abc urządzeń elektrycznych, budowy przeciw wybuchowej

advertisement
↑
ABC URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, BUDOWY PRZECIW
WYBUCHOWEJ
SPIS TREŚCI
URZĄDZENIA I OBWODY ISKROBEZPIECZNE
DEFINICJE
PODZIAŁ URZĄDZEŃ NA GR. I KAT. ISKROBEZPIECZEŃSTWA
ZAS. WYM. DLA URZĄDZEŃ I OBWODÓW ISKROBEZPIECZNYCH
MAKSYMALNA TEMPERATURA POWIERZCHNI
CZYNNIKI DECYDUJĄCE O ISKROBEZPIECZEŃSTWIE
ELEMENTY I PODZESPOŁY OD KTÓRYCH ZALEŻY ISKROBEZPIECZEŃSTWO
PODSTAWOWE SCHEMATY BARIER OCHRONNYCH
USZKODZENIA CZĘŚCI POŁĄCZEŃ I PODZESPOŁÓW
NIEUSZKADZALNE PODZESPOŁY* POŁĄCZENIA I CZĘŚCI
STATYSTYCZNA METODA OCENY ISKROBEZPIECZEŃSTWA
OZNACZENIA URZĄDZEŃ
OPRAWY OŚWIETLENIOWE
WSTĘP
WYTRZYMAŁOŚĆ TERMICZNA OPRAW
OCHRONA KLOSZY
STOPIEŃ OCHRONY
OPRAWKI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
KLOSZE
OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z OSŁONĄ OGNIOSZCZELNĄ- ,d,
OPRAWY OŚWIETLENIOWE BUDOWY WZMOCNIONEJ- ,e,
GOSPODARKA URZĄDZENIAMI ELEKT. BUD. PRZECIWWYBUCHOWEJ
WSTĘP
PRZEGLĄDY I KONSERWACJA
NAPRAWY
REMONTY
ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA
WARSZTATY REMONTOWE
DOKUMENTOWANIE PRAC REMONTOWYCH
BADANIA POREMONTOWE
DOKUMENTY PRZEKAZYWANE UŻYTKOWNIKOWI
ROLA OSÓB DOZORU NADZORUJĄCYCH EKSPLOATACJĘ URZĄDZEŃ
Dziennik Ustaw Nr 139
KARTA EWIDENCYJNA URZĄDZENIA BUD. PRZECIWWYBUCHOWEJ
ZAŚWIADCZENIE FABRYCZNE ,ATEST,
URZĄDZENIA ELEKT. W OSŁONIE GAZOWEJ Z NADCIŚNIENIEM
URZĄDZENIA DOPROWADZAJĄCE GAZ OCHRONNY
URZĄDZENIA DO KONTROLI I BLOKADY
CECHOWANIE
URZĄDZENIA Z OSŁONĄ OLEJOWĄ
URZĄDZENIA ELEKT. Z OSŁONĄ PIASKOWĄ
URZĄDZENIA ELEKT. HERMETYZOWANE MASĄ IZOLACYJNĄ
DYREKTYWA nr 94/9/CE (ATEX 100)
ZNAKOWANIE
WYKAZ NORM ZHARMONIZOWANYCH I ICH ODPOWIEDNIKÓW
Dziennik Ustaw Nr 99
OSŁONY OGNIOSZCZELNE
OPIS
WYMAGANIA TECHNICZNE
MATERIAŁY W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
Wstęp
Iskry mechaniczne
Iskry elektrostatyczne
Właściwości elektrostatyczne materiałów niemetalowych
Prądy błądzące
ZASADY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ BUDOWY WZMOCNIONEJ ORAZ METODY
BADAŃ
Wiadomości wstępne
Wymagania
MONITOROWANIE ATMOSFERY DLA BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Charakterystyki gazów wybuchowych
Granice wybuchowości gazów dla kopalni i powierzchni
Płyny eksploatacyjne stosowane na dole kopalni
PRZYRZĄDY POMIAROWE DO POMIARU METANU I PAR GAZÓW
WYBUCHOWYCH
Metanomierz interferencyjny
Metanomierze katalityczne
Signal-2
Charakterystyka metanomierzy VM-1p; VM-1z; M-1c; M-1ca
Urządzenia i obwody iskrobezpieczne
Automatyzacja procesów produkcyjnych w przemyśle węglowym, chemii, petrochemii
powoduje stały rozwój szerokiego asortymentu urządzeń elektrycznych z dziedziny łączności,
pomiarów sterowania, automatyzacji itp. Ze względu na specyficzne warunki pracy
urządzenia te muszą spełniać, oprócz stawianych im wymagań eksploatacyjnych, szereg
innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Zastosowanie urządzeń elektrycznych w
pomieszczeniach gdzie istnieje możliwość powstania mieszanin wybuchowych, wymaga
stworzenia odpowiednich warunków zapewniających maksymalne bezpieczeństwo pracy.
Zależnie od stopnia za pomieszczeń, stosuje się różne rodzaje urządzeń w wykonaniu przeciw
wybuchowym. Do jednych z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych należą urządzenia
i obwody iskrobezpieczne.
Definicje i określenia dotyczące iskrobezpieczeństwa
Obwód elektryczny iskrobezpieczny — obwód elektryczny, w którym iskrzenie lub
nagrzewanie nie może spowodować zapalenia mieszaniny wybuchowej , zarówno w stanie
normalnej pracy jak i w stanie awaryjnym.
Urządzenie iskrobezpieczne — urządzenie elektryczne, którego wewnętrzne i zewnętrzne
obwody są iskrobezpieczne.
Urządzenie częściowo iskrobezpieczne — urządzenie elektryczne zawierające obwody
iskrobezpieczne i nieiskrobezpieczne.
System iskrobezpieczny — zespół połączonych ze sobą urządzeń, które może równocześnie
składać się z urządzeń iskrobezpiecznych , urządzeń związanych oraz kabli łączących, w
których obwody systemu mogące znajdować się w atmosferze wybuchowej są obwodami
iskrobezpiecznymi.
Wyjściowe obwody iskrobezpieczne powinny być między sobą separowane galwanicznie. W
razie braku separacji należy zbadać na ich iskrobezpieczeństwo wzajemny wpływ obwodów,
w stanie normalnym i stanach awaryjnych.
Urządzenie związane ( stowarzyszone) — urządzenie elektryczne, które zawiera zarówno
obwody iskrobezpieczne jak i obwody nieiskrobezpieczne oraz jest skonstruowane tak, że
obwody nieiskrobezpieczne nie mogą wpływać ujemnie na obwody iskrobezpieczne.
Zewnętrzny obwód iskrobezpieczny — jest to obwód elektryczny wychodzący na zewnątrz
urządzenia.
Minimalny prąd zapalający — prąd wywołujący zapalenie mieszaniny wybuchowej
(probierczej) na iskierniku z prawdopodobieństwem 10-3(Jzap)
Minimalne napięcie zapalające — napięcie wywołujące zapalenie mieszaniny wybuchowej
(probierczej) na iskierniku w obwodzie pojemnościowym z prawdopodobieństwem 10-3(Uzap)
Współczynnik iskrobezpieczeństwa — jest to stosunek minimalnego prądu lub napięcia
zapalającego do prądu lub napięcia bezpiecznego.
Podział Urządzeń na Grupy i Kategorie Iskrobezpieczeństwa
Urządzenia elektryczne dla przestrzeni zagrożonych wybuchem dzieli się następująco:
- grupa I — urządzenia elektryczne dla kopalń metanowych
- grupa II -- urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, innych niż w
kopalniach metanowych.
Urządzenia iskrobezpieczne ,i, grupy II podzielono na podgrupy II A, II B, II C na podstawie
minimalnych prądów zapalających (MIC) do prądu zapalającego metan.
Granice wynoszą:
Podgrupa A — stosunek MIC> 0,8
Podgrupa B — stosunek MIC między 0,45 a 0,8
Podgrupa C - stosunek MIC < 0,45
Urządzenia i obwody iskrobezpieczne podgrupy IIB spełniają wymagania dla podgrupy IIA
urządzenia podgrupy IIC spełniają wymagania dla podgrup IIA i IIB.
Zgodnie z normą PN — 84/E —08107 obwody iskrobezpieczne dzielą się na trzy kategorie
,ia,, ,ib,, ,ic,
Różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami występują tytko w startach pracy awaryjnej.
Wymagania dla poszczególnych kategorii zestawiono w tablicy nr 1
Uwaga:
Iskrobezppieczne obwody każdej kategorii ,ia,, ,ib,, ,ic, powinny mieć współczynnik
iskrobezpieczeństwa nie m niż 1,5.
W normy europejskiej EN — 50020 obwody iskrobezpieczne dzieli się na dwie kategorie ,ia,,
,ib,
Kategoria ,ia, -jest to kategoria gdzie obwody iskrobezpieczne urządzeń elektrycznych
kategorii ,ia, powinny być niezdolne do zapalenia mieszaniny wybuchowej:
1). w stanie normalnej pracy i przy wystąpieniu tych uszkodzeń niezliczanych, które
stwarzają najbardziej niekorzystne warunki przy współczynniku iskrobezpieczeństwa 1,5;
2). w stanie normalnej pracy i przy wystąpieniu jednego uszkodzenia zliczanego oraz tych
uszkodzeń niezliczanych, które stwarzają najbardziej niekorzystne warunki przy
współczynniku iskrobezpieczeństwa 1,5
3). w stanie normalnej pracy i przy wystąpieniu dwóch uszkodzeń zliczanych oraz tych
uszkodzeń niezliczanych, które stwarzają najbardziej niekorzystne warunki przy
współczynniku iskrobezpieczeństwa 1,0.
Kategoria ,ib, - jest to kategoria gdzie obwody urządzeń elektrycznych kategorii ,ib, powinny
być niezdolne do wywołania zapłonu:
1). w stanie normalnym i przy wystąpieniu tych uszkodzeń niezliczanych. które stwarzają
najbardziej niekorzystne warunki przy współczynniku iskrobezpieczeństwa 1.5;
2). w stanie normalnym i przy wystąpieniu jednego uszkodzenia zliczanego oraz tych
uszkodzeń niezliczanych, które stwarzają najbardziej niekorzystne warunki przy
współczynniku iskrobezpieczeństwa 1.5;
Uszkodzenie zliczane —jest to uszkodzenie występujące w częściach urządzenia
elektrycznego odpowiadające wymaganiom normy Uszkodzenie niezliczane — jest to uszkodzenie występujące w części urządzenia
elektrycznego, nieodpowiadającego wymaganiom konstrukcyjnym normy.
Jakakolwiek norma PN — 84 / E — 08107 nie przewiduje zakresu stosowania dla urządzeń i
obwodów iskrobezpiecznych poszczególnych kategorii wykonania, to można przyjąć, że
urządzenia i obwody kategorii ,ia, powinny być stosowane w pomieszczeniach i strefach
zagrożonych wybuchem Z0, urządzenia i obwody kategorii ,ib, w pomieszczeniach i strefach
zagrożonych wybuchem Z1, zaś urządzenia i obwody kategorii ,ic, w pomieszczeniach i
strefach zagrożonych wybuchem Z2.
Urządzenia i obwody iskrobezpieczne posiadają stosunkowo niewielką moc (przez
ograniczenie I i U). W związku z powyższym będą to urządzenia i obwody kontrolnopomiarowe, i obwody łączności, sygnalizacji i sterowania.
Zasadnicze wymazania dla urządzeń i obwodów iskrobezpiecznych
Obudowy
obudowy przeznaczone dla urządzeń iskrobezpiecznych powinny zapewniać odpowiedni dla
warunków eksploatacji, stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody, minimum
JP2O wg. PN — 92/E — 08106.
Materiał stosowany na obudowy powinien mieć dostateczną wytrzymałość mechaniczną a
materiały ze stopów lekkich ( 6 % Mg) powinny być ognioodporne i odporne na wpływy
atmosferyczne i chemiczne otaczającego środowiska. Ponadto powinny mieć ochronę przed
niebezpiecznym działaniem ładunków elektrostatycznych. Powinna być również wykonana
próba na spadanie swobodne przez 4— krotny spadek z wysokości 1 metra na poziomą
powierzchnię betonową. Należy także przeprowadzić badania mechaniczne masy
wypełniającej przegród izolacyjnych i wyciągania kabla. Pokrywy obudów urządzeń powinny
mieć zamknięcie przystosowane do otwierania specjalnym narzędziem lub powinny być
plombowane. Jeżeli pokrywy są mocowane śrubami, to, co najmniej dwie z tych śrub
powinny być wykonane w postaci zamknięcia specjalnego. Śruby powinny być zabezpieczone
przed samoodkręcaniem. Części zewnętrzne obudowy powinny być koloru niebieskiego.
Zaciski przyłączowe obwodów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych powinny być
umieszczone w oddzielnych skrzynkach zaciskowych. Dopuszcza się umieszczanie zacisków
w jednej wspólnej skrzynce zaciskowej. jeżeli napięcie zasilania nie przekracza 1200 V dla
urządzeń grupy I lub 1000V dla urządzeń grupy II.
Jeżeli iskrobezpieczeństwo zależy od oddzielenia izolacyjnego, to oddzielenie części
przewodzących pomiędzy: obwodami iskrobezpiecznymi a nieiskrobezpiecznymi, różnymi
się obwodami iskrobezpiecznymi, obwodem a uziemionymi lub izolowanymi częściami
metalowymi muszą być zgodne z poniższą tablicą nr 2.
Wytrzymałość elektryczna izolacji elementów urządzeń elektrycznych powinna wytrzymać
napięcie probiercze. Badania przeprowadza się napięciem przemiennym sinusoidalnym o
częstotliwości f= 49 Hz do 62 Hz w czasie nie mniejszym niż 1 min.
Maksymalna temperatura powierzchni
Dla urządzeń elektrycznych grupy I maksymalna temperatura powierzchni nie powinna
przekraczać:
a) 150°C — na dowolnej powierzchni, na której może osadzić się warstwa pyłu węglowego;
b) 450°C — tam, gdzie osadzenie się warstwy pyłu węglowego jest wykluczone. Urządzenia
elektryczne grupy II powinny być zaszeregowane do jednej z klas temperaturowych.
Normalnie urządzenie elektryczne powinno być zaprojektowane w zakresie temperatur
otoczenia od —20°C do +40°C.
W urządzeniu i obwodzie iskrobezpiecznym należy sprawdzić temperatury:
1) obwodów płytek drukowanych;
2) małych elementów;
3) oprzewodowania wewnętrznego;
4) elementów mających wpływ na iskrobezpieczeństwo — klasa temperaturowa.
Poniższa tablica podaje k1asyf temperaturową oprzewodowania płytek drukowanych.
Podane w niej wartości maksymalnego dopuszczalnego prądu są wartością skuteczną prądy
przemiennego lub wartością prądu stałego.
Podane w niej parametry mają zastosowanie do płytek obwodu drukowanego o grubości
1.6µm lub większych z pojedynczą warstwą miedzi o grubości 35µm..
Dla płytek obwodu drukowanego o grubościach od 0.5 mm do 1.6 mm należy podany prąd
maksymalny podzielić przez 1
Dla płytek obwodu drukowanego przewodzących na obu stronach, podany prąd maksymalny
należy podzielić przez 1.5
Dla płytek wielowarstwowych, dla rozpatrywanej warstwy ścieżek, należy podany prąd
maksymalny podzielić przez 2.
Dla warstwy miedzi o grubości 18 urn należy podany prąd maksymalny podzielić przez 1.5.
Ocena klasy temperaturowej T4 z uwzględnieniem wielkości elementów i temperatury
otoczenia
Klasyfikacja temperaturowa oprzewodowania miedzianego.
Podane w powyższej tabeli nr 5 maksymalne wartości prądu dopuszczalnego są wartością
skuteczną prądu przemiennego lub wartością prądu stałego.
W przypadku przewodów wielodrutowych powierzchnię przekroju poprzecznego przyjmuje
się jako całkowity przekrój wszystkich drutów przewodu.
Dane z powyższej tablicy mają także zastosowanie do przewodów płaskich giętkich, lecz nie
do ścieżek obwodów drukowanych.
Gdy moc P nie przekracza 1.3 W oprzewodowanie można zaliczyć do klasy temperaturowej
T4 lub do grupy I.
Czynniki decydujące o iskrobezpieczeństwie
o iskrobezpieczeństwie z definicji obwodu iskrobezpiecznego wynika, że decydują dwa
czynniki:
- zjawiska cieplne, czyli maksymalna temperatura, ‚ którą mogą w stanie normalnej pracy jak
i w stanach awaryjnych osiągnąć elementy konstrukcyjne obwodu lub urządzenia
iskrobezpiecznego , umieszczone w przestrzeni zagrożonej wybuchem.Najniższa temperatura
samozapłonu atmosfery wybuchowej powinna być wyższa od maksymalnej temperatury
powierzchni elementów,
- iskrzenie, czyli maksymalna energia iskry elektrycznej, która może powstać w obwodzie lub
urządzeniu w stanie normalnej pracy jak i w stanach awaryjnych.
Energia ta, będąca pochodną minimalnego prądu zapalającego i minimalnego napięcia
zapalającego musi być mniejsza od energii samozapalenia mieszaniny wybuchowej i nie
powinna przekraczać niżej podanych wartości.
Elementy i podzespoły od których zależy iskrobezpieczeństwo.
1) Wartości znamionowe
Zarówno w stanach normalnej eksploatacji (pracy) jak również w stanach awaryjnych
wszystkie elementy i podzespoły. od których zależy iskrobezpieczeństwo, za wyjątkiem
transformatorów, bezpieczników topikowych, wyzwalaczy termicznych, przekaźników i
wyłączników powinny być eksploatowane przy nie większych niż 213 wartościach
znamionowych ich napięć (U), prądów (J) i mocy ( P).
2) Półprzewodniki
Mogą one być stosowane jako szeregowe ograniczniki prądu w obwodach kategorii
iskrobezpieczeństwa ‚,ia, mogą być stosowane tylko 3 — szeregowe diody zaporowe. Inne
półprzewodniki i sterowane przyrządy półprzewodnikowe mogą być stosowane tylko w
obwodach iskrobezpiecznych kategorii ,ib,
3) Bezpieczniki topikowe
W pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem należy stosować wyłącznie
bezpieczniki posiadające budowę przeciwwybuchową z cechą Ex , względnie
hermetyzowane.
Dobór bezpieczników topikowych powinien uwzględniać zdolność wyłączalną, prąd
znamionowy , napięcie znamionowe Konstrukcja bezpieczników i opraw bezpiecznikowych
nie może spowodować zmniejszenia odstępów izolacyjnych poniżej dopuszczalnych wartości.
W miejscach, gdzie bezpieczniki topikowe są stosowane do zabezpieczenia innych elementów
i podzespołów, należy przyjąć przepływ ciągły prądu 1,7 Jn.
Charakterystyka czasowo — prądowa bezpiecznika topikowego powinna zapewnić, że nie
będą przekroczone chwilowe znamionowe wartości zabezpieczanych części i podzespołów.
4). Sprzęgniki do połączeń wewnętrznych, części i podzespołów, kart wtykowych
Konstrukcja sprzęgnika powinna wykluczać możliwość nieprawidłowego połączenia
powodującego obniżenia iskrobezpieczeństwa.
Wewnątrz urządzeń dopuszcza się łączenie obwodów iskrobezpiecznych i
nieiskrobezniecznych przy użyciu sprzęgnika.jeżeli zachowane są odstępy izolacyjne podane
w tablicy 2.
W sprzęgnikach dla obwodów drukowanych odstępy izolacyjne między obwodami
iskrobezpiecznymi i obwodami nieiskrobezpiecznymi mogą nie spełniać wymagań tablicy nr,
2 , jeżeli przewidziano uziemione wtyki i gniazda.
Ogólnie można stwierdzić, że wymagane jest zabezpieczenie przed nieprawidłowym
połączeniem lub zamianą z innym sprzegnikiem.
5). Ogniwa galwamczne , baterie i akumulatory,
Ogniwa, baterie i akumulatory muszą być zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu,
nadmiernym nagrzewaniem, muszą być o bezpiecznym prądzie zwarcia. Urządzenia
ograniczające prąd baterii muszą być w urządzeniach stowarzyszonych (związanych),
użytkowanych i wymienianych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ,użytkowanych,
lecz niewymienianych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W obwodach ładowania
(zewnętrzne styki do ładowania) należy umieścić diody blokujące lub nieuszkadzalny rezystor
szeregowy. W przypadku kategorii iskrobezpieczeństwa . ,ib, należy zastosować 2 diody. a w
przypadku kategorii iskrobezpieczeństwa ,ia, 3 diody. Półprzewodniki mogą być stosowane
jako bocznikowe ograniczniki napięcia, szeregowe ograniczniki prądu.
W obwodach iskrobezpiecznych kategorii ,ia, mogą być stosowane tylko trzy szeregowe
diody zaporowe, natomiast inne półprzewodniki i sterowane przyrządy półprzewodnikowe
mogą być stosowane tylko w kategorii ,ia,
6). Wymagania dotyczące transformatorów
Nie dopuszcza się bezpośredniego zasilania obwodów iskrobezpiecznych z sieci za
pośrednictwem rezystorów, kondensatorów i autotransformatorów. Transformatory zasilające
obwody iskrobezpieczne powinny mieć uzwojenia pierwotne zabezpieczone prądowo np.
bezpiecznikami topikowymi. Prąd znamionowy zabezpieczenia nie powinien przekraczać
trzykrotnej wartości prądu znamionowego po stronie pierwotnej. Transformatory oddzielające
obwody iskrobezpieczne od innych obwodów powinny mieć budowę wykluczającą
możliwość przerzutu napięcia strony pierwotnej na wtórną, np.:
- uzwojenia powinny być umieszczone na oddzielnych karkasach lub na karkasie
sekcjonowanym w formie wypraski na jednej lub różnych kolumnach transformatora;
- uzwojenia nawinięte jedno na drugim, przy czym pomiędzy uzwojeniem zasilającym obwód
iskrobezpieczny a pozostałymi uzwojeniami umieszczona powinna być izolacja lub metalowy
uziemiony ekran. Izolacja pomiędzy uzwojeniami transformatorów przeznaczonych do
zasilania bezpośrednio z sieci energetycznej powinna wytrzymać napięcie probiercze zgodnie
z tablicą nr 3.
Zwarcia i przeciążenia uzwojeń wtórnych nie mogą powodować przyrostu temperatury
dowolnego punktu transformatora ponad wartość dopuszczalną dla danej klasy izolacji. Jako
prąd przeciążenia należy przyjąć wartość prądu zadziałania zabezpieczenia.Jako elementy
oddzielające zapewniające galwaniczne oddzielenie pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi
oraz pomiędzy różnymi obwodami iskrobezpiecznymi należy stosować:
- przekaźniki elektromagnetyczne;
- transformatory oddzielające i inne elementy, których konstrukcja spełnia wymagania normy
np. transoptory.
7). Diodowe bariery ochronne, ograniczniki, boczniki ochronne
Jako elementy zapewniające iskrobezpieczeństwo należy stosować: ograniczniki, boczniki
ochronne , bariery ochronne i separatory. Diodowe bariery ochronne przeznaczone są do
stosowania jako złącza sprzęgające między obwodami iskrobezpiecznymi a obwodami
nieiskrobezpiecznymi. Składają się z równolegle włączonych diod ograniczających napięcie
przyłożone do obwodu iskrobezpiecznego oraz szeregowo włączonych bezpieczników i
nieuszkadzalnych oporników ograniczających prąd , który może wpływać do obwodu
iskrobezpiecznego. Wszystkie elementy bariery powinny stanowić jeden nierozerwalny blok
np. przez zalanie masą izolacyjną. Bariera powinna być uziemiona. Rezystancja uziemienia
bariery łącznie z rezystancją obwodu uziemiającego nie może być większa niż 1,0 [Ω]
Zgodnie z normą EN 50020, oprócz urządzenia do podłączenia każdego obwodu, który może
mieć potencjał ziemi, bariera powinna mieć co najmniej jedno dodatkowe podłączenie albo
powinna być wyposażona w przewód izolowany o przekroju co najmniej 4 mm do
dodatkowego połączenia uziemienia.
Podstawowe schematy barier ochronnych
Jako boczniki ochronne należy stosować:
- kondensatory hermetyczne lub zalewane (z wyjątkiem kondensatorów elektrolitycznych i
tantalowych, nieliniowe rezystory i kondensatory, elementy półprzewodnikowe, zwarte
uzwojenia lub zwoje, rezystory.
Elementy zapewniające iskrobezpieczeństwo powinny stanowić jedną całość z elementem
chronionym i przewodami łączącymi np. powinny być zalane utwardzalną zalewą,
umieszczone w zaprasowanej obudowie, albo tak podłączone, aby ich uszkodzenie
powodowało odłączenie zabezpieczanego obwodu.
Elementy zapewniające iskrobezpieczeństwo oraz elementy chronione, w których mogą
wystąpić prądy lub napięcia nieiskrobezpieczne powinny mieć odpowiedni rodzaj budowy
przeciw wybuchowej. Półprzewodnikowe boczniki i ograniczniki ( równoległe) powinny być
podwojone, aby iskrobezpieczeństwo obwodu nie zostało obniżone po odłączeniu jednego z
nich lub powinny być podłączone tak, aby odłączenie jednej gałęzi spowodowało odłączenie
całego obwodu zabezpieczanego. Miejsce połączeń elementów zapewniających
iskrobezpieczeństwo z elementami lub obwodami chronionymi powinno wytrzymać prąd
zwarcia obwodu, wytrzymać mogące wystąpić obciążenia mechaniczne, być wykonane tak
aby przerwanie obwodu łączącego element zabezpieczający z obwodem chronionym
powodowało przerwanie tego obwodu.
Bariery ochronne włączone pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi a obwodami
nieiskrobezpiecznymi powinny składać się z równolegle włączonych diod , tyrystorów,
tranzystorów i szeregowo włączonych bezpieczników, rezystorów, diod itp.
Uszkodzenia części, połączeń i podzespołów
Gdy parametry (prąd , napięcie, moc) podzespołu przekraczają 2/3 jego parametrów
znamionowych, to jego uszkodzenie należy uznać za uszkodzenie niezliczane.
Gdy parametry podzespołu są mniejsze lub równe 2/3 parametrów znamionowych, to
uszkodzenie jest uszkodzeniem zliczanym.
Gdy uszkodzenie może prowadzić do następnego uszkodzenia lub uszkodzeń to uszkodzenie
pierwotne i uszkodzenia następne należy uznać za jedno uszkodzenie.
Nieuszkadzalne podzespoły połączenia i części
a) kondensatory blokujące, jeżeli napięcia mogące wystąpić na nich nie przekraczają 2/3
wartości ich napięcia znamionowego;
b) diody, jeżeli napięcia i prądy mogące wystąpić w obwodzie nie przekraczają 2/3 wartości
napięć wstecznych i prądów przewodzenia;
c) stabilizatory, jeżeli prąd płynący przez nie, nie przekracza 2/3 wartości ich prądu
znamionowego;
d) dławiki, jeżeli warstwy uzwojenia rozdzielono przekładkami izolacyjnymi i izolacja
przewodu nawojowego jest obliczona na napięcie 3 UN lecz nie mniej niż 0,5 kV;
e) bocznikowe zespoły ochronne — powinny zawierać, co najmniej dwie równoległe gałęzie
diod;
f) rezystory ograniczające prąd: warstwowe, drutowe zabezpieczone przed odwijaniem się
drutu, drukowane stosowane w obwodach hybrydowych, hermetyzowane Napięcie na
oporniku i wydzielana moc nie mogą przekraczać - napięcia i mocy znamionowej;
g) przekaźniki — jeżeli cewka przekaźnika jest włączona do obwodu iskrobezpiecznego, to
zestyki nie powinny w normalnym działaniu przekroczyć danych znamionowych i nie
powinny przełączać prądu o parametrach przekraczających 5 A, 250 V lub 100 VA;
h) oprzewodowanie i połączenia;
i) części i podzespoły oddzielające galwanicznie;
Statystyczna metoda oceny iskrobezpieczeństwa
Oceny iskrobezpieczeństwa przeprowadza się dwoma metodami
a) w oparciu o charakterystyki;
b) przy pomocy iskiernika.
Znanym faktem jest, że iskry elektryczne powstające w momencie otwierania
lub zamykania obwodu elektrycznego zapalają mieszaniny wybuchowe palnych par i gazów
Stwierdzono eksperymentalnie że zdolność zapalająca iskry zależy od parametrów
elektrycznych obwodów takich jak: napięcie, prąd, pojemność, indukcyjność, częstotliwość
Ponadto wpływ na zdolność zapalającą iskry mają:
kształt i rodzaj materiału elektrod, szybkość zwierania lub otwierania obwodu itp.
Różnorodność tych czynników nadaje zjawisku zapalenia mieszanin wybuchowych od iskier
elektrycznych statystyczny charakter.
Przy wykonaniu dużych ilości iskier (badań) zjawisko zapalenia mieszanin wybuchowych w
pełni podporządkowuje się prawidłom rachunku prawdopodobieństwa.
Prawdopodobieństwo zapalenia przy dużej ilości wykonanych iskier (badań) dąży do wartości
Przebieg prawdopodobieństwa w układzie współrzędnych logarytmicznych jest linią prostą.
(Rys nr 2).
Dla oceny iskrobezpieczeństwa ważna jest wielkość prawdopodobieństwa logarytmicznych
p=10-3 Wielkości prądu w obwodach indukcyjnych i bezindukcyjnych oraz wielkości napięcia
w obwodach pojemnościowych, zapalające mieszaninę wybuchową z takim
prawdopodobieństwem nazywane są wartościami zapalającymi.
Określenie prądu zapalającego i napięcia zapalającego odbywa się drogą eksperymentalną.
Wyznacza się przebieg prawdopodobieństwa w funkcji np.: prądu (p = f (I)); sporządza się
wykres a następnie odczytuje się wartość prądu zapalającego z wykresu. Jako prąd i napięcie
iskrobezpieczne przyjmuje się wartość prądu i napięcia zapalającego (p=10-3) podzielone
przez współczynnik iskrobezpieczeństwa wynoszący 1,5.
Odpowiada to prawdopodobieństwu zapalenia mieszaniny wybuchowej p=10-4 (rys. 2). Wg
normy PN-84/E-08 107 minimalnemu prądowi (napięciu) zapalającemu odpowiada
prawdopodobieństwo zapalenia p=10-3
Prawdopodobieństwo takie występuje jeżeli w badaniach na iskierniku 16000 iskier nie
spowoduje więcej niż 16 zapaleń.
W badaniach wg normy europejskiej EN — 50020:
- dla obwodów prądu stałego wykonujemy 400 obrotów tj. równe 3200 iskier;
- dla obwodów prądu przemiennego wykonujemy 1000 obrotów tj. 8000 iskier. Wymagane
jest aby nie wystąpiło ani jedno zapalenie mieszaniny wybuchowej
Należy stosować następujące wybuchowe mieszaniny probiercze, zgodne z określoną
podgrupą badanego urządzenia:
Oceny iskrobezpieczeństwa urządzeń i obwodów iskrobezpiecznych można dokonać bez
użycia specjalnej aparatury (iskiernika) i mieszanin wybuchowych, a tylko w oparciu o
pomiary takich wielkości jak: prąd , napięcie, pojemność i indukcyjność. Obwody
iskrobezpieczne zależne od rodzaju znajdujących się w nich elementów, można podzielić na
trzy grupy
- obwody o charakterze indukcyjnym (L);
- obwody o charakterze pojemnościowym ( C);
- obwody o charakterze bezindukcyjnym i bezpojemnościowym ( obwody o charakterze
rezystancyjnym).
Norma PN-84/E-08 107 podaje krzywe eksperymentalne, określające zależności Izap=f(U);
Uzap =f(C); Izap =f (L) Dla tych obwodów wystarczy aby wartości otrzymane z krzywych
podzielić przez współczynnik iskrobezpieczeństwa wynoszący 1,5 Podane w normie
zależności prądów zapalających od indukcyjności są słusznie tylko dla elementów
indukcyjnych bez żelaza.
Oznaczanie urządzenia
Część główna urządzenia elektrycznego powinna być oznakowana w widocznym miejscu.
Oznaczenie powinno być czytelne, trwałe i zabezpieczone przed korozją.
Oznaczenie powinno zawierać:
a) nazwę producenta lub zarejestrowany jego znak handlowy,
b) określenie typu,
c) cechę składającą się z:
- symbolu EEx,
- symbolu określającego iskrobezpieczną budowę ia, ib,
- symbolu grupy urządzenia elektrycznego — I dla kopalń metanowych, II; IIA; IIB
dla urządzeń elektrycznych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, innych
niż kopalnie metanowe,
- klasę temperaturową,
d) nazwa lub znak stacji badawczej oraz numer certyfikatu
Na bardzo małych urządzeniach elektrycznych i na częściach i podzespołach Ex, gdzie
miejsce jest ograniczone, stacja badawcza może zgodzić się na skrócone oznakowanie, lecz
powinna wymagać co najmniej:
- nazwy producenta lub jego zarejestrowanego znaku handlowego,
- symbolu EEx i symbolu rodzaju budowy przeciwwybuchowej,
- nazwy lub znaku stacji badawczej,
- oznaczenia certyfikatu,
- urządzenia elektrycznego symbolu ,X, jeżeli jest potrzebny, lub części i podzespołów Ex
symbolu ,U,.
O prawy oświetleniowe
Wstęp
Elektryczne urządzenia oświetleniowe zwane oprawami lub lampami elektrycznymi służą
rozsyłania, filtrowania lub przekształcania strumienia świetlnego jednego lub więcej źródeł
światła, zawierające oprócz światła, wszystkie elementy niezbędne do mocowania, ochrony
światła i przyłączania go do sieci zasilającej oraz układy stabilizacyjno — zapłonowe , jeżeli
są potrzebne.
Ze względu na różnorodność wykonań , tak ze względu na bezpieczeństwo wobec metanu
(rodzaj wykonania przeciw wybuchowego) jak i też z innych względów charakteryzują się:
- rodzajem zabezpieczenia przeciwpożarowego;
- sposobem zasilania,
- sposobem użytkowania,
- rodzajem źródła światła.
- stopniem ochrony ,JP,.
problemy konstrukcyjne i eksploatacyjne opraw (lamp) wynikają głównie z następujących
względów:
- konieczność stosowania przeźroczystej części osłony źródła światła, która powinna się
charakteryzować określonymi parametrami i właściwościami,
- w lampach żarowych i wyładowczych wydziela się stosunkowo duża ilość ciepła,
- osłona lampy powinna być dostosowana do stosunkowo częstego otwierania
- w górnictwie jest koniecznym stosowanie lamp w każdych warunkach zagrożenia
metanowego.
Oprawy oświetleniowe (lampy) przeciw wybuchowe muszą spełniać wymagania normy PNEN50014 czerwiec 1997, norm na poszczególne rodzaje budowy przeciwwybuchowej (w
zależności od rodzaju budowy przeciw wybuchowej) oraz normy PN-90/E-O8lA — oprawy
oświetleniowe, wymagania i badania. W/w norma obejmuje swoim zakresem oprawy
oświetleniowe stałe jak i lampy przenośne, ręczne, zasilane tak z sieci jak i z akumulatorów.
W przeciwwybuchowych oprawach oświetleniowych (lampach) nie dopuszcza się stosowania
źródeł światła w których występuje wolny sód. należy przede wszystkim stosować źródła w
których elektrody nie są podgrzewane w czasie zapłonu i świecenia np.:
wysokoprężne lampy sodowe lub rtęciowe.
Źródła światła z układem podgrzewającym elektrody są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy
w czasie zapłonu nie zostaną przekroczone temperatury dopuszczalne określone w normach
Źródła światła powinny być osłonięte kloszem, chyba, że oprawa jest przeznaczona do pracy
w pomieszczeniach gdzie nie występuje niebezpieczeństwo uszkodzeń mechanicznych a po
rozbiciu banki lub rury szklanej źródło światła nie powoduje zapalenia mieszaniny
wybuchowej.
Wytrzymałość termiczna opraw
Oprawy oświetleniowe (lampy) muszą być tak skonstruowane, aby przy zasilaniu napięciem
równym 1,1 Un (w przypadku opraw sieciowych lub napięciem równym znamionowemu (w
przypadku opraw akumulatorowych) , podczas pracy oprawy w maksymalnej dopuszczalnej
dla niej temperaturze otoczenia nie następuje przekroczenie temperatur dopuszczalnych w
normach dla urządzeń przeciwwybuchowych oraz do uszkodzenia, zmiany barwy lub
zdeformowanie zastosowanych materiałów.
Ochrona kloszy
Źródło światła w oprawie oświetleniowej powinno być chronione osłoną przeźroczystą, która
może być dodatkowo zabezpieczona siatką o wymiarze oczek nie większym niż 50 cm2 .
Jeżeli wymiar oczek przekracza 50 cm2 , to osłonę przezroczystą należy uznać za
niezabezpieczoną Osłona przezroczysta, ewentualnie siatka ochronna powinna wytrzymać
stosowne próby wg p. 23.4.3.1. normy PN-EN-50014.
Stopień ochrony
Minimalny stopień ochrony przed wnikaniem wody i pyłu powinien być nie mniejszy niż
IP54.
Oprawki źródeł światła
Oprawki w wykonaniu normalnym mogą być stosowane:
1) w lampach ręcznych z własnym źródłem zasilania w których obwód źródła światła spełnia
wymagania iskrobezpieczeństwa,
2) w oprawach z osłoną gazową z nadciśnieniem,
3) w oprawach z osłoną ognioszczelną mających pośrednie wprowadzenie przewodu przez
skrzynkę przyłączową.
W pozostałych przypadkach należy stosować oprawki specjalne, które nie mogą spowodować
zapalenia mieszaniny wybuchowej wewnątrz oprawy w czasie jej pracy. Wymagania
dotyczące tych oprawek są określone w normie PN-90/E-08l 17 , PN-EN 50014
Klosze
Klosze mogą być wykonane ze szkła lub materiału organicznego pod warunkiem, że jego
wytrzymałość cieplna wg Martensa jest przynajmniej o 20°C wyższy od maksymalnej
temperatury klosza (lub elementów bezpośrednio do niego przylegających) w czasie pracy.
Oprawy oświetleniowe z osłoną ognioszczelną - ,d,
Oprawy oświetleniowe nie powinny być mocowane tylko jedną śrubą. Pojedyncze oczko
można stosować tytko wtedy, gdy stanowi ono integralną część oprawy oświetleniowej np.,
gdy jest odlane tub przyspawane do obudowy albo, jeżeli jest gwintowane, będzie
zabezpieczone dodatkowo przed poluzowaniem po dokręceniu.
Klosz może być mocowany do oprawy:
a) pośrednio- kiedy jest osadzony w pierścieniu metalowym za pomocą żywic
chemoutwardzalnych odpornych na działanie wysokich temperatur, a następnie pierścień jest
mocowany w korpusie oprawy tak , że pomiędzy nimi powstaje złącze ognioszczelne,
b) bezpośrednio- do korpusu oprawy przy zastosowaniu uszczelki z klingerytu ( azbestu itp.)
pokrytej dwustronnie metalową folią. Minimalna długość przylegania uszczelki do klosza i
oprawy nie może być mniejsza od wymaganej długości złącza ognioszczelnego,
c) bezpośrednio do korpusu oprawy przy zastosowaniu uszczelki z elastomerów pod
warunkiem że:
- materiał uszczelki będzie odporny na działanie temperatur występujących w czasie pracy
opraw,
- uszczelka będzie umieszczona w sposób gwarantujący, że nie zostanie wypchnięta podczas
wybuchu,
- długość drogi styku uszczelki z kloszem i korpusem oprawy nie będzie mniejsza od
wymaganej długości złącza ognioszczelnego.
Wprowadzenie przewodów elektrycznych powinno być zgodne z normą PN-83/E-081 16. Dla
przewodów o średnicy zewnętrznej większej od 10 mm i nieprzekraczającej 30 mm
dopuszcza się pierścień z elastomerów o grubości ścianki, co najmniej 6 mm oraz długości, co
najmniej 20 mm.
Dopuszcza się bezpośrednie wprowadzenie przewodów do wnętrza oprawy (bez skrzynki
zaciskowej) pod warunkiem że oprawa jest wyposażona w oprawkę i inne elementy które w
normalnych warunkach pracy nie spowodują zapalenia mieszaniny wybuchowej.
Oprawy oświetleniowe budowy wzmocnionej ,e,
Elementy wbudowane do wnętrza oprawy oświetleniowej budowy wzmocnionej ,e, mogące
spowodować zapłon ( elementy iskrzące) powinny mieć osłonę ognioszczelną, lub posiadać
inny rodzaj budowy przeciw wybuchowej. Elementy nieiskrzące powinny spełniać
wymagania budowy wzmocnionej wg normy PN83/E-081 15.
Temperatury poszczególnych elementów opraw budowy wzmocnionej nie powinny
przekraczać wartości podanych w poniższej tablicy nr 1 zgodnie z normą PN-83/E-08 115.
Lampy należy konstruować, aby wymiana żarówki odbywała się w stanie bezprądowym.
Lampy zasila z sieci (np. sieć 3 fazowa) mające wpusty przelotowe, powinny mieć, co
najmniej 3 zaciski przyłączeniowe dla przewodów zasilających i jeden dla przewodu
ochronnego.
Gospodarka urządzeniami elektrycznymi budowy przeciwwybuchowej
Wstęp.
Z pojęciem gospodarki urządzeniami elektrycznymi budowy przeciwwybuchowej wiąże się
szereg takich zagadnień , jak:
- ewidencja urządzeń,
- ewidencja urządzeń w technice komputerowej,
- eksploatacja urządzeń,
- przeglądy i konserwacja urządzeń.
- naprawy i remonty urządzeń,
- warsztaty remontowe,
- dokumentowanie procesu remontowego,
- badania poremontowe.
- dokumenty przekazywane użytkownikowi,
- kontrole okresowe urządzeń,
- eksploatacja urządzeń elektrycznych w trakcie robót inwestycyjnych,
- wycofanie urządzeń budowy przeciwwybuchowej z eksploatacji
- znajomość obowiązujących zarządzeń, przypisów i wytycznych z zakresu gospodarki
urządzeniami elektrycznymi budowy przeciwwybuchowej.
Przeglądy i konserwacja urządzeń
Przeglądy urządzeń są to działania obejmujące staranne zbadanie elementu instalacji,
urządzenia, dokonane bez demontażu albo z potrzebnym częściowym demontażem,
uzupełnione pomiarami w celu wiarygodnego określenia stanu tego elementu.
Rozróżnia się:
- przegląd sondażowy części urządzeń elektrycznych, systemów i instalacji;
- przegląd okresowy wszystkich urządzeń elektrycznych, instalacji i systemów;
- przegląd odbiorczy to przegląd wszystkich urządzeń elektrycznych, systemów i instalacji
przed ich oddaniem do eksploatacji;
- przegląd szczegółowy to przegląd, który obejmuje aspekty ujęte podczas oględzin z bliska a
ponadto wykrywa te nieprawidłowości np. poluzowanie się zacisków przyłączowych, które
stają się widoczne tylko przy otwarciu obudowy lub przy użyciu narzędzi i aparatury
badawczej;
- oględziny z bliska są to przeglądy, które obejmują aspekty ujęte w oględzinach takie jak:
poluzowane śruby. które mogą być uwidocznione tylko przy użyciu sprzętu udostępniającego.
narzędzi lub drabin (w razie potrzeby). Oględziny z bliska nie wymagają normalnie
otwierania obudowy, ani wyłączenia urządzeń spod napięcia.
- oględziny: są to przeglądy, które pozwalają na wykrycie bez użycia sprzętu
udostępniającego (np. drabin) lub narzędzi uszkodzeń widocznych gołym okiem, takich jak
brakujące śruby itp.
Przeglądy urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w zasadzie powinny być
wykonywane wg zaleceń producenta w/w urządzeń zawartych w dokumentacji techniczno —
ruchowej.
W interesie użytkownika jest, aby fakt dokonania przeglądu był odnotowany w książce
ewidencyjnej urządzeń lub innym odpowiednim dokumencie prowadzonym przez osobę
nadzorującą. Przeglądom należy również poddać miejsca pracy urządzeń — każda zmiana
kwalifikacji obszaru zagrożenia wybuchem musi być odnotowana w dokumentach
urządzenia. Przeglądy mogą być również wykonywane doraźne na podstawie decyzji osoby
odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłową eksploatacją. Osoby wykonujące przeglądy
powinny mieć kwalifikacje zdobyte, potwierdzone i aktualizowane na odpowiednim kursie
specjalistycznym, który w swej tematyce powinien obejmować podstawowe zagadnienia
dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i metod jego oceny.
Konserwacja urządzeń
Konserwacją urządzeń są czynności wykonywane w celu utrzymania lub przywrócenia
takiego stanu elementu instalacji, urządzenia, aby spełniały one wymagania techniczne i
prawidłowo funkcjonowały. Podobnie jak w przypadku przeglądów zakres oraz częstotliwość
wykonywania czynności konserwacyjnych najlepiej oceni producent urządzenia. W
przypadku silników może to być np. usuwanie z powierzchni zewnętrznej zanieczyszczeń lub
pyłu, smarowanie łożysk. Dokonanie konserwacji nie wymaga odnotowanie w dokumentacji
identyfikacyjnej urządzenia.
Jeżeli producent nie określił czynności konserwacyjnych i ich częstotliwości wykonywania
wskazane jest opracowanie indywidualnej lub ogólnej instrukcji stosowania. Konserwacje
powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wystarczająca
jest znajomość zasad funkcjonowania i zabezpieczenia przeciwwybuchowego zastosowanego
urządzenia.
Naprawy urządzeń
Działania mające na celu przywrócenie wadliwego urządzenia do stanu zgodności z odnośną
normą określa się jako naprawa. Odnośna norma to norma, według której urządzenie było
zaprojektowane. Najprostszą naprawą jest wymiana elementu wadliwego na element sprawny
dostarczony przez producenta. W dokumentacji techniczno — ruchowej powinien być podany
wykaz części zamiennych oferowanych przez producenta. Producenci silników oferują jako
część zamienną uzwojony stojan. Wymiana uzwojonego stojana (wyciśnięcie i wprasowanie)
może być wykonana przez dowolnego wykonawcę , jednakże czynności centrujące
( planowanie wirnika względem stojana) wymaga już czynności regeneracji, a to już nie jest
naprawa, lecz remont. Również wymiana uzwojenia, wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy
, nie może być wykonywana we własnym zakresie oraz dowolny zakład naprawczy. Bardzo
duża odpowiedzialność ciąży na osobach decydujących (dozoru) czy dana czynność
jest naprawą, czy może remontem. Osoby te powinny posiadać wiedzę zdobytą i
potwierdzoną na kursach obejmujących swym zakresem specjalistyczne zagadnienia
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego związane z konstrukcją urządzeń i zabezpieczeń
przeciwwybuchowych, metod oceny stanu technicznego jak i eksploatacji.
Remonty urządzeń
Remonty urządzeń, jako że ze swej istoty ingerują w sposób znaczący w konstrukcję
urządzenia muszą być wykonane przez specjalistyczny zakłady remontowe. Kierując
urządzenie do remontu należy mieć pewność, że dany warsztat posiada odpowiednie
kwalifikacje (uprawnienia) i potencjalne zdolności do remontu. Bardzo często bywa, że
remont, który również może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
powinien zakończyć się wykonaniem odpowiednich prób, których wyniki należy odnotować
w dokumentacji poremontowej. Stąd ogromna odpowiedzialność spoczywa na osobach
(dozoru), decydujących o skierowaniu urządzenia do remontu. Należy wybrać odpowiedni
zakład, ocenić jego możliwości, sprawdzić uprawnienia (kompetencje) oraz nadzorować
przebieg remontu. Po zakończeniu remontu należy ocenić wyniki i zakres prób, jakim
poddano urządzenia oraz podjąć decyzję o dalszym eksploatowaniu urządzenia.
Niejednokrotnie zachodzi potrzeba przekwalifikowania — zmiany poziomu bezpieczeństwa
remontowanego urządzenia.
Przekazując urządzenie do remontu należy również brać pod uwagę możliwość obniżenia
poziomu bezpieczeństwa urządzenia do poziomu urządzenia budowy zwykłej. W takim
przypadku warsztat remontowy lub komisja zakładowa dokonuje kasacji cechy dopuszczenia
usuwając ją w sposób trwały z tabliczki urządzenia oraz dokonując odpowiedniej adnotacji w
zaświadczeniu fabrycznym. Takie postępowanie nie neguje dalszego stosowania urządzenia w
pomieszczeniach i strefach niezagrożonych wybuchem pod warunkiem spełnienia ogólnych
warunków bezpieczeństwa.
Zalecenia dla użytkownika urządzeń przeciwwybuchowych
Dokonując zakupu urządzenia należy dokonać starań, aby urządzenie dostarczone było wraz z
niezbędną dokumentacją techniczno — ruchową zawierającą informacje dotyczące
przeglądów konserwacji i wykazem części i podzespołów zamiennych, kopią certyfikatu
stacji badawczej zaświadczeniem fabrycznym.
Przyjęcie urządzenia do eksploatacji powinno nastąpić po dokonaniu odbioru polegającym
między innymi na sprawdzeniu typu. danych znamionowych, kompletności dokumentacji.
Poprawne zainstalowanie urządzenia musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji
indywidualnej urządzenia.
Historię urządzenia należy wpisać do karty ewidencyjnej urządzenia budowy
przeciwwybuchowej. Wskazane jest nawiązanie współpracy z wiarygodnymi warsztatami
remontowymi w celu łatwiejszego ustalania procedury remontowej.
Warsztaty remontowe
Warsztat remontowy powinien dysponować odpowiednią bazą sprzętową umożliwiającą
wykonanie remontu oraz przeprowadzenie niezbędnych prób poremontowych. Powinien mieć
możliwość zakupu części zamiennych i podzespołów u producenta remontowanych urządzeń.
W tym zakresie wskazana jest ścisła współpraca z producentem.
Dzięki poprawnej współpracy, producent może udostępnić warsztatowi dokumentacją
konstrukcyjną urządzenia. W przeciwnym wypadku należy przygotować własną
dokumentację, wykonywania napraw oraz metodykę przeprowadzania prób. Pracownicy
warsztatu powinni posiadać odpowiednią wiedzę do wykonywania oraz dozorowania prac
remontowych. Wiedza ta powinna obejmować między innymi:
-ogólną znajomość rodzaju budowy urządzeń przeciwwybuchowych i ich oznakowań;
-aspekty konstrukcji urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe;
-przebieg procesu atestacyjnego;
-znajomość technik stosowanych w naprawach;
-znajomość wymagań odpowiednich norm;
-sposób identyfikacji części zamiennych dostarczonych przez producenta.
Głównym celem warsztatu powinno być wykonanie usługi na jak najwyższym poziomie.
Przed przyjęciem urządzenia do remontu użytkownik powinien zostać powiadomionym o
możliwości utraty cechy dopuszczenia (przeciwwybuchowości).
Dokumentowanie prac remontowych
Proces remontu począwszy od przyjęcia urządzenia do naprawy, kwalifikację, poszczególne
czynności naprawcze i odpowiednie próby aż do momentu przekazania urządzenia
użytkownikowi powinien być szczegółowo dokumentowany W przypadku dokonania
regeneracji powinna ona być odpowiednio udokumentowana a zapisy przechowywane.
Zapisy takie powinny obejmować między innymi wyszczególnienie wszystkich wymiarów
różniących się od podanych w dokumentach (rysunkach) atestacyjnych lub od wymiarów
oryginalnych.
Remontowane urządzenie powinno być oznakowane w celu identyfikacji remontu oraz
tożsamości wykonawcy.
Oznakowanie może być na oddzielnej tabliczce, jak również może zaistnieć konieczność
usunięcia lub uzupełnienia oryginalnej tabliczki.
Badania poremontowe
Badania poremontowe powinny być wykonywane w celu potwierdzenia zachowania przez
urządzenia własności przeciwwybuchowych lub w celu określenia ewentualnych ograniczeń
stosowania urządzenia lub zmiany cechy dopuszczenia urządzenia (po wystąpieniu do stacji
badawczej). Polska Norma PN-EN 50014 + AC precyzuje podstawowe badania, jakie
powinny być wykonane przy naprawie urządzeń określonego rodzaju budowy
przeciwwybuchowej.
Dokumenty przekazywane użytkownikowi
Wydanie użytkownikowi urządzenia po naprawie może nastąpić po stwierdzeniu przez
rzeczoznawcę lub inspektora do Spraw urządzeń budowy przeciwwybuchowej że odpowiada
ono warunkom dopuszczenia i dokonaniu przez mego adnotacji na karcie ewidencyjnej i
zaświadczeniu fabrycznym lub po wystawieniu nowego zaświadczenia fabrycznego.
Zakład naprawczy obowiązany jest zwrócić użytkownikowi naprawione urządzenie wraz z
uzupełnionym zaświadczeniem fabrycznym i karta ewidencyjną.
Ponadto powinien dostarczyć:
-opis uszkodzenia ( usterki);
-szczegóły prac;
-listę części wymienionych oraz regenerowanych z przedstawieniem metody regeneracji;
-szczegółowe wyniki kontroli i badań;
-informację o ograniczeniach stosowania urządzenia.
Rola osób Dozoru zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych budowy
przeciwwybuchowej
W przypadku, jeżeli zawęży się zakres obowiązków dla zapewnienia bezpieczeństwa
przeciwwybuchowego, to należałyby do nich następujące wymagania:
- częste uświadomienia personelowi obsługującemu urządzenia i instalacje, zagrożeń
wywołanych nieprawidłową eksploatacją;
-ciągłe kierowanie prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji,
-okresowe szkolenia personelu obsługującego urządzenia i zatrudnionego w
pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem;
-wstępna ocena możliwości kontynuowania bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji
elektrycznych na podstawie kontroli bieżących.
W związku z wymienionymi wymaganiami osoby dozoru ruchu elektrycznego
Przewidzianego do pracy w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem muszą
posiadać odpowiednie wykształcenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe.
Dziennik Ustaw Nr 139
10. Stosowanie i eksploatacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
10.1. W polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach)
zaliczonych do stopnia ,b, lub ,c, niebezpieczeństwa wybuchu w środowisku gazowym
należącym do grupy wybuchowości I powinny być stosowane wyłącznie maszyny oraz
urządzenia elektryczne i spalinowe o konstrukcji dostosowanej do rodzaju zagrożenia.
10.2 W wyrobiskach (pomieszczeniach) zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych
innych niż metan, w szczególności wodoru, acetylenu, par oleju napędowego należących do
grupy wybuchowości II, powinny być stosowane wyłącznie maszyny oraz urządzenia
elektryczne i spalinowe o konstrukcji dostosowanej do rodzaju zagrożenia.
10.3. W zakładach górniczych eksploatowane mogą być tylko takie maszyny oraz urządzenia
elektryczne i spalinowe budowy przeciwwybuchowej, zwane dalej ,urządzeniami,, które
zostały uprzednio poddane odbiorowi u producenta.
10.4. Eksploatacja urządzeń, o których mowa w pkt. 10.1 110.2, może być prowadzona przy
spełnieniu warunków określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.
10.5. Za prawidłowy stan techniczny użytkowanych urządzeń zapewniający bezpieczeństwo
odpowiedzialne są wyznaczone osoby obsługi, które w razie stwierdzenia nieprawidłowości
powinny je natychmiast wyłączyć i zgłosić osobie dozoru ruchu elektrycznego.
10.6. W zakładach górniczych, mających pola metanowe, za prawidłowe użytkowanie
urządzeń odpowiedzialna jest osoba dozoru ruchu elektrycznego wyznaczona przez
kierownika ruchu zakładu górniczego, która powinna zorganizować właściwy nadzór nad
eksploatacją, konserwacją oraz naprawą urządzeń.
10.7. W zakładach górniczych, mających poła metanowe trzeciej lub czwartej kategorii
zagrożenia metanowego, osoba, o której mowa w pkt 10.6, powinna posiadać kwalifikacje
osoby wyższego dozom ruchu elektrycznego.
10.8. W podmiotach wykonujących prace w zakładach górniczych mających pola metanowe,
za prawidłowe gospodarowanie urządzeniami odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez
kierownika podmiotu, która powinna zorganizować właściwy nadzór nad eksploatacją,
konserwacją i naprawą urządzeń.
10.9. Kierownik ruchu zakładu górniczego na wniosek osoby, o której mowa w pkt 10.6,
powinien powołać służbę nadzoru nad urządzeniami.
10.9.1. Służba nadzoru, o której mowa w pkt 10.9. powinna kontrolować wszystkie
urządzenia znajdujące się w posiadaniu zakładu górniczego i odpowiednio podmiotów
wykonujących prace w tym zakładzie.
10.9.2. Służba nadzoru, o której mowa w pkt 10.9. obejmuje kontrolą również:
1) górnicze lampy osobiste,
2) elektryczny sprzęt strzałowy,
3) metanomierze,
4) urządzenia telekomunikacyjne i systemów bezpieczeństwa, przyrządy sejsmograficzne,
geofony, lasery, przenośną aparaturę pomiarową, elektryczny sprzęt ratowniczy.
10.10. Każda osoba dozoru ruchu elektrycznego raz na 5 lat powinna być przeszkolona w
zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i na prawy urządzeń.
10. 1.0.1. Każda osoba dozoru ruchu oddziału eksploatującego urządzenie oraz osoba
obsługująca urządzenie powinna być przeszkolona w zakresie jego prawidłowej eksploatacji.
10.11. Zakłady górnicze oraz podmioty wykonujące roboty w ruchu tych zakładów powinny
prowadzić ewidencję urządzeń stanowiących ich własność.
10.11.1. Ewidencję urządzeń prowadzi służba nadzoru powołana zgodnie z pkt 10.9, która
przechowuje wszystkie dokumenty dotyczące urządzeń, w szczególności:
1) karty ewidencyjne urządzeń,
2) zaświadczenia fabryczne,
3) wykazy rodzajów i typów urządzeń stosowanych w zakładzie górniczym.
10.11.2. Wszystkie urządzenia zakładu górniczego i podmiotów wykonujących roboty w
ruchu tego zakładu powinny być zewidencjonowane zgodnie z pkt 10.11.1.
10.11.3. Karta ewidencyjna powinna zawierać informację o miejscu eksploatacji,
przechowywania i dokonywanych naprawach oraz być wystawiona dla każdego urządzenia, z
wyjątkiem opraw oświetleniowych i osprzętu kablowego.
10.11.4. Karty ewidencyjne segreguje się w następujące grupy:
1) urządzenia czynne (zainstalowane),
2) urządzenia dzierżawione z przedsiębiorstw wynajmu maszyn i innych,
3) urządzenia w rezerwie( w rubryce ,miejsce pracy podać miejsce przechowywania
urządzenia,)
4) urządzenia w naprawie,
5) urządzenia ze skasowaną cechą dopuszczenia,
6) urządzenia zainstalowane i eksploatowane przez obce podmioty.
10.11.5. Zakład górniczy wynajmujący urządzenie w podmiocie prowadzącym wynajem ma
szyn górniczych powinien odebrać urządzenie wraz z zaświadczeniem fabrycznym i kartą
ewidencyjną.
10.11.6. Ewidencjonowanie urządzeń i przeprowadzonych kontroli ich stanu technicznego
może być prowadzone za pomocą techniki komputerowej, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w pkt 10.11.1—10.11.5.
10.11.7. Programy komputerowe do ewidencjonowania urządzeń powinny spełniać
następujące wymagania:
1) system powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych do
wprowadzenia zmian w informacjach w nim zawartych,
2) wprowadzenie do systemu potwierdzenia przeprowadzenia wymaganych kontroli powinno
być możliwe wyłącznie przy użyciu keya lub kodowanych dyskietek identyfikacyjnych osób
dokonujących zapisów,
3) zawarte w pamięci systemu informacje powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem
lub zniekształceniem poprzez utrzymywanie kopii ich zapisów na zewnętrznych nośnikach
informacji,
4) system powinien umożliwiać wydruki:
a) kart ewidencyjnych,
b) wykazów urządzeń wedtug typów, lokalizacji, terminów kontroli, oraz dat i miejsc
zainstalowania urządzeń,
c) list osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli.
10.12. Wszystkie urządzenia (wraz z siecią zasilającą) przed ich uruchomieniem w
wyrobiskach (pomieszczeniach) powinny być poddane przez osobę dozoru ruchu elektryczne
go odbiorowi technicznemu.
10.12.1. Odbiory techniczne urządzeń (wraz z siecią zasilającą) nowo zainstalowanych w
wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia ,b, lub ,c, niebezpieczeństwa
wybuchu w połach trzeciej i czwartej kategorii zagrożenia metanowego powinny być
wykonywane tylko przez rzeczoznawcę. Odbiorom tym nie podlegają urządzenia, o których
mowa w pkt 10.9.2. Odbiory techniczne urządzeń nowo zainstalowanych powinny być
przeprowadzone zgodnie z pkt 10.12. Odbiorowi technicznemu przez rzeczoznawcę podlegają
również urządzenia, o których mowa w pkt 10.2.
10.12.2. Odbiory techniczne, o których mowa w pkt 10.12.1, powinny być wykonywane
zgodnie z instrukcjami opracowywanymi przez rzeczoznawcę.
10.12.3. Wyniki odbioru technicznego należy odnotować w książce kontroli.
10.12.4. Zezwala się w wyrobiskach (pomieszczeniach), o których mowa w pkt 10.12.1. na
wymianę uszkodzonego urządzenia i oddanie go do ruchu, pod warunkiem, że:
1) urządzenie rezerwowe, zgodnie z dokumętacją techniczno-ruchową, będzie wymienne z
urządzeniem zainstalowanym,
2) urządzenie rezerwowe będzie posiadało identyczne parametry znamionowe,
3) urządzenie rezerwowe będzie odebrane przez rzeczoznawcę,
4) wymiana będzie odbywała się pod nadzorem osoby dozoru ruchu elektrycznego,
przeszkolonej zgodnie z wymaganiami pkt 10.10, która dokona odbioru technicznego
urządzenia po zainstalowaniu, a wynik odbioru wpisze do książki oddziałowej. ruchu
elektryczngo oraz zawiadomi w celach ewidencyjnych służbę nadzoru, o której mowa w pkt.
10.9.
10.12.5. Urządzenia powinny być eksploatowane, naprawiane, konserwowane i
przechowywane w sposób zapewniający zachowanie budowy przeciwwybuchowej, zgodnie z
dokumentacją techniczno-ruchową producenta.
10.12.6. W przypadku stwierdzenia, że urządzenia w osłonie ognioszczelnej nie odpowiadają
warunkom budowy przeciwwybuchowej, powinny posiadać skasowaną w sposób trwały
cechę budowy przeciwwybuchowej i znak dopuszczenia; zaświadczenie fabryczne i kartę
ewidencyjną należy skasować przez przekreślenie lub opieczętowanie z odpowiednią
adnotacją (data i podpis) osoby lub zespołu dokonującego kasacji cechy.
10.12.7. Eksploatacja urządzeń w polach metanowych oraz pomieszczeniach zaliczonych do
klasy ,B, zagrożenia wybuchem pyłu węgłowego, bez zaświadczeń fabrycznych jest
niedopuszczalna; w razie braku oryginalnego zaświadczenia fabrycznego odda nie takiego
urządzenia do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu duplikatu zaświadczenia fabrycznego
od producenta i dokonaniu odbioru technicznego, zgodnie z przepisami niniejszego
załącznika. W razie niemożności uzyskania duplikatu zaświadczenia fabrycznego
zaświadczenie zastępcze wydaje rzeczoznawca.
10.13.1. Wymiany uszkodzonych części lub podzespołów na fabrycznie nowe znajdujące się
W wykazie części zamiennych danego urządzenia, zawartym w dokumentacji technicznoruchowej, mogą być wykonywane w zakładzie górniczym, jeżeli czynności te nie zostały
zastrzeżone do wykonywania przez producenta bądź upoważnioną jednostkę.
10.13.2. Naprawy urządzeń wykonane przez użytkownika, zgodnie z pkt 10.13.1., powinny
być odnotowane w ,książce napraw urządzeń budowy przeciwwybuchowej,.
10.13.3. Eksploatacja urządzenia po naprawie może nastąpić tylko po dokonaniu odbioru
technicznego zgodnie z pkt 10.12 lub10.12.1.
10.13.4. Naprawę urządzeń związaną z regeneracją części lub modyfikacją może wykonywać
tylko producent lub upoważniona jednostka.
10.13.5. Zakład górniczy może odebrać naprawione urządzenie po stwierdzeniu przez
producenta lub upoważnioną jednostkę, że odpowiada ono dokumentacji technicznoruchowej, oraz dokonaniu adnotacji na zaświadczeniu fabrycznym lub po wystawieniu
nowego zaświadczenia fabrycznego.
10.14. Urządzenia eksploatowane w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia
,b, lub ,c, niebezpieczeństwa wybuchu powinny być, niezależnie od bieżących kontroli,
kontrolowane również przez uprawnione osoby dozoru ruchu w okresach ustalonych przez
kierownika działu energomechanicznego według zaleceń producenta określonych w
dokumentacji techniczno-ruchowej, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące. Za kres kontroli
oraz sposób jej przeprowadzania powinien być uzgodniony z wyznaczoną osobą dozoru ruchu
zgodnie z pkt 10.6 lub10.8.
10.14.1. Wyniki przeprowadzonej kontroli należy wpisać do książki okresowych kontroli,
której wzór określi kierownik działu energomechanicznego, wpisując datę kontroli oraz
nazwisko i imię osoby, która ją prze prowadziła
10.14.2. Urządzenia zainstalowane i eksploatowane przez podmiot wykonujący roboty w
zakładzie górniczym podlegają kontroli przez osoby dozoru tego podmiotu, natomiast osoby
dozoru ruchu zakładu górniczego, o których mowa w pkt 10.1.14, sprawują nadzór nad
prawidłowością i terminowością kontroli urządzeń należących do obcych podmiotów.
10.14.3. Urządzenia stanowiące własność innych podmiotów, a eksploatowane przez zakład
górniczy, podlegają kontroli przez służbę nadzoru zakładu górniczego.
10.15. Za prawidłową eksploatację, odbiory techniczne, kontrole, naprawy, konserwacje i
ewidencjonowanie urządzeń podczas montażu i prób rozruchowych obiektów w zakładzie
górniczym odpowiedzialny jest podmiot wykonujący te roboty w zakładzie górniczym oraz
inspektorzy nadzoru inwestycyjnego zakładu górniczego.
10.15.1. W przypadku konieczności przeprowadzenia prób rozruchowych podmiot
wykonujący te roboty powinien uzyskać zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego i
uzgodnić warunki przeprowadzenia prób z wyznaczoną osobą dozoru odpowiedzialną za
urządzenia, jeśli taka osoba została wyznaczona.
10.15.2. Po przekazaniu obiektu inwestycyjnego zakładowi górniczemu podmiot, o którym
mowa w pkt 10.15.1, przejmuje nadzór nad urządzeniami.
KARTA EWIDENCYJNA URZĄDZENIA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Wzór nr 19.1.
ZAŚWIADCZENIE FABRYCZNE
Urządzenia elektryczne w osłonie gazowej z nadciśnieniem
Urządzenie elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym w osłonie gazowej z
nadciśnieniem polega na wytworzeniu w osłonie nadciśnienia gazu ochronnego
zapobiegającemu powstaniu mieszaniny wybuchowej we wnętrzu osłony.
Nadciśnienie gazu ochronnego może być utrzymywane statycznie lub dynamicznie ( stałe
przepłukiwanie osłony gazem). Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej osłony
musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-50014+AC.
Dla urządzeń elektrycznych grupy I nie powinna przekraczać:
- 150°C na dowolnej powierzchni, na której może osadzić się warstwa pyłu węglowego,
- 450°C tam gdzie osadzanie się warstwy pyłu węglowego jest wykluczone pod warunkiem,
że:
a) rzeczywista maksymalna temperatura powierzchni będzie zaznaczona na urządzenia lub
b) symbol ,X, będzie zamieszczony po numerze certyfikatu w celu zaznaczenia warunków
specjalnych bezpiecznego użytkowania.
Gaz ochronny może pełnić również rolę czujnika chłodzącego urządzenie elektryczne. Jako
gaz ochronny do wypełnienia lub przedmuchiwania osłony z nadciśnieniem należy stosować
powietrze atmosferyczne o składzie normalnym, azot lub inny gaz obojętny. Nie dopuszcza
się stosowania powietrza atmosferycznego z kompresorów ogólnego stosowania bez
wstępnego oczyszczenia. gaz ochronny nie powinien zawierać gazów palnych, par i pyłów, a
także agresywnych chemicznie domieszek wpływając ujemnie na pracę urządzenia.
Temperatura gazu ochronnego nie powinna przekraczać 40o C na wejściu do urządzenia
elektrycznego.
Urządzenia doprowadzające gaz ochronny
Urządzenia doprowadzające gaz ochronny powinny być wykonane tak, aby wykluczały
przedostawanie się otaczającego powietrza do systemu doprowadzania gazu ochronnego i
powinny zapewniać:
1) utrzymanie założonych wartości nadciśnienia i zużycia gazu ochronnego w osłonie i
rurociągach w celu zagwarantowania ochrony przeciwwybuchowej i jeżeli to jest wymagane,
także chłodzenia urządzenia elektrycznego,
2) przedmuchiwanie osłony i wszystkich rurociągów przed włączeniem,
3) uzupełnianie ubytków gazu ochronnego przez nieszczelność osłony i rurociągów przy
normalnej pracy urządzenia elektrycznego.
Urządzenia do kontroli i blokady
Urządzenia elektryczne powinny mieć następujące blokady:
1) umożliwiające włączenie urządzenia pod napięcie tylko po przedmuchaniu osłony i
rurociągów gazem ochronnym w ilości wystarczającej do usunięcia w nich atmosfery
pierwotnej, lecz nie mniej niż 5 — krotna objętość osłony i wszystkich rurociągów;
2) włączające sygnał lub wyłączające urządzenie elektryczne spod napięcia przy spadku
nadciśnienia w osłonie i rurociągach poniżej dopuszczalnej wartości.
Działanie blokady na sygnał lub wyłączającej urządzenie elektryczne spod napięcia należy
uzgodnić z użytkownikiem urządzenia w zależności od stopnia zagrożenia
przeciwwybuchowego.
3) pokrywy, wzierniki, zawory, zasuwy i inne zamknięcia otworów w urządzeniach
elektrycznych i rurociągach przeznaczone do otwierania przez obsługę podczas eksploatacji
powinny być wyposażone w odpowiednią blokadę uniemożliwiającą ich otwarcie, gdy
urządzenie jest pod napięciem lub załączenie urządzenia pod napięciem, gdy są one otwarte.
Przyrządy służące do kontroli zabezpieczeń sterowania i blokady montowane wewnątrz
osłony lub rurociągach włączone w sieć elektryczną, w przypadku, gdy w osłonie lub
rurociągach może powstać mieszanina wybuchowa, jak również przyrządy i aparaty
montowane w strefie niebezpiecznej pod względem wybuchowym, powinny mieć budowę
przeciwwybuchową zgodną z normą PE-EN500 14
Cechowanie
Cechowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego urządzenia powinno odpowiadać normie
PN-EN 50014.
W metryce urządzenia lub na dodatkowych tablicach urządzeń elektrycznych należy podać:
1) minimalne dopuszczalne wartości zużycia i nadciśnienia gazu ochronnego na wejściu do
osłony.
2) minimalne dopuszczalne wartości nadciśnienia, przy którym powinny zadziałać czujniki
kontroli zadziałań oraz miejsce instalacji tych czujników.,
3) minimalna ilość gazu ochronnego lub minimalny czas konieczny do wstępnego
przewietrzenia osłony urządzenia,
4) wolną przestrzeń osłony urządzenia,
5) maksymalną i minimalną temperaturę gazu ochronnego.
Urządzenie z osłoną olejową.
Urządzenie elektryczne z osłoną olejową jest to urządzenie, którego elementy zanurzone są w
oleju.
Osłony olejowej nie należy stosować do elektrycznych urządzeń przenośnych oraz do
urządzeń dźwigowych i trakcyjnych zasilanych z szyn lub przewodów ślizgowych.
Obudowa
1) Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody powinien być, co najmniej IP —54 z
wyjątkiem, co najmniej jednego otworu stale otwartego w obudowie, umożliwiającego
wydostawanie się na zewnątrz gazów powstających przy pracy urządzenia elektrycznego
zanurzonego w oleju.
2) Wytrzymałość mechaniczna
Obudowa urządzeń normalnie iskrzących podczas pracy powinna wytrzymać statyczne
ciśnienie próbne równe 1,5 krotnej wartości największego ciśnienia występującego przy
wyłączeniu prądu równego 1,33 krotne wartości znamionowej prądu odłączalnego,
3) Zamknięcia specjalne
Dostęp do części będących pod napięciem powinien być możliwy tylko po otwarciu zamknięć
specjalnych wykonanych wg PN-EN 50041. Wymaganie to nie dotyczy transformatorów
olejowych.
4) Zbiornik oleju.
Zbiornik oleju powinien być metalowy, szczelny, odporny na działanie czynników
chemicznych z otaczającej atmosfery Zbiornik powinien również posiadać olejowskaz.
Poziom oleju powinien być taki by powstające podczas pracy urządzenia elektrycznego iskry
nie dosięgały powierzchni oleju. Odległość części, w których mogą powstać iskry lub łuki od
lustra oleju w stanie zimnym nie może być mniejsza niż 25 mm. Najwyższa dopuszczalna
temperatura górnej warstwy oleju przy temperaturze otoczenia 40°C powinna być zgodna z
normąPN-72/E08114.
Aparatura łączeniowa znajdująca się nad lustrem oleju powinna mieć osłonę ognioszczelną
grupy II C.
Pozostałe urządzenia elektryczne lub ich części znajdujące się pod lustrem oleju powinny
mieć budowę wzmocnioną wg PN-83/E-08 115.
Urządzenie elektryczne z osłoną piaskową
Wykonanie przeciwwybuchowe urządzenia z osłoną piaskową polega na umieszczeniu
urządzenia elektrycznego w obudowie wypełnionej piaskiem zgodnie z PN-72/E-08 113.
Zbiornik powinien być metalowy * szczelny, odporny na działanie czynników chemicznych z
otaczającej atmosfery. Stopień ochrony obudowy przed wnikaniem ciał stałych i wody
powinien być, co najmniej IP —54 a ścianki i spawy co najmniej IP — 67 zgodnie z normą
PN-92/E-08 106.
Obudowa przeznaczona do wypełnienia piaskiem powinna w ciągu 1 minuty wytrzymać bez
trwałych odkształceń ciśnienie statyczne wody równe 0,05 MPa. Zamknięcie specjalne
powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 50014+AC p.9.
Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej obudowy nie powinna przekraczać:
1) dla urządzeń elektrycznych grupy I:
- 150°C na dowolnej powierzchni, na której może osadzić się warstwa pyłu węglowego,
- 450°C tam gdzie osadzenie się warstwy pyłu węglowego jest wykluczone, pod warunkiem,
że:
a) rzeczywista maksymalna temperatura powierzchni będzie oznaczana na urządzeniu lub
b) symbol X będzie umieszczony po numerze certyfikatu w celu zaznaczenia warunków
specjalnych bezpiecznego użytkowania,
2) dla urządzeń elektrycznych grupy II zgodnie z poniższą tablicą lub określone przez
rzeczywistą, maksymalną temperaturę powierzchni
- ich stosowanie powinno zostać ograniczone do konkretnego gazu np. EEx pII (NH3)
EExepII 125°C (T4)
Maksymalny dopuszczalny przyrost temperatury określa się w odniesieniu do temperatury
otoczenia 40°C.
Obudowa powinna mieć z dwóch stron, co najmniej dwa okienka kontrolne umożliwiające
kontrolę wzrokową minimalnej przeciwwybuchowej warstwy wypełnienia.
Powierzchnia każdego z okienek nie powinna być większa od 10 cm. Poziom wypełniacza
wyznaczają górne obrzeża okienek w normalnym roboczym położeniu urządzenia.
W obwodach nierozbieralnych stosowanie okienek nie jest konieczne. Na wypełniacz osłony
należy stosować piasek kwarcowy hydrofobowany w granulacji 0,25 ÷16 mm, przy czym co
najmniej 75% ziaren powinno zawierać się w granicach
0.5÷1,2 mm. Grubość warstwy piasku zależy od konstrukcji i rodzaju urządzenia. Grubość ta
zależy od rodzaju i wartości napięcia, rodzaju urządzenia i obecności ekranu.
Ekran jest to ,dodatkowy pojemnik, zamontowany pomiędzy zewnętrzną obudową a
urządzeniem elektrycznym.
Części urządzenia elektrycznego znajdujące się poza piaskiem powinny również posiadać
budowę przeciwwybuchową. Rodzaj budowy jest uzależniony od przeznaczenia urządzenia.
Urządzenie powinno być tak wykonane, aby załączenie go do sieci a także przełączenie jego
układów można było wykonać bez usunięcia piasku.
Urządzenia elektryczne hermetyzowane masą izolacyjną
Urządzenie hermetyzowane masą izolacyjną jest to ochrona, w której układ elektryczny z
wszystkimi elementami przewodzącymi prąd jest zalany masą izolacyjną, zaś w niezbędnych
przypadkach jest zastosowane dodatkowe zabezpieczenie wyłączające urządzenie i które
uniemożliwia zapalenie znajdującej się na zewnątrz osłony mieszaniny wybuchowej, zarówno
w normalnym stanie pracy , jak i w przypadku uszkodzeń wewnątrz urządzenia. Rozróżnia się
dwa stopnie ochrony przeciwwybuchowej urządzeń hermetyzowanych masą izolacyjną.
Stopień 1 zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych zarówno w normalnych
stanach pracy jak i w stanach awaryjnych. Ochronę przed uszkodzeniem masy izolacyjnej
stanowi dobór odpowiednich parametrów obwodu elektrycznego lub wbudowane
zabezpieczenie elektryczne.
Stopień 2 zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia elektrycznego hermetyzowanego
masą izolacyjną w ich normalnym stanie pracy Maksymalna temperatura powierzchni
zewnętrznych obudowy nie powinna przekraczać wartości podanych w normie PNEN50014+AC p.5.l ; 5.1.2. Maksymalny dopuszczalny przyrost temperatury określa się w
odniesieniu do temperatury otoczenia 40°C.
Masa izolacyjna powinna wytrzymać temperatury zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-87/E-081 11
W budowie zabezpieczenie elektryczne powinno wyłączyć urządzenie przed wystąpieniem
niebezpiecznego przegrzania masy izolacyjnej i jej mechanicznym uszkodzeniem.
Wytrzymałość mechaniczna elektrycznego urządzenia hermetyzowanego masą izolacyjną
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN50014±AC i być zapewniona przez samą
masę izolacyjną bądź przez masę izolacyjna wraz z osłoną zabezpieczającą.
Masa izolacyjna nie powinna zawierać gazów lub powietrza powodujących obniżenie
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, wytrzymałość dielektryczna masy powinna wynieść,
co najmniej 1 kV/mm.
Urządzenie zabezpieczające wbudowane urządzenie elektryczne o stopniu 1 ochrony
przeciwwybuchowej powinno go wyłączyć przy wzroście natężenia prądu do wartości
powodującej uszkodzenie masy izolacyjnej.
Przy użytkowaniu urządzenia elektrycznego o stopniu 2 ochrony przeciwwybuchowej
powinny być stosowane zabezpieczenia elektryczne ogólnego przeznaczenia.
Dyrektywa nr 94/9/CE (ATEX 100)
Przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracobiorców
zawarte są w dyrektywach uchwalanych przez Parlament Europejski i Radę Unii
Europejskiej. Dyrektywa 94/9/CE ( ATEX 100) integruje problematykę z zakresu
zabezpieczeń przeciwwybuchowych zarówno w przemysłach wydobywczych jak i w innych
przemysłach, w których występują przestrzenie zagrożone wybuchem gazów, par i pyłów i
jest jedną z dyrektyw tzw. Nowego Podejścia. Celem dyrektyw jest zharmonizowanie
krajowych przepisów prawnych dla likwidacji przeszkód w swobodnej wymianie towarów,
osób, usług, a także zapewnienie pracobiorców, że we wszystkich krajach członkowskich
obowiązują te same minimalne wymagania dla ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa.
Producent, który zapewnia i deklaruje zgodność z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy.
powinien umieścić znak CE na każdym wyprodukowanym egzemplarzu i wystawić pisemną
deklarację zgodności Wyroby przeznaczone do eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem muszą być urządzeniami przeciwwybuchowymi i powinny być oznakowane
symbolem
Dyrektywa wyróżnia dwie grupy urządzeń:
grupa I — wyroby elektryczne i nieelektryczne przeznaczone do stosowania w
podziemnych wyrobiskach oraz na powierzchni zakładów górniczych
zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego
grupa II urządzenia przeznaczone do stosowania w innych przemysłach, narażone
na zagrożenie wybuchem czynnika palnego ,G, ( gazy, pary, mgły) i/lub .,D,
(pyły, włókna).
Każda z tych grup dzieli się na kategorie.
Zasady klasyfikacji urządzeń na grupy i kategorie przedstawiono w poniższej tablicy.
Urządzenia kategorii 1 i Ml powinny pozostać bezpieczne nawet w przypadku rzadko
występujących uszkodzeń w obecności mieszaniny wybuchowej występującej stale, często
lub w długich okresach czasu.
Urządzenia kategorii 2 są urządzeniami zaprojektowanymi tak, aby mogły funkcjonować
zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta i zapewnić wyrobom stopień
ochrony wobec mieszanin wybuchowych, których pojawienie się jest prawdopodobne.
Urządzenia kategorii M2 powinny być wyłączone przy pojawieniu się atmosfery wybuchowej
a przez ich normalną pracę rozumie się także niekorzystne warunki użytkowania.
Urządzenie kategorii 3 powinno być tak zaprojektowane, aby mogło działać zgodnie z
parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta i zapewniać normalny poziom ochrony,
wówczas, gdy prawdopodobieństwo pojawienia się mieszaniny wybuchowej jest małe lub
może ona występować jedynie krótko.
Z tablicy wynika jednoznacznie przyporządkowanie urządzeń określonej kategorii grupy H do
określonej strefy zagrożenia.
Znakowanie
Wyroby spełniające wymagania dyrektywy 9/94/EC powinny być oznakowane w następujący
sposób:
Znakowanie będzie kompletne i bardziej czytelne poprzez umieszczenie w tabliczce
znamionowej wyrobu cechy jednostkowej rodzaju budowy przeciwwybuchowej zgodnie z
zasadami cechowania zawartymi w normie PN — EN 50014 np. dla wyrobu w osłonie
ognioszczelnej:
Każdemu urządzeniu i systemowi ochronnemu muszą towarzyszyć instrukcje podające, co
najmniej następujące informacje:
- zwięzłe zestawienie danych, którymi urządzenie lub system ochronny jest oznakowany, z
wyjątkiem numeru serii, łącznie z odpowiednimi informacjami dodatkowymi pozwalającymi
na ułatwienie konserwacji (np. adres zakładu naprawczego, importera itp.)
- instrukcje bezpieczeństwa:
a) uruchomienia,
b) użytkowania,
c) montażu i demontażu,
d) utrzymania ( obsługiwania i napraw awaryjnych),
e) instalowania,
f) regulacji,
- w razie potrzeby, wskazanie obszarów niebezpiecznych usytuowanych naprzeciw urządzeń
dekompresyjnych,
- w razie potrzeby, instrukcje szkoleń,
- szczegóły umożliwiające określenie bez wątpliwości, czy sztuka urządzenia określonej
kategorii lub system ochronny może być użytkowany bezpiecznie w przewidywanych
warunkach pracy,
- parametry elektryczne i ciśnieniowe, maksymalne temperatury powierzchni lub inne
wartości graniczne,
- w razie potrzeby specjalne warunki użytkowania , w tym informacje o możliwym
niewłaściwym użyciu, które mogłoby się zdarzyć,
- w razie potrzeby, zasadnicze charakterystyki narzędzi, w jakie może być wyposażone
urządzenie lub system ochronny.
Instrukcje muszą być zredagowane przez producenta lub jego autoryzowanego pełnomocnika
w jednym z języków Wspólnoty. Każde urządzenie lub każdy system ochronny przy
oddawaniu do użytkowania musi być wyposażony w tłumaczenie instrukcji na język kraju
użytkownika.
Wykaz norm zharmonizowanych i ich odpowiedników
Dziennik Ustaw Nr 99
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§1. Rozporządzenie określa:
1) wyroby, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu
zakładów górniczych, wydania decyzji o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w zakładach
górniczych, zwanej dalej ,dopuszczeniem,
2) wymagania techniczne dla wyrobów, o których mowa w pkt 1;
3) podmioty uprawnione do składania wniosku o wydanie dopuszczenia;
4) treść wniosku o wydanie dopuszczenia oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku;
5) jednostki upoważnione do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, o których mowa w
pkt 1;
6) znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania tymi znakami wyrobów, o których mowa w
pkt 1
7) treść dopuszczenia.
§ 2. Wyroby, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu
zakładów górniczych, wydania dopuszczenia, zwane dalej ,wyrobami,, określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§3. Wymagania techniczne dla wyrobów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§4. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku o wydanie dopuszczenia są:
1) producent, jego upoważniony przedstawiciel, w rozumieniu art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm.2)
dystrybutor lub importer wyrobu, zwani dalej ,dostawcami wyrobu,;
2) w przypadku wyrobów składających się z podzespołów wykonywanych przez różnych
producentów — dostawca wyrobu finalnego;
3) w przypadku wyrobów wykonanych lub zakupionych jednostkowo — przedsiębiorca,
który wykonał lub nabył wyrób i zamierza stosować go w obrębie własnego zakładu
górniczego, lub inny podmiot, który wykonał lub nabył wyrób.
§ 5. 1. Wniosek o wydanie dopuszczenia zawiera:
1) określenie wyrobu;
2) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie dopuszczenia i jego siedziby oraz
wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni;
3) określenie producenta wyrobu, jego siedziby miejsca produkowania wyrobu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty,
sporządzone w języku polskim:
1) ogólny opis wyrobu;
2) niezbędne obliczenia projektowe parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo;
3) rysunki lub schematy dotyczące wyrobów, układów oraz podzespołów, od których zależy
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe;
4) deklarację dotyczącą spełniania przez wyrób wymagań technicznych, a w przypadku
wyrobów, o których mowa w art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze, deklarację dotyczącą spełniania przez wyrób wymagań
bezpieczeństwa w stopniu odpowiadającym temu, jaki zapewniają wymagania techniczne;
5) wyniki badań wraz z oceną wyrobu, sporządzone przez jednostkę upoważnioną do
przeprowadzania badań i oceny wyrobów;
6) w przypadku produkcji seryjnej wyrobu — certyfikat systemu zarządzania jakością lub
inny sposób udokumentowania powtarzalności cech wyrobu;
7) dokumentację techniczno-ruchową zawierającą następujące informacje wymagane do
prawidłowego i bezpiecznego stosowania wyrobu:
a) dane techniczne,
b) identyfikację zagrożeń powodowanych przez wyrób w czasie jego użytkowania.
c) instrukcje bezpiecznego użytkowania wyrobu oraz informację o koniecznosci
podejmowania szczególnych środków bezpieczeństwa,
d) warunki stosowania wyrobu, uwzględniające sposób przeprowadzania przeglądów,
konserwacji. napraw i regulacji.
3. W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 111 ust. 4 ustawy z dnia-4 lutego 1994 r
Prawo geologiczne i górnicze, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 5. do
wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć, sporządzone w języku polskim,
dokumenty stanowiące podstawę wyprodukowania lub dopuszczenia wyrobu do obrotu, w
szczególności wyniki jego badań.
§ 6.
1. Jednostki upoważnione do przeprowadzania badań i oceny wyrobów określa załącznik nr 3
do rozporządzenia.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają albo zlecają badania wyrobu w
laboratorium akredytowanym.
3. W przypadku gdy dla danego wyrobu brak jest laboratorium akredytowanego, oceny
wyrobu dokonuje się na podstawie badań w laboratorium nieposiadającym akredytacji.
§ 7.
1. Znak dopuszczenia składa się z oznaczenia literowego dopuszczenia, numeru dopuszczenia
oraz roku wydania dopuszczenia.
2. Określa się następujące oznaczenia literowe dopuszczenia:
1) GX — dla systemów budowy przeciwwybuchowej;
2) GE — dla systemów w wykonaniu normalny oraz maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) GM — dla maszyn i urządzeń mechanicznych oraz taśm przenośnikowych;
4) GG — dla sprzętu strzałowego.
3. Znak dopuszczenia umieszcza się trwale i czytelnie na każdej jednostce wyrobu; w
przypadku gdy taki sposób oznaczania wyrobu znakiem dopuszczenia nie jest możliwy, ze
względu na właściwości fizyczne wyrobu, znak dopuszczenia umieszcza się na opakowaniu
tego wyrobu.
§ 8.
1. Dopuszczenie określa:
1) wyrób;
2) zakres i warunki stosowania wyrobu;
3) znak dopuszczenia oraz sposób trwałego i czytelnego umieszczania znaku dopuszczenia
na każdej jednostce wyrobu;
4) dokumenty, jakie dostawca wyrobu jest obowiązany przekazać użytkownikowi;
5) czas przechowywania dokumentacji techniczno-ruchowej, o której mowa w §5: ust. 2 pkt
7, przez dostawcę wyrobu oraz warunki jej udostępniania;
6) zakres dozwolonych zmian wyrobu, które mogą być dokonane, w okresie ważności
dopuszczenia, przez producenta, a w przypadku wykonania wyrobu jednostkowo — przez
podmiot wymieniony w § 4 pkt 3.
2. Zmiany. o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą dotyczyć:
1) obniżenia wytrzymałości poszczególnych elementów wyrobu;
2) wymiarów wyrobu, których zmiana może powodować ograniczenie zakresu jego
stosowania lub wymaga zmiany warunków jego stosowania;
3) wyposażenia wyrobu, które służy do zwalczania zagrożeń naturalnych oraz zagrożenia
pożarowego;
4) zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych wyrobu;
5) miejsca obsługi i jego zabezpieczeń oraz systemów sterowania wyrobem;
6) osłon części ruchomych wyrobu;
7) zakresu stosowania wyrobu.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
WYROBY, KTÓRYCH STOSOWANIE W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYMAGA, ZE
WZGLĘDU NA POTRZEBĘ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ICH
UZYTKOWANIA W WARUNKACH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W RUCHU
ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH, WYDANIA DOPUSZCZENIA
1.. Elementy górniczych wyciągów szybowych.
1.1. Maszyny wyciągowe.
1.2. Naczynia wyciągowe.
1.3. Koła linowe.
1.4. Zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych.
1.5. Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych.
1.6. Wciągarki wolnobieżne.
1.7. Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej.
1.8. Wyodrębnione zespoły elementów wymienionych w pkt 1.1—1.7.
2. Głowice eksploatacyjne (wydobywcze) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem
głowic podmorskich, stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny
otworami wiertniczymi.
3. Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.
3.1. Urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich
podzespoły.
3.2. Wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do
przewozu osób.
3.3. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa na napięcie powyżej 1 kV
prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego.
3.4. Systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowane systemy sterowania
kompleksów wydobywczych i przodkowych.
3.5. Taśmy przenośnikowe.
4. Sprzęt strzałowy.
4.1. Urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych.
4.2. Wozy i pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych.
Załącznik nr 3
JEDNOSTKI UPOWAŻNIONE DO PRZEPROWADZANIA BADAN I OCENY
WYROBÓW
1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
1) Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki — Katedra
Telekomunikacji,
2) Wydział Górnictwa i Geoinżynierii:
a) Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych,
b) Katedra Górnictwa Podziemnego,
c) Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu — Laboratorium Badań Atestacyjnych Urządzeń
Wiertniczych i Eksploatacyjnych.
2. Biuro Badań Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie.
3. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
4. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy.
5. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w Lędzinach.
6. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi , sp. z o.o. we Wrocławiu.
7. Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach.
8. Centrum.Innowacji Technicznych ,INOWA, S z o.o. w Lublinie.
9. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach.
10. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
11. Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, we Wrocławiu.
12. Instytut Nafty; azu.
13. Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych Moratex, w Łodzi.
14. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji ,OBAC, sp. z o.o. w Gliwicach.
15. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego BUDOKOP, w Mysłowicach.
16. Politechnika Śląska w Gliwicach — Wydział Górnictwa i Geodezii:
1) Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,
2) Instytut Mechanizacji Górnictwa.
17. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu:
1) Wydział Elektryczny — Instytut Energoelektryki,
2) Wydział Górnictwa — Instytut Górnictwa — Laboratorium Transportu Taśmowego,
3) Wydział Mechaniczny — Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.
18. Polska Akademia Nauk — Instytut Mechaniki Górotworu w Krakowie.
OSŁONY OGNIOSZCZELNE
Opis
1.Oslona ognioszczelna — rodzaj zabezpieczenia, w którym elementy mogące zainicjować
zapłon mieszaniny wybuchowej są umieszczone w specjalnej osłonie wytrzymującej ciśnienie
wybuchu oraz uniemożliwiającej przeniesienie się wybuchu do otaczającej atmosfery
wybuchowej.
2. Wolna przestrzeń osłonięta — objętość powietrza zamkniętego we wnętrzu osłony
ognioszczelnej, zawierającej wszystkie części niezbędne do pracy urządzenia w normalnych
warunkach.
Objętość źródeł światła lub analogicznych elementów, które mogą ulec uszkodzeniu w czasie
eksploatacji wlicza się do wolnej przestrzeni osłoniętej.
3. Złącze ognioszczelne — połączenie dwóch części osłony urządzenia wykonane w sposób
zabezpieczający przed przeniesieniem się wybuchu przez szczelinę z wnętrza osłony do
otaczającej atmosfery wybuchowej.
4. Powierzchnia zapewniająca przeciw wybuchowość — powierzchnia części osłony, która
wspólnie z odpowiednią powierzchnią innej części osłony tworzy szczelinę zapewniającą
złącze ognioszczelne.
Rodzaje złącz ognioszczelnych:
a) złącze kołnierzowe ( płaskie ) — szczelina występuje między płaskimi powierzchniami
zapewniającymi przeciw wybuchowość
b) złącze cylindryczne - szczelina występuje między cylindrycznymi powierzchniami
zapewniającymi przeciw wybuchowość
c) złącze cylindryczno — kołnierzowe - szczelina występuje częściowo na złączu
cylindrycznym a częściowo na złączu kołnierzowym
d) złącze labiryntowe — kierunek szczeliny ulega co najmniej dwukrotnemu załamaniu pod
kątem prostym i występuje na przemian między cylindrycznymi i płaskimi powierzchniami
złącza zapewniającymi przeciw wybuchowość
e) złącze gwintowe - szczelina występuje między zwojami gwintu obydwu części złącza.
5. Długość szczeliny o „L” — najkrótsza odległość od wnętrza osłony do przestrzeni
otaczającej, mierzona wzdłuż przylegających powierzchni lub najkrótsza odległość z jednej
komory do drugiej , na której występuje dopuszczalny prześwit szczeliny.
6. Prześwit szczeliny„w” odstęp między przylegającymi do siebie powierzchniami osłony
ognioszczelnej, tworzącymi szczelinę ognioszczelną.
7. Maksymalny eksperymentalny bezpieczny prześwit ( MESG ) — ustalony
eksperymentalnie największy prześwit szczeliny, przy którym nie następuje jeszcze
przeniesienie się wybuchu z naczynia probierczego do zewnętrznej atmosfery.
8. Dopuszczalny prześwit szczeliny — największy prześwit szczeliny dla danej grupy lub
podgrupy urządzeń elektrycznych.
9. Ciśnienie odniesienia — maksymalne ciśnienie uzyskane w osłonie podczas wybuchu
mieszaniny probierczej.
WYMAGANIA TECHNICZNE dla osłon ognioszczelnych
1.1 Materiał
Części tworzące osłonę ognioszczelną powinny być wykonane z materiałów zapewniających
w czasie eksploatacji zachowanie wymiarów złączy ognioszczelnych i wytrzymałości
mechanicznej osłony.
Przy zastosowaniu materiałów ulegających korozji należy stosować środki ochrony
antykorozyjnej.
Osłona lub jej części wykonane z tworzyw termoutwardzalnych powinny być odporne na
działanie płomienia wybuchu i nie powinny zmieniać wymiarów i właściwości w czasie.
Części przezroczyste osłony ognioszczelnej powinny być wykonane ze szkła nieorganicznego
lub z materiałów organicznych.
1.2 Wytrzymałość mechaniczna osłony
Osłona ognioszczelna powinna wytrzymywać ciśnienie probiercze wynoszące 1,5 — krotną
wartość ciśnienia odniesienia, ale nie mniej niż 0,35 MPa. Wymaganie to nie dotyczy osłon z
urządzeniami do rozładowania ciśnienia, np. skrzyń baterii akumulatorowych.
Należy unikać takiej konstrukcji osłon ognioszczelnych, w których występuje zjawisko
spiętrzenia ciśnienia.
1.3 Grubość ścianek osłony
Minimalną grubość ścian osłony należy ustalić w zależności od materiału warunków
eksploatacji, badań osłony na wytrzymałość mechaniczną i nagrzewania.
Dla urządzeń elektrycznych grupy I , dla których wymagane jest badanie w stanie zwarcia zaś
napięcie ich wynosi od 220 do 1140V przy wolnej przestrzeni osłoniętej < 10000 cm3 lub U >
1140V grubość ścianek w zależności od warunków nagrzewania powinna wynosić:
a ) dla osłon ze stali — nie mniej niż 4 mm
b ) dla osłon z żeliwa — nie mniej niż 6 mm
Dla urządzeń elektrycznych na napięcie > 220V < 1140V których wolna przestrzeń osłonięta
>l0000cm3 grubość ścianek ze stali powinna wynosić nie mniej niż 3 min.
Osłony urządzeń elektrycznych grupy I powinny wytrzymywać próbę udarową podczas
swobodnego spadku na podłoże betonowe:
- z wysokości 1 m dla urządzeń elektrycznych przenośnych, (jeśli normy przedmiotowe nie
mówią inaczej).
- z wysokości podanej w normach przedmiotowych na urządzenia elektryczne przyjmując
następujący szereg wysokości: 25,50,100,250,500 ,l000mm. Powyższe wymaganie nie
dotyczy urządzeń elektrycznych, których masa jest> 500 kg.
1.4Dopuszczalne temperatury —
Powierzchni osłony ognioszczelnej nie powinny przekraczać wartości podanych w normie PN
— EN 50014.
1.5 Zabezpieczenie przed skutkami zwarć wewnętrznych
Urządzenia elektryczne grupy I powinny mieć zabezpieczenia przed skutkami zwarć
wewnętrznych z uwzględnieniem zwarć lukowych na elementach wiodących prąd wewnątrz
osłony.
1.6 Złącza ognioszczelne niegwintowane
Chropowatość powierzchni dla złączy stałych powinna wynosić nie więcej niż 16µm a dla
połączeń ruchomych 6,3µm.
Powierzchnie złącza powinny być zabezpieczone przed korozją np. przez natłuszczenie.
Pokrywanie powierzchni złączy farbą lub lakierem jest niedopuszczalne. Najmniejsze
dopuszczalne długości szczelin L oraz największe dopuszczalne prześwity „w” zależnie od
wolnej przestrzeni osłoniętej V dla osłon ognioszczelnych urządzeń grupy podaje tablica 1.
Dopuszcza się inne wartości niż podane w tablicy 1. w osłonach o wolnej przestrzeni
osłoniętej do 2 cm3
1.7 Złącza ognioszczelne gwintowe
W złączu ognioszczelnym gwintowym należy stosować gwint metryczny średniodokładny.
Skok gwintu nie mniejszy niż 0,70 mm.
Złącze powinno zawierać, co najmniej 5 pełnych zwojów gwintu, a długość złącza mierzona
wzdłuż osi me powinna być mniejsza niż podana w tablicy 2.
Wymagania te nie dotyczą złączy gwintowych wykonanych z tworzyw sztucznych i
wprowadzeń kablowych.
Złącza gwintowe powinny być zabezpieczone przed samoodkręcaniem.
1.8 Uszczelnienie złączy ognioszczelnych
Jeżeli zastosowanie elastycznych uszczelek jest niezbędne ze względu na zachowanie
hermetyczności osłony przed wilgocią, pyłem lub zapobieżenie przed wyciekiem cieczy z
wewnątrz, to uszczelek tych nie należy wliczać do złącza ognioszczelnego.
Wymaganie to nie dotyczy wprowadzeń kabli lub przewodów.
1.9 Drążki sterujące
Dla drążków sterujących długości szczelin powinny być zgodne z podanymi uszczelek w
tablicy 1.
1.10 Wały i łożyska maszyn elektrycznych wirujących
Długości i prześwity szczelin między wałem i osłoną powinny odpowiadać wartościom
podanym w tablicy 1.W przypadku stosowania rowków smarujących, długość szczeliny
należy liczyć na części gładkiej.
1.11 Okienka kontrolne, elementy przeźroczyste i izolatory przepustowe
Części przeźroczyste i izolatory przepustowe mogą nie spełniać wymagań 1.6 i 1.7, Jeżeli
umocowane są bezpośrednio w ściance osłony tak, aby tworzyły z nią jedną całość lub
umocowane są w metalowych oprawach w taki sposób, aby wymiana oprawy była możliwa
bez uszkodzenia osadzonego w niej elementu. Dla opraw oświetleniowych dopuszcza się
bezpośrednie zamocowanie elementu przeźroczystego w ścianę osłony.
1.12 Urządzenia do odwadniania „ wentylacji i rozładowania ciśnień
Połączenia takie nie muszą spełniać wymagań podanych w tablicy 1.Pod warunkiem, że
badanie zabezpieczenia przed przeniesieniem się wybuchu dało wynik dodatni.
1.13 Zamknięcia i śruby mocujące
Zamknięcia dostępne z zewnątrz powinny spełniać wymagania dotyczące zamknięć
specjalnych zgodnie z PN — EN 50014.
Należy stosować śruby o klasach własności mechanicznych:
a) ze łbem sześciokątnym klasy co najmniej 4.6
b ) wieńcowe ze łbem trójkątnym klasy co najmniej 5.6
c ) imbusowe klasy co najmniej 8.8
Do mocowania części osłon ognioszczelnych należy stosować śruby, co najmniej M8, a dla
śrub zabezpieczonych przed wypadaniem, co najmniej Ml0.
Dla przyrządów kontrolno — pomiarowych oraz urządzeń automatyki - co najmniej M5, a dla
śrub zabezpieczonych przed wypadaniem, co najmniejM6.
Wymagania te me muszą być spełnione, jeżeli elementy mocujące są zalakowane i
zaplombowane.
Otwory na śruby nie powinny przechodzić na wylot przez ściankę osłony ognioszczelnej.
Grubość dna ślepego otworu nie powinna być mniejsza niż 3 mm.
Śruby powinny być wkręcone, co najmniej na głębokość równą ich średnicy. Długość
wolnego gwintu w ślepym otworze powinna wynosić co najmniej 2 grubości podkładki
Śruby lub nakrętki powinny być zabezpieczone przed samoczynnym odkręceniem za pomocą
podkładek sprężystych, przeciwnakrętek lub w inny równorzędny sposób.
Należy stosować nie mniej niż 3 śruby. W osłonach o wolnej przestrzeni osłoniętej <4 cm i
we wpustach kablowych należy stosować, co najmniej 2 śruby.
1.14 Wprowadzenie kabli i przewodów
Osłony ognioszczelne powinny mieć wprowadzenie pośrednie kabli i przewodów poprzez
skrzynkę zaciskową z izolatorami przepustowymi, przy czym skrzynka zaciskowa powinna
być ognioszczelna lub mieć inny rodzaj budowy przeciwwybuchowej.
Uszczelnienie kabli i przewodów powinno zapewniać przeciw wybuchowość osłony, np. za
pomocą żywic chemoutwardzalnych, wkładki ołowianej lub za pomocą pierścieni
uszczelniających wykonanych z elastomerów. Długość pierścienia przed ściśnięciem powinna
wynosić, co najmniej:
a )l0 mm dla kabli i przewodów o średnicy zewnętrznej do 10 mm
b )20 nim dla kabli i przewodów o średnicy zewnętrznej powyżej 10 mm do 20 mm
c ) 25 mm dla kabli i przewodów o średnicy zewnętrznej powyżej 20 mm przy czym długość
pierścienia nie powinna być mniejsza od długości szczeliny podanej w tablicy 1.
Grubość ścianek pierścienia powinna wynosić, co najmniej:
a) 4 mm dla kabli i przewodów o średnicy zewnętrznej do 10 min
b) 6 mm dla kabli i przewodów o średnicy zewnętrznej powyżej 10 mm do 20 mm
c) 10 mm dla kabli i przewodów o średnicy zewnętrznej powyżej 20 mm.
Maksymalny luz średnicowy pierścienia w gnieździe nie powinien być większy niż 2 mm.
Na każdym pierścieniu z elastomeru powinna być trwale oznaczona minimalna i maksymalna
średnica kabla lub przewodu, do którego przeznaczony jest dany pierścień.
1.15 Przepusty izolacyjne
Prześwity i długości szczelni w przepustach izolacyjnych przechodzących przez ściankę
osłony ognioszczelnej powinny odpowiadać wartościom podanym w tablicy 1.
1.16 Zaślepienie nie wykorzystanych otworów
Jeżeli otwory w osłonie ognioszczelnej me są wykorzystane, powinny być zamknięte w
sposób ognioszczelny zgodnie z tablicą 1.
Metody badań
Zakres badań pełnych (typu) obejmuje:
1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej.
2. Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną
3. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej osłony
4. Sprawdzenie zabezpieczenia przed przeniesieniem się wybuchu
5. Sprawdzenie zabezpieczenia przed skutkami zwarć wewnętrznych
6. Sprawdzenie szczelności i wytrzymałości mechanicznej wprowadzeń kabli lub przewodów.
Zakres badań niepełnych (wyrobu) obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.
Materiały w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Wstęp
Oprócz czynnych urządzeń elektrycznych istnieją w pomieszczeniach dołowych i strefach
także inne potencjalne źródła zdolne do wytwarzania iskrzeń lub warunków termo —
dynamicznych zapoczątkowania wybuchu.
Zainicjowanie wybuchu metanu może powstać od iskier mechanicznych wywołanych
udarami mechanicznymi wyładowaniami ładunków elektrostatycznych, prądami błądzącymi,
stosowaniem nieodpowiednich przyrządów pomiarowych itp. Dodatkowym potencjalnym
źródłem zainicjowania wybuchu nie tylko metanu, ale także stworzenia warunków, a
następnie zainicjowania wybuchu pyłu węglowego mogą być Stany awaryjne w kablach i
przewodach oponowych, które jak wiadomo nie posiadają budowy. Dlatego kompleksowa
profilaktyka przeciwwybuchowa powinna obejmować również te wymienione wyżej
zagadnienia.
Iskry mechaniczne
Iskry nazywane mechanicznymi mogą powstać w wyniku udarów lub tarcia ruchomych części
maszyn, wykonywania prac związanych z kuciem, wbijaniem, upadkiem narzędzi itp.
Skłonność do wytwarzania iskier mechanicznych występuje zarówno przy udarach metal —
metal, lub metal — niektóre rodzaje skał.
Źródłem pierwotnym do powstania iskier mechanicznych jest energia kinetyczna elementu
będącego w ruchu, która wytrącona podczas udaru, w sprzyjających warunkach może
wytworzyć iskry lub wzrost temperatury, zdolne do zainicjowania wybuchu mieszaniny
wybuchowej metanu. Niektóre zestawy materiałów są zdolne wytworzyć iskry przy
mniejszych, a inne przy większych energiach udaru i minimalnych prędkościach względnych
uderzających o siebie ciał. Do metali i stopów nieiskrzących lub o słabej skłonności do
iskrzeń mechanicznych należy miedz, cyna, ołów, niektóre stopy brązu, mosiądzu, stali
kwasoodpornych itp. Jako metal i jego stopy, stwarzający duże prawdopodobieństwo
powstania iskier mechanicznych już przy stosunkowo niewielkich energiach i prędkościach
udaru jest aluminium.
Skłonność do powstawania iskrzeń przy udarach w miejscu istnienia rozmazu aluminium jest
szczególnie wysoka, gdy aluminium zawiera dodatki stopowe w postaci magnezu i tytanu. Tą
wysoką skłonność do powstawania iskier mechanicznych przy udarach w miejscu rozmazów
na skorodowanej stali należy tłumaczyć tym, że przy udarze w drobne cząstki aluminium,
znajdujące się na powierzchni skorodowanej stali, występują sprzyjające warunki do
gwałtownego ich utleniania, przy czym proces utleniania cząstek aluminium ma charakter
reakcji egzotermicznej ‚w wyniku, której odrywane od podłoża cząstki aluminium zachowują
się jak żagwie wyrzucone do otaczającej przestrzeni.
Z zapisanych powyżej powodów nie dopuszcza się do stosowania w wyrobiskach
kopalnianych zagrożonych wybuchem metanu żadnych części i elementów wykonanych z
aluminium lub jego stopów, które podczas eksploatacji mogą być narażone na bezpośrednie
udary mechaniczne lub też mogą tworzyć na powierzchniach innych metalowych
przedmiotów rozmazy aluminiowe.
Należy zwrócić uwagę, że rozmazy aluminium mogą być także przenoszone do miejsc za
wybuchem na nieodpowiednio oczyszczonych narzędziach, jak młotki ‚ klucze itp., które
wcześniej posiadały styczność z przedmiotem aluminiowym.
Innym przykładem zagrożenia są krótkotrwale stany towarzyszące używaniu w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem narzędzi oraz mechaniczny transport międzyoperacyjny. W związku
z tym narzędzia powinny być wykonane z materiałów nieiskrzących a wózki transportowe
muszą mieć potwierdzoną budowę przeciwwybuchową.
Iskry elektrostatyczne
Zjawisko elektryzowania się różnego rodzaju materiałów, a szczególnie tworzyw sztucznych
może być źródłem zakłóceń zarówno w czasie realizowania procesów technologicznych,
towarzyszących ich realizacji oraz źródłem zagrożeń na skutek eksploatacji wyrobów z nich
wykonanych. Konieczność użytkowania wyrobów niemetalowych lub wyposażonych w
materiały niemetalowe, których parametry rezystancyjne przekraczają wartość 1,0 * 109 Ω
możliwe wówczas, kiedy mają one ograniczone wymiary gabarytowe. Wymagania te stosuje
się tylko do wykonanych z tworzyw sztucznych obudów, części obudów i innych odkrytych
części urządzeń elektrycznych „ takich jak:
- ręczne, przenośne i ruchome,
- stacjonarne, których części wykonane z tworzyw sztucznych mogą być poddane tarciu lub
czyszczeniu w miejscu zainstalowania.
Obudowy urządzeń elektrycznych grupy I wykonane z tworzyw sztucznych, których pole
rzutu powierzchni w jakimkolwiek kierunku przekracza 100 cm powinny być zaprojektowane
tak, aby w normalnych warunkach użytkowania oraz podczas konserwacji nie występowało
zapalenie mieszaniny wybuchowej przez ładunki elektrostatyczne. Wymaganie to powinno
być spełnione przez odpowiedni dobór materiału tak, aby opór powierzchniowy nie
przekraczał 1 GΩ w temperaturze otoczenia 23 ±2 °C.
Przy wyborze materiałów elektroizolacyjnych należy zwrócić uwagę na utrzymanie
minimalnego oporu skrośnego, aby uniknąć problemów wynikających z dotknięcia
odsłoniętych części z tworzywa sztucznego mających styczność z częściami pod napięciem.
Obudowy urządzeń elektrycznych grupy II powinny być tak wykonane żeby w normalnych
warunkach użytkowania, konserwacji i czyszczenia uniknąć zapalenia mieszaniny
wybuchowej przez ładunki elektrostatyczne.
Wymagania te powinny być spełnione poprzez:
- dla grupy wybuchowości IIA i IIB wyroby niemetalowe, pole rzutu powierzchni mniejsze
lub równe 100 cm a wyjątkowo do 400 cm, jeżeli odkryte powierzchnie są otoczone
przewodzącymi, uziemionymi ramkami,
- dla grupy wybuchowości IIC wyroby niemetalowe z elementami przezroczystymi włącznie
do 20 cm a wyjątkowo do 100 cm, jeżeli części z tworzyw sztucznych zabezpieczono przed
osiąganiem niebezpiecznego stanu naelektryzowania, których pole powierzchni jest mniejsze
lub równe 100 cm
Dobierając materiały elektroizolacyjne należy zwrócić uwagę na utrzymanie minimalnego
oporu skrośnego.
Dodatkowe ograniczenia mogą dotyczyć obudów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
użytku w miejscach, gdzie ciągle lub przez długie okresy istnieje atmosfera wybuchowa—
strefa Z0.
Dopuszczalne wartości potencjału powierzchniowego bezpieczne w atmosferze wybuchowej
są ujęte w poniższej tablicy.
Pomiar oporu powierzchniowego części obudów z tworzyw sztucznych metodą
Woltomierzowo — amperomierzową
W tym przypadku prąd mierzy się bezpośrednio za pomocą mikroamperomierza lub
galwanometru.
Właściwości elektrostatyczne materiałów niemetalowych
Prądy błądzące
Prądy błądzące mogą być źródłem występowania różnicy potencjałów między maszynami i
urządzeniami dołowymi nieposiadającymi wzajemnych bezpośrednich połączeń
galwanicznych. Ta różnica potencjałów w sprzyjających okolicznościach może spowodować
iskrzenie, stwarzające możliwość zapalenia mieszaniny wybuchowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym przypadku na potencjały od prądu przemiennego.
Potencjały elektryczne na korpusach maszyn, urządzeń i obudowach urządzeń elektrycznych
pojawiają się w wyniku połączenia ich z przewodem ochronnym sieci elektrycznej niskiego
napięcia stanowiącej czwartą żyłę kabli i przewodów oponowych Konstrukcja stosowanych
niejednokrotnie kabli i przewodów oponowych niskiego napięcia jest taka, że żyły fazowe i
żyła ochronna tworzą niesymetryczny układ przestrzenny, co powoduje, że geometryczna
suma sił elektromotorycznych indukowanych w żyle ochronnej przez prądy pełzające w
żyłach fazowych nie jest równa zeru. W wyniku tego zjawiska między początkiem żyły
ochronnej (przyłączonej do ogólnokopalnianego systemu przewodów ochronnych, a często
także uziomu lokalnego) a jej końcem ( stanowiącym odbiornik energii w przodku) utrzymuje
się przy pracy odbiorników odpowiednie napięcie, będące źródłem prądów błądzących i
możliwości wystąpienia iskrzeń.
Jako środek eliminujący te niekorzystne zjawiska różnic potencjałów między korpusami a
masami metalowymi różnych urządzeń, zapobiegający przypadkowemu iskrzeniu można
stosować aktualnie jedynie przez wykonanie dodatkowych połączeń wyrównawczych.
Zasady konstrukcji urządzeń budowy wzmocnionej oraz metody badań urządzeń budowy
wzmocnionej.
Wiadomości wstępne
Budowa wzmocniona ( e) jest jednym z uznanych przez normy krajowe i normy europejskie
rodzajów budowy przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w
przestrzeniach (pomieszczeniach) zagrożonych wybuchem. Wymagania w zakresie
konstrukcji badań tych urządzeń są zawarte w normach PN-BN 5014; PN-BN 50019.
Urządzenie budowy wzmocnionej jest to wykonanie, przy którym zastosowano dodatkowe, w
porównaniu z elektrycznymi urządzeniami ogólnego stosowania, środki konstrukcyjne takie
Aby przy normalnej eksploatacji wykluczyć powstanie iskier i łuków elektrycznych oraz
nagrzewania się elementów powyżej temperatur dopuszczalnych w czasie normalnej pracy i
Którego solidna i pewna konstrukcja ogranicza do minimum możliwość powstania stanów
awaryjnych.
Budowę wzmocnioną można realizować dla całego urządzenia lub dla części urządzenia lub
dla części urządzenia pod warunkiem, że nie występują w nich iskrzenia, łuki elektryczne,
przyrosty temperatur, zdolne zapalić mieszaninę wybuchową określonej klasy temperaturowej
(grupy zapłonowej) w normalnych, nie awaryjnych warunkach pracy.
Środki konstrukcyjne dla „budowy wzmocnionej” mają w maksymalny sposób ograniczyć
możliwość powstania Stanów awaryjnych urządzeni - części urządzenia, przy których
mogłoby nastąpić zapalenie mieszaniny wybuchowej.
Budowa wzmocniona jest stosowana w praktyce do takich urządzeń lub części urządzeń jak:
- skrzynki zaciskowe (rozgałęźne, przyłączowe, szynowe);
- silniki elektryczne krótkozwarte;
- transformatory;
- stojany i wirniki silników pierścieniowych (z wyłączeniem pierścieni ślizgowych, które
muszą mieć inny rodzaj budowy przeciwwybuchowej);
- oprawy oświetleniowe (z wyłączeniem samych oprawek), które muszą mieć budowę
ognioszczelną;
- akumulatory;
- elektro zawory;
- przyrządy pomiarowe.
Urządzenia budowy wzmocnionej w podziemiach kopalń metanowych wolno stosować tylko
w pomieszczeniach „a” i „b”. W przypadku, jeżeli stwierdzono stężenie metanu (CH4)
powyżej 1% urządzenia te należy wyłączyć spod napięcia.
Dla innych przypadków zagrożenia wybuchem, oprócz podziemi kopalń metanowych,
urządzenia te wolno stosować w pomieszczeniach i strefach zaliczonych do strefy Z1; Z2.
Urządzenia tej budowy znajdują również zastosowanie do pomieszczeń i przestrzeni
zaliczonych do strefy Z10; Z11 po dodatkowym spełnieniu warunków w zakresie stopnia
ochrony osłony „IP”.
2. Wymagania.
2.1. Materiały izolacyjne
Podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy urządzenia elektrycznego ma układ
izolacyjny, w związku, z czym materiałom izolacyjnym stawia się szereg wymagań w
zakresie parametrów mechanicznych, elektrycznych, cieplnych oraz w zakresie technologii
wykonania.
Materiały izolacyjne stosowane w urządzeniach budowy wzmocnionej muszą się
charakteryzować następującymi własnościami:
- niehigroskopijnością;
- wytrzymałością udarową nie mniejszą jak 2xl03Nm/m2
- wytrzymałością cieplną wg Martensa >020K od maksymalnej temperatury pracy elementu
wykonanego z danego materiału ( w przypadku, gdy w/w element je;st poddawany
naprężeniom mechanicznym), lub, co najmniej równa temperaturze pracy (o ile w/w element
nie jest poddawany obciążeniom).
Materiały izolacyjne powinny charakteryzować się określoną odpornością na prądy pełzające.
W zależności od odporności na prądy pełzające, materiały izolacyjne są podzielone na trzy
grupy materiałowe:
I — materiały najwyższej odporności jak porcelana, szkło;
II, IIIa — materiały o najniższej odporności jak tworzywa sztuczne z organicznym
wypełnieniem.
W zależności od zaliczenia danego elementu izolacyjnego do odpowiedniej grupy odporności
na prądy pełzające, obowiązują określone odstępy izolacyjne po powierzchni materiału
izolacyjnego oraz odstępy izolacyjne w powietrzu.
W tablicy nr 1 przedstawiono minimalne odstępy izolacyjne powierzchniowe i powietrzne.
Wymagane wartości odstępów izolacyjnych powierzchniowych zależą od napięcia roboczego,
odporności na prądy pełzające materiału izolacyjnego i kształtu powierzchni. Odstępy
izolacyjne powierzchniowe dla gołych części przewodzących o różnych potencjałach
powinny być takie jak w tablicy 1, lecz nie mniejsze niż 3min dla połączeń zewnętrznych i
powinny być określone w funkcji napięcia roboczego wskazanego przez producenta urządzeń.
Grupy podane w tablicy 2 mają zastosowanie do części izolowanych bez żeber i rowków.
Jeżeli występują żebra i rowki minimalne dopuszczalne odstępy izolacyjne powierzchniowe
dla napięć roboczych do 1100V powinny być oparte na następnej wyższej grupie np.:
na grupie I zamiast grupie II.
Żebra i rowki na powierzchni materiału izolacyjnego uwzględnia się przy określeniu
odstępów izolacyjnych (po powierzchni materiału izolacyjnego) o ile ich wysokość
(głębokość) i szerokość są większe od 3 mm.
Uskoki na powierzchni materiału izolacyjnego mogą być uwzględnione, jeżeli każdy z
odcinków uskoku jest krutszy od 3mm.
Szczegółowe wymagania dla odstępów izolacyjnych określa norma PN-BN 50019 p 4.3
2.2. Skrzynki przyłączowe, zaciski, łączenie przewodów
Skrzynki przyłączowe (zaciskowe) powinny być na tyle duże, aby umożliwić łatwy dostęp i
podłączanie przewodów elektrycznych.
We wnętrzu skrzynek przyłączowych, gdzie przewody elektryczne są przyłączane w miejscu
eksploatacji dopuszcza się wyłącznie połączenia śrubowe (zaciski).
Powinny one mieć pewną konstrukcję, uniemożliwiającą poluzowanie przewodu w czasie
pracy. Niedopuszczalne są zaciski, w których śruba wywiera nacisk bezpośrednio na żyłę
przewodu elektrycznego.
Powyższe wymagania dotyczą również zacisków przewodów ochronnych. W urządzeniach
budowy wzmocnionej (e) dopuszcza się wyłącznie następujące sposoby łączenia przewodów
elektrycznych:
- połączenia spawane,
- połączenia lutowane spoiwem twardym,
- połączenia gwintowe, karbowane lub klinowe,
- połączenia lutowane spoiwem miękkim (dla przewodów o przekroju do 2,5 mm2)
nieruchomych w czasie pracy, a w pozostałych przypadkach, gdy połączenie jest dodatkowo
zabezpieczone przez zaciśnięcie żyły przewodu w tulejce lub wstępne owinięcie połączenia
cienkim drutem miedzianym.
Wszystkie urządzenia z przyłączonymi na stałe przewodami ( kablami) bez zakończeń
powinny być oznakowane symbolem „X”, aby wskazać potrzebę właściwego przyłączenia
wolnego końca przewodu (kabla).
2.3.Temperatury dopuszczalne i przyrosty temperatur
W czasie normalnej pracy urządzeń budowy wzmocnionej żaden z ich elementów nie może
się nagrzewać do temperatur wynikających z klasy temperaturowej urządzenia. (Np. dla
temperatury T-2 urządzeń grupy II powyżej 300 ° C).
Dla urządzeń grupy I maksymalna temperatura powierzchni powinna być wyszczególniona w
jego dokumentacji zgodnie Z p.23 .2. normy PN-BN 50014+ AC.
2.4. Uzwojenia izolowane — czas nagrzewania uzwojeń [tg]
Uzwojenia w urządzeniach elektrycznych budowy wzmocnionej powinny być poddawane
impregnacji metodą kroplową, próżniową lub zanurzeniową. Nie dopuszcza się impregnacji
przez natrysk lub malowanie. W przypadku stosowania środków do impregnacji
rozpuszczalnikowych, proces impregnacji należy wykonać dwukrotnie.
Uzwojenia z izolacją z zalew izolacyjnych lub żywic syntetycznych możemy uznać jako
zainpregnowane. Materiały stosowane do klinowania uzwojeń i wykonania izolacji żłobkowej
powinny być zabezpieczone przed pęcznieniem. Uzwojenia powinny być wyposażone w takie
zabezpieczenia, aby w przypadku maksymalnego prądu, który może płynąć przez nie w czasie
eksploatacji (np. prąd rozruchowy silnika, prąd elektromagnesu przy zawieszonej zworze)
,wyłączyły uzwojenie wcześniej niż osiągnie temperaturę niebezpieczną, tzn. taką
która może spowodować samozapłon mieszaniny wybuchowej w otoczeniu lub uszkodzenie
izolacji.
Wobec powyższego dla uzwojeń urządzeń elektrycznych budowy wzmocnionej ważny jest
czas nagrzewania uzwojeń tE .Główną grupę stanowią tutaj silniki asynchroniczne. W ich
przypadku czas tE jest to czas który upływa od momentu kiedy zahamuje się wirnik silnika
(nagrzanego do maksymalnej temperatury mogącej wystąpić w czasie jego normalnej pracy),
do chwili kiedy uzwojenie osiągnie temperaturę niebezpieczną, mogącą wywołać samozapłon
lub uszkodzić izolację maszyny. Czas tE jest określany dla każdego silnika elektrycznego
budowy wzmocnionej i podawany na jego tabliczce znamionowej. Zabezpieczenia silników
budowy wzmocnionej muszą być tak dobrane, aby wyłączały silnik spod napięcia w czasie
krótszym od czasu tE przy prądzie równym prądowi rozruchowemu silnika.
2.5. Wytrzymałość zwarciowa
Części wiodące prąd muszą wytrzymać skutki termicznego i dynamicznego działania prądów
zwarcia „ jakie przez nie mogą płynąć.
2.6. Wprowadzenie kabla
Wpusty kablowe nie powinny mieć ostrych krawędzi zdolnych do uszkodzenia kabla. Wpusty
kablowe wraz z obudową, do której są przymocowane, powinny zapewnić taki sam stopień
ochrony, jaki jest wymagany dla obudowy.
W przypadku kabli giętkich punkt wejścia powinien mieć krawędź zaokrągloną w granicach
kąta, co najmniej 750 promieniem R, równym, co najmniej jednej czwartej maksymalnej
średnicy kabla dopuszczonego do wpustu.
Wpusty kablowe powinny być zaprojektowane w ten sposób, aby po zainstalowaniu nie
mogły być poluzowane ani zdemontowane bez pomocy narzędzia. Minimalna średnica kabla,
do którego nadaje się wpust kablowy Ex jest podana przez producenta.
Użytkownik powinien zapewnić, biorąc pod uwagę tolerancje, że minimalne wymiary kabla
wybranego do użycia w uszczelnieniu kablowym są, co najmniej równe podanym
wartościom.
Monitorowanie atmosfery dla bezpieczeństwa pracowników
Pracownicy wielu zakładów przemysłowych narażeni są na różne rodzaje niebezpiecznych
atmosfer. Wśród tych zagrożeń są: wybuchowe stężenia gazów lub par, gazy toksyczne,
opary, pyły oraz atmosfery zbyt ubogie lub zbyt bogate w tlen.
Opiszemy niektóre techniki mierzenia tych zagrożeń oraz wymienimy zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa. Uznajemy, że żadne poszczególne urządzenie lub technika nie mogą być
doskonałym rozwiązaniem wszystkich tych problemów.
Głównym- tematem tego opracowania będą gazy wybuchowe i przyrządy do ich wykrywania.
Najwięcej katastrof i nieszczęść ludzkich spowodował metan CH4. Pierwszą zanotowaną
katastrofą spowodowaną wybuchem metanu w roku 1812 w kopalni Pellings ( Anglia), w
której zginęło stu górników.
Charakterystyki gazów wybuchowych
Metan jest gazem lżejszym od powietrza, nie ma smaku, zapachu ani barwy. Przy braku tlenu
ma działanie duszące na organizm ludzki. Metan występuje w górotworze w postaci
swobodnej i związanej z węglem.
Przez zapłon metanu rozumie się wybuch lub zapalenie się metanu.
Metan wybucha tylko w przedziale 4,9 do 15,4 %, przy czym w powietrzu kopalnianym musi
być wystarczająca ilość tlenu O2 co najmniej 12%. Poza tymi granicami jako gaz palny spala
się niewybuchowo.
Najsilniejszy wybuch występuje w mieszaninie stechiometrycznej metanu tj. 9,5 %.
Temperatura zapłonu wynosi 650 °C, temperatura początkowa wybuchu wynosi 1500°C, a
temperatura maksymalna (przy wybuchu stechiometrycznym) 2650 °C. Maksymalne
ciśnienie wybuchu wynosi 650 N/m2
Prędkość czoła płomienia wynosi od 400m/s do 600m/s, a jeżeli wyrobisko jest
zdeformowane, zatarasowane maszynami utrudniającymi przejście i tym podobne powoduje
bardzo duże zwiększenie prędkości wybuchu, nawet powyżej 800m/s. Ogulnie biorąc
wyrobiska duże dobrze utrzymywane bardzo poważnie zmniejszają zasięg i skutki
ewentualnego wybuchu metanu.
Zapłon metanu może nastąpić przez:
- ogrzanie mieszaniny do temperatury zapłonu 650 °C, przy której powstaje reakcja
łańcuchowa;
- przeniknięcia grupy rodnikowej do mieszaniny wybuchowej i wywołanie reakcji
łańcuchowej.
Przy zapłonie metanu oprócz temperatury istotny jest czas trwania bodźca termicznego:
Granice wybuchowości metanu mogą przesunąć się w przypadku występowania pyłu
węglowego. W praktyce kopalnianej przyjmuje się, że występowanie metanu w zapylonym
wyrobisku zawsze w bardzo istotny sposób podwyższa niebezpieczeństwo wybuchu
Inicjały zapłonu metanu
1) Wadliwie prowadzone roboty strzałowe,
2) Wady urządzeń elektrycznych,
3) Iskry elektryczne,
4) Iskry mechaniczne,
5) Zapłon metanu spowodowany elektrycznością statyczną.
Zwalczanie za wybuchami metanu sprowadza się do:
- stosowania środków wentylacyjnych, polegających na niedopuszczaniu do występowania
niebezpiecznych koncentracji metanu,
- stosowania kontroli metanu umożliwiającej w przypadku wystąpienia zagrożenia wycofanie
ludzi i wyłączenia urządzeń elektrycznych,
- stosowanie odmetanowania złoża,
- stosowanie cementacji skał w celu zamknięcia dopływu metanu,
- klasyfikacji pomieszczeń i odpowiedniego dysponowania sprzętem elektrycznym w polach
metanowych,
- zwalczanie stropowych nagromadzeń metanu,
- rozeznanie i prognoza zagrożeń metanowych,
- całkowity zakaz stosowania w kopalniach metanowych stopu aluminium oraz zwalczania
zagrożeń iskrami od piaskowca poprzez zraszanie miejsca skrawania nożami urabiającymi
kombajnów.
Czynniki wybuchu metanu
Na przebieg, zasięg i intensywność wybuchu metanu wpływają następujące czynniki:
- skład mieszaniny wybuchowej i rozkład metanu w przekroju wyrobiska,
- proporcjonalność między powierzchnią płomienia i ilością spalonego gazu,
- ruch środowiska zapalczego i charakter tego ruchu,
- rozprężenie spalonej mieszaniny gazowej i warunku tego rozprężenia,
- miejsce zapalenia mieszaniny wybuchowej,
- inicjału wybuchu,
- obecność oporów w strefie wybuchowej,
- wielkość przekroju i długości wyrobiska objętego mieszaniną wybuchową metanu,
- możliwy rezonans kolumny gazowej.
Wodór H2 —jest gazem bez zapachu, bez smaku i barwy . W atmosferze kopalnianej
powstaje tylko w trakcie aktywnego gaszenia pożarów wodą ( podsadzka hydrauliczna) jest
gazem bardzo niebezpiecznym „ wybucha w granicach 4% -75%.
Tlenek węgla CO test gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku. Jest nieco lżejszy od
powietrza. Jest produktem niecałkowitego spalania. Tworzy się w kopalniach węgla W
normalnych warunkach w bardzo małych stężeniach. W większych ilościach powstaje
wszędzie tam gdzie zachodzi proces palenia przy utrudnionym dostępie tlenu.
Tlenek węgla jest najniebezpieczniejszym gazem dla górników, spowodował wiele katastrof
górniczych.
Należy pamiętać o acetylenie, który jest zwożony na dół kopalni i z powietrzem tworzy
mieszaniny wybuchowe.
Granica wybuchowości dla acetylenu wynosi 2,3 % - 82 %.
Granice wybuchowości gazów dla kopalni i powierzchni
Są to zakresy stężeń danej substancji w roztworze gazowym, w którym pod wpływem bodźca
zewnętrznego następuje wybuch.
Granice wybuchowości zależą od temperatury gazów i ciśnienia.
Należy pamiętać, że gdy stężenia gazu lub par rośnie powyżej górnej granicy wybuchowości
dla dowolnego gazu wybuchowego, atmosfera nie może być używana za bezpieczną. Wynika
to z faktu, iż w niektórych miejscach bogata atmosfera może być szybko rozproszona i
stężenie gazu spadnie do przedziału między DGW i GGW dla danego gazu.
Płyny eksploatacyjne stosowane na dole kopalni
Takie jak olej pędny ( kolejki Sharff) nafta, toluen i inne płyny wystawione na powietrze
parują. Ilość uwolnionych par rośnie wraz z temperaturą płynu. Punktem zapłonu płynu
łatwopalnego jest minimalna temperatura, przy której wytwarza się wystarczająca ilość pary
która nad powierzchnią płynu tworzy z powietrzem mieszaninę zapalną. Punkty zapłonu są
bardzo zmienne, tak samo jak potencjalne zagrożenia.
Uwaga: Granice wybuchowości poszczególnych gazów różne źródła ( różni badacze)
określają je w różny sposób „ nie wskazując, jakich warunków one dotyczą.
Dla przemysłu polskiego zobowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków
i innych obiektów budowlanych i terenów. W tabeli nr 2 wyżej wymienionego
Rozporządzenia podano obowiązujące granice wybuchowości dla palnych gazów, par i
cieczy. Dla przykładu podamy wybrane z tabeli nr 2 gazy:
Przyrządy pomiarowe do pomiaru metanu par, gazów wybuchowych
1) Przyrządy interferencyjne
2) Katalitycznego spalania metanu ( CAT)
3) Promieni podczerwieni (JR)
Wyżej wymienione systemy pomiarów gazów wybuchowych i palnych zabudowane są w
przyrządach t.z. indywidualnych.
Podstawą zabezpieczenia pomieszczeń dołowych kopalni jest metanometria automatyczna.
Jest ona wyposażona w metanomierze wielofunkcyjne typu MW — 1. Są to przyrządy
przeznaczone do kontroli stężenia metanu w atmosferze kopalnianej. Działa na zasadzie
katalitycznego spalania metanu. Przystosowany jest do pracy samodzielnej oraz
współpracującej z centralami metanometrii lub rejestratorami.
Zakres pomiaru 0,3 % - 5 % CH4 — praca ciągła.
Metanomierze interferencyjne ( rozszczepienia wiązki światła)
Są to przyrządy optyczne, przeznaczone do pomiaru zawartości metanu w powietrzu
kopalnianym, oraz pośrednio do określenia stężenia dwutlenku węgla w badanym powietrzu.
Oznaczenie zawartości metanu odbywa się przez interferencyjny pomiar różnych
współczynników załamania światła badanego i czystego powietrza. Przed pomiarem należy w
czystej atmosferze ( na powierzchni) nastawić t.z. Zero przyrządu przez ustawienie
wybranego prątka na zero ( najlepiej czarny).
Aby dokonać pomiaru metanu należy wlot wężyka umieścić w wybranym miejscu, nacisnąć
parokrotnie pompkę ( min. 5 razy) plus po jednym zassaniu na każde 20 cm wężyka, nacisnąć
przycisk oświetlający skalę i przez okular odczytać na skali stężenie metanu, poprzez
przesunięcie wybranego prążka na skali.
Przykładem metanomierzy interferencyjnych są:
Polskie—MG—1;MG—3
Japońskie — Ricken 18; Ricken 28; R—7
Metanomierze działające na zasadzie katalitycznego spalania metanu
Są to przyrządy przeznaczone do pomiaru metanu w powietrzu kopalnianym. Oznaczenie
stężenia metanu polega na spaleniu w komorze pomiarowej metanomierza. Ciepło powstające
w wyniku spalenia metanu powoduje naruszenie równowagi elektrycznej układu
mostkowego. Na skutek tego następuje wychylenie się wskaźnika miernika lub wyświetlenie
się cyfr na wyświetlaczu cyfrowym.
Przykładem metanomierzy działających na tej zasadzie są metanomierze: VM -1p; VM-1z
;M— 1 c ;M— 1 ca.
Metanomierz sygnalizacyjny Signal — 2 działa na tej samej zasadzie, co metanomierze
wymienione powyżej , ale mają dodatkowe funkcje.
- sam pobiera próbki powietrza,
- praca ciągła,
- sygnalizacja akustyczna i optyczna,
- możliwość ustawienia progów alarmowych 0,5%CH4,1%CH4, 1,5%CH4, 2%CH4
- zakres pomiarowy od 0% do 3% CH4
Zasilanie akumulatory 2,3 V — spadek napięcia poniżej 2,05 V powoduje uruchomienie
ciągłego sygnału akustycznego.
Charakterystyka metanomierzy VM-1p; VM-1z; M-1c; M-1ca
Dokonując pomiaru zawartości metanu w/w metanomierzem należy pamiętać, że w celu
dokonania pomiaru trzeba wykonać minimum trzy zassania metanomierza, plus przy
pomiarze wężykiem l zassanie na każde 20 cm wężyka.
Należy pamiętać, że długość wężyka nie może być większa jak 2 m, a średnica od Ø4 do Ø6.
Uwaga: stosując do pomiaru metanu w powietrzu kopalnianym metanomierze interferencyjne
i metanomierze katalitycznego spalania musimy pamiętać, że gazy takie jak wodór, dwutlenek
węgla, tlenek węgla powodują błędne wskazania w/w przyrządów pomiarowych.
Następną grupą przyrządów specjalnych do mierzenia gazów wybuchowych są eksplozymetry
Są to przyrządy służące do szybkiego i ciągłego pomiaru stopnia wybuchowości mieszanin
powietrza z gazami lub parami wodnymi. Przy pomiarach z eksplozymetrem nie jest już
potrzebna znajomość składu chemicznego mieszaniny.
W chwili obecnej są stosowane bardzo wysokiej klasy przyrządy pomiarowe firm takich jak:
Auer, Drëoger, GFG, czy Industriach Sciutefie Corporation. Są to detektory gazów, które
mierzą jednocześnie gazy toksyczne, tlen, gazy wybuchowe lub metan. Mają zabudowane
czujniki elektrochemiczne gazów toksycznych, katalitycznego spalania lub podczerwieni do
gazów wybuchowych lub metanu.
Wszystkie te dane są rejestrowane w pamięci tych przyrządów, a następnie za pomocą
komputera możemy odtworzyć minuta za minutą stężenia poszczególnych gazów, robić z
tych pomiarów zestawienia lub wykresy komputerowe.
Należy pamiętać, że każdy przyrząd, który służy nam do pomiarów gazu musi być przed
każdą pracą w warunkach zagrożenia skalibrowany i wyzerowany na powierzchni.
Obsługując wszystkie przyrządy pomiarowe do mierzenia gazu trzeba przejść odpowiednie
szkolenie uprawniające do obsługi tych przyrządów.
Cały sprzęt pomiarowy wymieniony w tym opracowaniu posiada dopuszczenia do pracy
dołowej w podziemiach kopalni jak i na powierzchni w warunkach skrajnie niebezpiecznych,
czyli zapewniają nam samoistne bezpieczeństwo.
Sprzęt samoistnie bezpieczny i jego połączenia elektryczne nie powinny mieć możliwości
wyzwalania ilości energii elektrycznej lub cieplnej w normalnych warunkach pracy,
wystarczającej do wywołania zapłonu palnej lub wybuchowej mieszaniny gazu z powietrzem
w jej najbardziej wybuchowym stężeniu.
Download