Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej

advertisement
HEPATOLOGIA 2014; 14: 54–59
DOI: 10.5114/hepatologia.2014.42884
PRACA POGLĄDOWA
Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej
Spontaneous bacterial peritonitis
Ewelina Zasik
Włodzimierz Mazur
Kliniczny Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Szpital Specjalistyczny
w Chorzowie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
ADRES DO KORESPONDENCJI: Kliniczny Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów
Odporności, Śląski Uniwersytet Medyczny, Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
STRESZCZENIE
Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej jest definiowane jako zapalenie o etiologii bakteryjnej wcześniej sterylnego
płynu puchlinowego i otrzewnej u chorych z marskością wątroby i wodobrzuszem, niezależnie od etiologii. Szacuje się, że
spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej występuje u około 10–30% pacjentów hospitalizowanych z powodu marskości i wodobrzusza. Wydaje się, że w aspekcie patofizjologicznym podstawowe znaczenie dla wystąpienia spontanicznego
bakteryjnego zapalenia otrzewnej ma translokacja bakteryjna ze światła jelita do krezkowych węzłów chłonnych, a następnie do płynu puchlinowego. Obraz kliniczny może być różnorodny – od skąpo- lub bezobjawowego, mało charakterystyczngo i dynamicznie zmiennego aż do ciężkiego przebiegu, zagrażającego życiu. Dla rozpoznania, niezależnie od obrazu
klinicznego, ważne jest badanie płynu puchlinowego. Leczenie polega na jak najszybszym wdrożeniu ukierunkowanej
antybiotykoterapii, co ma istotne znaczenie dla rokowania.
SŁOWA KLUCZOWE: spontaniczne bateryjne zapalenie otrzewnej, marskość wątroby, wodobrzusze.
ABSTRACT
Spontaneous bacterial peritonitis is a defined as bacterial infection of previously sterile ascitic fluid and peritoneus among
the patients with cirrhosis and ascites, independently of etiology. The prevalence is assessed at the range of 10–-30% of
patients hospitalized due to cirrhosis and ascites. From the pathological issues the translocation of bacteria from gut to
mesenteric lymph nodes and later to ascitic fluid. The clinical presentation of spontaneous bacterial peritonitis may be
wide spectral, from asymptomatic or with mild symptoms, no characteristic and dynamic to severe, life threatening course.
The assessement of ascitic fluid is of key importance for diagnosis. The management is based of antibiotics therapy, which
should be implemented as soon as possible, which is critical for prognosis.
KEY WORDS: spontaneous bacterial peritonitis, liver cirrhosis, ascites.
WPROWADZENIE
Zakażenia bakteryjne, często o charakterze septycznym, należą do najczęstszych powikłań u chorych
z marskością wątroby i są jedną z głównych, a według
niektórych danych – podstawową przyczyną zgonów
w tej grupie pacjentów. W wielu przypadkach mają
one charakter zakażeń szpitalnych lub też są rezultatem procedur inwazyjnych [1]. Pomimo znacznego
postępu w patogenezie, diagnostyce i terapii stanów
zapalnych u chorych z marskością wątroby właściwe
rozpoznanie często jest ustalane późno, głównie z powodu skąpo- lub bezobjawowego przebiegu oraz faktu,
że standardowe parametry laboratoryjne oceny stanu
54
zapalnego, takie jak oznaczanie stężenia białka C-reaktywnego w surowicy (C-reactive protein – CRP),
mają mniejsze znaczenie diagnostyczne u chorych
z marskością wątroby niż w innych jednostkach chorobowych [2]. Opóźnienie właściwego rozpoznania
stanu zapalnego o etiologii bakteryjnej u chorych
z marskością wątroby oraz często z tym związane późne wdrożenie odpowiednio ukierunkowanego leczenia przyczynowego wpływa na złe rokowanie i wysoką
śmiertelność w tej grupie pacjentów. Dlatego szybkie,
właściwe rozpoznanie i wdrożenie odpowiednio ukierunkowanego leczenia przyczynowego ma istotne znaczenie dla przeżycia chorego.
HEPATOLOGIA
2014
Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej
Jednym z najpoważniejszych powikłań o charakterze zapalnym u chorych z marskością wątroby i wodobrzuszem jest spontaniczne bakteryjne zapalenie
otrzewnej (SBZO). Spontaniczne bakteryjne zapalenie
otrzewnej jest definiowane jako zapalenie o etiologii
bakteryjnej wcześniej sterylnego płynu puchlinowego
i otrzewnej u chorych z wodobrzuszem [3]. Zapalenie
to dotyczy głównie chorych ze zdekompensowaną marskością wątroby, niezależnie od etiologii. W piśmiennictwie przedstawiane są także opisy przypadków
występowania SBZO u pacjentów, u których występowało wodobrzusze spowodowane innymi chorobami
niż marskość wątroby, takimi jak: zespół Budda-Chiariego, zespół nerczycowy, niewydolność krążenia czy
schorzenia o profilu hematoonkologicznym (np. chłoniaki). Definicja SBZO zarówno w swojej pierwotnej
formule, jak i w późniejszych modyfikacjach z założenia wykluczała obecność innych, „chirurgicznych”
źródeł zapalenia, takich jak perforacja jelita, stany
zapalne uchyłków czy ropnie zlokalizowane w obrębie
jamy brzusznej. Zasadniczo jednak SBZO rozpoznawane są u chorych z marskością wątroby i wodobrzuszem, gdyż ta grupa osób jest szczególnie zagrożona
wystąpieniem stanu zapalnego płynu puchlinowego.
Relatywnie rzadko stwierdza się występowanie SBZO
u chorych charakteryzujących się wysoką zawartością
białka w płynie puchlinowym, np. w gruźliczym lub
nowotworowym zapaleniu otrzewnej.
Dane epidemiologiczne oceniające występowanie
SBZO są stosunkowo rozbieżne głównie ze względu na
różnice metodologiczne, ponieważ w niektórych analizach oceniano tylko przypadki klasyczne SBZO potwierdzone kryteriami diagnostycznymi na podstawie
wykonanej paracentezy, podczas gdy w innych brano
pod uwagę także warianty SBZO, takie jak jałowe, neutrofilowe zapalenie otrzewnej (neurocytic ascites), czy też
sytuację odwrotną, gdy badanie mikrobiologiczne płynu puchlinowego dawało wynik pozytywny, natomiast
liczba granulocytów w tym płynie nie przekraczała 250/
mm3, czyli poziomu granicznego dla rozpoznania SBZO.
Taki stan kliniczny (bacterascites) może wskazywać na
przejściową bakteriemię, co według niektórych autorów może poprzedzać wystąpienie SBZO [4]. Wszyscy
chorzy z rozpoznaną marskością i wodobrzuszem zaliczani są do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia
SBZO. Rozpoznanie na podstawie obrazu klinicznego
jest bardzo nieprecyzyjne, gdyż u wielu osób choroba
przebiega skąpo- lub bezobjawowo. Istotne znaczenie
dla rozpoznania ma przeprowadzenie badania płynu
puchlinowego uzyskanego poprzez paracentezę. Szacuje się, że SBZO występuje u około 10–30% chorych hospitalizowanych z marskością wątroby i wodobrzuszem,
natomiast u chorych ambulatoryjnych odsetek ten wynosi 1–3,5% [3, 5, 6]. Około połowy przypadków SBZO
HEPATOLOGIA
2014
wśród hospitalizowanych chorych rozpoznawanych jest
w momencie przyjęcia do szpitala, natomiast pozostałe w trakcie hospitalizacji, co wskazuje na bardzo duże
znaczenie inwazyjnych procedur medycznych przeprowadzanych w trakcie pobytu chorych w szpitalach jako
czynnika ryzyka wystąpienia stanu zapalnego płynu
puchlinowego [3]. Według niektórych danych ryzyko
wystąpienia SBZO jako zakażenia wewnątrzszpitalnego
mieści się w przedziale pomiędzy 8% a 36%, a zapadalność zwiększa się wraz z częstością przeprowadzania
procedur medycznych o charakterze inwazyjnym [3, 6,
7]. Uwzględniając warianty SBZO, takie jak jałowe neutrofilowe zapalenie otrzewnej, odnotowuje się średnie
występowanie zapalenia płynu puchlinowego u około
19% (zakres: 12–32%). Śmiertelność wśród chorych
z rozpoznanym SBZO była i nadal jest wysoka pomimo pewnej zauważalnej poprawy w ciągu ostatnich
dwóch dekad. Śmiertelność szpitalna u chorych hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu SBZO waha się
w szerokich granicach pomiędzy 10% a 50%, natomiast
śmiertelność w ciągu pierwszego roku po wystąpieniu
incydentu zapalenia otrzewnej według różnych danych
mieści się w zakresie pomiędzy 31% a 93% [7]. Do
czynników ryzyka pogarszających rokowanie zalicza się
m.in.: starszy wiek, zaawansowane uszkodzenie wątroby
(liczba punktów w skali Childa-Pugha powyżej 10), występowanie klinicznych cech encefalopatii wątrobowej,
pozytywny wynik badania mikrobiologicznego płynu
puchlinowego, obecność bakteriemii, nosokomialny
charakter zakażenia, zwiększone stężenie bilirubiny
i kreatyniny w surowicy [7–9]. Ostatnio wskazuje się
na znaczenie genetycznych czynników ryzyka wystąpienia SBZO i zgonu u chorych z marskością wątroby,
takich jak warianty CARD15/NOD2, jednak ten aspekt
wymaga dalszych badań [10]. Przyczynami zgonów są
powikłania zdekompensowanej marskości wątroby, takie jak: zespół wątrobowo-nerkowy, krwawienie z przewodu pokarmowego, niewydolność wątroby. Rokowanie co do przeżycia dramatycznie pogarsza wystąpienie
wstrząsu septycznego. Zasadnicze znaczenie dla poprawy rokowania i zwiększenia szans przeżycia chorych ma
wczesne rozpoznanie i wdrożenie szybkiego leczenia
przyczynowego, jak również właściwe kontrolowanie
chorych z marskością wątroby i wodobrzuszem. Nawrotowość w ciągu roku po wystąpieniu pierwszego incydentu SBZO wynosi nawet 70%.
W aspekcie patofizjologicznym podstawowe znaczenie dla wystąpienia SBZO ma translokacja bakteryjna ze światła jelita do sterylnego płynu puchlinowego. Wstępne dane świadczyły o bezpośrednim
przemieszczaniu bakterii ze światła jelita, jednak aktualnie przyjmuje się, że istotne znaczenie ma pośrednia
forma translokacji poprzez krezkowe węzły chłonne
i układ limfatyczny oraz układ wrotny. W przypadku
55
Ewelina Zasik, Włodzimierz Mazur
SBZO, które występują w czasie hospitalizacji, należy wziąć pod uwagę także inne przyczyny zakażenia płynu puchlinowego, związane chociażby z procedurami inwazyjnymi. Wydaje się, że translokacja
bakteryjna z jelit do krezkowych węzłów chłonnych
w ograniczonym zakresie następuje w warunkach
fizjologicznych, jednak u chorych z marskością wątroby zarówno częstość, jak i nasilenie tego procesu
jest znacznie bardziej zaznaczone i według niektórych
autorów proces ten powinien być zdefiniowany jako
„patologiczna translokacja bakteryjna” [7]. W warunkach eksperymentalnych na zwierzętach wykazano,
że tylko niektóre bakterie mają zdolność translokacji
do krezkowych węzłów chłonnych i należą do nich
m.in.: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae oraz niektóre Enterobacteriaceae. W większości przypadków
wykazano za pomocą badań molekularnych opartych
na sekwencjonowaniu materiału genetycznego daleko idące podobieństwo genetyczne pomiędzy bakteriami wyhodowanymi z płynu puchlinowego a tymi,
które zlokalizowano w węzłach krezkowych [11].
Takie spektrum flory bakteryjnej w etiopatogenezie
SBZO potwierdzają obserwacje kliniczne, że w ponad 90% przypadków zakażenie płynu puchlinowego
uwarunkowane jest tylko jednym gatunkiem bakterii. Najczęściej (50–72%) izoluje się Gram-ujemne
tlenowce (Eschericha coli w około 50%, Klebsiella sp.
13%, Enterobacter i inne). Na wzmożoną translokację
bakterii z jelita istotnie wpływa nadmiernie nasilony
rozrost bakterii w jelicie cienkim (szczególnie bakterii Gram-ujemnych) i jelicie grubym uwarunkowany
zaburzeniami motoryki jelit. Wydaje się, że korzystny
efekt w tym zakresie mają środki regulujące zaburzenia
motoryczne lub redukujące wielkość flory bakteryjnej.
Jest to szczególnie istotne, gdyż wykazano istnienie
wyraźnej zależności pomiędzy nadmiernym wzrostem
flory bakteryjnej w jelicie cienkim (small intestinal
bacterial overgrowth – SIBO) definowanym jako wielkość flory bakteryjnej uzyskanej z aspiracji jelitowej
> 105 CFU/ml i zmianami fenotypowymi spektrum flory a bakteryjną translokacją, SBZO oraz endotoksemią
[13]. Stąd też wywodzą się koncepcje dotyczące profilaktyki SBZO poprzez regulację motoryki jelit oraz
redukcję flory bakteryjnej antybiotykami. Do innych
czynników patofizjologii SBZO zalicza się zwiększoną
przepuszczalność błony śluzowej jelita spowodowaną
obrzękiem śluzówki jelit (wskutek nadżerek i enteropatii wrotnej), co jest uwarunkowane nadciśnieniem
wrotnym u chorych z zaawansowaną marskością wątroby i wodobrzuszem. W badaniach eksperymentalnych marskości na modelach zwierzęcych [14]
podnosi się znaczenie zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych enterocytów, zwłaszcza ich mitochondriów
i związanego z tym nasilonego stresu oksydacyjnego,
56
w patogenezie zwiększonej przepuszczalności ściany jelita. Do innych czynników mających znaczenie
w procesach patofizjologicznych SBZO (podstawowe
według wielu autorów) zalicza się także zmniejszoną
sprawność układu immunologicznego zarówno w obrębie ściany jelita, jak i samej wątroby, a także zaburzenia o charakterze systemowym. Istotne znaczenie
mają w tym zakresie: zaburzona aktywność fagocytarna makrofagów i granulocytów obojętnochłonnych
zarówno płynu puchlinowego, jak i wątroby, co wydaje
się uwarunkowane dysfunkcją receptorów Fc, a także,
co podkreśla się ostatnio, polimorfizmem czynników
chemotaktycznych, w szczególności chemotaktycznej
proteiny 1 monocytów (monocyte chemotactic pro-­
tein 1 – MCP-1) [15]. Wydaje się, że czynniki te stanowią kluczowy element przewlekłej bakteriemii u chorych na marskość wątroby. Ważne znaczenie ma także
zmniejszona zdolność bakteriobójcza płynu puchlinowego wynikająca z niedoboru składowej C3 dopełniacza i zmniejszenia zdolności opsonizacyjnej płynu.
Niska aktywność opsonizacyjna płynu puchlinowego
koreluje ze zmniejszonym stężeniem składnika C3 dopełniacza i zmniejszonym stężeniem białka (poniżej
1,0 g/dl), co – jak potwierdzają obserwacje kliniczne
– jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym
w SBZO. Częstość występowania SBZO u chorych,
u których stężenie białka w płynie puchlinowym
kształtuje się na poziomie powyżej 1,5 g/dl wynosi
poniżej 1%, podczas gdy w grupie ze stężeniem białka poniżej 1,0 g/dl mieści się w zakresie 27–41% [16].
Oprócz wyżej wymienionych do innych czynników
ryzyka wystąpienia SBZO zalicza się: stopień zaawansowania uszkodzenia wątroby (> 10 pkt w skali Childa-Pugha), przebyte krwotoki z przewodu pokarmowego, wcześniej przebyte incydenty zakażenia płynu
puchlinowego, a prawdopodobnie także duże stężenia
żelaza oraz małe stężenie transferyny w płynie puchlinowym. Analizując różne parametry biochemiczne
w aspekcie ich praktycznego zastosowania do oceny
ryzyka wystąpienia SBZO, wskazuje się na zwiększone (powyżej 3,2 mg/dl) stężenie bilirubiny w surowicy
oraz obniżenie poziomu płytek krwi poniżej 98 tys./
mm3 [7]. Wydaje się, że ważne jest także monitorowanie wskaźnika MELD, gdyż wykazano, że jego wzrost
o 1 punkt zwiększa ryzyko wystąpienia SBZO o 11%
[17]. Innymi źródłami zakażenia płynu puchlinowego mogą być ogniska zapalne zlokalizowane poza jelitem, czyli np. w obrębie układu oddechowego czy też
układu moczowego. Wśród bakterii Gram-dodatnich
(25–30%) izolowanych z płynu puchlinowego u chorych na SBZO najczęstsze są paciorkowce, podczas
gdy bakterie beztlenowe stanowią około 3–5%, co pośrednio wskazuje na znaczenie pozajelitowych źródeł
zakażenia. Inwazyjne zabiegi diagnostyczne i terapeu-
HEPATOLOGIA
2014
Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej
tyczne, zwłaszcza cewnikowanie pęcherza moczowego, u chorych z wodobrzuszem obarczone są ryzykiem
bakteryjnego zapalenia otrzewnej. Ostatnio podnosi
się znaczenie długotrwałego, często nieuzasadnionego
stosowania inhibitorów pompy protonowej jako czynnika ryzyka wystąpienia zakażenia płynu puchlinowego i SBZO, jednak to zagadnienie wymaga dalszych,
pogłębionych badań [18]. Istotny dla całokształtu obrazu klinicznego SBZO jest fakt, że charakteryzuje się
ono wysoką nawrotowością, bez względu na etiologię
marskości.
Obraz kliniczny SBZO jest mało charakterystyczny i dynamicznie zmienny. Charakterystyczne objawy
obserwowane w zapaleniu otrzewnej występują stosunkowo rzadko lub maskowane obecnością płynu puchlinowego są trudne do wykrycia. Dolegliwości bólowe
brzucha, gorączka, postępujące osłabienie, nudności,
wymioty występują u 40–80% chorych. Niekiedy następuje nagłe, trudne do wytłumaczenia pogorszenie
stanu klinicznego, który wcześniej był ustabilizowany.
Spektrum objawów może być szerokie – nieznaczne
pogorszenie stanu psychicznego, narastanie oporności
wodobrzusza na leczenie czy pojawienie się biegunki
i wymiotów. Przebieg choroby może też być stosunkowo gwałtowny, prowadzący szybko do zgonu albo skąpoobjawowy. Dodatnie objawy otrzewnowe występują
u około połowy chorych, częściej obserwuje się tylko
napięte powłoki brzuszne. U części chorych stwierdza
się objawy uogólnionej reakcji zapalnej (hiper- lub hipotermia, dreszcze, tachykardia, tachypnoe), wstrząs,
niewydolność nerek lub nasilenie encefalopatii [6]. Objawy kliniczne mają znaczenie dla ustalenia właściwego
rozpoznania SBZO tylko łącznie z badaniem płynu puchlinowego. Należy mieć również na uwadze, że w niektórych przypadkach przebieg kliniczny SBZO może
być całkowicie asymptomatyczny, dlatego istotne znaczenie w prawidłowym postępowaniu diagnostycznym
ma badanie cytologiczne oraz mikrobiologiczne płynu
puchlinowego. Ważny jest czas od momentu hospitalizacji do pobrania płynu puchlinowego do badania. Powinien on być jak najkrótszy, ponieważ od wczesnego
rozpoznania oraz leczenia zależy rokowanie. Według
najnowszych wytycznych nie powinien on przekraczać 4 godzin [6, 19]. Paracentezę diagnostyczną należy
więc przeprowadzić jak najwcześniej od momentu hospitalizacji. Wskazania do paracentezy diagnostycznej
w takich sytuacjach dotyczą chorych z nowopowstałym
wodobrzuszem, wodobrzuszem i klinicznymi cechami
zakażenia oraz pogarszającym się obrazem klinicznym
i/lub wynikami badań laboratoryjnych (CRP, wzrost
leukocytozy, azotemii czy też kwasicy) [20]. Ostatnie
wytyczne dotyczące postępowania u chorych z marskością wątroby, wodobrzuszem i podejrzeniem SBZO
wskazują na konieczność przeprowadzania diagno-
HEPATOLOGIA
2014
stycznej paracentezy u wszystkich chorych przyjmowanych do szpitala, gdyż szybkie rozpoznanie i wdrożenie
odpowiedniego leczenia ma podstawowe znaczenie dla
dalszego rokowania [6], a sama procedura jest stosunkowo prosta i bezpieczna, obarczona niskim ryzykiem
wystąpienia powikłań, takich jak perforacja jelit czy też
krwawienie do jamy brzusznej (poniżej 1%).
Istotne znaczenie dla rozpoznania choroby ma określenie liczby granulocytów w 1 ml płynu puchlinowego.
Za minimalną wartość graniczną dla rozpoznania zakażenia płynu puchlinowego przyjmuje się 250 granulocytów w 1 mm3. Ta wartość odcięcia zapewnia największą czułość diagnostyczną w zakresie wykrycia SBZO,
natomiast największą swoistość – liczba neutrofilów na
poziomie 500/mm3 [3, 6]. Te zakresy liczbowe, chociaż
przyjęte i szeroko stosowane w praktyce klinicznej, zostały ustalone w sposób dość arbitralny i ostatnio stały się przedmiotem pogłębionej dyskusji, szczególnie
w kontekście wykazania różnic pomiędzy bakteriami
Gram-ujemnymi i Gram-dodatnimi w zakresie potencjału stymulacyjnego migracji neutrofilów w płynie
puchlinowym, co zresztą potwierdziły badania oparte
na analizie materiału genetycznego bakterii (bactDNA)
[7, 21, 22]. Według aktualnych rekomendacji zaleca się,
aby ocena liczby neutrofilów opierała się na tradycyjnej
ocenie mikroskopowej barwionych preparatów płynu puchlinowego i komorowym obliczaniu zawartości
komórek [6, 7]. Preparat do analizy przygotowuje się
poprzez odwirowanie płynu puchlinowego, a następnie
przeprowadzenie odpowiedniego barwienia. Pomimo
szerokiej dostępności zautomatyzowanych systemów
pomiarowych i ich niewątpliwych zalet, takich jak szybkość oznaczeń, precyzja pomiaru, potwierdzonych oceną kliniczną [23], brakuje dostatecznych danych, aby
rekomendować ich zastosowanie do szybkiej diagnostyki SBZO. Dotyczy to także testów paskowych (reagent
test strips) wykorzystujących reakcję kolorymetryczną
z esterazą leukocytów [6, 7]. Przy zwiększonej liczbie
komórek mononuklearnych należy wziąć pod uwagę
wystąpienie infekcji grzybiczej lub zakażenia bakteriami Chlamydia trachomatis czy prątkami gruźlicy, jak
również proces nowotworowy, zapalenie trzustki czy
zastoinową niewydolność krążenia [7]. Badania bakteriologiczne płynu puchlinowego pomimo zastosowania
bardzo nowoczesnych technik umożliwiają uzyskanie
wyniku pozytywnego przeciętnie u około 40% chorych,
u których obraz kliniczny wskazuje na SBZO, a liczba
neutrofilów jest zwiększona [3]. Wynika to częściowo
z bardzo małej liczby bakterii w płynie puchlinowym
(jedna lub dwie w 1 ml), co powinno być brane pod uwagę przy przeprowadzaniu badania mikrobiologicznego.
Dlatego zaleca sie, aby pobierać odpowiednio dużą ilość
płynu puchlinowego (przynajmniej kilkadziesiąt mili­
litrów) na podłoża płynne stosowane do posiewów
57
Ewelina Zasik, Włodzimierz Mazur
krwi. Należy to przeprowadzić bezpośrednio przy łóżku chorego, co znacząco poprawia skuteczność badania
mikrobiologicznego i pozwala uzyskać dodatnie wyniki
hodowli nawet u 80–93% chorych. Wskazane jest także
przeprowadzenie równocześnie posiewów krwi i moczu, co umożliwia identyfikację tego samego rodzaju
bakterii co w płynie puchlinowym u 19–53% chorych.
W niektórych sytuacjach stwierdza się w płynie puchlinowym liczbę neutrofilów przekraczającą 500/mm3,
a jednocześnie badania bakteriologiczne dają wynik
negatywny. Rozpoznaje się wówczas tzw. jałowe wodobrzusze neutrofilowe. Zdarza się też sytuacja odwrotna,
gdy badanie bakteriologiczne płynu puchlinowego daje
wynik dodatni, natomiast liczba granulocytów nie przekracza 250/mm3. Stan ten (bacterascites) może odzwierciedlać przejściową bakteriemię i nie zawsze prowadzić
do SBZO. Badanie innych parametrów biochemicznych
w płynie puchlinowym, takich jak pH, stężenie białka
i jego rozkład elektroforetyczny, stężenie glukozy, mleczanów, CRP czy aktywność dehydrogenazy mleczanowej, nie ma istotnego znaczenia diagnostycznego. Ogólnie przyjęte i obowiązujące kryteria rozpoznania SBZO
są następujące:
1) liczba granulocytów obojętnochłonnych w płynie
puchlinowym powyżej 500/mm3, nawet przy braku
objawów klinicznych i negatywnym wyniku posiewu (neurocytic ascites),
2) dodatnia hodowla bakteryjna i liczba granulocytów
w płynie puchlinowym ≥ 250/mm3,
3) ujemna hodowla bakteryjna, liczba granulocytów
w płynie puchlinowym ≥ 250/mm3 oraz obecność
objawów klinicznych zapalenia otrzewnej [6, 7, 20].
Badanie mikrobiologiczne płynu puchlinowego
w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku umożliwia nie tylko ustalenie rozpoznania SBZO, lecz także określenie profilu lekooporności i ukierunkowanie
dalszego leczenia, co ma bardzo istotne znaczenie,
szczególnie dla wykazywanej wzrastającej dynamiki
oporności na chinolony wśród izolowanych z płynu
puchlinowego bakterii Gram-ujemnych [1, 6]. Wprowadzane nowe techniki badawcze oparte na analizie
bakteryjnego DNA (bactDNA) wymagają dalszej oceny
i weryfikacji pod kątem przydatności klinicznej [24].
LECZENIE
Ważne w postępowaniu z chorym na SBZO jest jak
najszybsze wdrożenie antybiotykoterapii, już w momencie ustalenia rozpoznania, bez oczekiwania na
bakteriologiczne określenie czynnika etiologicznego.
Leczenie to można, a w przypadku zasadności należy
modyfikować po uzyskaniu wyników posiewu płynu
puchlinowego i określeniu wrażliwości na wyspecyfikowane antybiotyki. Przyjmuje się, że u wszystkich
58
chorych na SBZO oraz z jałowym neutrofilowym
wodobrzuszem powinno się bezzwłocznie wdrożyć
antybiotykoterapię, natomiast u chorych z wodobrzuszem, dodatnimi wynikami hodowli bakteryjnej płynu
puchlinowego oraz liczbą granulocytów poniżej 250/
mm3 wskazania co do postępowania i ewentualnego
wdrożenia antybiotykoterapii trzeba ustalić indywidualnie po uwzględnieniu całokształtu obrazu klinicznego i wyników badań laboratoryjnych. Ze względu
na potencjalne działanie nefrotoksyczne nie wolno
u chorych na SBZO stosować aminoglikozydów. Lekami z wyboru są cefalosporyny III generacji [6, 7].
Za lek pierwszorzutowy uznaje się cefotaksym, który
w znacznym zakresie pokrywa spektrum bakteryjne
SBZO, jak również osiąga duże stężenie w płynie puchlinowym. Cefotaksym podaje się w dawce 2 g i.v. co
6–12 godzin przez 5–7 dni, przy czym dawka dobowa
wynosząca 8 g okazywała się tak samo skuteczna jak
dawka 4 g [6]. W przypadku braku poprawy po 48 godzinach należy przeprowadzić ponowną ocenę kliniczną, włącznie z kontrolną paracentezą i ewentualną modyfikacją leczenia [20]. Spośród cefalosporyn III generacji, poza cefotaksymem, stosuje się ceftriakson lub
cefonicid. Skuteczność leczenia monitoruje się poprzez
ocenę na bieżąco stanu klinicznego oraz przeprowadzenie ponownego badania płynu puchlinowego po
48 godzinach od rozpoczęcia terapii antybiotykami.
Zmniejszenie liczby granulocytów w płynie puchlinowym poniżej 25% wartości wyjściowych oraz ogólna
poprawa obrazu klinicznego wskazują na możliwość
prowadzenia 5-dniowej terapii, natomiast wzrost tej
liczby sugeruje przedłużenie jej do 14 dni. Leczenie
alternatywne stanowią: amoksycylina w połączeniu
z kwasem klawulanowym (1,2 g i.v. co 8 godzin) oraz
chinolony stosowane doustnie (ciprofloksacyna, ofloksacyna, pefloksacyna), jednak skuteczność takiej terapii jest zdecydowanie mniejsza, głównie ze względu
na narastającą lekooporność, szczególnie na chinolony
wśród bakterii Gram-ujemnych izolowanych w szpitalach [6, 7]. Ponieważ bakterie beztlenowe są czynnikiem etiologicznym tylko u 3–5% chorych, nie zaleca
się rutynowego stosowania metronidazolu [20].
Niewydolność nerek warunkuje głównie śmiertelność chorych na SBZO, a jej występowanie szacuje
się na około 30–40%. Stwierdzono, że infuzje albumin
w 1. i 3. dniu leczenia, odpowiednio w dawkach 1,5
g/kg m.c. i 1 g/kg m.c., zwiększające objętość osocza,
znacząco zmniejszają występowanie niewydolności ne­
rek w przebiegu SBZO.
Profilaktyka zarówno pierwotna (zapobieganie
pierwszemu epizodowi SBZO), jak i wtórna (zapobieganie nawrotom) polega głównie na dekontaminacji
przewodu pokarmowego. Zaleca się wdrożenie profilaktyki antybiotykami u chorych po przebytym SBZO
HEPATOLOGIA
2014
Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej
oraz u chorych z wodobrzuszem hospitalizowanych
z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego.
Wieloośrodkowe kontrolowane badania nad skutecznością norfloksacyny w dawce 400 mg/dobę wykazały zmniejszenie liczby epizodów SBZO do 20% (68%
w grupie otrzymującej placebo). Wydaje się, że ciprofloksacyna w dawce 750 mg raz na tydzień jest również
skuteczna, choć nie wszystkie badania to potwierdzają.
Korzystne wyniki uzyskano również po zastosowaniu
kotrimoksazolu. Profilaktyczne podawanie antybiotyków obarczone jest jednak możliwością rozwoju opornej, szczególnie na chinolony, flory bakteryjnej.
Jednoroczne przeżycie chorych, u których uzyskano wyleczenie pierwszego incydentu SBZO, wynosi
około 38%, a przeżycie 3-letnie tylko 16%. Z tego też
powodu należy rozważać, czy chory po incydencie
SBZO nie powinien być poddany procedurze kwalifikowania do przeszczepu wątroby.
PIŚMIENNICTWO
1. Fernandez J, Navasa M, Gomez J, et al. Bacterial infections in
cirrhosis: epidemiological changes with invasive procedures
and norfloxacin prophylaxis. Hepatology 2002; 35: 140-8.
2. Fernandez J, Gustot T. Management of bacterial infections in cirrhosis. J Hepatol 2012; 56 Suppl. 1: S1-12.
3. Rimola A, Garcia-Tsao G, Navasa M, et al. Diagnosis, treatment
and prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis: a consensus
document. International Ascites Club. J Hepatol 2000; 32: 142-53.
4. Castellote J, Girbau A, Maisterra S, et al. Spontaneous bacterial peritonitis and bacterascites prevalence in asymptomatic
cirrhotic outpatients undergoing large-volume paracentesis.
J Gastroenterol Hepatol 2008; 23: 256-9.
5. Evans LT, Kim W, Poterucha J, et al. Spontaneous bacterial peritonitis in asymptomatic outpatients with cirrhotic ascites. Hepatology 2003; 27: 897-901.
6. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites,
spontaneous bacterial perotinitis and hepatorenal syndrome in
cirrhosis. J Hepatol 2010; 53: 397-417.
7. Wiest R, Krag A, Gerbes A. Spontaneous bacterial peritonitis: recent guidelines and beyond. Gut 2012; 61: 297-310.
8. Terg R, Gadano A, Cartier M, et al. Serum creatinine and bilirubin
predict renal failure and mortality in patients with spontaneous
bacterial peritonitis: a retrospective study. Liver Int 2009; 29: 415-9.
9. Cho JH, Park KH, Kim SH, et al. Bacteremia is prognostic factor for poor outcome in spontaneous bacterial peritonitis. Scand
J Infect Dis 2007; 39: 697-702.
10. Appenrodt B, Grunhage F, Gentemann NG, et al. Nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 (NOD2) variants are genetic risk factors for death and spontaneous bacterial
peritonitis. Hepatology 2010; 51: 1327-33.
11. Guarner C, Gonzalez-Navajas JM, Sanchez E, et al. The detection
of bacterial DNA in blood of rats with CCl4-induced cirrhosis
with ascites represents episodes of bacterial translocation. Hepatology 2006; 44: 633-9.
12. Llovet JM, Bartoli R, March F, et al. Translocated intestinal bacteria cause spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic rats: molecular epidemiologic evidence. J Hepatol 1998; 28: 307-13.
13. Bauer T, Steinbruckner B, Brinkmann F, et al. Small intestinal bacterial overgrowth in patients with cirrhosis: prevalence relation
HEPATOLOGIA
2014
with spontaneous bacterial peritonitis. Am J Gastroenterol 2001;
96: 2962-7.
14. Chiva M, Guarner C, Peralta C, et al. Intestinal mucosal oxidative damage and bacterial translocation in cirrhotic rats. Eur
J Gastroenterol Hepatol 2003; 15: 145-50.
15. Gabele E, Muhlbauer M, Pauolo H, et al. Analysis of monocyte
chemotactic protein-1 gene polymorphism in patients with
spontaneous bacterial peritonitis. World J Gastroenterol 2009;
15: 5558-62.
16. Llach J, Rimola A, Navasa M, et al. Incidence and predictive factors of first episode of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhosis with ascites: relevance of ascitic fluid protein concentraction. Hepatology 1992; 16: 724-7.
17. Obstein KL, Campbell MS, Reddy KR, et al. Association between
model for end-stage liver disease and spontaneous bacterial peritonitis. Am J Gastroenterol 2007; 102: 2732-6.
18. Babaj JS, Zadvornova Y, Heuman DM, et al. Association of protein pump inhibitor therapy with spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients with ascites. Am J Gastroenterol 2009;
104: 1130-4.
19. Garcia-Tsao G. Current management of the complications of cirrhosis and portal hypertension: varicel haemorrhage, ascites and
spontaneous bacterial peritonitis. Gastroenterology 2001; 120:
726-48.
20. Gonciarz Z, Mazur W. Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej. W: Gastroenterologia i hepatologia kliniczna. Konturek SJ
(red.). PWZL, Warszawa 2006; 735-9.
21. Campillo B, Richardet JP, Kheo T, et al. Nosocomial spontaneous bacterial peritonitis and bacteriemia in cirrhotic patients:
impact of isolate type on prognosis and characteristics of infection. Clin Infect Dis 2002; 35: 1-10.
22. Gonzalez-Navajas JM, Bellot P, Frances R, et al. Presence of
bacterial DNA in cirrhosis identifies a subgroup of patients
with marked inflammatory response not related to endotoxin.
J Hepatol 2008; 48: 61-7.
23. Riggio O, Angeloni S, Parente A, et al. Accuracy of the automated cell counters for management of spontaneous bacterial
peritonitis. World J Gastroenterol 2008; 14: 5689-94.
24. Zapater P, Frances R, Gonzalez-Navajas JM, et al. Serum and ascitic fluid bacterial DNA; a new independent prognostic factor in
non-infected patients with cirrhosis. Hepatology 2008; 48: 1924-31.
59
Download