MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA OBWODÓW ŚWIATEŁ

advertisement
PROCEDURA BADANIA OBWODÓW ŚWIATEŁ
SYGNAŁOWYCH STOWANYCH NA SIECI PKP PLK S.A.
Warszawa, czerwiec 2006
1
SPIS TREŚCI
STR.
1. WARUNKI POPRAWNEJ PRACY OBWODÓW ŚWIATEŁ
3
2. PROCEDURA REGULACJI OBWÓD ŚWIATEŁ ZEZWALAJĄCYCH
5
3. PROCEDURA REGULACJI OBWODU ŚWIATEŁ ZABRANIAJĄCYCH
14
4. PROCEDURA POMIARÓW KONTROLNYCH
19
2
1. Warunki poprawnej pracy obwodów świateł
Warunki poprawnej pracy obwodów świateł sygnałowych można sformułować
następująco:
1. Minimalnego prądu (napięcia) w obwodzie cewki przekaźnika kontroli światła
Prąd (napięcie) płynący przez cewkę przekaźnika musi być większy od prądu (napięcia)
przyciągania, również przy napięciu obniżonym o 15% w stosunku do znamionowego
napięcia zasilania, a rezystancja żyły kablowej jest maksymalna dla danej kombinacji
odczepów regulacyjnych na transformatorach.
2. Maksymalnego prądu (napięcia) w obwodzie cewki przekaźnika
Prąd (napięcie) w obwodzie cewki przekaźnika musi być mniejszy od prądu (napięcia)
nasycenia (o ile jest określony), również przy napięciu podwyższonym o 10% w
stosunku do znamionowego napięcia zasilania, a rezystancja żyły kablowej jest
minimalna dla danej kombinacji odczepów regulacyjnych.
3. Maksymalnego prądu płynącego w obwodzie głównym
Prądy płynące w obwodzie głównym nie mogą przekraczać wartości, przy których
w wyniku wystąpienia usterki typu przerwa, prąd w obwodzie cewki obniża się do
wartości prądu (napięcia) odwzbudzenia, również przy napięciu podwyższonym o 10%
w stosunku do znamionowego napięcia zasilania, a rezystancja żyły kablowej jest równa
0.
4. Minimalnego prądu płynącego w obwodzie głównym
Prądy płynące w obwodzie głównym nie mogą być mniejsze od wartości przy których
w wyniku wystąpienia usterki typu zwarcie, wzrastały do wartości większej od prądu
bezpiecznika, również przy napięciu obniżonym o 15% w stosunku do znamionowego
napięcia zasilania, a rezystancja żyły kablowej jest maksymalna. Maksymalna
dopuszczalna rezystancja jednej żyły kablowej wynosi 37.
5. Asymetrii prądów płynących w obwodach głównych
Asymetria prądów płynących w obwodach sprzężonych może być jedynie tak duża, aby
w chwili włączenia obwodu (brak bocznikowania dławika wyrównawczego) prądy
(napięcia) w obwodach przekaźników były wyższe od prądów (napięć) przyciągania,
również przy napięciu obniżonym o 15% w stosunku do znamionowego napięcia
3
zasilania, a rezystancja żyły kablowej jest maksymalna dla danej kombinacji odczepów
regulacyjnych na transformatorach.
6. Kontroli sygnału zabraniającego
W obwodach świateł zabraniających prąd w obwodzie głównym może być jedynie tak
duży, aby w sytuacji gdy nastąpi przepalenie żarówki głównej prąd w obwodzie cewki
przekaźnika był mniejszy od prądu przyciągania dla napięcia podwyższonego o 10%
w stosunku do znamionowego napięcia zasilania i rezystancji żyły kablowej równej 0
oraz może być tak mały, aby dla w/w przypadku prąd przekaźnika był większy od prądu
zwalniania dla napięcia obniżonego o 15% w stosunku do znamionowego napięcia
zasilania, a rezystancja żyły kablowej jest maksymalna dla danej kombinacji odczepów
regulacyjnych na transformatorach.
4
Algorytmy postępowania i wzory protokołów wykorzystywane podczas regulacji obwodów
świateł
2. Procedura regulacji obwód świateł zezwalających
W czasie dokonywania regulacji obwód świateł jest zasilany z autotransformatora. W
miejsce bezpiecznika znajdującego się w obwodzie główny światła należy włączyć
amperomierz prądu przemiennego w celu zmierzenia prądu po zasymulowaniu zwarcia
żarówki sygnałowej.
1. Regulacji obwodu dokonuje się w następujący sposób:
a) Przy znamionowym napięciu zasilania obwodu dobrać odczepy regulacyjne
transformatorów oddzielającego i sygnałowego tak, aby wartość napięcia na
żarówkach sygnałowych zawierała się w przedziale 11.3 - 12.3 V, a najlepiej ok.
12V. W przypadku obwodu świateł sprzężonych z dławikami wyrównawczymi
doboru odczepów regulacyjnych należy dokonać przy dwóch świecących się
światłach, przy czym dla obu świateł należy dobrać takie same odczepy regulacyjne.
Przykładowy układ pomiarowy do ustawiania napięcia na żarówce sygnałowej
przedstawiony jest na rysunku 1.
a)
PRZEKAŹNIKOWNIA
TEREN
SEMAFOR
Kz
JRB 27910
Tr2
Kz
110V
127V
1
11V
13V
15V
z
11V
13V
15V
p
2
3
z
12V
24W
V
Kp
Kp
JRK 10410
23
U=Un
230V
19
22
ERL 10001
Tr1
REJ 1301
Atr
V1
24
Tr3
115V
130V
145V
110V
127V
V
12V
24W
Un - znamionowe napięcie zasilania
5
b)
PRZEKAŹNIKOWNIA
Kp
JRF 21103
V3
470µF
7
5
Atr
230V
1
2
MFV 42002
Tr1
REJ 1301
LINIA
KABLOWA
8
SEMAFOR
A1
Tr3
V1
115V
130V
145V
110V
127V
11V
13V
15V
p
V2
12V
24W
Rys. 1. Układy pomiarowe do ustawiania napięcia na żarówkach sygnałowych w obwodach
świateł sprzężonych (a) i pojedynczego (b)
Kombinacje
odczepów
regulacyjnych
są
uszeregowane
według
odległości
sygnalizatora od źródła napięcia zasilania (np. nastawni, szafy torowej), zawiera
Tabela 1. W pierwszym kroku do zasilania obwodu wybiera się z szeregu środkową
kombinację odczepów regulacyjnych. Następnie dokonuje się pomiaru napięcia na
żarówce sygnałowej. Jeżeli napięcie na żarówce sygnałowej jest większe od
maksymalnej wartości dopuszczalnej, do zasilania obwodu wybiera się z górnego
podszeregu środkową kombinację odczepów regulacyjnych. Jeżeli natomiast napięcie
na żarówce sygnałowej jest mniejsze od minimalnej wartości dopuszczalnej, do
zasilania obwodu należy wybrać z dolnego podszeregu środkową kombinację
odczepów regulacyjnych.
6
Tabela 1. Odległości sygnalizatora od źródła zasilania dla poszczególnych
kombinacji odczepów transformatorów oddzielającego i sygnałowego
Lp
Transformator
oddzielający
Transformator
sygnałowy
Odległość sygnalizatora
od źródła zasilania
1
0- 115
127/11
MINIMALNA
2
0- 130
127/11
3
0 - 115
127/13
4
0 - 115
110/11
5
0 - 115
127/15
6
0 - 115
110/13
7
0 - 115
110/15
8
0 -130
110/11
9
0 - 130
127/13
10
0 -145
127/11
11
0 - 130
127/15
12
0 - 130
110/13
13
0 - 130
110/15
14
0 - 145
110/11
15
0 -145
127/13
16
0 -145
110/13
17
0 -145
127/15
18
0 - 145
110/15
MAKSYMALNA
Proces doboru kombinacji odczepów regulacyjnych zostaje zakończony, gdy wartość
napięcia na żarówce sygnałowej będzie się mieścić w wymienionym wyżej przedziale.
Po dokonaniu doboru odczepów regulacyjnych należy wykonać próby opisane niżej.
b) Przy napięciu zasilania podwyższonym o 10% w stosunku do napięcia znamionowego
i nastawionym przebiegu pociągowym zasymulować usterkę typu przepalenie
7
żarówki np. poprzez odłączenie przewodu od zacisku uzwojenia wtórnego
transformatora sygnałowego. Wynik próby uznaje się za dodatni, jeżeli po
zasymulowaniu usterki odwzbudzi się przekaźnik kontroli świecenia światła i w
konsekwencji zostanie wyświetlony sygnał zabraniający jazdy. Układ pomiarowy do
sprawdzenia reakcji na przepalenie żarówki sygnałowej przedstawiony został
na rys. 2.
PRZEKAŹNIKOWNIA
TEREN
SEMAFOR
Kz
JRB 27910
Tr2
Kz
110V
127V
1
11V
13V
15V
z
11V
13V
15V
p
z
12V
24W
2
3
Kp
Kp
JRK 10410
Tr1
REJ 1301
Atr
U=1,1 Un
23
24
19
ERL
10001
22
Tr3
115V
130V
145V
V1
110V
127V
12V
24W
Un - znamionowe napięcie zasilania
Rys. 2. Układ do sprawdzania reakcji obwodu świateł na przepalenie żarówki sygnałowej
(światła górnego)
Po usunięciu usterki i ponownym wyświetleniu sygnału zezwalającego dokonać
pomiaru
napięć
na
uzwojeniach
wtórnych
i
pierwotnych
transformatorów
oddzielającego i sygnałowego.
c) Przy napięciu zasilania obniżonym o 15% w stosunku do napięcia znamionowego i
nastawionym przebiegu pociągowym zewrzeć uzwojenie wtórne transformatora
sygnałowego w celu zasymulowania usterki zwarcia żarówki. Sprawdzenia reakcji
obwodu na zwarcie żarówki sygnałowej dokonuje się w układzie jak na rysunku.3.
Dokonać pomiaru prądu płynącego w linii podczas trwania usterki (zwarcie). Wynik
próby uznaje się za dodatni, jeżeli po zasymulowaniu usterki prąd w obwodzie
8
głównym badanego światła jest nie mniejszy niż prąd wytopienia bezpiecznika,
znajdującego się w obwodzie światła. Usunąć usterkę.
PRZEKAŹNIKOWNIA
TEREN
SEMAFOR
Kz
A1
JRB 27910
Tr2
Kz
110V
127V
1
11V
13V
15V
z
11V
13V
15V
p
2
3
z
12V
24W
Kp
Kp
JRK 10410
23
U=0,85Un
19
22
ERL 10001
Tr1
REJ 1301
Atr
V1
24
Tr3
115V
130V
145V
110V
127V
12V
24W
Un - znamionowe napięcie zasilania
Rys. 3. Układ do sprawdzenia reakcji obwodu świateł na zwarcie na żarówce sygnałowej
(światła górnego)
d) Przy napięciu zasilania obniżonym o 15% w stosunku do napięcia znamionowego
nastawić przebieg pociągowy w celu sprawdzenia wzbudzenia przekaźnika kontroli
światła.
Wynik próby uznaje się za dodatni, jeżeli przy obniżonym napięciu zasilania zostanie
na semaforze wyświetlony sygnał zezwalający na jazdę. Dokonać pomiaru napięć na
uzwojeniach wtórnych i pierwotnych transformatorów oddzielającego i sygnałowego.
2. W przypadku obwodu świateł sprzężonych próby z pkt. 1b), 1c) i 1d) wystarczy wykonać
przy dwóch świecących się światłach, oddzielnie dla każdego światła.
3. Jeżeli wynik badań jest negatywny, należy dobrać inną kombinację odczepów
regulacyjnych transformatorów i ponownie wykonać badania obwodu.
4. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu i podpisać go. Wzór protokółu dla obwodów
świateł zezwalających przedstawia rysunek 4.
9
Nazwa stacji/szlaku
..........................
Typ urządzeń
..........................
Transformator oddzielający
................................
Transformator sygnałowy
.................................
Transformator oddzielający
Strona pierwotna
Strona wtórna
Napięcie zasilania
Odczep
Napięcie
Un................
................
.............
Napięcie zasilania
Napięcie
1.1Un...............
...............
Napięcie zasilania
Napięcie
0.85Un.............
..............
Prąd w obwodzie głównym światła
przy napięciu zasilania 1.1Un : ...................
Warunek 1:
Warunek 2:
spełniony/nie spełniony*)
spełniony/nie spełniony*)
Wynik badań:
pozytywny/negatywny*)
Oznaczenie semafora
......................
Data:
Obwód świateł
pojedyncze/sprzężone*)
Typ i oznaczenie przekaźnika
.....................................
Transformator sygnałowy
Strona pierwotna
Strona wtórna
Odczep
Napięcie
Odczep
Napięcie
............
................
............
...............
Napięcie
Napięcie
.................
................
Napięcie
Napięcie
................
...............
Prąd w obwodzie głównym światła
przy napięciu zasilania 0.85Un ................
Warunek 3:
Warunek 4:
spełniony/nie spełniony *)
spełniony/nie spełniony*)
prąd zwarcia: ........... A
Imię i nazwisko wykonującego badania:
...............................
...............................................................
*) - niewłaściwe skreślić
Warunek 1 – napięcie na żarówce 11.3 do 12.3 V.
Warunek 2 – odwzbudzenie przekaźnika kontroli światła po przepaleniu żarówki ( w przypadku świateł sprzężonych odwzbudzenie obydwu przekaźników).
Warunek 3 – prąd w obwodzie głównym światła po zasymulowaniu zwarcia żarówki nie mniejszy
niż prąd znamionowy bezpiecznika.
Warunek 4 – wzbudzenie przekaźnika kontroli światła przy obniżonym napięciu zasilającym.
Rys. 4. Wzór protokółu z regulacji obwodu świateł zezwalających na semaforze
10
5. Jeśli niemożliwe jest ustawienie napięcia na żarówce sygnałowej w wymaganym
przedziale, wówczas dopuszcza się warunkowo niższe napięcie, które jednak
zagwarantuje wymaganą widoczność sygnału świetlnego.
6. Zasięg sygnałów podawanych na semaforach, gwarantujący im prawidłową widoczność w
zależności od prędkości podano w tabeli 2.
Tabela 2 Zależność widoczności sygnału świetlnego w zależności od maksymalnej
dopuszczalnej prędkości na danej kategorii linii kolejowej
Szybkość pociągu [km/h]
40
60
90
120
140
160
180
200
Zasięg sygnału [m]
134
200
300
400
467
534
600
667
Algorytm przeprowadzenia regulacji obwodów świateł zezwalających jest przedstawiony na
rysunku 5.
11
START
Przygotować obwód
świateł do badań
Ustawić nominalne
napięcie zasilania (Un)
Wybrać środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
N
Czy wybrano ostatnią
kombinację odczepów ?
T
Na semaforze wyświetlić
sygnał zezwalający
Dokonać pomiaru
napięcia na żarówce (Uż)
Uż  11,3V?
T
Wybrać z dolnego
podszeregu środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
N
Uż  12,3V?
N
T
Na żarówce ustawić napięcie
spoza ustalonego przedziału
zapewniające widoczność
sygnału z wymaganej odległości
Wybrać z górnego
podszeregu środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
Ustawić napięcie
zasilania 1,1Un
Dokonać pomiaru
napięcia na żarówce
Zasymulować usterkę
typu przepalenie żarówki
a
b
12
a
b
Wybrać z górnego
podszeregu środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
N
Czy odwzbudził się
przekaźnik kontroli
świecenia światła ?
T
Usunąć usterkę
Ustawić napięcie
zasilania 0,85Un
Na semaforze wyświetlić
ponownie sygnał
zezwalający
Dokonać pomiaru
napięcia na żarówce
Zasymulować usterkę
typu zwarcie żarówki
Dokonać pomiaru prądu
w obwodzie głównym
światła
Wybrać z dolnego
podszeregu środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
N
Czy prąd w obwodzie
głównym światła
od prądu wytopienia
bezpiecznika ?
T
Usunąć usterkę
Podać sygnał zezwalający
w celu sprawdzenia wzbudzenia
przekaźnika kontrolnego
Wartości napięć
wpisać do protokołu
STOP
Rys. 5. Algorytm regulacji obwodu świateł zezwalających
13
3. Procedura regulacji obwodu świateł zabraniających
W czasie dokonywania regulacji obwód świateł jest zasilany z regulowanego źródła prądu
przemiennego (np. autotransformatora). Przykładowy układ pomiarowy jest przedstawiony
na rysunku 6.
PRZEKAŹNIKOWNIA
Kc
JRG 1702
4,5
TEREN
SEMAFOR
10 15
1
Tr1
REJ 1005/1
Atr
U=Un
230V
V1
0
3
c
2
Tr2
110V
127V
11V
13V
15V
Gł.
Rez.
12V
24W
12V
12W
Un - znamionowe napięcie zasilania
Rys. 6. Układ pomiarowy do ustawiania napięcia na żarówkach sygnałowych świateł
zabraniających
1. Regulacji obwodu światła zabraniającego dokonuje się w następująco:
a) Przy znamionowym napięciu zasilania obwodu dobrać odczepy regulacyjne
transformatorów oddzielającego i sygnałowego tak, aby napięcie na żarówkach
głównej i rezerwowej wynosiło w granicach od 11.3V do 12.3V, najlepiej ok. 12.0 V.
Proces doboru odpowiednich kombinacji odczepów transformatorów oddzielającego i
sygnałowego w celu uzyskania na żarówkach sygnałowych należy przeprowadzić w
identyczny sposób jak dla świateł zezwalających, wykorzystując tabelę 1.
Po dokonaniu doboru odczepów regulacyjnych należy wykonać próby opisane niżej.
b) Przy napięciu zasilania podwyższonym o 10% w stosunku do napięcia znamionowego
nastawić przebieg. Dokonać pomiaru napięć na uzwojeniach wtórnych i pierwotnych
transformatorów oddzielającego i sygnałowego. Następnie wyjąć żarówkę główną w
celu zasymulowania usterki polegającej na przepaleniu włókna żarówki odłączyć, a
następnie ponownie załączyć napięcie zasilające. Wynik próby uznaje się za dodatni,
jeżeli po zasymulowaniu usterki i wykonaniu odłączenia i następnie załączenie
napięcia zasilania nie wzbudzi się przekaźnik kontroli świecenia światła (Kc) -
14
V
sygnalizacja przepalenia żarówki, zostanie wyświetlony sygnał zabraniający jazdy
(żarówka rezerwowa). Włożyć ponownie żarówkę główną. Przykładowy układ
pomiarowy do sprawdzenia reakcji obwodu na przepalenie żarówki głównej
przedstawiony jest na rys. 7.
PRZEKAŹNIKOWNIA
Kc
JRG 1702
4,5
TEREN
SEMAFOR
10 15
1
Tr1
REJ 1005/1
Atr
U=1,1Un
0
3
c
2
V1
Tr2
110V
127V
11V
13V
15V
Gł.
Rez.
12V
24W
12V
12W
Un - znamionowe napięcie zasilania
Rys. 7. Układ do sprawdzania reakcji obwodu świateł na przepalenie żarówki głównej
c) Przy napięciu zasilania obniżonym o 15% w stosunku do napięcia znamionowego i
wyświetlonym sygnale zabraniającym dokonać pomiaru napięć na uzwojeniach
wtórnych i pierwotnych transformatorów oddzielającego i sygnałowego.
Wynik próby uznaje się za dodatni, jeżeli po odłączeniu zasilania obwodu i
ponownym jego załączeniu zostanie wyświetlony sygnał zabraniający jazdy, wzbudzi
się przekaźnik kontroli świecenia światła (Kc).
2. Jeżeli wynik badań jest negatywny, należy dobrać inną kombinację odczepów
regulacyjnych transformatorów i ponownie wykonać badania obwodu.
3. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu i podpisać go, którego wzór znajduje się na rys. 8.
4. Jeśli niemożliwe jest ustawienie napięcia na żarówce sygnałowej w wymaganym
przedziale, wówczas dopuszcza się warunkowo niższe napięcie, które jednak
zagwarantuje wymaganą widoczność sygnału świetlnego.
5. Zasięg sygnałów podawanych na semaforach gwarantujący im prawidłowa widoczność w
zależności od prędkości zawiera tabela 2
.
15
Obiekt (nazwa stacji, szlak)
.....................
Typ urządzeń
............................
Nazwa semafora
...........................
Transformator oddzielający
.........................
Transformator sygnałowy
...........................
Typ i oznaczenie przekaźnika
.....................
Transformator oddzielający
Strona pierwotna
Strona wtórna
Napięcie zasilania
Odczep
Napięcie
Un ...........
..............
................
Transformator sygnałowy
Strona pierwotna
Strona wtórna
Odczep
Napięcie
Odczep
Napięcie
..............
...............
.....................
...............
Napięcie zasilania
Napięcie
Napięcie
Napięcie
1,1Un ............
...............
................
................
Napięcie zasilania
Napięcie
Napięcie
Napięcie
0,85Un ............
.................
..............
.............
Prąd w obwodzie głównym światła
Prąd w obwodzie głównym światła
przy napięciu zasilania 1.1Un : ................................mA
przy napięciu zasilania 0.85Un : .................................mA
Warunek 1
Warunek 2
Warunek 3
spełniony/nie spełniony*)
spełniony/nie spełniony*)
spełniony/nie spełniony*)
Wynik badań:
Data:
Imię i nazwisko wykonującego badania:
pozytywny/negatywny*)
...................
.....................................
*) - niewłaścIpe skreślić
Warunek 1 – napięcie na żarówce 11.3 do 12.3 V.
Warunek 2 – nie wzbudzenie przekaźnika kontroli światła po przepaleniu żarówki głównej.
Warunek 3 –wzbudzenie przekaźnika kontroli światła przy obniżonym napięciu zasilania.
Rys. 8. Wzór protokółu z regulacji obwodu światła zabraniającego na semaforze
16
Algorytm przeprowadzenia regulacji obwodów świateł zabraniających jest przedstawiony na
rysunku 9.
START
Przygotować obwód
świateł do badań
Ustawić nominalne
napięcie zasilania (Un)
Wybrać środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
N
Czy wybrano ostatnią
kombinację odczepów ?
T
Na semaforze wyświetlić
sygnał zabraniający
Dokonać pomiaru
napięcia na żarówce (Uż)
Uż  11,3V?
T
Wybrać z dolnego
podszeregu środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
Na żarówce ustawić napięcie
spoza ustalonego przedziału
zapewniające widoczność
sygnału z wymaganej odległości
N
Uż  12,3V?
N
T
Wybrać z górnego
podszeregu środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
Ustawić napięcie
zasilania 1,1Un
Dokonać pomiaru
napięcia na żarówce
Zasymulować usterkę
typu przepalenie żarówki
głównej
Wyłączyć
napięcie zasilające
Ponownie włączyć
napięcie zasilające
a
b
17
a
b
Wybrać z górnego
podszeregu środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
T
Czy wzbudził się
przekaźnik kontroli
światła?
N
Usunąć usterkę
Ustawić napięcie
zasilania 0,85Un
Na semaforze wyświetlić
ponownie sygnał
zabraniający
Dokonać pomiaru
napięcia na żarówce
Wyłączyć
napięcie zasilające
Ponownie włączyć
napięcie zasilające
Wybrać z dolnego
podszeregu środkową
kombinację odczepów
regulacyjnych
N
Czy wzbudził się
przekaźnik kontrolny?
T
Wartości napięć
wpisać do protokołu
STOP
Rys. 9. Algorytm regulacji obwodu światła zabraniającego
18
4. Procedura pomiarów kontrolnych
W czasie eksploatacji urządzeń srk należy zapewnić bezpieczną reakcję obwodu świateł
na potencjalne usterki. W celu wykluczenia możliwości powstania sytuacji niebezpiecznej dla
ruchu, należy dokonywać okresowych pomiarów kontrolnych:
-
napięcia na uzwojeniach pierwotnym i wtórnym transformatora oddzielającego,
-
napięcia na uzwojeniach pierwotnym i wtórnym transformatora sygnałowego.
Jeżeli mierzone napięcia będą znajdowały się poza przedziałem (Umax...Umin),
określonym w czasie regulacji obwodu, należy najpierw ustalić przyczynę występowania
różnic w wartościach napięć i usunąć ją. Następnie ponownie wykonać pomiary napięć. Jeśli
po usunięciu przyczyny wartości zmierzone nie będą mieściły się w podanym wyżej
przedziale, to należy przeprowadzić regulację obwodu, zgodnie z opisem przedstawionym w
rozdziale 2 i 3. Pomiary kontrolne powinny być wykonywane w określonych odstępach czasu,
np. co 6 lub 12 miesięcy przez upoważniony personel służby utrzymania urządzeń srk.
Pomiary kontrolne świateł zezwalających należy dokonać w układzie pomiarowym jak
na rysunku 10. Wyniki kontroli należy zapisać w protokole według rysunku 11.
PRZEKAŹNIKOWNIA
Kz
LINIA
KABLOWA
SEMAFOR
JRB 27910
Tr2
Kz
V
1
110V
127V
11V
13V
15V
z
11V
13V
15V
p
2
3
z
12V
24W
Kp
Kp
JRK 10410
23
19
22
ERL 10001
Tr1
REJ 1301
Uzas
V
24
Tr3
115V
130V
145V
V
110V
127V
12V
24W
Uzas - rzeczywiste napięcie zasilania w
trakcie kontroli
Rys. 10. Układ pomiarowy do pomiarów kontrolnych świateł zezwalających
19
V
Nazwa stacji/szlaku.
.........................
Typ urządzeń
.......................
Oznaczenie semafora.
......................
Nazwa i typ przekaźnika
.....................
Wartości skrajne napięć przy podwyższonym/obniżonym napięciu zasilania
Transformator oddzielający
Transformator sygnałowy
Strona pierwotna
Strona wtórna
Strona pierwotna
Strona wtórna
Napięcie zasilania
Napięcie
Napięcie
Napięcie
0.85Un..........
................
....................
............
Napięcie zasilania
Napięcie
Napięcie
Napięcie
1.1Un.......................
.............
.............
.................
Wartości zmierzone napięć
Transformator oddzielający
Transformator sygnałowy
Strona pierwotna
Strona wtórna
Strona pierwotna
Strona wtórna
Napięcie zasilania
Odczep
Napięcie
Odczep
Napięcie
Odczep
Napięcie.
...............
........
.............
........
............
...........
...........
Wynik badań:
Data:
Imię i nazwisko wykonującego badania:
pozytywny/negatywny*)
.....................
.....................................
*- niewłaściwe skreślić
Rys. 11. Wzór protokołu z kontroli obwodu świateł na semaforze
21
Algorytm przeprowadzenia pomiarów kontrolnych jest przedstawiony na rysunku 12.
START
Przygotować obwód
świateł do pomiarów
Przygotować protokoły
z regulacji obwodu
Wpisać do protokołu
dopuszczalne wartości napięć
określone w czasie regulacji
Na semaforze wyświetlić
sygnał zezwalający
Dokonać pomiaru napięcia na
wykorzystywanych odczepach
uzwojenia pierwotnego
transformatora oddzielającego
Usunąć usterkę
U  Umin?
N
T
U  Umax?
Dokonać pomiaru
kolejnego napięcia
N
T
Wyniki pomiaru wpisać
do protokołu
N
Czy dokonano
pomiaru wszystkich
napięć?
T
N
Czy była
usuwana usterka?
T
Dokonać ponownie
regulacji obwodu
Podpisać protokół
STOP
Rys. 12. Algorytm wykonywania pomiarów kontrolnych
22
Download