HISTORIA KOŚCIOŁA 1628 - Przybyli pierwsi uciekinierzy z

advertisement
Kalendarium
HISTORIA KOŚCIOŁA
1628 -
Przybyli pierwsi uciekinierzy z pobliskiego Śląska, dając początek parafii ewangelickiej.
I Kościół: budowa 1633-1635. Spłonął 1656.
04.11.1633 -
Właściciel miasta Rafał Leszczyński zezwolił na budowę drewnianego kościoła luterańskiego.
03.05.1634 -
Położono kamień węgielny pod budowę kościoła Krzyża na placu przy Nowym Rynku, podarowanego pa
1635 -
Ks. Maronius poświęcił kościół ?konstrukcji drewnianej z wieżą, obszerny, lecz skromny od zewnątrz?.
1 / 17
Kalendarium
28.04.1656 -
W pożarze miasta kościół spłonął
II Kościół: budowa 1659-1666. Spłonął 1707.
1659 -
Rozpoczęto odbudowę kościoła przy pomocy materialnej parafii ewangelickich ze Śląska, Saksonii i Gda
1666 -
Poświęcono kościół odbudowany w murze pruskim, obszerny, z dwoma rzędami empor i z bogatym wys
1671 -
Ufundowano organy w zachodnim chórze górnej empory.
1675 -
2 / 17
Kalendarium
Położono fundamenty pod wieżę kościelną, którą ukończono w 1677 roku.
1687 -
Podjęto próbę budowy murowanego kościoła, wystawiając północny mur obwodowy. Przy kościele zbud
19.07.1707 -
W drugim wielkim pożarze miasta, kościół ponownie spłonął.
III Kościół: budowa 1711-1716. Spłonął 1790.
01.09.1711 -
Położono kamień węgielny pod budowę trzeciego kościoła Krzyża, wznoszonego z cegły. Pracami budo
01.09.1713 -
Biskup poznański Michał Bartłomiej Tarło wstrzymywał budowę masywnego kościoła luterańskiego i skie
3 / 17
Kalendarium
1714 -
Za luteranami leszczyńskimi wstawił się król pruski, grożąc odwetem na katolikach w Prusach.
1715 -
Biskup poznański cofnął zakaz budowy kościoła.
1716 -
Zakończono budowę kościoła konstrukcji szkieletowej z drewnianymi filarami podtrzymującymi drewnian
1721 -
Wykonano nowe, drewniane sklepienie kościoła, które wkrótce ozdobiono sztukateriami i malowidłami.
1742 -
Przesklepiono zakrystię i ozdobiono sztukateriami.
1782 -
4 / 17
Kalendarium
Nadbudowano wieżę kościoła według projektu Karola Marcina Frantza z 1743 roku i nakryto drewnianym
02.06.1790 -
W kolejnym pożarze miasta, kościół znów spłonął
IV Kościół: budowa 1792-1805.
1792 -
Rozpoczęto odbudowę kościoła w stylu barokowym.
09.06.1805 -
poświęcono jeszcze nie w pełni odbudowany kościół z klasycystycznym ołtarzem i amboną.
1810 -
Przy kościele Krzyża utworzono superintendenturę (diecezję) obejmującą zasięgiem następujące parafie
5 / 17
Kalendarium
1896 -
Przeprowadzono gruntowną restaurację kościoła pod kierunkiem konserwatora Juliana Kohte, m. in. wym
1909 -
Odtworzono hełm wieży kościoła według projektu Frantza z 1743 r.
1911Wybudowano nowe probostwo
1928 -
Wykonano kolejny remont kościoła połączony z nałożeniem nowych tynków na obramienia okienne.
30.01.1945 -
Pod koniec stycznia przestała istnieć parafia ewangelicko-unijna. W nocy z 30/31 stycznia oddziały wojs
24.03.1945 -
6 / 17
Kalendarium
Starostwo Powiatowe w Lesznie oddało tymczasowo kościół poewangelicki Krzyża do użytku parafii rzym
15.06.1945 -
rządca kościoła Św. Mikołaja, ks. Edmund Pernak, wystąpił do Tymczasowego Zarządu Państwowego w
23.07.1945 -
W dniu 23 lipca Miejska Rada Narodowa w Lesznie podjęła uchwałę o przekazaniu kościoła Św. Krzyża
05.09.1945 -
Tymczasowy Zarząd Państwowy w Poznaniu oddał pod dozór parafii rzymskokatolickiej w Lesznie nieru
16.11.1947 -
Ordynariat polskonarodowego kościoła katolickiego w Polsce wystąpił z wnioskiem o oddanie temu koś
02.04.1948 -
starosta powiatowy oddał kościół Św. Krzyża w zarząd i użytkowanie kościołowi polskonarodowemu,
7 / 17
Kalendarium
Ok. 1950 -
Przystąpiono do organizowania lapidarium przy kościele z płyt nagrobnych, przeniesionych z dawnego c
1957 -
Częściowo naprawiono sklepienie kościoła i oszklono okna.
1958 -
W styczniu proboszcz parafii Św. Mikołaja ks. Teodor Korcz przedstawił arcybiskupowi poznańskie
1958 -
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja podjęła starania o kościół Krzyża.
1958 -
W kwietniu ks. abp Antoni Baraniak powiadomił ks. proboszcza Teodora Korcza, że kościół Św. Krzyża
8 / 17
Kalendarium
1958 -
W maju władze państwowe wycofały się z rozmów w sprawie oddania kościoła Krzyża kościołowi rzyms
1973 -
W związku z mającym nastąpić w 1974 r. otwarciem Kaplicy Wieczystej Adoracji w kościele Św. Mikołaja
1974 -
Ks. abp Antoni Baraniak powierzył ks. Kazimierzowi Pietrzakowi, proboszczowi parafii Św.Jana Chrzcici
1975 -
Proboszcz parafii polskokatolickiej w Lesznie, ks. Stanisław Obarski, poinformował ks.Kazimierza Pietrz
1976 -
Trwały starania o oddanie kościoła Krzyża parafii farnej.
9 / 17
Kalendarium
27.12.1976 -
Wicepremier podpisał dokument przekazujący kościół Krzyża, z wyłączeniem dawnej zakrystii i bibliotek
28.04.1977 -
W Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie wręczono ks. bp. Tadeuszowi Etterowi dokument dotyczący przeję
29.10.1977 -
Leszno nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Główna uroczystość odby
1978 -
Podjęto prace remontowe w kościele Św. Krzyża finansowane ze składek parafian kościoła Św. Mikołaja
1980 -
Pomocy finansowej w odbudowie kościoła Św. Krzyża udzieliły pozostałe parafie rzymskokatolickie w Le
1981 -
10 / 17
Kalendarium
W kościele Św. Krzyża rozebrano balkony, które były zbutwiałe, zagrzybione i zaata­kowane przez owad
1981 -
Ustanowiony w dniu 19 grudnia (po śmierci ks. prałata Teodora Korcza) nowym proboszczem parafii 1982 -
Po wyposażeniu kościoła w potrzebne sprzęty uruchomiono w dniu 1 lipca ośrodek duszpasterski pw. Św
04.07.1982 -
Po prowizorycznym zelektryfikowaniu i zagruntowaniu ścian wewnętrznych nastąpiło uroczyste poświęce
15.10.1983 -
Erygowano parafię pw. Świętego Krzyża. Proboszczem został dotychczasowy rektor ks. Bolesław
1984 -
11 / 17
Kalendarium
Zamurowano dawne wejścia na balkony oraz odmalowano wnętrze kościoła.
22.02.1985 -
Ks. bp Stanisław Napierała dokonał w kościele Św. Krzyża erekcji Drogi Krzyżowej oraz uroczyście wpro
1985 -
Na ołtarzu głównym ustawiono tabernakulum zaprojektowane i wykonane w pracowni Franciszka i Domi
1986 -
Odnowiono ołtarz główny (prace sztukatorskie wykonała firma Jacka Jagielskiego z Poznania, malarskie
1987 -
W dniach od 8 do 13 marca zorganizowano w parafii Św. Krzyża I Leszczyńskie Dni Kultury Chrześcijań
1987 -
W dniach od 13 do 20 września w kościele Św. Krzyża odbyły się pierwsze Misje Święte prowadzone pr
12 / 17
Kalendarium
1987 -
W ostatnich miesiącach roku w kościele Św. Krzyża zawieszono siedem nowych żyrandoli i oświetlono
1988 -
W miesiącu lutym zelektryfikowano wieżę kościoła Św. Krzyża. Roboty wykonała firma Andrzeja Pioterka
21.03.1989 -
Umieszczono w ołtarzu głównym kościoła nowy Krzyż wykonany z drzewa lipowego przez rzeźbiarza To
1989 -
W październiku ustawiono w kościele pierwsze nowe ławy wykonane w zakładzie stolarskim Czesława
11.04.1991 -
Z okazji Święta Pułkowego uroczystą Mszę św. odprawił w kościele Św. Krzyża biskup polowy Wojska P
13 / 17
Kalendarium
15.09.1991 -
Odbyła się centralna uroczystość Parafialnego Kongresu Eucharystycznego. Z kościoła Św. Krzyża wys
1991 -
Po 52-letniej przerwie dekretem ks. bp. Sławoja Leszka Głódzia erygowano w Lesznie parafię garnizono
1992 -
W sierpniu parafia Św. Krzyża przejęła dawną zakrystię i bibliotekę kościoła Św. Krzyża. Dotychczas uży
1992 -
W kościele Św. Krzyża ustawiono sześć nowych konfesjonałów wykonanych w stolarni Czesława Barczy
05.06.1994 -
W kościele Św. Krzyża odbyły się pierwsze w historii parafii prymicje ks. neoprezbitera Błażeja Stróżyck
14 / 17
Kalendarium
22.01.1995 -
W kościele Św. Krzyża odbył się wielki koncert kolęd w wykonaniu około 20 chórów i kilku orkiestr z woje
1997 -
W dniach od 8 do 11 lutego w parafii garnizonowej trwały Misje Święte, podczas których obraz Maryi He
19.03.1997 -
Technicy ?Radia Maryja" zamontowali na wieży kościoła Św. Krzyża przekaźnik umożliwiający dobry od
28.03.1997 -
W Wielki Piątek podczas silnej wichury runęła z wieży kościoła iglica zwieńczona Krzyżem.
1997 -
W kwietniu rozpoczęto malowanie wnętrza kościoła.
1998 -
15 / 17
Kalendarium
W dniach od 16 do 18 maja odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp Zdzisław Fortun
1999 -
We wrześniu firma ?Architekton" z Głogowa rozpoczęła montaż rusztowań na wieży kościelnej. Roboty r
10.09.2000 -
Zakończono na wieży kościoła Św. Krzyża montaż iglicy zwieńczonej pozłacanym Krzyżem. Poświęceni
11.01.2003 -
Zmarł ks. Kanonik Bolesław Bugzel.
02.02.2003 -
Nowym proboszczem został mianowany Ks. Kazimierz Małek.
2004 -
16 / 17
Kalendarium
Rozpoczął się remont dawnego probostwa ewangelickiego.
26.03.2004 01.08.2006 -
Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Abp Stanisław Gądecki
Przeniesiono probostwo do wyremontowanego budynku. Remont trwa dalej.
23.03.2009 29.11.2009
Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Bp Marek Jędraszewski
- Zaczęto odprawiać Msze św. w wyremontowanej da
10.10.2011 -
Ks. Abp Stanisław Gądecki uroczyście poświęcił odnowione probostwo parafii Świętego Krzyża. Prace r
01.07.2013 -
Ks. Kazimierz Małek został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Jadwig
17 / 17
Download