UZASADNIENIE W związku z unieważnieniem postępowania

advertisement
UZASADNIENIE
W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na dzierżawę fotoradaru realizowanego
przez Straż Miejską w Częstochowie, uchwała Nr 662/LIX/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia
26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
w zakresie świadczenia usługi monitoringu ruchu drogowego oraz obsługi technicznej urządzenia
do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów oraz w zakresie realizacji usług polegających na
organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem
dokumentów w związku ze stwierdzonymi za pomocą urządzenia do samoczynnego pomiaru i rejestracji
prędkości pojazdów wykroczeniami drogowymi na terenie gminy Miasta Częstochowy, stała się
bezprzedmiotowa.
Podstawą unieważnienia przetargu była istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie
zamówienia nie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Podstawą
unieważnienia przetargu były zdarzenia skutkujące poważnymi wątpliwościami dotyczącymi szczegółów
w procedurach dzierżawienia fotoradaru oraz posiłkowania się przy obsłudze administracyjno-biurowej
firmami zewnętrznymi, m.in. :
- w dniu 18 maja 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Adam Rapacki skierował
do wojewodów pismo zlecające kontrolę w strażach użytkujących fotoradary nie będące własnością tych
straży, pismo zawierało m.in. stanowisko ministerstwa odnośnie omawianego zagadnienia,
- w dniu 29 czerwca 2010 r. Sąd Najwyższy wydał Postanowienie sygn. akt I KZP 8/10 w sprawie
ograniczonej możliwości ustalania przez straże kierujących pojazdami, którzy popełnili wykroczenia
przekroczenia prędkości,
- w dniu 11 sierpnia 2010 r. Zamawiający (Straż Miejska w Częstochowie) otrzymał pismo ze Ślaskiego
Urzędu Wojewódzkiego (datowane dnia 6 sierpnia 2010 r.), w którym znalazła się interpretacja
Wojewody Śląskiego (organu nadzoru nad strażami gminnymi), co do czynności zastrzeżonych dla
strażników oraz czynności, które mogą wykonywać osoby nie będące strażnikami, przy obsłudze
fotoradarów oraz postępowaniu w sprawach o wykroczenia, z wyżej wymienionego pisma wynika,
iż Wojewoda Śląski zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o opracowanie
wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jednolitej opinii prawnej w sprawie
dopuszczalności przekazywania przez straże gminne (miejskie) danych osobowych podmiotom
prywatnym.
W związku z powyższą interpretacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wystąpiła istotna
zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotowego zamówienia w oparciu o umowę
zawierającą kwestionowane przez organ nadzoru zapisy nie leży w interesie publicznym, albowiem
pozostaje w sprzeczności z interpretacją organu nadzoru.
Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wzorował się na
dotychczasowej ogólnie stosowanej przez straże gminne praktyce i doświadczeniach, które po
przeprowadzonych przetargach realizowały zadania dzierżawy fotoradaru wraz z obsługą techniczną
urządzeń do rejestracji wykroczeń przekraczania prędkości przez kierowców pojazdów oraz organizacją
i prowadzeniem biura wraz z opracowywaniem dla potrzeb straży dokumentów związanych
ze stwierdzonymi wykroczeniami przekraczania prędkości na drogach publicznych należących do gminy,
przy współpracy z firmą zewnętrzną, na zasadach analogicznych do postępowania o zamówienie publiczne
przeprowadzone przez Straż Miejską w Częstochowie.
W tej sytuacji nie można było wcześniej przewidzieć, iż powszechnie i od wielu lat stosowana procedura
w tym zakresie, niekwestionowana dotychczas przez organ nadzoru, przybierze kierunek interpretacji
kwestionujący jej zasadność. W tych okolicznościach zawarcie umowy na warunkach określonych
w przedmiotowym przetargu nie leżało w interesie publicznym,
Wobec powyższego zasadnym jest uchylenie uchwały Nr 662/LIX/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia
26 kwietnia 2010 r.
pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Częstochowy
(-) Piotr Kurpios
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 662/LIX/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie świadczenia usługi monitoringu
ruchu drogowego oraz obsługi technicznej urządzenia do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów oraz w zakresie
realizacji usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem
dokumentów w związku ze stwierdzonymi za pomocą urządzenia do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów
wykroczeniami drogowymi na terenie gminy Miasta Częstochowy
Strona 1 z 1
Download