Pobierz kartę usługi

advertisement
PAKIET DLA MĘ Ż CZYZN - POZNAŃ
NAZWA OFERTY
PAKIET DLA MĘ Ż CZYZN
KATEGORIA PRODUKTU
Badania laboratoryjne
DLA KOGO?
Zestaw badań w tym pakiecie, obok uniwersalnych badań pozwalają cych ocenić
funkcjonowanie podstawowych narzą dów organizmu, zawiera takż e badania
istotne dla mę ż czyzn, u których zwię ksza się ryzyko chorób układu krą ż enia,
chorób
nowotworowych
i
zaburzeń
hormonalnych
okresu
andropauzy.
Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób
np.: cukrzycy, anemii, miaż dż ycy oraz mogą być wskaź nikiem toczą cego się
stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych i infekcji. Pozwalają również na ocenę
ryzyka wystą pienia chorób układu krą ż enia (m.in. nadciś nienia, zawału mię ś nia
sercowego czy udaru mózgu).
OPIS
PAKIET BADAŃ LABORATORYJNYCH OBEJMUJE:
Mocz-badanie ogólne jest podstawowym badaniem odzwierciedlają cym funkcję
układu moczowego służ ą cym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakaż eń
układu moczowo-płciowego.
OB. jest badaniem oceniają cym ogólny stan zdrowia i umoż liwiają cym wykrycie
stanów zapalnych zwią zanych z róż nymi chorobami.
Morfologia krwi całoś ciowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi
(czerwonych, białych i płytek). Badanie służ ą ce do oceny ogólnego stanu zdrowia
i stanowią ce podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń
rejestracja:
801 404 402
www.centermed.pl
[email protected]
krzepnię cia krwi, niedoborów odpornoś ci czy infekcji. Wię kszoś ć chorób
powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
Glukoza podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.
Elektrolity (Na, K) rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej
wystę pują cych m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu.
Nieprawidłowy poziom elektrolitów moż e powodować zaburzenia rytmu serca.
Lipidogram szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miaż dż ycyprzyczyny
chorób układu krą ż enia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu
cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL ( „złego”
cholesterolu) i triglicerydów.
Próby wą trobowe zestaw badań całoś ciowo odzwierciedlają cych funkcje wą troby
i dróg ż ółciowych.
Mocznik i kreatynina podwyż szone wyniki wskazują na niewydolnoś ć nerek,
zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.
Ż elazo nieprawidłowy, niski poziom ż elaza moż e ś wiadczyć o przewlekłej utracie
krwi, niewystarczają cej podaż y ż elaza lub jego złym przyswajaniu.
Kwas moczowy badanie zwią zane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami
nerek oraz dolegliwoś ciami stawowymi.
CRP bardzo czuły wskaź nik toczą cego się stanu zapalnego oraz marker
podwyż szonego ryzyka wystą pienia choroby wień cowej.
TSH badanie odzwierciedlają ce funkcjonowanie tarczycy. Nieprawidłowy, wysoki
poziom hormonu moż e sugerować niedoczynnoś ć tarczycy, a nieprawidłowo
niski – jej nadczynnoś ć . Choroby tarczycy mają negatywny wpływ na wię kszoś ć
funkcji ż yciowych i objawiają się m.in. nerwowoś cią , zmę czeniem, kołataniem
serca czy nagłym tyciem lub chudnię ciem.
PSA całkowity podstawowe badanie laboratoryjne pozwalają ce na ocenę ryzyka
wystą pienia przerostu lub nowotworu prostaty (gruczołu krokowego).
CENA
160 zł
PYGOTOWANIE DO BADAŃ
Badanie wykonywane na czczo.
MIEJSCE REALIZACJI
Poznań , ul. Ś w. Marcin 58/64
rejestracja:
801 404 402
www.centermed.pl
[email protected]
JAK SIĘ UMÓWIĆ
Osobiś cie
KONTAKT
61 66 56 630
rejestracja:
801 404 402
www.centermed.pl
[email protected]
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards