Pełnomocnictwo - współwłasność

advertisement
Oświadczenie o ustanowieniu wspólnego przedstawiciela i zakresu współuprawnienia z akcji
Ja niżej podpisany/a
Imię i nazwisko ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania .....................................................................................................................................
PESEL ........................................................................................................................................................
Seria i numer dowodu os. ..................................
będąc współwłaścicielem ....... akcji imiennych/na okaziciela spółki PGE Obrót S.A. w Rzeszowie seria .............
o numerach ......................................., które posiadam na zasadzie współwłasności z następującymi osobami :
(wskazać imiona i nazwiska wszystkich pozostałych współwłaścicieli)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................
1.
2.
niniejszym na podstawie art. 333 § 2 k.s.h. wskazuje wspólnego przedstawiciela w osobie : (wpisać dane
wspólnego przedstawiciela)
Imię i nazwisko ..........................................................................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................................................
PESEL ........................................................................................................................................
seria i numer dowodu os. ...........................................................................................................
i upoważniam w/wym. przedstawiciela do wykonania wszystkich koniecznych czynności związanych
z ostatecznym rozliczeniem przymusowego wykupu akcji PGE Obrót S.A., które posiadałam/em we
współwłasności z w/w osobami, w tym w szczególności podpisania stosownej umowy wykupowej i odebrania
przez przedstawiciela całej należnej sumy pieniężnej jako ceny wykupu naszych akcji, zgodnie z jednostkową
ceną wykupu ogłoszoną przez Zarząd PGE Obrót S.A. w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w dn. 30 marca
2012 .r., wynoszącą 1.732,96 zł za jedną akcję.
……………………………………………………………
Podpis osoby składającej oświadczenie
Niniejszym składamy oświadczenie o wysokości udziałów we współwłasności akcji Spółki (zakres
współuprawnienia do akcji) w celu prawidłowego sporządzenia imiennej informacji PIT – 8C dla potrzeb
obliczenia podatku w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zbycia akcji (przymusowy wykup) :
Osoba - ........................................................................., wielkość udziału (zakres) - .......................
Osoba - ........................................................................., wielkość udziału (zakres) - .......................
Osoba - ........................................................................., wielkość udziału (zakres) - .......................
Osoba - ........................................................................., wielkość udziału (zakres) - .......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy osób składających oświadczenie
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards