ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w

advertisement
Parlament Europejski
2014-2019
Dokument z posiedzenia
A8-0025/2017
3.2.2017
***
ZALECENIE
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii
Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w
sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia
finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020
(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Josef Weidenholzer
RR\1116496PL.docx
PL
PE589.494v02-00
Zjednoczona w różnorodności
PL
PR_NLE-AP_Agreement
Objaśnienie używanych znaków
*
***
***I
***II
***III
Procedura konsultacji
Procedura zgody
Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)
(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w
projekcie aktu.)
PE589.494v02-00
PL
2/8
RR\1116496PL.docx
SPIS TREŚCI
Strona
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO........... 5
ZWIĘZŁE UZASADNIENIE .................................................................................................... 6
PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ............................................. 7
WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH ..................................................................................... 8
RR\1116496PL.docx
3/8
PE589.494v02-00
PL
PE589.494v02-00
PL
4/8
RR\1116496PL.docx
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej,
Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów
dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie
granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata
2014–2020
(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))
(Zgoda)
Parlament Europejski,
uwzględniając projekt decyzji Rady (12852/2016),
–
uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w
sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w
zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (12881/2016),
–
uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77
ust. 2 lit. a) i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (C8-0515/2016),
–
uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci i art. 99 ust. 2, a także art. 108 ust. 7
Regulaminu,
–
uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (A8-0025/2017),
1.
wyraża zgodę na zawarcie umowy;
2.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie,
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Księstwa
Liechtensteinu.
.
RR\1116496PL.docx
5/8
PE589.494v02-00
PL
ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
W roku 2014 Parlament Europejski i Rada przyjęły w ramach Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie zarządzania granicami
zewnętrznymi oraz wspólnej polityki wizowej (Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego –
granice i wizy) na lata 2014–2020 (rozporządzenie (UE) 515/2014).
Głównym celem Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy jest zapewnienie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego
podróżowania dzięki jednolitej, wysokiej jakości kontroli granic zewnętrznych i dzięki
skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen. Finansowanie w wysokości
blisko 2,8 mld EUR do roku 2020 ma zostać wykorzystane – głównie za pośrednictwem
programów krajowych – między innymi na zbudowanie potrzebnej infrastruktury na
przejściach granicznych oraz na kontrolę granic, finansowanie systemów informatycznych
wymaganych przez europejski system nadzorowania granic (EUROSUR), a także na działania
służące ułatwieniu skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, rozpatrywania
wniosków wizowych i współpracy konsularnej.
Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (UE) 515/2014 stanowi, że państwa uczestniczące we
wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen uczestniczą w instrumencie zgodnie z
tym rozporządzeniem oraz że należy zawrzeć porozumienia dotyczące wkładu finansowego
tych państw oraz określić przepisy dodatkowe niezbędne dla takiego udziału. Celem wniosku
dotyczącego projektu umowy z Liechtensteinem jest ustanowienie tych właśnie porozumień
oraz umożliwienie Komisji przejęcia odpowiedzialności za wykonanie budżetu
przeznaczonego na przedmiotowy instrument w tym państwie stowarzyszonym, a także
ustalenie wkładu Liechtensteinu do budżetu Unii w odniesieniu do tego instrumentu (około
200 000 EUR rocznie).
Sprawozdawca popiera ten wniosek. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i
wizy ustanawia mechanizm solidarności, w ramach którego uczestniczące w nim państwa są
związane tymi samymi europejskimi zasadami dotyczącymi kontroli granic zewnętrznych we
wzajemnym interesie oraz na zasadzie wzajemnej reprezentacji. Sprawozdawca uważa, że
wniosek ten będzie służyć osiągnięciu jednego z podstawowych celów dorobku Schengen,
jakim jest podział odpowiedzialności za skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na
granicach zewnętrznych, zgodnie z zaangażowaniem Unii na rzecz praw podstawowych i
praw człowieka.
PE589.494v02-00
PL
6/8
RR\1116496PL.docx
PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
Tytuł
Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w
sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz
wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020
Bibliografia
12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)0504 – 2016/0247(NLE)
Data konsultacji / wniosek o wyrażenie
zgody
9.12.2016
Komisja przedmiotowo właściwa
Data ogłoszenia na posiedzeniu
LIBE
15.12.2016
Komisje wyznaczone do wydania opinii
Data ogłoszenia na posiedzeniu
AFET
15.12.2016
DEVE
15.12.2016
BUDG
15.12.2016
EMPL
15.12.2016
Opinie niewydane
Data wydania decyzji
AFET
13.12.2016
DEVE
31.1.2017
BUDG
31.8.2016
EMPL
1.9.2016
Sprawozdawcy
Data powołania
Josef
Weidenholzer
13.9.2016
Rozpatrzenie w komisji
12.1.2017
Data przyjęcia
31.1.2017
Wynik głosowania końcowego
+:
–:
0:
Posłowie obecni podczas głosowania
końcowego
Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank
Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová,
Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Hallaaho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster,
Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan
Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude
Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit
Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero,
Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia
Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský
Zastępcy obecni podczas głosowania
końcowego
Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, SylviaYvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks,
Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria
Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Data złożenia
3.2.2017
RR\1116496PL.docx
31.1.2017
42
2
5
7/8
PE589.494v02-00
PL
WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH
+
42
ALDE
Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld
ECR
Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens
PPE
Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál,
Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore
Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš
Zdechovský
S&D
Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann,
Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes,
Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
Verts/ALE
Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero
-
2
EFDD
Raymond Finch
NI
Udo Voigt
0
5
EFDD
Kristina Winberg
GUE/NGL
Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymali się
PE589.494v02-00
PL
8/8
RR\1116496PL.docx
Download