POBIERZ kartę kwalifikacyjną

advertisement
REGULAMIN OBOZU
Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:
1. Pełnego wykorzystania programu obozu.
2. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku,
ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów.
3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.
4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
5. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach (od 20.00-22.00).
6. Przyjmowania gości podczas obozu w uzgodnieniu z kadrą obozu.
Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:
1. Przestrzegania harmonogramu dnia (nawet porannego wstawania i gimnastyki oraz ciszy nocnej).
2. Brania czynnego udziału w zajęciach.
3. Wykonywania poleceń kadry obozu.
4. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania np. regulamin basenu.
5. Podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa w wodzie, podczas kąpieli, zajęć
sportowych, rekreacyjnych, wędrówek pieszych.
6. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
w ośrodku.
7. W sprawach spornych zwracać się do kadry obozu.
8. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt.
9. Dbania o higienę osobistą, schludny wygląd oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników
obozu.
10. Informować trenera przed przystąpieniem do wykonania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej
niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
Uczestnikom obozu zabrania się:
1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka i samowolnego oddalania się od grupy bez zgłoszenia kadrze
obozu.
2. Posiadania używek.
3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych,
materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
5. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.
6. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
7. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami
przeciwpożarowymi.
INNE:
1. Za szkody wyrządzone przez uczestnika obozu podczas podróży lub pobytu w ośrodku
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie.
2. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności
uczestnika.
3. Rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze zalecamy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie w/w rzeczy nie oddanych do depozytu.
4. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą.
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:
a. nagana udzielona przez trenera
b. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów bez zwrotu niewykorzystanych świadczeń.
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU
15.02. – 20.02.2015r. JAWORZYNKA
I. Dane dziecka oraz rodziców / opiekunów dziecka
1. Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ..............................................................................
3. Nr PESEL .....................................................................................................
4. Adres zamieszkania ......................................................................................
5. Imię i nazwisko matki / opiekunki ...............................................................
Telefon: dom ............................................ kom. ...........................................
6. Imię i nazwisko ojca / opiekuna ...................................................................
Telefon: dom ............................................ kom. ...........................................
7. Adres rodziców / opiekunów w czasie pobytu dziecka na obozie ...............
.......................................................................................................................
8. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / mojej córki na wyżej
wymieniony obóz i jego udział we wszystkich zajęciach rekreacji
ruchowej.
9. Uczestnicy obozu będą filmowani oraz będą wykonywane im zdjęcia.
Udział w obozie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację
wizerunku Państwa dziecka i wykorzystanie go w celach reklamowych.
10. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:
 w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może zostać
podjęta decyzja o usunięciu dziecka z obozu i odwiezienia do
domu na koszt rodziców / opiekunów,
 rodzice / opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody
wyrządzone przez dziecko,
11. Informuję, że zapoznałem/łam się z regulaminem obozu (ostatnia strona
karty) i w pełni go akceptuję.
....................................................................
miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna
II. Informacja rodziców o dziecku i jego zdrowiu:
III. Informacja o szczepieniach i przebytych chorobach.
Choroby przewlekłe lub inne: astma, padaczka, choroby reumatyczne, choroby
nerek, inne .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Dolegliwości lub objawy, które występują ostatnio u dziecka:
omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi,
częste wymioty, krwotoki z nosa, ataki duszności bezsenność, przewlekły kaszel,
szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle stawów, lęki nocne, inne .....................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(wypełniają rodzice na podstawie aktualnej książeczki zdrowia dziecka)
Przebyte choroby zakaźne (podać rok): odra ................ ospa, .........................,
różyczka ........................, świnka ............................................., inne .............................
..........................................................................................................................................
Szczepienia ochronne: Tężec ........................, błonnica ...................... dur ..................
Inne uwagi .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................
data i podpis rodzica / opiekuna
Dziecko jest uczulone lub nie może stosować leków (podać nazwę leku, pokarmu
itp.) ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Dziecko przyjmuje stałe leki (podać lek i dawkę): ......................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Jak znosi jazdę autokarem/busem: dobrze / źle
Czy dziecko nosi: okulary, szkła kontaktowe, aparat ortodontyczny, inne ...................
..........................................................................................................................................
Inne ważne informacje o zdrowiu dziecka: .................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
IV. Informacja o zdrowiu dziecka
Potwierdzam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego
uprawiania sportu i wyrażam zgodę na jego udział w/w obozie sportowym.
Uwagi: .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................
data i podpis rodzica / opiekuna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V. Informacja o stanie zdrowia dziecka w czasie pobytu na placówce
wypoczynku (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Inne informacje od rodziców związane z pobytem dziecka na obozie: .....................
..........................................................................................................................................
....................................................................
Stwierdzam, że podałem/łam wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce
wypoczynku, a w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego
leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje i podawanie leków a także na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w zakresie
niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
VI. Uwagi i spostrzeżenia wychowawcy – trenera o dziecku podczas pobytu
w placówce wypoczynku
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
data i podpis lekarza lub pielęgniarki
....................................................................
data i podpis wychowawcy - trenera
....................................................................
miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna
Download