v. mocne i słabe strony miejscowości

advertisement
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Załącznik do Uchwały
Nr XXI/154/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 03 lipca 2008r.
Plan Odnowy
Miejscowości
K L E S Z C Z E W O
GMINA KLESZCZEWO
MARZEC 2008
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
SPIS TREŚCI
I. WSTĘP ........................................................................................................................................................................... 3
II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ............................................................................................................ 5
II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE ......................................................................................................... 5
II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI ............................................................................................................................... 8
II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA ......................................................................................................................... 9
III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUZĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI .......................................... 9
III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE .............................................................................................................................. 10
III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE ....................................................................................................................... 12
III.3. OBIEKTY I TERENY......................................................................................................................................... 13
III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ................................................................................................................. 13
III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ............................................................................................................... 16
III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO ....................................................................................................................... 17
III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI .................................................................................................................. 18
III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI ................................................................................................................................ 19
IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI ....................................................................................................... 19
V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI ................................................................................................... 20
VI. WIZJA ROZWOJU WSI ........................................................................................................................................ 21
VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ................................................................................. 22
VIII. ZARZĄDZANIE ................................................................................................................................................... 27
VIII.1. WDRAŻANIE ................................................................................................................................................... 27
VIII.2. MONITOROWANIE ........................................................................................................................................ 27
2
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
I. WSTĘP
Jednym z priorytetowych zadań stojących przed Polską, jak i całą Unią Europejską jest
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tak aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku – zarówno
tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę fakt, iż
obszary wiejskie stanowią 93,2% powierzchni naszego kraju, ich znaczenie z punktu widzenia
ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego jest ogromne.
Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie
wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych i społecznych wsi, ochrony
środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia
ludności wiejskiej.
Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w realizację
przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych jest
integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu działania, zwanego Planem
Odnowy. Jest to dokument o charakterze planowania strategicznego, przedstawiający szczegółową
koncepcję i wizję rozwoju danej miejscowości. Zawiera plan inwestycji mających poprawić
komfort życia lokalnym społecznościom. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:
1. racjonalne zarządzanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki
finansowe,
2. zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Aktywny
udział wszystkich zainteresowanych osób pozwala na opracowanie strategii, z którą będzie
identyfikowała się cała społeczność lokalna,
3. realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co pozwoli zidentyfikować szanse
oraz potencjalne zagrożenia, mogące pojawić się w przyszłości, a poprzez to zaplanować rodzaj
i kolejność działań,
4. kontrola postępów i prostowanie błędów.
Obowiązek opracowania i uchwalenia takiego dokumentu jest podstawą do aplikowania o
środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz
Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości będzie stanowić
wytyczne dla władz Gminy Kleszczewo przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości
Kleszczewo.
3
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę wsi sołeckiej Kleszczewo, ewidencję jej
zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony
miejscowości, strategię działań na lata 2008-2013, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje (z
uwzględnieniem miejscowości w sołectwie)
Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Kleszczewo są zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowymi dokumentami, na podstawie
których sporządzono niniejszy Plan Odnowy Miejscowości, były ankieta informacyjna oraz ankieta
„Opinia na temat obecnej sytuacji wsi i perspektyw jej rozwoju”, wypełnionymi przez uprawnione
osoby.
Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od
potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe
zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i
dostępu do funduszy UE.
4
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE
Miejscowość Kleszczewo jest siedzibą gminy i jednocześnie (wraz z miejscowościami
Lipowiec i Bugaj) jednym z 12 sołectw w obrębie gminy wiejskiej Kleszczewo. Gmina Kleszczewo
położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w południowo-wschodniej części
aglomeracji poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik oraz
Środa Wielkopolska. Mapa poniżej pokazuje gminę Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego.
Rysunek 1. Gmina Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego
Gmina zajmuje powierzchnię 74,46 km2, co stanowi 3,94% obszaru całego powiatu
poznańskiego W skład gminy wchodzi 16 miejscowości, w tym 12 sołectw: Bylin, Gowarzewo
(wraz z miejscowościami Szewce i Tanibórz), Kleszczewo (wraz z miejscowościami Lipowiec i
Bugaj), Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Śródka, Tulce
oraz Zimin.
5
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Rysunek.2. Umiejscowienie wsi na mapie drogowej
Z miejscowością Kleszczewo sąsiadują następujące sołectwa: Nagradowice, Bylin,
Komorniki, Gowarzewo oraz Poklatki. Odległość drogowa do stolicy województwa – Poznania
wynosi ok. 20 km.
Miejscowość Kleszczewo zajmuje powierzchnię 8,07 km2, co stanowi 10,84% obszaru całej
Gminy Kleszczewo i 0,43% powierzchni powiatu poznańskiego.
Wieś zamieszkuje 437 mieszkańców (stan na 31.12.2007r.). Liczba mieszkańców płci
męskiej stanowi około 44,4% ogółu mieszkańców. Analiza przedziałów wiekowych mieszkańców
Kleszczewa pozwala na stwierdzenie, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku
powyżej 20-29 lat - 88 osób oraz młodzież w wieku 10-19 lat – 69 osób. Następne w kolejności (wg
liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 50-59 lat (61 osób) oraz 40-49 lat (56 osób).
6
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Tabela1. Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci w roku 2007
Liczba ludności
ogółem
Mężczyźni
Kobiety
do 4
20
7
13
5-9
20
6
14
10 – 19
20 – 29
69
31
38
88
46
42
30- 39
40-49
48
56
21
28
27
28
50-59
60-69
61
32
27
11
34
21
powyżej 70
43
17
26
Przedziały wieku
RAZEM
437
194
243
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo
W ujęciu procentowym osoby w wieku powyżej 70 lat stanowią 9,9% ogólnej liczby
mieszkańców
Kleszczewa.
Taka
sytuacja
jest
w
pewnym
stopniu
odzwierciedleniem
ogólnopolskiego trendu.
Tabela 2. Ruch naturalny w miejscowości w roku 2007
Wyszczególnienie
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Urodzenia żywe
7
2
5
Zgony
6
3
3
Przyrost naturalny
1
-1
2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo
W Kleszczewie w 2007 roku odnotowano dodatni przyrost naturalny. Ponadto saldo
migracji wyniosło +9 osób (w tym 5 kobiet).
Tabela 3. Saldo migracji w miejscowości w roku 2007
Wyszczególnienie
Ogółem
Mężczyźni Kobiety
Zameldowania
13
4
9
Wymeldowania
4
0
4
Saldo migracji
9
4
5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo
Dane szczegółowe dotyczące podziału mieszkańców miejscowości Kleszczewo ze względu
na przynależność do grupy ekonomicznej prezentuje poniższa tabela.
7
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Tabela 4. Struktura ludności miejscowości w podziale na grupy ekonomiczne w roku 2007
Wyszczególnienie
Wiek przedprodukcyjny
(poniżej 15 lat)
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
71
27
44
297
145
152
Wiek produkcyjny (15-59 lat
kobiety, 15-64 lat mężczyźni)
Wiek poprodukcyjny
69
22
47
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo
Największy odsetek mieszkańców miejscowości Kleszczewo – 68% stanowią osoby w
wieku produkcyjnym, w przedziałach - kobiety od 15 do 59 lat, mężczyźni od 15 do 64 lat. Ludność
w wieku poprodukcyjnym stanowi 15,79% ogółu mieszkańców wsi.
II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
Pierwsze wiadomości o Kleszczewie sięgają 1218 roku ( „Clessovo”), choć wsi może
dotyczyć także wzmianka „Gleyszewo”, które należało do dóbr nadanych w 1170 roku przez
księcia Mieszka III zakonowi joannitów poznańskich (prawdopodobnie posiadali oni pobliskie
Krzyżowniki). Nazwa dzierżawcza wsi wywodzi się od imienia „Kleszcz”. W średniowieczu wieś
była własnością królewską natomiast w późniejszych czasach stanowiła dobra rycerskie. W 1292
roku Kleszczewo, podobnie jak Nagradowice, lokowane zostało na średzkim prawie wiejskim.
Pierwszymi właścicielami byli Syksta i Wierzbięta z Blizanowa. W XIV i XV wieku wieś była
własnością rodu Drzymałów, następnie Górków i Koźmińskich. W XVI wieku należała do
Opalińskich. W 1763 roku Kleszczewo zostało częściowo przyłączone do Czerlejna, a następnie w
1777 roku – usamodzielnione. W drugiej połowie XVIII wieku Kleszczewo zostało nabyte przez
Jana Wojciecha Malczewskiego – założyciela fabryki skór w Poznaniu. W tym okresie powstał
nieistniejący już dwór wraz z parkiem krajobrazowym. Kolejnym dzierżawcą Kleszczewa był
Adam Skarbek Malczewski – senator Sejmu Czteroletniego. W XIX wieku wieś przeszła w ręce
niemieckie, początkowo należała do Oscara Kny, a od 1886 roku do Ernsta Jeltscha. Na polach wsi
powstał wówczas folwark Lipowice, który od 1891 roku stał się własnością Karola Hildebranta. W
1908 roku powstało tu jedno z pierwszych gospodarstw hodowlanych. W 1926 roku właścicielami
Kleszczewa byli spadkobiercy Karola Hildebranta. W okresie międzywojennym majątek pozostał
własnością niemiecką, a po II wojnie światowej został upaństwowiony.
W 1906 roku na terenie wsi Kleszczewo odkryto skarb ozdób srebrnych oraz monet
arabskich, niemieckich, czeskich i jednej rzymskiej, zakopanych w tym miejscu około 1000 roku.
8
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Istniejąca na terenie wsi Kleszczewo parafia, utworzona była prawdopodobnie po lokacji wsi, czyli
po 1292 roku. W 1763 roku została przyłączona do parafii Czerlejno, a przed 1777 rokiem
ponownie usamodzielniła się. Drewniany Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych wzniesiony
został w latach około 1760÷1762 z fundacji dziekana kostrzyńskiego księdza Łukasza
Lubaszowskiego i starosty kleszczewskiego Adama Skarbka Malczewskiego. Bezpośrednio na
zachód od kościoła położona jest plebania zbudowana na początku XX wieku.
II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA
Obecnie wieś ma charakter zwartej zabudowy, w typie nieregularnej wielodrożnicy.
Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa usytuowana została wzdłuż drogi, w formie obudowy ulicy.
Jedynie rozlokowanie zespołu folwarczno-parkowego, ośrodka obsługi rolnictwa i szkoły z placem
sportowym przekształciły ulicówkę w miarę poprawny, skupiony układ przestrzenny.
W części północno-zachodniej znajduje się centrum gminne, w skład którego wchodzą:
Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (Ośrodek Kultury,
Biblioteka, Hala Sportowa), Zakład Komunalny, Zespół Szkół, poczta, sklepy spożywcze, bar.
W południowej części wsi znajduje się zespół podworski. Istniejący w jego centralnej części
dawny dwór Hildebrantów rozebrano w 1969 roku. Do dnia dzisiejszego zachował się park
krajobrazowy z przełomu XIX i XX wieku oraz położone na południe od niego obszerne
zabudowania folwarczne, a także pozostałości alei wiązowej.
We wschodniej części wsi, przy drodze do Poklatek, znajduje się cmentarz parafialny, na
którym najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1906 roku.
III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE
MIEJSCOWOŚCI
Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących miejscowość Kleszczewo
sporządzono na podstawie ankiet, w których mieszkańcy określili, jak postrzegają swoją
miejscowość. Tabele zawarte na początku każdego z podrozdziałów (poza rozdziałem III.5.
Infrastruktura techniczna) przybliżają obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi oraz jej
walory.
W opracowaniu przyjęto następującą definicję zasobów wsi: zasoby – to wszelkie elementy
materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie
bądź w przyszłości przy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące ich rodzaje:
9
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
 środowisko przyrodnicze,
 środowisko kulturowe,
 dziedzictwo religijne i historyczne,
 obiekty i tereny,
 gospodarka, rolnictwo,
 sąsiedzi i przyjezdni,
 instytucje, ludzie, organizacje społeczne.
Analiza każdego z zasobów została opatrzona komentarzem dotyczącym stanu istniejącego.
III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE
Tabela 5. Zasoby przyrodnicze
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o
znaczeniu
małym
Środowisko przyrodnicze
walory krajobrazu
walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
x
osobliwości przyrodnicze
x
wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy)
x
surowce mineralne
x
gleby, kopaliny
x
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
Jest o
znaczeniu
średnim
Jest o
znaczeniu
dużym
x
x
Okolice Kleszczewa, podobnie jak cały obszar gminy położone są w całości na obszarze
płaskiej, usytuowanej na wysokości 85 – 100 m n.p.m. i pozbawionej lasów Równinie
Wrzesińskiej. Nieco większe różnice poziomów występują jedynie na zachodnim krańcu gminy,
gdzie teren opada ku dolinie strumienia Michałówka. W tym miejscu znajduje się najniższy punkt
gminy – 71 m n.p.m. Z kolei najwyżej położone miejsce gminy – 102 m n.p.m. można znaleźć na
jej wschodnim skraju w rejonie wsi Markowice.
Wśród najważniejszych form morfologicznych występujących na omawianym terenie
można wyróżnić: wysoczyznę morenową płaską w południowej części gminy (wyniesiona od 80 do
95 m n.p.m., o spadkach nieprzekraczających 3%), wysoczyznę morenową falistą we wschodniej
części gminy (o spadkach od 3 do 6%), dolinę rzeki Michałówki o przebiegu południkowym
(nachylenie zboczy nawet do 15%) oraz doliny erozyjno – denudacyjne.
Na obszarze miejscowości nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych.
Perspektywy udokumentowania jakichkolwiek złóż są znikome, wobec czego nie prowadzono
żadnych prac poszukiwawczych.
10
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Gleby w miejscowości Kleszczewo należą do średnich gleb w gminie. Grunty orne zajmują
11,67% powierzchni w stosunku do powierzchni gruntów ornych gminy. Większość gruntów
ornych zajmowana jest przez gleby IIIb, IIIa i IVa, których łączna wartość postanowi prawie 90%.
Powierzchnia klasoużytków w miejscowości Kleszczewo przedstawia się następująco:
ŁIII – 3,61ha
PsIII – 3,29ha
PsIV – 2,10ha
PsV – 1,05ha
PsVI – 0,36ha
RIIIa – 182,77ha
RIIIb – 293,66ha
RIVa – 199,55ha
RIVb – 13,02ha
RV – 64,34ha
RVI – 2,66ha
Łączna powierzchnia gruntów w miejscowości wynosi 807 ha co stanowi 10,84% ogółu
użytków całej gminy. Struktura gruntów użytkowych przedstawiona została w poniższej tabel
Tabela 6. Struktura użytków rolnych w miejscowości Kleszczewo
Struktura użytków rolnych
Łąki
3,6 ha.
Grunty orne
740,3 ha.
Pastwiska
6,7 ha.
Sady
0,6 ha.
Ogółem
751,2 ha.
Źródło: Urząd Gminy w Kleszczewie
Na terenie miejscowości Kleszczewo 2,5ha, co stanowi 0,31% ogólnej powierzchni
miejscowości. W całej gminie natomiast lasy zajmują zaledwie 2,2% powierzchni gminy, co
sytuuje gminę na jednym z ostatnich miejsc w województwie. Większe zespoły leśne zachowały się
przy zachodniej granicy gminy.
Zarówno klimat Kleszczowa, jak i całej gminy związany jest z ogólną cyrkulacją mas
powietrza napływającego głównie znad północnego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego.
Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni. Roczną sumę opadów określa się na mniej
11
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
więcej 500 – 550 mm. W rejonie Kleszczewa przeważają wiatry zachodnie. Średnia miesięczna
temperatura powietrzna wynosi + 7,7oC, średnia najzimniejszego miesiąca (stycznia) –3,7oC, a
najcieplejszego (lipca) +17,7oC. Wilgotność względna kształtuje się w podobny sposób jak na
całym obszarze kraju. Wartości najwyższe notuje się w okresie od października do lutego (średnia
miesięczna 84-89%), minimum przypada w czerwcu (69%). Również w przypadku zachmurzenia
najwyższe wartości obserwuje się w okresie jesienno-zimowym (z maksimum 7,9 w skali 11stopniowej, w grudniu). Najniższym zachmurzeniem charakteryzuje się wrzesień (4,9).
III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE
Tabela 7. Dziedzictwo kulturowe
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o
znaczeniu
małym
Środowisko kulturowe
x
walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
walory zagospodarowania przestrzennego
zabytki
zespoły artystyczne
Dziedzictwo religijne i historyczne
x
miejsca, osoby i przedmioty kultu
x
święta, odpusty, pielgrzymki
x
tradycje, obrzędy, gwara
x
legendy, podania i fakty historyczne
x
ważne postacie historyczne
x
specyficzne nazwy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
Jest o
znaczeniu
średnim
Jest o
znaczeniu
dużym
x
x
x
Zabytki na terenie miejscowości Kleszczewo:
 zespół kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych, kościół drewniany, 1760-1762,
restaurowany w 1843 i 1861 r.– wpisany do rejestru zabytków, plebania murowana pocz..
XX w.

szkoła, były komisariat policji, mur. ok. 1910 r.

park krajobrazowy XIX w – wpisany do rejestru zabytków

zespół dworsko – folwarczny dwór mur .1920 r.

stajnia mur .1902 r.

obora i chlewnia mur. 1902 r.

stodoła mur. 2 poł. XIX w.

spichlerz mur. 2 poł. XIX w.

wieża ciśnień mur.pocz.XX w.
12
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
III.3. OBIEKTY I TERENY
Tabela 8. Obiekty i tereny
Brak
Rodzaj zasobu
Jest o
znaczeniu
małym
Obiekty i tereny
x
działki pod zabudowę mieszkaniową
x
działki pod domy letniskowe
x
działki pod zakłady usługowe i przemysł
x
pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
x
tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)
place i miejsca publicznych spotkań
miejsca sportu i rekreacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
Jest o
znaczeniu
średnim
Jest o
znaczeniu
dużym
x
x
Jako jedna z niewielu gmin w kraju gmina Kleszczewo w całości objęta jest aktualnym
planem zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającym atrakcyjne wielohektarowe tereny pod
różne rodzaje aktywizacji. Mieszkańcy korzystają z zaplecza sportowego i rekreacyjnego w
miejscowości Kleszczewo, w tym z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Miejscowość
poszczycić się może dobrze wyposażoną halą sportowo – widowiskową (oddaną do użytku w
1999r.)
III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Tabela 9. Infrastruktura społeczna
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o
znaczeniu
małym
Instytucje
placówki opieki społecznej
szkoły
dom kultury
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
Jest o
znaczeniu
średnim
Jest o
znaczeniu
dużym
x
x
x
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna na terenie miejscowości odbywa się w oparciu o założenia „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo w latach 2007 – 2010”. Dotyczy ona
działania publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej działających na terenie gminy
w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i
umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W zakresie pomocy
społecznej mieszkańcy Kleszczewa mają możliwość korzystania ze wsparcia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kleszczewie. W 2007 roku mieszkańcy Kleszczewa pobrali świadczenia
pieniężne w wysokości 131 542,67 zł, w tym świadczenia rodzinne na kwotę 105 297,00 zł i
dodatki mieszkaniowe na kwotę 2 880,00 zł.
13
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Na przestrzeni 4 lat, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004
roku, liczba bezrobotnych na terenie gminy Kleszczewo zmniejszyła się ze 103 do 69 osób.
Analizując dane można jednak zauważyć, iż liczba bezrobotnych kobiet (40 osób) wśród
bezrobotnych jest wysoka, co jest zjawiskiem niekorzystnym.
Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosi:

Gmina Kleszczewo
3,47 %

w powiecie poznańskim
4,5 %

w woj. wielkopolskim
8,2%

w kraju
11,7 %
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nie prowadzi statystyk bezrobocia dla poszczególnych
miejscowości na terenie gminy Kleszczewo.
Ochrona zdrowia
Mieszkańcy Kleszczowa mają możliwość korzystania z usług 2 ośrodków zdrowia
funkcjonujących na terenie gminy ( w Nagradowicach i Tulcach).
Dostępna dla mieszkańców jest również apteka zlokalizowana w Nagradowicach oraz punkt
apteczny w Tulcach.
Placówki oświatowe
Edukacja dzieci i młodzieży na terenie gminy odbywa się na poziomie przedszkolnym,
szkolnym i gimnazjalnym. W zakresie edukacji przedszkolnej mieszkańcy gminy mają możliwość
korzystania z placówek przedszkolnych w Kleszczewie, Tulcach lub Ziminie. W zakresie edukacji
szkolnej na terenie gminy działają dwa Zespoły Szkół w Kleszczewie i Tulcach (szkoła
podstawowa i gimnazjum) oraz Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie
Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi. Zespoły szkół w Kleszczewie i Tulcach
oraz szkoła w Ziminie wyposażone są w hale sportowe, świetlice, stołówki, pracownie
komputerowe, sale językowe, biblioteki (pełniące jednocześnie funkcje bibliotek publicznych), sale
tematyczne i laboratoryjne. Szkoły objęte są monitoringiem dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
Dzieci z terenu miejscowości Kleszczewo uczęszczają do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w
swojej miejscowości..
14
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Zespół Szkół w Kleszczewie Źródło: Urząd Gminy Kleszczewo
Poniższe tabele przedstawiają liczbę uczęszczających do nich dzieci i młodzieży w trzech
poprzednich latach szkolnych.
Tabela 10. Przedszkole
Rok szkolny
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
nauczycieli
2006/2007
2
50
5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
Tabela 11. Szkoła podstawowa
Rok szkolny
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Liczba
nauczycieli
2006/2007
10
167
20
2005/2006
12
174
20
2004/2005
12
178
21
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
Tabela 12.Gimnazjum
Rok szkolny
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
nauczycieli
2006/2007
7
161
15
2005/2006
8
171
14
2004/2005
8
168
12
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
Mieszkańcy wsi korzystają także z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Kleszczewie, gdzie działają koła recytatorskie, plastyczne, szachowe czy flażoletowe. Przy zespole
szkół w Kleszczewie działają drużyny harcerskie i zuchowe. W gminie odbywają się różnorakie
15
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
imprezy – począwszy od lokalnych występów zespołów śpiewaczych, czy akademii i konkursów aż
po
festyny z występami gwiazd estrady oraz licznymi atrakcjami, sportowe rozgrywki
ogólnopolskie i imprezy artystyczne o randze wojewódzkiej czy powiatowej. Hala widowiskowo –
sportowa gościła już wiele profesjonalnych imprez sportowych i kulturalnych, nie tylko o randze
lokalnej ale również ogólnopolskiej. Dodatkowo w okresie letnim rozgrywki sportowe odbywają
się na boisku odkrytym. Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu tworzy i
wydaje lokalny miesięcznik „Samorząd”, w którym publikowane są najważniejsze wydarzenia z
życia gminy.
III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gospodarka wodno - ściekowa
Zwodociągowanie na terenie całej gminy Kleszczewo jest pełne. Ujęcie wody składa się z dwóch
studni i posiada zatwierdzone zasoby wody w kategorii „B” w wysokości Qe = 10,0 m3/h. Stacja
wodociągowa o docelowej wydajności 150,0 m3/d (czyli 6,25 m3/h) obecnie uzdatnia wodę w
wysokości 130,0 m3/d (czyli 5,4 m3/h), a więc praktycznie nie posiada możliwości zwiększających
produkcję wody. Sieć wodociągowa o średnicy Ø60 do Ø150 rozprowadza wodę pitną do
wszystkich mieszkańców wsi. Stan wodociągów na terenie miejscowości jest dobry.
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 17,771 km, a ilość odbiorców – 522.
Miejscowość Kleszczewo w znacznej części jest skanalizowana, a w niewielkiej części zrzut
ścieków następuje do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
Gospodarka odpadami
Zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie miejscowości określa „Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo” podjęty Uchwałą Rady Gminy Nr
XLV/221/2006r. z dnia 08 maja 2006r.
Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług firm wywożących odpady, posiadających
zezwolenie Wójta Gminy Kleszczewo. Umowy na wywóz odpadów komunalnych na terenie
miejscowości posiada 74% zamieszkanych nieruchomości.
Ponadto wszyscy mieszkańcy mają dostęp do selektywnej zbiórki odpadów do pojemników
rozstawionych na terenie każdej miejscowości. Mieszkańcy są zachęcani do gromadzenia
selektywnych odpadów w workach tzw. zbiórka „u źródła”.
16
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Drogi i transport
Drogi powiatowe:
- 32210P, Swarzędz - Środa, 3,89km
- 32240P, Tulce Bugaj, 1,1km
- 32241P, Kostrzyn Kleszczewo, 2,8km
Drogi gminne:
- 329012P, Kleszczewo – Staniszewo, 1,5km
- 329030P, Kleszczewo-Czerlejno, 1,946km
Drogi osiedlowe, polne i inne (długość w km):
- polna 1,85km
Telekomunikacja
Z usług telefonii stacjonarnej w 2007 roku korzystało według danych z gminnej książki
telefonicznej
89
abonentów.
Centrala
telefoniczna
pracuje
w
ruchu
automatycznym
międzymiastowym na łączach światłowodowych zapewniającą wysoką jakość połączeń krajowych
oraz międzynarodowych. Ponadto teren miejscowości pokryty jest zasięgiem wszystkich
operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Polski. Poziom sygnału jest dobry.
Brak jest danych na temat liczby użytkowników.
Gazownictwo
Kleszczewo jest miejscowością zgazyfikowaną. Gaz rozprowadzany jest siecią rozdzielczą
średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych. Rozprowadzany jest
gaz ziemny zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN-87/C-96001 o wartości opałowej 26 MJ/m3n.
Źródłem gazu ziemnego jest istniejąca stacja redukcyjna wysokiego ciśnienia o przepustowości
3200 m3/h w miejscowości Śródka.
III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO
Tabela 13. Gospodarka i rolnictwo
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o
znaczeniu
małym
Jest o
znaczeniu
średnim
Jest o
znaczeniu
dużym
Gospodarka, rolnictwo
x
specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
x
firmy produkcyjne i zakłady usługowe
x
możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
17
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Ze względu na wysoką jakość gleb występujących na terenie gminy Kleszczewo, główną
gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Obecnie w gminie występują liczne gospodarstwa rolne o
średniej i dużej powierzchni, niewiele odbiegającej od średniej w krajach Unii Europejskiej.
Rolnictwo zajmuje czołowe miejsce pośród działalności gospodarczej mieszkańców Gminy i
miejscowości Kleszczewo W 2007 r. na terenie miejscowości znajdowało się 50 gospodarstw
rolnych.
Pomimo rolniczego charakteru wsi oraz całej gminy Kleszczewo coraz bardziej na znaczeniu
zyskują usługi i handel. Na terenie sołectwa Kleszczewo, w 2007 r. zarejestrowane były 22
podmioty gospodarcze, w tym 19 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Dominującą działalnością gospodarczą w Kleszczewie są usługi, wśród których największe
znaczenie posiada handel. Znaczna część osób, dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji ma
możliwość dojazdu do pracy poza teren gminy.
W miejscowości działa również Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych
Do rozwoju i zmiany charakteru gminy przyczynia się przede wszystkim bezpośrednie
sąsiedztwo miasta Poznania, dobrze rozwinięta lokalna baza oświatowa i kulturalno – sportowa, a
także stale rozwijająca się infrastruktura techniczna i aktualny dla terenu całej gminy plan
zagospodarowania przestrzennego. Ważkie znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego
ma wyjątkowo dobre położenie komunikacyjne – autostrada A2, który przecina gminę. Mało
urozmaicony krajobraz oraz brak atrakcyjnych turystycznie miejsc nie sprzyjają rozwojowi
turystyki.
III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI
Tabela 14. Kapitał społeczny i ludzki
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o
znaczeniu
małym
Jest o
znaczeniu
średnim
Jest o
znaczeniu
dużym
Ludzie, organizacje społeczne
OSP
x
Koło Gospodyń Wiejskich
Stowarzyszenia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
x
x
Na terenie miejscowości działają organizacje pozarządowe takie jak: Klub Sportowy
„CLESCEVIA” oraz Uczniowski Klub Sportowy PIONIER, reprezentujące i promujące gminę w
rozgrywkach sportowych. W Kleszczewie funkcjonuje także Ochotnicza Straż Pożarna.
18
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI
Tabela 15. Sąsiedzi i przyjezdni
Brak
Rodzaj zasobu
Jest o
znaczeniu
małym
Jest o
znaczeniu
średnim
Sąsiedzi i przyjezdni
korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
ruch tranzytowy
x
przyjezdni stali i sezonowi
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
Jest o
znaczeniu
dużym
x
x
Należy podkreślić, że niewątpliwym atutem miejscowości jest bliskość aglomeracji
poznańskiej (20km) a tym samym dostępność miejsc pracy dla mieszkańców. Bodźcem
inwestycyjnym może być także planowana budowa zjazdu z autostrady A2 na terenie gminy.
IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI
Wyszczególnienie
Opis
Co wyróżnia wieś?
Malownicze położenie – usytuowanie –
bliskość aglomeracji miejskiej oraz dróg
wojewódzkich i powiatowych
Jakie pełni funkcje?
Funkcje mieszkalne, edukacyjne,
administracyjne, usługowe, rekreacyjne
Kim są mieszkańcy?
Rolnicy, nauczyciele, urzędnicy,
przedsiębiorcy, osoby zatrudnione w sektorze
prywatnym
Jak są zorganizowani?
Rada Sołecka
Jakie jest źródło utrzymania?
Jakie jest rolnictwo i gospodarka?
Głównie praca w
 w Poznaniu,
 w gminnych jednostkach
organizacyjnych
 własna działalność usługowa
 rolnictwo
Na terenie miejscowości występują niewielkie
areały ziemi uprawnej, dobra jakość gleb,
zmiana charakteru wsi z charakteru rolniczego
na podmiejski.
Jakie obyczaje i tradycje są kultywowane?
Kultywowane są tradycje związane ze świętami
kościelnymi
Jaki jest stan zabytków?
Kościół wymaga kapitalnego remontu
Jaki jest stan infrastruktury technicznej?
Wieś zwodociągowania i skanalizowana prawie
w 100%, zły stan dróg
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Zajęcia pozalekcyjne, imprezy kulturalne,
działalność GOKiS
Jakie są powiązania komunikacyjne?
Mieszkańcy korzystają z autobusów gminnych
oraz PKS
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
19
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1. Czyste środowisko przyrodnicze z punktu
widzenia rozwoju produkcji, w tym tzw.
zdrowej żywności
2. Bliskość aglomeracji poznańskiej – dostęp
do ośrodka akademickiego, kulturalnego
oraz infrastruktury obsługi biznesu.
3. Dogodne połączenia komunikacyjne z
Poznaniem.
4. Istniejąca autostrada A2 i planowana
budowa drogi S5.
5. Istniejące uzbrojenie techniczne
(wodociąg, gazociąg, sieć kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetyka,
telekomunikacja)
6. Tereny o dobrej jakości gleb.
7. Brak przemysłu szkodliwego dla
środowiska.
8. Możliwość rozwoju agroturystyki
9. Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego.
10. Potencjał osób w wieku produkcyjnym.
11. Funkcjonuje parafia)
12. Ochotnicza Straż Pożarna
1. Niedostateczne zaplecze obiektów
kulturalnych.
2. Niewystarczająca baza rekreacyjno –
sportowa.
3. Niski poziom przedsiębiorczości.
4. Brak ścieżek rowerowych.
5. Brak ogólnodostępnego placu zabaw dla
dzieci.
6. Niezadowalająca jakość chodników oraz
dróg.
7. Niedostateczna ilość punktów
usługowych.
SZANSE
ZAGROŻENIA
1. Pozyskanie środków z funduszy
europejskich na finansowanie inwestycji
gminnych.
2. Możliwość rozwoju agroturystyki
3. Wysoka konkurencyjność gospodarstw ze
względu na dobre warunki gleb.
4. Uzbrojenie terenów pod budownictwo
jednorodzinne.
5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
6. Wzrost atrakcyjności terenów w związku
z planowaną budową drogi S5.
7. Przygotowane planistyczne tereny
przeznaczone pod aktywizację
gospodarczą i budownictwo
mieszkaniowe.
8. Rozwój sektora małej przedsiębiorczości.
9. Duża podaż wysoko wykwalifikowanej
siły roboczej.
10. Wykorzystanie potencjału produkcji
rolnej poprzez rozwój rolnictwa.
1. Brak środków finansowych
umożliwiających samodzielną realizację
inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, drogowej, społecznej.
2. Niski stopień aktywności gospodarczej
społeczności lokalnej
3. Migracja młodych, wykształconych
mieszkańców.
4. Niski potencjał samozatrudnienia
5. Wzrost zanieczyszczeń w związku z
rozwojem sieci dróg i aktywizacją
gospodarczą.
20
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
VI. WIZJA ROZWOJU WSI
Wyszczególnienie
Opis
Co ma wyróżniać wieś?
Dbałość o estetykę, środowisko naturalne,
dbałość i pielęgnowanie dorobku kulturowego
Jakie ma pełnić funkcje?
Mieszkalne, agroturystyczne, z pełną
infrastrukturą drogową, techniczną i społeczną,
dostęp do podstawowych usług lokalnych,
rozwój gospodarki
Kim mają być mieszkańcy?
Zintegrowaną społecznością
W jaki sposób maja być zorganizowani
mieszkańcy i wieś?
Ze względu na duże saldo dodatnie migracji
wewnętrznych ważna jest ciągła integracja
mieszkańców napływowych z mieszkańcami
rodowymi. ważna jest ciągła integracja
mieszkańców i podtrzymywanie tradycji
lokalnych
Co ma być źródłem utrzymania?
Nowoczesne, usługi, handel, nowoczesne
rolnictwo
Jakie ma być rolnictwo i gospodarka?
Rolnictwo, dobrym kierunkiem rozwoju będzie
rozwój zakładów produkcyjnych
Jakie obyczaje i tradycje powinny być
kultywowane?
Odpusty, obchody Dni Kleszczowa, festyny na
rozpoczęcie lub zakończenie lata
Jaki powinien być stan otoczenia i
środowiska?
Wyremontowane zabytki, wyremontowane
drogi wraz z infrastruktura towarzyszącą,
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Budowa boisk sportowych, placu zabaw, stref
rekreacji, organizacja większej ilości zajęć
pozalekcyjnych oraz imprez kulturalnych,
szersza działalność GOK
Jakie mają być powiązania
komunikacyjne?
Częstsze połączenia komunikacyjne na terenie
gminy i z Poznaniem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie
21
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Nazwa planowanego
Cel
zadania
i przeznaczenie
Budowa placu zabaw
- powstanie strefy otwartej rekreacji
Szacowany
Koszt
realizacji
Czas realizacji
[zł]
2008 - 2009 59.000,14
Przewidywany
Możliwe źródła
dofinansowania zadań
- PROW 2007-2013, działanie:
- poprawa stanu infrastruktury społeczno – rekreacyjnej,
odnowa i rozwój wsi
- stworzenie warunków bezpiecznej zabawy i
- wkład własny (budżet gminy
wypoczynku dla dzieci w bezpiecznym miejscu
Elementy projektu:
- zestaw urządzeń zabawowych, trawnik, chodnik,
ogrodzenie, drzewa i krzewy
Budowa gminnego
kompleksu kulturalno sportowego
Wzrost dostępu do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
- promocja zdrowego trybu życia i aktywnych form
spędzania czasu wolnego
- poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno – sportowej
- poprawa stanu infrastruktury kultury
2009 - 2013
9.500.000,00
- program „Moje boisko – Orlik
2012”
- WRPO 2007-2013
- PROW 2007-2013, działanie:
odnowa i rozwój wsi
- wkład własny (budżet gminy)
2008-2012
2.970.000,00
- WRPO 2007-2013
Elementy projektu:
Budowa stadionu lekkoatletycznego z płytą boiska
piłkarskiego i trybunami, boiska ze sztuczną trawą,
kortów tenisowych, zaplecza szatniowo – sanitarnego
oraz amfiteatru do imprez plenerowych
Remont Zespołu Szkół
- poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej
- wzrost poziomu życia mieszkańców
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
- wkład własny (budżet gminy)
Elementy projektu:
Roboty budowlano –remontowe (naprawa konstrukcji
drewnianej dachu wraz z wymianą dachówki
ceramicznej, termomodernizacja, poprawa układu
funkcjonalnego i estetyki wnętrza budynków.
Przebudowa Ośrodka
Kultury
Renowacja parku
- wzrost dostępu do infrastruktury kultury
- wzrost ilości imprez kulturalnych i rekreacyjnych
- poprawa stanu infrastruktury społecznej
Elementy projektu: roboty remontowo-budowlane
(dobudowa pomieszczeń, wymiana stolarki,
termomodernizacja budynku, nowe pokrycie dachu,
wymiana instalacji)
- zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców
2008-2010
908.000,00
- PROW 2007-2013, działanie:
odnowa i rozwój wsi
- WRPO 2007-2013
- wkład własny (budżet gminy)
2009-2010
800.000,00
- PROW 2007-2013, działanie:
- poprawa warunków ochrony środowiska
odnowa
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości
i rozwój wsi
- poprawa stanu obiektów rekreacyjnych
- wkład własny (budżet gminy)
Elementy projektu:
- rekultywacja zieleni
- budowa oświetlenia
- odmulenie stawów
- budowa ścieżek spacerowych i mostków
Urządzenie terenów
- zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców
2008-2010
23
10.000,00
- PROW 2007-2013, działanie:
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
zieleni
- poprawa warunków ochrony środowiska
odnowa
i rozwój wsi
Elementy projektu:
- nasadzenie drzew
- zamontowanie ławek
Budowa ścieżki
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości
rowerowej wzdłuż
- polepszenie stanu infrastruktury turystycznej i
głównych ulic
rekreacyjnej
- wkład własny (budżet gminy)
2009-2015
382.500,00
- PROW 2007-2013, działanie:
odnowa i rozwój wsi
- wkład własny (budżet gminy)
- promocja zdrowego trybu życia i aktywnych form
spędzania czasu wolnego
2007-2013
Przebudowa, remont
341.000,00
świetlicy wiejskiej
- PROW2007-2013, działanie:
- poprawa dostępności do infrastruktury społecznej i
kulturalnej
- integracja społeczności lokalnej poprzez spotkania,
imprezy itp.
- rozwój kulturalny ludności wsi
Elementy projektu:
Roboty remontowo-budowlane (pokrycie dachu papą
termozgrzewalną, wymiana stolarki, termomodernizacja,
roboty malarskie, wymiana instalacji
Remont drogi
Kleszczewo – Poklatki
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego
- polepszenie układu komunikacyjnego w miejscowości i
gminie
odnowa i rozwój wsi
- wkład własny (budżet gminy)
2009-2013
- poprawa stanu infrastruktury drogowej
24
320 000,00
- WRPO 2007-2013
- wkład własny (budżet gminy)
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Projekt: ułożenie nowej nawierzchni (zarząd dróg
powiatowych)
Remont i budowa
- polepszenie stanu infrastruktury towarzyszącej
chodników ul.
- wzrost poziomu życia mieszkańców
Poznańska, Średzka,
Lipowa
2008-2012
10.890.000,00
2013 – 2015
2 682 000,00
- wkład własny (budżet gminy)
Elementy projektu:
Ułożenie nowej nawierzchni, uzupełnienie brakujących
odcinków (zarząd dróg powiatowych)
Utwardzenie ul.
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego
Topolowej, Piaskowej,
- polepszenie układu komunikacyjnego
Polnej
- poprawa stanu infrastruktury drogowej
Uzupełnienie
Elementy projektu:
- położenie nawierzchni bitumicznej z podbudową z
kamienia łamanego,
- odtworzenie rowów
- wzrost bezpieczeństwa drogowego i pieszych
oświetlenia rejon
- poprawa sytuacji przestrzennej miejscowości
Ul. Topolowej
- poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej
- WRPO 2007-2013
- wkład własny (budżet gminy)
2009-2012
25
135 000,00
- PROW 2007-2013, działanie:
odnowa i rozwój wsi (tylko jako
element większego projektu)
- wkład własny (budżet gminy)
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
ZADANIA W INNYCH MIEJSCOWOŚCIACH SOŁECTWA
Nazwa planowanego
Cel
Przewidywany czas
Szacowany koszt
zadania
I przeznaczenie
realizacji
realizacji [zł]
Przebudowa drogi w
- poprawa bezpieczeństwa ruchu
I etap 2008
miejscowości Lipowiec
drogowego i pieszego
Ii etap 2013
220.000,00
Możliwe źródła
dofinansowania zadań
- WRPO 2007-2013
- wkład własny (budżet
- polepszenie układu
gminy)
komunikacyjnego
- poprawa stanu infrastruktury
drogowej
Projekt:
- wykonanie podbudowy
- położenie nawierzchni asfaltowej
bitumicznej
26
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
VIII. ZARZĄDZANIE
VIII.1. WDRAŻANIE
Stworzenie
systemu
zarządzania
realizacją
Planu
ma
decydujący
wpływ
na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. System, o którym mowa to przede
wszystkim:

doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

monitorowanie realizacji celów i projektów,

zmiany i aktualizacja Planu.
Instrumenty realizacji
Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu
zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz
operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika wdrażania Planu ma swoje
odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków
budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.
Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości,
wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod względem
rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.
Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach,
to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań
wynikających z planu.
W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i gminy
jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych,
mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do
mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej.
VIII.2. MONITOROWANIE
Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu,
poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru
dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Monitoring rzeczowy
Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz
umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane skwantyfikowane,
obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:
Wskaźniki produktu
Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np.
długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które
otrzymały pomoc, itp.
Wskaźniki rezultatu
Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia Planu.
Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba
mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub
finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie
nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).
Wskaźniki oddziaływania
Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich
beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym
działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do
efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze
zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to
liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po
zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od
zakończenia realizacji projektu (oddziaływanie pośrednie).
Monitoring finansowy
Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu,
będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Wójt
Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje
Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym
raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania w %).
28
Plan Odnowy Miejscowości Kleszczewo
Sposoby oceny planu odnowy
Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego,
monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem
a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać
będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz
prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np.
nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Wójt
Gminy składa Radzie Gminy podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w
roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i
rozliczeniu inwestycji.
Informacje na temat Planu Odnowy Miejscowości Kleszczewo będą upowszechniane za
pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach.
29
Download