ARISS

advertisement
I OKÓLNIK
4 Ogólnopolska Konferencja
Uczestników i Sympatyków
Programu ARISS
Krótkofalarstwo
(radioamatorstwo) to hobby, dobra zabawa, sport, sposób
na spêdzanie wolnego czasu. Po³¹czenie nauki i techniki,
niekomercyjna ³¹cznoœæ ratunkowa i kryzysowa. Wyjazdy w
teren, sposób na aktywne ¿ycie.
Polski Zwi¹zek Krótkofalowców
jest organizacj¹, skupiaj¹c¹ osoby zainteresowane ró¿nymi
formami ³¹cznoœci radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju w³asnego i dobra spo³ecznego. PZK dba o rozwój
s³u¿by radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej
w Polsce. Jest reprezentantem osób zainteresowanych
technikami radiowymi wobec instytucji pañstwowych
i organizacji spo³ecznych, krajowych
oraz zagranicznych.
Organizatorzy:
Polski Zwi¹zek Krótkofalowców,
Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y “ZAP - Edukacja”,
Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW,
Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów “Delta”,
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
World Space Week 2014
4 Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków
Programu ARISS jest oficjalnym wydarzeniem
towarzysz¹cym obchodom Œwiatowego Tygodnia
Przestrzeni Kosmicznej.
Kto jest zaanga¿owany
w projekt ARISS w Europie i na Œwiecie?
Program ARISS jest realizowany przez partnerów z agencji
kosmicznych
- Narodowa Agencja Aeronautyki i Kosmosu - NASA z USA,
- Federalna Agencja Kosmiczna - Roskosmos z Rosji,
- Europejska Agencja Kosmiczna,
- Narodowe Centrum Badania Kosmosu - CNES z Francji,
- Japoñska Agencja Odkrywania Przestrzeni Kosmicznej - JAXA,
- Kanadyjska Agencja Kosmiczna,
we wspó³pracy z Radioamatorsk¹ Korporacj¹ Satelitarn¹ AMSAT
i organizacjami krótkofalowców zrzeszonymi w Miêdzynarodowej Unii Radioamatorskiej - IARU, w tym Polski Zwi¹zek
Krótkofalowców - PZK.
Wiêcej informacji:
Mentor ARISS Europe
+48 513 226 830 (po polsku)
Koordynator ARISS w Polsce:
[email protected]
Organizacja konferencji:
[email protected]
Ostrów Wielkopolski
http://ariss.pzk.org.pl
4 paŸdziernika 2014r.
Co to jest ARISS?
Jaki jest cel konferencji ARISS?
Jest to miêdzynarodowa organizacja non-profit,
umo¿liwiaj¹ca dziêki zaanga¿owaniu krótkofalowców zorganizowanie edukacyjnej telekonferencji dla dzieci i m³odzie¿y z astronaut¹
przebywaj¹cym na Miêdzynarodowej Stacji
Kosmicznej (ang. International Space Station ISS)
Celem konferencji jest zainteresowanie uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkó³
Programem ARISS. Rozpropagowanie informacji, ¿e ka¿da szko³a mo¿e przyst¹piæ do tego
programu i wzi¹æ w nim udzia³ po spe³nieniu odpowiednich wymagañ. Konferencja ma
równie¿ ma celu wymianê doœwiadczeñ pomiêdzy szko³ami i krótkofalowcami, którzy ju¿
maj¹ za sob¹ kontakt ARISS, a tymi którzy s¹ w trakcie realizacji projektu. Jest to te¿
doskona³a okazja do podsumowania dotychczasowych 15 realizacji ARISS z Polski. Mamy
nadziejê, ¿e konferencja bêdzie okazj¹ do nawi¹zania kontaktów i wspó³pracy pomiêdzy
radioamatorami i szko³ami oraz promowania nauk politechnicznych.
Do kogo jest adresowana konferencja ARISS?
Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych amatorsk¹ ³¹cznoœci¹ radiow¹
z astronaut¹ przebywaj¹cym w kosmosie na pok³adzie Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej.
W szczególnoœci liczymy na obecnoœæ dyrektorów szkó³ i nauczycieli oraz uczniów, którzy chcieliby
wzi¹æ udzia³ w takim programie. Z pewnoœci¹ przybêd¹ te¿ krótkofalowcy zainteresowani pomoc¹
w zorganizowaniu takiej ³¹cznoœci. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane kosmosem oraz
technologiami wykorzystywanymi w eksploracji kosmosu, wszystkich tych, którzy chcieliby
wesprzeæ dzia³ania szkó³ w zakresie przygotowania ³¹cznoœci z astronaut¹ w kosmosie.
Uczniowie podczas przygotowañ do ³¹cznoœci
radiowej z astronaut¹ maj¹ mo¿liwoœæ obcowaæ
z najnowszymi technikami radiokomunikacyjnymi i problemami z tym zwi¹zanymi.
Maj¹ mo¿liwoœæ poznania ¿ycia w przestrzeni
kosmicznej oraz zadañ zwi¹zanych z istnieniem
ISS. Udzia³ w programie ARISS pozwala rozwijaæ
z a i n t e r e s o wa n i a n a u k a m i z w i ¹ z a ny m i
z eksploracj¹ kosmosu. Bezpoœrednia rozmowa
z astronaut¹ bêd¹cym w kosmosie, to dla m³odych
ludzi przygoda, która z pewnoœci¹ zostanie
zapamiêtana na ca³e ¿ycie
ARISS w Ostrowie Wielkopolskim, 8 stycznia 2014 r.
AMATEUR RADIO ON THE INTERNATIONAL SPACE STATION
Download