażenia ciała.
6
Zasilanie prądem
zmiennym
220–240 V
10. NARZĘDZIE NALEŻY UTRZYMYWAĆ
W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM
Aby zapewnić bezpieczną pracę
i maksymalną wydajność urządzenia, nie
należy dopuszczać do jego nadmiernego
zużycia lub uszkodzenia. Uchwyt narzędzia
powinien być suchy i czysty; należy zwracać
szczególną uwagę, aby nie był zabrudzony
olejem lub smarem.
2 Baterię należy ładować, korzystając ze
ściennego gniazdka zasilania
o napięciu w zakresie od 220 do 240 V
(prąd zmienny)
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować przegrzanie baterii lub
nieprawidłowe ładowanie,
a w konsekwencji poważne obrażenia ciała.
11. NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE
MODUŁY BATERII ZATWIERDZONE
PRZEZ PRODUCENTA
W przypadku podłączenia narzędzia do
niezatwierdzonego źródła zasilania, np. do
baterii doładowywanych, ogniwa suchego
lub baterii akumulatorowej stosowanej
w samochodzie, urządzenie może ulec
zniszczeniu, awarii, przegrzaniu lub nawet
się zapalić. Nie wolno podłączać narzędzia
do źródeł zasilania innych niż zatwierdzony
akumulator.
3 Nie wolno stosować transformatora
12. ABY ZAPEWNIĆ MAKSYMALNĄ
WYDAJNOŚĆ, PRZED UŻYCIEM
NARZĘDZIA NALEŻY CAŁKOWICIE
NAŁADOWAĆ BATERIĘ
Nowy moduł baterii lub moduł nieużywany
przez dłuższy czas może ulec
samorozładowaniu; dlatego może wymagać
ponownego ładowania w celu osiągnięcia
stanu pełnej wydajności. Przed
uruchomieniem urządzenia należy
naładować akumulator za pomocą ładowarki
MAX.
4 Nie wolno podłączać ładowarki do
generatora prądu stałego
Spowoduje to awarię ładowarki lub jej
spalenie.
13. ZASADY BEZPIECZNEGO ŁADOWANIA
BATERII (AKUMULATORA)
1 Należy stosować wyłącznie ładowarkę
MAX oraz akumulator MAX.
Niezastosowanie się do tych instrukcji
może spowodować przegrzanie baterii
lub jej zapalenie, a w konsekwencji
poważne obrażenia ciała.
7
Rozpuszczalnik
5 Należy unikać ładowania modułu
baterii w deszczu, w mokrych
miejscach oraz w miejscach, gdzie jest
rozpryskiwana woda
Ładowanie mokrego lub wilgotnego
modułu baterii spowoduje porażenie
elektryczne lub zwarcie, które może
doprowadzić do spalenia układów
urządzenia lub nawet do jego zapalenia.
Benzyna
9 Nie wolno ładować modułu baterii
w pobliżu materiałów łatwopalnych
10 Moduł baterii należy ładować w dobrze
wentylowanym miejscu
Należy unikać ładowania modułu baterii
w miejscu, w którym będzie narażony na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
6 Nie wolno dotykać przewodu
zasilającego mokrą dłonią lub
rękawicą
Może to spowodować porażenie
elektryczne i obrażenia ciała.
11 Moduł baterii należy ładować
w miejscu o temperaturze od 5°C do
40°C.
15-minutowe
7 Podczas ładowania modułu baterii nie
należy w żaden sposób przykrywać
ładowarki
Spowoduje to przegrzanie i spalenie
układów urządzenia lub nawet zapalenie
ładowarki.
12 Należy unikać ciągłego używania
ładowarki
Między cyklami ładowania należy
stosować 15-minutowe przerwy, aby
uniknąć problemów z działaniem
urządzenia.
8 Moduł baterii i ładowarkę należy
trzymać z daleka od źródeł ciepła
i otwartego ognia
8
13 Zablokowanie otworów wentylacyjnych
lub gniazda modułu baterii może
spowodować porażenie elektryczne lub
problemy z działaniem urządzenia
Należy uważać, aby ładowarka nie uległa
zakurzeniu i aby nie dostały się do niej
ciała obce.
19 Nie wolno dopuścić do zwarcia
metalowych elementów w złączu
modułu baterii
Zwarcie w złączu spowoduje powstanie
prądu o dużym natężeniu,
a w konsekwencji przegrzanie
i uszkodzenie modułu baterii.
20 Nie należy zostawiać (ani
przechowywać) urządzenia
w pojeździe ani w miejscu, gdzie
byłoby wystawione na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych
w lecie. Pozostawienie narzędzia
w miejscu, gdzie panuje wysoka
temperatura, może spowodować
pogorszenie parametrów działania
modułu baterii.
14 Należy ostrożnie obchodzić się
z przewodem zasilającym
Przenosząc ładowarkę, nie należy
trzymać jej za przewód zasilający. Nie
należy ciągnąć za przewód zasilający
w celu odłączenia ładowarki od gniazda
ściennego; spowoduje to uszkodzenie żył
przewodu lub zwarcie. Należy uważać,
aby przewód zasilający nie stykał się
z narzędziami o ostrych krawędziach,
rozgrzanymi materiałami, olejem lub
smarem. Uszkodzony przewód należy
naprawić lub wymienić.
21 Nie należy przechowywać modułu
baterii w stanie całkowitego
rozładowania. Jeśli całkowicie
rozładowany moduł baterii zostanie
wyjęty z urządzenia i nie będzie
używany przez dłuższy czas, może
ulec uszkodzeniu. Po rozładowaniu
baterii należy ją natychmiast
naładować.
15 Nie należy stosować ładowarki do
ładowania baterii jednorazowych.
14. PODCZAS PRACY Z NARZĘDZIEM
NALEŻY MIEĆ ZAŁOŻONE RĘKAWICE
OCHRONNE
Końcówka drutu jest ostra. Aby uniknąć
poważnych obrażeń ciała, należy uważać,
aby nie dotknąć ostrych krawędzi. Podczas
pracy z narzędziem zalecane jest
stosowanie rękawic ochronnych.
16 Ładowarka nie może być używana bez
nadzoru przez dzieci ani osoby
niepełnosprawne.
17 Należy dopilnować, aby dzieci nie
bawiły się ładowarką.
18 Złącze modułu baterii należy zamknąć
pokrywką
Gdy moduł baterii nie jest używany, jego
złącze należy zamknąć pokrywką w celu
uniknięcia zwarcia.
9
15. PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA
OSTRZEŻENIE
• Sprawdź, czy zabezpieczenia działają
prawidłowo. Jeśli nie, nie należy używać
urządzenia.
Prowadnica
skręcająca
Prowadnica skręcająca
Gdy prowadnica skręcająca jest otwarta,
zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy —
urządzenie nie jest w fazie działania.
Spust
Blokada spustu
Blokada spustu
Spust można zablokować, zabezpieczając
narzędzie przed przypadkowym uruchomieniem.
Gdy narzędzie nie jest używane, spust powinien
być zablokowany.
Gdy nie jest wykonywana operacja wiązania,
blokadę spustu należy ustawić w położeniu
LOCK (ZABLOKOWANY) i wyjąć z urządzenia
moduł baterii. Rozpoczynając operację
wiązania, należy ustawić blokadę w położeniu
UNLOCK (ODBLOKOWANY).
Aby odblokować spust, należy pociągnąć
blokadę lekko w lewo, a następnie w górę.
10
3. SPECYFIKACJE I DANE TECHNICZNE
1. NAZWY CZĘŚCI
Pokrętło naprężania i zwijania
(RB517)
Dźwignia układu Okienko Regulator naprężenia (RB397)
zwalniającego
Pokrętło podawania (RB217)
Hamulec układu
Wskaźnik LED
zwalniającego
Hamulec rolki
Przełącznik
zasilania
Numer
Ramię
produkcyjny
Uchwyt rolki
Drut wiązałkowy
Blokada spustu
Prowadnica
skręcająca
Spust
Uchwyt
Moduł baterii
(JPL91430A)
Kontrolka LED (pomarańczowa)
Kontrolka stanu naładowania
Wprowadzania
Kontrolki LED (czerwona i zielona)
modułu baterii
Kontrolki stanu naładowania
Zatrzask
Moment dokręcania
150 cNm
Zaczep na pasek (13,1 lbF·inch)
Przewód
zasilający
Złącze
Pokrywka
Wtyczka przewodu zasilającego CE (VDE)
Przewód zasilający urządzenia JC925(CE) można odłączyć od ładowarki. Moduł baterii (JPL91430A)
2. SPECYFIKACJE NARZĘDZIA
NUMER PRODUKTU
RB517
RB397
WAGA
2,4 kg (5,3 lb) (z baterią)
2,4 kg (5,3 lb) (z baterią)
2,4 kg (5,3 lb) (z baterią)
WYSOKOŚĆ
305 mm (12'')
305 mm (12'')
305 mm (12'')
SZEROKOŚĆ
105 mm (4-1/8")
105 mm (4-1/8")
105 mm (4-1/8")
DŁUGOŚĆ
305 mm (12'')
290 mm (11-3/8")
270 mm (10-5/8")
LICZBA ZWOJÓW NA
WIĄZANIE
3 lub 4 zwoje na wiązanie
3 zwoje na wiązanie
BATERIA
Litowo-jonowa 14,4 V/(JPL91430A)
AKCESORIA
Moduł akumulatora JPL91430A (2 szt.)
Ładowarka baterii JC925
Torba, zaczep na pasek
Płyta DVD z filmem instruktażowym i instrukcją obsługi
Temperatura robocza
–10°C do 40°C (14°F do 104°F)
Wilgotność
Wilgotność względna 80% lub mniejsza
11
RB217
<Ładowarka baterii>
Nazwa produktu
Kod produktu
Wejście
Wyjście
ŁADOWARKA BATERII LITOWO-JONOWYCH
JC925(CE)
AC220-240V 50/60Hz 1,4A 160W (prąd przemienny)
DC14,4V 7,5A
DC18V 5,4A
DC25,2V 4,5A
Waga
1,5 kg
Zakres temperatury roboczej
Od 5°C do 40°C (41°F do 104°F)
Zakres wilgotnosci podczas pracy Wilgotność względna 80% lub mniejsza
<Moduł baterii>
Nazwa produktu
Kod produktu
Typ baterii
Napięcie znamionowe
Pojemność znamionowa
Czas ładowania
(przy użyciu ładowarki JC925)
Akcesoria
Waga
Temperatura podczas ładowania
Temperatura robocza
Zakres wilgotnosci podczas pracy
MODUŁ BATERII LITOWO-JONOWYCH
JPL91430A(CE)
Baterie litowo-jonowe
Prąd stały 14,4 V (3,6 V x 4 ogniwa)
3,0 Ah (3000 mAh)
Szybkie ładowanie — około 30 minut (ok. 90% pojemności)
Pełne ładowanie — około 45 minut przy 25°C (100% pojemności)
Pokrywka (zapobiegająca zwarciom)
0,5 kg
Od 5°C do 40°C
0°C to 40°C
Wilgotność względna 80% lub mniejsza
3. DANE TECHNICZNE DRUTU
MODEL
RB517
DRUT
WIĄZAŁKOWY
TW897A
TW897A-PC
RB397
TW897A
ŚREDNICA
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
DŁUGOŚĆ
95 m
85 m
95 m
90 m
85 m
LICZBA
WIĄZAŃ NA
SZPULĘ
(3 zwoje na
wiązanie)
Ok. 90 wiązań
(4 zwoje na
wiązanie)
Ok. 75 wiązań
(3 zwoje na
wiązanie)
Ok. 80 wiązań
(4 zwoje na
wiązanie)
Ok. 65 wiązań
ok.
120 wiązań
ok.
110 wiązań
ok.
100 wiązań
LICZBA WIĄZAŃ
NA JEDNO
ŁADOWANIE
(3 zwoje na wiązanie) Ok. 1800
wiązań
(4 zwoje na wiązanie) Ok. 1700 wiązań
ok. 2000 wiązań
MODEL
RB217
DRUT WIĄZAŁKOWY
TW897A
TW897A-EG
ŚREDNICA
0,8 mm
0,8 mm
DŁUGOŚĆ
95 m
90 m
LICZBA WIĄZAŃ
NA SZPULĘ
Ok. 170–210 wiązań
Ok. 155–190 wiązań
LICZBA WIĄZAŃ NA
JEDNO ŁADOWANIE
ok. 2000 wiązań
ŁADOWARKA BATERII:
Należy stosować wyłącznie zatwierdzoną ładowarkę MAX JC925.
12
TW897A-EG
TW897A-PC
4. DANE TECHNICZNE
1 HAŁAS
Wartości zmierzono zgodnie z normą EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego dźwięku A (LpA): 71 dB
Niepewność pomiaru (KpA): 3 dB
Poziom mocy akustycznej dźwięku A (LWA): 82 dB
Niepewność pomiaru (KWA): 3 dB
2 DRGANIA
Wartości zmierzono zgodnie z normą EN 60745:
Wartości charakterystyczne drgań (ah): 2,0 m/s2
Niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s2
Podana wartość jest charakterystyczna dla narzędzia i nie opisuje wpływu drgań na ręce operatora
podczas pracy z narzędziem. Wpływ drgań na ręce operatora podczas pracy z narzędziem zależy
przykładowo od siły chwytu, siły nacisku na powierzchnię, kierunku pracy, ustawień napięcia
zasilania, obrabianej części oraz jej podparcia.
3 EMISJA PROMIENIOWANIA 30–1000 MHz
Klasa B
4 Kategoria przepięcia
kategoria 1 zgodnie z IEC 60664-1
5 Klasa zanieczyszczeń
kategoria 4 zgodnie z IEC 60664-1
6 Wytyczne projektowe
Dyrektywa dotycząca maszyn, Aneks 1, EN 60745-1, EN 60745-2-18
5. ZASTOSOWANIA
* Zakłady produkcji elementów betonowych prefabrykowanych
* Budynki komercyjne
* Fundamenty
* Drogi i mosty
6. STOSOWANE WYMIARY PRĘTÓW
Minimum
Maksimum
RB517
D16 × D16 (#5 × #5)
D22 × D25 (#7 × #8)
RB397
D10 × D10 (#3 × #3)
D16 × D19 (#5 × #6)
RB217
Oczko × oczko
D10 × D10 (#3 × #3)
7. ROK PRODUKCJI — INFORMACJE
Na obudowie produktu umieszczono numer produkcji. Dwie cyfry z lewej wskazują rok produkcji.
(Przykład)
08826035D
Rok 2008
13
4. INSTRUKCJA OBSŁUGI
BATERII
Moduł baterii
1. Ładowanie
WYŁĄCZONY
Zatrzask
W celu naładowania modułu baterii należy go
wyjąć, przytrzymując narzędzie i naciskając
zatrzaski umieszczone z obu stron modułu.
ZABLOKOWANY
Czerwona kontrolka ładowania
OSTRZEŻENIE
• Przed wyjęciem modułu baterii z narzędzia
należy ustawić przełącznik zasilania
w położeniu OFF (WYŁĄCZONY)
i zablokować spust.
Pokrywka
Ładowarka
Pomarańczowa kontrolka
stanu gotowości
2 Należy podłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego ładowarki do gniazda
ściennego (220–240 V).
Czerwona kontrolka prądowa zaświeci się
i zgaśnie, zostaną wyemitowane także dwa
krótkie sygnały dźwiękowe (pi, pi).
Jeśli pomarańczowa kontrolka stanu
gotowości jest zaświecona
Kiedy moduł baterii jest gorący (ponieważ był
używany przez dłuższy czas lub został
wystawiony na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych), ładowarka automatycznie
przejdzie w stan gotowości w celu ochrony
baterii. Pomarańczowa kontrolka stanu
gotowości będzie się świecić do chwili, gdy
temperatura baterii spadnie do bezpiecznego
poziomu. Ładowanie baterii rozpocznie się
automatycznie.
1 Należy zdjąć ze złącza modułu baterii
pokrywkę zapobiegającą zwarciom.
14
Jeśli moduł baterii ma niską
temperaturę
Kiedy moduł baterii ma niską temperaturę, w celu
jego ochrony ładowanie zostanie automatycznie
wstrzymane do chwili, gdy temperatura modułu
wzrośnie (do wartości powyżej 5°C (41°F)),
nawet wtedy, gdy jest on umieszczony
w ładowarce.
Należy pozostawić moduł baterii na pewien czas
w normalnej temperaturze pokojowej,
a następnie ponownie go naładować.
Zielona kontrolka miga.
Jeśli pomarańczowa kontrolka stanu
gotowości miga
Bateria została naładowana w 90%
4 Po naładowaniu modułu baterii czerwona
kontrolka gaśnie i zaczyna migać kontrolka
zielona.
Zielona kontrolka LED miga powoli i przez
mniej więcej 2 sekundy jest emitowany długi
sygnał dźwiękowy. Bateria została
naładowana do około 90% swojej
pojemności. Szybkie ładowanie zajmuje
około 30 minut (czas ładowania oraz
pojemność mogą się nieco różnić od
podanych parametrów, w zależności od
temperatury otoczenia i napięcia zasilania).
Oznacza to, że baterii nie można naładować.
Należy odłączyć ładowarkę od zasilania
i sprawdzić gniazdo ładowania. Jeśli znajdują się
w nim obce przedmioty, należy je usunąć za
pomocą miękkiej, suchej szmatki. Jeśli
pomarańczowa kontrolka ciągle miga,
a w gnieździe nie znaleziono żadnych obcych
przedmiotów, może to oznaczać problem z baterią
lub ładowarką. Należy zwrócić urządzenie do
sprzedawcy w celu dokonania naprawy.
Moduł baterii
Zielona kontrolka
się świeci.
Ładowarka
Czerwona kontrolka
ładowania
Pomarańczowa kontrolka
stanu gotowości
Bateria została całkowicie naładowana.
3 Ładowanie modułu baterii.
Po zakończeniu szybkiego ładowania moduł
baterii jest gotowy do użycia. Jeśli jednak
pozostanie on w ładowarce, ładowanie
będzie kontynuowane. Po całkowitym
naładowaniu baterii (do 100% pojemności)
zaświeci się zielona kontrolka LED (i przez
mniej więcej 2 sekundy będzie emitowany
długi sygnał dźwiękowy).
(1) Należy wsunąć baterię do gniazda
ładowarki, tak aby została w nim pewnie
osadzona.
(2) Ładowanie rozpocznie się automatycznie —
zaświeci się czerwona kontrolka ładowania
i zostaną wyemitowane sygnały dźwiękowe.
(3) Czas ładowania wynosi około 30 minut (do
90% pojemności). Czas ten może być różny
w zależności od temperatury i napięcia
zasilania.
(4) W przypadku niskiej temperatury baterii
(10°C (50°F) lub niższej) ładowanie trwa
dłużej. W przypadku ładowania baterii przy
niskiej temperaturze świecą się obydwie
kontrolki ładowania — czerwona
i pomarańczowa.
15
PRZESTROGA
• Całkowicie rozładowanej baterii nie należy
pozostawiać na dłuższy czas w tym stanie.
Jeśli całkowicie rozładowany moduł baterii
zostanie wyjęty z urządzenia i nie będzie
używany przez dłuższy czas, może ulec
uszkodzeniu. Po rozładowaniu baterii należy ją
natychmiast naładować.
• Nie należy zostawiać modułu baterii
w ładowarce. Gdy moduł pozostanie
w ładowarce, prąd o niskim natężeniu ciągle
będzie przez niego przepływał, co może
spowodować uszkodzenie modułu. Po
zakończeniu ładowania należy zawsze wyjąć
moduł baterii z ładowarki.
(1) Po naładowaniu modułu baterii należy go
wyjąć z ładowarki.
Awarie akumulatora/ładowarki
W przypadku wystąpienia poniższych sytuacji
należy zwrócić baterię i ładowarkę do
sprzedawcy.
• Czerwona kontrolka ładowania nie miga po
podłączeniu wtyczki przewodu zasilania
ładowarki do gniazda zasilającego (gdy
akumulator nie jest umieszczony
w ładowarce).
• Po umieszczeniu modułu baterii w ładowarce
ani czerwona kontrolka ładowania, ani
pomarańczowa kontrolka stanu gotowości nie
świeci się ani nie miga.
• Pomarańczowa kontrolka stanu gotowości nie
zmienia się w czerwoną kontrolkę ładowania
nawet po godzinie (z wyjątkiem ładowania przy
niskich temperaturach).
• Ciągłe światło czerwonej kontrolki ładowania
nie zmienia się w światło migające nawet po
90 minutach (z wyjątkiem ładowania przy
niskich temperaturach).
(2) Należy odłączyć przewód zasilający
ładowarki od ściennego gniazdka zasilania.
W przypadku całkowicie nowej baterii jedno
ładowanie wystarcza na wykonanie około 2000
wiązań (RB517: ok. 1600–1800 wiązań na jedno
ładowanie). Liczba możliwych wiązań stopniowo
maleje po kolejnych ładowaniach, aż do
momentu, gdy bateria nie nadaje się do użytku.
Liczba możliwych wiązań przy naładowanej
baterii zależy od temperatury i stanu baterii.
Opis wskazań kontrolek ładowarki
Kontrolka LED ładowarki
Sygnał dźwiękowy
Przewód zasilania jest
Czerwona kontrolka miga. podłączony do gniazda.
Kontrolka miga co sekundę.
Czerwona kontrolka
zaczyna świecić.
Pozostaje zaświecona.
Dwa krótkie sygnały
dźwiękowe (pi, pi)
Moduł baterii jest
zainstalowany.
Jeden krótki dźwięk (pi)
Stan ładowania
Ładowarka jest
zasilana.
Przewód zasilania ładowarki jest
podłączony do gniazda ściennego.
Bateria jest
ładowana.
Szybkie ładowanie w toku.
16
Kontrolka LED ładowarki
Zielona kontrolka miga.
Kontrolka miga co sekundę.
Sygnał dźwiękowy
Bateria jest naładowana.
Długi sygnał dźwiękowy
emitowany przez mniej
więcej 2 sekundy (piii...)
Zielona kontrolka zaczyna Bateria w pełni naładowana.
świecić.
Długi sygnał dźwiękowy
Pozostaje zaświecona.
emitowany przez mniej
więcej 2 sekundy (piii...)
Czerwona kontrolka
zaczyna świecić.
Pomarańczowa kontrolka
zaczyna świecić.
—
Kontrolki pozostają zaświecone.
Pomarańczowa kontrolka
zaczyna świecić.
—
Pozostaje zaświecona.
Bateria jest
naładowana.
Bateria została
całkowicie
naładowana.
Bateria naładowana do 100% swojej
pojemności.
Ładowanie
zabezpieczające
Bateria jest ładowana przy niskim
natężeniu prądu w celu
zabezpieczenia ładowarki i baterii.
Tryb gotowości
Jeśli temperatura modułu baterii jest zbyt
wysoka: ładowanie baterii rozpoczyna
się automatycznie, gdy temperatura
spadnie poniżej określonej wartości.
Jeśli temperatura modułu baterii jest zbyt
niska: należy umieścić moduł baterii na
pewien czas w temperaturze pokojowej,
a następnie ponowić próbę jego
naładowania.
Pomarańczowa kontrolka miga. Brak możliwości ładowania.
Kontrolka miga szybko (co 0,1 s na przemian
dla stanów ON (WŁ.) i OFF (WYŁ.)).
Stan ładowania
Bateria została naładowana do około
90% swojej pojemności.
Jeśli moduł baterii pozostanie
w ładowarce, ładowanie będzie
kontynuowane.
Krótkie ciągłe sygnały dźwiękowe Brak możliwości
ładowania.
trwające ok. 10 sekund
(pi, pi, pi, pi...)
Nie można naładować baterii.
Gniazdo modułu baterii jest
zanieczyszczone lub wystąpiła awaria
modułu baterii.
∗ W przypadku niskiej temperatury baterii (10°C (50°F) lub niższej) ładowanie trwa dłużej.
Informacje na temat wskaźnika naładowania baterii
Przycisk sprawdzania poziomu
naładowania baterii
Wskaźnik poziomu
naładowania baterii
1 W celu sprawdzenia poziomu naładowania baterii (z wyjątkiem sytuacji, gdy trwa
ładowanie baterii lub narzedzie jest obsługiwane podczas ładowania) naleźy nacisnąć przycisk sprawdzania poziomu naładowania baterii.
2 Wskaźnik poziomu naładowania baterii zaświeci się, informując o poziomie naładowania baterii.
Poziom
naładowania:
0%
Poziom
naładowania:
od 0 do 10%
Poziom
naładowania:
od 10 do 40%
Poziom
Poziom
naładowania: naładowania:
od 40 do 70% od 70 do 100%
Wskazanie
poziomu
naładowania
Jedna czerwona
Wszystkie kon- Jedna czerwona kontrolka świeci Dwie czerwone kon- Trzy czerwone kontrolki wyłączone kontrolka miga
się
trolki świecą się
trolki świecą się
17
5. INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE OBSŁUGI
NARZĘDZIA
Żywotność modułu baterii
Poniższe objawy wskazują, że moduł baterii
wkrótce osiągnie poziom całkowitego zużycia. W
takim przypadku należy go wymienić na nowy.
• Pomimo naładowania modułu baterii
w odpowiedni sposób (do pełnej pojemności),
zauważono znaczny spadek wydajności baterii.
WYŁĄCZONY
PRZESTROGA
W takim przypadku nie należy ładować
modułu baterii. Jeśli prędkość obrotowa
silnika spada, oznacza to, że moduł baterii jest
bliski wyczerpania. Dalsze używanie
narzędzia spowoduje nadmierne
rozładowanie, a w konsekwencji skrócenie
żywotności modułu baterii oraz problemy
z funkcjonowaniem urządzenia.
ZABLOKOWANY
1. Ustawianie drutu wiązałkowego
OSTRZEŻENIE
• Należy ustawić przełącznik zasilania
w położeniu OFF (WYŁĄCZONY),
zablokować spust i odłączyć moduł baterii.
PRZESTROGA
Po przekroczeniu okresu użytkowania modułu
baterii nie należy go używać.
Może to spowodować problemy
z funkcjonowaniem urządzenia. Ładowanie
modułu baterii po przekroczeniu jego okresu
użytkowania może także spowodować
problemy z funkcjonowaniem ładowarki.
Hamulec układu zwalniającego
Dźwignia układu
zwalniającego
Recykling baterii litowo-jonowych
W module baterii MAX zastosowane są baterie
litowo-jonowe; wyrzucanie ich razem z odpadami
komunalnymi może być niezgodne z miejscowymi
przepisami. Należy skontaktować się
z miejscowymi władzami w celu uzyskania
informacji dotyczących prawidłowej utylizacji
odpadów.
1 Należy nacisnąć dźwignię układu
zwalniającego i sprawdzić, czy jest
uchwycona przez hamulec.
PRZESTROGA
W przypadku utylizacji modułu baterii należy
założyć pokrywkę na złącze modułu
(zabezpieczając je taśmą izolacyjną) w celu
uniknięcia zwarcia.
18
Hamulec rolki
Drut wiązałkowy
Uchw
yt rolki
Drut wiązałkowy
4 Drut wiązałkowy należy zainstalować
w narzędziu, ustawiając go zgodnie
z ilustracją.
Następnie należy przesunąć hamulec rolki,
tak aby możliwe było wepchnięcie hamulca
do rolki. Potem należy popchnąć uchwyt
rolki i zamocować ją, przesuwając hamulec.
2 Należy oderwać taśmę mocującą drut
wiązałkowy na długości ok. 5 cm (2").
Następnie należy wyciągnąć końcówkę
drutu wiązałkowego.
NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE
ZALECANEGO TYPU DRUTU
WIĄZAŁKOWEGO (MAX TW897A).
Użycie drutu wiązałkowego innego typu może
spowodować awarię urządzenia. Dlatego należy
stosować zalecany drut typu MAX TW897A. Nie
należy używać drutu skorodowanego, gdyż
może to spowodować awarię urządzenia.
∗ TW897, użycie starej rolki z drutem nie jest
możliwe.
Przekładnie podające
Rurka
Prowadnica drutu
Hamulec rolki
5 Należy włożyć wyciągniętą końcówkę drutu
wiązałkowego do prowadnicy. Następnie
należy włożyć go do rurki.
OSTRZEŻENIE
Uchwyt rolki
• Włóż ok. 10 cm (4") drutu do rury.
• Należy wyciągnąć końcówkę drutu
wiązałkowego, aby umożliwić jego
przejście przez mechanizm podający.
Jeśli końcówka drutu wiązałkowego jest
zagięta, drut może się zakleszczyć podczas
montażu w urządzeniu.
3 Należy popchnąć hamulec rolki w celu
zwolnienia jej uchwytu.
19
Jeśli okienko jest zabrudzone i nie
można sprawdzić położenia rurki
Należy otworzyć okienko i wytrzeć jego
wewnętrzną stronę miękką szmatką. Następnie
należy je zamknąć, aby nie dopuścić do
przedostania się obcych przedmiotów do
urządzenia.
Przekładnie podające
Drut wiązałkowy
OSTRZEŻENIE
• Po ustawieniu przełącznika zasilania
w położeniu ON (WŁĄCZONY) nie wolno
zbliżać palców do elementu wiążącego ani
do obrotowej części końcówki narzędzia.
• Nie należy szybko włączać i wyłączać
urządzenia, ponieważ może to
doprowadzić do jego awarii.
• Nie należy dotykać drutu wiązałkowego
podczas wiązania (w czasie pracy
urządzenia).
Dźwignia układu
zwalniającego
Hamulec układu zwalniającego
6 Należy zwolnić hamulec układu
zwalniającego i sprawdzić, czy dźwignia
układu zwalniającego wróciła do
pierwotnego położenia i czy drut wiązałkowy
jest uchwycony przez przekładnie podające.
Operacja montażu drutu wiązałkowego jest
zakończona.
Drut wiązałkowy
9 Należy zamontować moduł baterii
w korpusie narzędzia, dociskając go aż do
usłyszenia „kliknięcia”. Następne należy
ustawić przełącznik zasilania w położeniu
ON (WŁĄCZONY).
7 Należy zdjąć całą taśmę z drutu
wiązałkowego.
8 Drut na szpuli nie powinien być luźny.
Należy uważać, aby drut wiązałkowy nie dostał
się za szpulę. Może to spowodować jego
zakleszczenie.
20
RB517
2. Wyjmowanie drutu wiązałkowego
RB217
WYŁĄCZONY
ZABLOKOWANY
0 Narzędzie podaje ok. 150 mm (6 cali)
i automatycznie go ucina. Zabierz odciętą
część drutu szczypcami.
OSTRZEŻENIE
• Należy ustawić przełącznik zasilania
w położeniu OFF (WYŁĄCZONY),
zablokować spust i wyjąć moduł baterii.
Hamulec układu
zwalniającego
Dźwignia układu
zwalniającego
Spust
Blokada spustu
a Przed użyciem narzędzia należy
odblokować spust.
1 Należy nacisnąć dźwignię układu
zwalniającego i sprawdzić, czy jest
uchwycona przez hamulec układu
zwalniającego.
21
3. Funkcja automatycznego
wyłączania
Prowadnica drutu
Drut wiązałkowy
2 Następnie należy zdjąć drut wiązałkowy
z prowadnicy.
Ten model narzędzia do wiązania prętów
wzmacnianych jest wyposażony w funkcję
automatycznego wyłączania, która umożliwia
ograniczenie zużycia energii baterii litowojonowej, gdy urządzenie nie jest używane.
Jeśli narzędzie nie jest używane przez 30 minut,
następuje jego automatyczne wyłączenie. Jest
to spowodowane działaniem funkcji
automatycznego wyłączania.
Po automatycznym wyłączeniu należy ustawić
przełącznik zasilania w położeniu OFF
(WYŁĄCZONY), a następnie ponownie ustawić
go w położeniu ON (WŁĄCZONY), aby
uruchomić narzędzie.
Drut wiązałkowy
Hamule
c rolki
3 Należy przesunąć hamulec rolki w celu
zwolnienia hamulca i wyjąć drut wiązałkowy.
4 Następnie należy zainstalować nowy drut
wiązałkowy (informacje na ten temat
znajdują się w opisie montażu drutu
wiązałkowego).
4. Regulacja naprężania i nawijania
RB517
WYŁĄCZONY
Kiedy kończy się drut wiązałkowy na szpuli
Przy końcu szpuli należy pozostawić około
300 mm (12") drutu wiązałkowego. Należy go
usunąć wraz ze starą szpulą, a następnie
zastąpić nowym drutem.
1 Należy ustawić przełącznik zasilania
w położeniu OFF (WYŁĄCZONY),
zablokować spust i odłączyć akumulator.
22
Pokrętło naprężania i zwijania
2 Pokrętło umożliwia ustawienie 3 lub 4
zwojów na wiązanie oraz pozwala na
regulację naprężenia.
Aby zwiększyć naprężenie, należy obrócić
regulator w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Aby zmniejszyć naprężenie, należy obrócić
regulator w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
OSTRZEŻENIE
• Po ustawieniu przełącznika zasilania
w położeniu ON (WŁĄCZONY) nie wolno
zbliżać dłoni do elementu wiążącego ani do
obrotowej części końcówki narzędzia.
4 Należy odblokować spust i ustawić
przełącznik zasilania w położeniu ON
(WŁĄCZONY).
Pręty zbrojeniowe
3 Następnie należy włożyć moduł baterii do
narzędzia i docisnąć aż do usłyszenia
kliknięcia.
Naprężenie zbyt duże
Naprężenie prawidłowe
5 Należy ponownie przetestować działanie
urządzenie w celu sprawdzenia siły
wiązania.
6 Jeśli siła jest nieprawidłowa, należy
powtórzyć czynności 1–5.
23
4. Regulacja naprężenia
RB397
WYŁĄCZONY
1 Należy ustawić przełącznik zasilania
w położeniu OFF (WYŁĄCZONY),
zablokować spust i odłączyć moduł baterii.
OSTRZEŻENIE
• Po ustawieniu przełącznika zasilania
w położeniu ON (WŁĄCZONY) nie wolno
zbliżać dłoni do elementu wiążącego ani do
obrotowej części końcówki narzędzia.
Regulator naprężenia
4 Należy odblokować spust i ustawić
przełącznik zasilania w położeniu ON
(WŁĄCZONY).
2 Regulator umożliwia ustawienie naprężenia
drutu w pewnym zakresie.
Aby zwiększyć naprężenie, należy obrócić
regulator w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Aby zmniejszyć naprężenie, należy obrócić
regulator w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Pręty zbrojeniowe
Naprężenie zbyt duże
Naprężenie prawidłowe
5 Należy ponownie przetestować działanie
urządzenie w celu sprawdzenia siły
wiązania.
6 Jeśli siła jest nieprawidłowa, należy
powtórzyć czynności 1–5.
3 Następnie należy włożyć moduł baterii do
narzędzia i docisnąć aż do usłyszenia
kliknięcia.
24
4. Regulacja długości drutu
RB217
WYŁĄC
ZONY
3 Należy zamontować moduł baterii
w korpusie narzędzia, dociskając go aż do
usłyszenia „kliknięcia”.
1 Należy ustawić przełącznik zasilania
w położeniu OFF (WYŁĄCZONY),
zablokować spust i odłączyć moduł baterii.
Pokrętło podawania
OSTRZEŻENIE
• Po ustawieniu przełącznika zasilania
w położeniu ON (WŁĄCZONY) nie wolno
zbliżać dłoni do elementu wiążącego ani do
obrotowej części końcówki narzędzia.
4 Należy odblokować spust i ustawić
przełącznik zasilania w położeniu ON
(WŁĄCZONY).
5 Należy ponownie przetestować działanie
urządzenie w celu sprawdzenia siły
wiązania.
Brzeg
Brzeg
1
10
2 Pokrętło podawania to mechanizm regulacji
szybkości podawania drutu. Gdy po
połączeniu długość części z brzegu jest
nieodpowiednia, wyreguluj ją, korzystając
z tego pokrętła.
25
5. Zapewnienie prawidłowego
naprężenia
45°
Ramię
3 Kolejne wiązania należy wykonywać
w przeciwnych kierunkach.
1 Należy ustawić narzędzie pod kątem 45°
w stosunku do skrzyżowanych prętów
zbrojeniowych.
4 Wiązanie krzyżowe.
Należy zagiąć końcówkę pierwszego
wiązania przed wykonaniem drugiego.
2 Następnie należy uruchomić narzędzie,
trzymając je prostopadle do powierzchni
skrzyżowanych prętów.
Ramię
Instrukcje dotyczące prawidłowej obsługi
narzędzia podczas pracy
• Podczas wiązania nie należy poruszać
narzędziem aż do momentu automatycznego
zakończenia wiązania.
Pręty zbrojeniowe
5 Jeśli konieczne jest uzyskanie większego
naprężenia, należy umieścić pręty
zbrojeniowe w górnej części ramienia.
26
6. KONSERWACJA
7. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
CZYSZCZENIA
1 Należy regularnie sprawdzać stan narzędzia
Aby zapewnić odpowiednią wydajność
działania narzędzia, należy je regularnie
czyścić i sprawdzać jego stan.
2 Nie należy oleić urządzenia
W żadnym wypadku nie należy oleić
narzędzia. Spowoduje to usunięcie smaru
z narzędzia i problemy z jego działaniem.
Jeśli narzędzie było używane przez wiele
godzin, do części obcinającej mógł dostać się
kurz i kawałki drutu. W takim przypadku należy
rozmontować i wyczyścić urządzenie zgodnie
z poniższą procedurą.
(Jeśli drut zakleszczy się w module obcinaka lub
prowadnicy drutu A, można go usunąć zgodnie
z tą samą procedurą.)
Demontaż
RB397
Śruba z sześciokątnym łbem gniazdowym
M3 × 6 (powlekana galwanicznie)
Ramię B
3 Należy regularnie czyścić mechanizm
podający
Aby zapewnić odpowiednią wydajność
działania narzędzia, należy regularnie
czyścić mechanizm przekładni podających.
Za pomocą odpylacza powietrznego lub
podobnego urządzenia należy wydmuchać
kurz oraz piasek żelazisty gromadzący się
wokół przekładni podających.
PRZESTROGA
• Nie należy wykręcać dwóch śrub niepowlekanych.
1. Należy poluzować dwie (powlekane
galwanicznie) śruby z sześciokątnym
łbem gniazdowym M3 × 6.
Śruba z sześciokątnym łbem
gniazdowym M3 × 6
(powlekana galwanicznie)
Ramię B
Moduł płytki obcinaka
Obcinak
Obcinak stały
Prowadnica
drutu A
2. Należy wyjąć ramię B i wykręcić dwie
(powlekane galwanicznie) śruby
z sześciokątnym łbem gniazdowym M3 × 6.
27
Obcinak
Moduł płytki obcinaka
Obcinak
Obcinak stały
Odwrotna strona
Prowadnica
obcinaka
drutu A
Zintegrowa
ny moduł
obcinaka
i sworznia
Prowadnica
drutu A
3. Należy wyjąć obcinak oraz obcinak stały
i wyczyścić je (demontowane elementy to
obcinak, obcinak stały, prowadnica drutu
A oraz moduł płytki obcinaka).
5. Należy dopasować obcinak i prowadnicę
drutu A.
Rowek
Ramię B
Montaż
Otwór na łącznik obcinaka Moduł płytki
obcinaka
Duży otwór
Prowadnica drutu B
Mały otwór
Obcinak stały
Rurka
PRZESTROGA
• Obcinak stały należy zamontować w taki
sposób, aby duży otwór znajdował się z jego
tylnej strony, a mały (długi) otwór — z górnej
strony.
Strona tylna
6. Należy dopasować rowek prowadnicy
drutu B do ramienia B z rurką,
a następnie zamontować ramię B.
Strona górna
4. Sworzeń modułu płytki obcinaka należy
przełożyć przez otwór na łącznik
obcinaka, a następnie zamontować
obcinak stały.
28
Demontaż
Śruba z sześciokątnym łbem
gniazdowym M3 × 6
(powlekana galwanicznie)
RB217
RB517
Śruba z sześciokątnym łbem
gniazdowym M3 × 5
(powlekana galwanicznie)
Ramię B
PROWAD
NICA
DRUTU A
Dobrze
Części zewnętrzne są
do siebie dopasowane. Brak szczeliny
1. Należy poluzować dwie (powlekane
galwanicznie) śruby z sześciokątnym
łbem gniazdowym M3 × 5.
Śruba z sześciokątnym
łbem gniazdowym M3 × 5
(powlekana galwanicznie)
Źle
Nakrętka 3 × 7
Obcinak stały
Części zewnętrzne nie są
Szczelina
do siebie dopasowane.
Sworzeń kroku
7. Należy sprawdzić, czy ramię B jest dobrze
zamontowane i dokręcić dwie (powlekane
galwanicznie) śruby z sześciokątnym
łbem gniazdowym M3 × 6 (moment
dokręcania: 172 cNm (15,2 lbF·inch)).
Obcinak
Ramię B
2. Należy wyjąć ramię B i wykręcić dwie
(powlekane galwanicznie) śruby
z sześciokątnym łbem gniazdowym M3 × 5.
PRZESTROGA
Łącznik obcinaka
Czy jakieś części są obluzowane?
Należy sprawdzić, czy części zewnętrzne są
dopasowane i dobrze zamontowane — nie
powinno być szczelin między częściami.
Sworzeń kroku
Obcinak
Obcinak stały
3. Należy wyjąć obcinak oraz obcinak stały
i wyczyścić je (demontowane elementy to
obcinak, obcinak stały i sworzeń kroku).
29
Montaż
Śruba z sześciokątnym łbem gniazdowym
M3 × 5 (powlekana galwanicznie)
Obcinak stały
Obcinak
Nakrętka 3 × 7
Duży otwór
Mały otwór
5. Należy sprawdzić, czy ramię B jest
dobrze zamontowane i dokręcić dwie
(powlekane galwanicznie) śruby
z sześciokątnym łbem gniazdowym
M3 × 5 (moment dokręcania: 172 cNm
(15,2 lbF·inch)).
PRZESTROGA
• Obcinak stały należy zamontować w taki
sposób, aby duży otwór znajdował się z jego
tylnej strony, a mały otwór — z górnej strony.
PRZESTROGA
Strona tylna
sworzeń kroku
• (Prawa) śruba powinna mieć nakrętkę
uwięzioną. Załóż najpierw nakrętkę,
a następnie dokręć śrubę.
Strona górna
Luźne
włożenie
sworznia
4. Włóż sworzeń kroku do otworu,
a następnie do otworu łącznika obcinaka.
30
8. PRZECHOWYWANIE
Nie wolno przechowywać narzędzia w zimnym
miejscu. Narzędzie należy przechowywać
w ciepłym miejscu.
Gdy narzędzie nie jest używane, powinno być
przechowywane w ciepłym i suchym miejscu.
Narzędzie należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci. Wszystkie narzędzia wysokiej
jakości wymagają okresowego serwisowania lub
wymiany części, które ulegają normalnemu
zużyciu podczas eksploatacji.
WYJMOWANIE SZPULI DRUTU
WIĄZAŁKOWEGO
Gdy drut wiązałkowy się skończy, należy wyjąć
szpulę z narzędzia.
PRZECHOWYWANIE NARZĘDZIA
Po zakończeniu operacji wiązania lub gdy
narzędzie nie będzie przez jakiś czas używane,
należy je wyłączyć, upewnić się, że silnik nie
działa, zablokować spust i wyjąć moduł baterii.
Narzędzie, oprzyrządowanie i akcesoria należy
przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym
pomieszczeniu, w którym temperatura nie
przekracza 40°C (104°F).
Moduł baterii z założoną pokrywką
zapobiegającą zwarciom należy przechowywać
w dobrze wentylowanym, suchym
pomieszczeniu, w którym temperatura nie
przekracza 30°C (86°F).
31
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAPRAWY
Rozwiązywanie problemów z narzędziem oraz jego naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez
autoryzowanych dystrybutorów firmy MAX CO., LTD. lub innych specjalistów.
Niżej opisane problemy są sygnalizowane za pomocą dźwiękowego sygnału ostrzegawczego oraz
przez lampkę ostrzegawczą. Lampka ostrzegawcza zostaje podświetlona lub miga; jest również
emitowany dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Należy podjąć środki zaradcze zgodnie z poniższą tabelą.
OSTRZEŻENIE
• W przypadku wystąpienia dowolnego z poniższych problemów należy przed podjęciem odpowiednich
środków zaradczych upewnić się, że przełącznik zasilania ustawiony jest w położeniu OFF (WYŁĄCZONY).
• Jeśli przełącznik zasilania jest w położeniu ON (WŁĄCZONY), nie należy dotykać elementu
wiążącego ani części obrotowej końcówki narzędzia.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać przez podjęcie poniższych środków zaradczych, należy
ustawić przełącznik zasilania w położeniu OFF (WYŁĄCZONY), a następnie skontaktować się
ze sprzedawcą urządzenia lub z autoryzowanym dystrybutorem firmy MAX CO., LTD.
Nr
1.
2.
3.
Normalne
działanie
Zasilanie włączone
Końcówka
narzędzia jest
uruchomiona,
a obcinak drutu
działa
automatycznie.
Zasilanie włączone
Kontrolka LED się
świeci. W ciągu 30
minut nie wykonano
żadnej operacji. Kont
olka LED gaśnie. Po
naciśnięciu spustu
żadna operacja nie
jest wykonywana.
Spust włączony.
Wyprowadzenie
drutu.
Problem
Żadna operacja
nie jest
wykonywana.
Dźwiękowy
sygnał
Przyczyna
Co należy sprawdzić
ostrzegawczy
Żaden sygnał
Całkowicie
Sprawdzić, czy bateria
dźwiękowy nie rozładowana bateria jest naładowana.
jest emitowany.
Utleniona płytka
elektrody.
Żadna operacja
nie jest
wykonywana
pomimo
naciśnięcia
spustu.
Drut nie jest
wyprowadzany.
Długi sygnał
dźwiękowy
(piii...)
Powtarzane
krótkie
sygnały
dźwiękowe
(pi, pi, pi...)
Dwa krótkie
sygnały
dźwiękowe
powtarzane
przez 10 sekund
(pipi, pipi...),
następnie
automatyczne
wyłączenie
zasilania
Krótki sygnał
dźwiękowy
(pi) przed
zgaśnięciem
kontrolki LED
Prowadnica
skręcająca jest
otwarta.
Drut wiązałkowy
zaplątał się wokół
modułu
skręcającego.
Długi sygnał
dźwiękowy
(piii...)
Powtarzane
trzy krótkie
sygnały
dźwiękowe
(pipipi,
pipipi...)
Pięć krótkich
sygnałów
dźwiękowych
(pipipipipi,
pipipipipi)
Wyciągnąć baterię
i sprawdzić, czy elektroda
ma kolor brązowy.
Otworzyć/zamknąć
prowadnicę skręcającą
Rozwiązanie
Przeprowadzić
normalną procedurę
ładowania.
(PATRZ STRONA 14)
Wyczyścić złącze
modułu baterii suchą
szmatką.
Całkowicie zamknąć
prowadnicę skręcającą.
Wyłączyć zasilanie, wyjąć
baterię i sprawdzić, czy
drut wiązałkowy zaplątał
się wewnątrz prowadnicy
skręcającej.
Sprawdzić, czy bateria
jest naładowana.
Wyłączyć zasilanie
i wyjąć drut wiązałkowy
z prowadnicy
skręcającej.
Normalne działanie.
(PATRZ STRONA
22)
Ustawić przełącznik
zasilania w położeniu
OFF (WYŁĄCZONY),
a następnie w położeniu
ON (WŁĄCZONY).
Ustawić przełącznik
zasilania w położeniu
OFF (WYŁĄCZONY),
a następnie w położeniu
ON (WŁĄCZONY).
Prowadnica
skręcająca jest
otwarta.
Skończył się drut
wiązałkowy.
Drut zakleszczony
w rolce.
Otworzyć/zamknąć
prowadnicę skręcającą
Całkowicie zamknąć
prowadnicę skręcającą.
Sprawdzić, czy drut
wiązałkowy się skończył.
Sprawdzić, czy drut
w rolce poluzował się
i został zakleszczony.
Sprawdzić działanie
modułu obcinaka.
Zainstalować nowy drut
wiązałkowy.
Usunąć strzępy drutu
z rolki.
Bateria jest
rozładowana.
Przeprowadzić normalną
procedurę ładowania.
(PATRZ STRONA 14)
Moduł baterii został
Moduł baterii został
Ustawić przełącznik
włożony przy głównym włożony przy głównym
zasilania w położeniu
przełączniku
przełączniku w położeniu OFF (WYŁĄCZONY),
w położeniu ON
OFF (WYŁĄCZONY).
a następnie w położeniu
(WŁĄCZONY).
ON (WŁĄCZONY).
Moduł obcinaka jest
zablokowany przez
ciało obce.
Drut zakleszczony
Sprawdzić, czy drut się
w module obcinaka zakleszczył.
lub prowadnicy drutu
A.
Silnik się nagrzał.
Dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy nie jest
powtarzany ciągle. Jest
emitowany tylko po
naciśnięciu spustu.
32
Wytrzeć moduł obcinaka
suchą szmatką lub
przedmuchać powietrzem.
Rozmontować moduł
obcinaka i usunąć
zakleszczony drut.
(PATRZ STRONA 27)
Wyłączyć urządzenie
i poczekać, aż ostygnie.
Nr
3.
4.
5.
6.
Normalne
działanie
Spust włączony.
Wyprowadzenie
drutu.
Dźwiękowy
sygnał
ostrzegawczy
Wyprowadzanie Powtarzane
drutu zostaje
cztery krótkie
przerwane
sygnały
w połowie
dźwiękowe
operacji.
(pipipipi,
pipipipi...)
Problem
Przyczyna
Powtarzane
trzy krótkie
sygnały
dźwiękowe
(pipipi,
pipipi...)
Drut wiązałkowy
Skręcanie jest
Żaden sygnał Drut uderzył o pręty
układa się w okrąg. nieprawidłowe
dźwiękowy nie zbrojeniowe i został
— drut wychodzi jest
odepchnięty.
z prowadnicy
emitowany.
skręcającej.
Ucinanie drutu.
Nie jest
Żaden sygnał Moduł obcinaka jest
wykonywane
dźwiękowy nie zablokowany przez
ucinanie drutu. jest
ciało obce.
emitowany.
Skręcanie drutu.
Drut się
Żaden sygnał Drut uderzył o pręty
zakleszcza.
dźwiękowy nie zbrojeniowe i został
jest
odepchnięty.
emitowany.
Drut wiązałkowy
Powtarzany
zaplątał się wokół
krótki i długi
modułu
sygnał
skręcającego.
dźwiękowy.
(pipipipipipi...)
Słaba siła
wiązania.
Drut się
odkręca.
Spowolnione
działanie
Żaden sygnał
dźwiękowy nie
jest
emitowany.
Wiązane pręty
zbrojeniowe mają
nieodpowiednie
wymiary.
Nieprawidłowa
obsługa — np.
niewłaściwe
zastosowanie
urządzenia.
Działanie
przełącznika
prowadnicy
skręcającej
Żaden sygnał Wiązane pręty
dźwiękowy nie zbrojeniowe mają
jest
nieodpowiednie
emitowany.
wymiary.
Nieprawidłowa
obsługa — np.
niewłaściwe
zastosowanie
urządzenia.
Dwa krótkie
sygnały
dźwiękowe.
(pipi)
Co należy sprawdzić
Drut wiązałkowy nie Sprawdzić, czy drut
został zainstalowany wiązałkowy jest
w narzędziu.
zainstalowany
w narzędziu.
Użyto drutu
Sprawdzić oznaczenie
wiązałkowego
na bocznej części rolki.
niewłaściwego typu.
Drut wiązałkowy
Sprawdzić nawinięcie
został zakleszczony drutu na rolkę.
wewnątrz rolki.
Moduł baterii jest
rozładowany.
Urządzenie jest
używane w niskiej
temperaturze.
33
Rozwiązanie
Zainstalować drut
wiązałkowy.
Zastosować drut
wiązałkowy MAX
TW897A.
Usunąć strzępy drutu
z rolki.
Sprawdzić, czy podczas
wiązania drut uderza
o pręty zbrojeniowe.
Uważać, aby podczas
wiązania drut nie uderzał
o pręty zbrojeniowe.
Sprawdzić działanie
modułu obcinaka.
Wytrzeć moduł obcinaka
suchą szmatką lub
przedmuchać
powietrzem.
Uważać, aby podczas
wiązania drut nie uderzał
o pręty zbrojeniowe.
(PATRZ STRONA 26)
Wyłączyć zasilanie
i wyjąć drut wiązałkowy
z prowadnicy
skręcającej.
Sprawdzić, czy podczas
wiązania drut uderza
o pręty zbrojeniowe.
Wyłączyć zasilanie,
wyjąć baterię
i sprawdzić, czy drut
wiązałkowy zaplątał się
wewnątrz prowadnicy
skręcającej.
Sprawdzić wymiary
wiązanych prętów
zbrojeniowych.
(PATRZ STRONA 13)
Sprawdzić, jak używać
narzędzia do wiązania
prętów zbrojeniowych.
Sprawdzić, czy podczas
wiązania prowadnica
skręcająca jest otwarta.
Sprawdzić wymiary
wiązanych prętów
zbrojeniowych.
(PATRZ STRONA 13)
Sprawdzić, jak używać
narzędzia do wiązania
prętów zbrojeniowych.
Zastosować pręty
o odpowiedniej średnicy.
Przekręcić regulator
naprężenia w stronę (+)
i zachować prostopadłe
ustawienie narzędzia
oraz nachylenie pod
kątem 45°. (PATRZ
STRONA 24 I 26)
Nie uruchamiać
urządzenia aż do
zakończenia operacji
wiązania.
Zastosować pręty
o odpowiedniej średnicy.
Przekręcić regulator
naprężenia w stronę (–)
i zachować prostopadłe
ustawienie narzędzia
oraz nachylenie pod
kątem 45°. (PATRZ
STRONA 24 I 26)
Sprawdzić, czy bateria
Po znacznym spadku
jest w pełni naładowana. prędkości wiązania
przeprowadzić normalną
procedurę ładowania.
Sprawdzić temperaturę
Pozostawić narzędzie
w miejscu pracy.
i moduł baterii na jakiś
czas w normalnej
temperaturze pokojowej,
a następnie
kontynuować pracę.
• Treść tego podręcznika może ulec zmianie w ramach usprawnień bez powiadomienia.
Camerastraat 19
1322 BB Almere The Netherlands
Phone: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985
wis.max-ltd.co.jp/int/ (strona MIĘDZYNARODOWA)
www.max-europe.com (strona EUROPEJSKA)
130327-00/00
Download