Gmina - Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu

advertisement
Gmina
Międzylesie
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Międzylesie
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Międzylesie
Opracował zespół:
Dr Piotr Simiczyjew
Dr Andrzej Witt
Prace pomocnicze:
Paweł Simiczyjew student Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Anna Witt studentka Politechniki Wrocławskiej
WSPÓLNOTA AKADEMICKA
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
tel. (076) 723 21 30, fax (076) 723 29 04
e-mail: [email protected]
NIP: 691-21-68-815, REGON: 390922941, KRS nr 2388, nr konta 89 1500 1504 1215 0001
8783 0000
2
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
3
Spis treści
WSTĘP ................................................................................................................. 6
1. 1. Podstawa formalna i prawna opracowania .................................................................... 6
1.2. Główne cele i uwarunkowania Programu ....................................................................... 6
1.3. Metodyka tworzenia programu ....................................................................................... 7
2.0. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KŁODZKIEGO ........................... 8
2.1. Ludność Powiatu Kłodzkiego ....................................................................................... 12
3.0. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE GMINY MIĘDZYLESIE ............... 12
3.1. Charakterystyka gminy Międzylesie. ........................................................................... 13
3.2. Historia Międzylesia ..................................................................................................... 14
3.3. Historia ziemi międzyleskiej ........................................................................................ 16
3.4. Historia wsi Gminy Międzylesie .................................................................................. 18
3.5. Międzylesie .................................................................................................................. 26
3.6. Sytuacja demograficzna Gminy Międzylesie. .............................................................. 28
3.7. Geologia i geomorfologia Gminy Międzylesie ............................................................ 31
3. 8. Warunki glebowe Gminy Międzylesie. ....................................................................... 31
3.9. Wykorzystanie przestrzeni rolniczej ............................................................................ 32
3.10. Klimat ......................................................................................................................... 32
3.11. Klimat akustyczny ...................................................................................................... 33
3.11. Środowisko przyrodnicze. .......................................................................................... 33
3.12. Użytki ekologiczne na terenie gminy ......................................................................... 36
3.13. Najcenniejsze gatunki występujące na obszarze gminy i prawne formy ochrony
przyrody ............................................................................................................................... 36
3.14. Sytuacja gospodarcza. ................................................................................................ 36
3.15. Uwarunkowania infrastrukturalne. ............................................................................. 38
3.16. Odpady w Powiecie Kłodzkim ................................................................................... 39
3.18. Gospodarka odpadami ................................................................................................ 44
3.19. Stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego Gminy Międzylesie. ........................ 48
3.20. Edukacja ekologiczna. ................................................................................................ 51
4.0. DŁUGOTERMINOWE CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W
OCHRONIE ŚRODOWISKA w gminie (do 2014 roku) ............................ 51
4.1. Ochrona powietrza atmosferycznego ........................................................................... 52
4.2. Ochrona przed hałasem ................................................................................................ 52
4.3. Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodno-ściekowa ........................................ 52
4.4. Ochrona walorów przyrodniczych i funkcji układów przyrodniczych ........................ 52
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
4
5.0. KRÓTKOTERMINOWE
CELE
I
KIERUNKI
DZIAŁAŃ
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ............................................................. 53
5.1.Definicja i zakresy ......................................................................................................... 53
5.2. Zasady zarządzania środowiskiem ............................................................................... 53
5.3. Zasada zrównoważonego rozwoju................................................................................ 54
5.4. Zasada kompleksowości ochrony środowiska .............................................................. 54
5.5. Zasada prewencji .......................................................................................................... 55
5.6. Zasada sprawcy............................................................................................................. 55
5.7. Gminny program ochrony środowiska w ustawowej strukturze programów ochrony
środowiska ........................................................................................................................... 55
5.8. Specyfika zarządzania środowiskiem na szczeblu gminy ............................................ 57
5.9. Instrumenty zarządzania środowiskiem ....................................................................... 58
5.10.Typy instrumentów według sposobu oddziaływania .................................................. 58
5.11. Instrumenty bezpośredniego oddziaływania .............................................................. 58
5.12. Instrumenty planowe .................................................................................................. 59
5.13. Instrumenty pośredniego oddziaływania .................................................................... 60
5.14. Instrumenty typu represyjnego ................................................................................... 61
5.15. Formy działania administracji publicznej................................................................... 61
5.16. Zadania organów gmin według przedmiotowych zakresów regulacji ....................... 61
5.17. Gospodarka wodna i ochrona wód /kompetencje ustalone ustawą – Prawo wodne
oraz ustawą – Prawo ochrony środowiska/ ......................................................................... 61
5.18. Ochrona powietrza /kompetencje ustalone ustawą – Prawo ochrony środowiska/ ... 63
5.19. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi /kompetencje ustalone
ustawą – Prawo ochrony środowiska/ ................................................................................. 64
5. 20. Ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach /kompetencje ustalone ustawą o
ochronie przyrody/ ............................................................................................................... 65
5. 21. Ochrona powierzchni ziemi, w tym gruntów rolnych i leśnych /kompetencje ustalone
ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ..................................................................... 66
5.22. Gospodarowanie przestrzenią /kompetencje ustalone ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym / .................................................................................... 67
5.23. Gospodarowanie odpadami /kompetencje ustalone ustawą o odpadach, ustawą o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawą o utrzymaniu porządku i czystości
w gminie/ ............................................................................................................................. 69
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
5
5.24. Rolnictwo i łowiectwo /kompetencje ustalone ustawą o ochronie roślin uprawnych i
ustawą Prawo łowieckie/ ..................................................................................................... 72
5.25. Pozostałe instrumenty ................................................................................................. 74
5.26 Środki finansowo-prawne ............................................................................................ 74
5. 27. Umowy publicznoprawne .......................................................................................... 75
5.28 Środki represyjne ......................................................................................................... 75
5. 29. Partnerstwo w zarządzaniu środowiskiem ................................................................. 76
5. 30. Zarządzanie gminnym programem ochrony środowiska........................................... 77
5. 31. Jednostka zarządzająca programem........................................................................... 77
5. 32. Ramy czasowe ........................................................................................................... 78
5. 33. Operatywna struktura celów środowiskowych .......................................................... 78
5.34. Harmonogram wdrażania gminnego programu ochrony środowiska......................... 79
5. 35. Monitoring ................................................................................................................. 79
5. 36. Finansowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska w gminie Międzylesie ..... 80
5. 37. Ocena wybranych parametrów budżetu gminy Międzylesie ..................................... 85
6.0. STRESZCZENIE PROGRAMU .............................................................. 86
7.0. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA W GMINIE MIĘDZYLESIE ............................................. 87
8.0. DŁUGOTERMINOWE CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W
GMINIE MIĘDZYLESIE ................................................................................ 89
9.0. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE .................................................................... 94
10.0. LITERATURA ......................................................................................... 94
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
6
WSTĘP
1. 1. Podstawa formalna i prawna opracowania
„Program Ochrony Środowiska dla gminy Międzylesie” został opracowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w
Legnicy” WSPÓLNOTA AKADEMICKA”, ul. Sejmowa 5A w Legnicy na zlecenie Urzędu
Gminy w Międzylesie, w oparciu o umowę z dnia 22.03.2004. roku.
Opracowanie sporządzane jest na podstawie art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r., poz. 627). Częścią Programu jest
plan gospodarki odpadami opracowany zgodnie z wymogami art.14 i 15 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz.628). Przy opracowaniu Programu
wykorzystano też „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu
regionalnym i lokalnym” Ministerstwa Środowiska z grudnia 2002 r.
Opracowanie składa się z ośmiu głównych części merytorycznych. W części pierwszej
dokonano omówienia celów i uwarunkowań tworzenia programu. W części drugiej dokonano
charakterystyki Powiatu Kłodzkiego. W części trzeciej omówiono i scharakteryzowano
Gminę Międzylesie w zakresie podstawowych jej cech. W części czwartej opisano
DŁUGOTERMINOWE CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W OCHRONIE ŚRODOWISKA
w gminie wynikające z przyjętego Planu Rozwoju Lokalnego zapisanego w załączniku do
uchwały Nr XVI/106/04 Rady Gminy Międzylesie z dnia 23.03.2004r.
Rozdział piąty omawia KRÓTKOTERMINOWE CELE I KIERUNKI
DZIAŁAŃ
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Streszczenie programu jest treścią rozdziały szóstego. W rozdziale siódmym
IDENTYFIKACJI
GŁÓWNYCH
PROBLEMÓW
dokonano
OCHRONY ŚRODOWISKA
W
GMINIE MIĘDZYLESIE
Natomiast rozdział ósmy zawiera DŁUGOTERMINOWE CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
W GMINIE MIĘDZYLESIE
1.2. Główne cele i uwarunkowania Programu
Program ochrony środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania
administracji samorządowej (w tym przypadku–gminy) w zakresie ochrony środowiska oraz
racjonalnej gospodarki jego zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
7
Dokument ten, chociaż ma charakter autonomiczny służący przede wszystkim zarządzaniu
środowiskiem w skali gminy, stanowić też powinien element realizacji polityki państwa,
województwa oraz powiatu zapisanej we właściwych dokumentach – krajowym,
wojewódzkim i powiatowym. W szczególności dotyczy to „II Polityki Ekologicznej
Państwa”, przyjętej uchwałą Sejmu i ustalający cele średniookresowe (lata 2002-2010r.) i cele
długookresowe (lata 2010-2025) w zakresie ochrony i wykorzystania środowiska z
zachowaniem zasad określonych w „Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego
rozwoju POLSKA 2025” opracowanej przez Radę Ministrów zgodnie z rezolucją Sejmu RP z
dnia 2 marca 1999r.
W polityce ekologicznej państwa ustala się cele i zadania niezbędne dla zapewnienia
bezpieczeństwa
ekologicznego
społeczeństwa
i
gospodarki
poprzez
działania
przeciwstawiające się niekorzystnym wpływom na środowisko oraz racjonalną gospodarkę
zasobami środowiska – wodą, powierzchnią ziemi, powietrzem, surowcami – w aspekcie
jakości życia człowieka oraz zachowania walorów przyrodniczych.
Drugim ważnym dokumentem uwzględnianym w Programie ochrony środowiska
gminy Międzylesie jest „Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
województwa dolnośląskiego” uchwalony w 2002r. Ze zrozumiałych względów tylko
niektóre z ustaleń obu przytoczonych powyżej dokumentów mogły być uwzględnione w
Programie gminnym. Większa część celów i kierunków działań (mających bardziej
szczegółowy charakter) dotyczy specyficznych lokalnych problemów ekologicznych, gdyż
udział gminy Międzylesie w oddziaływaniu na środowisko w skali województwa, a tym
bardziej w skali kraju, jest znikomy.
1.3. Metodyka tworzenia programu
Tok prac nad programem przedstawiał się następująco:

kwerenda materiałów i ich analiza

zebranie informacji z gminy o inwestycjach i zamiarach inwestycyjnych bezpośrednio lub
pośrednio związanych z ochroną środowiska – planów, projektów, programów

rozpoznanie (w generalnym ujęciu) struktury społeczno-gospodarczej i kondycji
ekonomicznej gminy oraz strategii rozwojowych (strategie, programy oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

ocena walorów przyrodniczych i stanu środowiska przyrodniczego wg komponentów tego
środowiska (abiotyczne i biotyczne), identyfikacja głównych źródeł zagrożeń i diagnoza
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
8
stanu poszczególnych elementów środowiska; także ocena dotychczasowych działań
proekologicznych (np. gospodarka ściekowa);

specyfikacja (w oparciu o diagnozę stanu i ocenę charakteru przestrzeni społecznogospodarczej) i hierarchia głównych problemów środowiskowych gminy, która stanowiła
podstawę do budowania Programu

ustalenie celów długofalowych (cele strategiczne)

ustalenie (w bardziej szczegółowym ujęciu) celów i kierunków działań krótkookresowych
– zadań stanowiących pierwsze przedsięwzięcia realizujące (w okresie 2004-2014 r.) cele
i kierunki długoterminowe (strategiczne).
2.0. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KŁODZKIEGO
Położenie
Powiat kłodzki leży w południowo-zachodniej części Polski, w obrębie łańcucha Sudetów.
Charakterystycznym występem, kształtem przypominającym czworokąt wcina się w obszar
Republiki Czeskiej. Ziemia Kłodzka, pokrywająca się obszarowo z powiatem kłodzkim jest
wyodrębniona fizjograficznie i funkcjonalnie z pozostałej części województwa
dolnośląskiego jako jego największy powiat o powierzchni 1 642 km2 zamieszkiwany przez
prawie 182 tys. mieszkańców i obejmujący czternaście gmin.
Powiat kłodzki otoczony jest górami stanowiącymi naturalną przegrodę. Część środkową
zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i
Górami Stołowymi, od północy Górami Sowimi i Górami Bardzkimi, od wschodu zaś
Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi. Szczytami gór po południowej,
zachodniej i wschodniej granicy powiatu przebiega granica z Republiką Czeską o długości aż
190 km. Z siedziby powiatu - Kłodzka bliżej jest do innych stolic europejskich: Pragi,
Wiednia, Berlina, Bratysławy niż do Warszawy.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
9
Zasoby naturalne
Wody powierzchniowe
Powiat prawie w całości należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza Bałtyckiego a jedynie 4%
do zlewiska Morza Czarnego i częściowo także do Morza Północnego. Dorzecze Odry tworzy
sieć rzek: Nysa Kłodzka wraz ze Ścinawką, Bystrzycą, Bystrzycą Dusznicką i Białą Lądecką.
Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, jednak jej wodne zasoby dyspozycyjne są niewielkie.
Górski spad wód zbyt szybko odprowadza wodę ku terenom niżej położonych i tylko budowa
większej ilości zbiorników retencyjnych może zapobiec klęskom powodziowym, jakie
zaistniały w latach 1997-98. Czystość wód jest niezadowalająca, tylko 20,1% klasy I, II i III.
Wody podziemne
Wody pitne. Do celów pitnych dostępna jest woda podziemna z poziomów nośnych:
ź czwartorzędowe o zasobach 3158,91 m3 /h w okolicach Barda i Kłodzka,
ź trzeciorzędowe o zasobach 4697,29 m3 /h występujące w dolinie zachodniej Nysy
Kłodzkiej, kredowe o zasobach 1755,26 m3 /h w obrębie Kłodzka, Kudowy Zdroju, Polanicy
Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej i Międzylesia, krystalicznego podłoża o zasobach 1019.17 m 3 /h
występujące w okolicach Śnieżnika i Lądka Zdroju.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
10
Wody lecznicze
Powiat kłodzki należy do największych w Polsce pod względem zasobów wód leczniczych
(jest to 25% zasobów krajowych wód mineralnych). Są to wody mineralne lub słabo
zmineralizowane (wykorzystywane do kąpieli i kuracji pitnych) typu:
szczawa wodorowęglanowa-wapniowo-magnezowa, żelaziste, radoczynne w Długopolu
Zdroju,
szczawa
wodorowęglanowo-wapniowo-sodowa,
żelazista
oraz
szczawa
wodorowęglanowowapniowo- sodowo,magnezowe, żelaziste wodowęglanowe w Dusznikach
Zdroju, szczawa wodorowęglanowo-sodowo-wapniowa, siarczkowa i arsenowa w Kudowie
Zdroju, wody hipotermalne fluorkowo-siarczkowe, radoczynne w Lądku Zdroju,
szczawa wodorowęglanowo-wapniowe w Polanicy Zdroju,
wody mineralne typu glauberskiego z zawartością jodu i bromu zalegające w Nowej Rudzie.
Zasoby wód leczniczych są tylko częściowo wykorzystane.
Gleby
W powiecie kłodzkim można wyodrębnić trzy rodzaje gleb:
gleby górskie jako gleby brunatne wyługowane, brunatne kwaśne, rzadziej bielicowe,
pochodzenia wietrzelinowego,
gleby nizinne i wyżynne: bielicowe i brunatne,
gleby dolinne do których zalicza się mady, mady górskie, gleby murszowe, glejowe i
mułowe-torfowe.
Surowce mineralne
Powiat kłodzki zasobny jest w surowce mineralne. Można wyróżnić następujące surowce:
Kamienie budowlane i drogowe w postaci: skał magmowo - głębinowych:
granodioryty położone w masywie Kłodzko - Złotostockim,
gabra i diabazu występujące w okolicach Nowej Rudy, skały magmowo - wylewne,
melafiry i porfiry występujące w Tłumaczowie, bazalty w Lądku Zdroju, skały
metamorficzne: marmury położone w Masywie Śnieżnika, gnejsy położone w okolicach
Nowej Rudy i Jugowa, amfibolity występujące w rejonie Kłodzka, serpentynity położone w
Górach Sowich. skały osadowe: piaskowce permskie występujące w Nowej Rudzie,
Radkowie i Tłumaczowie, margle zalegające w rejonie Bystrzycy i Szczytnej.
Kruszywa naturalne występujące w dolinach rzek: Nysa Kłodzka, Nysa Szalona, Ścinawka,
Bystrzyca.
Iły ceramiki budowlanej zlokalizowane w Nowej Rudzie - Słupcu.
Materiały ogniotrwałe kwarcyty występujące w Górach Bystrzyckich i Orlickich.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
11
Surowce energetyczne - węgiel kamienny jest na końcowym etapie eksploatacji w rejonie
Nowej Rudy.
Surowce rudne:

ruda aluminium w Nowej Rudzie,

ruda arsenu w Złotym Stoku,

ruda miedzi w Słupcu,

ruda uranu w Masywie Śnieżnika.
Surowce chemiczne:

fluoryt w Kletnie,

wapienne w Dusznikach Zdroju,

dwutlenek węgla odzyskiwany z wody mineralnej w Dusznikach Zdroju.
Kamienie szlachetne:

ametysty występujące w okolicach Stronia Śląskiego i Szczytnej,

agaty w okolicach Świerków.
Parki, rezerwaty, uzdrowiska,
Powiat kłodzki jest obszarem o wyjątkowych walorach przyrodniczych, obejmujący parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, uzdrowiska. Można wyróżnić szczególne obszary górskie:
Obszar Gór Sowich i Bardzkich ñ o randze krajowej, którego południowa część znajduje
się w obrębie powiatu kłodzkiego. Jest tam park krajobrazowy.
Obszar Gór Stołowych ñ o randze międzynarodowej. W powiecie kłodzkim znajduje się jego
południowa część wraz z najwyższym szczytem Szczeliniec. W obszarze Gór Stołowych
znajduje się park narodowy i dwa rezerwaty.
Obszar Gór Bystrzyckich i Orlickich ñ o randze krajowej leżący w południowo- zachodniej
części powiatu wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Znajduje się tam jeden rezerwat.
Projektowane jest utworzenie parku krajobrazowego. Teren obejmuje dwa pasma górskie i
jeden rezerwat.
Obszar Masywu Śnieżnika Gór Bialskich i Złotych ñ o randze międzynarodowej, południowo
wschodniej części Powiatu Kłodzkiego, wzdłuż granicy z Czechami.
W jego obrębie znajduje się park krajobrazowy i pięć rezerwatów. Najwyższym szczytem jest
Śnieżnik (1425 m n.p.m.)
W powiecie są szczególne obszary dolinne, jak: Kotlina Kłodzka, Obniżenie Noworudzkie
będące obszarem unikatowej, niezniszczonej przez cywilizacje naturalnego i chronionego
krajobrazu łączącego wyżej wymienione obszary górskie.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
12
Rezerwaty przyrody na terenie powiatu:
Park Narodowy Gór Stołowych,
Torfowisko pod Zieleńcem,
Jaskinia Niedźwiedzia,
Puszcza Śnieżnej Białki,
Nowa Morawa,
Śnieżnik Kłodzki.
2.1. Ludność Powiatu Kłodzkiego
Rządowe prognozy demograficzne na najbliższe lata przewidują:
spadek liczby dzieci, spadek liczby młodzieży w wieku 16-18 lat (z 9,5 tys. w 1999 r. do 5,6
tys. w roku 2030r.), znaczny spadek liczby młodzieży w wieku 19-24 lata
(z 17,4 tys. w 1999 r. do 9,9 tys. w 2030 r.), znaczny spadek populacji w wieku 18-44 lat (z
71,8 tys. w 1999 r. do 47,8 tys. w 2030 r.), niewielki wzrost populacji w wieku 45-59/64 lat
(z 38,5 tys. w 1999 r. do 44,4 tys. w 2030 r.), wzrost do 2005 roku a następnie spadek
populacji w wieku 18-59/64 lat (z 110,2 tys. w 1999 r. do 92,2 tys. w 2030r.),
duży przyrost ludności wieku poprodukcyjnym 60/65 lat i więcej (z 28,5 tys. w 1999 r. do
43,0 tys. w 2030 r.).
Liczba ludności w powiecie kłodzkim spadnie do 162,9 tys. w 2030 roku.
Dane z Urzędu Statystycznego Ludność woj. dolnośląskiego w perspektywie 2030 r
3.0. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE GMINY MIĘDZYLESIE
Gmina Międzylesie położona jest w południowej części kotliny kłodzkiej.
Położenie gminy wyznaczają współrzędne geograficzne :
50o05’
50o15’ - szerokości geograficznej północnej,
16o32’
16o40’ długości geograficznej wschodniej.
Gmina Międzylesie położona w otulinach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, obejmuje
południowy kraniec Ziemi Kłodzkiej. Wiodącą funkcją Gminy jest rolnictwo i rekreacja
związana z atrakcyjnymi terenami górskimi (Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika).
Powierzchnia gminy -189 km2 (18.926 ha) z tego: 32,2%lasy, 27,9% użytki rolne, 33,1%
grunty orne i pozostałe 6,8%. Gmina składa się z 21 wsi (Dolnik, Pisary, Potoczek, Jodłów,
Szklarnia, Goworów, Michałowice, Gajnik, Roztoki, Domaszków, Jaworek, Nowa Wieś,
Długopole Górne, Różanka, Gniewoszów, Niemojów, Lesica, Kamieńczyk, Smreczyna,
Boboszów, Nagodzice) i miasta Międzylesia, mieszkańców 8.381. Funkcjonujące zakłady to:
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
13
Instytut Elektrotechniki ZDEEL w Międzylesiu, Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w
Domaszkowie, małe zakłady przerobu drewna. Dominuje drobna wytwórczość w zakresie
przetwórstwa spożywczego. Dobrze rozwinięta sieć drobnego handlu i usług.
Zasoby
naturalne: wapienie krystaliczne, piaskowce, margle, gnejsy, drewno. Na terenie Gminy
występuje gleba III,IV,V klasy, główne uprawy: zboże, rośliny okopowe, trawy nasienne,
rośliny przemysłowe-len, rzepak, gryka, hodowla: bydło mleczne, i opasowe a jako kierunek
uzupełniający trzoda chlewna. Funkcjonuje komunikacja autobusowa przelotowa i kolejowa,
2 przejścia graniczne: kolejowe w Międzylesiu i drogowe w Boboszowie. Przez Gminę
prowadzi trasa międzynarodowa Nr 381 w kierunku granicy państwa i przejścia granicznego
w Boboszowie.
3.1. Charakterystyka gminy MIĘDZYLESIE.
Gmina Międzylesie ma charakter rolniczy i rekreacyjny związany z atrakcyjnymi terenami
górskimi (Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika). Powierzchnia gminy -189 km2 (18.926 ha) z
tego: 32,2%lasy, 27,9% użytki rolne, 33,1% grunty orne i pozostałe 6,8%. Gmina składa się z
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
14
21 wsi (Dolnik, Pisary, Potoczek, Jodłów, Szklarnia, Goworów, Michałowice, Gajnik,
Roztoki, Domaszków, Jaworek, Nowa Wieś, Długopole Górne, Różanka, Gniewoszów,
Niemojów, Lesica, Kamieńczyk, Smreczyna, Boboszów, Nagodzice) i miasta Międzylesia,
mieszkańców 8.381. Funkcjonujące zakłady to: Instytut Elektrotechniki ZDEEL w
Międzylesiu, Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Domaszkowie, małe zakłady
przerobu drewna. Dominuje drobna wytwórczość w zakresie przetwórstwa spożywczego.
Dobrze rozwinięta sieć drobnego handlu i usług. Zasoby naturalne: wapienie krystaliczne,
piaskowce, margle, gnejsy, drewno. Na terenie Gminy występuje gleba III,IV,V klasy,
główne uprawy: zboże, rośliny okopowe, trawy nasienne, rośliny przemysłowe-len, rzepak,
gryka, hodowla: bydło mleczne, i opasowe a jako kierunek uzupełniający trzoda chlewna.
Funkcjonuje komunikacja autobusowa przelotowa i kolejowa, 2 przejścia graniczne: kolejowe
w Międzylesiu i drogowe w Boboszowie. Przez Gminę prowadzi trasa międzynarodowa Nr
381 w kierunku granicy państwa i przejścia granicznego w Boboszowie.
3.2. Historia Międzylesia
Na Przełomie I i II w. n.e. przez Przełęcz Międzyleską wiódł słynny bursztynowy szlak
Rzymskich kupców . W VIII wieku na tym terenie zaczęły pojawiać się małe obronne gródki
, i tak jako podgrodzie warownego gródka strzegącego drogi handlowej powstało miasto
Międzylesie . Osadę przy szlaku z Moraw do Polski założyli prawdopodobnie Ślężanie na
przełomie X/XI w. W 1294 r. Wacław II Przemyślida , król czeski i polski , przekazał osadę
wraz z pobliskim zamkiem Szczerba i dobrami cystersom kamienieckim , którzy rozpoczęli
kolonizację okolicy , zakładając wsie: Pisary , Boboszów i Szklarnię . W 1315 r. wraz z
dobrami, osadę przejął Otto Gloubos (Głębosz) z Miśni ; zakładając siedzibę swego rodu ,
zbudował duży zamek , w tym okresie wybudowano także hutę żelaza i szkła .
Po połączeniu osady słowiańskiej z osadą kolonizacyjną w XIII w. nastąpił rozwój
miejscowości , a na początku XIV w. uzyskała prawa miejskie .W 1428 r. miasto zostało
prawie całkowicie zniszczone przez husytów . W 1472 r. Henryk Podiebradowicz przekazał
dobra międzyleskie , które były w posiadaniu kilku szlachciców czeskich , Baltazarowi z
Wilkanowa , a w 1479 r. Jerzemu von Bischofshein i jego potomkom . Cesarz Ferdynand w
1562 r. zatwierdził herb miasta w nowej wersji . W 1564 r. dobra międzyleskie odziedziczyli
bracia Michał i Dawid von Tschirnhaus z Bolkowa , wprowadzając pierwszych pastorów ,
ożywiając gospodarkę , zakładając i odbudowując okoliczne wsie: Kamieńczyk , Potoczek ,
Jodłów , Pisary , Graniczną . W 1600 r. Umarł Dawid , Michał zaś został w Międzylesiu , a
po śmierci jego synowie podzielili między siebie dobra międzyleskie. W 1622 r. jeden z
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
15
synów Dawida , Henryk , stracił dobra w wyniku opowiedzenia się za Fryderykiem V .
Tschirnhausowie przebywając u siebie w Saksonii , sprzedali w roku 1652 całość dóbr
międzyleskich za 120 tys. guldenów hrabiemu Michałowi von Althann , właścicielowi
pobliskich Kralik (Czechy) . W okresie wojny trzydziestoletniej w 1643 r. miasto zostało
spalone , ocalało jedynie 10 domów . Po wonie 30-letniej nastąpił wzrost zamożności miasta i
jego rozwój , dzięki zapleczu okolicznych wsi i położeniu przy trakcie morawskim , który do
XVII w. wiódł przez Sikornik . Do pomyślnego rozwoju miasta przyczynił się również
rozkwit tkactwa lnianego . Hrabia Michał von Althann po roku 1684 rozbudował i
przebudował zamek w Międzylesiu oraz pałac w Wilkanowie . W 1689 r. nad Międzylesiem
miało miejsce wielkie oberwanie chmury , Nysa wylała , powodując duże szkody. W okresie
wojny Śląskiej (1744 r.) miasto przechodzi z rąk do rąk , ale największe straty ponosi podczas
III wojny Śląskiej (1756-63 r.). W 1778 r. ponownie wkraczają do miasta Austriacy ,
wyrządzając duże szkody . Na polach k. Boboszowa dochodzi do potyczki Austriaków z
regimentem pruskim - Austriacy oddają się do niewoli. W okresie wojen napoleońskich
(1807-1713) w mieście kwaterują oddziały wojskowe różnych armii. Althannowie stają się
lojalni wobec Prusaków , Przyjmując wizyty członków domu królewskiego. Po 1807 r. miasto
przeżywa złoty okres rozwoju , nabiera znaczenia firma handlowo-tkacka , dla której pracuje
okolica.W 1827 r. wielka powódź niszczy 100 domów , ginie 61 osób . W 1829 r. w wyniku
pożaru ulega zniszczeniu 5 domów . W 1846 r. powstaje szkoła , w 1889 r. drugi szpital
(pierwszy w XV w.) , w 1877 r. zostaje doprowadzona linia kolejowa z Bystrzycy , pod
koniec XIX w. powstaje siedziba głównej komory celnej w hrabstwie kłodzkim , w 1885
doprowadzona zostaje drewnianymi rurami woda z okolicy , w 1890 r. otwarto urząd
pocztowy , miasto posiadało również tartak, siedem wytwórni tabaki , fabrykę betonów ,
dachówek i firanek , które to obiekty podczas II wojny światowej zostały zniszczone, pod
koniec XIX w . miasto liczyło 3015 mieszkańców.
Z Międzylesiem związanych jest kilka nazwisk osób , znanych także poza granicami miasta ,
mieszkał tutaj Joseph Andreas Pausewang (urodzony w 1908 r. w Boboszowie , zm. w 1955
r. w RFN) -malarz karykaturzysta , pisarz , twórca fresków w kościołach włoskich (Neapol ,
Coserta) . W 1867 r. urodził się Franciszek Ksawery Pietsch (zm. w 1940 r. w Różance) ,
który był propagatorem rolnictwa postępowego na tym terenie . W 1760 r. urodził się Franz
Schönig i tu zm. w 1828 r. - ludowy poeta piszący w dialekcie kłodzkim . Tutaj też żył w
latach 1875-1939 August Walzel - wydawca wielu kalendarzy i książek regionalnych.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
16
3.3. Historia ziemi międzyleskiej
Osadę przy szlaku z Moraw do Polski założyli prawdopodobnie Ślężanie na przełomie Xl w.,
jako podgrodzie starszego grodu. W 1294 r. Wacław II Przemyślida, król czeski i polski,
przekazał osadę wraz z dobrami cystersom kamienieckim, którzy rozpoczęli kolonizację
okolicy, zakładając wsie: Pisary, Boboszów i Szklarnię.
W 1315 r, wraz z dobrami, osadę przejął Otto Gloubos (Głębosz) z Miśni; zakładając siedzibę
swego rodu, zbudował duży zamek. Po połączeniu osady słowiańskiej z osadą kolonizacyjną
w XIIIw. nastąpił rozwój miejscowości, a na początku XIV w. uzyskała prawa miejskie. W
1428 r. miasto zostało prawie całkowicie zniszczone przez husytów. W 1472 r. Henryk
Podiebradowicz przekazał dobra międzyleskie, które były w posiadaniu kilku szlachciców
czeskich, Baltazarowi z Wilkanowa, a w 1479 r. Jerzemu von Bischofshein i jego potomkom.
Cesarz Ferdynand w 1562 r. zatwierdził herb miasta w nowej wersji. W 1564 r. dobra
międzyleskie odziedziczyli bracia Michał i Dawid von Tschirnhaus z Bolkowa,
wprowadzając pierwszych pastorów, ożywiając gospodarkę, zakładając i odbudowując
okoliczne wsie: Kamieńczyk, Potoczek, Jodłów, Pisary, Graniczną. W 1600 r umarł Dawid,
Michał zaś został w Międzylesiu, a po śmierci jego synowie podzielili między siebie dobra
międzyleskie.
W 1622 r. jeden z synów Dawida, Henryk, stracił dobra w wyniku opowiedzenia się za
Fryderykiem V. Tschirnhausowie przebywając u siebie w Saksonii, sprzedali w roku 1652
całość dóbr międzyleskich za 120 tys. guldenów hr Michałowi von Althann, właścicielowi
pobliskich Kralik (Czechy). W okresie wojny trzydziestoletniej w 1643 r, miasto zostało
spalone, ocalało jedynie 10 domów. Po wojnie trzydziestoletniej nastąpił wzrost zamożności
miasta i jego rozwój, dzięki zapleczu okolicznych wsi i położeniu przy trakcie morawskim,
który do XVII w. wiódł przez Sikornik. Do pomyślnego rozwoju miasta przyczynił się
również rozkwit tkactwa lnianego. Hrabia Michał von Althann po roku 1684 rozbudował i
przebudował zamek w Międzylesiu oraz pałac w Wilkanowie.
W 1689 r. nad Międzylesiem miało miejsce wielkie oberwanie chmury. Nysa wylała,
powodując duże szkody. W okresie II wojny śląskiej (1744 r.) miasto przechodzi z rąk do rąk,
ale największe straty ponosi podczas III wojny śląskiej (1756 -63 r.). W 1778 r. ponownie
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
17
wkraczają do miasta Austriacy, wyrządzając duże szkody. Na polach k. Boboszowa dochodzi
do potyczki Austriaków z regimentem pruskim - Austriacy oddają się do niewoli.
W okresie wojen napoleońskich (1807 -1813 r.) w mieście kwaterują oddziały wojskowe
różnych armii. Althannowie stają się lojalni wobec Prusaków, przyjmując wizyty członków
domu królewskiego. Po 1807 r. miasto przeżywa złoty okres rozwoju, nabiera znaczenia
firma handlowo-tkacka, dla której pracuje okolica. W 1827 r. powódź niszczy 100 domów,
ginie 61 osób. W 1829 r. w wyniku pożaru ulega zniszczeniu 5 domów.
W 1846 r. powstaje szkoła, w 1889 r. drugi szpital (pierwszy, w XV w.). W 1877 r. zostaje
doprowadzona linia kolejowa z Bystrzycy Pod koniec XIX w. powstaje siedziba głównej
komory celnej w hrabstwie kłodzkim. W 1885 r. doprowadzona zostaje drewnianymi rurami
woda z okolicy. W 1890 r. otwarto urząd pocztowy. Pod koniec X miasto liczyło 3015
mieszkańców. Z Międzylesiem związanych jest kilka nazwisk osób, znanych tak że poza
granicami miasta. Mieszkał tutaj Joseph Andreas Pausewang urodzony w 1908 r. w
Boboszowie, zm. w 1955 r. w RFN) - malarz karykaturzysta, pisarz, twórca fresków w
kościołach włoskich (Neapol, Coserta) W 1867 r. urodził się Franciszek Ksawery Pietsch
(zm. w 1940. w Różance), który był propagatorem rolnictwa postępowego na tym terenie W
1760 r. urodził się Franz Schonig i tu zm. w 1828 r. - ludowy poeta piszący w dialekcie
kłodzkim. Tutaj też żył w latach 1875-1939 August Walzel, wydawca wielu kalendarzy i
książek regionalnych. Obecnie Międzylesie stanowi ośrodek przemysłowo-usługowy regionu.
W 1963 r. powstał tutaj Zakład Doświadczalny Instytutu Elektrotechniki w Warszawie,
produkujący różnorodne elementy elektroizolacyjne na bazie żywic epoksydowych i innych,
zbrojonych włóknem szklanym (zatrudnia 120 osób) Do 1992 r. funkcjonowały w mieście
Zakłady Tkanin Technicznych, wydział produkcyjny należący do ZTT w Pieszycach. Miasto
dzięki wspaniałemu położeniu wśród gór, czeka na swą turystyczną szansę.
Obecnie mieszka w Międzylesiu ok. 2900 mieszkańców.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
18
3.4. Historia wsi Gminy Międzylesie
Boboszów (480 -520 m npm)
Wieś łańcuchowa położona wzdłuż górnego biegu Nysy Kłodzkiej ;Stara osada powstała na
szlaku handlowym ,prowadzącym z Morawy nad Bałtyk przez Przełęcz Międzyleską. Teren
ten w 1294 roku król czeski Wacław II darował wraz z Międzylesiem cystersom z Kamieńca
Ząbkowickiego. W latach 1315-1318 cały ten rejon nabyli od cystersów von Gloubosowie z
Miśni. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1358 roku.W czasie wojen husyckich (1428r.)
wieś zostaje całkowicie zniszczona , przez 100 lat stała opuszczona. W II połowie XVI w.
ponownie zostaje zasiedlona za sprawą braci Michała i Dawida von Tschirnhausów. W 1653r.
Boboszów wraz z dobrami międzyleskimi nabywa magnat austriacki hrabia von Althann ,w
posiadaniu rodziny wieś pozostaje aż do 1945r. Znajduje się tutaj drogowe przejście
graniczne , Urząd Celny , strażnica Straży Granicznej. Kościół św. Anny z końca XVIII w.
zachował cechy baroku , z ołtarzem głównym z 1730 roku , obrazem św. Anny Samotrzeciej
z drugiej połowy XVII w. Przez wieś prowadzi droga z Międzylesia na Przełęcz Międzyleską
(534m.) oraz przebiega szlak turystyczny żółty z Międzylesia na Przełęcz Międzyleską
Dolnik 455 – 500 m npm
Niewielka wieś łańcuchowa nad potokiem Polna . Jest to jedna z najstarszych wsi w tym
rejonie , powstała w okresie przedlokacyjnym , jako osada związana z Międzylesiem . W
okresie wojen husyckich zniszczona , ponownie założona w 1533 r. W 1538 r. właścicielem
wsi zostaje von Tschirnhaus , a od roku 1653 hrabia von Althann. W XIX w. Dolnik był
średniej wielkości wsią o charakterze rolniczym .Od wielu lat sytuacja ludnościowa
ustabilizowała się , dalej jest wsią rolniczą bez zaplecza usługowo - handlowego , przez wieś
biegnie droga z Międzylesia do Jodłowa
Damaszków 400 – 480 m npm
Duża wieś łańcuchowa nad Domaszkowskim Potokiem , położona w rowie Górnej Nysy .
Wymieniana w 1254 r. w 1337 r. należała do dóbr śnielińskich , po wojnach husyckich
przeszła w ręce królewskie (XV-XVII w.) w roku 1684 zostaje sprzedana Althannom , w
1939 r. wieś liczyła 1254 mieszkańców , obecnie jest dużą wsią rolniczo-przemysłową .W
centrum wsi znajduje się kościół parafialny św. Mikołaja z 1563 r. rozbudowany w latach
1682-1683 . Wewnątrz kościoła nawa o płaskim suficie , balkony z boków łączące się z
chórem organowym . Obrazy J. Wehsego i H. Richtera . , wyposażenie barokowe z kamienną
chrzcielnicą z 1464 r. ołtarz główny z 1776 r. ambona z 1765 r. droga krzyżowa - dzieło M
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
19
Klahra , obok kościoła murowana kaplica z 1750 r. . We wsi sporo drewnianych i
murowanych domów z początku XIX w.
Długopole Górne 400 – 450 m npm
Duża wieś położona na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej . Prawdopodobnie powstała w XVIII
w. wymieniona w 1346r. W XIV-XV w. we wsi funkcjonowały dwie huty szkła . Wieś
wchodziła w skład dóbr śnielińskich . W 1684 roku zostaje wykupiona przez M. Althanna .
Obecnie jest typową wsią rolniczą , otoczoną użytkami rolnymi. We wsi znajduje się zaplecze
handlowo-usługowe . Renesansowy kościół św. Piotra i Pawła powstał w 1595 r. w miejsce
drewnianego z 1384 r. Jednonawowe wnętrze z balkonem połączonym z chórem organowym ,
chrzcielnica pochodzi z początku XVII w. ołtarz główny z obrazem patronów z XVIII/XIX w.
Przez wieś przebiega droga z Bystrzycy Kłodzkiej do Domaszkowa i Różanki
Gajnik 450 – 475 m npm
Mała wieś położona u podnóża Masywu Śnieżnika , jest otoczona użytkami rolnymi , co
nadaje jej charakter typowo rolniczy . Gajnik należy do parafii Roztoki i nie posiada kościoła
. We wsi zachowało się sporo budynków mieszkalnych , gospodarczych z przełomu XIX/XX
w. Początki swego istnienia wieś bierze w XIV w. Związana była przez dłuższy czas z
dobrami międzyleskimi , należąc kolejno do jego właścicieli , przez krótki czas należała do
państwa Śnielińskiego , a po jego upadku nadal do Międzylesia.
Gniewoszów 600 – 800 m n pm
Malowniczo położona wieś łańcuchowa w dolinie Głowni , otoczenie stanowią głównie łąki ,
pastwiska oraz lasy regla dolnego . Wieś zachowała czysto rolniczy charakter, z rolnictwa
żyje tu około 60% ludności , reszta pracuje w pobliskich miastach . Powstała prawdopodobnie
na początku XIII w. jako osada związana z zamkiem Szczerba . Po podziale dóbr
międzyleskich w 1358 r. należała do państwa Śnielińskiego , a po jego upadku stanowiła
własność Wandlerów . Podział wsi na dwie części : sołecką i kameralną utrzymywał się
bardzo długo , w 1747 r. właścicielem Gniewoszowa był hrabia von Althann , następuje
wówczas rozwój wsi , zwiększa się liczba mieszkańców - w tym kmieci , zagrodników i
chałupników. Mieszkańcy trudnili się tkactwem chałupniczym . W 1825 r. wieś staje się
własnością hrabiego von Magnisa , powiększa się o wapiennik , olejarnię , szpital , dwa
młyny wodne , kilka warsztatów rzemieślniczych oraz zostaje przyłączony do niej przysiółek
Szczerba u stóp zamku . W drugiej połowie XIX w. Gniewoszów jest ośrodkiem tkactwa
chałupniczego , duże znaczenie odgrywa turystyka , powstaje gospoda z pokojami
noclegowymi , jest to punkt wypadowy na Jedlnik , Czerniec , Solną Jamę , Zamek Szczerba .
Na początku XX w. staje się wsią letniskową , która po 1945 r. traci rangę letniska i pozostaje
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
20
miejscowością typowo rolniczą , zachodzi również proces wyludniania wsi , który trwa do
dziś . Kościół filialny św. Michała Archanioła z 1620 r. przebudowany w 1693 r. w stylu
barokowo-rokokowym , ołtarz główny z 1787 r. renesansowa kamienna chrzcielnica z XVII
w. , ambona i rzeźby drewniane z drugiej połowy XVIII w. , organy z początku XIX w. Sporo
interesującego budownictwa mieszkalnego i gospodarczego z XIX w. Przez wieś biegnie
Droga tak zwana autostrada sudecka lub trasa Gaeringa z Międzylesia do Kudowy Zdroju ,
bardzo malownicza z kilkoma tarasami widokowymi
Goworow 460 – 600 m npm
Znaczna wieś łańcuchowa położona u podnóża Masywu Śnieżnika nad potokiem
Goworówka. Najbliższe otoczenie wsi stanowią rozległe użytki rolne o dobrych glebach.
Goworów należy do miejscowości rolniczo-letniskowych. W latach 70. były tutaj 84
gospodarstwa rolne. Goworów był wymieniony w 1350 r., przez cały czas swego istnienia
związany z Międzylesiem, należąc kolejno do jego właścicieli. W 1358 r. znalazł się w
składzie państewka śnielińskiego, a po jego upadku nadal w dobrach międzyleskich. W 1631
roku duża powódź zniszczyła część wsi. która szybko się odbudowała. W 1653 r. staje się
własnością hr. von Althanna, w tym samym roku powstaje wolne sołectwo. Od roku 1765
Goworów podzielony był na dwie części, należące do hr. von Althanna i 22 chałupni
Althanna. Mieszkało w nim 22 kmieci , 33 zagrodników i 22 chałupników. Należał do
największych wsi w całych dobrach międzyleskich. W 1785 r. J. K. Ludwig, mieszczanin z
Międzylesia, nabywa wolne sołectwo, zapoczątkowuje złoty okres w dziejach wsi, buduje
dużą tkalnię napędzaną wodą i magazyny. Wyroby tkackie wysyłane są do Hiszpanii i
Ameryki Pn. W każdym domu znajdował się warsztat tkacki i dlatego wieś stała się centrum
okolicznego tkactwa. Część dworska pozostaje w posiadaniu hr. von Althanna. W okresie
wojen napoleońskich następuje upadek wsi. W 1827 r. na skutek trzęsienia ziemi 16 osób
ucierpiało, 13 budynków uległo częściowemu zniszczeniu. W drugiej poławie XIX w.
Goworów staje się znanym letniskiem, powstają gospody, a turyści udają się na Pątnik (punkt
widokowy), na którym był krzyż i altana. Przez wieś prowadził uczęszczany szlak na
Goworek i śnieżnik Kłodzki. Po 1945 r. miejscowość zostaje zasiedlona przez grupę
repatriantów, a dobre warunki dla rozwoju rolnictwa przyczyniły się do tego. że nie nastąpił
proces jej wyludnienia. Po wojnie istniała tutaj papiernia i kamieniołom gnejsów. Kościół
filialny św, Piotra i Pawła wzmiankowany w 1360 r,. w 1560 r, na jego miejscu zbudowano
drewniany, by w 1589 roku zastąpić go murowanym. Przebudowany w 1711 r, Jest to
budowla jednonawowa wydzielonym prezbiterium, Wewnątrz kamienna chrzcielnica z XVIII
w,. Ołtarz główny z obrazem patronów. ambona z 1720 r., barokowe rzeźby drewniane z
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
21
XVIII w.. prospekt organowy z XIX w, We wsi znajdują się również dwór z 1785 r, - radcy
Ludwiga. W 1905 roku przejęty przez Althannów , W 1930 r. działała w nim szkoła policji. a
po 1945 r. Dom leczniczo-wpoczynkowy ZNP. następnie prewentorium dziecięce, Obecnie
dwór znajduje się w remoncie. Goworów stanowi największy wiejski zespół zabytkowy ,
murowany , o cechach charakterystycznych dla pogranicza czesko-śląskiego w otoczeniu
Masywu śnieinika, . Przez wieś biegnie droga z Roztok do Międzylesia oraz odchodzą drogi
lokalne do Nowej Wsi i Jodłowa. Goworów posiada zaplecze handlowo-usługowe
Jaworek 490 – 590 m npm
Wieś łańcuchowa położona u zachodniego podnóża Masywu Śnieąnika . Otoczenie wsi
stanowią rozległe użytki rolne . Jaworek jest miejscowością rolniczo-letniskową .
Wspomniany w 1361 r. jako część lenna międzyleskiego . W 1592 r. zostaje kupiony przez
miasto Bystrzyca , by po krótkim czasie przejść w ręce prywatne . W XVI w. powstaje
przysiółek Jaworek Górny . Podczas wojny 30-letniej w 1621 r. część mieszkańców buntuje
się przeciw tępieniu reformacji przez wojska saskie . W 1840 r. wieś liczyła 102 domy , była
znacznym ośrodkiem tkactwa chałupniczego . W połowie XIX w. staje się popularnym
ośrodkiem letniskowym , wynajmowane są kwatery prywatne , działają przewodnicy
oprowadzający po okolicach . Po 1945 r. Jaworek staje się wsią rolniczą . Kościół parafialny
św. Barbary wzniesiony w 1791 r. jako kościół cmentarny , otoczony murem . Wyposażenie
wnętrza pochodzi z XVII-XIX w. , ołtarz główny z obrazem św. Barbary , figura św. Rocha i
św. Franciszka , drewniana ambona z drugiej połowy XVIII w. We wsi sporo budynków
mieszkalnych i gospodarczych z drugiej połowy XIX w. Jaworek położony jest na uboczu od
głównych dróg komunikacyjnych
Jodłów 680 – 810 m npm
Wieś położona nad potokiem Jodłówka , jest jedną z najwyżej położonych na Ziemi
Kłodzkiej . Początki wsi nie są zupełnie jasne . Prawdopodobnie powstała w 1414 r. po
wykarczowaniu lasu na stokach Puchacza i Trójmorskiego Wierchu . W 1572 r. bracia Dawid
i Michał Tschirnhausowie lokowali tutaj osadę. Od 1653 r. wieś należy do Althannów. W
połowie XVIII w. otrzymuje szkołę. W połowie XIX w. mieszkało tutaj 150 tkaczy. W 1 827
r. było silne trzęsienie ziemi, które zniszczyło młyn i olejarnię. Kościół barokowy św. Jana
Chrzciciela z 1756 r., ołtarz główny pochodzi z końca XVIII w. We wsi zachowało się kilka
przydrożnych kapliczek z XIX w. oraz znajdują się tutaj ośrodki wczasowo-kolonijne
(obecnie nieczynne). Przez wieś prowadzi szlak niebieski z Międzylesia na Halę pod
Śnieżnikiem oraz droga, biegnąca z Międzylesia do Goworowa
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
22
Kamieńczyk 500 – 680 m npm
Wieś położona nad potokiem Kamionka, założona w 1564 r. przez braci Dawida i Michała
Tschirnhausów. Pod koniec XIX w. liczyła ponad 500 mieszkańców, później z biegiem czasu
zaczęła się wyludniać, a dzisiaj mieszka tu 100 osób. We wsi znajduje się kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskiego z końca XVIIl w. oraz jeden z czterech kościółków
drewnianych na Ziemi Kłodzkiej. Wzniesiony w 1710 r jako kościół pogrzebowy cmentarzu,
obecnie filialny pod wezwaniem św. Michała. Budowla w całości drewniana, nakryta
dwuspadowym dachem gontowym z wysoką wieżą, zakończoną cebulastym hełmem.
Wewnątrz ołtarz główny z ok. 1720 r. kupiony wraz z amboną w 1740 r. z kościoła w
Lichkove (Czechy). Prezbiterium oddzielone od nawy jedynie belką tęczową, zakończone
trójbocznie. Polichromia empor i chóru przedstawia motyw wazonów kwiatowych o cechach
ludowych. Rzeźba ludowa św. Anny Samo trzeciej z poł. XVIIl w., ludowa Madonna
(Czestmaka) z pierwszej połowy XIX w. Drewniany świecznik z Madonną w glorii, otoczoną
przez putta trzymające lichtarze. Przez wieś przebiega obecnie szlak czerwony z Międzylesia
PKP do szlaku zielonego, biegnącego wzdłuż granicy państwa
Lesica 580 – 620 m npm
Wieś łańcuchowa leżąca przy granicy państwa nad małym dopływem Dzikiej Orlicy.
Powstała w wyniku granicznych sporów panów kłodzkich i czeskich w XVI w. W XIX w.
ośrodek tkactwa chałupniczego oraz ośrodek ruchu turystycznego ze względu na walory
pobliskiego przełomu Dzikiej Orlicy (Zemska Brama - Czechy). We wsi kościółek św.
Marcina z 1706 r. Ołtarz główny z drugiej połowy XVIII W. z obrazem patrona Chrzcielnica
z piaskowca z XVl w przykryta drewnianą pokrywą Dwupiętrowy chór organowy z XIX w
Obok kościoła kilka figur powstałych w tzw. warsztacie lesickim. Na terenie wsi ruiny
wolnego sołectwa z XVII w kamienna Trójca św z XVIII w. Obecnie wieś ma charakter
typowo rolniczy, Przez wieś prowadzi szlak graniczny zielony z Niemojowa na Śnieżnik
Kłodzki oraz biegnie asfaltowa droga z Międzylesia do Niebojowa
Michałowie 450 m npm
Mała wieś leżąca u podnóża Masywu Śnieżnika, otoczona rozległymi użytkami rolnymi
Należy do parafii Roztoki i nie posiada kościoła Wzdłuż wsi biegnie droga z Roztok do
Goworowa i Międzylesia
Nagodzice 400 – 430 m npm
Niewielka wieś położona nad Nysą Kłodzką, na uboczu głównych dróg komunikacyjnych.
Założona w XIV w. W XVIl w. w okolicy prowadzono roboty górnicze związane z
występowaniem rudy żelaza w pobliżu Różanki We wsi zachowały się stare chaty z końca
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
23
XVIII w. i początku XIX w Wieś o charakterzc rolniczym, prawie całkowicie pozbawiona
zaplecza handlowego. Obok biegnie droga asfaltowa z Bystrzycy Kłodzkiej do Międzylesia i
z Międzylesia do Różanki. po której prowadzi szlak niebieski z Międzylesia na Przełęcz
Spalona (811 m)
Niemowów 550 – 610 m npm
Malowniczo położona wieś w Dolinie Dzikiej Orlicy na granicy z Czechami, otoczona
głównie łąkami i pastwiskami . Jest wsią rolniczą , wyludniającą się ze względu na trudne
warunki klimatyczne. Tereny, na których powstał Niemojów, należały do państwa
śnielińskiego. Wieą powstała w 1570 r wyniku sporów granicznych jako strażnica - dwór
myśliwski. W 1596 r założono wolne sołectwo W 1651 r. w wyniku eksploatacji rudy
hematytu, powstaje kuźnica . W czasie wojny 30-letniej zostaje częściowo zniszczona. W
1747 r. właścicielem wsi zostaje hr. von Althann i od tej pory staje się jedną z większych w
Górach Bystrzyckich ,posiada folwark , młyn wodny , bielnik . W 1840 r. właścicielką wsi
zostaje ks. Marianna Orańska , wieś liczy 112 domów , ludność trudni się tkactwem
chałupniczym . W drugiej połowie XIX w. ożywia się ruch turystyczny, doskonałe warunki
do uprawiania narciarstwa przyczyniają się do po- wstania w 1909 r. Kłodzkiego Związku
Narciarskiego. Powstają trasy biegowe, szlaki narciarskie, pólka ćwiczebne. Do 1939 r.
istniało przejście graniczne do Czechosłowacji. Po 1945 r. Niemojów zostaje zasiedlony
repatriantami i staje się wsią rolniczą. Kościół filialny Nawiedzenia NMP z 1597 r.,
przebudowany w 1716 r. Wyposażenie barokowe, kamienna chrzcielnica z XVII w., ołtarz
główny z lat 1730 - 1740, ambona z 1730 r., zespół rzeźb, obrazów z XVIII w. Ruiny dworu z
1573 - 76 r. Szereg budynków gospodarczo-mieszkalnych z drugiej połowy XIX w. Przez
wieś biegnie malownicza droga z Różanki, Międzylesia do Rudawy, Mostowic oraz prowadzi
graniczny szlak zielony z Niemojowa na Śnieżnik Kłodzki (1425 m npm)
Nowa Wieś 500 – 610 m npm
Niewielka wieś leżąca u podnóża Masywu Śnieżnika od strony zachodniej. Wzmiankowana
pierwszy raz w 1358 r. po rozdziale majątku braci Gloubosów. Właściwa Nowa Wieś
powstała w latach 1436 - 40 w dobrach międzyleskich, po zniszczeniach wojen husyckich.
Utrzymywał się podział na dwie wsie: starszą, wzmiankowaną w 1358 r. i wówczas
nazywaną "der newe Ebirhartsdorf" , i nowszą, właściwą Nową Wieś. Każda wieś miała
osobny kościół. Pierwszy drewniany, pw. św. Barbary, wzniesiony został w połowie XIV w.
przez miejscowego chłopa, w podzięce za uratowanie córki. W 1486 roku wzmianka o drugim
drewnianym kościele pw. św. Małgorzaty. W XVI wieku Nowa Wieś była własnością
rycerską, w centrum wsi znajdował się dwór - zamek właścicieli. W 1515 r. właścicielem był
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
24
M. Roth, następnie: H. Richter, B. Nitsche, T. Sturm, H. Veit i Dawid von Tschirnhaus, który
włączył ją w dobra Międzylesie. Wojna 30-letnia przyniosła spore zniszczenia wsi.
Zniszczeniu uległy również oba kościoły. W 1640 roku z fundacji hr. von Annaberga
wzniesiono nowy, murowany kościół. W 1654 r. dobra międzyleskie nabył hr. von Althann,
ufundował duży kościół, z zamiarem osadzenia pijarów z Pragi w klasztorze, którego jednak
nie zbudował ze względu na brak środków finansowych. W XVIII w. Nowa Wieś była wsią
dobrze rozwiniętą posiadała tkaczy-chałupników, owczarnię, folwark, młyn wodny i szkołę.
W XIX w. stała się dużą wsią, składała się z 4 części należących do różnych właścicieli, była
też znanym letniskiem. Po 1945 roku wieś znacznie się wyludniła w swojej górnej części. W
latach 60. powstały tutaj zakładowe ośrodki wypoczynkowe, które do dzisiaj nadają wsi
charakter rolniczo-letniskowy. Najcenniejszym zabytkiem miejscowości jest duży kościół pw.
Wniebowzięcia NMP. Zbudowany w latach 1702 - 04, ale prace budowlane trwały do roku
1805. W wyniku tych prac powstał drugi co do wielkości kościół na Ziemi Kłodzkiej o
wymiarach 60 m długości , 45 m szerokości i 20 m wysokości . Kościół zachował bogaty
wystrój barokowy , ołtarz główny drewniany z 1793 r., ołtarze boczne z 1792 -93 roku,
ambonę z końca XVIII w., konfesjonały z drugiej w połowy XVIII w. obrazy olejne z XVIII
w. W centrum wsi stoją ruiny murowanego dworu z 1585 r. We wsi liczny zespół domów
mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych o cechach charakterystycznych dla budownictwa
ludowego Ziemi Kłodzkiej z połowy XIX w. Przez wieś ( część dolną ) prowadzi droga
asfaltowa z Domaszkowa do Goworowa. Powyżej wsi, stokiem Małego Śnieżnika prowadzi
szlak niebieski z Międzylesia na Halę pod Śnieżnikiem oraz szlak żółty z Międzygórza na
Przełęcz pod Puchaczem
Pisary 510 – 570 m npm
Wieś położona nad górną Nysą Kłodzką. Powstała jako wieś służebna władców zamku
międzyleskiego, specjalizująca się w hodowli psów. W czasie wojen husyckich zniszczona w
1428 r. Ponownie powstała w 1529 r. Oberwanie chmury w 1827 r. spowodowało powódź,
zginęły wtedy 82 osoby, a 60 domów uległo zniszczeniu. W XIX w. Pisary licznie
odwiedzane były przez turystów wędrujących do źródeł Nysy Kłodzkiej i na Trójmorski
Wierch.W latach międzywojennych były wsią letniskową. We wsi kościół św. Wacława z
1859 r. o cechach neobaroku i neoromantyzmu. Ołtarz główny w formie tryptyku, drewniany,
polichromowany. Pierwszy kościół został spalony przez husytów w 1428 r. W 1529 r.
zbudowano drewniany, który z kolei zastąpiono murowanym w XIX wieku. Sporo budynków
mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych, jako przykład budownictwa sudeckiego z
przełomu XVIII/XIX w. Obecnie jest to wieś rolnicza. Przez wieś biegnie szlak czerwony z
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
25
Międzylesia do szlaku zielonego granicznego na Opacz (741 m) oraz prowadzi droga
asfaltowa z Międzylesia do Jodłowa
Potoczek 510 570 m npm
Należy do położonych najbardziej na uboczu wsi Ziemi Kłodzkiej. Początki swe bierze w
pierwszej połowie XVI w. - obok huty szkła, na miejscu której utworzono sołectwo Nowy
Potoczek. Wieś swoimi zabudowaniami sięgała wysoko na zbocze Lasienia (936 m), ale
warunki życia i pracy były utrudnione, przez co zaczęto wyprzedaż domów. W 1778 r. hr. von
Althann założył osadę i włączono ją do dóbr międzyleskich. W początku XIX w. powstała
kolonia Zajączek i wolne sołectwo. Wieś rozrasta się: w starej części było 70 domów, 2
młyny wodne i gorzelnia, w nowej - 60 domów i gorzelnia. Rozwój Potoczka związany jest z
rozwojem tkactwa chałupniczego; powstało wówczas 15 warsztatów bawełnianych i 45
lnianych. W końcu XIX w. Potoczek jest już tylko niewielką wsią letniskową, zaznacza się
proces wyludniania wsi. Po 1945 r. pozostaje wsią tylko rolniczą, postępuje proces
wyludniania, zanikają kolonie lub zostają włączone w obręb wsi. Obecnie we wsi mieszka
około 100 osób. Obok wsi przebiega zielony szlak graniczny z Niemojowa na Śnieżnik
Kłodzki oraz biegnie droga z Międzylesia do Jodłowa
Roztoki 400 – 420 m npm
Łańcuchowa wieś położona nad Nysą Kłodzką, otoczona rozległymi użytkami rolnymi.
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1358 roku. Do XVII w. należy do dóbr międzyleskich, od
1609 r. stanowi własność rodziny Tschirnhausów. W 1653 r., jako wiano małżonki Althanna,
wchodzi w skład dóbr międzyleskich. W czasie wojny trzydziestoletniej, w 1643 r. wieś
została zniszczona przez Szwedów. Barokowy kościół parafialny św. Marcina z lat 1720 1722. Wnętrze bogate w polichromie florystyczne oraz sceny z życia patrona. Ołtarz główny i
boczne oraz ambona to dzieło rodziny Klahrów z pierwszej połowy XVIII w. Na terenie
folwarku dwór z 1569 roku, przebudowany na przełomie XIX/XX w. We wsi kilka
barokowych kamiennych kapliczek i świątków. Obecnie posiada zapłecze handlowe,
przystanek kolejowy na linii Międzylesie - Wrocław. Przez wieś przebiega droga z Bystrzycy
Kłodzkiej do Międzylesia oraz odchodzą drogi do Długopola Górnego i Goworowa
Różanka 450 - 520 m npm
Duża wieś łańcuchowa nad potokiem Różanka. Swe istnienie zawdzięcza pobliskiemu
zamkowi, wobec którego była wsią służebną. Wzmiankowana w 1358 r. jako osada szklarzy,
w XV w. istniała we wsi huta szkła. W XVIII i XIX w. była ośrodkiem tkactwa. Wcześniej w
okolicy wydobywano rudę żelaza . Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1661 r.,
barokowy , przebudowany na początku XX w. Wewnątrz ołtarz i ambona dłuta M. Klahra z
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
26
lat 1762-68. Prospekt organowy z 1787 roku, chrzcielnica z pierwszej połowy XVIII w. We
wsi okazały, zniszczony dwór, z przełomu XVII/XVIII w. oraz wiele budynków - chat
sudeckich z XVIII i XIX w. Obecnie Różanka ma charakter rolniczo-letniskowy. Przez wieś
prowadzi szlak niebieski z Międzylesia na Przełęcz Spalona (811 m) oraz droga z
Domaszkowa do Niemojowa i Międzylesia
Smreczyna 430 - 450 m npm
Niewielka wieś położona nad Górnym Rowem Nysy Kłodzkiej. Wymieniona w 1631 roku,
powstała jednak prawdopodobnie w 1530 r. Od XVIII w. - rozwój tkactwa do połowy XIX w.
Obecnie wieś ma charakter typowo rolniczy. Przebiega przez nią droga asfaltowa z
Międzylesia na Przełęcz Międzyleską (534 m) do przejścia granicznego w Boboszowie
Szklarnia 450 – 600 m npm
Mała wieś łańcuchowa, leżąca u podnóża Masywu Śnieżnika. Powstała w XIV w. dzięki
cystersom kamienieckim, którzy założyli tutaj hutę szkła. Od 1565 r. sołectwo należało do
rodziny Beschornera, aż do 1800 r., kiedy przejęła ją rodzina Bose - władająca nią do końca
XIX w. W okresie wojny 30-letniej wieś zniszczona przez Szwedów. Obecnie jest wsią
rolniczą. Na uwagę zasługuje otoczony murem kościół św. Floriana z drugiej połowy XVIII
w. Wnętrze wyposażone typowo dla baroku, ołtarz z obrazem patrona, na chórze parapet z
kartuszem herbowym z orłem. Przez wieś biegnie droga asfaltowa z Międzylesia do
Goworowa oraz szlak niebieski z Międzylesia na Halę pod Śnieżnikiem
3.5. Międzylesie
Międzylesie 420 - 440 m npm
Międzylesie jest położone na wysokości 420-440 m npm w południowym krańcu rowu
Górnej Nysy , pomiędzy Masywem Śnieżnika od wschodu , a górami Bystrzyckimi od
zachodu , zbiegającymi się powyżej na Przełęczy Międzyleskiej (534 m npm) , która jest
zarazem granicą między Sudetami Środkowymi a Wschodnimi Poczta, dwie apteki, ośrodek
zdrowia, basen kąpielowy, pole biwakowe, dwie stacje benzynowa, bary, kawiarnie
Na terenie gminy Międzylesie występują cechy klimatu umiarkowanie chłodnego i
wilgotnego. Pierwszy śnieg pojawia się tytaj z końcem października, ostatni w pierwszej
dekadzie maja . Średnie temperatury w Masywie Śnieżnika: zimą -5 st. C , latem 11 st. C , w
Górach Bystrzyckich : zimą -4,4 st. C , a latem 14 st. C
Powierzchnia gminy - 18, 926 ha z tego : lasy- 32,2 % , użytki rolne - 27,9 % , grunty orne 33,1 % i pozostałe 6,8 % .Gmina składa się z 21 wsi : Dolnik , Pisary , Potoczek , Jodłów ,
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
27
Szklarnia , Goworów , Michałowice , Gajnik , Roztoki , Domaszków , Jaworek , Nowa Wieś ,
Długopole Górne , Różanka , Gniewoszów , Niemojów , Lesica , Kamieńczyk , Smreczyna ,
Boboszów , Nagoszice , i miasta Międzylesie , razem mieszkańców 8 381
Międzylesie rozwija się jako ośrodek administracyjno-gospodarczy okolicznych terenów i
centrum ruchu turystycznego co związane jest z istnieniem na Przełęczy Międzyleskiej
drogowego i kolejowego przejścia granicznego przez które wiedzie najkrótsza droga między
innymi do Wiednia
Zabytki
Najcenniejszym zabytkiem miasta jest barokowy zamek położony w północno-zachodniej
części rynku . Wzniesiony w latach 1686-95 , zachował fragmenty gotyckie (kamienna ,
masywna Czarna Wieża) oraz renesansowe. Nad bramą umieszczono herby 18 właścicieli
zamku . Na ścianach od dziedzińca mniejszego -resztki sgraffita z XVI w. Wewnątrz zamku
klatka schodowa z ozdobną balustradą i wazonami oraz sala z portalami z masy stiukowej ,
kominkiem i piecem kafelkowym , na zewnątrz otoczony jest suchą fosą od strony rynku , a
do zachodu stawem . Zamek od 1975 r. jest w remoncie po prawie całkowitym spaleniu w
1974 r. Obecnie w północnym skrzydle zamku mieści się hotel . Na terenie przylegającym do
zamku wybudowano kotłownię oraz budynki socjalno-biurowe.
Obok zamku wznosi się kościół parafialny Bożego Ciała , wzmiankowany w 1350 r. nowy
wybudowany w 1595 r. uległ zniszczeniu w okresie wojny 30-letniej , odbudowany został w
latach 1670-71 w stylu barokowym . Jest to salowa , ze smukłą wieżą , całość przykryta jest
dachem dwuspadowym . Wnętrze stanowi nawa z chórem organowym , wspartym na
drewnianych słupach . Sufit , imitujący sklepienie , wykonano z drewna , a liczne freski
przedstawiają Tajemnice Sakramentu . Wystrój wnętrz - barokowy . Ołtarz główny
architektoniczny (1810 r.) z obrazem Weiningera (1859 r.) przedstawiającym "Ostatnią
Wieczerzę" . W prezbiterium znajduje się kopia obrazu Madonny , Będącego darem papieża
Klemensa XI (1713 r.) dla Aleksandra Sobieskiego , oryginał znajduje się w katedrze we
Wrocławiu . Obraz ten w niewyjaśnionych okolicznościach trafił do rąk Althannów ,
właścicieli miasta od roku 1652 . W przejściu z nawy do prezbiterium -ambona z 1760 r.
drewniana w kształcie łodzi ; zawiera cztery płaskorzeźby z tematami wodnymi : św.
Krzysztof przenoszący Chrystusa , św. Augustyn nad brzegiem morza , kazanie św.
Antoniego do ryb , wrzucenie Jonasza do morza . Powyżej kosza - maszt z chorągwią ,
rozpiętym żaglem i linami . Prospekt organowy z 1745 r. dwuczęściowy , wykonał Krystian
Krause z Międzylesia . Kościół połączono z zamkiem krytym gankiem , przerzuconym nad
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
28
wejściem do kościoła .Na trójkątnym wydłużonym rynku stoi kolumna Maryjna z 1698 r.
fundacji Michała Wacława Althanna . W latach 1932-34 odnowione zostały podstawa i
balustrada , wykonane przez Bergmanna z Bystrzycy. Wokół kolumny figóry świętych
:Wacława , Benedykta , Huberta , Michała Archanioła . Na szczycie kolumny napis z czterech
stron :"ORA PRO NOBIS S. MARI" . Przy ul. Sobieskiego drewniane domy tkaczy z XVIII
w. z ośmiu zachowały się ostatnie dwa po gruntownym remoncie. Kościół cmentarny św.
Barbary przy ul. J.Słowackiego z 1491 r. o wystroju barokowym . Na ścianie południowej
kilka epitafiów mieszczańskich z godłami cechowymi. Przed cmentarzem płyta grobowcowa
z chorwackim napisem , przedstawiająca jeźdźca - huzara. U wylotu rynku w kierunku
południowym - resztki sukiennic (w chwili obecnej trwa remont istniejącej części oraz
odbudowa zniszczonej ) dzieło baroku XVIII w. Przy ul.Wojska Polskiego poewangelicki
kościół kamienny , neogotycka budowla z 1900r.
3.6. Sytuacja demograficzna Gminy Międzylesie.
Na środowisko naturalne bardzo duży wpływ ma sytuacja demograficzna na danym,
analizowanym terenie. W istotny sposób wpływa ona na stan gospodarki odpadami, Jest
jednym z głównych czynników stan ten kształtujących. Ogólna ilość mieszkańców gminy,
liczba mieszkańców wsi i miasta, sytuacja gospodarcza i jej koniunktura, ilość podmiotów
gospodarczych, zamożność mieszkańców itd. ma wpływ na pośrednią i bezpośrednią ilość
wytwarzanych w danej społeczności odpadów. Poniżej podano w tabelach charakterystyczne
liczby dotyczące ludności.
STATYSTYKA ZALUDNIENIA MIĘDZYLESIA W LATACH 1789 ­1939 oraz 20021
1789 .................................... 1322 mieszkańców
1800 .................................... 1235 – || –
1810 .................................... 1333 – || –
1820 .................................... 1229 – || –
1825 .................................... 1519 – || –
1845 .................................... 1754 – || –
1864 .................................... 2171 – || –
1885 .................................... 2682 – || –
1910 .................................... 2782 – || –
1925 .................................... 2617 – || –
1933 .................................... 2627 – || –
1939 .................................... 2650 – || –
2002..................................... 2900– || –
Statystyka sporządzona w oparciu o prace Dziewulskiej, KnieMelchera,
Tschitschkego oraz Wedekinda.
1
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
29
2003......................................2973– || –
STATYSTYKA ZALUDNIENIA GMINY MIĘDZYLESIA W LATACH 1998-2001
1998......................................8 024– || –
1999......................................8 031– || –
2000......................................7 918– || –
2001......................................7 908– || –
2003......................................8 135– || –
Pracujący ogółem: 1 110 osób
Pracujące kobiety:539 osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania – mężczyźni 4 023 osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania – kobiety 3 991 osób
Zaludnienie gminy w kolejnych (wybranych) latach przedstawiało się następująco
Od wielu lat dynamikę liczebności populacji cechuje więc wyraźna stagnacja z
generalną tendencją spadkową. Na stagnację we wzroście zaludnienia wpływa niska stopa
przyrostu naturalnego (w 2001 r. +1,8‰) oraz niewielki ruch migracyjny (w 2001 r. wskaźnik
salda migracyjnego wynosił +1,8‰), w większości lat jednak ujemny, niwelujący dodatki
przyrost naturalny (co jest typowe dla większości terenów wiejskich). W strukturze płci
zaznacza się także typowa dla wsi przewaga mężczyzn: wskaźnik feminizacji wynosił (2001
r.) 93,2 kobiet/100 mężczyzn. Również „wiejski” charakter ma struktura wieku populacji,
która jest wyraźnie młodsza od "miejskiej" struktury wieku (np. Międzylesie), a także
populacji wojewódzkiej i powiatowej:
-
grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym - 27,3% (21,5% średnio w
województwie)
-
grupa ludności w wieku produkcyjnym - 61,0% (63,5% średnio w województwie)
-
grupa ludności w wieku poprodukcyjnym - 11,7% (15,0% średnio w
województwie).
W dalszym rozwoju następować będzie jednak sukcesywne starzenie się społeczności
gminy i założyć też należy utrzymanie się stagnacji we wzroście zaludnienia (a nawet pewien
spadek liczebności populacji).
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
30
Tabela 1 Stan ludności w Gminie Międzylesie
Miejscowość
Boboszów
Długopole
Dolnik
Domaszków
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Nagodzice
Niemojów
Nowa Wieś
Pisary
Potoczek
Roztoki
Różanka
Smreczyna
Szklarnia
Miedzylesie
Razem
Ludność(osób) na dzień 5.11.2003
Kobiety
Mężczyźni
Razem
111
119
231
399
406
805
46
41
87
699
692
1391
58
64
122
25
29
54
210
211
421
59
52
111
32
35
67
28
38
66
24
28
52
31
33
64
81
98
179
17
24
41
62
57
119
71
73
144
3
16
19
221
221
442
187
188
375
102
80
182
97
92
189
1513
1462
2975
4076
4059
8135
Struktura przestrzeni gospodarczej i standardy życia
Główne kierunki strategii rozwojowych
charakterystyka i diagnoza stanu środowiska przyrodniczego gminy
Tabela 2. Prognoza ludności do 2030 r.
Wyszczególnienie
2002
2005
2010
2015
2020
2025
2030
w tysiącach
Województwo
Dolnośląskie
Gmina
Międzylesie
2904,7
2958,2
2957
2959,5
2943,1
2900,2
2836,7
7,823
7,845
7,897
7,950
7,942
7,853
7,711
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
31
3.7. Geologia i geomorfologia Gminy Międzylesie
Centralną część gminy Międzylesie wypełniają osady głównie holoceńskie i interglacjalne
oraz utwory lodowcowe. Miąższość materiału piaszczysto - żwirowego w dolinie rzeki jest
zmienna i wynosi 10 - 15 m.. Na brzegach koryta Nysy Kłodzkiej i w jej bezpośrednim
sąsiedztwie występują ciągi wysokich teras, osady wodno- lodowcowe typu kemów i sandrów
oraz lodowcowe utwory moren recesyjnych złożonych z piasków i żwirów. . Faliste dno
kotliny kłodzkiej na wysokości 350 - 450 m. npm przecina rzeka Nysa Kłodzka. Na
obrzeżach gminy występują wapienie i dolomity metamorfiku śnieżnickiego. Pod względem
geologicznym omawiane skały tworzą soczewy bądź tektonicznie rozdrobnione bloki.
3. 8. Warunki glebowe Gminy Międzylesie.
Na terenie Gminy występuje gleba III,IV,V klasy, główne uprawy: zboże, rośliny okopowe,
trawy nasienne, rośliny przemysłowe-len, rzepak, gryka, hodowla: bydło mleczne, i opasowe
a jako kierunek uzupełniający trzoda chlewna. Jakość gleb na obszarze Gminy można ogólnie
określić jako słabą. Średnia bonitacja gruntów ornych kształtuje się na poziomie klasy IVb
W gminie Międzylesie można wyodrębnić trzy rodzaje gleb:

gleby górskie jako gleby brunatne wyługowano, brunatne kwaśne, rzadziej blellcowe,
pochodzenia wletrzelinowego

gleby nizinne i wyżynne blellcowe i brunatne,

gleby dolinne do których zalicza się mady, mady górskie, gleby murszowe, glejowe i
mulowo-torfowe.
Grunty rolne położone są na terenach o zróżnicowanej wysokości npm. Najniżej położona
wioska to Długopole Górne (360 - 390 m npm.) a najwyżej - Potoczek (600 - 800 m npm.).
Bardzo często są to grunty o dużych nachyleniach.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
32
3.9. Wykorzystanie przestrzeni rolniczej
W tabeli 3 zamieszczono zestawienie użytków gruntowych na terenie Gminy Międzylesie
Tabela .3. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych (ogółem)
Użytki rolne
Powierzchnia
Razem
Wyszczególnienie
Grunty
orne
Łąki
Sady
Pastwiska
Lasy i
grunty
leśne
Pozostałe
grunty i
nieużytki
577097
256528
w hektarach
Województwo
Dolnośląskie
Gmina
Międzylesie
1994776
18 926
1161151 897709 8604
11 534
11 534
144687
110151
1982
3 264
10
6118
7 392
Lasy i
grunty
leśne
Pozostałe
grunty i
nieużytki
11758
44035
373
284
Tabela .4. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych
(w gospodarstwach indywidualnych)
Użytki rolne
Powierzchnia
Wyszczególnienie
Razem
Grunty
orne
Sady
Łąki
Pastwiska
W hektarach
Województwo 909701
Dolnośląskie
853908
679166 7417 104007
Gmina
Międzylesie
10 433
5 567
11 090
9
1 852
63318
3 005
3.10. Klimat
Klimat gminy Międzylesie jest wilgotny, w wyższych partiach górskich coraz wilgotniejszy
bardzo sprzyja gospodarce łąkowej i hodowli. Gmina leży w strefie klimatów podgórskich i
górskich. Jest to klimat umiarkowanie chłodny i wilgotny.
Średnia roczna temperatura wynosi 4-8 °C,
opady atmosferyczne kształtują się na wysokim a nawet bardzo wysokim poziomie 800 1000 mm / rok (nawet 1300 mm),
wilgotność w granicach 81 - 85%,
pokrywa śnieżna na wysokości powyżej 800 zalega nawet do 140 dni.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
33
3.11. Klimat akustyczny
Głównym źródłem emisji hałasu jest transport samochodowy oraz ruch
kołowy. W Gminie nieprowadzone były i nie są wielkości hałasu. Ponieważ
w świetle norm krajowych problem hałasu w krótkim czasie stanie się
istotnych zanieczyszczeniem środowiska wymagającym konkretnych
działań, w poniższych tabelach zestawiano wartości progowe- dopuszczalne.
Tabela.5. Wartości progowe poziomów hałasu
Wartość progowa poziom hałasu wyrażona równoważnym
poziomem dźwięki A w dB
pozostałe obiekty i grupy źródeł
drogi lub linie kolejowe
hałasu
Przeznaczenie terenu
Lp.
1
2
3
4
Obszary A ochrony uzdrowiskowej
Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza
miastem
1. Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzież
2. Tereny zabudowy szpitalnej i domów
opieki społecznej
Tereny zabudowy mieszkaniowej
pora dnia –
(przedział czasu
odniesienia równy
16 godzinom)
pora nocy –
(przedział czasu
odniesienia
równy 8
godzinom)
pora dnia – (przedział
czasu odniesienia
równy 8 najmniej
korzystnym godzinom
dnia, kolejno po sobie
następującym)
pora dnia –
(przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom)
60
50
50
45
60
50
-
-
65
60
60
50
75
67
67
57
Jedynie bezpośrednie – nawet jednorazowe pomiary mogą określić stan faktyczny hałasu –
zebrane w tabelach informacje umożliwią ocenę stanu akustycznego.
Tabela 6. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego
uciążliwość
mała
średnia
duża
bardzo duża
Laeq [dB]
< 52
52...62
63......70
> 70
3.11. Środowisko przyrodnicze.
Gmina leży w strefie klimatów górskich i podgórskich. Jest to klimat umiarkowanie chłodny i
wilgotny. Prędkość wiatru wynosi średnio 5m s (na wys. 10 m. Nad pow. gruntu). w górach
l0m/s.
W wyniku zagospodarowania ukształtowania terenu w gminie można wyodrębnić trzy piętra
klimatyczne:
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
34
podgórskie – do wysokości 450 m. n.p.m. . górskie – do wysokości 450-800 m. n.p.m..
górskie wyższe – 800 m.
Powierzchnia lasów wynosi 5429.54 ha na terenach wiejskich i 771.79 w obrębie miasta
Między lesie. Duże obszary leśne znajdują się na wschodzie gminy w Śnieżnickim Parku
Krajobrazowym. Którego powierzchnia wynosi 5294 ha oraz w części zachodniej na terenach
Ob.szaru Chronionego Krajobrazu o powierzchni 4250 ha.
W składzie gatunkowym lasów najliczniej występuje świerk oraz buk, a w znacznie mniejszej
ilości jawor, modrzew. Jodła, wiąz- brzoza. W podszyciu spotyka się niektóre z
wymienionych wyżej gatunków, a także jarzębinę, leszczynę i kruszynę. Najliczniejsza grupę
drzew stanowią drzewa w wieku 60-100 lal (60%). Drzewa w wieku 20-40 lat i ponad 120 lat
stanowią 20%. Najmniejszy to drzewa w wieku 1-20 lal (2%).
Ponad 93%i całej powierzchni lasów na terenie gminy stanowi grupę lasów o charakterze
ochronnym:
-
65% lasy wodo ochronne.
-
30% lasy glebo ochronne.
-
5% lasy uzdrowiskowo klimatyczne.
Największe obszary pod zalesienie wyznaczono we wsiach: ( l69,63 ha). Niemojów (151.77
ha). Potoczek (138.85 ha). Jodłów (120,89) ha). Boboszow (l14.05 ha) i Kamieńczyk (106.32
ha).
Wskaźnik lesistości wzrośnie z 31.2% o do 37.7%. Do zadarniania zaproponowano 1083.45
ha ornych, największe powierzchnie występują w Domaszkowie (143.10 ha). Roztokach
(100.66 ha). Jodłowie (98,18 ha) oraz Długopolu Górnym (92.25 ha).
Powierzchnia użytków rolnych w Gminie Międzylesie wynosi 10958 ha; przeważają użytki
klasy IV (51.9%). V (28,7%) oraz VI (12,6%). Są to wiec to gleby średnie i słabe.
Suma powierzchni zagospodarowanych oraz odłogowanych wynosi 5929ha. Co daje 54,1%
powierzchni użytków rolnych. Tak wysoki wskaźnik świadczy o zanikającej funkcji rolniczej
w gminie.
Tabela. 7. Wykaz zwierząt chronionych występujących na terenie gminy Międzylesie
Gmina Międzylesie
Gatunek
Występowanie
Kozioróg dębosz
pospolity w lasach
Motyle-modraszkowate
pospolicie występ. Na łąkach
Trzmiele
łąki, miedze
Traszka
mokradła
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
cd. tab7.
Gmina Międzylesie
Gatunek
Występowanie
Jaszczurka zwinka
pospolity w lasach
Żmija zygzakowata
łąki, miedze
zaskroniec zwyczajny
pospolity w lasach
Padalec zwyczajny
lasy sosnowe
Sierpówka
teren gminy
Turkawka
teren gminy
Kukułka
teren gminy
Puszczyk
teren gminy
Płomykówka
teren gminy
Lelek
teren gminy
Jerzyk
teren gminy
Zimorodek
teren gminy
Dudek
teren gminy
Kret
Bocian czarny
pospolicie występujące
pojedyncze sztuki pospolicie
występujące
pojedyncze sztuki pospolicie
występujące
lasy
Bocian biały
teren gminy
Bąki
teren gminy
Traszka zwyczajna
teren gminy
Ropucha szara
teren gminy
Żółw błotny
teren gminy
Jaszczurka zwinka
teren gminy
Padalec
teren gminy
Trzmiel
Derkacz
teren gminy
zbiorniki wodne na terenie
gminy
łąki
Dzierzba gąsiorek
łąki
Dzierzba rokosz
łąki
Dzięcioł czarny
lasy
Dzięcioł zielony
lasy
Dziwonia
łąki
Gągol
lasy
Gęgawa
staw
Nietoperze
Wiewiórka
Żaba wodna
35
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
36
cd. tab7.
Gmina Międzylesie
Gatunek
Głowienka
Występowanie
Jastrząb gołębiarz
buczyny
Kania czarna
lasy
Kobuz
buczyny
Kokoszka wodna
staw rybny
Krakwa
staw rybny
Kszyk
kompleks mokradeł
Kuropatwa
pola
Lelek kozodój
kompleks żwirowni
Mewa śmieszka
staw rybny
Muchotówka mała
buczyny
Perkozek
śródpolne mokradło
staw
3.12. Użytki ekologiczne na terenie gminy
Na terenie gminy występuje szereg użytków ekologicznych. Występują one głównie w
obrębie Lasów Państwowych. Brak jest jednak ujednoliconego wykazu tych terenów.
Większość gmin nie posiada danych o posiadanych na swoim terenie użytkach, co
uniemożliwia pełne opracowanie tego tematu.
3.13. Najcenniejsze gatunki występujące na obszarze gminy i prawne formy ochrony
przyrody
W zachodniej części gminy znajduje się obszar chronionego krajobrazu o powierzchni. 4250
ha. Obszar parku cechuje występowanie różnych typów krajobrazów od nizinnych kotlin
śródgórskich. poprzez krajobrazy starych gór średnich. starych dolin rzecznych , aż po strefę
szczytową Śnieżnika o zdecydowanie subalpejskim charakterze.
Ponad 90% ogólnej powierzchni lasów z terenów Gminy znajdujące się na obszarze Parku
Krajobrazowego oraz Chronionego Krajobrazu.
Gatunkiem dominującym jest świerk, a znacznie rzadziej buk. jawor, jodłę. a w podszyciu
lasów jarzębinę. Wawrzynek wilczełyko, dzwonek szerokolistny oraz szarotkę norweska.
3.14. Sytuacja gospodarcza.
Każde
przedsięwzięcie
inwestycyjne
wymaga
znacznych
nakładów
finansowych.
Przedsięwzięcia, które trzeba realizować w ochronie środowiska również ich wymagają. Nie
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
37
sposób realizować te przedsięwzięcia bez swoich środków finansowych, które w większości
przypadków muszą stanowić wkład własny przy poszukiwaniu pieniędzy z różnych źródeł
finansowania. Poniżej, w tabelach, przedstawiono sytuację, w jakiej znajduje się gmina
Międzylesie i korzystając z danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego uwidoczniono
dochody i wydatki budżetu powiatu, dochody i wydatki budżetów gmin oraz zarejestrowane
podmioty gospodarcze wg REGON w gminie Międzylesie.
Tabela . 8. Dochody budżetu gminy
ogółem
Województwo
Dolnośląskie
2000
2001
Gmina
Międzylesi
ę 2003
w tym
dochody własne
Razem
w tym podatek
dochodowy od
osób fizycznych
w tysiącach złotych
subwencje
ogólne z budżetu
państwa
dotacje celowe z środki na
budżetu państwa dofinansowanie ze
źródeł
pozabudżetowych
3193224,6
3371756,9
1208695
1275460
311769,8
338284,5
1021871,1
1146562,6
911486,4
907085,4
34307,8
19677,5
10915,481
3354,055
949,293
6046,457
1514,969
23,372
Tabela . 9. Wydatki budżetu gminy
ogółem
Województwo
Dolnośląskie
W tym
wydatki majątkowe
Razem
w tym
inwestycje
wydatki bieżące jednostek
budżetowych
razem
W tym
inwestycje
dotacje
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
182829,
4
206832,
6
w tysiącach złotych
2000
3360988
506166,8
503552,1
2449444,7
1245998,2
196675
2001
3636758,5
488181
482386,7
2581285,4
1345461,2
197685
301,750
8803,757
28,922
Gmina
Międzylesi
ę 2003
10599,335
330,672
1370,583
4,323
Tabela . 10. Wydatki budżetu gminy według działów
Ogółem
Wyszczególnien
ie
w tym
gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska
gospodarka
mieszkaniowa
oświata i
wychowanie
kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
ochrona
zdrowia i
opieka
społeczna
ogółem na 1
mieszkańca w
zł
w tysiącach złotych
Wojewódz 5225435,1
two
7336,494
Gmina
Międzylesi
e
443251,5
374 336,7
1586898,1
213152,7
640981,7 1758,70
1 309,617
252,215
4 053,432
346,165
1 375,065 900,18
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
38
Tabela . 11. Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w KRUPGN REGON
według liczby pracujących
Województwo
Dolnośląskie
ogółem
podmioty o liczbie pracujących
2000
269532
2001
282650
271823
8207
2186
434
239
290
3
0
0
Gmina
Międzylesie
10-49
8023
50-249
2244
≥250
9 i mniej
258782
483
3.15. Uwarunkowania infrastrukturalne.
Poniżej przytoczono tabele, w których zamieszczone są najważniejsze dane statystyczne
obrazujące stan infrastruktury na terenie gminy Międzylesie. Dane te dotyczą roku 2000 i
2001 i porównują dane z województwa dolnośląskiego z danymi gminy Międzylesie.
Tabela 12. Wodociągi i kanalizacja
Województwo
Dolnośląskie
Sieć w km
wodociągo
wa
rozdzielcza
kanalizacyjna
połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych
Wodociągowe kanalizacyjne
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach
domowych
Ogółem
miasta
Wieś w
dam3
razem
na 1
w dam3
mieszkańca
w m3
2000
11727,2
4886,3
240197
107278
111461,8 92191,3
43,4
19270,5
2001
12039,4
5202,1
249022
113321
107537,6
88315
41,6
19222,6
Gmina
Międzylesie
34, 9
21,5
770
17,3
167
124,8
41
42,2
Tabela 13. Ludność w miastach korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i
gazowej
Wyszczególnienie
Województwo
Gmina
Międzylesie
ludność w
miastach
w tym korzystająca z
wodociągu
2120754 2043763
2 984
2 700
wodociągu
kanalizacji
W % ogółu ludności miast
kanalizacji
Gazu
1911912
1695082 96,4
1 550
1205
90,2
90
gazu
83,1
51,9
40
Tabela 14. Wodociągi i kanalizacja
Sieć w km
Wyszczególnienie
Województwo
Gmina
Międzylesie
wodociągowej
Połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych
kanalizacji
wodociągowej
kanalizacji
woda dostarczona
gospodarstwom
domowym
dam3
113321
107537,6
12039,4
5202,1
249022
33.9
4.1
493
150
167,0
ścieki
odprowadzane
siecią
kanalizacyjną
dam3
118489,5
107,5
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
39
3.16. Odpady w Powiecie Kłodzkim
Zasięg geograficzny i liczba mieszkańców
Stworzony na bazie Międzygminnego Związku Celowego, Powołanego dla Stworzenia
Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim. Obejmuje gminy
aktualnie należące do Związku, planujące przystąpienie do niego oraz inne z jego otoczenia.
Liczba ludności Obszaru - około 180 tys.
Odległości transportowe
W przypadku realizacji wariantu z CSOiUO zlokalizowanym w Kłodzku, odległość dowozu
odpadów nie przekraczałaby 50 km, przy czym największe ośrodki Obszaru – Kłodzko i
Nowa Ruda znajdowałby się w odległości odpowiednio 5 i 20 km od Zakładu.
W przypadku realizacji wariantu z CSOiUO w Ścinawce maksymalna odległość dowozu
odpadów wzrosłaby do 60 km, Kłodzko i Nowa Ruda znajdowałyby się w odległości około
15 km od składowiska.
Z uwagi na korzystne położenie CSOiUO w obu wariantach względem największych
ośrodków oraz znaczne rozproszenie ośrodków miejskich na pozostałym terenie, budowa
stacji przeładunkowej nie ma uzasadnienia.
Tabela 15. Proponowany harmonogram działań w zakresie gospodarki odpadami od
2006 do 2015 roku
kompostowanie biofrakcji
populacja
2006
177 000
2 500
-
18 500
156 000
2010
175 000
3 500
10 000
150 000
11 500
2015
174 000
4 000
20 000
150 000
-
przydomowe zbiorcze
biostabilizacja
składowane
data
surowe
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
40
Tabela 16. Proponowana lokalizacja urządzeń i instalacji
rodzaj instalacji lokalizacja
PDGO
CSOiUO ze
składowiskiem
uwagi
Kłodzko
utworzony do roku 2006
Nowa Ruda
utworzony do roku 2010
Bystrzyca
utworzony do roku 2010
Lądek Zdrój
utworzony do roku 2015
Kudowa Zdrój
utworzony do roku 2015
Kłodzko lub Ścinawka
COiUO na potrzeby Obszaru
Lądek Zdrój
kompostownia odpadów zmieszanych ze
składowiskiem balastu
(CSOiUO)-Centrum Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów
wielkogabarytowych,
stanowisko sortowania i magazynowania W jednej ze wskazanych lokalizacji przewiduje się
stworzenie Centrum, w którego skład wchodziłyby:
sortownia odpadów z selektywnej zbiórki,
kompostownia odpadów zielonych i kuchennych z selektywnej zbiórki,
stanowisko rozbiórki i sortowania odpadów gruzu,
instalacja mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów,
miejsce magazynowania komunalnych odpadów niebezpiecznych,
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne.
Ponadto Centrum wyposażone będzie we wspólny dla wszystkich instalacji obszar ważenia i
kontroli odpadów.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
41
Tabela 17. Prognozowany strumienie odpadów w latach 2003-2015
rok
2003
2006
ogólne
mieszkańcy
180,0
177,0
odpady wytworzone
68,47
73,26
wskaźnik nagromadzenia
380
414
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z selektywnej zbiórki
odpady niebezpieczne
0,08
sortownia surowców z selektywnej zbiórki
surowce z selektywnej zbiórki
6,35
surowce oczyszczone
5,40
zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych
zebrane wielkogabarytowe
0,93
wykorzystane
0,32
zagospodarowanie gruzu
zebrany gruz
1,67
wykorzystany
1,17
kompostowanie biofrakcji
w urządzeniach indywidualnych
0,13
w kompostowniach grupowych
0,55
mechaniczno-biologiczna stabilizacja
linia sortownicza odpadów zmieszanych
7,61
surowce do wykorzystania
0,29
stabilizacja biologiczna
3,65
stabilizat
2,55
składowanie
odpady inne niż niebezpieczne
68,47
64,22
podsumowanie
wytworzone
68,47
73,26
wykorzystane materiałowo
7,87
ubytek w procesach biologicznych
1,09
unieszkodliwione odpady niebezpieczne
0,08
składowane inne niż niebezpieczne
68,47
64,22
2010
2015
175,0
78,26
447
174,0
86,51
497
0,26
0,42
7,70
6,54
9,87
8,39
2,30
0,80
3,22
1,13
5,56
3,89
11,45
8,02
0,19
1,38
0,22
1,97
53,95
2,29
25,76
18,03
60,84
2,69
29,00
20,30
55,16
54,98
78,26
15,10
7,73
0,26
55,16
86,51
22,40
8,70
0,42
54,98
Składowanie odpadów
Na terenie gmin Obszaru Kłodzkiego w roku 2002 eksploatowanych jest 7 składowisk
odpadów komunalnych.
Szacuje się, że do składowania przeznaczonych będzie:
do końca 2006 roku około 261 tys. ton,
do końca 2010 – kolejnych 234 tys. ton,
do końca 2015 –dalszych 275 tys. ton odpadów.
Łącznie do końca 2015 roku składowanych będzie około 770 tys. ton odpadów.
Obiekty istniejące - do wykorzystania w przyszłości
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
42
Do czasu budowy CSOiUO dla potrzeb Kotliny Kłodzkiej, zakłada się funkcjonowanie
istniejących składowisk w:
Kłodzku,
Nowej Rudzie,
Ścinawce (Radków),
Lądku Zdrój,
Składowisko w Kłodzku
Obecnie jest obiekt prawie całkowicie wypełniony. W przypadku lokalizacji CSOiUO w
Kłodzku, konieczna będzie budowa całkowicie nowego obiektu.
Składowisko w Nowej Rudzie
Wykonany projekt modernizacji przewiduje budowę trzech kwater o łącznej pojemności 550
tys. m3.
Składowisko w Ścinawce (Radków)
Składowisko o pojemności 126 tys. m3, wypełnione w około 10%. Przy obecnej
intensywności wypełniania przewiduje się eksploatację do roku 2030. Istnieje możliwość
rozbudowy o sąsiednie wyrobisko.
W planie dla Kotliny Kłodzkiej, przewidziane jest jako jedna z rozpatrywanych lokalizacji
CSOiUO, a w przypadku lokalizacji CSOiUO w innym miejscu, do obsługi zachodniej części
Kotliny.
Zakład Sortowania i Stabilizacji Odpadów w Lądku Zdrój
Sortownia
Na terenie ZSiSO funkcjonuje sortownia taśmowo-sitowa na komunalne odpady zmieszane.
Wydajność linii sortowniczej wynosi 2300 ton/rok. Pierwotnie linia przeznaczona była do
wstępnego sortowania surowych odpadów, jednak obecnie wykorzystywana jest jedynie do
oczyszczania stabilizatu z odpadów zmieszanych. Obiekt wymaga modernizacji.
Instalacja stabilizacji tlenowej
Na terenie Zakładu funkcjonuje instalacja do tlenowej stabilizacji odpadów zmieszanych.
Jest to obiekt typu komorowego, o wydajności 7,2 tys. ton/rok z możliwością rozbudowy do
11 tys. ton/rok. Obiekt wymaga modernizacji. Stabilizacji poddawane są zmieszane odpady
komunalne, po wstępnym ręcznym sortowaniu frakcji tektury i tworzyw sztucznych.
Składowisko
Obecnie eksploatowana kwatera składowiska balastu zajmuje powierzchnię ok. 0,20 ha.
Eksploatacja składowiska prowadzona jest w sposób specyficzny, niespotykany na innych
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
43
składowiskach. Ze względu na małą powierzchnię i małą dyspozycyjną pojemność kwatery,
formuje się strome skarpy złoża składowiska z odpadów zbelowanych, a przestrzeń pomiędzy
belami wypełnia się odpadami ustabilizowanymi.
Eksploatacja obecnego sektora przewidziana jest do roku 2008. Istnieje możliwość budowy
kolejnego sektora, który zapewni odbiór odpadów (przy rocznych ilościach na obecnym
poziomie) przez ok. 10 lat.
Składowisko posiada także odrębną kwaterę dla odpadów mineralnych (gruzu).
Wysypisko w Międzylesiu
Wysypisko śmieci zlokalizowane w Międzylesiu (przy drodze do Gaworowa) obsługuje
wszystkie miejscowości gminy. Jest to wysypisko o powierzchni 2.2 ha i składa się z. trzech
kwater. Kwatera II o powierzchni 5670 m2. oraz kwatery nowe I o powierzchni 8050m2 oraz
III o powierzchni 8050m2, zabezpiecza funkcjonowanie ich na wiele lat. . Na wysypisku
składowane są również, nieuciążliwe nieczystości przemysłowe. Na eksploatowanej kwaterze
środkowej na bieżąco prowadzi się rekultywację. Wg aktualnych założeń wysypisko może
być eksploatowane do 2012 roku.
Pomimo istnienia wysypiska komunalnego, na terenie Gminy stwierdzono obecność
wysypisk ..dzikich
Mankamentem Gminy jest mała ilość sprzętu do gromadzenia nieczystości i brak
możliwości selektywnego ich gromadzenia.
W Programie Ochrony Środowiska Powiatu Kłodzkiego – potrzeby Gminy Międzylesie
nie zostały uwzględnione, a problemy gospodarki odpadami pominięte.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
44
3.18. Gospodarka odpadami
Źródła powstawania odpadów.
Najważniejszymi źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim:
bytowanie ludzi (gospodarstwa domowe) generujące odpady komunalne oraz obiekty
infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne,
targowiska. Tego rodzaju odpady generują także zakłady przemysłowe. Odpady przemysłowe
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne wytwarzają zakłady przemysłowe. Z tych dwóch
głównych źródeł powstawania odpadów otrzymujemy odpady niebezpieczne i inne niż
niebezpieczne. W obrębie tych dwóch największych grup wyróżniono poniższe strumienie
odpadów:
-
odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia
zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków
przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji),
-
odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców
miejskich, z pielęgnacji cmentarzy - ulegające biodegradacji),
-
papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na
bazie papieru, papier i tektura - nieopakowaniowe),
-
tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne nieopakowaniowe),
-
tekstylia,
-
szkło (opakowania ze szkła, szkło - nieopakowaniowe),
-
metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady
metalowe),
-
odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,
-
drobna frakcja popiołowa - odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych
(głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu
wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi
metodami poza składowaniem,
-
odpady wielkogabarytowe,
-
odpady budowlane - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych - w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych,
-
odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
45
Odzysk odpadów.
Jakkolwiek ustawa o odpadach spowodowała, że te podmioty gospodarcze, które dostrzegają
znaczenie prowadzonej działalności dla środowiska bardziej niż inne, uzyskują wymagane
prawem
decyzje
oraz
wykonują
inne
przepisy ustaw
także
te,
które
dotyczą
sprawozdawczości w zakresie wytworzonych odpadów. Niestety, z różnych powodów nie
wszystkie podmioty dostarczają te dane do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast podczas
uzyskiwania „pozwoleń odpadowych”, planowane ilości wytwarzanych odpadów są wyższe
niż później zbierane czy wytwarzane.
Program gospodarki odpadami
Systemy zbierania odpadów.
Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach przez zbieranie odpadów - rozumie
się każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania. Zgodnie z tą definicją na terenie powiatu dokonywane jest
zbieranie odpadów zarówno instytucjonalne jak i komercyjne.
Z danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym wynika, że na terenie powiatu kłodzkiego
podejmowane są próby instytucjonalnego zbierania odpadów rozumianego jako początki
rozdzielania strumienia odpadów zwłaszcza tych, które mają charakter surowców wtórnych.
Generalnie systemy zbierania możemy podzielić na dobrowolne i wymuszone. Jako
dobrowolne można uznać wszystkie te, które wynikają z dbałości o środowisko naturalne oraz
ze świadomości poszczególnych instytucji i mieszkańców. Systemy wymuszone to takie,
które dla dobra środowiska, wprowadzane są przez ustawodawcę. Poniżej zestawiono wykazy
zbierających odpady (posiadających pozwolenia w tym zakresie) na terenie powiatu.
działania instytucji
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W całym strumieniu wytwarzanych odpadów komunalnych, jeżeli nie jest doceniana
pojemność składowisk, odpady wielkogabarytowe, stanowią dość istotny problem. Na
szczęście, problemy organizacyjne, transportowe, a więc logistyczne, odchodzą dzisiaj w
zapomnienie, tym bardziej, że przedmioty te najczęściej stanowią w wielu wypadkach
potencjalne źródło odpadów, z których można odzyskać wiele części i materiałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
46
przydatnych do dalszej przeróbki lub wykorzystania. Są zatem dla potencjalnych podmiotów
lub osób fizycznych źródłem odzysku. Z analizy udostępnionych materiałów wynika, że nie
udaje się uniknąć związanych z bytowaniem wielkogabarytowych odpadów w żądnej z gmin
powiatu. W większości przypadków, z jakimi ma się przy tych odpadach do czynienia, w
rejonie działania obsługujących istniejące w powiecie kłodzkim składowiska odpadów
komunalnych,
następuje
bardziej
lub
mniej
zorganizowane
odbieranie
odpadów
wielkogabarytowych, które następnie, w większości przypadków zostają rozdrobnione już w
obrębie
składowisk,
a
następnie
zeskładowane,
Nie
wszystkie
jednak
odpady
wielkogabarytowe trafiają na składowiska z wyznaczonych miejsc zbiórek takich odpadów,
ale przywożone są przez służby komunalne z różnych, często zaskakujących miejsc gmin,
będąc m.in. przy składaniu tych odpadów w rzekach i potokach, powodem spiętrzeń wody
płynącej.
c) działania komercyjne
W celu zgodnego z prawem wykonywania czynności rozumianych w ustawie o odpadach
jako zbieranie odpadów, jednostki organizacyjne, które wykonują takie działania muszą
uzyskać decyzję Starosty. Działania takie są najczęściej prowadzone przez podmioty
gospodarcze, które pozyskują w swojej działalności odpady przydatne do dalszego ich
wykorzystania.
Odpady komunalne.
Na terenie gminy funkcjonuje aktualnie składowisko odpadów w Międzylesiu.. Analizowana
struktura odpadów wykazuje, że na teren tych składowisk docierają odpady, których skład
morfologiczny nie różni się zasadniczo od innych tego typu miejsc. Poniżej w tabeli pokazano
orientacyjny skład morfologiczny (średni) odpadów komunalnych kierowanych na
składowiska. Dla zobrazowania tych wartości wzięto pod uwagę rozkład ludności miast i wsi
w stosunku do wielkości globalnych.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
47
Tabela . 19. Skład morfologiczny odpadów
Odpady organiczne
Papier
Tworzywa sztuczne
Tekstylia
Odpady szklane
Odpady metalowe
Odpady mineralne
Odpady wielkogabarytowe
Miasta
[%]
23,71
17,84
15,02
2,82
7,04
4,46
23,71
4,69
Wsie
[%]
11,61
12,50
12,50
2,23
8,93
3,13
41,52
6,70
średnia w województwie
[%]
21,45
16,84
14,55
2,71
7,39
4,21
27,04
5,07
Niebezpieczne
0,70
0,89
0,74
Grupa odpadów
Jak wynika z powyższej tabeli, przeciętny skład morfologiczny strumienia odpadów
kierowanego na składowiska odpadów wykazuje, że występują w tym strumieniu odpady,
które można (przy odpowiedniej gospodarce) wyodrębnić. Na dzień dzisiejszy w większości
składowisk i to nie tylko w powiecie klodzkim, ale generalnie w Polsce takie czynności
odzyskiwania i rozdzielania odpadów w strumieniu odpadów komunalnych nie są
prowadzone. Jedynymi znaczącymi odpadami, które się oddziela ze strumienia odpadów
komunalnych są:
- szkło
- makulatura
- tworzywa sztuczne
Doświadczenie pokazuje jednak, że występują przypadki podziału odpadów komunalnych u
źródła, ale często ich ponowne zmieszanie odpadów następuje w drodze na składowisko.
Pomimo ustawowych zapisów zobowiązujących do zbierania odpadów w sposób selektywny
oraz poddawaniu ich odzyskowi i unieszkodliwiania w miejscu powstawania, a dopiero na
samym końcu unieszkodliwiania jako składowania na składowisku, to z różnych przyczyn te
przepisy nie są przez użytkowników środowiska przestrzegane. Wykazują to także analizy
rodzajów i ilości odpadów, o których informacje są złożone w Wojewódzkiej Bazie Danych
Urzędu Marszałkowskiego. Ze sprawozdań tam złożonych wynika, że prawie 97% odpadów
to odpady zakwalifikowane jako niesegregowane odpady komunalne. Należy także pamiętać,
że w odpadach komunalnych znajduje się znaczna ilość odpadów niebezpiecznych.
- pomimo ustawowych obowiązków, nie jest prowadzona w stopniu zadowalającym,
selektywna zbiórka odpadów
- wydzielenie ze strumienia odpadów szkła, makulatury i tworzyw sztucznych odbywa
się bardzo często na składowisku, a nie u źródła
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
48
- przy braku segregacji odpadów u źródła nie jest również możliwe prowadzenie
odzysku i unieszkodliwiania odpadów „w miejscu powstawania”
- aż 28 podmiotów zbiera odpady zmieszane, które mogą być jednak rozdzielone
- bardzo istotną masowo i objętościowo, grupą odpadów w strumieniu są
odpady mineralne (w tym budowlane)
- prawie 22 % odpadów komunalnych to odpady organiczne
- odpady wielkogabarytowe stanowią stosunkowo duży odsetek strumienia odpadów,
będąc jednocześnie potencjalnym źródłem odpadów do odzysku
- jedyny sposób przedłużenia żywotności składowisk przeznaczonych do rekultywacji,
to segregacja odpadów w celu ich odzysku i zmniejszenia ich objętości
- wprowadzenie z konieczności segregacji na terenie czterech gmin powiatu
tylko odsunie w czasie konieczność budowy nowych składowisk odpadów
3.19. Stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego Gminy Międzylesie.
Wg podziału stosowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska gmina
Międzylesie , jest strefą, w której występują obszary zwykłe Oz -odnoszą się do niego
wartości dopuszczalnych stężeń określone dla kraju) oraz obszary zwykłe OzR- do którego
odnoszą się wartości dopuszczalnych stężeń określone ze względu na ochronę roślin. Z
danych podawanych przez WIOŚ (na podstawie danych GUS) wynika, że emisja pyłu na
terenie gminy Międzylesie stanowi marginalny problem, zewzgledu na brak przemysłu lub
innych punktowych źródeł emisji.
a) powietrze atmosferyczne
Tabela 20. Emisja i redukcja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie
uciążliwych
Województwo
Dolnośląskie
Emisja zanieczyszczeń
na 1 km2
Gazowych
pyłowych
razem
redukcja zanieczyszczeń
w%
wytworzonych
w tym
dwutlenek
siarki
tlenek
azotu
dwutlenek
węgla
pyłowych
Gazowych
pyłowych
gazowych
w t/rok
2000
2001
Gmina
Międzylesie
20647
15066661 72597
24506 14955329 1,0
755,3
98,8
87,1
20239
14613832 68227
25048 14508184 1,0
732,6
98,8
87,5
b) wody powierzchniowe
Brak danych
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
49
Gmina Międzylesie znajduje się w zlewni Nysy Kłodzkiej. Zlewnia rzeki jest zróżnicowana.
Nysa Kłodzka w górnym biegu przepływa przez tereny górzyste o charakterze turystycznowypoczynkowym, gdzie zlokalizowane są miejscowości:. Międzylesie. Rzeka Nysa Kłodzka
jest odbiornikiem ścieków z:
rozproszonych źródeł ścieków bytowo-gospodarczych górnej części zlewni rzeki;
oczyszczalni zakładowej PKP w Międzylesiu, która odprowadza ścieki w ilości ok. 10 m3/d;
Domaszkowski Potok odbiera ścieki z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni osiedlowej w
Domaszkowie odprowadzającej 27 m3/d ścieków.
W Goworowie funkcjonuje, m.in. dla potrzeb osiedla mieszkaniowego należącego do
Nadleśnictwa, niewielka oczyszczalnia, o przepustowości 4 m3/d, której odbiornikiem jest
potok Goworówka – prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej w górnej części jej zlewni.
Ocena stanu czystości wód rzeki wykazała, że:
zawartość związków organicznych w początkowym odcinku rzeki, od przekroju
zlokalizowanego powyżej Międzylesia aż do punktu znajdującego się poniżej ujścia Białej
Nys a Kł
odzka
Lądeckiej, utrzymywała się na poziomie I klasy czystości.
Domaszkowski Potok
źródła zanieczyszczeń
punkty pomiarowe
zasolenie wód rzeki na całej długości kontrolowanego odcinka mieściło się w granicach I
klasy czystości;
ilość niesionych zawiesin generalnie odpowiadała I klasie. Tylko podczas przyborów wód w
niektórych punktach kontrolnych stwierdzano wzrost zawartości;
stężenie substancji biogennych powyżej Międzylesia odpowiadało I klasie czystości. Od
punktu zlokalizowanego poniżej Międzylesia do przekroju znajdującego się poniżej ujścia
Białej Lądeckiej stwierdzono II-III klasę czystości
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
50
ilość zanieczyszczeń specyficznych, takich jak:
fenole lotne, metale oraz detergenty anionowe, spełniała warunki I klasy czystości we
wszystkich kontrolowanych punktach,
odczyn
wody
w
większości
badanych
przekrojów
nie
przekraczał
wartości
charakterystycznych dla I klasy.
badania hydrobiologiczne kwalifikowały wodę do II klasy czystości powyżej Międzylesia
oraz poniżej ujścia Bystrzycy.
stan sanitarny wód rzeki tylko w dwóch początkowych punktach, tj. powyżej i poniżej
Międzylesia, spełniał warunki określone dla III klasy czystości.
c) wody podziemne
W krajowej sieci monitoringu wód podziemnych na terenie powiatu prowadzone jest badanie
GZWP
d) monitoring obszarów potencjalnie zagrożonych
e) hałas przemysłowy i komunikacyjny
Raport WIOŚ nie wymienił na terenie gminy wśród najbardziej uciążliwych żadnych
zakładów z tego terenu. Nie były też prowadzone badania hałasu komunikacyjnego.
Niewątpliwie jednak w sytuacji kiedy tak gwałtownie wzrosła ilość pojazdów
samochodowych w Polsce istnieją na terenie gminy miejsca gdzie występuje duże natężenie
ruchu, a w związku z tym znaczna emisja hałasu komunikacyjnego. Do miejscowości
najbardziej narażonych na tego rodzaju hałas, należą w gminie Międzylesie i Boboszów,
przez które przebiega droga dojazdowa do przejścia granicznego. Aktualnie droga biegnie
bezpośrednio przez centralną część Międzylesia.
f) gleby
Na terenie powiatu nie zbadano żadnych gleb w monitoringu krajowym. Stacja
Chemiczno-Rolnicza Oddział we Wrocławiu przeprowadziła badania gleb (użytków rolnych).
Wynika z nich, że większość gleb powiatu (92 %) mieści się w przedziale pH od 4.5 do 6.5.
Jako konieczne, potrzebne i wskazane do wapnowania wykazano ok. 73 % gleb powiatu.
Zawartość fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu – wysoką i bardzo wysoką zawartość
wykazuje odpowiednio 32 %, 22 % i 36 %.
g) odpady
Raport WIOŚ wykazuje na terenie gminy Międzylesie składowisko
h) przyroda
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
51
3.20. Edukacja ekologiczna.
Po zmianie systemu społeczno-gospodarczego i politycznego po 1989 roku nastąpiły
przyśpieszone działania władz administracyjnych skierowane na szeroko rozumianą ochronę
środowiska. Na przestrzeni ostatnich 14 lat powstało w Polsce relatywnie dużo obiektów
chroniących środowisko. Nowe oczyszczalnie ścieków, czy też składowiska odpadów
realizowane były w wielu gminach. Budowa tego rodzaju obiektów była spowodowana
wzrostem świadomości decydentów, że dłużej już nie można tak eksploatować środowiska
naturalnego. Ten wzrost świadomości u
tzw. przeciętnego obywatela powodował także
przyzwolenie na budowę np. składowisk odpadów, które do dzisiaj odbierane są
kontrowersyjnie, albowiem „najlepsze składowisko moich śmieci, to obiekt daleko ode mnie,
a najlepiej u sąsiada”. Te pozytywne zjawiska, wymagają jednak kontynuowania. Okazało
się, że ich eksploatacja kosztuje, że za wywóz śmieci i odbiór odpadów należy ponosić
opłaty, a w pobliżu nie ma nikogo, kto chciałby za nas zapłacić. Zatem na polu edukacji czeka
nas jeszcze sporo przedsięwzięć i tak musimy się jeszcze dowiedzieć, że:
pomimo wzrostu świadomości proekologicznej ogólnej – „środowisko powinno być czyste,
bo chcemy w nim odpoczywać po ciężkiej pracy”, brakuje nam jeszcze wiedzy, co
powinniśmy robić sami w tym celu
obieg materii w przyrodzie jest zamknięty
jedna bateria do zegarka na rękę w śmieciach komunalnych, to kilka metrów kwadratowych
skażenia terenu
rozłożenie pewnego rodzaju tworzyw sztucznych trwa kilkadziesiąt lat
im bardziej podzielimy odpady na jego rodzaje, tym ogółem będą one nas mniej kosztować
skoro wytwarzamy śmieci, to powinniśmy się godzić na ich unieszkodliwianie, także
termiczne
nikt obcy nie będzie chciał naszych śmieci
wykorzystuj opakowania jeszcze raz (w miarę możliwości)
4.0. DŁUGOTERMINOWE
CELE
I
KIERUNKI
DZIAŁAŃ
OCHRONIE ŚRODOWISKA w gminie (do 2014 roku)
Zgodnie z przyjętą uchwałą XVI/106/04 z dnia 23 marca 2004 -Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2004-2014
W
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
52
4.1. Ochrona powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są wynikiem procesów spalania (tzw. niska
emisja) oraz pracy pojazdów samochodowych i dotyczą przede wszystkim samego
Międzylesia. Badanie zapylenia powietrza (roczny opad pyłu) wykonano na dwóch
stanowiskach zlokalizowanych przy ul. l Maja w Międzylesiu oraz w rejonie dworca PKP.
Badania za rok 1997 wykazały :
roczny opad pyłu 106,02 g/m2 i 52,56g/m2 ( wielkości dopuszczalne 200mg/m2 ),
natomiast roczny opad ołowiu odpowiednio 15.87 mg/m2 i 12.58 mg/m2 (norma 100 mg/m2)
oraz, kadmu - 0.57 mg/m2 i 0.41 mg/ m2 (norma 100 mg/m2 ).
Inne pomiary nie były prowadzone w latach następnych, co wynikało prawdopodobnie z
niskiej emisji zanieczyszczeń pyłami do atmosfery .
W ramach planowanych inwestycji w sposób pośredni uzyskana zostanie poprawa stanu
środowiska atmosferycznego poprzez odbudowę z równoczesną modernizacją dróg. Budowa
obwodnic większych miejscowości nie została zaplanowana w budżecie i planach
wojewódzkich i powiatowych.
4.2. Ochrona przed hałasem
W ramach planowanych inwestycji w sposób pośredni uzyskana zostanie poprawa stanu
akustycznego- pośrednia ochrona przed hałasem poprzez odbudowę z równoczesną
modernizacją dróg. Budowa obwodnic większych miejscowości nie została zaplanowana w
budżecie i planach wojewódzkich i powiatowych. Nie zaplanowana ekranów akustycznych
lub nasadzeń ekranów naturalnych poprzez stworzenie pasa zieleni.
4.3. Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodno-ściekowa
W ramach planowanych inwestycji w sposób bezpośredni i pośredni uzyskana zostanie
poprawa stanu wód powierzchniowych poprzez budowę sieci wodociągowej z ujęcia w
Różance oraz budowa kolektora ścieków i sieci kanalizacyjnej.
4.4. Ochrona walorów przyrodniczych i funkcji układów przyrodniczych
W zakresie aktualnie przyjętych harmonogramów rzeczowo-finansowych nie uwzględniono
działań na rzecz ochrony walorów przyrodniczych.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
5.0. KRÓTKOTERMINOWE
CELE
I
KIERUNKI
53
DZIAŁAŃ
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
5.1.Definicja i zakresy
Wyróżnić należy zarządzanie środowiskiem oraz zarządzanie programem ochrony
środowiska. Podejście oparte na wyszczególnieniu zarządzania środowiskiem przyjęto
między innymi w „Programie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa
dolnośląskiego” (Wrocław 2002). Zarządzanie środowiskiem jest w ogólnym ujęciu
synonimem ogółu działań ukierunkowanych na ochronę środowiska. Podstawowym środkiem
służącym do zarządzania środowiskiem w skali gminy jest gminny program ochrony
środowiska. Zarządzanie takie opiera się przede wszystkim (choć nie tylko) na instrumentach
prawnych zawartych w przepisach powszechnie obowiązujących.
Termin „zarządzanie środowiskiem” ma także drugie, węższe znaczenie. Nawiązuje ono do
idei wzmacniania ochrony środowiska na drodze dobrowolnej samokontroli. Koncepcja taka
wypracowana została zasadniczo z myślą o przedsiębiorstwach. Na płaszczyźnie europejskiej
dwa najbardziej znane z takich systemów to EMAS oraz ISO. Drugi z nich został ustalony w
drodze procedury normalizacyjnej i przeniesiony także do polskiej (ale identycznej z
europejską) normy PN-EN ISO 14001. Od pewnego czasu obserwuje się przenoszenie takich
systemów również do administracji publicznej. Pierwszą w Polsce jednostką samorządu
terytorialnego, która uzyskała certyfikat zarządzania środowiskowego ISO jest Racibórz (zob.
Odpady i środowisko, Nr 2(20)/2003, s. 95). Cechą systemu zarządzania środowiskiem w
oparciu o normę ISO jest ciągłe doskonalenie, ukierunkowane na poprawę wyników
zarządzania. Taki dodatkowy sformalizowany system zarządzania nie jest nieodzowny w
gminie, jakkolwiek sam fakt istnienia gotowego wzorca postępowania, metodycznie
opracowanego, może być zachętą do jego stosowania. Poza tym jego wdrażanie przynieść
może pewne efekty dodatkowe (prestiż, nagłośnienie w mediach).
5.2. Zasady zarządzania środowiskiem
System prawa środowiskowego oparty jest na pewnych fundamentalnych zasadach. Z
jednej strony wyznaczają one granice, w których inne normy powinny się mieścić.
Wprowadzają zatem ład do systemu prawa rozumianego statycznie. Z drugiej strony
determinują one politykę stosowania instrumentów prawnych. Tym samym wyznaczają
reguły działań administracji publicznej ukierunkowanych na ochronę środowiska. Z tego
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
54
powodu zasady prawa ochrony środowiska mogą zostać uznane za normatywne zasady
zarządzania środowiskiem. Inny charakter mają zasady prakseologiczne, płynące z nauki
organizacji i zarządzania, ważne dla modelu zarządzania programem ochrony środowiska.
Zasady prawne o podstawowym znaczeniu to: zasada zrównoważonego rozwoju, zasada
kompleksowości ochrony środowiska, zasada prewencji oraz zasada sprawcy.
5.3. Zasada zrównoważonego rozwoju
Zasada zrównoważonego rozwoju oznacza taki rozwój społeczno-gospodarczy, który bierze
pod uwagę wymagania ochrony środowiska, a więc taki, który nie dokonuje się kosztem
rabunkowej eksploatacji zasobów. Wykorzystywanie zasobów nieodnawialnych powinno
wykazywać tendencję malejącą, natomiast zasobów odnawialnych winno odbywać się z jak
najmniejszym obciążaniem środowiska. Ważne jest, aby interesy środowiska były
postrzegane w długiej perspektywie czasowej: mają one zabezpieczać biologiczne podstawy
egzystencji obecnego pokolenia oraz przyszłych generacji.
Zasada zrównoważonego rozwoju jest zarazem dyrektywą postępowania dla wszystkich
organów władz publicznych, również w zakresie tworzenia i stosowania polityk i strategii, w
tym programów ochrony środowiska. Jest również przydatna dla realizacji działań o
charakterze niewładczym, np. realizowanych w drodze dobrowolnej strategii „czystej
produkcji”. Jej istota polega na podejmowaniu działań prewencyjnych nakierowanych na
ograniczanie emisji powstających w trakcie działalności przemysłowej. Strategia taka mieści
się w strukturze gminnego programu ochrony środowiska.
5.4. Zasada kompleksowości ochrony środowiska
Merytorycznym jądrem tej zasady jest ochrona poszczególnych elementów z uwzględnieniem
potrzeb ochrony pozostałych. Realizowana jest ona przy pomocy dwóch instrumentów
prawnych: ocen oddziaływania na środowisko oraz poprzez pozwolenia zintegrowane, przy
czym tylko ten pierwszy jest dostępny dla gminy z uwagi na podział kompetencji
decyzyjnych. Przesłanką dla faktycznego urzeczywistnienia zasady kompleksowości w skali
gminy jest możliwie rozległa wiedza o stanie środowiska oraz potrzebach jego ochrony. Jeśli
wiedzę tę dopełnia scenariusz rozwoju lokalnego oparty na gminnym programie ochrony
środowiska, zasada kompleksowości ma szanse stać się zasadą codziennej praktyki
administracyjnej.
Na bazie zasady kompleksowości oraz zasady zrównoważonego rozwoju wyznacza się zasadę
integracji prawa i polityki (art. 8 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Zakłada ona, że
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
55
wszelkiego rodzaju polityki, strategie, plany lub programy sektorowe (np. przemysł,
rolnictwo, energetyka, turystyka) muszą uwzględniać wymogi ochrony środowiska. Również
ta zasada ukierunkowuje sposób realizacji gminnego programu ochrony środowiska.
5.5. Zasada prewencji
Zasada prewencji oznacza zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na środowisko.
Dopełnia ją zasada przezorności, akcentująca zapobieganie również takim zagrożeniom,
których prawdopodobieństwo wystąpienia jest niewielkie. Realizacja obu zasad dokonywana
jest w trakcie działań władczych organów administracji publicznej (wydawanie pozwoleń,
formułowanie wiążących nakazów, zakazów i ograniczeń) oraz w planowaniu. Zauważyć
należy, że jej znaczenie praktyczne dopełnia konstytucyjna zasada obowiązku dbałości i
odpowiedzialności za stan środowiska (art. 86), dotycząca wszystkich osób i podmiotów
podlegających jurysdykcji państwa. Chodzi nie tylko o osoby fizyczne, ale też podmioty
gospodarcze.
5.6. Zasada sprawcy
Ta zasada wyraża myśl, według której ten, kto powoduje zanieczyszczenie środowiska,
ponosi koszty jej usunięcia. Zwraca się jednak uwagę, że nie ma ona charakteru
bezwzględnego, gdyż reguły odpowiedzialności ulegają wielokrotnie różnym modyfikacjom
w drodze przepisów szczegółowych. Powszechnie znanym przejawem zastosowania tej
zasady są opłaty i kary pieniężne. Zwrócić należy uwagę, że organy wydające pozwolenia
uzyskały szczególnie cenny instrument ustanawiania zabezpieczenia przyszłych roszczeń,
przybierającego postać depozytu, gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej (art. 187
ustawy – Prawo ochrony środowiska). Chodzi o zabezpieczenie roszczeń z tytułu
negatywnych skutków dla środowiskowych interesów o charakterze publicznym.
5.7. Gminny program ochrony środowiska w ustawowej strukturze programów ochrony
środowiska
Programy ochrony środowiska stanowią jeden z elementów szeroko rozumianego
systemu planowania w zakresie ochrony środowiska.
ochrony
środowiska
ustanowienie
takich
W myśl art. 17 ustawy – Prawo
programów
jest
obowiązkiem
organów
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu województwa, powiatu i
gminy. Służyć one mają realizacji polityki ekologicznej państwa. Stworzony w ten sposób
system nie ma jednak charakteru hierarchicznego. Wynika to z dwóch względów. Po pierwsze
z konstytucyjnie chronionej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. W myśl art.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
56
16 ust. 2 Konstytucji samorząd uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej a
przysługujące mu zadania publiczne wykonuje we własnym imieniu i na własną
odpowiedzialność. Zakresy kompetencji poszczególnych jednostek nie pokrywają się a same
jednostki nie są hierarchicznie podporządkowane. Po drugie, programy ochrony środowiska
nie zostały określone w ustawie jako akty prawa miejscowego zawierające przepisy
powszechnie obowiązujące. Programy takie podlegają wprawdzie uchwaleniu, ale „uchwała”
jest w takim przypadku tylko nazwą nagłówkową dokumentu. Programy ochrony środowiska,
nie będące aktami prawa miejscowego, wiążą zatem tylko organy podległe poszczególnym
radom.
Projekty programów podlegają zaopiniowaniu przez: ministra właściwego do spraw
środowiska – w przypadku projektów wojewódzkich programów ochrony środowiska, organ
wykonawczy województwa – w przypadku projektów powiatowych programów ochrony
środowiska oraz organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów
ochrony środowiska. Organy opiniujące nie są jednak jednostkami wyższego szczebla w
rozumieniu hierarchicznej zależności. Poza tym opinie nie mają mocy prawnie wiążącej.
Ustawa – Prawo ochrony środowiska posługiwała się w art. 17 ust. 2 terminem „jednostki
wyższego szczebla” i dopiero nowelizacja z dnia 3 października 2003 r. (Dz.U. Nr 190, poz.
1865) dokonała tu korygującej modyfikacji. Organy działające na niższych szczeblach
podziału administracyjnego mogą uwzględniać postulaty organów opiniujących, ale
obowiązku takiego nie mają. Uznać w związku z tym należy, że ustawa – Prawo ochrony
środowiska dąży jedynie do zapewnienia formalnej koordynacji poszczególnych programów,
ale nie tworzy ich zhierarchizowanego systemu (J. Sommer,
Planowanie w ochronie
środowiska, Ochrona środowiska. Prawo i Polityka, Nr 4/26/, 2001, s. 32 i n.). Okoliczność
ta rzutuje na współdziałanie różnych jednostek samorządu, gdyż wymusza dobrowolne a nie
„siłowe” rozwiązania.
Strukturę
programów
ochrony
środowiska
od
strony
przedmiotowej
dopełniają
wyspecyfikowane wojewódzkie, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami. Choć
przewidziane zostały w odrębnej ustawie o odpadach (art. 14 ust. 6), to tworzone są w trybie i
na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i stanowią fragment
odpowiedniego programu ochrony środowiska. Pomimo tego odesłania do trybu i zasad
wskazanych w przepisach ochrony środowiska, plany gospodarowania odpadami wykazują
swoistości. Mają one bowiem pewną dodatkową cechę, której brakuje omówionym wyżej
programom ochrony środowiska. Chodzi o to, że według ustawy o odpadach mają być one ze
sobą zgodne w tym sensie, że plany niższego szczebla wynikać mają z planów wyższego
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
57
szczebla. Jest sporne, czy należy to uznać za dowód na ich prawnie wiążący charakter. Opinie
zgłaszane w literaturze przedmiotu są podzielone. Nie brak zatem głosów, że plany
gospodarki odpadami są aktami prawa miejscowego.
Programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 i 18 ustawy – Prawo ochrony
środowiska, nie należy mylić z programami sanacyjnymi, o których mowa ogólnie w art. 84
tejże ustawy. W literaturze przedmiotu poświęconej programom ochrony środowiska te
odrębne grupy programów są często mylone. Obecnie istnieją tylko trzy programy, o jakich
mowa w art. 84: dwa tworzone na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj.
program ochrony powietrza - na podstawie art. 91 ust. 1 i program ochrony przed hałasem –
na podstawie art. 119 ust. 1, oraz jedne tworzony na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy – Prawo
wodne, tj. program ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
5.8. Specyfika zarządzania środowiskiem na szczeblu gminy
Szczebel gminny zajmuje dolne miejsce w pionowej strukturze programów ochrony
środowiska. O ile program powiatowy będzie zawsze rodzajem pośredniego ogniwa i
przekaźnika (bez względu na to, czy programy tworzone byłyby na zasadzie „od góry do
dołu”, czy odwrotnie), o tyle dla gminy przesądzenie nakazanego kierunku przepływu
informacji i postulatów musi mieć znaczenie decydujące. Wskazane w ustawie związanie
programów potrzebą realizacji celów polityki ekologicznej państwa wskazuje na zamysł
budowania programów „od góry do dołu”. W jakiejś mierze może to być pozostałość
dawnych nawyków centralnego planowania i administrowania, choć jednocześnie wyraża
potrzebę włączenia samorządów do realizacji tych zadań, za które odpowiedzialność na arenie
międzynarodowej ponosi Rząd RP. Gmina musi jednak pozostać (także z uwagi na
uwarunkowania prawne zagospodarowania przestrzennego) głównym punktem odniesienia w
programowaniu ochrony środowiska a nie tylko ostatecznym wykonawcą.
Jeśli chodzi o wyposażenie samorządu gminnego w uprawnienia władcze, to są one – na tle
szczebla wojewódzkiego i powiatowego - dość znaczne. W niektórych zakresach są
dominujące (przede wszystkim zagospodarowanie przestrzenne, ochrona przyrody i zieleni na
terenie gminy, utrzymywanie czystości i porządku w gminie, powszechne korzystanie ze
środowiska), w innych przeciętne (w zakresie szeroko rozumianego prawa emisyjnego chodzi
przede wszystkim o uprawnienia związane z korzystaniem z instalacji w ramach zwykłego
korzystania ze środowiska). Najmniej jest uprawnień decyzyjnych z głównych zakresów
prawa emisyjnego, gdyż te zostały zastrzeżone dla wojewody i starosty.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
58
5.9. Instrumenty zarządzania środowiskiem
Instrumenty zarządzania środowiskiem zdefiniować można jako sposób postępowania,
który wynika bezpośrednio lub pośrednio z prawa i służy realizacji zadań administracji
publicznej w zakresie ochrony środowiska. Spełniają one samodzielną rolę w praktyce
administracyjnej i mają charakter materialnoprawny. Wyłączamy zatem z tego zakresu (a w
konsekwencji również z dalszego omówienia) zasady prawne (tak ogólne, jak i szczegółowe,
omówione już wcześniej) oraz instrumenty proceduralne (np. uzgodnienia, opiniowanie,
działanie we współdziałaniu, oceny oddziaływania na środowisko, które są niesamodzielnym
elementem postępowania administracyjnego).
5.10.Typy instrumentów według sposobu oddziaływania
Biorąc za punkt wyjścia prawne umocowanie konkretnych instrumentów wyróżnić
można w sposób najogólniejszy instrumenty regulowane prawem (sformalizowane) i
pozostałe (niesformalizowane). Zdecydowana większość należy do tych pierwszych.
Różnorodność instrumentów służących ochronie środowiska zostaje silnej podkreślona, gdy
za kryterium wydzielenia przyjmiemy sposób, w jaki wywołują oczekiwane zachowania
(reakcje adresatów takich środków). Kryterium takie jest użyteczne przy doborze środków do
realizacji programów ochrony środowiska. Na jego podstawie wyróżnić można:
a) instrumenty bezpośredniego oddziaływania, które dzielą się na dwie grupy, tj.
bezpośrednio skuteczne zakazy, nakazy i ograniczenia oraz instrumenty kontroli
administracyjnej (te z kolei dzielimy na instrumenty kontroli wstępnej i kontroli
bieżącej),
b) instrumenty planowe,
c) instrumenty pośredniego oddziaływania (opłaty za korzystanie ze środowiska, takie
instrumenty finansowe jak subwencje, dotacje, etc., umowy publicznoprawne, a także
działania nieformalne),
d)
instrumenty typu represyjnego (opłaty podwyższone, kary pieniężne, środki
egzekucyjne, instrumenty odpowiedzialności administracyjnej i karnej).
5.11. Instrumenty bezpośredniego oddziaływania
Instrumenty z pierwszej grupy są zwykle najczęściej używane z uwagi na ich
prewencyjny charakter. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że lepiej jest zapobiegać
niekorzystnym oddziaływaniom na środowisko, niż usuwać skutki już dokonanej ingerencji.
Bezpośrednio skuteczne zakazy, nakazy i ograniczenia wyrażone zostają w przepisach
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
powszechnie
obowiązujących.
Niekiedy
przybierają
one
postać
59
tzw.
standardów
środowiskowych.
Standardy środowiskowe mają charakter standardów jakościowych albo standardów
emisyjnych. Standardy jakościowe (określane też niekiedy jako imisyjne) ustalają pewien
minimalny dopuszczalny poziom jakości środowiska poprzez określenie dopuszczalnych
stężeń substancji zanieczyszczających. W polskim prawie w szczególności zostały określone:
dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku czy też dopuszczalne poziomy promieniowania. W przypadku
prawa wodnego mamy określone np. najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi.
Zakazy, nakazy i ograniczenia najczęściej pojawiają się w ustawach, ale też w aktach prawa
miejscowego i z tego powodu nie są abstrakcją w kontekście zarządzania środowiskiem w
gminie. Dla interesu gminy istotne są także zakazy, nakazy i ograniczenia zawarte wprost w
ustawach a to z tego względu, że organy gminy mogą sięgać po środki egzekucyjne dla
wymuszenia ich realizacji. Wydaje się, że te możliwości działania są powszechnie
niedoceniane.
Instrumenty kontroli wstępnej to przede wszystkim różnego rodzaju pozwolenia i zezwolenia,
z kolei instrumenty kontroli bieżącej to te, służące ocenie sposobów realizowania praw i
obowiązków ustalonych w decyzjach administracyjnych (pozwoleniach, zezwoleniach). W
przypadku gminy odgrywają one jednak mniejszą rolę niż na szczeblu powiatu czy
województwa, gdyż głównym podmiotem decyzyjnym w prawie ochrony środowiska jest
starosta oraz wojewoda. Pomimo to również wójt (burmistrz, prezydent miasta) zachowuje
pewne możliwości działania (choćby przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli przydomowych
oczyszczalni ścieków w ramach kontroli zwykłego korzystania z wód).
5.12. Instrumenty planowe
Instrumenty planowe związane są z planami, programami i prognozami. Należy
odróżnić plany i planowanie. Planowanie jest, bowiem pewną procedurą, z kolei plan jej
materialnym efektem. Znaczenie planów polega na tym, że są skierowane ku przyszłości,
wyrażają preferowane cele dla działalności publicznej, ustanawiają cały kompleks środków
dla rozwiązania większej liczby zadań o charakterze podstawowym i dalekosiężnym,
ustanawiane są w trakcie metodycznie opracowanych, wielofazowych procedur. Dla ochrony
środowiska szczególne znaczenie mają różnego rodzaju plany przestrzenne, plany gospodarki
wodnej, plany ochrony powietrza i ochrony przed hałasem, jak też formy planowe w ochronie
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
60
powietrza. Do instrumentów planowych należą także programy ochrony środowiska, ale z
uwagi na ich ogólny i obszarowy (a nie wąski i sektorowy) charakter, mogą być traktowane
jako nadrzędny instrument bazowy o charakterze koordynacyjnym.
Uprawnienia planistyczne organów gmin są dość zróżnicowane. Szczególna rola przypada
miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. Decydują one o przeznaczeniu
terenów i określają warunki ich zagospodarowania wynikające m.in. z potrzeb ochrony
środowiska. Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu podlega nie tylko przepisom
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również ustawy Prawo ochrony
środowiska i przepisów szczególnych (np. o ochronie przyrody, ochronie wód, odpadach).
Na etapie przygotowywania i przyjmowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz dokonywania w nim zmian ustawodawca przewidział rozbudowane
możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu rozstrzygnięć decydujących w dużej
mierze
o
możliwościach
przeprowadzenia
następnych
etapów
każdego
procesu
inwestycyjnego. Jest to jednocześnie najlepszy moment dla rozpoznania stanowisk tak opinii
społecznej jak i organów administracji. Gwarantują to mechanizmy proceduralne.
Z punktu widzenia prawnego najmocniejszą pozycję w całym systemie ma gmina, gdyż ze
wszystkich dokumentów planistycznych tylko plany uchwalane przez gminy mają rangę
obowiązującego powszechnie przepisu prawa. W pewnym uproszczeniu powiedzieć można,
że wszelkie programy, plany i strategie dotyczące zagospodarowania przestrzennego,
formułowane na wszystkich szczeblach podziału kraju mają tylko wtedy szanse realizacji,
jeśli znajdą odzwierciedlenie w konkretnym planie miejscowym. Gminy mają więc znaczną
swobodę w ustalaniu kierunku swego rozwoju (w granicach wynikających z przepisów
prawa).
5.13. Instrumenty pośredniego oddziaływania
Instrumenty pośredniego oddziaływania są liczne i wewnętrznie silnie zróżnicowane.
Ich cechą charakterystyczną jest dążenie do osiągnięcia określonego celu poprzez świadome
wywieranie wpływu na motywacje podmiotów. Organy publiczne działające w ten sposób
uznają wybrane zachowania za pożądane dla osiągnięcia swoich celów i werbalizują stosowne
zachęty, nie nadając im wszakże formy wiążących nakazów (np. premie za działanie
termoizolacyjne). W innych sytuacjach organy uznają określone zachowania za niepożądane i
bez odwoływania się do formalnych zakazów, podejmują wysiłki w celi ich eliminacji (np.
opłaty nie będące sankcjami powinny zachęcić do rezygnacji z korzystania ze środowiska).
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
61
5.14. Instrumenty typu represyjnego
Instrumenty typu represyjnego to powszechnie znane opłaty podwyższone i kary pieniężne,
środki odpowiedzialności karnej, ale też już wzmiankowane środki egzekucyjne,
podejmowane na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
5.15. Formy działania administracji publicznej
Instrumenty są urzeczywistniane w różnych formach prawnych. Wyróżnić można formy
władcze (decyzje, przepisy prawa miejscowego) oraz niewładcze. Wśród form niewładczych
najbardziej znane są czynności materialno-techniczne (np. sporządzenie map, gromadzenie
danych pomiarowych).
5.16. Zadania organów gmin według przedmiotowych zakresów regulacji
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gmin
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty (art. 7 ust. 1). W szczególności chodzi o sprawy:
--- ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
--- ochrony środowiska i przyrody
--- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych
--- utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz
unieszkodliwiania odpadów komunalnych
--- zieleni gminnej i zadrzewień.
Odrębna grupa zadań, o której należy wspomnieć, to zadania gminnych służb, inspekcji i
straży (np. gminnego zespołu reagowania kryzysowego w celu zapobieżenia skutkom klęski
żywiołowej lub ich usunięcia).
5.17. Gospodarka wodna i ochrona wód /kompetencje ustalone ustawą – Prawo wodne
oraz ustawą – Prawo ochrony środowiska/
Instrumenty bezpośredniego oddziaływania (w tym kontroli wstępnej):
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (dotyczy przydomowych oczyszczalni w świetle
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
62
rozporządzenia MŚ z dnia 20 listopada 2001 r. /Dz.U. Nr 140, poz. 1585/); forma prawna:
zgłoszenie – art. 152 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska;
Instrumenty kontroli bieżącej:
Nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu wody na gruncie lub wykonania
urządzeń zapobiegających szkodom; forma prawna: decyzja wójta (burmistrza lub prezydenta
miasta) – art. 29 ust. 3 Prawa wodnego;
Zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie; forma prawna: decyzja wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta) – art. 30 ust. 2 Prawa wodnego;
Wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym
korzystaniem z wody; forma prawna: decyzja wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) – art.
28 ust. 2 Prawa wodnego;
Odbieranie od prowadzących instalację objętą wymogiem zgłoszenia wyników pomiarów
mających szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli
wielkości emisji; forma prawna: czynność materialno-techniczna wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) – art. 149 ustawy – Prawo ochrony środowiska;
Nakładanie na prowadzącego przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązku prowadzenia
pomiarów wielkości emisji, jeśli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych; forma
prawna: decyzja wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) – art. 150 ust. 1 ustawy – Prawo
ochrony środowiska;
Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków; forma prawna: decyzja wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) – art.
154 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska;
Nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej oczyszczalnię przydomową w ramach zwykłego
korzystania ze środowiska wykonania czynności zmierzających do ograniczenia ich
negatywnego oddziaływania na środowisko; forma prawna: decyzja wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) – art. 363 ustawy – Prawo ochrony środowiska;
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
63
Instrumenty planowe:
Wyznaczanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w
granicach powszechnego korzystania z wód ; forma prawna – uchwała rady gminy (art. 34
ust. 4 Prawa wodnego).
5.18. Ochrona powietrza /kompetencje ustalone ustawą – Prawo ochrony środowiska/
Instrumenty bezpośredniego oddziaływania (w tym kontroli wstępnej):
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia emisyjnego (dotyczy
instalacji, z których dokonywana jest emisja gazów lub pyłów do powietrza wskazanych w
rozporządzeniu MŚ z dnia 20 listopada 2001 r. /Dz.U. Nr 140, poz. 1585/); forma prawna:
zgłoszenie do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) – art. 152 ust. 1 ustawy – Prawo
ochrony środowiska;
Instrumenty kontroli bieżącej:
Odbieranie od prowadzących instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska
wyników pomiarów mających szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia
systematycznej kontroli wielkości emisji; forma prawna: czynność materialno-techniczna
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) – art. 149;
Nakładanie na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia (w ramach zwykłego
korzystania ze środowiska) obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeśli
nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych; forma prawna: decyzja wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) – art. 150 ust. 1;
Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska (w ramach zwykłego korzystania ze
środowiska) dotyczących eksploatacji instalacji; forma prawna: decyzja wójta (burmistrza
lub prezydenta miasta) – art. 154 ust. 1;
Nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze
środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonania czynności zmierzających do
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
64
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko; forma prawna: decyzja wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta) – art. 363 ustawy – Prawo ochrony środowiska;
Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w
zakresie objętym właściwością wójta (burmistrza lub prezydenta); forma prawna: czynności
materialno-techniczne wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) – art. 379 ust. 3, 4 i 5;
5.19. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi /kompetencje ustalone
ustawą – Prawo ochrony środowiska/
Instrumenty bezpośredniego oddziaływania (w tym kontroli wstępnej):
brak
Instrumenty kontroli bieżącej:
Odbieranie od prowadzących instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska
wyników pomiarów mających szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia
systematycznej kontroli wielkości emisji; forma prawna: czynność materialno-techniczna
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) – art. 149;
Nakładanie na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia (w ramach zwykłego
korzystania ze środowiska) obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeśli
nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych; forma prawna: decyzja wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) – art. 150 ust. 1;
Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska (w ramach zwykłego korzystania ze
środowiska) dotyczących eksploatacji instalacji; forma prawna: decyzja wójta (burmistrza
lub prezydenta miasta) – art. 154 ust. 1;
Nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze
środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonania czynności zmierzających do
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko; forma prawna: decyzja wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta) – art. 363 ustawy – Prawo ochrony środowiska;
Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w
zakresie objętym właściwością wójta (burmistrza lub prezydenta); forma prawna: czynności
materialno-techniczne – art. 379 ust. 3, 4 i 5;
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
65
Instrumenty planowe:
brak
5. 20. Ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach /kompetencje ustalone ustawą o
ochronie przyrody/
Instrumenty bezpośredniego oddziaływania (w tym kontroli wstępnej):
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
realizującej cel publiczny na obszarze parku krajobrazowego lub obszarze chronionego
krajobrazu (wymaga uzgodnienia z właściwym wojewodą) - forma prawna: decyzja wójta
(art. 36a ustawy o ochronie przyrody)
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości - forma
prawna: decyzja wójta (art. 47e ustawy o ochronie przyrody)
Tworzenie parków gminnych - forma prawna: uchwała rady gminy (art. 34a ustawy o
ochronie przyrody)
Tworzenie form ochrony przyrody - forma prawna: uchwała rady gminy (art. 34 ustawy o
ochronie przyrody)
Instrumenty kontroli bieżącej:
Informowanie ministra właściwego do spraw środowiska o wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizującej cel publiczny na obszarze
parku krajobrazowego lub obszarze chronionego krajobrazu - forma prawna: czynność
materialno-techniczna wójta (art. 36a ustawy o ochronie przyrody)
Informowanie zarządu ogrodu botanicznego lub zoologicznego o zamiarze wydania decyzji w
sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji przewidzianej
do realizacji w pobliżu ogrodu botanicznego lub zoologicznego - forma prawna: czynność
materialno-techniczna wójta (art. 46 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody)
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
66
Instrumenty represyjne
Wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub
krzewów,
powodowane
niewłaściwym
wykonywaniem
robót
ziemnych
lub
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem
środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub
krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą
pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew - forma prawna: decyzja wójta (art. 47k
ustawy o ochronie przyrody)
5. 21. Ochrona powierzchni ziemi, w tym gruntów rolnych i leśnych /kompetencje
ustalone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Instrumenty bezpośredniego oddziaływania (w tym kontroli wstępnej):
Obejmowanie ochroną niektórych gruntów rolnych zaliczonych do klas IV, IVa i IVb,
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego - forma prawna: uchwała rady gminy (art.
12)
Instrumenty kontroli bieżącej:
Nakazywanie właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenia określonych
upraw, przemieszczenia zwierząt poza obszar ograniczonego użytkowania lub dokonanie
ich uboju - forma prawna: decyzja wójta (art. 16)
Nakazywanie właścicielowi gruntów wykonania w oznaczonym terminie odpowiednich
zabiegów w związku z wystąpieniem z winy właściciela określonych form degradacji
gruntów - w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin
uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami- forma prawna: decyzja wójta (art.
15)
Instrumenty planowe:
Zatwierdzanie
planów
gospodarowania
na
gruntach
położonych
na
obszarach
ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych - forma
prawna: uchwała rady gminy (art. 16)
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
67
5.22. Gospodarowanie przestrzenią /kompetencje ustalone ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym /
Instrumenty bezpośredniego oddziaływania (w tym kontroli wstępnej):
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - forma prawna
decyzja wójta (art. 4)
Instrumenty kontroli bieżącej:
Nakazywanie wstrzymania użytkowania terenu lub przywrócenie poprzedniego sposobu
zagospodarowania - forma prawna: decyzja wójta (art. 59)
Pobieranie opłat z tytułu renty planistycznej - forma prawna: decyzja wójta (art. 36)
Instrumenty planowe:
Podejmowanie uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - forma prawna: uchwała rady gminy (art. 14)
Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego
gminy - forma prawna: czynność materialno-techniczna wójta (art. 9).
Zatwierdzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego
gminy - forma prawna: uchwała rady gminy (art. 9)
Sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - forma prawna:
czynność materialno-techniczna wójta (art. 15).
Zatwierdzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
zadań samorządowych - forma prawna: uchwała rady gminy (art. )
Podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowywania przestrzennego gminy oraz
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - forma prawna: czynność materialno-techniczna wójta
(art. 11 i art. 17)
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
68
Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków
o ich sporządzenie lub zmianę oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu - forma prawna: czynność materialno-techniczna wójta (art. 31, art. 57 i art. 67)
Analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - forma prawna: czynność
materialno-techniczna wójta (art. 32)
Instrumenty pośredniego oddziaływania
Powoływanie
gminnej
zarządzenie wójta (art. 8).
komisji
urbanistyczno-architektonicznej
-
forma
prawna:
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
69
5.23. Gospodarowanie odpadami /kompetencje ustalone ustawą o odpadach, ustawą o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawą o utrzymaniu porządku i
czystości w gminie/
Ze względu na specyfikę problematyki odrębnego omówienia wymagają ogólne zadania
gmin. Zostały one określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie
zostały przypisane
konkretnym
organom,
które
wykonują
je
w
ramach
swych
zróżnicowanych kompetencji. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy jest
organem stanowiącym i kontrolnym a wójt organem wykonawczym. Gminy:

tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i
porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych,

zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi
gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
stacji
zlewnych,
w
przypadku
gdy
podłączenie
wszystkich
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne
koszty, instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych lub ich części oraz szaletów publicznych,

zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez
zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń
uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów
zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na
chodniku,

określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w
odrębnych przepisach,

organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz
współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami, zapewniają zbieranie, transport i
unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
70
przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie, znakują obszary
dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt,

utrzymują czystość i porządek na terenach innych niż objęte obowiązkami właścicieli
nieruchomości, kierowników budów, przedsiębiorców użytkujących tereny służące
komunikacji publicznej oraz zarządców dróg, zapewniają uprzątnięcie i pozbycie się
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty
z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz
zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego
przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, wykonują obowiązki
przejęte od właścicieli nieruchomości.
Ponadto gminy prowadzą ewidencję:
zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania
się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej.
Instrumenty przypisane konkretnym organom:
Instrumenty bezpośredniego oddziaływania (w tym kontroli wstępnej):
Ustalanie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości - forma prawna: uchwała
rady gminy (art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
Ustalanie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie
usług - forma prawna: uchwała rady gminy (art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach),
Przejmowanie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości oraz ustalenie stawek
opłat za ich wykonywanie - forma prawna: uchwała rady gminy (art. 6a ust. 1 i ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - uwaga: po akceptacji mieszkańców
wyrażonej w referendum gminnym.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
71
Nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji - forma prawna:
decyzja wójta (art. 34 ust. 1 ustawy o odpadach),
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części - dalej zwane świadczeniem usług - forma prawna: decyzja wójta
(art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
Określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług; a także
określenie obszaru, na którym usługi te mają być świadczone - forma prawna: zarządzenie
wójta (art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Instrumenty kontroli bieżącej:
Sprawowanie
nadzoru
nad
wykonaniem
obowiązków
właścicieli
nieruchomości,
kierowników budów, przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej
oraz zarządców dróg - forma prawna: czynność materialno-techniczna wójta (art. 5 ust. 6
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
Cofanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej na
świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania narusza jego warunki -forma
prawna: decyzja wójta (art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
Określenie zakresu i sposobu wykonywania obowiązków przedsiębiorcy w zakresie wymagań
sanitarnych i ochrony środowiska w wypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług - forma prawna: decyzja wójta (art. 9
ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Przekazywanie marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu funduszowi ochrony
środowiska i gospodarki wodnej roczne sprawozdania zawierającego informacje o rodzaju i
ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot
działający w ich imieniu, rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez
gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu,
wydatkach poniesionych na te działania -forma prawna: czynność materialno-techniczna
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
wójta
72
(art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej),
Sporządzanie roczne sprawozdania zawierającego informacje o rodzaju i ilości odpadów
opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich
imieniu, rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek
gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu, wydatkach
poniesionych na te działania (art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej),
Przechowywanie przez 5 lat dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów
opakowaniowych do odzysku i recyklingu - forma prawna: czynność materialno-techniczna
wójta (art. 35 ust. 2 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej),
Instrumenty planowe:
Uchwalanie gminnego planu gospodarki odpadami będącego częścią gminnego programu
ochrony środowiska - forma prawna: uchwała rady gminy (art. 18 ust. 1 ustawy POŚ i art. 14
ustawy o odpadach),
Opracowanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami - forma prawna: czynność
materialno-techniczna wójta (art. 14 ust. 5 ustawy o odpadach),
Składanie radzie gminy, co 2 lata, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami forma prawna: czynność materialno-techniczna wójta (art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach),
5.24. Rolnictwo i łowiectwo /kompetencje ustalone ustawą o ochronie roślin uprawnych i
ustawą Prawo łowieckie/
Instrumenty kontroli bieżącej:
Wydawanie poleceń w przypadku zagrożenia fitosanitarnego Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa - forma prawna: decyzja wójta (art. 49a ustawy o ochronie roślin uprawnych)
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
73
Współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w sprawach związanych z
ich zagospodarowaniem - forma prawna: czynność materialno-techniczna wójta (art. 11
ustawy Prawo łowieckie)
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
74
5.25. Pozostałe instrumenty
Obok instrumentów mających ścisły związek z wybranym zakresem przedmiotu ochrony
(woda, powietrze, powierzchnia ziemi, świat roślin i zwierząt, gospodarka odpadami) istnieje
pewna grupa środków o charakterze uniwersalnym, które są wspólne dla całej ochrony
środowiska. Aby uniknąć powtórzeń przy ich prezentacji w pkt. 9.7. zostały wydzielone do
odrębnego omówienia. Chodzi o środki finansowo-prawne, umowy publicznoprawne oraz
środki represyjne.
5.26 Środki finansowo-prawne
Szczególne znaczenie dla zarządzania środowiskiem mają instrumenty finansowo-prawne.
Tworzą one łącznie dużą grupę instrumentów, obejmujących podatki, opłaty i kary, dotacje,
subwencje, ulgi podatkowe. Powszechnie znane są opłaty i kary pieniężne. Opłaty za
korzystanie ze środowiska pobierane są w szczególności za:
- wprowadzanie do powietrza substancji i energii
- usuwanie drzew i krzewów
- składowanie odpadów
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
- wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji
- działalność
koncesjonowaną na podstawie przepisów prawa górniczego i
geologicznego.
Opłaty takie spełniają rolę bodźcową (przynajmniej według teoretycznych założeń), gdyż
powinny zachęcać do szukania innych alternatywnych sposobów prowadzenia działalności
gospodarczej (opartych na rezygnacji z korzystania ze środowiska albo wykorzystywaniu
innych, tańszych surowców i półproduktów). W praktycznym stosowaniu na plan pierwszy
wybija się jednak funkcja fiskalna opłat i kar. Wyraża się ona w pozyskiwaniu środków
finansowych, gromadzeniu w ramach odrębnych funduszy i wykorzystywaniu do wspierania
działalności służącej ochronie środowiska. Fundusze takie (w tym gminny fundusz ochrony
środowiska i gospodarki wodnej) stanowią poważne źródło finansowania ochrony
środowiska.
Do instrumentów finansowo-prawnych zalicza się także formy wsparcia dla podmiotów
podejmujących działania korzystne dla środowiska. Niektóre z nich zostały uregulowane
ustawowo, co podnosi ich rangę i dowodzi ich znaczenia. Przykładem są premie wypłacane z
tytułu działań termomodernizacyjnych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
75
1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 ze
zm.).
Szersze omówienie tego i innych źródeł finansowania przedstawiono w pkt. 10.
5. 27. Umowy publicznoprawne
W polskim prawie administracyjnym charakter umów publicznoprawnych przypisuje się:
-
związkom
komunalnym
tworzonym
dla
wspólnego
wykonywania
zadań
publicznych; w przypadku gminy chodzi o związki międzygminne (art. 64 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym),
- porozumieniom komunalnym, na podstawie których gminy mogą powierzać jednej z nich
prowadzenie zadań publicznych (art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym),
- porozumieniom gmin z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań z
zakresu administracji rządowej (art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Dobrowolność działań w tych zakresach powinna zostać nagrodzona określoną „premią”.
Znaczenie praktyczne ma (zwłaszcza w przypadku pierwszym) przede wszystkim ułatwiony
dostęp do środków finansowych, przeznaczonych na inwestycje z zakresu ochrony
środowiska.
5.28 Środki represyjne
Instrumenty typu represyjnego to przede wszystkim powszechnie znane opłaty podwyższone i
kary pieniężne oraz inne formy odpowiedzialności administracyjnej, np. nałożenie w drodze
decyzji obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub obowiązku uiszczenia
na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty
pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszeń środowiska (art. 362 ust. 1
i 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska).
Inne możliwości działania oferują środki odpowiedzialności karnej. Pozostają one w
dyspozycji organów sądowniczych, ale organy administracji samorządowej mogą spełniać
funkcje oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku, jeśli w
zakresie swego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie (art. 17
par. 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Uprawnienie takie przyznaje
wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) lub osobom przez nich upoważnionym
również art. 379 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
76
Wspomnieć należy także o środkach egzekucyjnych, podejmowanych na podstawie
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Powinność prowadzenia
egzekucji administracyjnej obejmuje nierealizowane obowiązki określone bądź wprost w
ustawach lub w decyzjach. Organom gminy przysługiwać może rola wierzyciela (tj. podmiotu
uprawnionego do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia) bądź organu
egzekucyjnego (tj. organu uprawnionego do stosowania środków egzekucyjnych).
5. 29. Partnerstwo w zarządzaniu środowiskiem
Dla idei partnerstwa w zarządzaniu środowiskiem na szczeblu gminy podstawowe znaczenie
ma fakt, że administracja gminna nie jest w tym zakresie samowystarczalna. Chodzi o stopień
złożoności zagadnień wyznaczających problematykę środowiskową, skalę przestrzenną
wykraczającą zwykle poza granice gminy (choć niektóre problemy mają charakter lokalny),
rozproszenie kompetencji pomiędzy różne podmioty administracji rządowej i samorządowej a
także o samodzielną rolę podmiotów gospodarki rynkowej. Z tych przyczyn współdziałanie
wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym powołanych ustawowo, zobligowanych
decyzyjnie, motywowanych tak racjonalnie, jak i emocjonalnie, jest po prostu nieodzowne.
Szczególne znaczenie ma partnerstwo z:
- administracją rządową i samorządową
- podmiotami gospodarczymi
- społeczeństwem.
W pierwszym przypadku niektóre z form współdziałania wynikają wprost z ustaw. Praktyka
dowodzi jednak, że bez dobrej woli organów trudno jest mówić o efektywnej współpracy.
Jeśli jest ona oparta na wspólnych wynegocjowanych porozumieniach, wykazuje większą
efektywność.
Niezwykle istotne jest współdziałanie z podmiotami gospodarczymi. Bywa, że ustawy wprost
przewidują mechanizmy podobne do dobrowolnych porozumień (np. ustawa o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej). Dla realizacji gminnego programu ochrony środowiska
szczególne znaczenie mieć będzie dobrowolny w nim udział przedsiębiorstw. Rzeczywiste
realizowanie celów środowiskowych nie jest możliwe bez inwestycji ochronnych w
przedsiębiorstwach.
Udział społeczeństwa przybiera różne formy. Chodzi o udział w procesach decyzyjnych na
zasadach określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska, ale też o cały wachlarz innych
dobrowolnych działań organizacji ekologicznych, szkół różnych szczebli, jednostek
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
77
pomocniczych samorządu gminnego, samorządu pracowniczego oraz jednostek ochotniczych
straży pożarnych. Gminny program ochrony środowiska powinien być bazą i spoiwem dla
tych wielorakich aktywności społecznych.
5. 30. Zarządzanie gminnym programem ochrony środowiska
Ustanowienie gminnego programu ochrony środowiska jest pierwszym krokiem w kierunku
nowoczesnego zarządzania środowiskiem. Po określeniu zasad, celów i instrumentów
następuje faza realizacyjna. Biorąc pod uwagę rozległość wytyczonych w programie zadań
konieczne wydaje się powołanie specjalnej jednostki do spraw zarządzania programem:
komitetu sterującego.
5. 31. Jednostka zarządzająca programem
W skład komitetu sterującego wchodzić powinni przede wszystkim pracownicy urzędu
gminnego:
- pełnomocnik wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – jako przewodniczący
- kierownicy sekcji tematycznych (w układzie zasobów środowiska, tj. powietrze,
woda, powierzchnia ziemi, przyroda – w tym zieleń w jednostkach osiedleńczych,
gospodarka odpadami a także pion monitoringu)
- koordynator do spraw kontaktów z podmiotami gospodarczymi
- koordynator do spraw kontaktów z mediami i społeczeństwem (odpowiedzialny za
utrzymanie stron „www”)
- członkowie – obserwatorzy, będący przedstawicielami komitetu sterującego
programem powiatowym.
Zarządzanie programem musi być otwarte dla społeczeństwa i dlatego szczególnej wagi
nabiera dostępność programu poprzez elektroniczne sieci informacyjne (strony „www”).
Udział przedstawicieli gospodarki (przemysłu) powinien ułatwić koordynację poziomą, z
kolei udział reprezentantów powiatu zapewnić powinien koordynację pionową w skali gmina
- powiat.
Komitet sterujący powinien zbierać się, co 6 miesięcy (a na żądanie przewodniczącego
powinny być wyznaczane sesje nadzwyczajne) i oceniać proces wdrażania programu,
formułować propozycje zmian i uzupełnień, wspólnie analizować przyczyny ewentualnych
opóźnień.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
78
5. 32. Ramy czasowe
Ponieważ programy ochrony środowiska służyć mają realizacji polityki ekologicznej państwa,
zatem uwzględnić należy potrzebę ich dostosowywania do zmian w tej polityce. Politykę
ekologiczną państwa przyjmuje się
(zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony
środowiska) na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania perspektywiczne obejmują
kolejne 4 lata. Zmiany mogą więc wynikać nie tylko z pojawienia się nowych zagrożeń dla
środowiska, ale również z odmiennych preferencji ekipy politycznej wyłonionej w toku
wyborów. Z tego względu byłoby najlepiej, gdyby takie dokumenty jak polityka ekologiczna
państwa oraz programy ochrony środowiska, były przyjmowane na początku kadencji.
Ponieważ narzucony ustawą graniczny termin na przyjęcie gminnego programu ochrony
środowiska rozmija się z terminarzem wyborczym, dlatego tak ważna pozostaje sprawa
otwarcia programu na zmiany i programowanie dalszego rozwoju metodą kroczącą: 4 lata + 4
lata. Choć zasada ta w ustawie wyrażona jest wyraźnie tylko w stosunku do polityki
ekologicznej państwa, została także uwzględniona w programie ochrony środowiska.
Za wykonanie programów formalną odpowiedzialność ponosi wójt (burmistrz, prezydent
miasta), który co 2 lata sporządza raport z wykonania programu i przedstawia go radzie
gminy.
Powyższe uwarunkowania nakazują wyróżnić w perspektywie czasowej wdrażania gminnego
programu ochrony środowiska: zarządzanie bieżące z perspektywą 4 lat ( 2 lata + 2 lata),
zarządzanie w perspektywie średniookresowej ( 4 lata + 4 lata) oraz zarządzanie
perspektywiczne (na okres 8 lat + 8 lat ).
5. 33. Operatywna struktura celów środowiskowych
Działalność bieżąca powinna być nakierowana na realizowanie celów ustalonych w
programie. Cele powinny być wyrażone w sposób opisowy oraz przy użyciu wskaźników i
parametrów opracowanych w naukach szczegółowych (przede wszystkim adekwatnie do
kryteriów opisu stanu środowiska w programach monitoringu). Biorąc jednak pod uwagę
złożoność tych celów oraz ich wewnętrzne zróżnicowanie należy rozważyć wydzielenie także
uproszczonych celów operacyjnych tj. celów wyrażonych w języku niespecjalistycznym
(priorytetowych dla obszaru gminy). Kryteria prawne służące do opisu celów, stają się
jednocześnie użytecznymi miernikami dla określenia postępu we wdrażaniu programu, o ile
tylko dają się skwantyfikować. Mierniki w przypadku celów opisowych odwołują się do ocen
typu szkolnego (realizacja niezadawalająca / zadawalająca / dobra / wzorcowa). Odrębnym
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
79
miernikiem będzie stopień realizacji planów finansowych (planów wydatków ze źródeł
publicznych i prywatnych) w ujęciu kwotowym lub procentowym.
5.34. Harmonogram wdrażania gminnego programu ochrony środowiska
Tabela . 21. Harmonogram wdrażania programu ochrony środowiska w gminie
Międzylesie
2004 – 2007
L.p.
Zadania
1.
Priorytetowe cele środowiskowe:
a. ochrona powietrza atmosferycznego
(w tys. zł)
c. ochrona zasobów wodnych
Nie zaplanowano
Nie zaplanowano
Nie zaplanowano
Nie zaplanowano
4 800
d. ochrona walorów przyrodniczych
Nie zaplanowano
Pozostałe cele środowiskowe:
a. racjonalna gospodarka surowcami
mineralnymi
Cele gospodarki odpadami
Nakłady łącznie
Nie zaplanowano
b. ochrona przed hałasem
2.
3.
4.
2008 - 2014
Nie zaplanowano
Nie zaplanowano
1 640
6 440
5. 35. Monitoring
Monitoring kojarzony być może przede wszystkim z tzw. państwowym monitoringiem
środowiska. Jest to system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia,
przetwarzania i rozpowszechniania wszystkich informacji o środowisku. Szczegółowe zasady
jego funkcjonowania określa ustawa p.o.ś. (Rozdział 2 Dział IV Tytuł I „Państwowy
monitoring środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku”) oraz przepisy
ustawy z 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska . Jest on prowadzony na podstawie:
wieloletnich programów opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
programów wojewódzkich, opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska,
zatwierdzanych
przez
Głównego
Inspektora
Ochrony
Środowiska
w
porozumieniu z wojewodą.
System państwowego monitoringu środowiska należy odróżniać od obowiązków w zakresie
monitoringu obciążających podmioty korzystające ze środowiska. np. w zakresie gospodarki
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
80
odpadami dotyczy to zwłaszcza (choć nie tylko) zarządzających składowiskami. Obowiązki w
zakresie monitoringu mogą mieć bardzo różny zakres - i niekoniecznie muszą być z tą nazwą
bezpośrednio kojarzone. Dotyczy to np. obowiązku prowadzenia badań czy pomiarów albo
obowiązku stosowania metodyki referencyjnej. Zakres podobnych obowiązków jest
zazwyczaj przedmiotem regulacji odpowiednich ustaw i rozporządzeń wykonawczych. Może
być również przedmiotem decyzji administracyjnych o charakterze reglamentacyjnym lub
kontrolnym.
Monitoring środowiska polega przede wszystkim na aktywnym zbieraniu informacji.
Zapewnienie
stałego
napływu
informacji
od
podmiotów
w
rozmaitych
formach
korzystających ze środowiska jest natomiast elementem zbierania biernego. Podstawowym
źródłem takich informacji są wnioski o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Nie
zawsze są one jednak wymagalne. W wielu wypadkach ustawodawca przewidział tu pewne
rozwiązania stanowiące w istocie substytut obowiązku uzyskiwania pozwolenia. Jest to
instytucja notyfikacji (obowiązek składania informacji, czy też zgłoszenia). Jej podstawową
zaletą jest maksymalne uproszczenie postępowania przy zachowaniu jednocześnie elementów
reglamentacyjnych i kontrolno-interwencyjnych. Klasycznym przykładem jest tu obowiązek
zgłoszenia pewnych robót budowlanych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na
budowę- a więc rozwiązanie od lat znane kolejnym ustawom Prawo budowlane. Instytucja ta
znajduje coraz szersze zastosowanie w polskim prawie ochrony środowiska - zwłaszcza w
zakresie gospodarki odpadami. Obejmuje to następujące obowiązki:
składania informacji o wytwarzanych odpadach (art. 17 ustawy o odpadach),
zgłoszenia do rejestru wykonywania działalności w zakresie gospodarowania odpadami (art.
33 ustawy o odpadach).
Polskie prawo ochrony środowiska przewiduje liczne obowiązki ewidencyjne i
sprawozdawcze. Obciążają one przede wszystkim podmioty w różny sposób korzystające ze
środowiska. System przepływu informacji wymaga jednak również aktywnego udziału
organów administracji publicznej wszystkich szczebli. Jest przy tym obojętne, z jakich źródeł
pochodzą zebrane informacje - czy z działań własnych organów ochrony środowiska czy też
są przekazywane przez właściwe Inspekcje.
5. 36. Finansowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska w gminie Międzylesie
Podstawowym elementem Programu Ochrony Środowiska dla gminy Międzylesie jest ocena
zdolności budżetu gminy do współfinansowania oraz wskazanie zewnętrznych mechanizmów
finansowania ochrony środowiska dla oszacowanych w poprzednich rozdziałach nakładów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
81
inwestycyjnych. Wynikające stąd koszty wdrażania Programu… zostały określone dla okresu
2004 – 2007, tj. dla okresu obowiązującego bezpośrednio po uchwaleniu „Programu…” przez
Radę Gminy, zgodnie z art.17 i 18 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dla okresów
następujących po 2007 roku koszty te powinny być szacowane dla kolejnych etapów
realizacji w ramach działań wynikających bezpośrednio z procesu monitorowania
implementacji Programu….
Poziom cen dla realizacji przedsięwzięć opisanych w Programie… dla okresu 2004 – 2007
odniesiony jest do IV kwartału 2003 roku.
Dotychczas większość zadań ochrony środowiska realizowanych w gminie Międzylesie było
finansowane zgodnie z ogólnym trendem udziału środków finansowych z różnych źródeł, jaki
ukształtował się w Polsce w ciągu ostatnich pięciu latach. Oznacza to, że podstawowym
źródłem był budżet samorządu (ok. 55% wartości nakładów inwestycyjnych) oraz fundusze
ochrony środowiska (ok.35% wartości nakładów). Pozostałe część przypada na wszelkie inne
źródła finansowania. Od 1 maja 2004 roku ze względu na zdecydowanie większy udział
potencjalnie możliwych do wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej struktura
finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska zmieni się w sposób zasadniczy, bowiem
będzie można w szerszym niż dotąd zakresie pozyskiwać dofinansowanie z Funduszu
Spójności oraz funduszy strukturalnych.
Najwięcej środków będzie dostępnych w ramach Funduszu Spójności, jednak jest on
adresowany do realizacji dużych przedsięwzięć, o znaczeniu ogólnokrajowym lub
ponadregionalnym,
o
minimalnym
koszcie
jednolitego
programu
inwestycyjnego
przekraczającym 10 mln €. Z uwagi na brak tak dużych przedsięwzięć w gminie oraz ze
względu na inne warunki ograniczające, zakłada się, że poszczególne inwestycje z Programu
Ochrony Środowiska dla gminy Międzylesie będą mogły być dofinansowywane w ramach
pomocy unijnej głównie z funduszy strukturalnych. Zakłada się ponadto, że głównymi
źródłami finansowania Programu… będą:
budżet gminy Międzylesie
środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
fundusze Unii Europejskiej
środki własne przedsiębiorstw komunalnych
środki przedsiębiorców przeprowadzających działania restrukturyzacyjne zmierzające do
osiągania standardów środowiskowych wymaganych prawem
środki banków komercyjnych
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
82
Generalnie inwestycje realizowane w ramach Programu… można podzielić na trzy grupy:
z dużym udziałem zewnętrznych środków finansowych
z niewielkim udziałem zewnętrznych środków finansowych
bez udziału finansowania zewnętrznego.
W załączniku do Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu ... pod nazwą „Środki
finansowe w ochronie środowiska” dokładnie omówiono dostępne źródła finansowania dla
zadań ochrony środowiska oraz przedstawiono szczegóły dotyczące zasad i kryteriów
działania omawianych Funduszy.
Realizacja inwestycji gminnych bez planowania ich na wiele lat naprzód może stwarzać wiele
niebezpieczeństw. Dlatego dla zadań z Programu… proponuje się:
wyznaczać hierarchię ważności poszczególnych inwestycji dla gminy Międzylesie (ustalić
priorytety) z uwzględnieniem strategicznych interesów społeczności lokalnej oraz
wyznaczonych wskaźników ekorozwoju,
określić optymalny harmonogram realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych gminy
Międzylesie z uwzględnieniem dostępności finansowania, koncentracji środków itp. w celu
skracania cykli inwestycyjnych i uzyskiwania planowanych efektów w możliwie
najszybszych terminach.
Istotą takiego planowania jest uniknięcie niepożądanej sytuacji, jednoczesnego otwierania
zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania. Przypadkowość w
decydowaniu o kolejności inwestycji (brak uzgodnionych kryteriów przy ustalaniu ich
kolejności) prowadzić może do nieuzasadnionego przewlekania realizacji poszczególnych
inwestycji i podrażania ich kosztów.
Rozważając
kwestie
finansowania
każdej
inwestycji,
a
zwłaszcza
komunalnej,
współfinansowanej ze środków publicznych, należy brać pod uwagę także inne aspekty. Istotą
jest tu nie tylko wybór kolejności realizacji poszczególnych inwestycji w ramach
Programu…, ale także fachowa ocena efektywnościowa odnosząca się do zagadnień
ekonomicznych i korzyści dla ochrony środowiska. Takie badanie efektywności jest ważne,
bowiem zapewnia:
właściwą alokację środków, jakie są do dyspozycji społeczności lokalnej,
efektywne wykorzystanie środków finansowych, zwłaszcza publicznych; uzyskiwane w ten
sposób oszczędności są równie istotne jak pozyskiwanie środków zewnętrznych
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
83
realizację podstawowego wymagania postawionego przez Komisję Europejską dla
wszystkich inwestycji dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej.
Służy ono także:
porównaniu rozwiązań alternatywnych,
„odchudzaniu” rozważanego programu inwestycyjnego,
określaniu wysokości dofinansowania dotacjami ze środków publicznych
selekcji projektów inwestycyjnych.
Analiza taka nosi najczęściej nazwę studium wykonalności i jej podstawy teoretyczne są
stosowane w praktyce coraz powszechniej. Niemniej jednak najważniejszą kwestią dla
projektów ochrony środowiska, które w większości ze swej natury są ekonomicznie
nieopłacalne, jest wybór właściwej metody oceny. Mamy tu do czynienia z metodami:
dynamicznymi:
analiza finansowa (NPV, IRR, czas zwrotu),
analiza korzyści i kosztów społecznych,
analiza efektywności kosztowej.
statycznymi:
analiza kosztu jednostkowego.
Ze względu na to, że klasyczne narzędzia analizy finansowej często zawodzą w odniesieniu
do inwestycji ochrony środowiska z powodu nie uwzględniania strumieni korzyści
zewnętrznych, takich jak konieczność wypełniania prawnych norm środowiskowych,
poprawy warunków sanitarnych i zdrowotnych ludności, poza prawnych aspektów ochrony
środowiska itp. uważa się, że poprawną metodologicznie jest analiza efektywności kosztowej.
Dla projektów aplikujących do funduszy europejskich analiza taka jest prowadzona na
podstawie dynamicznego kosztu jednostkowego DGC (Dynamic Generation Cost).
Oznacza on średnią cenę za usługę komunalną w całym okresie analizy projektu (np. 25 lat),
która równoważy sumę zdyskontowanych w czasie wszystkich nakładów inwestycyjnych i
eksploatacyjnych ze zdyskontowanymi efektami ekologicznymi (korzyściami), jakie będą
osiągnięte w wyniku realizacji rozważanej inwestycji. Wskaźnik DGC jest niezwykle
wygodny do stosowania, ze względu na bardzo czytelną interpretację:
posiada takie samo miano jak cena, którą płaci konsument/użytkownik zrealizowanej
inwestycji,
jest tzw. ceną ukrytą (shadow price), tj. ceną jaką płaci społeczeństwo za uzyskanie efektu
ekologicznego,
charakteryzuje koszt techniczny osiągnięcia efektu, w tym ekologicznego,
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
84
odnosząc wskaźnik DGC do ceny ustalonej przez przedsiębiorstwo komunalne, można
oszacować, jaką część kosztów ponoszą konsumenci.
Ponieważ Komisja Europejska akceptuje analizę efektywności kosztowej (porównanie opcji)
prowadzoną na podstawie dynamicznego kosztu jednostkowego DGC zaleca się, aby
przeprowadzać
ją
we
wstępnej
fazie
przygotowywania
wszelkich
projektów
infrastrukturalnych i to nie tylko w przypadkach, gdy projekty takie mają być
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Odrębną kwestią jest ocena postępów w urzeczywistnianiu ekorozwoju gminy poprzez
realizację inwestycji określonych m.in. w Programie Ochrony Środowiska gminy
Międzylesie. W takim przypadku są wykorzystywane mierniki ekorozwoju, które oznaczają
nowe podejście do określania znaczenia środowiska dla jakości życia człowieka. Istota
ekorozwoju jest wyrażana jako zbiór cech, celów, zasad i jako ład zintegrowany, oparty na
wzajemnym przenikaniu i harmonizacji pięciu ładów dziedzinowych: ekologicznego,
społecznego, gospodarczego, przestrzennego i polityczno-instytucjonalnego. Zbiór ten jest
swoisty w skali globalnej jak i lokalnie np. na poziomie gminy. Przyjęte w konkretnych
warunkach wskaźniki ekorozwoju powinny:
ułatwiać władzom danego obszaru (kraju, regionu, powiatu, gminy) i jego mieszkańcom
ocenę stopnia realizacji idei ekorozwoju,
uświadamiać tempo realizacji ekorozwoju i istniejące problemy,
pobudzać do większej aktywności w działaniach na rzecz ekorozwoju,
weryfikować obowiązujące kierunki polityki i przyjęte wcześniej cele rozwojowe oraz
strategie ich osiągania.
Wybór, zaprojektowanie i uzgadnianie wskaźników ekorozwoju nie jest sprawą prostą. W
odniesieniu do konkretnych wskaźników doprowadzenie do pełnej zgodności poglądów w
odniesieniu do metodyki ich konstrukcji, własności i zakresów stosowania jest obecnie bardzo
trudne. Przy aktualnym stanie wiedzy brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które
wskaźniki i ich systemy są bardziej przydatne i pożyteczne od pozostałych.
Proponowane w ostatnich latach przez organizacje międzynarodowe systemy wskaźników nie
zawsze spełniają postulat harmonizacji ładów dziedzinowych (w tym m.in. ekonomicznego,
społecznego i ekologicznego). Systemy takie zostały m.in. opracowane przez agendy ONZ,
OECD, Bank Światowy, IUCN i Europejską Agencję ds. Ochrony Środowiska (EEA).
Najczęściej wskaźniki te dzielą się na wskaźniki presji/przyczyny, stanu ,i
reakcji. Ich
określenie i przyjęcie powinno stanowić kolejny krok władz miasta w ramach monitorowania
wdrażania Programu Ochrony Środowiska gminy Międzylesie.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
85
W dalszym ciągu niniejszego rozdziału przeprowadzono analizę możliwości finansowania
zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Międzylesie y. Dokonano oceny
wydolności budżetu gminy w okresie do 2007 roku oraz prognozę do 2011 roku oraz
zasymulowano strukturę finansowania inwestycji wchodzących w skład Programu…także z
zewnętrznych źródeł finansowania
5. 37. Ocena wybranych parametrów budżetu gminy Międzylesie
Dla potrzeb oceny możliwości finansowania realizacji zadań wynikających z Programu
Ochrony Środowiska dla gminy Międzylesie analizie poddano wybrane parametry prognozy
wykonanej przez służby księgowe Urzędu Gminy na lata realizacji Programu… (lata 2004 –
2014)
Są to:
dochody budżetu Gminy,
wydatki budżetu Gminy,
wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy,
nadwyżka/deficyt budżetowy,
udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu Gminy.
Koszty te zostały określone na podstawie szczegółowych danych zebranych z urzędu gminy.
Dla zadań nie posiadających dokumentacji technicznych koszty ich realizacji oszacowano na
podstawie wyników przetargów rozstrzyganych w innych częściach województwa
dolnośląskiego w odniesieniu do inwestycji o podobnym charakterze. Ponieważ zadania
inwestycyjne z zakresu ochrony przed hałasem wiążą się z budową obwodnic i innych dróg
komunikacyjnych kosztów z tego tytułu nie uwzględniono w „Programie…”
W tabeli przedstawiono zbiorcze zestawienie kosztów „Programu…..” wraz z podziałem na
zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne oraz procentowym udziałem poszczególnych
dziedzin finansowania. Jest to zgodne z głównymi priorytetami wynikającymi z Polityki
ekologicznej Państwa oraz Programu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
województwa dolnośląskiego.
W tabeli
dokonano analizy źródeł finansowania w rozbiciu na poszczególne dziedziny
inwestowania. Uzyskana struktura uwzględnia prognozowaną w poprzednim rozdziale
wydolność inwestycyjną budżetu miasta oraz możliwość obsługiwania zadłużenia dla
realizacji inwestycji i obsługi deficytu budżetowego. Przy tak określonej strukturze
finansowania nawet niepowodzenie przy ubieganiu się o fundusze UE nie powinno
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
86
spowodować załamania „Programu…”, bowiem zdolność budżetu gminy do zaciągania
zobowiązań jest wystarczająca do poszukiwania innych źródeł finansowania.
6.0. STRESZCZENIE PROGRAMU
Gmina Międzylesie należy do rzadziej zaludnionych, słabiej zurbanizowanych i mniej
intensywnie zagospodarowanych obszarów Dolnego Śląska. Udział gminy w obciążeniu i
zanieczyszczeniu środowiska przyrodniczego regionu jest, zatem porównawczo niewielki.
Dlatego też w Programie ochrony środowiska dominują cele i kierunki działań nastawione na
ochronę środowiska w skali lokalnej. Część jednak wskazanych zadań stanowić będzie
realizację celów i kierunków polityki ochrony środowiska zapisanej w „II Polityce
Ekologicznej Państwa” oraz w „Programie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
województwa Dolnośląskiego”. Dotyczy to w szczególności zadań z zakresu gospodarki
ściekowej (ochrona wód w skali ponadlokalnej) oraz gospodarki odpadami, a częściowo także
ochrony przyrody, gdyż walory przyrodnicze (głównie w północnej części) wychodzą
znacznie poza zasięg obszaru powiatu.
Uciążliwości wynikające z emisji powietrza i hałasu mają z kolei wymiar lokalny i są
rozproszone. Dlatego też określone w Programie cele i kierunki działań dotyczą objęcia
ściślejszą kontrolą tych punktów „zapalnych” oraz – w oparciu o wyniki okresowych
obserwacji (pomiarów) – sukcesywne ich „wygaszanie” (cele długofalowe), począwszy od
najbardziej uciążliwych (krótkookresowe cele i kierunki działań, tj. do roku 2007).
W hierarchii problemów związanych z ochroną środowiska gminy, w której ochrona wód
(gospodarka wodno-ściekowa) i gospodarka odpadowa znalazły się na pierwszych miejscach,
a ochrona powietrza i ograniczenie uciążliwości hałasowej – na dalszych miejscach,
uwzględniono nie tylko zasięg przestrzenny problemu (ponadlokalny/lokalny), ale również
przypuszczalną wielkość populacji, jaka jest narażona na daną kategorię uciążliwości
środowiskowych. Ponadto, zwłaszcza w określaniu zadań krótkoterminowych, uwzględniono
realne możliwości finansowe gminy.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
7.0. IDENTYFIKACJA
GŁÓWNYCH
PROBLEMÓW
87
OCHRONY
ŚRODOWISKA W GMINIE MIĘDZYLESIE
Propozycje gminy do Strategii Rozwoju Powiatu.
Dokonując analizy dokumentu kierunkowego dla gminy Międzylesie, jakim niewątpliwie jest
Strategia Rozwoju Powiatu, w kilku miejscach znaleziono odniesienia do ochrony
środowiska, w tym także do gospodarowania odpadami na terenie gminy. W kierunkach
działania na przyszłość stwierdzono, że misją gminy jest budowa zintegrowanego systemu
zagospodarowania odpadów i ścieków komunalnych i przemysłowych.
Gmina a Polityka Ekologiczna Państwa.
Program wykonawczy Gminy zgodny z II polityką Ekologiczną Państwa na lata 2002 – 2010
zamierza realizować:
likwidację dzikich składowisk odpadów,
planuje się stosowanie segregacji odpadów lub segregację tę kontynuować,
podjąć przygotowania do rekultywacji składowiska odpadów w Międzylesiu,
podejmuje się działania mające na celu wyodrębnienie ze strumienia odpadów
komunalnych, niektórych odpadów niebezpiecznych
Jako zadania inwestycyjne, które należy rozpocząć lub kontynuować wskazano:
budowę oczyszczalni ścieków w Międzylesiu,
budowę oczyszczalni ścieków w Goworowie,
modernizację oczyszczalni ścieków w Domaszkowie,
rozbudowę i modernizację wysypiska odpadów komunalnych w Międzylesiu.
budowę infrastruktury do selekcji odpadów i selektywną zbiórkę odpadów.
Strategia ochrony środowiska.
W końcu w latach 90 zaczęto stosować strategię ochrony środowiska polegającą na
postępowaniu, które prowadzi do zapobiegania powstawaniu odpadów u źródła, czyli w
procesach wytwórczych. Jest to istota Czystej Produkcji, gdyż prowadzi do oszczędności
materiałów wsadowych i energii, jednocześnie zmniejszając lub zupełnie redukując
strumienie odpadów. Zwiększa się zyskowność i produktywność, głównie przez
minimalizację kosztów wytwarzania.
Poprawa stanu gospodarki odpadami.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
88
Ostatnio stosowana coraz częściej strategia Czystej Produkcji znalazła najpierw
odzwierciedlenie w dyrektywach Unii Europejskiej, później w przepisach polskiego prawa.
Stąd też zarówno z ustawy Prawo ochrony środowiska jak i ustawy o odpadach
odzwierciedlają w swoich zapisach pierwszeństwo w likwidacji zanieczyszczeń u źródła i
przeciwdziałanie ich powstawaniu niż likwidowanie skutków. Przy tych wszystkich
założeniach należy zwrócić uwagę na rolę Gminy w całej kwestii gospodarki odpadami.
Zapobieganie powstawaniu odpadów.
Tego rodzaju zadania posiadają dwa najważniejsze kierunki: działania edukacyjne i działania
administracyjne. Oba są sobie równoważne. Aby realizować tą strategię w powiecie należy:
Wprowadzić do programów nauczania szkół podstawowych i gimnazjów edukację
proekologiczną, a także kontynuować w szkołach gminy rozpoczęte już tego rodzaju
działania – inicjatywy i działania miasta Międzylesie,
Podjąć próbę edukacji proekologicznej większej ilości właścicieli mieszkań i domów
Stosować zasadę dostępu do informacji dla każdego i w każdej sprawie
Zwiększyć ilość pracowników Wydziału Ochrony Środowiska zajmujących
się gospodarką odpadami
Poszerzać wiedzę nt. gospodarowania odpadami uczestnicząc w targach, sympozjach itp.
Ograniczenie ilości odpadów.
Przestrzegać i egzekwować opłatę za korzystanie ze środowiska w opłacie za wywóz
odpadów – pozwoli to na samoistne ograniczanie odpadów nadających się do odzysku
Wystąpić z inicjatywą stosowania, tam gdzie jest to możliwe, nawet kosztem poniesienia
nowych nakładów inwestycyjnych, zasady mniejszej anonimowości wytwórców odpadów,
zwłaszcza w budynkach wielomieszkaniowych
Wprowadzać zasadę powtórnego wykorzystywania materiałów dających się odzyskać ze
strumienia odpadów
Podjąć próbę oddzielenia ze strumienia odpadów opon samochodowych celem ich odzysku
Dokonać dokładnego bilansu odpadów medycznych i wydzielić ze strumienia odpadów
wyłącznie te, które powinny być termicznie unieszkodliwione
Na terenie gminy przeprowadzić inwentaryzację terenów wymagających rekultywacji
Zobowiązać właścicieli terenów do przeprowadzenia rekultywacji z wykorzystaniem
odpadów mineralnych i innych odpadów przemysłowych oraz ustabilizowanych osadów
ściekowych
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
89
Podjąć inicjatywę wyznaczenia przez zakłady komunalne miejsc zbierania odpadów
wielkogabarytowych
Podjąć inicjatywę mającą na celu eliminację ze strumienia odpadów, odpadów
organicznych
Podjąć inicjatywę budowy kompostowni,
Podjąć inicjatywę mającą na celu rozważenie możliwości utworzenia punktów gromadzenia
odpadów organicznych przed wywiezieniem ich do kompostowni wraz z jednoczesnym
wydzielaniem tego rodzaju odpadów z ich strumienia u źródła
Rozważyć możliwość przekazywania tego rodzaju odpadów osobom fizycznym
8.0. DŁUGOTERMINOWE
CELE
I
KIERUNKI
DZIAŁAŃ
W
GMINIE MIĘDZYLESIE
Budowa obwodnic Międzylesia, Roztok, Domaszkowa oraz modernizacja dróg
modernizacja dróg lokalnych,
modernizacja dróg lokalnych o nawierzchni gruntowej.
przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem ciągów pieszych
przebudowa odcinków istniejących dróg na trasy rowerowe, szczególnie wzdłuż rzeki Nysy
powiązania układu komunikacyjnego z bazą hotelarską i siedliskami przyrodniczymi
modernizacja sieci wodociągowej i większości lokalnych ujęć wody celem polepszenia ich
jakości
zaopatrzenia w wodę.
budowa jednolitego systemu ujęć wody pitnej o wysokiej jakości.
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (rozdział systemu deszczowego od kanalizacji
sanitarnej)
budowa i rozbudowa obiektów użyteczności publicznej z. dostosowaniem do standardów i
norm europejskich: szkolnictwo, kultura- sport, administracja.
Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz kulturowego
Poprawa stanu środowiska naturalnego to:
ochrona wód powierzchniowych i podziemnych poprzez skanalizowanie wszystkich
miejscowości: w pierwszym etapie wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej, w drugim etapie
pozostałych miejscowości.
renowacja i odtwarzanie zabytków kultury.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
90
partnerstwo publiczno-prywatne celem zagospodarowania i wykorzystania walorów
zróżnicowania terenowego oraz. parków i prastarych siedlisk
renowacja, remont parków i polepszenie stanu zieleni ochronnej
Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców
Lista zadań na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców obejmuje m.in.:
zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna. sieć
wodociągowa, drogi, łączność telefoniczna).
zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej, sportowej, kulturowejstwarzanie warunków atrakcyjnego wykorzystania wolnego czasu i wypocznku.
działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie gminy. poprzez stworzenie
dogodnych warunków inwestowania.
Ogólna lista zadań wg hierarchii
Skanalizowanie wioski wpłynie na poziom życia jej mieszkańców. atrakcyjność osiedleńczą,
pożytki ochrony środowiska.
Celem głównym wszystkich działań ma być: ..trwały, zrównoważony harmonijny rozwój z
uwzględnieniem poprawy warunków bytowych ludności i zwiększenia udziału gminy
W ujęciu ogólnym hierarchię zadań można przedstawić w następujący sposób:
W zakresie infrastruktury technicznej:
modernizacja i rozbudowa dróg.
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ochrony środowiska:
rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
monitoring wód dorzecza Nysy Kłodzkiej w jej górnym Rowie oraz dorzecza Dzikiej Orlicy
na terenie gminy Międzylesie.
W zakresie przedsiębiorczości:
stworzenie atrakcyjnych warunków do lokalizacji działalności produkcyjnych, usługowych.
handlowych, rolnictwa ekologicznego, rękodzieła ludowego.
W zakresie dziedzictwa kulturowego:
renowacja i odtworzenie zabytków kultury.
Autorzy programu za niezbędne wskazują poniższe zalecenia i sugestie dla
ekorozwoju Gminy Międzylesie z koniecznością opracowania
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
91
szczegółowych programów realizacyjnych oraz wystąpienia do władz
powiatowych, wojewódzkich oraz funduszów pomocowych o finansowanie
wymienionych zadań.
Po akceptacji wymienionych programów niezbędne jest uwzględnienie ich
w Studium zagospodarowania.
Tabela 22. Prorozwojowe i ograniczające rozwój zasoby i walory
przyrodnicze istniejące na terenie gminy Międzylesie
Element
Czynniki pogarszające
Czynniki prorozwojowe
przyrodniczy
możliwości rozwojowe
Położenie – przy
rozbudowa szlaków
wzrost natężenia ruchu – wzrost
granicy czeskiej
komunikacyjnych
zanieczyszczenia powietrza i
szansa rozwoju turystyki
hałasu
międzynarodowej
dość zróżnicowany krajobraz –
zwiększone okresowe natężenie
Ukształtowanie
terenu – teren
szanse rozwoju turystyki
ruchu
pagórkowaty i
zwiększona antropopresja na
górski
tereny szczególnie wartościowe
przyrodniczo
Gleby – średnia i
zastępowanie areału rolnego
uprawa gatunków roślin o
niska jakość
nasadzeniami leśnymi lub
niewielkich wymaganiach
bonitacyjna
naturalnymi użytkami (łąki)
glebowych (ziemniaki, zboża)
wykorzystanie do nasadzeń
niższe plony
przydatnych jako biopaliwa
(wierzby energetycznej)
rozwój przemysłu przetwórczego w
oparciu o roślinność
niewymagającą( maliny, jeżyny,
porzeczki, agrest) oraz rozwiniecie
i propagowanie hodowli grzybów
nadrzewnych –feng-szu (grzyb
chiński) oraz boczniaka w oparciu
o drewno odpadowe
rozwoju przemysłu przetwórczego wzrost zanieczyszczeń powietrza
Złoża bogactw
naturalnych –
surowców skalnych i mineralnych pyłami, hałas, zanieczyszczenie
kamień budowlany, – przychody dla gmin z tytułu
wód powierzchniowych
drogowy, kruszywa opłat, zapewnienie zatrudnienia
zanieczyszczenia na etapie
specjalistyczne,
dodatkowe, stałe źródło
poszukiwania i eksploatacji złóż–
wypełniacze i
finansowania
skażenia gleby i wód gruntowych,
pigmenty oraz
naruszenie walorów widokowych
kruszywa kopalne
w rejonie eksploatacji złóż –
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
92
zasoby wód są wystarczające dla
możliwość skażenia wód przez
potrzeb gminy ale standardy
działalność przemysłową
jakości powinny być podwyższone (kopalnia, odwierty)
obniżenie jakości wody przez
infiltrację zanieczyszczeń ze
ścieków
możliwość rozwoju turystyki
zagrożenie skażenia przez ścieki,
Wody
powierzchniowe – wodnej
spowodowane niewłaściwą
możliwość budowy rozwój hodowli ryb
gospodarką wodno-ściekową
zbiorników
rozwój energetyki ze źródeł
brak pełnej inwentaryzacji
retencyjnych oraz
odnawialnych
nieuregulowana ochrona wód i
stawów
pobrzeży jezior
hodowlanych
Powietrze –
w rejonach pozbawionych
gorsze warunki bytowania
niewielkie
przemysłu i odizolowanych od jego ludności – zagrożenie zdrowia
zanieczyszczone w wpływu rozwój bazy turystycznej, pogarszanie się jakości gleb wód i
rejonach skupisk
zwłaszcza w południowej części
roślinności – opad zanieczyszczeń,
ludzkich oraz
kwaśne deszcze
pochodzące z
pogorszenie jakości powietrza
komunikacji
przez zanieczyszczenie związkami
samochodowej,
złowonnymi
zanieczyszczenia
zagrożenie dla dóbr kultury
przenoszone
transgranicznie
Hałas – w pobliżu rozwój turystyki w rejonach poza
pogorszenie warunków mieszkania
dróg
skupiskami zamieszkania i z dala
ludności
międzynarodowych, od głównych ciągów
wojewódzkich i
komunikacyjnych
powiatowych
rozwój przemysłu drzewnego –
ograniczenia lokalizacyjne przy
Walory
przyrodnicze –
miejsca zatrudnienia
podejmowaniu działalności
duża lesistość, duża rozwój turystyki i agroturystyki na gospodarczej – wykluczenie
ilość gatunków
terenach oddalonych od terenów
pewnych dziedzin gospodarczych
chronionych
przemysłowych, ekoenergia,
produkcja brykietów z materiałów
odpadowych gospodarki leśnej
Ograniczenia rozwoju
Walory kulturowe rozwój turystyki
– liczne zabytki
popularyzacja regionu
gospodarczego i rozwoju
komunikacji spowodowane
dbałością o zachowanie dóbr
kultury w dobrym stanie
Infrastruktura na Możliwość przygotowania terenów ograniczenia lokalizacyjne przy
inwestycyjnych wykorzystujących podejmowaniu działalności
terenie gminyniezadowalający
naturalne bogactwa- surowce
gospodarczej – wykluczenie
stan i
mineralne, drewno, produkcje rolną pewnych dziedzin gospodarczych
nierównomierność ekologiczna, przygotowanie
wytypowania
terenów pod zabudowę letniskowa
Wody podziemne
– wystarczające
zasoby wód
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
Walory
klimatycznewyjątkowo
korzystne warunki
rozwoju energetyki
wiatrowej na
terenie całej Gminy
Stan środowiska
przyrodniczego i
rolniczego
93
Zmniejszenie kosztów utrzymania
obiektów komunalnych oraz
oświetlenia ulic
Trudności lokalizacyjne
wynikające z obszarów
chronionych, gospodarki leśnej
prowadzonych przez
Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe
Wykorzystanie systemowego
rozwiązania produkcji zdrowej
żywności, co poza stanem
środowiska związane jest z
rozdrobnieniem gospodarstw
rolniczych. Produkcja zielarska i
wielu drobnoowocowych owocówpracochłonnych w produkcji.
Niewykorzystany atut
turystyczny. Wypromowanie
produktów z terenu Gminy
Możliwość organizowania
pobytów jednodniowych dla grup
zorganizowanych młodzieży i
mieszkańców dużych miast
Przygotowanie ścieżek
dydaktycznych – leśnych,
łąkowych, geologicznych
Brak świadomości ludności,
konieczność przygotowania
programu strukturalnego, audytu
środowiska oraz konieczność
pozyskania środków pomocowych
Walory ogólno
środowiskowe Turystyka
ekologicznawykorzystująca
atuty Gminy w
powiązaniu z
Budową Centrum
Edukacyjnego oraz
Parkiem Techniki
Ekologicznej (
biopaliwa, energia
wodna, energia
wiatrowa)
Elementy
Turystyka specjalistycznakrajobrazowe
a)ekstremalna. Budowa tras
rowerowych, torów
wyczynowych, ścian
wspinaczkowych
b) turystyka dla osób
niepełnosprawnych –
przygotowanie łagodnych i
dostępnych tras oraz punków
widokowo-postojowych
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
94
9.0. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Dane uzyskane z Urzędu Gminy Międzylesie. 2003-2004
Dane uzyskane ze Starostwa Powiatu Kłodzkiego. 2003
Karty informacyjne inwestycji realizowanych i planowanych w gminach powiatu. Urzędy
gminne.2003
Koncepcja gospodarki ściekowej gminy Międzylesie, 2002. StefPOL, mgr inż. H. Jaroch,
mgr inż.A. Michalska, M. Turska. Wrocław
Ocena stanu czystości rzek Dolnego Śląska w 2003 r. w wybranych punktach
pomiarowo-kontrolnych. WIOŚ. Wrocław
Programy wykonawcze do II Polityki ekologicznej Państwa z zadaniami realizowanymi i
planowanymi w poszczególnych gminach powiatu, 2003. Urzędy Gmin Powiatu.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 1999 roku. WIOŚ. Wrocław
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2000 roku. WIOŚ. Wrocław
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2001 roku. WIOŚ. Wrocław
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2002 roku. WIOŚ. Wrocław
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, 2000. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego. Wrocław.
K. Maleczyński, Historia Śląska, t.I, cz.1, Wrocław 1960
Koegler J., o. c., s.3. Maleczyński K., Historia Śląska, t.I cz.1, Wrocław 1960,
Spławiński Lehr T., Piwarski K., Wojciechowski Z., Polska – Czechy, dziesięć wieków
sąsiedztwa, Katowice – Wrocław 1947,
Kalinowski K., Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Des Teutschen Reichs MünzArchiv.,reedycja München 1978, t.I,
10.0. LITERATURA
1.Akty Prawne Funduszy Europejskich na lata 2000-2006. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego. Wrocław
2. Fundusze Unii Europejskiej dla samorządów na inwestycje służące ochronie
środowiska, 2003. Ministerstwo Środowiska. Warszawa
3. Jendrośka J. (red.), 2001 – Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wrocław
4. Jerzmański J.(red.), 2002 – Ustawa o odpadach. Komentarz. Wrocław
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie
95
5. Malinowski J. (red.), 1991 – Budowa geologiczna Polski. Tom VII. Hydrogeologia.
Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa
6. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 r. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej
7. Poradnik po Funduszu Spójności, 2003. Komisja Europejska. Warszawa
8. Powiatowe i Gminne Plany Gospodarki Odpadami. Poradnik, 2002. Ministerstwo
Środowiska, Warszawa 2002 r.
9. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa
dolnośląskiego, 2002. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław
10. Przewodnik po funduszach zagranicznych, 2003. Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław
11. Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego, 2002. Urząd Statystyczny we
Wrocławiu. Wrocław
12. Rotko J. (red.), 2002 – Prawo wodne. Komentarz. Wrocław
13. Zarządzanie i Kontrola Funduszu Spójności, 2003. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej. Warszawa
14. Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce.
Informator. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
Download