7 - Stowarzyszenie Klon/Jawor

advertisement
7. Szkoleniowe, poradniki
Bednarski, Andrzej. 1995. Gromadzenie środków na działalność organizacji - Imprezy specjalne.
Warszawa. Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO.
Bednarski, Andrzej. 1995. Gromadzenie środków na działalność organizacji - Praca fundraisera.
Warszawa. Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO.
Bednarski, Andrzej. 1995. Gromadzenie środków na działalność organizacji - Apele
korespondencyjne. Warszawa. Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji
Pozarządowych BORDO.
Bednarski, Andrzej. 1995. Gromadzenie środków na działalność organizacji - Elementy negocjacji w
kontaktach ze sponsorem. Warszawa. Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji
Pozarządowych BORDO.
Biagi, Bob. 1994. Pracując razem. Podręcznik pomagający grupom w efektywniejszej pracy.
Warszawa. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny.
Bolanowska, Anna. 1998. Przykłady projektów działania socjalnego zrealizowanych w instytucjach
socjalnych Belgii. W: Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów
projektów działania. 1998. Ewa Marynowicz-Hetka i Jacek Piekarski (oprac.). Katowice.
Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Borkowska, Ewa i Krzysztof Kamieniecki. (brw). Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju.
Warszawa. Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Connor, Anne. 1997. Monitorując samych siebie. Warszawa. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych BORIS.
Dale, Duane, David Magnani i Robin Miller. 1995. Nie tylko eksperci. Poradnik szkoleniowy.
Warszawa. Fundusz Współpracy, Program Dialog Społeczny.
Dale, Duane i Nancy Mitiguy. 1995. Dla odmiany...planowanie. Poradnik twórczego planowania i
opracowywania programu działania. Warszawa. Fundusz Współpracy, Program Dialog Społeczny.
Dymowska, Małgorzata i in. 1999. Jak skutecznie działać w organizacji. Podręcznik dla kobiet.
Warszawa. Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKA.
Eyken, Willen van der. 1997. Kierowanie ewaluacją. Warszawa. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych BORIS.
Filipowicz, Uri (red.). 2002. Internet? To takie proste! - Przewodnik dla organizacji pozarządowych.
Warszawa. Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Flanagan, Joan. 1993. Jak przygotować wniosek o dotację. Seminarium na temat zarządzania
organizacjami pozarządowymi - Jachranka 25-29 kwietnia 1993. Warszawa. Instytut Polityki
Społecznej Uniwersytetu Johna Hopkinsa.
Green, Chad T. i Yvette Castro-Green. (brw). Jak skutecznie pisać wnioski o granty. Warszawa.
Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny.
Guć, Michał. 2004. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla
samorządów. Warszawa. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Habana-Hafner, Sally i Horace B. Reed. 1995. Partnerstwo dla rozwoju społecznego. Porady dla
praktyków i szkoleniowców. Warszawa. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny.
Hyła, Marcin (red.). 1997. Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych.
Kraków. Wydawnictwo Zielone Brygady.
Informator o instytucjach prowadzących szkolenia dla organizacji pozarządowych - GRYZ. 1996.
Warszawa. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny.
Informator o organizacjach prowadzących szkolenia (wyd. 3). 2003. Warszawa. Stowarzyszenie
Klon/Jawor.
Jak prowadzić kampanie ekologiczne. (brw). Warszawa. Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego.
Jak rozwiązujemy problemy alkoholowe w gminie z udziałem całej społeczności. 1998. Sokółka.
Fundacja Fundusz Pomocy Społecznej; Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Jak rozwiązywać problemy społeczności lokalnych. Od pomysłu do działania. 1998. Warszawa.
Fundacja „Bene Vobis”.
Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza - podręcznik szkoleniowy. 1998. Poznań. Wielkopolskie
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
Jak zdobyć środki na działalność społeczną. (brw). Warszawa. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZG.
Jak zostać wolontariuszem - podręcznik szkoleniowy. Poznań. Wielkopolskie Centrum Informacji i
Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
Jordan, Paweł i Małgorzata Ochman. 1997. Jak pracować z wolontariuszami. Warszawa. Biuro
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Juchnowicz, Marta. (brw). Kierowanie pracownikami - materiały szkoleniowe. Warszawa.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZG.
Jurek, Joanna. (brw). Jak zbierać fundusze na działalność organizacji - materiały szkoleniowe.
Warszawa. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZG.
Kachniarz, Marian i Janusz Korzeń. 1998. Jak budować program ekorozwoju w regionie. Poradnik
dla gmin i organizacji pozarządowych. Jelenia Góra. Fundacja Karkonoska, Projekt Sieci
Demokratycznej (DemNet).
Kamińska, Hanna. 1998. Struktura projektu na przykładzie świetlicy środowiskowej. W: Wokół
problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów projektów działania. 1998. Ewa
Marynowicz-Hetka i Jacek Piekarski (oprac.). Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Kowalczyk, Bożena i Paweł Jordan. 1996. Budowanie zespołu. Warszawa. Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych BORIS.
Kozłowska, Katarzyna, Katarzyna Sekutowicz i Zbigniew Wejcman. 2001. Planowanie i pisanie
projektów z elementami planowania strategicznego – poradnik. Warszawa. Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych BORIS.
Krupa, Lucyna. 2002. Jak skutecznie pozyskiwać środki pozabudżetowe? Tarnów. Tarnowska
Fundacja Kultury.
Krzemińska, Weronika. (brw). Podstawowe przepisy dotyczące podatków i opłat na rzecz skarbu
państwa dla fundacji i stowarzyszeń - materiały szkoleniowe. Warszawa. Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci ZG.
Kuś, Małgorzata (oprac.). 1998. Informator o instytucjach prowadzących szkolenia dla organizacji
pozarządowych (Wyd. 2). Warszawa. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny.
Lasocik, Zbigniew. 1994. Sekrety ewaluacji. Warszawa. Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla
Organizacji Pozarządowych BORDO.
Marynowicz-Hetka, Ewa i Jacek Piekarski. 1996. Wokół problemów działania społecznego. Wybór
tekstów i przykładów projektów działania. Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Mazurczak, Monika i Paweł Łukasiak. 1999. Jak przygotować plan zbierania funduszy? Mały
poradnik dla fundacji i stowarzyszeń. Warszawa. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Nitak, Zdzisław (red.). 1998 Jak zmobilizować mieszkańców gminy do działań proekologicznych.
Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. Podkowa Leśna. Fundacja GAP Polska, Projekt Sieci
Demokratycznej (DemNet).
Norton, Michael. 1999. Jak pisać jeszcze lepsze wnioski o dotacje do firm prywatnych i fundacji.
Warszawa. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Obywatel w sądzie. Zwolnienie od kosztów sądowych i pomoc prawna w sprawach cywilnych. 2004.
Warszawa.Stowarzyszenie Sedziów Polskich „Iustitia”; Fundacja im. S. Batorego; Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej (Poznań).
Passingham, Sarah. 2001. Sprawdzone pomysły na pozyskiwanie pieniędzy w środowisku lokalnym.
Imprezy specjalne na małą i średnią skalę. Warszawa. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Piekarski, Jacek i Ewa Marynowicz-Hetka. 1998. Projekt działania i jego funkcje. W: Wokół
problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów projektów działania. Ewa
Marynowicz-Hetka i Jacek Piekarski (oprac.). Katowice. Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Pieńkowska, Dorota. 1997. Public relations w organizacjach pozarządowych. Warszawa. Biuro
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Poradnik dla organizacji pozarządowych. Mariusz Zięba (red.). 1995. Warszawa. Fundacja Instytut na
rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE).
Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji pozarządowych na podstawie doświadczeń
francuskich. 1997. Warszawa. Fundacja dla Polski.
Procedury przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym ze środków Phare - raport 2001.
Warszawa. Stowarzyszenie Dialog Społeczny.
Projekt przedsięwzięcia - materiały szkoleniowe. (brw). Warszawa. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ZG.
Przybylska, Barbara. (brw). Tworzenie zespołu współpracowników - materiały szkoleniowe.
Warszawa. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZG.
Rozwijamy turystykę. Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. 1998. Mikołajki. Mikołajskie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Sajkowska, Monika (red.). 1998. Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. Warszawa. Fundacja Dzieci niczyje, Projekt Sieci
Demokratycznej (DemNet).
Schimanek, Tomasz, Witold Leśniak, Katarzyna Sadło i Lidia Kuczmierowska. 2001. Przygotowanie
wniosków o dotacje ze źródeł zagranicznych. Warszawa. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Sekutowicz, Katarzyna. 2001. Sposnsoring – poradnik. Warszawa. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych BORIS.
Sekutowicz, Katarzyna i Katarzyna Kozłowska. 1997. Wszystko lub prawie wszystko o pieniądzach w
organizacjach pozarządowych. Warszawa. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Skiba, Radosław. 2004. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla
organizacji pozarządowych. Warszawa. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Stanowski, Krzysztof. 1994. Podstawy procedury parlamentarnej - Poradnik dla organizacji
pozarządowych. Warszawa. Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Stanowski, Krzysztof. 1996. Organizujemy zjazd - Poradnik dla organizacji pozarządowych.
Warszawa. Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Stanowski, Krzysztof. 1999. Struktura organizacji demokratycznych - Poradnik dla organizacji
pozarządowych. Warszawa. Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Stenbeck, Per. 1993. Zasady zbierania funduszy - materiały szkoleniowe z konferencji na temat zbiórki
pieniędzy, Miętne 2-5 grudzień 1993. Warszawa. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZG.
Stoczkiewicz, Marcin. 2002. Jak ubiegać się o udostępnienie informacji o środowisku? Przewodnik
dla organizacji pozarządowych. Warszawa. Polska Zielona Sieć.
Stowarzyszenie przedszkolem demokracji - materiały szkoleniowe. (brw). Warszawa. Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci ZG.
Style przewodzenia - materiały szkoleniowe Programu Phare Dialog Społeczny. (brw). Warszawa.
Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny.
Szczeblewska, Hanna. (brw). Prosty business plan - materiały szkoleniowe. Warszawa. Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci ZG.
Szmagalski, Jerzy. 1994. Organizowanie społeczności lokalnej - poradnik. Warszawa. Fundusz
Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.
Szmagalski, Jerzy. 1994. Zebranie w społeczności lokalnej - poradnik organizatora. Warszawa.
Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.
Szmagalski, Jerzy. 1995. Skuteczne przywództwo w organizacjach pozarządowych. Warszawa.
Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO.
Sztuka lobbyingu w Polsce. Przewodnik. 1995. (brw). USAID/Gemini.
Śpiewak, Jakub. (brw). Organizujemy konferencję prasową. Warszawa. Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
Tabasz, Grzegorz. 1998. Tworzymy lokalne rezerwaty przyrody - poradnik dla gmin i organizacji
pozarządowych. Nowy Sącz. Stowarzyszenie Greenworks, Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet).
Toczyski, Witold. 1995. Współpraca organizacji pozarządowych z gminą. Materiały szkoleniowe dla
liderów organizacji pozarządowych. Gdańsk. Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej.
Tuszyński, Marek i Jerzy Filipowicz. 2002. Zastosowanie komputerów oraz Internetu w działaniach
organizacji pozarządowych. Stan prawny 1.01.2002. Warszawa. Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Urbaniak-Zając Danuta. 1998. Projekt – instytucja. Przykłady projektów działań socjalnych
realizowanych w Berlinie. W: Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów
projektów działania. 1998. Ewa Marynowicz-Hetka i Jacek Piekarski (oprac.). Katowice.
Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
Wejcman, Zbigniew. 2000. Budowanie porozumień i rzecznictwo organizacji pozarządowych.
Warszawa. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Wejcman, Zbigniew. 2000. Świadczenie usług społecznych - poradnik dla liderów sektora
pozarządowego i działaczy samorządowych. Warszawa. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
BORIS.
Wiktorowska, Anna (red.). 2000. Komunikacja i współpraca sektorów w gminie. Warszawa.
Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM.
Zakrzewska, Agata, Joanna Regulska i Ann Graham (red.). 1998. Jak być aktywną w życiu
publicznym. Przewodnik dla kobiet. Warszawa. Wydawnictwo Ośrodka Informacji Kobiecych OŚKA.
Zdżalik, Hanna. (brw). Grupa, style kierowania - materiały dla uczestników 18-godzinnych
warsztatów psychoedukacyjnych. Warszawa. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZG.
Zdżalik, Hanna. (brw). Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych. Negocjacje - materiały
szkoleniowe. Warszawa. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZG.
Ziółkowski, Paweł. (brw). Jak nawiązać współpracę ze sponsorem - prezentowanie swojej
organizacji; przedstawienie oferty współpracy; prowadzenie rozmowy. Warszawa. Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci ZG.
Ziółkowski, Paweł. (brw). Jak odnieść sukces w negocjacjach - materiały szkoleniowe. Warszawa.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZG.
Ziółkowski, Paweł. (brw). Jak skutecznie kierować ludźmi? - materiały szkoleniowe. Warszawa.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZG.
Download