SEMESTR LETNI

advertisement
SEMESTR LETNI
11. Białka – trawienie i wchłanianie. Ureogeneza
1.
Trawienie i wchłanianie białek w przewodzie pokarmowym.
2.
Aminokwasy egzo- i endogenne, białka pełnoi niepełnowartościowe.
3.
Bilans azotowy.
4.
Reakcje ogólne aminokwasów (mechanizm reakcji, enzymy,
koenzymy):
- oksydacyjna deaminacja – dehydrogenaza glutaminianowa,
oksydazy aminokwasowe,
- transaminacja,
- dekarboksylacja – aminy biogenne),
- dehydratazy.
5.
Usuwanie azotu z organizmu:
- ureogeneza (lokalizacja wewnątrzkomórkowa, reakcje, enzymy,
regulacja),
- synteza i rola glutaminy (mózg, wątroba, nerka).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
12. Aminokwasy – przemiany
1.
Katabolizm szkieletów węglowych aminokwasów: glicyna, alanina,
seryna, arginina, histydyna, fenyloalanina, tyrozyna, tryptofan,
metionina, cysteina, kwas glutaminowy, kwas asparaginowy.
2.
Powstawanie i
(kwas foliowy).
3.
Aminokwasy gluko- i ketogenne.
4.
Biologicznie czynne pochodne aminokwasów:
- hormony tarczycy (trijodotyronina, tyroksyna),
- aminy katecholowe (dopamina, noradrenalina, adrenalina),
- aminy indolowe (serotonina, melatonina),
- cholina i acetylocholina,
- poliaminy (spermina i spermidyna),
- kreatyna i kreatynina.
wykorzystanie
fragmentów
jednowęglowych
5.
Wrodzone wady metaboliczne w przemianach aminokwasów.
6.
Międzynarządowa wymiana aminokwasów.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
13. Nukleotydy purynowe i pirymidynowe
1.
Nukleotydy purynowe i pirymidynowe – budowa i znaczenie
w metabolizmie.
2.
Znaczenie 5-fosforybozylo-1-pirofosforanu (PRPP) w biosyntezie
nukleotydów purynowych i pirymidynowych.
3.
Synteza pierścienia purynowego (substraty).
4.
Powstawanie AMP i GMP z IMP.
5.
Regulacja biosyntezy nukleotydów purynowych.
6.
Katabolizm nukleotydów purynowych – powstawanie kwasu
moczowego.
7.
Biosynteza pierścienia pirymidynowego (kwas orotowy).
8.
Powstawanie UMP, UTP, CMP, dTMP.
9.
Regulacja biosyntezy nukleotydów pirymidynowych.
10. Katabolizm nukleotydów pirymidynowych.
11. Rezerwowe („salvage”) reakcje biosyntezy nukleotydów purynowych
i pirymidynowych.
12. Zaburzenia przemian nukleotydów purynowych (dna moczanowa,
zespół Lesch-Nyhana).
13. 5-Fluorouracyl – znaczenie, mechanizm działania.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
14. Krew
1.
Funkcje krwi.
2.
Składniki osocza.
3.
Białka osocza w fizjologii i patologii.
3.
Hemoglobina - rodzaje, budowa, udział w transporcie gazów.
4.
Synteza hemu, regulacja, zaburzenia (porfirie).
5.
Degradacja hemu – krążenie bilirubiny.
6.
Transport CO2 we krwi.
5.
Bufory krwi.
15. Nerka
1.
Powstawanie moczu: substancje progowe i bezprogowe, transport
maksymalny, selektywna reabsorpcja glukozy, aminokwasów (cykl
γ-glutamylowy), jonów (HCO3-, Na+, K+, HPO4-2).
2.
Klirens nerkowy.
3.
Aktywność hormonalna nerki (układ renina-angiotensynaaldosteron, synteza kalcitriolu, EPO).
4.
Różnice metaboliczne kory i rdzenia nerki (źródła energii, synteza
Arg, Gln, Ser, Tyr, udział w syntezie kreatyny).
5.
Udział nerek w utrzymaniu stałego pH krwi (jony wodorowęglanowe
i fosforanowe, amoniogeneza).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
6.
Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej – kwasice i zasadowice
(oddechowe, metaboliczne).
7.
Składniki patologiczne moczu.
16. Wątroba
1.
Przemiany metaboliczne węglowodanów, lipidów i białek.
3.
Kwasy żółciowe - powstawanie, krążenie.
4.
Ketogeneza.
5.
Katabolizm hemu - krążenie bilirubiny.
6.
Żółtaczki
7.
Reakcje detoksykacyji związków egzo- i endogennych (enzymy I i II
fazy).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
17. Witaminy, hormony, regulacja metabolizmu.
1.
Witaminy rozpuszczalne w wodzie (grupy B, C) - budowa, udział w
przemianach, objawy niedoboru.
2.
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - budowa,
funkcje.
3.
Regulacja metabolizmu na poziomie enzymu:
- organizacja enzymów w kompleksy enzymatyczne,
- aktywacja (ograniczona proteoliza),
- hamowanie (hamowanie zwrotne – „feedback inhibition”),
- regulacja allosteryczna,
- fosforylacja /defosforylacja,
- degradacja białek enzymatycznych.
4.
Regulacja na poziomie komórki i organizmu
- tkankowa specyficzność szlaków metabolicznych (np. glikoliza
w wątrobie i mięśniach),
- kompartmentacja metaboliczna komórki,
- współzależność szlaków metabolicznych.
5.
Wpływ hormonów na metabolizm komórkowy:
- mechanizm działania hormonów steroidowych (receptory,
hormony steroidowe jako regulatory transkrypcji genów),
- mechanizm działania hormonów białkowych, peptydowych
i pochodnych aminokwasów.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Download