aktualności

advertisement
i
c
ś
o
n
l
a
u
t
ak
Cukrzyca u psów
Cukrzyca jest jedną z najczęstszych
chorób wewnątrzwydzielniczych u psów.
Polega ona na zaburzeniu gospodarki
białkowo-węglowodanowej i tłuszczowej w
następstwie absolutnego lub względnego
niedoboru insuliny. Cukrzyca występuje
najczęściej u psów pomiędzy 7 a 9 rokiem
Ŝycia, przy czym prawdopodobieństwo jej
wystąpienia u suk jest dwa razy wyŜsze
niŜ u psów. W roku 1869 niemiecki patolog
Paul Langerhans
odkrył wewnątrzwydzielnicze komórki trzustki, które
później zostały nazwane jego imieniem. W
komórkach tych tworzy się insulina.
Komórki Langerhansa stanowią ok. 1–2%
całkowitej masy trzustki i składają się z
licznych
wysepek.
Zdrowy
osobnik
posiada ok. miliona wysepek o łącznej
masie 1–1.5 g, przy czym kaŜda wysepka
złoŜona jest z ok. 1000 komórek. KaŜdą
wysepkę tworzą róŜne rodzaje komórek
produkujących
hormony
i
neuroprzekaźniki. Komórki alfa wydzielają
glukagon (tworzony równieŜ w górnym
odcinku jelita), komórki beta wydzielają
m.in. insulinę, a komórki delta produkują
somatostatynę (wydzielaną takŜe przez
podwzgórze, rdzeń kręgowy i jelita). U
zdrowego osobnika wysepki Langerhansa
oddziałują
na
siebie
wzajemnie
komunikując się za pośrednictwem
mechanizmów
okołoi
wewnątrzwydzielniczych. Insulina stymuluje oraz
hamuje produkcję komórek beta i komórek
alfa. Glukagon stymuluje zarówno komórki
beta jak i komórki delta. Somatostatyna
hamuje
produkcję
glukagonu
oraz
wydzielanie insuliny w trzustce. Stymulacja
produkcji insuliny odbywa się poprzez
wzrost stęŜenia glukozy we krwi oraz za
pośrednictwem aminokwasów, acetylocholiny, róŜnych hormonów jelitowych (np.
gastryny, sekretyny czy glukagonu),
stymulatorów
beta-adrenergicznych
i
moczników sulfonylowych. Wydzielana
insulina wiąŜe się ze specyficznymi
receptorami komórkowymi umoŜliwiając w
ten sposób absorpcję glukozy do komórek,
przy czym nie wszystkie tkanki organizmu
uzaleŜnione są w jednakowym stopniu od
dostaw
glukozy
za
pośrednictwem
insuliny. Badania wykazały, iŜ mózg, za
wyjątkiem
niektórych
obszarów
podwzgórza, a takŜe kanaliki nerkowe,
błona śluzowa jelita oraz czerwone krwinki
posiadają
zdolność
dokomórkowej
absorpcji glukozy bez udziału insuliny.
Natomiast mięśnie szkieletowe, mięsień
sercowy, tkanka tłuszczowa, leukocyty,
przysadka, tkanki gruczołów piersiowych,
fibroblasty, aorta oraz trzustkowe komórki
alfa uzaleŜnione są od dokomórkowych
dostaw glukozy z udziałem insuliny.
Insulina działa anabolicznie zwiększając
stopień wykorzystania glukozy przez
komórki poprzez oksydację i odkładanie
glukozy oraz syntezę tłuszczów z
węglowodanów.
Niedobór
insuliny
natomiast prowadzi do katabolicznej
sytuacji w procesie przemiany materii,
podczas której dochodzi do wzmoŜonego
rozpadu
glikogenu,
wzmoŜonej
glukoneogenezy, zwiększonego metabolizmu białkowego oraz wzmoŜonego
rozpadu tłuszczów w połączeniu z
tworzeniem się ciał ketonowych.
ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa - tel. 0 800 100 101, (22) 691 93 10..11..12, fax (22) 691 92 92
www.laboklin.pl
[email protected]
Nadmiar insuliny
Niedobór insuliny
(działanie anaboliczne)
(działanie kataboliczne)
-
oksydacja
glukozy
glikogeneza
lipogeneza
- glukoneogeneza
- rozpad glikogenu
- rozpad tłuszczów
- zmniejszona synteza
białek
W oparciu o obserwacje poczynione w
medycynie ludzkiej wyróŜnia się róŜne
typy cukrzycy:
Cukrzyca typu 1 jest najczęstszą postacią
cukrzycy występującą u psów. Wywołuje ją
całkowity brak insuliny w następstwie
zniszczenia komórek beta wysepek
Langerhansa. Schorzenie moŜe mieć
podłoŜe
idiopatyczne
bądź
autoimmunologiczne i wymaga leczenia
insuliną. U około 50% chorych psów
obserwuje się obecność przeciwciał
przeciwko komórkom beta. Do pozostałych
czynników wywołujących cukrzycę typu 1
naleŜą infekcje, a takŜe skłonności
genetyczne
(przypuszcza
się,
Ŝe
szczególnie podatne na to schorzenie są
psy ras beagle, retriever, pudel, puli,
springer spaniel, pinczer karłowaty,
westhighland white oraz cairn terrier).
Cukrzycę typu 2 wywołuje względny
niedobór insuliny, który moŜe zmienić się
w całkowity brak insuliny. W cukrzycy typu
2 rozróŜnia się anormalne wydzielanie
insuliny oraz insulinooporność narządów
docelowych. Insulinooporność prowadzi
do wzmoŜonej produkcji glukozy w
wątrobie, jednocześnie dochodzi do
zmniejszenia wchłaniania glukozy przez
tkanki. U psów ta forma choroby występuje
dość rzadko, natomiast u kotów jest ona
najczęstszą postacią cukrzycy.
Cukrzyca wtórna towarzyszy innym
schorzeniom prowadzącym do zniszczenia
komórek
beta
(zapalenie
trzustki,
neoplazje) wywołując jednocześnie bądź
dodatkowo
insulinooporność
(zespół
Cushinga,
niedoczynność
tarczycy,
nadmiar hormonu wzrostu wywołany
progesteronem, czyli cukrzycę rujową).
Ponadto cukrzyca wtórna moŜe równieŜ
występować jatrogennie w następstwie
działania leków podnoszących poziom
cukru we krwi, takich jak glukokortykoidy
czy progestageny.
Odsetek
próbek
fruktozamin
o
podwyŜszonym
Istotne
diagnostyczne
laboratoryjne
stęŜeniu
parametry
JeŜeli zwierzę wykazuje „klasyczne“
objawy cukrzycy, takie jak wielomocz,
nadmierne
pragnienie,
nadmierne
łaknienie czy spadek masy ciała,
podejrzenie moŜna zweryfikować z
pomocą
róŜnych
parametrów
laboratoryjnych.
Poziom glukozy we krwi
Do najczęstszych przyczyn hiperglikemii
(norma 3.05 – 6.1 mmol/l) u psów naleŜą
cukrzyca, nadczynność kory nadnerczy
oraz przyjmowanie leków podnoszących
poziom
cukru
(glukokortykoidy,
progestageny, leki moczopędne na bazie
ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa - tel. 0 800 100 101, (22) 691 93 10..11..12, fax (22) 691 92 92
www.laboklin.pl
[email protected]
tiacydu, octan megestrolu). JeŜeli uda się
wykluczyć nadczynność kory nadnerczy
oraz wpływ leków podnoszących poziom
cukru we krwi, to podwyŜszony poziom
glukozy we krwi u psów potwierdza
wcześniejsze podejrzenia w niemal stu
procentach,
gdyŜ
u
psów
w
przeciwieństwie
do
kotów
rzadko
występuje
widoczna
hiperglikemia
wywołana stresem. Z punktu widzenia
diagnostyki róŜnicowej w przypadku
hiperglikemii naleŜy ponadto zbadać
zwierzę pod kątem feochromocytoma,
zapalenia
trzustki,
neoplazji
zewnątrzwydzielniczej części trzustki oraz
niewydolności nerek, a w przypadku suki
sprawdzić, czy zwierzę nie znajduje się w
fazie międzyrujowej. JeŜeli zwierzę nie jest
na czczo, naleŜy brać pod uwagę równieŜ
podwyŜszenie poziomu cukru po posiłku, a
badanie krwi trzeba w razie potrzeby
powtórzyć. WaŜne jest, aby nadesłana
próbka krwi zawierała inhibitor glikolizy
(szczawian
fluorku,
fluorek
sodu),
poniewaŜ w przeciwnym razie dochodzi do
erytrocytowego rozpadu glukozy na
poziomie 10% na godzinę. W razie braku
właściwych probówek komórki wymagają
całkowitego oddzielenia od surowicy
poprzez
staranne
(dwukrotne)
odwirowanie.
Określenie poziomu fruktozamin
Fruktozaminy są zglikolizowanymi białkami
surowiczymi.
W
przypadku
stale
podwyŜszonego poziomu glukozy we krwi
naleŜy się spodziewać wzrostu ich
poziomu ponad normę (> 374 µmol/l) po 23 tygodniach. Sposób odŜywiania oraz
lipemia nie mają wpływu na stęŜenie
fruktozamin, podobnie jak inne schorzenia
podstawowe (choroby wątroby i układu
moczowego, neoplazje, niedoczynność
tarczycy, choroba Cushinga). Badania
wykonywane na próbkach hemolitycznych
prowadzą
do
zawyŜenia
poziomu
fruktozamin. W temperaturze pomiędzy +
4°C a 25°C st ęŜenie fruktozaminy w
próbce zachowuje względną stabilność
przez ponad pięć dni. W okresie od
stycznia do lipca 2007 roku w laboratorium
LABOKLIN zbadano pod kątem stęŜenia
fruktozaminy ok. 28.000 próbek krwi. W
5% przypadków stwierdzono poziom
fruktozaminy wykraczający poza górną
granicę normy wynoszącą 374 µmol/l.
Rozkład próbek o podwyŜszonym stęŜeniu
fruktozamin przedstawiał się następująco:
W
596
próbkach
stwierdzono
umiarkowanie
podwyŜszony
poziom
fruktozamin (374-450 µmol/l), w 192
próbkach średnio podwyŜszony poziom
fruktozamin (451-500µmol/), w 288
próbkach znaczny
wzrost
(501 600µmol/), a w 228 próbkach bardzo
wysoki wzrost (powyŜej 601). NajwyŜsze
stwierdzone stęŜenie fruktozamin wyniosło
1453.1 µmol/.
Rozkład
próbek
fruktozamin
o
podwyŜszonym
stęŜeniu
Uznaje się, iŜ w przypadku prawidłowo
leczonego psa cierpiącego na cukrzycę
stęŜenie fruktozamin powinno zawierać się
pomiędzy 350 a 450 µmol/l. JeŜeli
stęŜenie przekracza próg 500 µmol/l,
choroba nie jest prawidłowo kontrolowana,
a wartości przekraczające poziom 600
µmol/l oznaczają całkowity brak kontroli
poziomu cukru we krwi.
ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa - tel. 0 800 100 101, (22) 691 93 10..11..12, fax (22) 691 92 92
www.laboklin.pl
[email protected]
Cukier w moczu i ciała ketonowe
Stwierdzenie obecności cukru w moczu
przy pomocy papierka testowego jest
często pierwszym sygnałem wskazującym
na cukrzycę. PoniewaŜ liczne czynniki
oraz schorzenia mogą prowadzić do
zafałszowania wyniku, w przypadku
klinicznego podejrzenia nieodzowne jest
dodatkowe badanie krwi. Cukier w moczu
obserwuje się, gdy wskutek hiperglikemii
(> 180mg/dl lub > 17 mmol/l) zostanie
przekroczony nerkowy próg resorpcji
zwrotnej glukozy. Z chwilą przekroczenia
progu
nerkowego
rozpoczyna
się
osmotyczna diureza prowadząca do utraty
wody, sodu, potasu i chlorków. Oprócz
cukrzycy
za
przekroczenie
progu
nerkowego mogą być odpowiedzialne
równieŜ inne czynniki, takie jak stres
(stosunkowo rzadko u psów), wlewy
płynów
zawierających
dekstrozę,
nadczynność
kory
nadnerczy
czy
feochromocytoma. Cukier w moczu moŜe
wystąpić
równieŜ
w
przypadku
uszkodzenia
bliŜszych
kanalików
nerkowych, na przykład w następstwie
zatrucia aminoglikozydami, w przypadku
ostrej niewydolności nerek, w połączeniu z
zespołem Fanconiego bądź w przypadku
pierwotnej
glukozurii
nerkowej.
Nieprawidłowy wynik negatywny moŜe być
rezultatem badania schłodzonego moczu
bądź przyjmowania tetracykliny. Niskie pH
oraz wysokie stęŜenie soli w moczu
(papierek
testowy)
moŜe
równieŜ
skutkować
nieprawidłowym
wynikiem
ujemnym. Z kolei nieprawidłowy wynik
pozytywny
moŜe
być
skutkiem
zanieczyszczenia próbki wodą utlenioną,
hipochlorynem i wybielaczami. W moczu
fizjologicznym
nie
występują
ciała
ketonowe.
JeŜeli
papierek
testowy
podczas badania moczu zareaguje
pozytywnie wskazując na obecność ciał
ketonowych, to zawsze mamy do
czynienia z kwasem acetooctowym, a nie
z
kwasem
hydroksybutanowym
odpowiedzialnym za kwasicę. Ciała
ketonowe powstają wskutek lipolizy, która
z kolei moŜe być następstwem kacheksji,
braku łaknienia lub cukrzycowej kwasicy
ketonowej.
JeŜeli
oprócz
ketonurii
występuje
jednocześnie
glukozuria,
istnieje prawdopodobieństwo cukrzycy
wymagające weryfikacji metodą pomiaru
cukru we krwi. JeŜeli jednak na podstawie
badania moczu stwierdzono jedynie
ketonurię bez jednoczesnej glukozurii,
mamy przypuszczalnie do czynienia ze
skutkami wzmoŜonego rozpadu kwasów
tłuszczowych u osobników z jadłowstrętem
bez
podłoŜa
cukrzycowego.
Nieprawidłowy wynik pozytywny moŜe być
skutkiem
działania
fenazopirydyny,
dimerkaprolu, kwasu acetylosalicylowego,
kaptoprilu, N-acetylocysteiny bądź kwasu
walproinowego.
Badanie tolerancji glukozy
U zdrowego psa badanego na czczo
poziom glukozy po upływie 60 minut po
doŜylnym
podaniu
50-procentowego
roztworu glukozy (1g/kgKg) powinien
ponownie zawierać się w przedziale
normy. JeŜeli hiperglikemia (> 7.2 mmol/l
lub > 130 mg/dl) utrzymuje się po upływie
tego czasu, moŜe to wskazywać na
nietolerancję węglowodanów bądź na
stadium przedcukrzycowe.
Inne
zmiany
diagnostyczne
przypadku cukrzycy
w
PoniewaŜ
cukrzyca
jest
zarówno
zaburzeniem gospodarki węglowodanowobiałkowej jak i zaburzeniem gospodarki
tłuszczowej, w zaleŜności od stadium
choroby zmianie moŜe ulec wiele
parametrów laboratoryjnych. Wśród 1000
próbek krwi przebadanych w okresie od
stycznia do lipca 2007 roku w ramach
ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa - tel. 0 800 100 101, (22) 691 93 10..11..12, fax (22) 691 92 92
www.laboklin.pl
[email protected]
projektu
badawczego
podwyŜszony
poziom fruktozamin stwierdzono w 63
przypadkach. Wśród owych 63 próbek
stwierdzono takŜe podwyŜszony poziom
glukozy (n = 44), GLDH (n = 39),
alkalicznej fosfatazy (n = 34) i ALT (n =13).
Częstotliwość wzrostu parametrów w próbkach o
podwyŜszonym stęŜeniu fruktozamin (n=63)
Oprócz
hiperglikemii
oraz
wzrostu
poziomu
enzymów
wątrobowych
obserwowano takŜe podwyŜszony poziom
cholesterolu i trójglicerydów w następstwie
rozwijającej się lipidozy wątroby i
ketonemii. W
przypadku niedoboru
insuliny dochodzi do podwyŜszenia
poziomu wolnych kwasów tłuszczowych,
które są transportowane do wątroby, gdzie
ich część jest magazynowana w postaci
trójglicerydów, a pozostała część zostaje
zamieniona w ciała ketonowe wywołując
lipemię krwi. W przypadku próbek
lipemicznych moŜe dojść do zafałszowania
parametrów chemii klinicznej i wskaźników
hematologicznych (elektrolity, Hb), co
naleŜy uwzględnić podczas interpretacji
wyników. Ponadto obserwuje się wzrost
amylazy i lipazy oraz leukocytozę, a takŜe
spadek poziomu T4, albuminy i białka
ogółem. W obrazie krwi wskutek diurezy
często
obserwuje
się
znaczną
koncentrację erytrocytów. Badanie moczu
oprócz
zaawansowanej
glukozurii
wskazuje takŜe często na ketonurię,
dochodzi równieŜ do wzrostu cięŜaru
właściwego moczu.
Leczenie
Jako Ŝe leczenie wymaga dostosowania
do
indywidualnego
przypadku,
odstąpiliśmy od podawania ogólnych
informacji na ten temat.
ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa - tel. 0 800 100 101, (22) 691 93 10..11..12, fax (22) 691 92 92
www.laboklin.pl
[email protected]
Download