Socjologia III semn. Z - Akademia Muzyczna w Krakowie

advertisement
MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ
(AKADEMIA MUZYCZNA, UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II)
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
---
Socjologia religii/Sociology of religion
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
Nazwa kierunku:
Muzyka kościelna
Rok akademicki
2015/2016
Forma i poziom studiów:
Profil kształcenia:
Stacjonarne I stopnia
ogólnoakademicki
Specjalność: Muzyka Kościelna
Status przedmiotu:
obowiązkowy
Rok / semestr:
r.III sem. Z
Języki nauczania przedmiotu: Forma zajęć:
polski
wykład
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
Koordynator przedmiotu
Wymiar zajęć:
60 godzin
Prowadzący zajęcia
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
Cele przedmiotu
Student zdobywa ogólną wiedzę w zakresie socjologii ogólnej a szczególnie
socjologii religii. Poznaje metody i źródła oraz najważniejsze zagadnienie dotyczące
sytuacji Kościoła w Polsce i świecie.
Ogólna wiedza na temat antropologiczno-teologicznych podstaw życia społecznego
oraz ogólna znajomość problemów społecznych
Wymagania wstępne
Kod efektu
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Kierunkowy
efekt kształcenia
Ew_1
Student definiuje socjologię religii i nazywa typy religii.
M1K_W05
Ew_2
Wskazuje najważniejsze elementy socjologii religii
M1K_W08
Umiejętności (U)
Eu_1
Student analizuje wpływ religii na życie osoby ludzkiej
M1K_U01
Kompetencje
społeczne (K)
Ek_1
Wiedza (W)
Student postrzega relacje między religią a różnego rodzaju
społecznościami
M1K_K01
TREŚCI PROGRAMOWE / KSZTAŁCENIA
1. introdukcja (pojęcie, przedmiot, definicje, metody socjologii religii);
2. typy religii i organizacji religijnych, religia a problemy społeczne współczesnego świata;
3. Kościół i człowiek w społeczności miejskiej;
4. religijność w społeczeństwach miejskich;
5. zarys historii parafii, teologiczne aspekty parafii, parafia jako naturalna społeczność;
6. społeczno-gospodarcza struktura parafii;
7. dynamika i mobilność społeczności parafialnej;
8. parafia jako społeczność religijna, parafia jako układ funkcjonalny;
9. ośrodki życia religijnego w parafii;
10. znaczenie ośrodka pielgrzymkowego, społeczna rola proboszcza w parafii, zagadnienie
parafialnych czynności społecznych, zjawisko subkultury młodzieżowej na tle cywilizacji
industrialnej;
11. symptomy przemian świadomości moralnej młodzieży po roku 1989.
T_1
T_2
T_3
T_4
T_5
T_6
T_7
T_8
T_9
T_10
T_11
Metody kształcenia
1.Dyskusja.
2. Praca z tekstem.
3. Prezentacje.
4. Metoda problemowa.
5. Wykład
M_1
M_2
M_3
M_4
M_5
Metody weryfikacji
wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny
efektów kształcenia
egzamin pisemny
W_1
rozwiązywanie
W_2
problemów z zakresu W_3
socjologii religii
wypowiedź ustna
Forma i warunki
zaliczenia
Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Podstawą egzaminu będzie obecność na
zajęciach, znajomość treści wykładów uzupełniona o literaturę.
Literatura podstawowa
Borutka T., Socjologia religii. Skrypt dla studentów teologii, Kraków 2004.
Literatura uzupełniająca:
Adamski F. (red.), Socjologia religii, Kraków 1983; Borowik I., Zdaniewicz W., Od Kościoła ludu do Kościoła
wyboru, Kraków 1996; Altermatt U., Katolicyzm a nowoczesny świat, Kraków 1995, Zaręba S., Zdaniewicz W.
(red.), Kościół Katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, Warszawa 2004; Zdaniewicz W.
(red.), Religijność Polaków 1991–1998, Warszawa 2001.Brożek P., Tradycja religijna w środowisku
pluralistycznym, Lublin 2000; Dobek-Ostrowska R., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i
politycznego, Wrocław 2001; Kehrer G., Wprowadzenie do socjologii religii, Kraków 1997; Majka J., Socjologia
parafii, Lublin 1971; Piwowarski W., Religijność wiejska w warunkach urbanizacji, Warszawa 1971; Święs K.,
Socjologia religii a teologia pastoralne, [w:] Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. I, Lublin 2000, s. 45–58;
Weber M., Szkice z socjologii religii, Warszawa 1995; Zaręba S., Dynamika świadomości religijno-moralnej
młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998), Warszawa 2003.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne
Liczba godzin
30
Przygotowywanie się do zajęć
5
Praca z literaturą
Konsultacje
Przygotowywanie się do
prezentacji/koncertu
Przygotowywanie się do egzaminu,
zaliczenia
Inne
5
Łączny nakład pracy studenta w godz.
75
Punkty ECTS za zajęcia wymagające
bezpośredniego udziału nauczyciela
1
Liczba punktów ECTS
1
15
10
MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ
Efekty kształcenia
przedmiotu
Treści kształcenia
omawiane w trakcie
zajęć, wspomagające
uzyskanie zakładanego
efektu kształcenia
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
sprawdzania osiągnięcia
założonego efektu
Ew_1
T_1 – T_11
M_1-M_5
W_1 - W_3
M1K_W05
Ew_2
T_1 – T_11
M_1-M_5
W_1 - W_3
M1K_W08
Odniesienie do efektów
kształcenia
kierunkowych
(kod EKK)
Eu_1
T_1 – T_11
M_1-M_5
W_1 - W_3
M1K_U01
Ek_1
T_1 – T_11
M_1-M_5
W_1 - W_3
M1K_K01
Download