02 Wronska.p65

advertisement
PRACA POGLĄDOWA
ISSN 1643–0956
Anna Wrońska
Zakład Psychiatrii Biologicznej, Akademia Medyczna w Gdańsku
Zaburzenia osobowości typu borderline
(zaburzenia z pogranicza)
— epidemiologia, etiologia, leczenie
Borderline personality disorder — epidemiology, etiology, treatment
STRESZCZENIE
Osobowość typu borderline należy do zaburzeń osobowości. Charakteryzuje się skłonnością do działań
impulsywnych, niestabilnością afektywną, zachowania, relacji interpersonalnych oraz brakiem samokontroli. W niniejszej pracy starano się przedstawić
współczesne poglądy na temat etiologii, klasyfikacji
oraz metod leczenia tego zaburzenia.
słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, osobowość
typu borderline, psychoterapia
ABSTRACT
Borderline personality disorder is a chronic psychiatric disorder, which belongs to the group of personality disorders, characterized by marked impulsivity, poor impulse control, instability in mood,
behaviour and interpersonal relationships. In this
paper author present current views on etiology,
classifications and treatment, both pharmacological
and psychotherapeutical.
key words: personality disorders, borderline personality, psychotherapy
Wstęp
Zaburzenia osobowości typu borderline (zaburzenia z pogranicza) charakteryzują się obecnością
Adres do korespondencji: lek. Anna Wrońska
Zakład Psychiatrii Biologicznej AMG
ul. Dębinki 7, 80–211 Gdańsk
tel.: (058) 349 26 55, faks: (058) 349 17 95
e-mail: [email protected]
Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007; 7 (4): 161–169
Copyright © 2007 Via Medica
zachowań impulsywnych, niestabilnością emocjonalną oraz skłonnościami do podejmowania działań
samouszkadzających.
Termin „borderline” odwołuje się do dawnej teorii
mówiącej o patologii z pogranicza nerwicy i psychozy. Jego autorem jest Adolf Stern, który w 1938 roku
wyodrębnił u swoich pacjentów 10 cech związanych
z pogarszaniem się ich stanu, oporem wobec leczenia
psychoanalitycznego lub brakiem współpracy w terapii. Były to: narcyzm, ból psychiczny, nadwrażliwość,
sztywność psychiki i ciała, negatywna reakcja terapeutyczna, poczucie mniejszej wartości, masochizm,
brak poczucia bezpieczeństwa, mechanizmy projekcyjne i zaburzenia w badaniu rzeczywistości. Poglądy Roberta Knighta (1953) uznaje się za pierwsze
próby zastosowania psychologii ego do zrozumienia stanów z pogranicza. Jego zdaniem, u podłoża
tych zaburzeń leżała słabość ego, a same zaburzenia stanowiły stan pośredni między neurotycznym
a psychotycznym poziomem funkcjonowania. Większość pierwszych opisów zaburzeń z pogranicza opierała się na epizodycznych relacjach klinicznych. Dopiero Grinker i wsp. (1968) przeprowadzili istotne
badania obejmujące liczną grupę pacjentów, których
trudno było zdiagnozować i dlatego uznano, że cierpią oni na zaburzenia z pogranicza [1].
Kryteria rozpoznania zaburzeń
osobowości typu borderline
na podstawie klasyfikacji DSM IV-TR
I ICD-10 [2]
Osobowość typu borderline definiuje się jako
dominujący wzorzec zachowania, charakteryzujący
się zaburzeniami w kontaktach interpersonalnych,
niestabilnością własnej osoby, emocji oraz skłonno-
www.psychiatria.med.pl
161
Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007, tom 7, nr 4
ścią do zachowań impulsywnych, mający swój początek w okresie wczesnej dorosłości.
Do postawienia diagnozy konieczne jest spełnienie przynajmniej 5 spośród niżej wymienionych
9 kryteriów:
— niestabilność emocjonalna, prowadząca do częstych zmian nastroju (nasilone stany dysforii, drażliwości, lęku, zazwyczaj trwające kilka godzin,
rzadko dłużej niż kilka dni);
— wybuchy gniewu, stany złości, trudności w kontrolowaniu gwałtownych zachowań, skłonność
do kłótliwego zachowania, konfliktów;
— długotrwałe uczucie pustki wewnętrznej;
— powtarzające się zachowania suicydalne, groźby, samookaleczenia;
— zachowania impulsywne w przynajmniej 2 obszarach, mogące stanowić zagrożenie (nadużywanie
substancji psychoaktywnych, nadmierne wydawanie pieniędzy, objadanie się, ryzykowne zachowania seksualne, niebezpieczna jazda samochodem);
— angażowanie się w intensywne i niestabilne
związki;
— usilne próby uniknięcia prawdziwego lub wyimaginowanego porzucenia;
— zaburzenie obrazu własnej osoby, swoich celów,
preferencji seksualnych;
— przemijające, związane ze stresem zaburzenia
pseudopsychotyczne lub dysocjacyjne.
Zaburzenia osobowości typu borderline należą
w klasyfikacji Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, fourth edition (DSM-IV) do Clusteru B zaburzeń osobowości, obok osobowości antysocjalnej, histrionicznej i narcystycznej. W klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10
z 1994 roku znajduje się termin „osobowość chwiejna emocjonalnie”. Wyróżnia się dwa warianty tego
zaburzenia:
— typ impulsywny, charakteryzujący się wyraźną
skłonnością do działań impulsywnych bez
uwzględnienia ich konsekwencji, skłonnością do
konfliktów, łatwością wybuchania gniewem lub
przemocą, niestabilnym nastrojem;
— typ borderline (z pogranicza), w którym impulsywności i upośledzeniu kontroli popędów towarzyszy zaburzenie obrazu siebie, swoich celów
i wewnętrznych preferencji, skłonność do angażowania się w intensywne i niestabilne związki,
usilne próby uniknięcia doświadczenia porzucenia, powtarzające się groźby lub działania samouszkadzające, stałe uczucie pustki wewnętrznej [3].
Najczęściej opisywanymi cechami osobowości
z pogranicza są zaburzenia afektu, zachowania impulsywne o autodestrukcyjnym charakterze, pozor-
162
nie dobre przystosowanie społeczne, powierzchowne, zależnościowe związki z otoczeniem, nierzadko
nacechowane zachowaniami manipulacyjnymi.
W badaniach psychologicznych osoby te uzyskują
wyniki wskazujące na myślenie dziwaczne, dereistyczne i nielogiczne.
Epidemiologia
Częstość występowania zaburzeń osobowości
typu borderline w populacji ogólnej wynosi około
1–2% [4–6], 80% pacjentów stanowią kobiety [7].
Wśród pacjentów korzystających z ambulatoryjnej
opieki psychiatrycznej chorzy z osobowością borderline stanowią do 10%, wśród pacjentów korzystających z opieki szpitalnej — do 20% [4–6]. Czterdzieści jeden procent pacjentów przebywających na oddziałach ratunkowych z powodu wielokrotnych prób
samobójczych spełnia kryteria rozpoznania osobowości borderline [8].
Objawy stwierdzane u pacjentów z osobowością borderline występują także w innych zaburzeniach
psychicznych, co może prowadzić do mylnej diagnozy.
Najczęściej zamiast osobowości borderline rozpoznaje
się dużą depresję, chorobę afektywną dwubiegunową
lub nawet schizofrenię. Częstość występowania objawów pseudopsychotycznych u pacjentów z osobowością borderline wynosiła 40% i 27% [9, 10].
Należy także zwrócić uwagę na częste współwystępowanie z osobowością borderline innych zaburzeń psychicznych [11–13]. Podaje się następujące
szacunkowe dane dotyczące współistnienia osobowości z pogranicza z następującymi zaburzeniami:
— duża depresja (w wywiadzie) — około 41–83%;
— dystymia — 12–39%;
— choroba afektywna dwubiegunowa — 10–20%;
— nadużywanie substancji psychoaktywnych
— 64–66%;
— zespół stresu pourazowego (PTSD, post-traumatic stress disorders) — 46–56%;
— fobia społeczna — 23–47%
— zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne — 16–25%;
— zaburzenia lękowe z napadami lęku — 31–48%;
— zaburzenia odżywiania się — 29–35%.
Obserwowano także współwystępowanie osobowości borderline z innymi zaburzeniami osobowości, na przykład z osobowością unikającą (43–
–47%), zależną (16–51%) i paranoidalną (14–30%)
[11, 13, 14].
Etiologia
Etiologia osobowiści z pogranicza jest złożona, prawdopodobnie odgrywają tu rolę czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne.
www.psychiatria.med.pl
Anna Wrońska, Zaburzenia osobowości typu borderline
W jednym z badań genetycznych obejmujących
bliźnięta stwierdzono, że zgodność występowania
osobowości borderline wśród bliźniąt monozygotycznych wynosi 35%, a dwuzygotycznych — 7%, co
mogłoby wskazywać na dużą rolę czynników genetycznych w rozwoju tego zaburzenia [15].
Na podstawie różnorodnych analiz genetycznych cech zaburzonych osobowości zidentyfikowano 4 czynniki: emocjonalną dysregulację — labilność
nastroju, niestabilność funkcji poznawczych, chwiejne poczucie własnej osoby, angażowanie się w niestabilne związki interpersonalne. Głównym czynnikiem wydaje się emocjonalna dysregulacja, której
dziedziczenie szacuje się na 47% [16, 17].
Dużą rolę w etiologii zaburzeń przypisuje się
czynnikom psychologicznym, urazom doznanym
w okresie dzieciństwa, zaniedbaniu, molestowaniu
i wykorzystywaniu seksualnemu [18–20]. Spośród
pacjentów 40–71% podaje w wywiadzie molestowanie seksualne [18–26]. Zaobserwowano dodatnią
korelację pomiędzy stopniem ciężkości wykorzystywania w okresie dzieciństwa a nasileniem zaburzeń
[27, 28]. Chociaż nadużycia seksualne są uważane
za czynnik ryzyka, jednak nie są one specyficzne dla
osobowości borderline [29].
W kilku badaniach zaobserwowano związek
między sytuacją społeczną a rozpowszechnieniem
zaburzeń. Im niższy status społeczny i niższy poziom
wykształcenia, tym częstsze występowanie zaburzeń
osobowości typu borderline [30, 31].
Neurobiologia
W badaniach obrazowych mózgu, zarówno
strukturalnych, jak i funkcjonalnych, opisywano zmiany w następujących obszarach układu czołowo-limbicznego u pacjentów z osobowością borderline:
— kora przednia zakrętu obręczy (ACC, anterior cingulate cortex);
— kora czołowo-oczodołowa;
— kora przedczołowa grzbietowo-boczna;
— hipokamp;
— ciało migdałowate.
W badaniu z zastosowaniem pozytonowej tomografii emisyjnej z użyciem fluorodeoksyglukozy
opisano nieprawidłowy podstawowy metabolizm
w obszarach przedczołowych, w tym regionu ACC
[32–34]. Obszary te prawdopodobnie pełnią określoną funkcję w transmisji serotoninergicznej [35].
Zmiany w tych obszarach mogą się wiązać z odhamowaniem agresji i działaniami impulsywnymi obserwowanymi u pacjentów z osobowością borderline. Ponadto stwierdzono redukcję objętości płatów czołowych i czołowo-oczodołowych [36, 37] oraz spadek
stężenia markera integralności mózgu — kwasu acetyloasparaginianowego (NAA) [38]. W innych badaniach, poddając pacjentów z osobowością borderline
stymulacji bodźcami emocjonalnymi i stresowymi,
uzyskano deaktywację lub brak aktywacji obszaru
ACC, który jest uważany za region wpływający na
kontrolę afektywną [39, 40]. Dysfunkcja tego regionu może powodować deregulację emocjonalną
u tych pacjentów. W badaniach przeprowadzonych
na zwierzętach wykazano, że ciało migdałowate odgrywa główną rolę w regulacji emocji [41]. Stosując
funkcjonalny rezonans magnetyczny, przebadano pacjentów z osobowością borderline; stymulując ich
bodźcami emocjonalnymi, uzyskano obustronne
zwiększenie sygnału w ciele migdałowatym [42]
w porównaniu z grupą kontrolną. W innych badaniach opisano redukcję objętości hipokampa i ciała
migdałowatego u chorych z osobowością borderline [37, 43–45]. Redukcję objętości hipokampa stwierdzono również u chorych z PTSD, ale bez zmian
w obrębie ciała migdałowatego. W związku z obecnością zmian w obrębie hipokampa — w regionie
wrażliwym na stres, badacze zainteresowali się rolą
osi PPN (podwzgórze–przysadka–nadnercza).
Rinne i wsp. [46] stwierdzili nadczynność osi
PPN u pacjentów z osobowością borderline oraz
u osób wykorzystywanych seksualnie w dzieciństwie,
niespełniających kryteriów tego rozpoznania, podtrzymując hipotezę istnienia zależności pomiędzy
traumą doznaną w dzieciństwie a nadczynnością osi
PPN. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na to, że
osłabienie związanej z funkcją płata czołowego kontroli hamowania skłonności do działania impulsywnego, niestabilności emocjonalnej, może powodować
wzrost aktywności ciała migdałowatego. Jednoczesne zaburzenia w obszarze limbiczno-przedczołowym sugerują podwójną patologię mózgu o charakterze zespołu nadreaktywności — dyskontroli u pacjentów z osobowością borderline [47]. Nadal niejasne jest pochodzenie tych zmian. Rozważa się wpływ
czynników genetycznych, okołoporodowych, patologii okresu dzieciństwa, a także wpływ samego
zaburzenia.
Leczenie
Leczenie zaburzeń z pogranicza jest trudne,
długotrwałe, a efekty są raczej niewielkie [48, 49].
W ciągu całego swojego życia 97% leczonych ambulatoryjnie pacjentów z osobowością borderline
uzyskuje pomoc od około 6 terapeutów [50, 51], 95%
korzysta z indywidualnej terapii, 56% — z grupowej, 42% — z rodzinnej/małżeńskiej, 37% jest ho-
www.psychiatria.med.pl
163
Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007, tom 7, nr 4
spitalizowanych, a 24% korzysta z terapii w ośrodkach resocjalizacyjnych [6, 47, 52, 53].
Okazuje się jednak, że stan psychiczny pacjentów z osobowością borderline ulega samoistnej
poprawie w miarę upływu czasu [54, 55] — około
75% powraca do prawidłowego funkcjonowania
w wieku 35–40 lat, około 90% — do 50. roku życia.
Mechanizm zdrowienia nie jest do końca zrozumiały.
Prawdopodobnie skłonność do zachowań impulsywnych zmniejsza się z wiekiem. Leczenie jest często
postrzegane jako przyspieszenie tempa naturalnego
procesu zdrowienia [45].
W związku z problematyczną terapią klinicyści
niechętnie stawiają diagnozę zaburzeń osobowości
typu borderline, skupiając się lub poszukując innych
chorób, które są „łatwiejsze” do leczenia. Jednak
unikając tego problemu, nie pozbywamy się go,
zwłaszcza że większość pacjentów trafia do szpitali
z powodu aktów autoagresji: przedawkowania leków, samookaleczeń. Autorzy w swoich doniesieniach podkreślają, że rokowanie w zaburzeniach osobowości typu borderline jest znacznie lepsze niż
w innych zaburzeniach osobowości, na przykład
w przypadku osobowości antysocjalnej, oraz w innych chorobach psychicznych, takich jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa [45].
Inne formy terapii
Terapia oparta na schematach
(schema therapy)
Psychoterapia
Dotychczas przeprowadzono niewiele badań
klinicznych, które oceniałyby skuteczność psychoterapii w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline. Jednak w ciągu ostatnich ponad 10 lat udowodniono skuteczność dwóch metod psychoterapeutycznych w leczeniu tych zaburzeń: dialektycznej terapii
behawioralnej (DBT, dialectical behavior therapy)
i terapii psychodynamicznej. Dialektyczna terapia behawioralna jest adaptacją terapii behawioralno-poznawczej. Została stworzona w latach 80. przez
Marshę Linehan w celu leczenia pacjentów z osobowością borderline [56–58]. Jest to model edukacyjny uczący pacjentów, jak w bardziej efektywny sposób poradzić sobie z bolesnymi, emocjonalnymi doświadczeniami. Trening umiejętności skupia się na
4 obszarach: świadomości własnych emocji, myśli
i zachowań w danej chwili, nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów interpersonalnych, regulacji i kontroli emocji, tolerancji distresu. Celem terapii jest redukcja działań suicydalnych, samouszkadzających,
radzenie sobie z uczuciami złości i bezradności oraz
kontrola emocji [59]. Do tej pory przeprowadzono
7 randomizowanych badań kontrolnych [60–62] oraz
kilka badań nierandomizowanych [63–68]. Stwierdzo-
164
no redukcję zachowań destruktywnych (samookaleczenia, próby samobójcze), zmniejszenie liczby hospitalizacji i poprawę funkcjonowania społecznego,
natomiast u pacjentów hospitalizowanych także
zmniejszenie lęku i redukcję objawów depresyjnych.
Udowodniono również skuteczność tej metody terapii u pacjentów z osobowością borderline ze współistniejącym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, między innymi opiatów (badania z 1999
i 2002 r. prowadzone przez Linehan) [47].
Należy jednak zwrócić uwagę na wady powyżej cytowanych badań klinicznych, takie jak niewielka liczebność grup pacjentów (poniżej 25 osób
w grupie badawczej) i brak odległych wyników terapii. Większość obserwacji klinicznych chorych obejmowała okres roku, podczas gdy pierwsze badania
przeprowadzano około 15 lat temu. Nie wiadomo,
czy pacjenci utrzymali poprawę, czy ich stan się pogorszył. Linehan sugerowała, że czas trwania terapii
powinien wynosić kilka lat, natomiast okresy obserwacji rocznej dotyczyły jedynie pierwszego etapu terapii, czyli pracy nad zachowaniami suicydalnymi
i ich kontrolą [56].
Łączy ona elementy terapii behawioralno-poznawczej z psychodynamiczną. Została stworzona
przez Younga. Jej celem jest zwalczanie nieprawidłowych, dysfunkcyjnych wzorców odczuwania, zachowania i myślenia, nabytych w okresie dzieciństwa,
a wykorzystywanych przez pacjentów jako reakcje
obronne w określonych sytuacjach. Pacjent uczy się
identyfikować, rozpoznawać schematy, a następnie
zastępować je właściwymi sposobami zaspokajania
potrzeb. Pacjenci posługują się 4 typami schematów:
porzuconego dziecka, złego dziecka, rodzica karzącego oraz obiektywnego bezstronnego opiekuna.
W określonych sytuacjach „przełączają się” z jednego schematu do drugiego [45, 69].
STEPPS (system training for emotional
predictability and problem solving)
Jest to forma terapii behawioralno-poznawczej
skierowana do pacjentów z osobowością borderline
oraz osób z ich otoczenia: rodziny, znajomych, pracowników opieki społecznej. Program Iowa powstał
w 1995 roku. Pierwotnie opierał się na indywidualnej terapii stworzonej przez Bartelsa i Rotty w 1992
roku, a następnie został zmodyfikowany przez
www.psychiatria.med.pl
Anna Wrońska, Zaburzenia osobowości typu borderline
Bluma, Johna i Pfohla w 2002 roku. Program składa
się z 20 grupowych 2-godzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu, a następnie z części zaawansowanej (STAIRWAYS). Program zawiera 3 części:
nauka o objawach zaburzenia na podstawie DSM-IV,
trening umiejętności emocjonalnych i trening umiejętności behawioralnych. Pacjent uczy się właściwych
emocji i zachowań, natomiast zadaniem rodziny jest
udzielanie mu wsparcia i wzmacnianie go w jego dążeniach [45, 70].
Terapie psychodynamiczne/
/psychoanalityczne
Psychoanalitycy od wieków byli zainteresowani leczeniem osób z zaburzeniami osobowości typu
borderline, chociaż często pacjenci ci z różnych
względów przerywali terapię w ciągu pierwszych kilku miesięcy. W pierwszym badaniu klinicznym z 1992
roku oceniającym skuteczność terapii analitycznej
Stevenson i Maeres opisali stabilną poprawę pacjentów z osobowością borderline poddanych 2-letniej
terapii opartej na psychologii self. Jednak wadą
badania był brak grupy kontrolnej. Wyniki terapii
porównywano ze stanem pacjentów nieleczonych,
oczekujących w kolejce na terapię [45].
Jedyne randomizowane kontrolowane badanie
przeprowadzili Bateman i Fonagy, którzy badali pacjentów uczestniczących w 18-miesięcznej, prowadzonej na oddziale dziennym, terapii psychodynamicznej, zwanej mentalization based therapy (MBP),
opartej na teorii, że pacjenci muszą się nauczyć „stanąć na zewnątrz” swoich odczuć i dokładnie obserwować emocje własne i innych. Po 6 miesiącach trwania terapii uzyskano stabilną poprawę w zakresie
redukcji prób samobójczych i zmniejszenia objawów
depresyjnych oraz poprawę funkcjonowania społecznego. W związku z ograniczeniem tego badania do oddziału szpitalnego, pojawiła się hipoteza,
że samo miejsce mogło wpłynąć na poprawę. Dlatego też obecnie trwają badania z zastosowaniem
MBP w placówkach otwartych; uzyskano wstępne
zachęcające wyniki [45, 71–74].
Terapia oparta na przeniesieniu (TFP, transference focused therapy) to zmodyfikowana metoda psychodynamiczna, której głównym celem jest
korekta zniekształceń odbioru przez pacjenta własnej osoby, otoczenia i terapeuty. Obecnie prowadzone jest randomizowane badanie kontrolne porównujące skuteczność tej metody z MBP. Wstępne
wyniki są zachęcające [45].
Z innych form terapii stosowanych w leczeniu
zaburzeń typu borderline należy wymienić: terapię
grupową opartą na modelu Dawsona i Macmillana oraz
psychoterapię rodzin według Gundersona [45].
Farmakoterapia
Neuroleptyki
Przez długi czas w celu złagodzenia zachowań
impulsywnych stosowano typowe neuroleptyki
w niewielkich dawkach. Wykazano także ich skuteczność w redukcji objawów psychotycznych (urojenia
ksobne, wrogość, podejrzliwość) [75–77]. Jednak ze
względu na działania niepożądane nie są one powszechnie zalecane [45]. W kilku badaniach otrzymano sprzeczne wyniki dotyczące skuteczności haloperidolu. Ponadto stwierdzono złą tolerancję tego
leku i pacjenci często przerywali leczenie [78].
W otwartych badaniach nad klozapiną [78, 79],
risperidonem [80] i olanzapiną [81] wykazano dobrą
tolerancję i skuteczność tych leków. W jednym z badań porównującym olanzapinę z placebo uzyskano
poprawę w zakresie wszystkich objawów zaburzeń
osobowości typu borderline u pacjentów przyjmujących olanzapinę [82].
Leki przeciwdepresyjne
Są powszechnie stosowane w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline. Spodziewano się
zwłaszcza poprawy w zakresie takich objawów, jak:
niestabilność emocjonalna, depresja, lęk, dysforia,
stany gniewu oraz uczucie pustki wewnętrznej.
Wczesne badania z zastosowaniem trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TCA, tricyclic antidepressants) — amitryptyliny — i inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) — fenelzyny — wykazały
umiarkowaną skuteczność tych leków. Jednak ze
względu na objawy niepożądane i potencjalną śmiertelność po ich przedawkowaniu zainteresowano się
inną grupą preparatów — inhibitorami wychwytu
zwrotnego serotoniny (SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors) [83, 84]. W badaniach kontrolowanych z użyciem placebo wykazano skuteczność SSRI
w leczeniu zmian nastroju, złości, zachowań impulsywnych, lęku [85–87]. W jednym z doniesień zanotowano, że duże dawki SSRI (np. fluoksetyny 60–
–80 mg/d.) mogą redukować zachowania suicydalne, skłonność do działań samouszkadzających, ale tak
duże dawki są źle tolerowane przez pacjentów [45].
Leki normotymiczne
Cztery badania kontrolowane z zastosowaniem
placebo przyniosły mieszane rezultaty, jeśli chodzi
o skuteczność karbamazepiny i kwasu walproinowe-
www.psychiatria.med.pl
165
Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007, tom 7, nr 4
go w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline. Wykazano natomiast skuteczność kwasu walproinowego u pacjentów z osobowością borderline
i współistniejącą chorobą afektywną dwubiegunową
typu II [88, 89] oraz u pacjentów z przewagą zachowań impulsywnych z rozpoznaniem zaburzeń osobowości mieszczących się w Clusterze B [89]. Przeprowadzono 1 badanie kontrolowane z zastosowaniem litu (1990 r.), w którym nie stwierdzono jego
skuteczności [90]. W randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych udowodniono skuteczność lamotryginy w zmniejszaniu agresji (2005 r.)
oraz topiramatu w redukcji złości (2004 r.) [91, 92].
W badaniach tych wykazano, że leki normotymiczne są skuteczne w zmniejszaniu agresji i gniewu, natomiast nie powodują stabilizacji nastroju
[45, 93].
Inne substancje
Zanarinni i wsp. [94] wykazali skuteczność kwasu
omega-3 w małej grupie pacjentów z zaburzeniami
z pogranicza [94]. W najnowszych doniesieniach
autorzy skupili się na terapii objawów, takich jak
napięcie wewnętrzne i dysocjacja. Wstępne wyniki
otwartych badań klinicznych wykazały skuteczność
klonidyny [47] i naltreksonu [95].
Autorzy podkreślają, że wyniki badań klinicznych
należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ mają
one wiele wad, takich jak: zbyt małe grupy pacjentów, krótki okres trwania badania, najczęściej jedynie
umiarkowanie nasilone objawy u osób poddanych
terapii, duża liczba pacjentów, którzy nie ukończyli
badań [82, 96]. Ponadto wiele badań obejmowało
wyłącznie kobiety [86, 88, 94]. W związku z problematycznym leczeniem w praktyce klinicznej spotykamy się u tych pacjentów z problemem polipragmazji.
Chory najczęściej przyjmuje kilka leków z różnych
grup [45].
W 2001 roku badacze Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego stworzyli wytyczne leczenia osobowości borderline (tab. 1) [97].
Miejsce leczenia
Pacjenci z zaburzeniami osobowości typu borderline często przebywają na oddziałach szpitalnych
z powodu samookaleczeń lub prób samobójczych.
Według autorów doniesień hospitalizacja nie
przynosi korzyści, a wręcz odwrotnie — może pogarszać stan pacjenta i nasilać objawy zaburzenia.
Leczeniem alternatywnym jest terapia na oddziałach
dziennych, której skuteczność wykazano w badaniach klinicznych. Jednak najkorzystniejszą formą
leczenia wydaje się opieka ambulatoryjna, ponieważ
166
Tabela 1. Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, 2001
Table 1. American Psychiatric Association Guidelines,
2001
Farmakoterapię stosuje się w leczeniu objawów w stanach
zaostrzeń, dekompensacji
Wyróżnia się 3 obszary objawów: obszar afektywny, obszar
zaburzeń kontroli zachowań impulsywnych oraz zaburzeń
spostrzegania i zaburzeń poznawczych
Leczenie zaburzeń afektywnych
— leki I rzutu — SSRI/wenlafaksyna
— zaburzenia z dominacją lęku — dodanie benzodiazepin
do SSRI
— zaburzenia z przewagą stanów złości, agresji — lek z wyboru SSRI, w przypadku nasilenia zachowań agresywnych
— dodanie małych dawek neuroleptyków
— inhibitory MAO; udowodniono ich skuteczność, ale ze
względu na interakcje nie są lekiem I rzutu
— leczenie II rzutu — leki normotymiczne
— TCA — nie ma pewnych dowodów na ich skuteczność
— elektrowstrząsy — wykazano skuteczność tej metody leczenia u pacjentów ze współistniejącą dużą depresją,
oporną na farmakoterapię
Leczenie zaburzeń kontroli zachowań impulsywnych (próby
samobójcze, samookaleczenia)
— lek I rzutu — SSRI
— dołączenie neuroleptyków w niewielkich dawkach
— w przypadku uzyskania jedynie częściowej poprawy po
zastosowaniu SSRI dołączenie litu jako potencjalizację
— w wypadku nieskuteczności leczenia SSRI, rozważyć odstawienie SSRI i włączenie inhibitory MAO
— rozważenie włączenia leków normotymicznych — karbamazepina/kwas walproinowy
— zastosowanie neuroleptyków atypowych
Leczenie zaburzeń poznawczych i spostrzegania
— zalecane małe dawki neuroleptyków
umożliwia ona pacjentom konfrontację z problemami życia codziennego [45].
Wnioski
Obecnie istnieje więcej dowodów na większą
skuteczność psychoterapii niż farmakoterapii w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline. Jednak duży koszt terapii uniemożliwia jej powszechne
zastosowanie. Celem farmakoterapii jest redukcja
objawów, zwłaszcza w okresach zaostrzenia zaburzenia, takich jak: labilność afektywna, wybuchy
gniewu, agresji, zachowania impulsywne, objawy
pseudopsychotyczne. Natomiast głównym założeniem leczenia jest poprawa funkcjonowania społecznego. Jest to cel bardzo trudny do osiągnięcia, który
stanowi duże wyzwanie dla klinicystów.
Należy również wspomnieć o czynnikach prognostycznych. Wśród czynników związanych z gorszym rokowaniem wymienia się: niestabilność afek-
www.psychiatria.med.pl
Anna Wrońska, Zaburzenia osobowości typu borderline
tywną, wielokrotne i długotrwałe hospitalizacje,
obecność dysforii, wywiad rodzinny obciążony chorobami psychicznymi, wystąpienie objawów zaburzenia w młodym wieku, traumy doznane w okresie
dzieciństwa, przemoc w rodzinie [98–101]. Czynniki
przemawiające za korzystnym rokowaniem to: wysoki iloraz inteligencji [98, 101], brak elementów
narcystycznych w obrazie osobowości, a w wywiadzie — brak danych na temat rozwodu rodziców,
obecność zachowań uszkadzających [102]. Autorzy
doniesień podkreślają, że leczenie pacjentów z osobowością typu borderline jest bardzo trudne dla
personelu, ponieważ ich destruktywne zachowania
często są powodem przerywania terapii. Ponadto
podkreśla się, że nadal nie istnieje sprecyzowana definicja terminu „pograniczny”. Nie wiadomo, czy osobowość z pogranicza należy rozumieć jako kliniczny
zespół objawowy, patologię osobowości czy coś pośredniego między nerwicą a psychozą. Wydaje się,
że określenie „osobowość borderline” ma zbyt wiele znaczeń, a poza tym niektóre jej kryteria diagnostyczne występują w innych postaciach zaburzeń
osobowości. Z tych powodów rozpoznanie to nie
przyjęło się wśród psychiatrów europejskich, poza
Wielką Brytanią i nielicznymi ośrodkami psychoanalitycznymi w Niemczech, natomiast jest bardzo rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych.
PIŚMIENNICTWO
1. Goldstein E.G. Zaburzenia z pogranicza. GWP, Gdańsk 2003;
25–38.
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders. Wyd. 4. Washington, DC 1994.
3. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania.
ICD-10. Badawcze Kryteria Diagnostyczne Vesalius, Kraków 2000.
4. Torgersen S., Kringlen E., Cramer U. The prevalence of personality disorders in a community sample. Arch. Gen. Psychiatry
2001; 58: 590–596.
5. Swartz M.S., Blazer D., George L., Winfield I. Estimating the
prevalence of borderline personality disorder in the community. J. Personal Disord. 1990; 4: 257–272.
6. Widiger T.A., Weissman M.H. Epidemiology of borderline disorder. Hosp. Comm. Psychiatry 1991; 42: 1015–1021.
7. Skodal A.E., Gunderson J.G., Pfohl B., Widiger T.A., Livesly W.J.,
Siever L.J. The borderline diagnosis. I: psychopathology, comorbidity and personality structure. Biol. Psychiatry 2002; 51:
936–950.
8. Forman E.M., Berk M.S., Henrique G.R., Brown G.K., Beck A.T.
History of multiple suicide attempts as a behavioral marker of
severe psychopathology. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 437–443.
9. Zanarini M.C., Gunderson J.G., Frankenburg F.R. Cognitive features of borderline personality disorder. Am. J. Psychiatry
1990; 147: 57–63.
10. Miller F.T., Abrams T., Dulit R., Fyer M. Psychotic symptoms in
patients with borderline personality disorder and concurrent
axis I disorder. Hosp. Comm. Psychiatry 1993; 44: 59–61.
11. Oldham J.M., Skodol A.E., Kellman H.D. i wsp. Comorbidity of axis I
and axis II disorders. Am. J. Psychiatry 1985; 142: 1285–1290.
12. Zanarini M.C., Frenkenburg F.R., Dubo E.D. i wsp. Axis I comorbidity of borderline personality disorder. Am. J. Psychiatry
1998; 155: 1733–1739.
13. McGlashan T.H., Grilo C.M., Skodol A.E. i wsp. The Collaborative Longitudinal Personality Disorders Study: baseline axis I/II
and II/II diagnostic co-occurrence. Acta Psychiatr. Scand. 2000;
102: 256–264.
14. Zanarini M.C., Frenkenburg F.R., Dubo E.D. i wsp. Axis II comorbidity of borderline personality disorder. Compr. Psychiatry 1998; 39: 296–302.
15. Torgensen S., Lygren S., Per A. i wsp. A twin study of personality disorders. Compr. Psychiatry 2000; 41: 416–425.
16. Skodol A.E., Siever L.J., Livesley W.J., Gunderson J.G., Pfohl B.,
Widiger T.A. The borderline diagnosis II: biology, genetics and
clinical course. Biol. Psychiatry 2002; 51: 936–950.
17. Livesley W.J., Jang K.L., Vernon P.A. Phenotypic and genetic
structure of traits delineating personality disorder. Am. J. Psychiatry 1998; 55: 941–948.
18. Zanarini M.C., Gunderson J.G., Marino M.F., Schwartz E.O.,
Frankenburg F.R. Childhood experiences of borderline patients.
Compr. Psychiatry 1989; 30: 18–25.
19. Zanarini M.C., Williams A.A., Lewis R.E., Reich R.B. Reported
pathological childhood experiences associated with the development of borderline personality disorder. Am. J. Psychiatry
1997; 154: 1101–1106.
20. Links P.S., Steiner M., Offord D.R., Eppel A. Characteristics of
borderline personality disorder: a Canadian study. Can. J. Psychiatry 1988; 33: 336–340.
21. Ogata S.N., Silk K.R., Goodrich S., Wasten D., Hill E.M. Childhood sexual and physical abuse in adult patients with borderline
personality disorder. Am. J. Psychiatry 1990; 147: 1008–1013.
22. Paris J., Zweig-Frank H., Guzder J. Psychological risk factors
for bipolar personality disorder in female patients. Compr. Psychiatry 1994; 35: 301–305.
23. Paris J., Zweig-Frank H., Guzder J. Risk factors for borderline
personality in male outpatients. J. Nev. Ment. Dis. 1994; 182:
357–380.
24. Shearer S.L, Peters C.P., Quaytman M.S., Ogden R.L. Frequency and correlates of childhood sexual and physical abuse histories in adult female borderline inpatients. Am. J. Psychiatry
1990; 147: 214–216.
25. Western D., Ludolph P., Misle B., Ruffins S., Block J. Physical
and sexual abuse in adolescent girls with borderline personality disorder. Am. J. Orthopsychiatry 1990; 60: 55–66.
26. Herman J.L., Perry J.C., van der Kolk B.A. Childhood trauma in
borderline personality disorder. Am. J. Psychiatry 1989; 146:
490–495.
27. Zanarini M.C., Yong L., Frankenburg F.R, Severity of reported
childhood sexual abuse and its relationship to severity of borderline psychopatology impairment among borderline inpatients. J. Nerv. Ment. Dis. 2002; 190: 381–387.
28. Silk K.R., Lee S., Hill E.M., Lohr N.E. Borderline personality
disorder symptoms and severity of sexual abuse. Am. J. Psychiatry 1995; 152: 1059–1064.
29. Paris J. Childhood trauma as an etiological factor in the personality disorders J. Personal. Disord. 1997; 11: 34–49.
30. Samuels J., Eaton W.W., Bienvenu J., Clayton P., Brown H.,
Costa P. Prevalence and correlates of personality disorders in
a community sample. Br. J. Psychiatry 2002; 180: 536–542.
31. Torgersen S., Kringlen E., Cramer V. The prevalence of personality disorders in a community sample. Arch. Gen. Psychiatry
2001; 58: 590–596.
32. De la Fuente J.M., Goldman S., Stanus E. Brain glucose metabolism in borderline personality disorder. J. Psychiatr. Res.
1997; 31: 531–541.
33. Soloff P.H., Meltzer C.C., Becker C., Green P.J., Kelly T.M.,
Constantine D. Impulsivity and prefrontal hypometabolism in
borderline personality disorder. Psychiatry Res. 2003; 123: 153–
–163.
www.psychiatria.med.pl
167
Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007, tom 7, nr 4
34. Juengling F.D., Schmahl C., Hesslinger B. Positron emission
tomography in female patients with borderline personality disorder. J. Psychiatr. Res. 2003; 37: 109–115.
35. Soloff P.H., Meltzer C.C., Greer P.J., Constantine D., Kelly T.M.
A fenfluramine-activated FDG-PET study of borderline personality disorder. Biol. Psychiatry 2000; 47: 540–547.
36. Lyoo I.K., Han M.H., Cho D.Y. A brain MRI study in subjects
with borderline personality disorder. J. Affect. Disord. 1998;
50: 235–243.
37. Tebartz van Elst L., Hesslinger B., Thiel T. Frontolimbic brain
abnormalities in patients with borderline personality disorder:
a volumetric magnetic resonance imaging study. Biol. Psychiatry 2003; 54: 163–171.
38. van Elst L.T., Thiel T., Hesslinger B. i wsp. Subtle prefrontal
neuropathology in a pilot magnetic resonance spectroscopy
study in patients with borderline personality disorder. J. Neuropsych. Clin. Neurosci. 2002; 13: 511–514.
39. Schmahl C.G., Elzinga B.M., Vermetten E. i wsp. Neural correlates of memories of abandonment in women with and without borderline personality disorder. Biol. Psychiatry 2003;
54: 142–151.
40. Schmahl C.G., Vermetten E., Elzinga B.M., Bremner J.D. A positron emission tomography study of memories of childhood
abuse in borderline personality disorder. Biol. Psychiatry 2004;
55: 759–765.
41. Fanselow M.S., Gale G.D. The amygdale, fear, and memory.
Ann. NY Acad. Sci. 2003; 985: 125–134.
42. Herpetz S.C., Dietrich T.M., Wenning B. i wsp. Evidence of
abnormal amygdale functioning in borderline personality
disorder; a functional MRI study. Biol. Psychiatry 2001; 50:
292––298.
43. Driessen M., Herrmann J., Stahl K. i wsp. Magnetic resonance
imaging volumes of the hippocampus and the amygdale in
women with borderline personality disorder and early traumatization. Arch. Gen. Psychiatry 2000; 57: 1115–1122.
44. Schmahl C.G., Vermetten E., Elzinga B.M., Douglas B.J.
Magnetic resonance imaging of hippocampal and amygdala
volume in women with childhood abuse and borderline personality disorder. Psychiatry Res. 2003; 122: 193–198.
45. Paris J. Recent advances in the treatment of borderline personality disorder. Can. J. Psychiatry 2005; 50: 435–441.
46. Rinne T., de Kloet E.R., Wouters L., Goekoop J.G., DeRijk R.H.,
van den Brink W. Hyperresponsiveness of hypothalamic-pituitary-adrenal axis to combined dexamethasone/corticotropin-releasing hormone challenge in female borderline personality
disorder subjects with a history of sustained childhood abuse.
Biol. Psychiatry 2002; 52: 1102–1112.
47. Lieb K., Zanarini M.C., Schmahl C., Linehan M.M., Bohus M.
Borderline personality disorder. Lancet 2004; 364: 453–461.
48. Tucker L., Bauer S.F., Wagner S.C., Harlam D. Long term hospital treatment of borderline patients: a descriptive outcome
study. Am. J. Psychiatry 1987; 144: 1443–1448.
49. Perry J.C., Cooper S.H. Psychodynamics, symptoms, and outcome in borderline and antisocial personality disorders and
bipolar type II affective disorder. W: McGlashan T.H. (red.) The
borderline: current empirical research. American Psychiatric
Press, Washington 1985; 21–41.
50. Skodol A.E., Buckley P., Charles E. Is there a characteristic pattern to the treatment history of clinic outpatients with borderline personality? J. Nev. Ment. Dis. 1983; 171: 405–410.
51. Perry J.C., Herman J.L., van der Kolk B.A., Hoke L.A. Psychotherapy and psychological trauma in borderline personality
disorder. Psychiatric Ann. 1990; 20: 33–43.
52. Geller J.L. In again, out again: preliminary evaluation of a state hospitals worst recidivists. Hosp. Comm. Psychiatry 1986;
37: 386–390.
53. Surber R.W., Winkler E.L., Monteleone M. i wsp. Characteristics of high users of acute psychiatric inpatient services. Hosp.
Comm. Psychiatry 1987; 38: 1112–1114.
168
54. Paris J., Zweig-Frank H. A 27 year follow-up of patients with
borderline personality disorder. Compr. Psychiatry 2001; 42:
482–487.
55. Zanarini N.C., Frankenburg F.R., Hennen J., Silk K.R. The longitudinal course of borderline psychpathology: 6-year prospective follow-up of the phenomenology of borderline personality disorder. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 274–283.
56. Linehan M.M. Dialectical behavior therapy for borderline personality disorder: theory and method. Bull. Menninger. Clin.
1987; 51: 261–276.
57. Linehan M.M. Skills training manual for treating borderline
personality disorder. Guilford, New York 1993.
58. Linehan M.M. Cognitive behavioral treatment of borderline
personality disorder. Guilford, New York 1993.
59. Huffman J.C., Stern T.A., Harley R.M., Lundy N.A. The use of
DBT skills in the treatment of difficult patients in the general
hospital. Psychosomatics 2003; 44: 421–429.
60. Linehan M.M., Armstrong H.E., Suarez A., Allmon D., Heard H.L.
Cognitive-behavioral treatment of chronically parasuicidal
borderline patients. Arch. Gen. Psychiatry 1991; 48: 1060–1064.
61. Linehan M.M., Armstrong H.E., Heard H.L. Naturalistic follow-up of a behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline patients. Arch. Gen. Psychiatry 1993; 50: 971–974.
62. Linehan M.M., Tutek D.A., Heard H.L., Armstrong H.E. Interpersonal outcome of cognitive behavioral treatment of chronically suicidal borderline patients. Am. J. Psychiatry 1994; 151: 1771–1776.
63. Barley W.D., Buie S.E., Peterson E.W. i wsp. Development of
an inpatient cognitive-behavioral treatment for borderline personality disorder. J. Personal Disord. 1993; 7: 232–240.
64. McCann R.A.B., Ball E.M., Ivanoff A. DBT with an inpatient
forensic population: the CMHIP forensic model. Cognit. Behav.
Practice 2000; 7: 447–456.
65. Stanley B., Ivanoff A., Brodsky B.S., Oppenhheim S. Comparison
of DBT and treatment as usual in suicidal and self-mutilating
behavior. Proper presented at the 32nd Annual Convention of
the Association for the Advancement of Behavior Therapy.
Washington 1998.
66. Bohus M., Haaf B., Stiglmayr C.E., Pohl U., Boehme R.,
Linehan M.M. Evaluation of inpatient dialectical-behavioral therapy for borderline personality disorder: a prospective study.
Behav. Res. Ther. 2000; 38: 875–887.
67. Bohus M., Haaf B., Simms T. i wsp. Effectiveness of inpatient
dialectical behavioral therapy for borderline personality disorder: a controlled trial. Behav. Res. Ther. 2004; 42: 487–499.
68. Rathus J.H., Miller A.L. Dialectical behavior therapy adapted for
suicidal adolescents. Suicide Life Threat Behav. 2002; 32: 146–157.
69. Young J.E. Cognitive therapy for personality disorders: a schema focused approach. Wyd. 3. Professional Resource Press,
Sarasota, FL 1999.
70. Blum N., Pfohl B., John D.S., Monahan P., Black D.W. STEPPS:
a cognitive-behavioral systems-based group treatment for
outpatients with borderline personality disorder — a preliminary report. Compr. Psychiatry 2002; 43: 301–310.
71. Gunderson J.G., Frank A.F., Ronningstam E.F., Wahter S.,
Lynch V.J., Wolf P.J. Early discontinuance of borderline patients
from psychotherapy. J. Nerv. Ment. Dis. 1989; 177: 38–42
72. Stevenson J., Meares R. An outcome study of psychotherapy
for patients with borderline personality disorder. Am. J. Psychiatry 1992; 149: 358–362.
73. Bateman A., Fonagy P. Psychotherapy for borderline personality disorder: mentalization based treatment. Oxford University Press, Oxford, UK 2004.
74. Clarkin J.F., Levy K.N., Lenzenweger M.F., Kernberg O.F. The
Personality Disorders Institute/Borderline Personality Disorder
Research Foundation randomized control trial for borderline
personality disorder: rationale, methods, and patient characteristics. J. Personal Disord. 2004; 18: 52–72.
75. Goldberg S.C., Schultz S.C., Schultz P.M., Resnick R.J., Hamer R.M.,
Friedel R.O. Borderline and schizotypal personality disorders
www.psychiatria.med.pl
Anna Wrońska, Zaburzenia osobowości typu borderline
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
tested with low-dose thiothixene vs. placebo. Arch. Gen. Psychiatry 1986; 43: 680–686.
Soloff P.H. Psychopharmacology of borderline personality
disorder. Psychiatr. Clin. North. Am. 2000; 23: 169–192
Soloff P.H., George A., Nathan R.S. i wsp. Amitriptyline versus
haloperidol in borderlines: final outcomes and predictors of
response. J. Clin. Psychopharmacol. 1989; 9: 238–246.
Frankenburg F.R., Zanarini M.C. Clozapine treatment of borderline patients: a preliminary study. Compr. Psychiatry 1993;
34: 402–405.
Chengappa K.N.R., Ebeling T., Kang J.S., Levine J., Parepally H.
Clozapine reduces severe self-mutilation and aggression in
psychotic patients with borderline personality disorder. J. Clin.
Psychiatry 1999; 60: 477–484.
Rocca P., Marchiaro L., Cocuzza E., Bogetto F. Treatment of
borderline personality disorder with risperidone. J. Clin. Psychiatry 2002; 63: 241–244.
Schultz S.C., Camlin K.L., Berry S.A., Jesberger J.A. Olanzapine
safety and efficacy in patients with borderline personality
disorder and comborbid dysthymia. Biol. Psychiatry 1999; 46:
1429–1435.
Zanarini M.C., Frankenburg F.R. Olanzapine treatment of female
borderline personality disorder patients: a double-blind, placebo-controlled pilot study. J. Clin. Psychiatry 2001; 62: 849–854.
Soloff P.H., George A., Swami N., Schulz P.M., Ulrich R.F.,
Perel J.M. Progress in pharmacotherapy of borderline disorders: a double blind study of amitriptyline, haloperidol, and
placebo. Arch. Gen. Psychiatry 1986; 43: 691–697.
Soloff P.H., Cornelius J.R., George A., Nathan R.S., Perel J.M.,
Ulrich R.F. Efficacy of phenelzine and haloperidol in borderline
personality disorder. Arch. Gen. Psychiatry 1993; 50: 377–385.
Coccaro E.F., Kavoussi R.J. Fluoxetine and impulsive aggressive behavior in personality disordered subjects. Arch. Gen. Psychiatry 1997; 54: 1081–1088.
Rinne T., van de Brink W., Wouters L., van Dyck R. SSRI treatment of borderline personality disorder: a randomized, placebo-controlled clinical trial for female patients with borderline
personality disorder. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 2048–2054.
Salzman C., Wolfson A.N., Schatzberg A. Effect of fluoxetine
on anger in symptomatic volunteers with borderline personality disorder. J. Clin. Psychopharmacol. 1995; 15: 23–29.
Frankenburg F.R., Zanarini M.C. Divalproex sodium treatment
of women with borderline personality disorder and bipolar II
disorder: a double-blind placebo-controlled pilot study. J. Clin.
Psychiatry 2002; 63: 442–446.
89. Hollander E., Tracy K.A., Swann A.C. Divalproex in the treatment of impulsive aggression: efficacy in cluster B personality
disorders. Neuropsychopharmacology 2003; 28: 1186–1197.
90. Links P.S., Steiner M., Boiago I., Irwin D. Lithium therapy for
borderline patients: preliminary findings. J. Personal Disord.
1990; 4: 173–181.
91. Tritt K., Nickel C., Lahmann C., Leiberich P.K., Rother W.K.,
Loew T.H. Lamotrigine treatment of aggression in female borderline patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J. Psychopharmacology 2005; 19: 287–291.
92. Nickel M.K., Nickel C., Mitterlehner F.O. i wsp. Topiramate treatment of aggression in female borderline personality disorder patients: a double-blind, placebo-controlled study. J. Clin.
Psychiatry 2004; 65: 1515–1519.
93. Hollander E., Swann A.C., Coccaro E.F., Jiang P., Smith T.B.
Impact of trait impulsivity and state aggression on divalproex
versus placebo response in borderline personality disorder. Am.
J. Psychiatry 2005; 162: 621–624.
94. Zanarini M.C., Frankenburg F.R. Omega-3 fatty acid treatment
of women with borderline personality disorder: a double blind,
placebo-controlled pilot study. Am. J. Psychiatry 2003; 160:
167–169.
95. Bohus M., Landwehrmeyer B., Stiglmayr C.E. i wsp. Naltrexone in the treatment of dissociative symptoms in patients with
borderline personality disorder: an open-label trial. J. Clin. Psychiatry 1999; 60: 598–603.
96. Cornelius J.R., Soloff P.H., Perel J.M., Ulrich R.F. Continuation
pharmacotherapy of borderline personality disorder with haloperidol and phenelzine. Am. J. Psychiatry 1993; 150: 1843–1848.
97. Oldham J.M., Philips K.A., Gabbard G.O. i wsp. Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality
disorder. Am. J. Psychiatry 2001; 158 (supl.): 44–46.
98. McGlashan T.H. Prediction of outcome in BPD. W: Mc Glashan T.H.
(red.) The borderline: current empirical research. American
Psychiatric Press, Washington 1985; 61–98.
99. Paris J., Brown R., Nowalis D. Long-term follow-up of borderline patients in a general hospital. Compr. Psychiatry 1987;
28: 530–535.
100. Paris J., Nowalis D., Brown R. Developmental factors in the
outcome of borderline personality disorder. Compr. Psychiatry 1988; 29: 147–150.
101. Stone M.H. The fate of borderline personality disorder: successful
outcome and psychiatric practice. Guilford Press, New York 1990.
102. Plakun E.M. Prediction of outcome in borderline personality
disorder. J. Personal Disord. 1991; 5: 93–101.
www.psychiatria.med.pl
169
Download