cyfrowy zegar steruj¥cy

advertisement
CYFROWY ZEGAR STERUJĄCY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zastosowanie i opis
Jest to zegar sterujący odbiornikami 230 V AC. Maksymalne dopuszczalne obciążenie dla odbiorników o oporze rzeczywistym wynosi 16 A,
a dla indukcyjnych – 2,5 A, czyli odpowiednio – 3680 W i 575 W. Urządzenie to przewidziano do montażu na szynie DIN w skrzynkach
rozdzielczych, wyłącznie w suchych i zamkniętych pomieszczeniach, oraz do eksploatacji zgodnej z normami. Zasilanie z sieci
energetycznej o napięciu 230 V AC 50 Hz. Sterować można za pomocą tego urządzenia oświetleniem, automatycznymi żaluzjami,
systemami nawadniającymi itp.
Przełącznik czasowy zegara stawia do dyspozycji 12 programowanych punktów – 6 punktów włączenia i 6 punktów wyłączenia, co daje
tygodniowo 84 sygnały sterujące dla odbiorników. Najkrótszy czas pomiędzy włączeniem, a wyłączeniem wynosi 1 minutę. Aktualny stan
zegara monitorowany jest na wyświetlaczu LCD. Dodatkowo zegar zawiera funkcję „przypadkowej kolejności”, oraz prosty przełącznik
czasów – zimowego na letni i odwrotnie.
Zapisane w pamięci zegara programy można w każdej chwili zdeaktywować i sterowany odbiornik załączyć / wyłączyć ręcznie.
Zaprogramowane czasy zabezpieczone są przed przerwą w zasilaniu za pomocą wbudowanego akumulatorka NiCd na okres do 150 godzin
(przy 20°C) przerwy.
Montaż i uruchomienie
Uwaga ! Podłączanie zegara w obwody zasilające z sieci energetycznej, oraz w obwody zasilania sterowanych odbiorników, winno się
odbywać w warunkach wyłączonego napięcia. Instalacja elektryczna w tym czasie powinna być zabezpieczona przed niepowołanym /
przypadkowym włączeniem.
•
•
Podłączyć zaciski 1 i 2 zegara do zasilania 230 V AC.
Podłączyć kabel odbiornika, który ma być sterowany – do zacisków 3 i 5 (włączanie), lub 3 i 4 (wyłączanie).
•
Włączyć zasilanie. Wbudowany akumulatorek podtrzymujący pamięć
potrzebuje ok. 6 minut na doładowanie się.
Za pomocą cienko zakończonego przedmiotu (np. długopisu) nacisnąć
przycisk RESET, w celu wyzerowania ustawień.
•
Obsługa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PROGRAM
RESET
Dzień
Godzina
Minuta
RECALL (odwołanie)
OVERRIDE (unieważnienie)
Czas
Ustawienie aktualnego czasu
Przed rozpoczęciem programowania czasów włączeń i wyłączeń sterowanych odbiorników należy najpierw wpisać aktualny czas.
Przytrzymując przycisk „Czas” (8) wybrać:
•
przyciskiem 3 aktualny dzień tygodnia,
•
przyciskiem 4 aktualną godzinę,
•
przyciskiem 5 aktualną minutę i zwolnić przycisk 8.
Uwaga !
•
Dłuższe przytrzymanie przycisku godzin, lub minut, powoduje szybsze „przewijanie” liczb.
•
Aktualny czas należy ustawiać w trybie „Czas zimowy”. Jeśli programujemy zegar w okresie letnim, należy ustawić aktualny czas
według czasu zimowego (1 godzinę wcześniej), naciskając na koniec jednocześnie przycisk „Czas” (8) i „OVERRIDE” (7).
Przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym
-
poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku „Czas” (8) i „OVERRIDE” (7).
Programowanie czasów włączeń i wyłączeń sterowanego odbiornika
•
•
•
•
Urządzenie stawia do dyspozycji 12 programowalnych czasów przełączeń. Wybór czasu włączenia („ON”) miejsca, które winno zostać
zaprogramowane (np. „1 ON”), poprzez wielokrotne naciskanie „P” (1).
Przyciskiem „Dzień” (3) można wybrać dzień, lub dni, gdy zegar powinien załączyć sterowane urządzenie. Program może być
włączany codziennie, w dni robocze, tylko na weekend, co drugi dzień, lub tylko w jednym dniu – zawsze o tej samej godzinie. Dni, na
które ustawiony jest program, wyświetlone są na LCD (np. SA, SU).
Wielokrotnym naciskaniem godzin i minut (przyciski 4 i 5) wybrać żądany czas załączenia.
Naciśnięciem jeden raz „P” (PROGRAM) wybrać czas wyłączenia (OFF) programu.
•
Wielokrotnym naciskaniem godzin i minut (przyciski 4 i 5) wybrać żądany czas wyłączenia.
Miejsce jest zaprogramowane. Identycznie postępujemy dla pozostałych miejsc programowych.
Uwaga !
Należy zwrócić uwagę, żeby ustawione czasy włączeń i wyłączeń nie przecinały się wzajemnie.
Na zakończenie programowania koniecznie nacisnąć przycisk „Czas” (8) – w przeciwnym wypadku ustawienie nie zostaną
zapamiętane.
Jeśli podczas programowania, przez dłużej niż 2 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to urządzenie automatycznie przejdzie
w tryb wyświetlania aktualnego czasu.
Funkcja RECALL (odwołanie)
Umożliwia ona użytkownikowi deaktywowanie programów, bez ich kasowania.
•
Wybrać przyciskiem PROGRAM (1) czas wyłączenia / włączenia, który ma zostać zdeaktywowany.
•
Za pomocą cienkiego narzędzia (np. długopisu) nacisnąć RESET (6). Na LCD ukaże się wtedy symbol „- -„, jako potwierdzenie
deaktywacji wybranego czasu.
•
Naciśnięciem przycisku „Czas” (8) potwierdzić użycie funkcji „RECALL”. Inne, wybrane czasy, deaktywuje się w identyczny sposób.
•
W celu ponownej aktywacji należy uprzednio zdeaktywowany czas wybrać przyciskiem PROGRAM (1) i uaktywnić przyciskiem
„Godzina” (4). Z wyświetlacza znika symbol „- -„ i ukazuje się zaprogramowany czas.
Funkcja „przypadkowej kolejności”
Jeśli zostanie uaktywniona, to zapamiętane uprzednio programy uruchamiane są z przypadkowymi opóźnieniami – od 2 do 32 minut, co
podczas nieobecności domowników doskonale symuluje aktywność w domu, poprzez nieregularne załączanie i wyłączanie np. oświetlenia.
•
W celu aktywacji funkcji nacisnąć jednocześnie „Czas” (8) i PROGRAM (1). Na LCD ukazuje się „RD” (random = przypadkowo).
•
W celu deaktywacji – ponownie jednocześnie użyć przycisków 8 i 1. Symbol „RD” znika z wyświetlacza.
Uwaga ! W przypadku przewidywania zastosowania tej funkcji – należy uwzględnić podczas programowania warunek wzajemnego „nie
przecinania się” czasów załączania i wyłączania, tzn. pomiędzy poszczególnymi czasami musi leżeć różnica co najmniej 33 minut. Podczas
trwania czasu zwłoki na LCD symbol „RD” miga.
Tryb ręczny
Na wyświetlaczu każdorazowo sygnalizowany jest status wyjścia sterującego zegara.
AUTO OFF
AUTO ON
ON
OFF
- tryb automatyczny, stan wyjścia sterującego - „OFF”, kontakty 3 i 5 rozłączone.
- tryb automatyczny, stan wyjścia sterującego - „ON”, kontakty 3 i 5 zwarte.
- tryb ręczny, stan wyjścia sterującego – „ON”, kontakty 3 i 5 zwarte.
- tryb ręczny, stan wyjścia sterującego – „OFF”, kontakty 3 i 5 rozłączone.
Przełączanie z trybu automatycznego na ręczny odbywa się przyciskiem OVERRIDE (7). W trybie ręcznym nie są aktywne żadne programy,
a wyjście sterujące zegara pozostaje permanentnie w stanie „ON”, lub „OFF”.
Uwaga ! Jeśli realizowane mają być ustawione wcześniej programy – należy się upewnić, że na LCD widnieje symbol „AUTO OFF”,
względnie „AUTO ON”.
Dane techniczne
Napięcie zasilania..........................................................:
Prąd obciążenia wyjścia.................................................:
Dopuszczalna moc obciążenia.......................................:
- przy oporze rzeczywistym obciążenia:
- przy oporze indukcyjnym obciążenia:
Temperatura pracy.........................................................:
Dokładność zegara.........................................................:
Czas podtrzymania pamięci...........................................:
Zasilanie podtrzymania pamięci....................................:
Standard ochrony...........................................................:
Minimalny czas załączenie / wyłączenie.......................:
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)...................................:
230 V AC / 50 Hz
maks. 16 A przy obciążeniu rzeczywistym
maks. 2,5 A przy obciążeniu indukcyjnym
3680 W
575 W
0°C do +55°C
+/- 1,5 sekundy na dzień, przy 23°C
150 h przy 20°C
Akumulatorek NiCd
IP 20
1 minuta
ok. 18 x 90 x 68 mm
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards