Być Kobietą Ubezpieczoną -------------

advertisement
Być Kobietą Ubezpieczoną
-------------Ubezpieczenia na Życie
MACIF Życie TUW

pierwsze otwarte dla wszystkich Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych w Polsce, oferujące ubezpieczenia na życie

udziela ochrony ubezpieczeniowej swoim członkom na zasadzie
wzajemności

założycielami są europejska grupa MACIF i MUTAVIE, spółka
grupy MACIF oferująca ubezpieczenia na życie

proponowane ubezpieczenia na życie to rozwiązania
odpowiadające rzeczywistym potrzebom ubezpieczonych: jasne,
proste i przejrzyste, w przystępnej cenie oraz wysokiej jakości
obsługi
Specyficzna sytuacja kobiet
wynikająca z uwarunkowań
społeczno - ekonomicznych

Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni i to najczęściej
mężczyźni dysponują środkami finansowymi (mężczyźni deklarują
zarobki wyższe o 33% od kobiet wg Diagnozy Społecznej 2005)

Kobiety bardziej odczuwają finansowe konsekwencje różnych
zdarzeń losowych takich jak: rozwód, śmierć małżonka lub
konieczność wsparcia finansowego dla dzieci lub rodziców
…podczas kiedy potrzeba bezpieczeństwa finansowego i dążenie do
samodzielności finansowej są równie silne u kobiety, jak u mężczyzny
Elementy określające potrzeby kobiet w
ubezpieczeniach na życie

Długość życia i związane z tym statystycznie wyższe
prawdopodobieństwo przeżycia małżonka

Okresy przerwy w pracy : macierzyństwo, urlop wychowawczy
wpływające niekorzystnie na wysokość zarobków i utrudniające
integrację na rynku pracy (procent zatrudnienia kobiet stanowi 38% a
mężczyzn 51%, wg GUS z 2005 roku )

Zmiany zachodzące w społeczeństwie : wzrost liczby rozwodów
(+16% między 2003 i 2004 wg GUS), liczby samotnych kobiet,
samotnych matek ( 19% ogółu rodzin w 2002 roku), nieformalnych
związków, wydłużający się okres nauki dzieci i życia dziadków
…jeszcze większa niż u mężczyzn potrzeba zagwarantowania
bezpieczeństwa finansowego na wypadek śmierci czy inwalidztwa
przy dużo niższych możliwościach finansowych
Ryzyko śmierci
nie jest identyczne dla mężczyzn i dla kobiet :

W razie wypadku : umieralność młodych mężczyzn
jest większa niż kobiet

mężczyźni w przedziale wieku 20-24 lata stanowili 9%
wszystkich ofiar wypadków komunikacyjnych, a kobiety 2%;
wg GUS 2003

W razie choroby : kobiety cieszą się lepszym
zdrowiem, ich statystyczna długość życia jest większa
niż mężczyzn


mężczyźni : 70,8 lat,
kobiety : 79,4 lat, wg GUS z 2005 roku
MACIF Życie TUW przy ustalaniu
wysokości składki indywidualnego
ubezpieczenia na życie Acti OCHRONA
obejmującego ochroną ubezpieczeniową
życie oraz trwałe i całkowite inwalidztwo
ubezpieczonego wzięło pod uwagę
przedstawione wcześniej obiektywne
kryteria
Zastosowanie tej zasady pozwala na
przykład samotnym matkom, których
dochody są statystycznie o 30% niższe
niż mężczyzn zabezpieczyć przyszłość
swoich dzieci na wypadek
nieszczęśliwego zdarzenia losowego.
Przykłady podstawowej rocznej składki
Acti OCHRONA
SU : 100 000 złotych

Wiek ubezpieczonego : 30 lat


Składka płacona przez mężczyznę :
Składka płacona przez kobietę :

Wiek ubezpieczonego : 40 lat


Składka płacona przez mężczyznę :
Składka płacona przez kobietę :

Wiek ubezpieczonego : 50 lat

Składka płacona przez mężczyznę :
Składka płacona przez kobietę :

329 PLN
187 PLN
591 PLN
283 PLN
1352 PLN
597 PLN
Zakres ubezpieczenia : życie oraz trwałe i całkowite inwalidztwo
Dziękuję za uwagę
www.macif.pl
Download