polski związek motorowy

advertisement
OCHRONA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W
STARACHOWICACH
ROK SZKOLNY 2015/2016
Suma ubezpieczenia 10 000 zł – 35 zł od ucznia
Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem
nieszczęśliwego wypadku)
Wysokość wypłaty
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy
100% sumy ubezpieczenia
śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej
100% sumy ubezpieczenia
całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo)
200% sumy ubezpieczenia NOWOŚĆ !!!!
częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu powyżej 25%
(świadczenia progresywne)
2% sumy ubezpieczenia za każdy 1%
uszczerbku na zdrowiu
częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:
» poparzenie niezależnie od stopnia
» odmrożenie niezależnie od stopnia
» złamania, zwichnięcia, skręcenia, wybicia palców etc.
» zranienie, rany szarpane, rany cięte
» wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu
» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku
» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, upadkiem na skutek
omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie
» następstwa udarów mózgu
» następstwa zawału mięśnia sercowego
% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku
»
skutki pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne
zwierzęta oraz ukąszenia i użądlenia owadów !!!
(nie wymagamy pobytu w szpitalu)
% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku
»
uszczerbek w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie zajęć
pozaszkolnych (nie dotyczy zajęć w ramach Zarejestrowanych Klubów
Sportowych i Szkół Mistrzostwa Sportowego)
% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku
»
koszty nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów miękkich i
innych przedmiotów ortopedycznych- wg rozp. Min. Zdrowia
20% sumy ubezpieczenia
»
koszty odbudowy zębów stałych
»
koszty operacji plastycznych
30% sumy ubezpieczenia
»
uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej
»
śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa
% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku
100% sumy ubezpieczenia
1% uszczerbku = 1% sumy ubezpieczenia
2% = 2%
3% = 3%
24% = 24%
25% = 50%
26% = 52% etc.
max 200zł za każdy ząb stały
(bez ograniczeń na ilość zębów max 6 400zł)
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
do 40% sumy ubezpieczenia
Jednorazowe świadczenie leczenie szpitalne na skutek NNW (min 7 dni) bez trwałego uszczerbku na zdrowiu
3% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
leczenie ambulatoryjne na skutek NNW (min 14 dni) – bez trwałego
uszczerbku na zdrowiu
1% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez STU Ergo Hestia SA
dla uzasadnienia roszczeń
wg załączonych rachunków
Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW)
»
płatne od 1 dnia pobytu, max 180 dni (bez wymogu minimalnego pobytu)
20 zł/ dzień nie więcej niż 3600 zł
Galeria Ubezpieczeń Lucyna Pachocka. Adres Biura- 26-600 Radom ul. Struga 29 tel.601 053 056
Assistance powypadkowy na terenie Polski – organizacja i pokrycie
kosztów: WAŻNE – WYMÓG !!! –telefon na infolinię Ergo Hestii przed
skorzystaniem z poniższych świadczeń!!
Wizyta lekarza (prywatna)w miejscu pobytu ubezpieczonego lub
Wizyta ubezpieczonego u lekarza (prywatna)w placówce medycznej
Wizyta pielęgniarki (prywatna)
Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego
Transport medyczny
Korepetycje
5 razy
Opieka nad dzieckiem 8 godzin
Pomoc psychologa
Rehabilitacja:
wizyta fizykoterapeuty
wizyta w poradni rehabilitacyjnej
Sprzęt rehabilitacyjny
Pomoc informacyjna
Telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia
Powiadomienie rodziny/pracodawcy
Telefoniczna informacja medyczna/szpitalna
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Opcja/
Klauzula
Opcja 1
NOWOŚĆ !!!
2.000 zł
Dodatkowa kwota do sumy ubezpieczenia.
Opis rozszerzenia
Wysokość świadczenia
Zwrot kosztów leczenia wydatki poniesione wskutek NNW na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:
» udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
» pobytu w szpitalu, badań ( w tym rezonans magnetyczny,
tomograf komputerowy), zabiegów ambulatoryjnych i operacji
» nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza
» pokrycie kosztów łóżka w placówce medycznej dla opiekuna
Ubezpieczonego !!!
Ważne: Brak udziału własnego
»
Składka
do wysokości 30%
sumy ubezpieczenia
Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków
wystawianych na ucznia
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby !!!
Opcja 2
»
płatne od 1 dnia pobytu, max 60 dni
25 zł/ dzień
Uwaga: nie dotyczy pobytu w SOR
(bez wymogu minimalnego pobytu)
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci jednego lub
obojga rodziców w wyniku:
Opcja 8
Opcja 9
»
Choroby
» 1000 PLN
»
NNW
» 1000PLN
Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (nowotwór
złośliwy, guz mózgu, białaczka,przeszczep narządu, paraliż,
utratę kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji
krwi, zapalenie mózgu, wrodzonej wady serca, choroby serca,
wirusowe zapalenie wątroby!!)
»
1000 PLN
Obowiązują owu z 04 czerwca 2012 roku plus wszystkie dodatkowe zapisy umieszczone w niniejszej ofercie.
Galeria Ubezpieczeń Lucyna Pachocka. Adres Biura- 26-600 Radom ul. Struga 29 tel.601 053 056
Download