zakres materiału do konkursu ii wojna światowa

advertisement
ZAKRES MATERIAŁU DO KONKURSU
II WOJNA ŚWIATOWA
Zapoznaj się dokładnie z mapą i podaj nazwy ziem polskich - oznaczone cyframi rzymskimi – w
okresie wskazanym na mapie.
Odpowiedzi:
I. - ......................................................................................................................
II. - .....................................................................................................................
III. - ....................................................................................................................
I – ziemie włączone do ZSRR lub Zachodnia Białoruś i Ukraina
II – Generalne Gubernatorstwo
III - ziemie włączone do III Rzeszy Niemieckiej
Poniższa karykatura nawiązuje do jednego z paktów zawartych przez dwa państwa na krótko przed
wybuchem II wojny światowej. Na jej podstawie i wiedzy własnej odpowiedz na pytania:
Kryptonim „Fall Weiss” nosił plan: wojny z Polską, przygotowany przez dowództwo niemieckie.
Podaj dzień , miesiąc oraz rok wybuchu II wojny światowej: 1 września 1939 r.
Na podstawie poniższej mapy i wiedzy własnej odpowiedz na pytania:
/oznacza też agresję ZSRR na Polskę/
Ostatnia bitwa wojny obronnej 1939 r. miała miejsce pod: Kockiem
Poniższa mapa przedstawia podział ziem II Rzeczpospolitej pod koniec 1939 r. Na jej podstawie
odpowiedz na pytania.
Określenie „dziwna wojna”, ,,śmieszna wojna”, ,,siedząca wojna” odnosi się do:
 pozorowanych działań wojennych Brytyjczyków i Francuzów przeciwko Niemcom w 1939 r.
3 września 1939 r. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie podjęły
działań zbrojnych, ograniczając się do zrzuceniu ulotek propagandowych na terytorium Niemiec i
zajęciu pozycji na ufortyfikowanej linii Maginota.
Ilustracja przedstawia niemiecki okręt wojenny ostrzeliwujący polskie pozycje we wrześniu 1939 r.
Podaj nazwę tego okrętu i polskiej placówki, która została zaatakowana.
Na podstawie fragmentu ostatniego rozkazu generała Franciszka Kleeberga do żołnierzy SGO
"Polesie" wykonaj polecenia.
"Żołnierze!
Z dalekiego Polesia, znad Narwi (...) zebrałem Was pod swoją Komendę, by walczyć do końca. Chciałem
iść najpierw na południe – gdy to się stało niemożliwe – nieść pomoc Warszawie. Warszawa padła, nim
doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej, najpierw z bolszewikami, następnie w
pięciodniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami. (...) Dalsza walka nie rokuje nadziei (...) Przywilejem
dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ja w tej najcięższej chwili – każąc zaprzestać
bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie (...)"
Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”
Uzupełnij zdania:
„Gadzinówką” nazywano:
 gazetę w języku polskim tworzoną na zlecenie niemieckich władz okupacyjnych.
Poniższe ilustracje wraz z fragmentami biografii przedstawiają kolejnych dowódców formacji
zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego oraz pozostałe postacie. Na ich podstawie wiedzy własnej
wykonaj polecenia.
A. Generał WP, twórca i komendant pierwszej polskiej zbrojnej organizacji
konspiracyjnej, Służby Zwycięstwu Polski. Posługiwał się pseudonimem "Doktor"
i "Torwid"
B. Karierę zawodowego żołnierza rozpoczął w armii Cesarstwa Rosyjskiego, w jej
szeregach walczył w I wojnie światowej. W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, w
wojnie polsko-bolszewickiej dowodził 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich. We
wrześniu 1939 r. dowodził m.in. Nowogródzką Brygadą Kawalerii. Dostał się do
niewoli sowieckiej, był więziony na Łubiance. Po wznowieniu stosunków
dyplomatycznych między Polską a ZSRR został dowódcą Armii Polskiej w ZSRS.
Dowodził także II Korpusem Polskim
Podaj imię i nazwisko: Władysław Anders
C. Generał broni WP, w okresie międzywojennym jeden z najbliższych
współpracowników Józefa Piłsudskiego, wszedł w skład polskiego rządu na
emigracji. Do czerwca 1940 r. jako komendant Związku Walki Zbrojnej
kierował konspiracją wojskową w kraju.
..........................................................................................................................
D. Pod pseudonimem Tomasz Serafiński, dobrowolnie dał się wywieźć do obozu
w Auschwitz, aby stworzyć tam ruch oporu. Walczył w Powstaniu Warszawskim,
dostał się do niewoli, a po wyzwoleniu znalazł się w Armii gen. Andersa, na
rozkaz którego po wojnie prowadził w Polsce działalność wywiadowczą.
Aresztowany, torturowany przez funkcjonariuszy UB, został skazany na śmierć i
stracony w 1947 r.
Podaj imię i nazwisko: Witold Pilecki
E. Generał WP, w okresie okupacji używał pseudonimów "Grot", "Rakoń" i
"Grabica". Od czerwca 1940 r. komendant Związku Walki Zbrojnej, a od lutego
1942 r. Armii Krajowej. Aresztowany w 1943 r. i zamordowany przez Niemców.
Podaj imię i nazwisko:
F. Po klęsce wrześniowej 1939 r. został premierem rządu polskiego na
uchodźstwie i naczelnym wodzem. W 1941 r. podpisał układ z rządem
sowieckim, który przywracał stosunki dyplomatyczne między Polską i
ZSRR. Zginął w katastrofie lotniczej w 1943 r.
Podaj imię i nazwisko: Władysław Sikorski
G. Generał WP. Posługiwał się pseudonimem "Bór". Od lipca 1943 r. dowódca
Armii Krajowej. Po kapitulacji powstania warszawskiego przebywał w niewoli
niemieckiej. Po wojnie pozostał na uchodźctwie w Wielkiej Brytanii.
H. Generał WP. Używał pseudonimu "Niedźwiadek". Po kapitulacji powstania
warszawskiego został dowódcą Armii Krajowej i pozostał na tym stanowisku aż
do jej rozwiązania. Aresztowany przez NKWD. Zmarł w więzieniu na Łubiance
w Moskwie.
Marszałek Polski, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939, polityk. We wrześniu
1939 Naczelny Wódz armii polskiej. 18 IX 1939 przekroczył granicę z Rumunią i
został internowany. Próbował tworzyć konspiracyjną organizację wojskową opartą
na działaczach i wyższych oficerach sanacyjnych, podczas pobytu na Węgrzech
uzgodnił jej nazwę - Obóz Polski Walczącej (powstał w lecie 1942, już po śmierci
marszałka). W październiku 1941 powrócił potajemnie do Warszawy. Nie udało mu
się nawiązać współpracy z ZWZ, niechętnym wobec przedstawicieli sanacji.
Podaj imię i nazwisko: Rydz-Śmigły Edward
Rozwiń skróty podając pełne nazwy pozostałych polskich organizacji zbrojnych działających w okresie
okupacji i przyporządkuj je do właściwych ruchów politycznych, które były z nimi związane.
Ruchy polityczne: ruch narodowy, ruch komunistyczny, ruch ludowy.
ZWZ – Związek Walki Zbrojnej,
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
AK – Armia Krajowa
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
TON-Tajna Organizacja Nauczycielska
Przeanalizuj fragmenty noty, którą rząd ZSRR uzasadniał zerwanie stosunków dyplomatycznych
z polskim rządem na emigracji, i wykonaj polecenia.
Oszczercza kampania, wroga w stosunku do Związku Sowieckiego, wszczęta przez niemieckich
faszystów w związku z morderstwem polskich oficerów, które to morderstwo popełnili oni sami w okolicy
Smoleńska, na obszarze zajętym przez niemieckie wojska, została natychmiast podjęta przez Rząd Polski
oraz prowadzona wszelkimi sposobami przez polską prasę oficjalną. Daleki od dania odprawy podłemu
faszystowskiemu oszczerstwu w stosunku do ZSRR, Rząd Polski nie uznał nawet za potrzebne zwrócić
się do Rządu Sowieckiego z zapytaniem albo wydaniem wyjaśnienia w tej sprawie. Popełniwszy
potworną zbrodnię przeciw polskim oficerom, władze hitlerowskie inscenizują obecnie farsę śledztwa i
w tym celu uczyniły one użytek z pewnych polskich profaszystowskich elementów, które dobrały sobie
w okupowanej Polsce, gdzie wszystko jest pod hitlerowskim butem i gdzie żaden uczciwy Polak nie może
się wypowiedzieć.
Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.
E. W jaki mieście powstało pierwsze getto w Europie?
W Piotrkowie Trybunalskim
F. Kiedy miało miejsce powstanie w getcie warszawskim?
19 kwietnia 1943 roku. Powstanie w getcie warszawskim trwało do połowy maja 1943 roku.
Bezpośrednią przyczyną powstania była likwidacja getta
warszawskiego i stopniowe mordowanie jego
mieszkańców, dokonywane w ramach podjętego przez
hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów.
Po zajęciu Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez Związek Sowiecki obywatele polscy
poddani zostali m.in. represjom tj. deportowano ponad 300 tys. mieszkańców tych ziem w głąb
Związku Sowieckiego.
Wyjaśnij symbolikę znaku malowanego na murach w czasie niemieckiej okupacji Polski
(znaczenie liter, z których on się składa)
.
Przeanalizuj poniższy fragment piosenki oraz znak graficzny i odpowiedz na pytania.
Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
Bronią jej chłopcy od "Parasola",
Choć na "tygrysy" mają visy,
To warszawiaki, fajne chłopaki są.
D. Powstanie warszawskie było częścią:
Akcji „Burza”,
E. Podaj datę wybuchu powstania warszawskiego:
1 sierpnia 1944 r.
Uzupełnij tabelę.
Formacja wojskowa, w której żołnierze polscy walczyli u boku aliantów we Włoszech nosiła nazwę:
II Korpus Polski
Szlak bojowy, który wyznaczają: bitwa pod Lenino i bitwa o Berlin, przeszła:
I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
Uszereguj wymienione poniżej wydarzenia związane z walką Polaków na frontach II wojny
światowej. Obok pierwszego chronologicznie wydarzenia wpisz cyfrę 1, obok ostatniego cyfrę 5:
bitwa o Narwik ………… 9 kwietnia a 8 czerwca 1940 r.
bitwa o Anglię .…….. 10 lipca do 31 października 1940 r.
bitwa pod Lenino ………….. 12-13 października 1943 r.
bitwa o Monte Cassino ……….. od 11 maja 1944 r.
przełamanie Wału Pomorskiego ………1-11 lutego 1945 r.
Połącz nazwę polskiej jednostki wojskowej biorącej udział w II wojnie światowej z bitwą, której
była ona uczestnikiem.
1. Dywizjon 303
Bitwa o Anglię
2. 2 Korpus Polski
Bitwa o Monte Cassino
3. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
Obrona Tobruku
4. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
Walki o Narwik
Zaznacz właściwą odpowiedź.
O losach wschodnich ziem polskich po II wojnie światowej ostatecznie zadecydowały postanowienia konferencji:
w Jałcie
W 1943 r. doszło do masowych mordów Polaków dokonanych przez członków Ukraińskiej Armii Powstańczej.
Zaznacz gdzie dokonano tej zbrodni:
na Wołyniu
Polski okręt podwodny, który zdobył rozgłos brawurową akcją przebicia się do Wielkiej Brytanii we wrześniu 1939
r. nosił nazwę:
„Orzeł”
Jaką nazwę otrzymały terytoria Polski okupowane przez Niemców, które nie zostały wcielone do Rzeszy
Niemieckiej w 1939 r.:
Kraj Warty
Po klęsce w kampanii wrześniowej 1939 r. powstały na emigracji nowe władze RP. Premierem rządu
emigracyjnego został Władysław Sikorski. Pierwsza siedziba rządu była we Francji, a następnie w Wielkiej
Brytanii.
1 lutego 1944 r. żołnierze zgrupowania „Agat” AK dokonali udanego zamachu na Franza Kutscherę, szefa SS i
policji dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa. Po ataku ZSRR na Polskę 17 września 1939 r.
naczelny wódz gen. Edward Rydz-Śmigły wydał rozkaz, aby z Sowietami nie walczyć.
Konferencje w Teheranie (XI-XII 1943), Jałcie (II 1945) i Poczdamie (VII-VIII 1945) - spotkania
przywódców trzech mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, które
zdecydowały o losach Europy po II wojnie światowej. Na konferencjach tych podjęto również szereg
ważnych decyzji dotyczących sprawy polskiej.
O losach wschodnich ziem polskich po II wojnie światowej ostatecznie zadecydowały
postanowienia konferencji:
w Jałcie
Wymień przywódców Wielkiej Trójki (podaj imię i nazwisko):
A. Winston Churchill
B. Franklin Roosevelt
C. Józef Stalin
W jej skład wchodzili:



Józef Stalin – przywódca ZSRR
Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii (zastąpiony w drugiej fazie konferencji
poczdamskiej przez Clementa Attlee z powodu klęski konserwatystów w wyborach do Izby
Gmin )
Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA (po śmierci zastąpiony w Poczdamie przez
Harry'ego Trumana )
Wielka trójka – przywódcy światowych mocarstw alianckich (bez Francji ) spotykający się w czasach II
wojny światowej na trzech konferencjach międzynarodowych – kolejno: teherańskiej ( 1943 ) oraz
jałtańskiej i poczdamskiej (obie w 1945 ), na których dyskutowano wojenne zobowiązania sojusznicze
oraz kształt przyszłego porządku światowego po pokonaniu państw Osi .
Zakończenie II wojny światowej w Europie……… 2 września 1945 r.
Układ Sikorski-Majski – układ z dnia 30 lipca 1941 roku między Polską a ZSRR, przywracający
stosunki dyplomatyczne między obu państwami, zerwane 17 września 1939 z chwilą agresji ZSRR na
Polskę wobec wysuniętego wówczas w nocie skierowanej do ambasadora RP oficjalnego stwierdzenia
strony radzieckiej o zaprzestaniu istnienia państwa polskiego. Układ miał na celu wspólną walkę obu
państw z III Rzeszą w czasie II wojny światowej w ramach koalicji antyhitlerowskiej.
Napisz, z jakimi wydarzeniami II wojny światowej łączą się wymienione miejsca:
Auschwitz-Birkenau ………………… Zagłada Żydów (Holokaust),
Monte Cassino ………………………… walki 2. Korpusu Polskiego we Włoszech
Westerplatte ……………………………… wojna obronna Polski w 1939 r
Download