SEKCJA V PROMOCJA ZDROWIA streszczenie

advertisement
SEKCJA V PROMOCJA ZDROWIA
1. Działanie promocji zdrowia szansą na wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa.
Dorota Lizak1,Mariola Seń2
1
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Wydział Nauk Humanistycznych, 2Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Promocja zdrowia jest ideą, która przez wiele lat kultywowania, może poszczycić się dobrymi
rezultatami w obszarze swoich działań. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy, jest
zwiększanie nakładów finansowych na realizację tego typu przedsięwzięć, wzrost
świadomości zdrowotnej zbiorowości a co istotne, pogłębianie zainteresowania społeczeństwa
akcjami profilaktycznymi i promującymi zdrowie. Takie strategie konstytuowane są
z powodzeniem w toku kształcenia człowieka, na poszczególnych jego etapach rozwoju.
Podejmowanie takich inicjatyw, to doskonała inwestycja w zdrowie przyszłych społeczeństw.
Słowa kluczowe: Społeczeństwo, świadomość, promocja zdrowia, edukacja
2. Profilaktyka i promocja zdrowia w województwie świętokrzyskim – wojewódzkie
programy zdrowotne
Monika Szpringer, Edyta Dziewisz, Justyna Kosecka ,Olga Pluta
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studenckie Koło Naukowe MEDYK
Celem niniejszej pracy jest analiza zadań realizowanych z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia w województwie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem programów
zdrowotnych realizowanych w roku 2009 i 2010. Przedstawiono rodzaje i charakter działań
inicjatyw prozdrowotnych, które były realizowane z ramienia poszczególnych instytucji,
min.: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz przez
władze poszczególnych miast regionu.
Słowa kluczowe: program zdrowotny, promocja zdrowia, profilaktyka
3. Ocena wiedzy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie
nowodworskim na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach
zagrożenia życia
Elżbieta Antos ,Renata Kube- Brzozowska ,Małgorzata Wojciechowska
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie, Collegium Masoviense
Jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych obecnego stulecia są wypadki i urazy.
Z danych Ministerstwa Infrastruktury w 2010 roku w Polsce w wypadkach drogowych
zginęła 3907 osób, a ponad 48000 zostało rannych. Przyczyną tak dużej śmiertelności, jest
często spóźniona lub niefachowo udzielona pierwsza pomoc.
Celem pracy była ocena wiedzy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Potwierdzono niewystarczający poziom wiedzy nauczycieli na temat udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Słowa kluczowe: nauczyciel, pierwsza pomoc, resuscytacja krążeniowo- oddechowa
4. BAI (body adiposty index) – nowy wskaźnik interpretacji otłuszczenia w programie
promocji zdrowia
Anna Zwierzchowska
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Badania składu ciała (body composition - BC) to przedmiot zainteresowań w różnych
obszarach nauki (medycyny i nauk o zdrowiu, kultury fizycznej, bromatologii, auksjologii,
epidemiologii). Niewątpliwie jest to powód, iż w piśmiennictwie tematu spotyka się wiele
klasyfikacji, opracowywanych norm i coraz to nowszych sposobów interpretacji otłuszczenia
ciała.
Celem pracy jest przedstawienie najnowszych doniesień naukowych o wskaźniku
określającym otłuszczenie ciała (body adposity index - BAI) na tle stosowanych obecnie
metod, wskaźników i norm oceny składu ciała.
Analizując najnowsze doniesienia badaczy należy stwierdzić, iż BMI jest wskaźnikiem masy
ciała a w związku z tym identyfikującym ewentualny jej nadmiar w stosunku do wysokości
ciała, co może wiązać się z nadmiarem tłuszczu. Natomiast wskaźnik BAI który jest relacją
parametrów szerokościowo-wysokościowych, według amerykańskich badaczy miałby
wskazywać występowanie otłuszczenia, które interpretowane byłoby w warunkach zdrowia
ujawniając (lub nie) centralizację tkanki tłuszczowej w brzusznej części ciała. Dotychczasowe
badania w aspekcie metod i narzędzi weryfikujących rzetelność i trafność interpretacji BAI
wskazują, że jest to wskaźnik, który powinien być stosowany komplementaranie z BMI w
interpretacji komponentów ciała i zjawiska otyłości oraz otłuszczenia, co istotnie jest
powiązane z wnioskowaniem o zdrowiu.
Opracowanie wskaźnika otłuszczenia BAI w populacyjnych badaniach antropometrycznych
wnosi nowe, inne spojrzenie na badania komponentów ciała i ich rozmieszczenie w aspekcie
zdrowia. Jak dowodzą przedstawione badania BAI może być wykorzystywany w programach
promocji zdrowia jako łatwy i precyzyjny wskaźnik otłuszczenia powiązany z zagrożeniami
kardiometabolicznymi, niemniej koniecznością są badania weryfikujące na populacji
kaukaskiej wraz ze stworzeniem własnych norm etnicznych.
Słowa kluczowe: BAI (body adiposity index), BMI (body mass index)
5. Ocena poziomu wiedzy oraz własnych doświadczeń uczniów klas gimnazjalnych
odnośnie problematyki narkomanii
Alicja Litwiejko, Anna Owłasiuk, Paulina Juśko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
Używanie substancji psychoaktywnych, szczególnie przez młodych ludzi jest poważnym
problemem zdrowotnym i społecznym na całym świecie. W Polsce narkomania jest obecnie
jedną z najgroźniejszych form patologii społecznej.
Wiek szkolny a szczególnie okres dojrzewania, jest czasem eksperymentowania z różnymi
rodzajami substancji psychoaktywnych, zwłaszcza przy obecnie dużej ich różnorodności
i łatwej dostępności.
Cel: Zestawienie wiedzy oraz własnych doświadczeń uczniów klas gimnazjalnych odnośnie
problematyki narkomanii.
Materiał i metoda: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem
techniki ankiety. Za narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz ankiety własnego autorstwa.
Badania przeprowadzono w XIV Gimnazjum w Białymstoku. Grupę badawczą stanowiło 100
osób - uczniów I, II i III klas gimnazjalnych, którzy anonimowo wypełnili kwestionariusz
ankiety. Badanie zostało przeprowadzone w 2007 roku.
Wyniki: Zdecydowana większość badanych nie przyznaje się do stosowania substancji
psychoaktywnych. Kontakt z narkotykami deklarują nieliczni. Według respondentów
narkotyki są łatwo dostępne zarówno na terenie Białegostoku (osiedla, dyskoteki, puby)
jak i na terenie szkoły, do której uczęszczają (przed szkołą, w toalecie szkolnej).
Spośród osób deklarujących przyjmowanie substancji narkotycznych zdecydowana większość
zaznacza, że „raz spróbowała narkotyku”. Badania potwierdzają związek pomiędzy
zażywaniem narkotyków przez rodzeństwo i rówieśników a zażywaniem substancji
psychoaktywnych przez badanych.
Wnioski: Wiedza badanych odnośnie narkotyków jest znikoma. Zaledwie 10,02%
ankietowanych zaznaczyło prawidłowo wszystkie substancje psychoaktywne.
Słowa kluczowe: wiedza, doświadczenia, uczniowie, narkomania
6. Medycyna niekonwencjonalna- jako element zdrowego trybu życia w XXI wieku.
Tomasz Wałek
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Artykuł ma na celu: omówienie i charakterystykę najpopularniejszych metod i technik
leczenia należących do medycyny niekonwencjonalnej, które cieszą się ogromną
popularnością pomimo, iż w opinii większości lekarzy są uznawane jako metody leczenia
bezwartościowe. Metody te, jednak dzięki swoim źródłom, wielowiekowej tradycji,
jak i swoistej oryginalności stają się coraz bardziej popularne wśród osób, które szukają
„recepty” na długowieczność i dobre samopoczucie zarówno fizyczne jak i psychiczne
każdego dnia. W artykule starano się również, znaleźć występowanie właściwości
leczniczych w poszczególnych metodach medycyny niekonwencjonalnej oraz ich możliwy
wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Metody, które zostały scharakteryzowane
w publikacji to nie tylko metody, które znane są w medycynie od wieków, ale również te,
które powstały w ciągu ostatnich lat i z roku na rok stają się coraz częściej stosowane przez
osoby zdrowe jako dodatkowy element zdrowego trybu życia.
Słowa kluczowe: Zdrowie, medycyna, tryb życia, samo uzdrawianie
7. Styl życia osób niepełnosprawnych intelektualnie
Krystyna Gawlik
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyniki wieloletnich badań epidemiologicznych wskazują, iż postęp medycyny ma mniejszy
wpływ na przeciętną długość ludzkiego życia, niż czynniki środowiskowe. Długość ludzkiego
życia wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie, zjawisko to obejmuje również osoby
niepełnosprawne intelektualnie. Jednak nadal jest ona krótsza aniżeli ogółu ludności.
Niewątpliwie przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, niewłaściwy styl życia wydaje się być
jedną z nich. W piśmiennictwie polskim brak doniesień na ten temat stylu życia osób
niepełnosprawnych intelektualnie, dlatego też wydaje się, że warto prześledzić ten problem na
świecie.
Cel:Celem pracy jest ukazanie stylu życia (na podstawie analizy piśmiennictwa światowego)
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pod uwagę wzięto trzy istotne elementy stylu życia –
aktywność ruchową oraz dietę i używki. Postawiono hipotezę, iż osoby niepełnosprawne
intelektualnie cechują się niskim poziomem aktywności ruchowej i nie stosują zasad
zdrowego żywienia, a także częściej stosują używki, aniżeli ogół populacji.
Wyniki
Przegląd piśmiennictwa częściowo potwierdził założoną hipotezę badawczą. Osoby
niepełnosprawne intelektualnie są mało aktywne ruchowo i prowadzą złą dietę. Częstość
stosowania używek jest mniejsza niż w populacji ogólnej.
Wnioski
Monitorowanie stylu życia i zachowań prozdrowotnych osób niepełnosprawnych
intelektualnie ma nie tylko znaczenie informacyjne, ale przede wszystkim wskazuje kierunki
działań prewencyjnych na etapie edukacji szkolnej i lecznictwa podstawowego. Istnieje
konieczność tworzenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie programów promujących
zdrowy styl życia. Działania edukacyjne w tym zakresie należy kierować również do
rodziców i opiekunów.
Słowa kluczowe: niepełnosprawni intelektualnie, styl życia
8. Program promocji zdrowia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Diana Celebańska
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Styl życia to zespół codziennych zachowań charakterystycznych dla jednostki lub
zbiorowości. Zależy od charakteru, postaw, umiejętności życiowych, sytuacji ekonomicznej
oraz czynników społecznych i kulturowych. Jest kształtowany od najmłodszych lat życia
i możliwy do przebudowania w każdym wieku. Od kilku lat powstaje coraz więcej
programów edukacji zdrowotnej, które przynoszą zamierzone, pozytywne efekty. Niestety
programu promującego zachowania prozdrowotne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
w literaturze polskiej nie spotkano, a styl życia tej populacji często wymaga radykalnych
zmian. Bazując na zagranicznych publikacjach, możemy stwierdzić, że programy
prozdrowotne dzięki odpowiednim metodom realizacji, uwzględniającym specyfikę
i potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, przynoszą oczekiwane korzyści płynące
z ich realizacji. W związku z powyższym stworzono program promocji zdrowia dla osób
niepełnosprawnych. Zaprezentowano zagadnienia aktywności fizycznej, odżywiania wraz
z używkami, oceny stanu zdrowia, higieny osobistej i zdrowia psychicznego, które są
priorytetowym i strategicznym składnikiem egzystencji osób oligofrenicznych.
Wprowadzenie w życie poszczególnych tematów zostało przedstawione z propozycjami
metodycznymi, które dostosowane są do możliwości percepcyjnych jednostek
niepełnosprawnych intelektualnie. Do programu dołączono również ankietę ewaluacji,
dzięki której zostaną zidentyfikowane zmiany postaw prozdrowotnych.
Słowa kluczowe: promocja zdrowia, styl życia, odżywianie, aktywność fizyczna,
niepełnosprawność intelektualna.
9. Styl życia osób ciężarnych- doniesienie z badań
Anna Sass
Studia Doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Styl życia ciężarnych jest determinowany czynnikami środowiskowymi i w sposób
bezpośredni posiada wpływ na rozwój płodu (czynniki paragenetyczne i niegenetyczne).
W artykule przedstawiono wstępne badania dotyczące jakości zachowania prozdrowotnego
położnic. Przeprowadzone badania miały charakter przesiewowy, a ich celem było
zweryfikowanie wybranych aspektów stylu życia ciężarnych. W badaniu uczestniczyło
30 kobiet w wieku od 20-30 lat, które odpowiadały na pytania zawarte w kwestionariuszu
ankiety wg autorskiego projektu. Wstępna analiza ujawniła, że większość badanych kobiet
poza suplementacją kwasem foliowym w okresie prekoncepcyjnym nie przygotowuje się
w inny sposób do ciąży. W opinii badanych higiena życia, a w tym zawarta odpowiednia dieta
jest elementem mało istotnym i nie uwzględnianym.
Stwierdzono, że większość badanych kobiet uważa, iż aktywność fizyczna nie posiada
wpływu na stan pourodzeniowy, równocześnie wykazując brak wiedzy na temat roli
aktywności ruchowej i jej wpływu na przebieg ciąży oraz okresu prekoncepcyjnego.
Ponadto, wyniki badań ujawniły istotne ograniczenie aktywności ruchowej kobiet ciężarnych.
Słowa kluczowe: styl życia, zachowania prozdrowotne, ciąża, aktywność fizyczna, dieta
10. Zachowanie prozdrowotne dziewcząt niedostosowanych społecznie
Beata Kusiak – Obora
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czech w Krakowie
Aktywność fizyczna jest czynnikiem modelującym zarówno sferę fizjologiczną jak
i psychiczną człowieka. Ruch na zajęciach wychowania fizycznego często bywa pierwszym
krokiem do podejmowania kolejnych zachowań prozdrowotnych. Dla dziewcząt
niedostosowanych społecznie, które niejednokrotnie od urodzenia nie miały wzorców
godnych naśladowania, prozdrowotny styl życia jest czymś mało znanym.
Paca jest próbą nakreślenia tematu zachowań prozdrowotnych młodzieży oraz ich sposobu
spędzania czasu wolnego. Populację badaną stanowiły uczennice gimnazjum przy
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Za narzędzie badawcze posłużyła ankieta
dotycząca zachowań prozdrowotnych młodzieży opracowana przez Janusza Bielskiego.
Wyniki wskazują poziom zachowań prozdrowotnych ankietowanych. Zaznaczony został czas
jaki badane poświęcają na zajęcia ruchowe w ciągu dnia (zajęcia obowiązkowe i dodatkowe).
Zaznaczona została także kwestia podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych.
Słowa kluczowe: zachowania prozdrowotne, czas wolny.
11. Projekty profilaktyczno- edukacyjne studentów WSEZiNS jako ważna forma
promowania zachowań prozdrowotnych, ich tematyka i realizacja.
Anna Kubiak, Maria Kuleczka – Raszewska
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódz
We wszystkich społeczeństwach i kulturach zdrowie jest traktowane jako dobro, stan
pożądany i ceniony, jako wartość i zasób. Zdrowie powinno więc być obiektem szczególnej
troski by jak najdłużej pozostawało w dobrym stanie, gwarantującym sprawne
funkcjonowanie w codziennym życiu.
Każdy człowiek winien zatem troszczyć się o własne zdrowie by utrzymywać je na dobrym
poziomie a nawet podnosić jego potencjał.
Zdrowie jednostki i populacji zależy od wielu różnorodnych czynników, aktualnie
najważniejsze z nich prezentuje model „pól zdrowia „ wg Lalonde’a. Z tego modelu wynika,
że największy wpływ na zdrowie człowieka wywiera jego styl życia a więc może on wpływać
na stan swojego organizmu poprzez odpowiednie zachowania prozdrowotne.
Edukacja ku zdrowiu od wielu lat zajmuje ważne miejsce w programie naszej uczelni. W
trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę o zdrowiu i jego uwarunkowaniach oraz
znaczeniu stylu życia i zachowań zdrowotnych w różnych okresach życia. Ponadto studenci
zdobywają kompetencje dotyczące planowania, konstruowania i wdrażania programów
promujących zdrowie w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych. Na zakończenie
studiów licencjackich ( I stopnia) słuchacze przygotowują prace dyplomowe będące
projektami profilaktyczno – edukacyjnymi dotyczącymi różnych obszarów nauczania o
zdrowiu. Część tych projektów ma charakter realizacyjny, inne natomiast diagnozują stan
obecny w wybranych placówkach i na podstawie wyników badań formułują propozycje
pozytywnych zmian w zakresie promowania zdrowia.
Słowa kluczowe: promocja zdrowia, zachowania prozdrowotne
12. Zjawisko nikotynizmu wśród młodzieży z terenu Ostrowa Mazowieckiego
Kinga Włosińska, Krystyna Klimaszewska, Beata. Kowalewska, Agata Gołębiewska
1
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Medyczny
Nikotynizm jest najbardziej „ palącym” problemem naszych czasów nie tylko w Polsce ale i
na całym świecie i dotyczy nie tylko dorosłych ale również dzieci i młodzież także. W 1493
roku tytoń został przywieziony do Europy i szybko rozprzestrzenił się po całym świecie.
Każdy papieros zawiera od 0,015 g do 0,003 g nikotyny. Dym tytoniowy zawiera wiele
składników szkodliwych dla organizmu działających silnie na układ nerwowy i nie tylko, a
poprzez co najbardziej istotne funkcje życiowe. Zaprzestanie palenia tytoniu jest podstawą
pierwotnej i wtórnej profilaktyki chorób jakie palenie wywołuje.
Słowa kluczowe: papieros, nałóg, palenie
13. Stan wiedzy społeczeństwa polskiego na temat stosowania antybiotyków
Emilia Malinowska- Rafałowska, Ewa Kosiorek, Kinga Włosińska, Agata Gołębiewska
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Medyczny
W polskim społeczeństwie utarło się przekonanie o niezawodności działania antybiotyków.
Stosuje się je w leczeniu takich zakażeń jak: zakażenia paciorkowce , zakażenia
gronkowcowe, kiła, błonica, rzeżączka, tężec. Podstawą terapii antybiotykami jest zasada
selektywnej toksyczności Ehrliha. Skuteczność danego antybiotyku zależy od rodzaju leku.
Niektóre działają jednocześnie na wiele typów bakterii, inne zwalczają tylko określone
rodzaje drobnoustrojów. Antybiotyki niosą ze sobą nie tylko korzystne działanie na przyczynę
choroby, ale są też powodem odczuwania wielu skutków ubocznych.
Słowa kluczowe: antybiotyk, antybiotykoterapia, zakażenie bakteryjne
14. Problem alkoholizmu wśród dzieci klas 6 szkół podstawowych na terenie miasta Łomży
i okolic
Ewa Kosiorek, Kinga Włosińska, Emilia Malinowska- Rafałowska, Agata Gołębiewska, Krystyna
Klimaszewska
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Medyczny
Alkoholizm jest jedną z wielu patologii społecznych, która niestety swoim zasięgiem coraz
częściej obejmuje także dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Charakteryzuje się on brakiem
kontroli nad ilością oraz częstotliwością jego spożywania. Alkohol już w niewielkich
ilościach negatywnie wpływa na nasz organizm, a spożywanie go w większych ilościach nie
tyle szkodzi, co po prostu niszczy organizm. Im wcześniej człowiek zaczyna spożywać
alkohol tym konsekwencje dla organizmu są poważniejsze.
Badania za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzono w marcu 2011 roku. Pytania
były skierowane do dzieci uczęszczających do 6 klas szkół podstawowych na terenie miasta
Łomży i Kupisk.
1. 1/5 ankietowanej młodzieży miała już kontakt z alkoholem między 11-13 rokiem życia.
Nastąpiło to najczęściej w domu rodzinnym pod nieobecność rodziców lub na
uroczystości rodzinnej. Zwykle piją okazjonalnie, raz na tydzień.
2. Zdecydowana większość ankietowanych spożywa alkohol pomimo kategorycznego
zakazu ze strony rodziców.
3. Zdecydowana większość badanych brała udział w lekcjach o szkodliwości alkoholu
oraz widzi potrzebę ich organizowania.
Słowa kluczowe: alkoholizm, młody człowiek, alkohol
15. Pierwsza pomoc w postępowaniu przedszpitalnym- fakty i mity. Determinanty
skutecznej edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego
zagrożenia życia.
Krzysztof Palimonka, Jakub Grochowski
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego, Kraków
Autorzy podejmują ocenę efektywności obowiązującego w Polsce systemu edukacji
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na podstawie doniesień z badań diagnozujących
stan wiedzy i umiejętności Polaków w tym zakresie wskazują na niewystarczające efekty
kształcenia. Analizując przyczyny takiego stanu rzeczy, autorzy podkreślają konieczność
realizacji ujednoliconego procesu nauczania pierwszej pomocy na każdym szczeblu edukacji
- od przedszkola aż do studiów wyższych - oraz ciągłego doskonalenia umiejętności
ratowniczych w kształceniu związanym z wykonywaną pracą zawodową.
Słowa klucze: pierwsza pomoc, kształcenie ustawiczne, nawyk
16. Użyteczność mediów społecznych w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
1
Krzysztof Krajewski-Siuda, 2Daniel Dzida
1
Zakład Promocji Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ,2Zakład Promocji Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego
CM UJ (prelegent)
Referat koncentruje się na przedstawieniu możliwości wykorzystania mediów społecznych
w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Omówiona zostanie rola mediów społecznych
oraz zaprezentowane zostaną przykłady podejmowanych działań, jak również doniesienia
próbujące zweryfikować skuteczność interwencji związanych ze zdrowiem podejmowanych
w Internecie. W podsumowaniu zaprezentowane zostaną wnioski z badań
i wytyczne/zalecenia dotyczące działań w obszarze promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
w Internecie.
17. Plakaty antynikotynowe w latach 1956-2008: analiza wizualnych strategii stosowanych
w kontekście zdrowia publicznego
1
Krzysztof Krajewski-Siuda, 2Daniel Dzida
1
Zakład Promocji Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ,2Zakład Promocji Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego
CM UJ (prelegent)
W referacie przedstawiona zostanie charakterystyka polskiego plakatu antynikotynowego w
latach 1956-2008. Referat koncentruje się na omówieniu specyfiki polskiego plakatu (Polska
Szkoła Plakatu) oraz ukazaniu związków pomiędzy sytuacją polityczno-społeczną (m.in.
wpływ ideologii, komunizmu, okres transformacji itd.), a treściami (komunikatami)
prezentowanymi na plakatach. Na koniec podniesiona zostanie kwestia roli i znaczenia
plakatów oraz możliwości zastosowania plakatów we współcześnie podejmowanych
działaniach w zakresie zdrowia publicznego.
18. Zachowania antyzdrowotne jako główny determinant problemu dla prewencji
pierwotnej promocji zdrowia
Monika Cempa
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka UJ CM, Wydział Lekarski UJ CM (studia doktoranckie)
Celem pracy jest ukazanie przyczyn zachowań antyzdrowotnych , które bezpośrednio
wpływając na obniżenie skuteczności promocji zdrowia w aspekcie profilaktyki pierwotnej
pozostają głównym celem jej przeciwdziałań oraz są dla niej najbardziej istotnym problemem.
Są one uwarunkowane wieloma czynnikami, które ze strony promocji zdrowia wynikają
z przeciwstawnych informacji polegających na braku wiarygodności w obliczu doniesień
medycznych zaprzeczających jej postulatom, traktowaniu czynników ryzyka wybiórczo lub
nieumiejętnym wyborze grupy docelowej obejmowanej profilaktyką. Staje się to przyczyną
zachowań antyzdrowotnych opornych na wdrożenie jakiejkolwiek profilaktyki będących
przyczyną tak zwanych chorób cywilizacyjnych obejmujących najczęściej niedostatek
wypoczynku, brak troski o kondycję fizyczną, niezdrowe odżywianie, lekceważenie objawów
chorobowych, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem oraz usprawiedliwianie takich
zachowań poprzez wybiórczą znajomość zagrożeń, jakie są przez nie niesione.
Znajomość determinantów błędnych zachowań zdrowotnych a szczególnie ich aspektu
psychologicznego pozwala na właściwy dobór metod i środków w celu zachowania wysokiej
efektywności działań profilaktycznych, kojarzonych z ich łatwym i przyjemnym
stosowaniem.
Słowa kluczowe: postawa antyzdrowotna, profilaktyka, prewencja pierwotna
19. Rola edukacji żywieniowej i jej znaczenie w kształtowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych wśród uczniów szkół podstawowych
Malwina Respondek, Hanna Pudło
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
Edukacja żywieniowa stanowi jeden z obszarów działań dla sektora zdrowia publicznego.
Edukacja wśród dzieci w wieku szkolnym stanowi ważne przedsięwzięcie, gdyż to właśnie
ten okres w życiu pozwala ukształtować zachowania prozdrowotne i prawidłowe nawyki
żywieniowe. Wiele schorzeń cywilizacyjnych jest skutkiem błędów nabytych w młodości
i systematycznie utrwalanych w późniejszych latach.
Cel pracy: Celem pracy jest ukazanie założeń oraz przebiegu realizacji autorskiego programu
„ Twoje zdrowie – Twój wybór!” kierowanego dla dzieci szkół podstawowych.
Materiał i metody: W programie prowadzonym w okresie listopad 2011 – styczeń 2012
uczestniczyło 5 szkół podstawowych województwa śląskiego klas 4-6 tj. około 150 dzieci.
Metodą zastosowaną w niniejszej pracy jest autorski kwestionariusz ankiety zawierający
zarówno pytania zamknięte jak i otwarte. Dla każdego ucznia zostały przygotowane 2
identyczne kwestionariusze, które wypełniano przed lekcją edukacyjną – w celu sprawdzenia
obecnej wiedzy żywieniowej oraz zrozumienia problemów związanych z prawidłowym
komponowaniem jadłospisu oraz po prezentacji, co dało obraz korzyści płynących z takiego
przedsięwzięcia.
Wnioski: Na podstawie danych pozyskanych z ankiet przeprowadzono szczegółową analizę
statystyczną i wyciągnięto wnioski merytoryczne. Przeprowadzone badania ukazują potrzebę
dalszej aktywnej edukacji dzieci i młodzieży w Polsce, jak również potrzebę zaangażowania
wielu specjalistów, co pozwoli na ukształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych,
co z kolei zaowocuje poprawą stanu zdrowia społeczeństwa.
Słowa kluczowe: edukacja żywieniowa, odżywianie, nawyki żywieniowe, szkoła
podstawowa
Download