Parafia św. Fabiana - Saint Fabian Catholic Church

advertisement
P r z e s ł a n i e K a r d y n a ł a G e o r g e’ a
Tak jak wszystkie parafie i szkoły w naszej archidiecezji, Parafia św. Fabiana
jest świętym miejscem, gdzie parafianie zbierają się, by modlić i dzielić się, by
wspomagać chorych, samotnych i biednych, by wychowywać rodziny w wierze
katolickiej oraz by tworzyć przyjazną i wspierającą się wzajemnie wspólnotę,
gdzie wszyscy mogą na sobie polegać, ponieważ my wszyscy znajdujemy oparcie
w Chrystusie. Parafia św. Fabiana jest źródłem wielkiej radości dla mnie jako
Waszego biskupa.
Stypendia
Jako uczniowie Jezusa Chrystusa jesteśmy wezwani, by szczodrze dzielić się
z innymi. Dla każdego z nas z osobna i jako rodzin, parafii i całej archidiecezji
dzielenie się wiarą powinno być najważniejszym priorytetem. Nauczanie, kim
jest Chrystus, jest zasadniczym powołaniem chrześcijan i misją Kościoła.
8 milionów dolarów bezpośredniego
zastrzyku gotówkowego pozwoli zapewnić
wysoki poziom nauczania.
Mam nadzieję, że w wyniku tej kampanii Parafia św. Fabiana i cała Archidiecezja
Chicago będzie umocniona w naszej misji niesienia światła Chrystusa
mieszkańcom powiatów Cook i Lake.
8300 South Thomas Avenue
Bridgeview, IL 60455
St. Fabian Catholic Church
Opisana w tej broszurze kampania Uczyć, kim jest Chrystus jest podjęta,
by ulepszyć metody, którymi nauczamy nasze dzieci oraz dorosłych o Jezusie
Chrystusie i jego darach, które zmieniają nasze życie i prowadzą nas do nieba.
Wasze wsparcie tej ważnej akcji pozwoli sprostać finansowym wyzwaniom,
stojącym przed naszymi szkołami katolickimi, programami edukacji religijnej
oraz przed parafiami. Zmiany społeczne, niepewność ekonomiczna oraz braki
w infrastrukturze to problemy, które muszą zostać poruszone, jeżeli chcemy
zapewniać naszym dzieciom i dorosłym najwyższej jakości formację, której
centrum stanowi Chrystus, i której błogosławieństwo spływało na nas przez
wiele pokoleń.
Niech Chrystus, dawca wszelkiego
dobra, obdarzy Was i Waszych bliskich
darami Jego nieskończonej łaski w tym
szczególnym okresie w życiu Waszej
parafii i Waszej archidiecezji.
Oddany Wam w Chrystusie,
Parafia św. Fabiana
Fundusze Kampanii
Francis Kardynał George, OMI
Arcybiskup Chicago
150 milionów dolarów przeznaczonych
na Fundusz Szkół Katolickich (Catholic
School Endowment Fund) pozwoli uzyskiwać
przez wiele lat miliony dolarów rocznie
z przeznaczeniem na nowe oraz kontynuację
już istniejących stypendiów socjalnych.
Ulepszenie Programu Nauczania
Dla Szkół Katolickich
Umocnienie Programów
Edukacji Religijnej
10 milionów dolarów pozwoli utrzymać
programy edukacji religijnej.
Programy Religijne „Nowej
Generacji”
2 miliony dolarów umożliwi rozwój i pilotaż
nowych rozwiązań w dziedzinie edukacji
religijnej i formowania wiary.
Potrzeby W Dziedzinie
Infrastruktury
30 milionów dolarów pozwoli zaspokoić
konkretne potrzeby w dziedzinie
infrastruktury naszych szkół i związanych
z nimi budynków parafii.
Potrzeby Parafii
150 milionów dolarów pozwoli zaspokoić
konkretne potrzeby parafii—jest
to część dochodu uzyskana z kampanii
przeprowadzonej w parafiach. Ta kwota
jest częścią całkowitej, docelowej sumy
uzyskania 250 milionów dolarów z akcji
przeprowadzonych w parafiach, z czego
60% (150 milionów dolarów) pozostanie
w parafiach na ich potrzeby i 40%
(100 milionów dolarów) będzie przekazane
archidiecezji z przeznaczeniem
na potrzeby tych parafii, które nie
mają wystarczających funduszy. Jakiekolwiek
fundusze złożone w kampanii Uczyć,
kim jest Chrystus nie były i nie zostaną
użyte w celu pokrycia kosztów związanych
z nadużyciami seksualnymi niektórych
duchownych.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W dugim liście do Koryntian św. Paweł pisze:
„Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi.”
Mamy wiele powodów do chlubienia się. Przez nasze
programy Edukacji Religijnej, Polskiej Katolickiej Szkoły,
Program R.C.I.A. oraz inne programy w parafii św. Fabiana
służymy naszym mieszkańcom w Bridgeview, sąsiadującym jej
wspólnotom oraz wielkiej Rodzinie Bożej, przynosząc innym
wiedzę, nadzieję i miłość Jezusa Chrystusa.
Przez następne miesiące poprzez Kampanię na Rzecz Edukacji
Katolickiej i Formacji w Wierze „Uczyć Kim Jest Chrystus”
będziemy mieli możliwość okazania naszej wdzięczności
Bogu oraz przekazania daru wiary następnym pokoleniom.
Dzięki Waszej hojności w tej kampanii, będziemy mogli
kontynuować wspaniałą służbę. Będziemy mogli wyciągnąć
rękę do jednej z największych Archidiecezji, którą jest
Achidiecezja Chicagowska. Będziemy mogli umożliwić
innym, szczególnie tym młodym, poznać Jezusa, aby mogli
stawać się Jego dobrymi i wiernymi naśladowcami. Również
dzięki tej kampanii będziemy mogli zebrać potrzebne środki
dla naszej Parafii - między innymi na remonty naszych
25-letnich i 50-letnich budynków.
Proszę Was, abyśmy zaczęli modlić się za pomyślność tej
kampanii.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za każde błogosławieństwo,
którym obdarzył nasz Parafię. Jesteśmy jeszcze bardziej pod
wrażeniem tego, co Bóg zaplanował dla nas na nadchodzące
lata.
Dziękuję za Waszą pomoc, która ma ogromne znaczenie w
życiu naszej Parafii oraz w osiągnięciu zaplanowanego sukcesu
podczas Kampani na Rzecz Edukacji Katolickiej i Formacji w
Wierze.
Wasz w Chrystusie,
Fa k t y D o t y c z ą c e
K a m pa n i i
Jesteśmy dumni ze wszystkich łask jakimi
Bóg obdarzył naszą prężną parafię,
która otwarta jest dla każdego! Parafia
św. Fabiana stała się domem ważnych
duchowych i wspólnotowych uroczystości w
naszym życiu. W obchodach sakramentów
zaznaczamy najważniejsze momenty
naszego życia. Przez uczestnictwo w
Euchrystii zbliżamy się do siebie, karmieni
Ciałem i Krwią Chrystusa.
Jesteśmy przygotowani na rozpoczęcie
kampanii, której celem jest zabezpieczenie
parafii oraz naszych grup duszpasterskich.
60% zebranych fundacji zebranych
pozostanie w naszej parafii, co pomoże
wesprzeć naszą wierzącą wspólnotę oraz
jej grupy duszpasterskie. Postanowiliśmy
skoncentrować się na następujących
potrzebach:
•Wymianę systemu ogrzewczego i
ochładzającego w budynku kościoła i
szkoły
•Wymianę płaskiego dachu nad Kash
Hall oraz naprawę ścian
•Odnowienie parkingu kościoła/szkoły
•Wymianę organów w kościele
•Spłatę długu parafii i procentu
Rev. Peter Cyscon, Proboszcz
Kalendarz
Wydarzeń
Weekend Informacji
5/6 i 12/13 kwietnia
Weekend Inspir acji
26 i 27 kwietnia
Weekend Inspir acji
3 i 4 maja
Weekend Inspir acji
10 i 11 maja
Weekend Zobowiązań
17 i 18 maja
Weekend Celebr acji
21 i 22 czerwca
Download