Zadania z fizyki teoretycznej dla III roku WZSN

advertisement
Zadania z fizyki teoretycznej
dla III roku WZSN
zestaw I
Zadanie 1.
Korzystaja̧c z równań Maxwella w postaci calkowej, równań materialowych oraz
wzoru na silȩ Lorentza, wyprowadzić jednostki w ukladzie SI dla nastȩpuja̧cych
wielkości: E, B, D, H oraz i µ.
Zadanie 2.
Korzystaja̧c z równań Maxwella i równań materialowych wyprowadzić prawo
Ohma oraz prawa Kirchoffa.
Zadanie 3.
Zakladaja̧c jednorodność i izotropowość ośrodka, wyprowadzić z calkowych równań Maxwella wzór na natȩżenie pola elektrycznego pochodza̧cego od jednorodnie
naladowanej plaszczyzny.
Zadanie 4.
Przy analogicznych zalożeniach wyprowadzić wzór na natȩżenie pola elektrycznego pochodza̧cego od nieskończenie dlugiego prostego prȩta o promieniu R, naladowanego elektrycznie ze stala̧ gȩstościa̧ ρ0 .
Zadanie 5.
Obliczyć:
a) ∇ · r
b) ∇f (r)
c) ∇ × (e3 × r) ,
gdzie r jest wektorem polożenia w przestrzeni, r = |r|, a e3 jest elementem bazy
ortonormalnej.
Zadanie 6.
Pokazać na poziomie różniczkowych równań Maxwella, że prawo zachowania
ladunku wynika z elektrycznego prawa Gaussa i uogólnionego prawa Ampere’a.
zestaw II
Zadanie 1.
Potencjaly A(r, t) i ϕ(r, t) spelniaja̧ warunek ∇ · A + µεϕ̇ = f (r, t). Jakie
równanie musi spelniać potencjal cechowania ψ, by przecechowane potencjaly A0 i
ϕ0 spelnialy warunek cechowania Lorentza?
Zadanie 2.
Sprawdzić, czy funkcja sin(k · r − ωt) może byś rozwia̧zaniem równania d’Alemberta.
Zadanie 3.
Znaleźć dlugość oraz czȩstość plaskiej fali elektromagnetycznej o wektorze falowym
k = (k1 , k2 , k3 ) = (12m−1 , 15m−1 , 16m−1 ), której prȩdkość fazowa wynosi 2·108 m/s.
Zadanie 4.
Pod jakim ka̧tem (od normalnej) pada na plaszczyznȩ, określona̧ przez równanie
2x1 − x2 + 3x3 = 12, fala plaska o wektorze falowym podanym w zad. 3?
Zadanie 5.
Pokazć, że ortogonalna transformacja bazy ortonormalnej w R3 , tzn. obrót lub
inwersja, nie zmienia postaci laplasjanu.
Zadanie 6.
Jakie równanie na pole E wynika z elektrycznego prawa Gaussa pod nieobecność
ladunków, ale w ośrodku niejednorodnym?
zestaw III
Zadanie 1.
√
Pokazać
niezmienniczość
interwa
lu
czasoprzestrzennego
τ
=
r2 − c2 t2 oraz τ 0 =
√
c2 t2 − r2 wzglȩdem transformacji zachowuja̧cej postać operatora d’Alemberta.
Zadanie 2.
Wykreślić krzywe stalego τ i τ 0 we wspólrzȩdnych czasoprzestrzennych (x1 , t).
Jak wygla̧da wykres τ = τ 0 = 0?
Zadanie 3.
Wykreślić osie x01 i t0 we wspólrzȩdnych x1 i t w przypadku; a) β > 0, b) β < 0.
Zadanie 4.
Wyprowadzić równania la̧cza̧ce wektory falowe i czȩstości fali plaskiej w dwóch
różnych ukladach odniesienia przy zalożeniu niezmienniczości fazy wzglȩdem transformacji Lorentza.
Zadanie 5.
Posluguja̧c siȩ wykresem we wspólrzȩdnych czasoprzestrzennych (x1 , t), zilustrować niezmienniczość kolejności zdarzeń powia̧zanych przyczynowo wzglȩdem transformacji Lorentza oraz możliwość zamiany kolejności niektórych zdarzeń nie powia̧zanych przyczynowo przy przejściu do odpowiedniego ukladu odniesienia.
Zadanie 6.
Korzystaja̧c z wlasności transformacyjnych czterowektorów: A0µ = αµν Aν oraz
0
tensorów 2. rzȩdu: Tµν
= αµρ ανσ Tρσ wykazać, że wielkości typu Aµ Bµ oraz Tµν Sµν ,
sa̧ niezmiennikami transformacji Lorentza, czyli skalarami.
zestaw IV
Zadanie 1.
Wychodza̧c z postaci szczególnej transformacji Lorentza, wyprowadzić wzory na
transformacjȩ Lorentza dla inercjalnych ukladów odniesienia, w których prȩdkość
ruchu wzglȩdnego wyraża siȩ odpowiednio (v, v, 0) oraz (−v, −v, 0).
Zadanie 2.
Wyprowadzić wzór na potencjal wektorowy A0 i skalarny ϕ0 w ukladzie odniesienia poruszaja̧cym siȩ z prȩdkościa̧ v wzglȩdem ukladu, w którym tylko potencjal
skalarny ϕ nie znika.
Zadanie 3.
Znaleźć natȩżenie pola elektrycznego E0 oraz indukcjȩ pola magnetycznego B0 w
ukladzie odniesienia, poruszaja̧cym siȩ z prȩdkościa̧ v wzglȩdem ukladu odniesienia,
w którym B ≡ 0. Rozważyć w szczególności przypadek jednorodnego pola E
skierowanego: a) równolegle do v, b) prostpadle do v.
Zadanie 4.
Znaleźć potencjal skalarny ϕ oraz natȩżenie pola elektrycznego E dla dwóch
identycznych ladunków punktowych q umieszczonych w punktach r1 oraz r2 . Jak
zachowuje siȩ potencjal skalarny przy bardzo dużych odleglościach od ladunków?
Zadanie 5.
Znaleźć potencjal skalarny ϕ oraz natȩżenie pola elektrycznego E dla pary ladunków punktowych: q umieszczonego w punkcie r1 oraz −q umieszczonego w r2 . Jak
zachowuje siȩ potencjal skalarny przy bardzo dużych odleglościach od ladunków?
Zadanie 6.
Znaleźć potencjal skalarny ϕ oraz natȩżenie pola elektrycznego E dla ukladu
czterech ladunków punktowych q oraz −q umieszczonych naprzemiennie w wierzcholkach kwadratu o boku a. Jak zachowuje siȩ potencjal skalarny przy bardzo
dużych odleglościach od ladunków?
Download