„Charakterystyka ochrony oraz cechy wyróżniające sprzęt ochrony

advertisement
„Charakterystyka ochrony oraz cechy wyróżniające sprzęt ochrony dla układu
oddechowego, oczu i twarzy, rąk, nóg i całego ciała w przypadku narażenia na
ekspozycje wirusa ptasiej grypy”
W przypadku prac, w czasie których jest możliwe ryzyko narażenia na działanie
czynnika biologicznego jakim jest wirus ptasiej grypy (3 poziom zagrożenia), zagrożenie to
należy ocenić biorąc pod uwagę:
rodzaj,
stopień,
czas narażenia pracowników w celu możliwości oceny ryzyka utraty zdrowia i
bezpieczeństwa pracowników. Do ochrony przed czynnikami biologicznymi jakim są wirusy
stosowana powinna być ochrona dla:
układu oddechowego,
oczu i twarzy,
rąk,
nóg,
i całego ciała:
Chroniony narząd
Układ oddechowy
Charakterystyka ochrony
1) W przypadku zagrożenia aerozolem biologicznym zawierającym wirusy,
których wielkość cząstek jest < 0,3 mm + stężenie aerozolu nie przekracza
100xNDS zaleca się sprzęt filtrujący klasy P3.
2) W przypadku zagrożeń aerozolami biologicznymi o dużej agresywności,
małych wymiarach cząstek (o ile stężenie nie przekracza 100xNDS) zaleca się
ochronę układu oddechowego poprzez zastosowanie filtrów klasy P3 lub
filtropochłaniaczy B-P3, skompletowanych z częścią twarzową w postaci
maski. Tak skompletowany sprzęt zapewnia jednocześnie ochronę oczu i
twarzy.
3) Sprzęt filtrujący kompletuje się z odpowiednią częścią twarzową. W
przypadku
zastosowania
półmasek
filtrujących
oraz
półmasek
skompletowanych z filtrami klasy P3 należy zastosować ochronę dla oczu i
twarzy.
Zastosowane części twarzowe w postaci masek, półmasek lub ćwierćmasek
gumowych muszą spełniać wymagania odnoszące się do łatwości czyszczenia i
dezynfekcji, a także możliwości wyjaławiania.
4) Sprzęt filtrujący lub filtropochłaniający można stosować jedynie, gdy nie
występuje niedobór tlenu w powietrzu lub gdy stężenie aerozolu biologicznego
nie przekroczy 100xNDS. Jeżeli występuje niedobór tlenu lub gdy stężenie
przekracza 100xNDS należy zastosować sprzęt izolujący. Konieczność
zastosowania sprzętu izolującego, w skrajnym przypadku w połączeniu z
może
ubraniem gazoszczelnym
drobnoustrojów.
Osoby
narażone
wynikać
na
ze
długą
szczególnej
ekspozycję
zajadliwości
na
czynnika
biologicznego podłączają się za pomocą szybkozłącza i ciśnieniowego
przewodu doprowadzającego powietrze pod kombinezon i do części twarzowej.
5) Maski powinny być również zastosowane u osób z objawami i u osób szukających
opieki medycznej w obszarze ryzyka (np. poczekalnia)
Twarz i oczy
1) Twarz, a szczególnie oczy mogą być narażone na działanie aerozoli biologicznych w
postaci: kropel cieczy lub jej rozbryzgów, grubych cząstek pyłu (o rozmiarze większym
niż 5 µm) oraz drobnych cząstek pyłu (o rozmiarze mniejszym niż 5µm).
2) Wymaganą skuteczność sprzętu określa się w sposób jakościowy, biorąc pod uwagę
formę występowania aerozolu biologicznego. Do ochrony oczu przed aerozolami
biologicznymi występującymi w postaci kropel cieczy należy stosować gogle
(oznaczone na oprawie symbolem "3").
W tym przypadku dodatkowo należy
uwzględnić wielkość ziaren pyłu. W przypadku "drobnych" pyłów, o średnicy ziaren
poniżej 5 mm, należy stosować gogle pozbawione otworów wentylacyjnych, szczelnie
przylegające do twarzy (oznaczone symbolem 4); Jeżeli aerozol biologiczny występuje
w postaci „grubych” pyłów, można zastosować gogle chroniące przed "grubymi"
pyłami o średnicy ziaren powyżej 5 µm, (oznaczone symbolem 5). Gogle 5
charakteryzują się brakiem otworów wentylacyjnych oraz szczelnym przyleganiem do
twarzy. Mogą być one wyposażone w specjalne wywietrzniki, zapobiegające
wniknięciu
aerozolu
do
ich
wnętrza.
3) Sprzęt ochrony oczu i twarzy może być stosowany jedynie w przypadku narażenia
pracownika na 1, 2 lub 3 grupę czynników biologicznych, pod warunkiem braku
konieczności stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego. W większości
przypadków brak jest możliwości jednoczesnego zastosowania obu wymienionych grup
sprzętu.
Dłonie
1)
Zadaniem
rękawic
niedopuszczenie
do
chroniących
kontaktu
przed
czynnika
zagrożeniami
szkodliwego
ze
biologicznymi
skórą
jest
użytkownika.
2) Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi, które spełniają wymagania
odporności na przenikanie substancji chemicznych stanowią również skuteczną ochronę
przed zagrożeniami mikrobiologicznymi. W związku z tym do ochrony rąk przed
czynnikami biologicznymi mogą być stosowane szczelne rękawice wykonane z
kauczuku naturalnego i kauczuków syntetycznych, tworzyw sztucznych, materiałów
powlekanych. Rękawice, które stosowane są najczęściej, wykonane z gumy naturalnej
o różnej grubości.
Stopy
1) Do ochrony przed mikroorganizmami stosowane jest szczelne obuwie całogumowe
lub całotworzywowe. W zależności od potrzeb obuwie może być wyposażone w
podnoski o odpowiedniej wytrzymałości na uderzenie i ściskanie, ochraniające
palce stóp. Dopuszczone do stosowania są typy konstrukcji C, D i E.
2) W przypadku używania środków dezynfekcyjnych znajdują zastosowanie przede
wszystkim buty do kolan wykonane z polichlorku winylu, odporne na działanie
wody, olejów, detergentów i innych substancji chemicznych stosowanych w tym
zakresie.
Całe ciało
1)
Środki
ochrony
indywidualnej
zapobiegają
zakażeniu
mikroorganizmami
przenoszonymi z personelu na inne osoby, będące poza ogniskiem zakażenia i
zapobiegają kontaktowi powierzchniowemu mikroorganizmów znajdujących się we
krwi i innych płynach ustrojowych pacjentów ze skórą personelu.
2) Oprócz posiadania właściwości ochronnych, materiały barierowe powinny
umożliwiać odprowadzanie ciepła i wilgoci na zewnątrz dla zapewnienia komfortu
użytkowania. Im wyższe parametry ochronne wyrobu, czyli im lepszą barierę stanowi
on dla cieczy i mikroorganizmów, tym gorsze są jego właściwości użytkowe
wynikające z mniejszej przepuszczalności powietrza i pary wodnej. Na poczucie
komfortu użytkowania oprócz parametrów mikroklimatu wytworzonego pod odzieżą,
określanego temperaturą i wilgotnością, wpływają także odczucia odbierane przez ciało
człowieka przy bezpośrednim kontakcie z odzieżą oraz prawidłowa konstrukcja,
zapewniająca pełną swobodę ruchów. Pełną ochronę przed kontaktem z krwią i
mikroorganizmami zapewniają jedynie materiały powleczone warstwą tworzywa
sztucznego
lub
laminowane
folią.
Najnowsze
są
wyroby
wielowarstwowe,
jednorazowego lub wielokrotnego użytku, powleczone poliuretanowymi warstwami
paroprzepuszczalnymi,
laminowane
mikroporowatymi
foliami
lub
paroprzepuszczalnymi membranami.
3) Wśród materiałów jednorazowego użytku dominują:
- włókniny poliestrowe lub poliestrowo-celulozowe typu spunlaced, pokryte powłoką z
tworzywa sztucznego. Wyroby te cenione są przez użytkowników za dużą
wytrzymałość, miękkość i niezwilżalność,
- włókniny polipropylenowe typu spunbonded, laminowane mikroporowatymi foliami
poliolefinowymi. Charakteryzują się one niską masą powierzchniową, dobrymi
właściwościami użytkowymi i przystępną ceną,
- wielowarstwowe włókniny polipropylenowe typu spunbonded / melt blown /
spunbonded (SMS) z mikroporowatymi powłokami z tworzywa sztucznego.
4) Wg Centralnego Instytutu Ochrony Pracy ważne są wymagania dla materiałów
przeznaczonych
jednorazowego
na
fartuchy
użytku
wielokrotnego
(włókniny
użytku
powleczone).
(tkaniny
Poziom
powleczone)
i
wskaźników
charakteryzujących właściwości ochronne jest jednakowy dla obu grup wyrobów i
stanowią o odporności na przesiąkanie krwi syntetycznej, odporność na przenikanie
mikroorganizmów, wyznaczane są dla materiałów barierowych stosowanych na przód i
rękawy fartucha ochronnego. W przypadku 3 poziomu wymagań oodporność na
przesiąkanie krwi syntetycznej [kPa] i mikroorganizmów stanowi wskaźnik 14,0 kPa
Download