Egzamin z Podstaw Mikroekonomii

advertisement
WARIANT A
IMIĘ I NAZWISKO ...........................................................................Nr indeksu ...............................................
Ćwiczenia prowadził(-a)..................................................................... Nr grupy ..................................................
ZADANIE
LICZBA PUNKTÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EGZAMIN Z PODSTAW MIKROEKONOMII
Plusami i minusami zaznacz odpowiedzi prawdziwe i fałszywe:
1. W końcu kwietnia stypendium Ewy wynosiło 1234 zł, a inflacja w lutym była równa 5%, w marcu 6%, a w kwietniu 7%
(każdorazowo względem końca poprzedniego miesiąca).
- A. w złotych o sile nabywczej z początku marca realna wartość tego stypendium wynosi 1234/[(1+5%) (1+6%)•(1+7%)].
+ B. w końcu kwietnia nominalna wartość tego stypendium wynosiła 1234 zł.
+ C. w złotych o sile nabywczej z początku kwietnia realna wartość tego stypendium wynosi 1234/(1+7%).
- D. inflacja w kwietniu była o 2% szybsza niż inflacja w lutym.
2. Rynki dóbr A i B są konkurencyjne, A jest dobrem komplementarnym w stosunku do dobra B. Zapewne:
+ A. wzrost ceny dobra A spowoduje negatywny szok popytowy na rynku dobra B.
- B. spadek ceny dobra B spowoduje przesunięcie się po linii popytu na dobro A.
- C. wzrost ceny dobra B spowoduje pozytywny szok popytowy na rynku dobra A.
+ D. wzrost ceny dobra A spowoduje efekt substytucyjny i efekt dochodowy u nabywców dobra A.
3. Pewien konsument kupuje tylko makaron i ryż. Cena makaronu wzrosła. W przypadku makaronu efekt substytucyjny
wynosi (-2), a efekt dochodowy wynosi (+5). Zatem:
- A. makaron jest dobrem luksusowym.
+ B. makaron jest dobrem Giffena.
+ C. makaron jest dobrem niższego rzędu.
- D. makaron jest dobrem normalnym.
4. Pewien produkt wytwarzają 4 firmy: A, B, C, D. Ich udział w sprzedaży wynosi odpowiednio: 10%, 20% 30% i 40%.
+
A. indeks Herfindahla-Hirscha wynosi 3400.
B. to jest zapewne konkurencja monopolistyczna.
C. wskaźnik koncentracji 2 firm wynosi 60%.
D. to jest zapewne oligopol.
5. Kapitał ludzki:
+
-
A. powstaje m.in. w trakcie pracy.
B. specyficzny składa się z umiejętności, które można wykorzystywać w wielu różnych przedsiębiorstwach.
C. stanowi wrodzone umiejętności umożliwiające produkcję dóbr i zarobkowanie.
D. uniwersalny składa się umiejętności, które można wykorzystywać tylko w przedsiębiorstwie, w którym ten kapitał
powstał.
A teraz rozwiąż zadania:
6. W fabryce stołów i krzeseł pracuje 100 pracowników. Kiedy wszyscy pracują
przy produkcji stołów, są w stanie wyprodukować 50 stołów tygodniowo, jeśli
zaś wszyscy zajmują się produkcją krzeseł są w stanie wyprodukować 100
krzeseł. a) Narysuj krzywą możliwości produkcyjnych (KMP) (załóż, że
występują rosnące przychody). b) Wskaż wszystkie nieefektywne kombinacje
produkcji stołów i krzeseł. c) Pokaż na rysunku, jaki wpływ na tę krzywą
możliwości produkcyjnych wywrą usprawnienia zwiększające wydajność
pracowników zatrudnionych przy produkcji stołów.
a) Zob. rysunek.
b) Chodzi o pole ..AB0 (bez linii AB) ............................ na rysunku.
c) Zob. rysunek.
1
7. W pełni racjonalna Ania, która nie oszczędza, ma koszyk dóbr,
składający się z soku w butelkach i z kanapek. Ania jest skłonna oddać 2
kanapki za 3 butelki soku. Wiadomo, że kanapka kosztuje 3, a butelka
soku 4. a) Na rysunku obok wskaż punkt A, czyli koszyk Ani; narysuj
odpowiadające mu: linię ograniczenia budżetowego (LOB) i krzywą
obojętności (U1). b) Ile wynosi krańcowa stopa substytucji soku
kanapkami w przypadku takiego dostępnego dla Ani koszyka, którego
użyteczność jest dla niej największa? c) Dokończ zdanie (wstaw dwa
wyrazy w dwa wskazane miejsca): Żeby polepszyć swoją sytuację, Ania
powinna wymieniać …sok……………………… na ……kanapki… .
a) Zob. rysunek.
b) …¾ (także -¾) ………….. .
c) Zob. powyżej.
8. W pewnym typowym przedsiębiorstwie z rynku konkurencji monopolistycznej nadwyżka ceny nad kosztem krańcowym wynosi 3, a utarg
krańcowy równa się 4. Równanie Q=-P+10 opisuje popyt na produkty
tej firmy. W efekcie osiąga ona zysk ekonomiczny równy 3. a) Na
rysunku przedstaw sytuację tego przedsiębiorstwa (pamiętaj o
wszystkich oznaczeniach). b) Ile wynosi cena, P i wielkość sprzedaży,
Q? c) Czy chodzi o krótki czy o długi okres (odpowiedź uzasadnij
jednym zdaniem)?
a) Zob. rysunek.
b) P=………7………….……….; Q=…………3………...………….. .
c) To jest ……..………krótki okres……………………..…., ponieważ
firma osiąga zysk ekonomiczny …………………………………….…….
9. Nazwij zjawiska, o które chodzi poniżej (za każdym razem posłuż się nie więcej niż trzema wyrazami): a) Miara
korzystności gry. b) Odstępowanie części transakcji ubezpieczeniowej innym ubezpieczycielom. c) Przyszła cena
towaru, o której eksperci sądzą, że będzie o 10% wyższa od ceny obecnej. d) Postawa kogoś, komu jest wszystko jedno,
którą z dwóch gier o takiej samej wartości oczekiwanej wybierze. e) Miara ryzykowności gry. f) Zabezpieczenie się
przed zmianą ceny polegające na wykorzystaniu rynku transakcji terminowych.
a) ………wartość oczekiwana ……………………………………... .
b) …dzielenie ryzyka lub reasekuracja lub wymiana ryzyka ……….
c) …oczekiwana cena spot …………………………………………. .
d) …neutralność wobec ryzyka ……………………………………. .
e) ……wariancja lub odchylenie standardowe …………………… .
f) …………asekuracja …….………………..………….………….. .
10. Rynek jest konkurencyjny. Podaż opisana jest równaniem Q=P, a linia
popytu to Q=-P+12. Społeczeństwo uważa, że popyt na to dobro powinien
wynosić Q=-P+8. a) Narysuj tę sytuację; ile wynosi cena, P*, i ilość dobra, Q*,
w stanie równowagi rynkowej E? b) Na rysunku zaznacz pole straty
efektywności społecznej w tej sytuacji. Ile wynosi ta strata? c) Jak nazywa się
opisane zjawisko? Podaj przykład dobra, którego dotyczy.
a) Zob. rysunek. P*= ……...……6…………....; Q*=…………6 ..………….. .
b) Zob. rysunek. Stracie efektywności odpowiada pole …..…EAE’…………
równe ………...…4 ………………………………………………………….... .
c) ….…dobro niepożądane społecznie (np. alkohol, papierosy) ….…………. .
2
Download