P la n studi ó w - Instytut Filozofii UMK

advertisement
Program studiów
Ogólna charakterystyka studiów
Wydział prowadzący kierunek studiów:
Kierunek studiów:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Umiejscowienie kierunku w obszarze
(obszarach) kształcenia:
Forma studiów:
Liczba semestrów:
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji
odpowiadających poziomowi studiów:
Łączna liczba godzin dydaktycznych:
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Specjalność:
Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia
i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku:
Wydział Humanistyczny
Filozofia
Studia pierwszego stopnia
Ogólnoakademicki
H1A, S1A
Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Jednak ze względu na specyfikę kierunku w
poniższym opisie efektów kształcenia wskazano jego związek z obszarem nauk społecznych.
Stacjonarne
6
180
2060
Licencjat
-------Studia filozoficzne przeznaczone są dla osób ciekawych świata, krytycznych i niepokornych, uczą samodzielnego
myślenia, selekcjonowania informacji, analizowania i rozumienia tekstów, prowadzenia dyskusji, formułowania i
uzasadniania swoich własnych przekonań.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego to jest historii filozofii,
logiki, ontologii, teorii poznania oraz etyki. Ma znajomość innych dyscyplin filozoficznych i aktualnego stanu badań w
poszczególnych dyscyplinach. Stosownie do wybranego seminarium dyplomowego zna konkretne tradycje
filozoficzne, koncepcje i szczegółowe zagadnienia. Posiada umiejętność samodzielnej analizy, prezentacji i
interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i
krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Podejmuje
samodzielne poszukiwania światopoglądowe i etyczne, tworzy własny obraz świata i identyfikowania problemów i
wyzwań współczesności.
Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą pracę w instytucjach medialnych, jako redaktor, dziennikarz, komentator,
publicysta itp. Aktualna wiedza na temat tendencji rozwojowych współczesnych mediów i ich roli w różnych
aspektach funkcjonowania współczesnego społeczeństwa informacyjnego daje mu możliwość podjęcia pracy
–1–
Ogólna charakterystyka studiów
Wskazanie związku programu kształcenia
z misją i strategią UMK:
związanej z organizacją, funkcjonowaniem i zarządzaniem nowymi mediami oraz w zawodach związanych z public
relations i zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR). Posiada umiejętności pozwalające na samodzielne podejmowanie
decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych. Absolwent jest
przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Program studiów oraz odpowiednio dobrana kadra nauczycieli akademickich ma na celu między innymi stworzenie
odpowiednich warunków dla rozwoju naukowego, co zgodne jest ze strategią UMK na lata 2011-20 (Uchwała nr 59,
2011, pkt. A1.6); zwiększenia liczby studentów z zagranicy oraz wyjazdów studentów UMK na programy
stypendialne, (pkt. B1.2, B1.3), tworzenia oryginalnej oferty edukacyjnej, zgodnej z ideą Procesu Bolońskiego (pkt. B
1.4), wysokiej jakości nauczania (pkt. B 1.5.)
Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia
oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu
studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w
szczególności studentów, absolwentów, pracodawców:
Program studiów był kilkakrotnie konsultowany i udoskonalany podczas konsultacji z wykładowcami wchodzącymi w
skład minimum kadrowego. Ponadto przeprowadzono konsultacje ze studentami trzeciego roku studiów pierwszego
stopnia na kierunku filozofia ze specjalnością komunikacja społeczna, a całość programu została zaopiniowana przez
Samorząd Studencki WH i zatwierdzona przez Komisję Dydaktyczną.
Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) –
zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia:
Nie dotyczy
–2–
Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia
Moduły
kształcenia
MK-1
Wstęp do filozofii
Przedmioty
Wstęp do filozofii (30 godz. wykł.)
Analiza tekstów filozoficznych I (30 godz. ćw.)
Analiza tekstów filozoficznych II (30 godz. ćw.)
Liczba
pkt.
ECTS
5
4
3
Oblig./
fakult.
O
O
O
Obszar
kształc
Zakładane efekty kształcenia
enia
K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W16
H1A
K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08,
H1A
K_U12, K_U20
H1A
K_K02, K_K08
MK-2
Historia filozofii
MK-3
Przedmioty
kierunkowe
MK-4
Zajęcia z języka
obcego dla filozofów
Historia filozofii starożytnej
(60 godz. wykł. + 60 godz. ćw.)
Historia filozofii średniowiecznej (30 godz. w.)
Historia filozofii nowożytnej (60 godz. wyk.
+ 60 godz. ćw.)
Historia filozofii współczesnej*
(120 godz. wykł.)
Historia filozofii polskiej (30 godz. wykł.)
Etyka (30 godz. w + 30 godz. ćw.)
Estetyka (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Logika I (60 godz. wykł.+ 60 godz. ćw.)
Ontologia (30 godz. wykł.)
Teoria poznania (30 godz. w. + 30 godz. ćw.)
Filozofia nauki (30 godz. wykł.)
10
O
H1A
5
10
O
O
H1A
H1A
Filozofia kultury (60 godz. wykł.)
Antropologia filozoficzna (30 godz. w. + 30
godz. ćw.)
Język łaciński (60 godz. ćw.)
K_W08, K_W09, K_W10, K_W16
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,
K_U11, K_U13, K_U21
K_K02, K_K09
Sposoby weryfikacji
efektów kształcenia
Bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność. testy
kontrolne. końcowa praca
zaliczeniowa/kolokwium/egzamin
bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność; testy
kontrolne; końcowa praca
zaliczeniowa/kolokwium/egzamin
12
O
H1A
5
6
7
10
5
7
5
O
O
O
O
O
O
O
6
7
O
O
2
O
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A,
S1A
H1A
H1A,
S1A
H1A
–3–
K_W02, K_W04, K_W15
K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10,
K_U11, K_U13, K_U17, K_U20, K_U20,
K_U21
K_K02, K_K03, K_K06, K_K09
bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność. testy
kontrolne. końcowa praca
zaliczeniowa/kolokwium/egzamin
Czyta ze zrozumieniem i rozumie proste
teksty filozoficzne. Z pomocą słownika
korzysta z tekstu oryginalnego w celu
poszerzenia swojej wiedzy filozoficznej.
Bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność. Testy
kontrolne. Końcowa praca
Moduły
kształcenia
Przedmioty
Liczba
pkt.
ECTS
Oblig./
fakult.
Obszar
kształc
enia
Zakładane efekty kształcenia
Kompetencje społeczne: K_K06
K_W05
K_U07, K_U15, K_U16
K_W11, K_W12, K_W13
K_U10; K_K09
K_W11, K_W12, K_W15
K_U01, K_U02, K_U07, K_U10
K_K09
Translatorium z j. obcego
(do wyboru j. ang., niem., fr. - 30 godz. lab.)
Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub oferowane
na innym kierunku studiów
Konwersatoria, wykłady monograficzne
4
O
H1A
4x2
O/F
4
F
H1A,
S1A
H1A
MK-7
Seminarium
dyplomowe
Seminarium licencjackie (90 godz.)
15
O
H1A
MK-8
Zajęcia
z wychowania
fizycznego
Wychowanie fizyczne (60 godz.)
2
O
H1A
MK-9
Lektorat
z języka obcego
MK10
Praktyki
Język obcy nowożytny
(120 godz.)
5
O
H1A
K_W02, K_W07, K_W10, K_W15, K_W18,
K_W19
K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U10,
K_U14, K_U17, K_U19
K_K01, K_K05
Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej.
Posiada umiejętności włączenia się w
prozdrowotny styl życia z wyborem
aktywności na całe życie oraz
kształtowania postaw sprzyjających
aktywności fizycznej na całe życie.
Promuje społeczne i kulturowe znaczenie
sportu i aktywności fizycznej oraz
pielęgnuje własne upodobania z zakresu
kultury fizycznej.
Znajomość języka na poziomie B2.
Praktyki studenckie
(120 godz.)
8
O
H1A,
S1A
K_U18, K_U19
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07
MK-5 Zajęcia
ogólnouczelniane **
MK-6
Przedmioty
do wyboru
–4–
Sposoby weryfikacji
efektów kształcenia
zaliczeniowa/kolokwium
Zaliczenie ustne lub
pisemne
Bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność. Testy
kontrolne. Końcowa praca
zaliczeniowa/kolokwium
Referat + prezentacja.
Praca pisemna.
Przygotowanie pracy
licencjackiej.
Obrona pracy licencjackiej
Zaliczenie praktyczne
Bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność. Testy
kontrolne. Kolokwium
Zaliczenie z oceną
Moduły
kształcenia
MK-11
Przedmioty
przygotowawcze
MK-12***
Specjalistyczny nr 1:
Ogólnofilozoficzny
(ścieżka „niebieska”)
MK-13 ***
Specjalistyczny nr 2:
Antropologia
i psychologia
egzystencjalna
(ścieżka „zielona”)
MK-14 ***
Specjalistyczny nr 3:
Komunikacja
społeczna
(ścieżka „żółta”)
Przedmioty
Technologia pracy umysłowej i technologie
informatyczne (30 godz.)
BHP
Filozofia polityki (30 godz. w. + 30 godz. ćw.)
Filozofia jako sposób życia (30 godz. ćw.)
Hermeneutyka (30 godz. wykł.)
Filozofia religii (30 godz. w. + 15 godz. ćw.)
Specyfika humanistyki (30 godz. wykł.)
Filozofia średniowieczna (30 godz. kon.)
Lektury ze współ. filozofii niem. (60 godz. kon.)
Lektury ze współ. filozofii ang. (30 godz. kon.)
Lektury ze współ. filozofii fran. (30 godz. kon.)
Wstęp do psychologii egzystencjalnej (30 godz.
wykł. + 30 godz. ćw.)
Psychologia ogólna (30 godz. w.+30 godz. ćw.)
Specyfika humanistyki (30 godz. wykł.)
Filozofia jako sposób życia (30 godz. ćw.)
Antropologia fizyczna (30 godz. wykł.)
Filozofia egzystencjalna (15 godz. w. + 30 godz.
ćw.)
Psychoanaliza (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Terapia filozoficzna (30 godz. ćw.)
Filozofia polityki (30 godz. w. + 30 godz. ćw.)
Psychologia komunikacji (30 godz. wykł.)
Socjologia komunikacji (30 godz. wykł.)
Retoryka i erystyka (30 godz. ćw.)
Wartości w komunikowaniu (30 godz. wykł.)
Liczba
pkt.
ECTS
1
Oblig./
fakult.
O
Obszar
kształc
Zakładane efekty kształcenia
enia
H1A, K_W19
K_K03, K_K05
S1A
0
4
3
3
4
3
3
4
3
3
5
O
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
4
3
3
3
4
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
5
4
4
3
3
2
3
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
–5–
K_W11, K_W12, K_W15
K_U01, K_U02, K_U07, K_U10
K_K09
Sposoby weryfikacji
efektów kształcenia
Bieżące przygotowanie do
zajęć oraz aktywność.
Zadanie zaliczeniowe
Test
Bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność. Testy
kontrolne. Końcowa praca
zaliczeniowa/kolokwium/eg
zamin
K_W11, K_W12, K_W15
K_U01, K_U02, K_U07, K_U10
K_K09
Bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność. Testy
kontrolne. Końcowa praca
zaliczeniowa/
kolokwium/egzamin
K_W11, K_W12, K_W15
K_U01, K_U02, K_U07, K_U10
K_K09
Bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność. Testy
kontrolne. Końcowa praca
zaliczeniowa/kolokwium/eg
zamin
Moduły
kształcenia
Przedmioty
Warsztaty medialne (45 godz. warsztatów)
Hermeneutyka (30 godz. wykładu)
Filozofia dialogu (30 godz. wykł.)
Komunikacja symboliczna (30 godz. wykł.)
Emisja głosu i trening wystąp. (30 godz. ćw.)
* Student wybiera historię filozofii niemieckiej, anglosaskiej lub francuskiej
** Student w ciągu 3 lat musi zdobyć 8 ECTS
*** Student realizuje wybrany moduł w ciągu 3 lat.
Liczba
pkt.
ECTS
3
3
3
3
3
Oblig./
fakult.
O/F
O/F
O/F
O/F
O/F
Obszar
kształc
enia
H1A
H1A
H1A
H1A
H1A
Sposoby weryfikacji
efektów kształcenia
Zakładane efekty kształcenia
Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS*
A - Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
B - Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych
C - Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla
określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia
Moduły kształcenia
MK-1
Wstęp do filozofii
MK-2
Historia filozofii
Przedmioty
Wstęp do filozofii (30 godz. wykł.)
Analiza tekstów filozoficznych I (30 godz. ćw.)
Analiza tekstów filozoficznych II (30 godz. ćw.)
Historia filozofii starożytnej (60 godz. wykł. + 60 godz. ćw.)
Historia filozofii średniowiecznej (30 godz. wykł.)
Historia filozofii nowożytnej (60 godz. wykł. + 60 godz. ćw.)
Historia filozofii współczesnej (120 godz. wykł.)
Historia filozofii polskiej (30 godz. wykł.)
–6–
A
B
C
1
1
1
4
1
4
4
1
1
3
2
2
1
2
2
1
4
3
3
10
5
10
12
5
Moduły kształcenia
MK-3
Przedmioty kierunkowe
MK-4 Zajęcia z języka obcego dla filozofów
MK-5 Zajęcia ogólnouczelniane lub
oferowane na innym kierunku studiów
MK-6 Przedmioty do wyboru
MK-7 Seminarium dyplomowe
MK-8 Wychowanie fizyczne
MK-9 Lektorat z języka obcego
MK-10 Praktyki
MK-11 Przedmioty przygotowawcze
MK-12 Specjalistyczny nr 1:
Ogólnofilozoficzny
(ścieżka „niebieska”)
MK-13 Specjalistyczny nr 2:
Antropologia i psychologia
Przedmioty
A
B
C
Etyka (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Estetyka (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Logika I (60 godz. wykł. + 60 godz. ćw.)
Ontologia (60 godz. wykł.)
Współczesna filozofia kultury (60 godz. wykł.)
Teoria poznania (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Filozofia nauki (30 godz. wykł.)
Antropologia filozoficzna (30 godz. wykł + 30 godz. ćw.)
Język łaciński (60 godz. ćw.)
Translatorium z j. obcego* (* do wyboru j. ang., niem., fr.; 30 godz. lab.)
Zajęcia ogólnouczelniane (4x30 godz. wykł.)
2
2
4
2
2
2
1
2
2
1
4
2
2
3
1
1
2
1
2
2
2
2
6
6
10
5
6
7
5
6
2
4
8
Konwersatorium, wykład monograficzny (2x30 godz.)
Seminarium licencjackie (90 godz.)
Wychowanie fizyczne (60 godz.)
Język obcy nowożytny (120 godz.)
Praktyki studenckie (120 godz.)
Technologia pracy umysłowej i technologie informatyczne (30 godz.)
2
3
2
4
4
1
2
6
2
4
4
1
4
15
2
5
8
1
BHP
Filozofia średniowieczna (30 godz. konwer.)
Filozofia religii (30 godz. wykł. + 15 godz. ćw.)
Specyfika humanistyki (30 godz. wykł.)
Filozofia polityki (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Filozofia jako sposób życia (30 godz. ćw.)
Hermeneutyka (30 godz. wykł.)
Lektury ze współczesnej filozofii niem. (60 godz. ćw.)
Lektury ze współczesnej filozofii ang. (30 godz. ćw.)
Lektury ze współczesnej filozofii fran. (30 godz. ćw.)
Wstęp do psychologii egzystencjalnej (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Antropologia fizyczna (30 godz. wykł.)
0
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
0
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
0
3
4
3
4
3
3
4
3
3
5
3
–7–
Moduły kształcenia
Egzystencjalna
(ścieżka „zielona”)
MK-14 Specjalistyczny nr 3:
Komunikacja społeczna
(ścieżka „żółta”)
Przedmioty
A
Specyfika humanistyki (30 godz. wykł.)
Filozofia jako sposób życia (30 godz. ćw.)
Psychologia ogólna (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Psychoanaliza (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Terapia filozoficzna (30 godz. ćw.)
Filozofia egzystencjalna (15 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Wartości w komunikowaniu (30 godz. wykł.)
Emisja głosu i trening wystąpień (30 godz. warszt.)
Komunikacja symboliczna (30 godz. wykł.)
Psychologia komunikacji (30 godz. wykł.)
Socjologia komunikacji (30 godz. wykł.)
Filozofia polityki (30 godz. wykł. + 30 godz. ćw.)
Hermeneutyka (30 godz. wykł.)
Retoryka i erystyka (30 godz. ćw.)
Warsztaty medialne (45 godz. warszt.)
Filozofia dialogu (30 godz. wykł.)
Razem:
Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia:
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów
(w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia):
Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 23 czerwca 2015 r.
……………………………………………….
(podpis Dziekana)
C
1
3
2
3
3
4
3
5
2
4
2
4
1
3
2
3
1
3
1
3
1
3
2
4
1
3
2
2
2
3
1
3
95
182
31,79% (57pkt/182 pkt)
Nie dotyczy
Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016.
–8–
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
93
B
Plan studiów
Wydział prowadzący kierunek studiów:
Kierunek studiów:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Specjalność:
Liczba semestrów:
Liczba punktów ECTS:
Łączna liczba godzin dydaktycznych:
Wydział Humanistyczny
Filozofia
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarne
------6
180
2060
Semestr I*
Kod przedmiotu
w USOS
Forma
zajęć
Liczba
godzin
w
ćw
w
ćw
w
ćw
w/ćw
30
30
30
30
30
30
30
Liczba
pkt.
ECTS
4
3
0
0
0
2
2
ćw
30
240
1
12
Forma
zajęć
Liczba
godzin
MK-1 Analiza tekstów filozoficznych II
ćw
30
Liczba
pkt.
ECTS
3
MK-2 Historia filozofii średniowiecznej
w
30
4
egz
w
ćw
w
w
w
ćw
ćw
k/w
ćw
w/ćw
30
30
30
30
30
30
30
30
5
min. 90
w ciągu I
roku
min. 395
6
4
5
6
4
2
2
3
0
min. 9
w ciągu
I roku
min. 48
egz
z/o
egz
egz
egz
z/o
z/o
z/o
z
Nazwa modułu/przedmiotu
MK-1 Wstęp do filozofii
MK-1 Analiza tekstów filozoficznych I
MK-2 Historia filozofii starożytnej
MK-3 Współczesna filozofia kultury
MK-4 Język łaciński
MK-5 Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub
oferowane na innymi kierunku studiów
MK-11 Technologia pracy umysłowej i inform.
Razem:
Forma
zaliczenia
egz
z/o
całoroczny
całoroczny
z/o
z/o
z/o
Semestr II
Kod przedmiotu
w USOS
Nazwa
modułu/przedmiotu
MK-2 Historia filozofii starożytnej
MK-2 Historia filozofii polskiej
MK-3 Współczesna filozofia kultury
MK-3 Etyka
MK-4 Język łaciński
MK-6 Przedmioty do wyboru – konw., w. mon.
MK-11 BHP
MK-12-/14 Zajęcia ścieżki specjalizacyjnej**
Razem:
Forma
zaliczenia
z/o
Semestr III
Nazwa
modułu/przedmiotu
Forma
zajęć
Liczba
godzin
MK-2 Historia filozofii nowożytnej
w
ćw
w
w
ćw
lab
w/ćw
30
30
30
30
30
30
30
Liczba
pkt.
ECTS
0
0
5
0
0
4
2
k/w
lekt.
30
60
300
3
2
16
Kod przedmiotu
w USOS
MK-3 Ontologia
MK-3 Logika I
MK-4 Translatorium z j. obcego
MK-5 Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub
oferowane na innymi kierunku studiów
MK-6 Przedmioty do wyboru – konw., w. mon.
MK-9 Język obcy nowożytny
Razem:
Forma
zaliczenia
całoroczny
egz
całoroczny
z/o
z/o
z/o
z/o
Semestr IV
Kod przedmiotu
w USOS
Nazwa modułu/przedmiotu
MK-2 Historia filozofii nowożytnej
MK-3 Logika I
MK-3 Filozofia nauki
MK-7 Seminarium licencjackie
MK-9 Język obcy nowożytny
MK-12/14 Zajęcia ścieżki specjalizacyjnej**
Razem:
Forma
zajęć
Liczba
godzin
w
ćw
w
ćw
w
sem
lekt
w/ćw
30
30
30
30
30
30
60
min.
180
w ciągu
II roku
405
Liczba
pkt.
ECTS
6
4
6
4
5
2
3
min.
14
w ciągu
II roku
44
Forma
zaliczenia
egz
z/o
egz
z/o
egz
z/o
egz
Semestr V
Kod przedmiotu
w USOS
Nazwa modułu/przedmiotu
MK-2 Historia filozofii współczesnej
MK-3 Teoria poznania
MK-3 Estetyka
MK-3 Antropologia filozoficzna
MK-5 Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub
oferowane na innymi kierunku studiów
MK-8 Wychowanie fizyczne
MK-7 Seminarium licencjackie
Forma
zajęć
Liczba
godzin
w
w
ćw
w
ćw
w
ćw
w
ćw
w/ćw
30
30
30
30
30
15
15
15
15
30
Liczba
pkt.
ECTS
4
2
2
4
2
0
0
0
0
2
ćw
sem
30
30
300
1
0
17
z/o
całoroczny
Forma
zajęć
Liczba
godzin
Liczba
pkt. ECTS
Forma
zaliczenia
w
w
w
ćw
w
ćw
w/ćw
30
30
15
15
15
15
30
4
2
4
2
4
2
2
egz
z/o
egz
z/o
egz
z/o
z/o
Razem:
Forma
zaliczenia
egz
z/o
z/o
egz
z/o
całoroczny
całoroczny
z/o
Semestr VI
Kod przedmiotu
w USOS
Nazwa modułu/przedmiotu
MK-2 Historia filozofii współczesnej
MK-3 Estetyka
MK-3 Antropologia filozoficzna
MK-5 Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub
oferowane na innymi kierunku studiów
MK-7 Seminarium licencjackie
MK-8 Wychowanie fizyczne
MK-10 Praktyki studenckie
MK-12/14 Zajęcia ścieżki specjalizacyjnej**
Razem:
sem
ćw
30
13
30
1
120
8
pozostałe pozostałe
do puli
do puli
345
30
420
49
egz
z/o
z/o
* Na Wydziale Humanistycznym obowiązuje rozliczenie roczne.
** Do wyboru jedna ze ścieżek specjalizacyjnych MK-12, MK-13, MK-14.
Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016.
Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 23 czerwca 2015 r.
……………………………………………….
(podpis Dziekana)
Download