GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH*

advertisement
© IMiD, Wydawnictwo Aluna
Developmental Period Medicine, 2013, XVII,207
3
C Z Ę Ś Ć I I ./ PA R T I I
PR ACE POGL Ą DOWE / R E VI E WS A RTI CL ES
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik1, Monika Kastory-Bronowska2, Paweł Stankiewicz1,3
GENETYCZNE UWARUNKOWANIA
ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH*
GENETIC BASES OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS
1
Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
2
Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa
3
Department of Molecular & Human Genetics
Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA
Streszczenie
Choroby ze spektrum zaburzeń autystycznych należą do etiologicznie i klinicznie heterogennej
grupy całościowych zaburzeń neurorozwojowych dotyczących ok. 0,6-1% ogólnej populacji dzieci.
Charakteryzują się one występowaniem zaburzenia relacji społecznych, upośledzenia umiejętności
komunikowania się i rozwoju mowy oraz zachowań cechujących się stereotypią i powtarzalnością. Znaczny wpływ czynników genetycznych na powstanie i rozwój zaburzeń autystycznych został potwierdzony w ostatnich kilku latach w licznych badaniach, które wykazały zmiany liczby kopii fragmentów
DNA u około 10% chorych, a mutacje punktowe genów u 10-20% pacjentów. Większość nieprawidłowości
zidentyfikowanych u osób z zaburzeniami autystycznymi dotyczy genów kodujących białka odpowiedzialne głównie za rozwój neuronów, funkcjonowanie synaps i rozmaite ścieżki sygnalizacji wewnątrz
neuronów. W związku z dużą heterogennością zmian stwierdzanych w genomie osób z zaburzeniami
autystycznymi, najnowsze techniki umożliwiające analizę całego genomu w jednym badaniu (mikromacierze, sekwencjonowanie DNA nowej generacji) stają się metodami z wyboru w badaniu tej patologii.
Słowa kluczowe: zaburzenia ze spektrum autyzmu, aberracje chromosomowe, porównawcza
hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy, sekwencjonowanie DNA nowej generacji
Abstract
Autism spectrum disorders (ASDs) are an etiologically and clinically heterogeneous group of
neurodevelopmental disorders affecting approximately 0.6-1% of the general population. ASDs are
characterized by deficits in social communication, impaired language development, and stereotyped
repetitive behaviour. The impact of genetic factors in ASDs has been confirmed in the past few years.
Numerous studies have shown that among patients with ASDs, approximately 10% have DNA copynumber variation and 10-20% point mutations. Most of the deficiencies identified in individuals with
ASDs relate to genes encoding proteins involved mainly in the development of neurons and their synapses
functioning in various signaling pathways. Due to the large heterogeneity of identified changes in the
genome of individuals with ASDs, the newest techniques enabling analysis of the entire genome in one
study (microarrays, next-generation sequencing) are the methods of choice in the diagnostics of this
pathology.
Key words: Autism spectrum disorders, copy-number variants, array comparative genomic
hybridization, next generation sequencing
DEV. PERIOD MED., 2013, XVII, 3, 207223
*Praca została wykonana w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr R13-0005-04/2008.
208
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik i wsp.
1. WSTĘP
1.1. Definicja i klasyfikacja
Autyzm jako jednostka chorobowa został wyodrębniony
oraz opisany po raz pierwszy w 1943 r. przez austriackiego pediatrę Leo Kannera (1). Według Międzynarodowej
Klasyfikacji ICD-10 oraz Diagnostyczno-Statystycznego
Podręcznika Zaburzeń Psychiatrycznych DSM IV (ang.
the Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition) autyzm
dziecięcy należy do etiologicznie i klinicznie heterogennej
grupy całościowych zaburzeń neurorozwojowych (PDDs
ang. pervasive developmental disorders). Charakteryzuje
się on występowaniem zaburzenia relacji społecznych,
upośledzenia umiejętności komunikowania się i rozwoju
mowy oraz zachowań cechujących się schematyzmem
i ograniczonym repertuarem zainteresowań i aktywności. Pierwsze objawy autystyczne pojawiają się u dzieci
przed ukończeniem 3. roku życia i mogą być widoczne
już w okresie niemowlęcym (2, 3). Poza autyzmem, PDDs
obejmują także zespół Aspergera oraz niespecyficzne całościowe zaburzenia rozwojowe (PDDs-NOS, ang. pervasive
developmental disorders not otherwise specified), wspólnie
klasyfikowane od lat 90-tych jako zaburzenia ze spektrum
autyzmu (ASDs, ang. autism spectrum disorders) (4). Pacjenci
z zespołem Aspergera mają łagodniejsze objawy, bez znaczącego klinicznie opóźnienia rozwoju mowy i funkcji
poznawczych, natomiast PDDs-NOS odnosi się do pacjentów, którzy nie spełniają wszystkich kryteriów dla któregoś
z pozostałych całościowych zaburzeń rozwoju (3). W celu
wczesnej identyfikacji autyzmu Amerykańska Akademia
Pediatrii zaleca badanie wszystkich dzieci i niemowląt
już w wieku 12 miesięcy oraz powtórnie w 24. miesiącu
życia. W ustaleniu rozpoznania pomagają wystandaryzowane skale ocen, takie jak ADI-R (ang. Autism Diagnostic
Interview-Revised) oparta na wywiadzie przeprowadzonym
z rodzicami dziecka podejrzewanego o autyzm czy ADOS
(ang. Autism Diagnostic Observation Schedule) oparta na
obserwacji zachowania dziecka (5-7).
1.2. Częstość występowania
ASDs należą do jednych z najczęstszych zaburzeń
neurorozwojowych i są 4-krotnie częstsze wśród chłopców niż u dziewczynek. W grupie pacjentów o lekkim
przebiegu choroby przewaga płci męskiej jest jeszcze
większa. Natomiast w przypadku występowania autyzmu
w stopniu ciężkim proporcje między dziewczynkami
a chłopcami są porównywalne (8, 9). Związek pomiędzy
płcią a zachorowaniem na autyzm od dawna stanowi
przedmiot intensywnych badań naukowych. Zgodnie
z jedną z teorii zaproponowaną w 1997 r., mózgi chorych obu płci wykazują skrajnie męskie cechy zarówno
jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, jak i ich budowę
anatomiczną. Wśród stwierdzanych zaburzeń wymienić
można takie jak niski poziom zdolności do odczuwania
empatii, skłonność do działań usystematyzowanych oraz
kłopoty w komunikacji, które są wyostrzeniem typowych
cech męskich. Jedna z hipotez zakłada, że zaburzenia
w rozwoju mózgu u dzieci z autyzmem mogą być efektem podwyższonego poziomu testosteronu w okresie
prenatalnym, jednak dotychczas nie ma jednoznacznego
wyjaśnienia dla występowania tak istotnych różnic w zachorowalności u chłopców i dziewczynek (9).
Na podstawie przeprowadzonych ostatnio badań szacuje się, że częstość występowania autyzmu klasycznego
wynosi 0,2-0,3%, a ASDs 0,6-1% (10, 11). Wyniki badań
epidemiologicznych przeprowadzonych na przestrzeni lat
sugerują, że liczba zdiagnozowanych zachorowań uległa
zwiększeniu (11, 12). Jednak wzrost ten może również
wynikać, przynajmniej częściowo, z poszerzenia kryteriów
diagnostycznych, pozwalających uwzględnić przypadki
uprzednio inaczej klasyfikowane (11, 13). Badania w których stwierdzono największy wzrost częstości zaburzeń
autystycznych wykazały jednocześnie niższą częstość
współwystępowania niepełnosprawności intelektualnej
(NI) u dzieci z ASDs niż to miało miejsce w poprzednich
badaniach. Potwierdza to teorię, że w badaniach epidemiologicznych prowadzonych pod koniec ubiegłego wieku
lepiej funkcjonujące dzieci z mniejszymi zaburzeniami
były diagnozowane nieprawidłowo. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań w tym zakresie (14, 15).
1.3. Różnorodność fenotypowa
ASDs są zaburzeniami o wciąż mało poznanym mechanizmie patogenezy i złożonej, wieloczynnikowej etiologii. Na heterogenny charakter przyczyn ASDs wskazuje
bardzo duże kliniczne zróżnicowanie pacjentów, od niemal niezauważalnych objawów do współwystępowania
NI, które dotyczy ok. 30-50% pacjentów (16). Ponadto
u chorych mogą wystąpić inne zaburzenia: rozwojowe,
somatyczne lub psychiczne, np. zaburzenia snu czy problemy żołądkowo-jelitowe. Około 25-37% osób z ASDs ma
współistniejącą padaczkę, której częstość występowania
koreluje z obniżonym ilorazem inteligencji (IQ). U dzieci
z autyzmem często występują również nietypowe zmiany
w badaniu EEG, nawet wówczas gdy nie pojawiają się
u nich napady drgawkowe (11, 17, 18). Kolejnym typowym
zaburzeniem współwystępującym z ASDs jest zespół
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD, ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder),
diagnozowany u około jednej czwartej pacjentów (16).
Badania wskazują również, że u ok. 20% chorych z ASDs
występuje makrocefalia. Ocenia się, że może być ona
wynikiem przyśpieszonego wzrostu mózgu w pierwszych latach życia (19). Cecha ta jest charakterystyczna szczególnie u dzieci z mutacją w genach PTEN lub
CHD8, z delecją chromosomów 16p11.2 lub 17q12 oraz
duplikacją chromosomu 1q21.1 (20-22a).
2. ETIOLOGIA ASDs
2.1. Niegenetyczne przyczyny ASDs
Od czasu zakwalifikowania autyzmu do osobnej kategorii diagnostycznej wiedza na temat jego przyczyn
uległa zasadniczej zmianie. Oprócz czynników genetycznych, w etiologii tej choroby ważne są również czynniki środowiskowe. Początkowo wysuwano hipotezę, że
przyczyną autyzmu jest emocjonalne odrzucenie dziecka
przez matkę w okresie noworodkowym („teoria zimnej
matki”). W latach sześćdziesiątych koncepcja ta została
jednak całkowicie zanegowana. Obecnie wiadomo, że brak
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych
209
kontaktu emocjonalnego między matką a dzieckiem jest
objawem, a nie przyczyną autyzmu. Jednak piętno winy,
jakie zostało nałożone na rodziny, a przede wszystkim
na matki chorych dzieci, towarzyszyło im jeszcze przez
długie lata (11).
Stwierdzono również, że warunki życia płodowego
i porodu dzieci autystycznych, były gorsze niż u dzieci
zdrowych. Najczęściej wymienia się tutaj infekcje podczas ciąży i porodu takie jak cytomegalia, opryszczkowe
zapalenie mózgu, różyczka, a także przedwczesny poród
i małą urodzeniową masę ciała. Czynnikami związanymi z ryzykiem wystąpienia zaburzeń autystycznych mogą
być również leki przyjmowane przez kobiety ciężarne.
Jednakże wyniki badań nie są jednoznaczne, a czynniki
ryzyka związane z przebiegiem ciąży nie występują we
wszystkich ciążach, z których rodzą się dzieci z autyzmem
(23, 24). Badania kliniczne nie potwierdziły natomiast
związku pomiędzy szczepieniami dzieci (szczególnie
szczepionką MMR) i autyzmem (11).
U niektórych osób dotkniętych autyzmem znaleziono
również pewne anomalie strukturalne mózgu. Badacze
sugerują, że u tych pacjentów mamy do czynienia z niedorozwojem szlaków nerwowych odpowiadających za
funkcje ruchowe, poznawcze i komunikację (19, 25).
U niewielkiej grupy osób z ASDs współwystępują zaburzenia neurologiczne takie jak zespoły Moebiusa lub
Landau i Kleffnera. Pierwszy z nich charakteryzuje się
porażeniem szóstego i siódmego nerwu czaszkowego,
natomiast cechami charakterystycznymi drugiego zespołu
są afazja nabyta, napady padaczkowe oraz charakterystyczny rodzaj zapisu EEG w czasie snu (26, 27). Wyjaśnienie
roli niegenetycznych czynników w powstawaniu ASDs
wymaga dalszych badań dotyczących niekorzystnych
zdarzeń lub okoliczności w okresie prenatalnym w powiązaniu z ich interakcjami z czynnikami genetycznymi
i neurologicznymi.
monogenowe takie jak: zespół kruchego chromosomu
X (gen FMR1), zespół Retta (MECP2), stwardnienie
guzowate (TSC1), neurofibromatoza typu 1 (NF1),
zespół Cowdena (PTEN), zespół Jouberta (AHI1) oraz
zespół Timothy (CACNA1C), a także zespół Smitha,
Lemliego i Opitza (DHCR7). Ponadto zaburzenia autystyczne stwierdza się u niektórych chorych na fenyloketonurię (11, 31, 32) (tab. I). W celu potwierdzenia
diagnozy tych chorób lub zespołów, metodą z wyboru
jest celowane badanie najczęściej z wykorzystaniem
technik PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) lub
FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ). Natomiast
u osób z cechami dysmorfii, u których nie jest rozpoznany zespół genetyczny współwystępujący z cechami
autystycznymi, większe możliwości diagnostyczne
daje zastosowanie metod analizy całego genomu, takich jak mikromacierze lub sekwencjonowanie DNA
nowej generacji.
2.2. Podłoże genetyczne
2.2.3. Zmiany liczby kopii fragmentów DNA (CNVs)
Badania ostatnich lat z wykorzystaniem technik porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy
(aCGH, ang. array comparative genomic hybridization)
oraz mikromacierzy SNP-owych wykazały, że zmiany
liczby kopii fragmentów DNA (CNVs, ang. copy-number
variants) są ważnym czynnikiem etiologicznym zaburzeń
autystycznych i potwierdzają istotną rolę ich genetycznego uwarunkowania.
Jedne z pierwszych badań wykazujących powiązanie CNVs z ASDs zostały opisane przez Sebata i wsp.
Zidentyfikowali oni aberracje powstałe de novo u 10%
rodzin, w których urodziło się tylko jedno chore dziecko
z ASDs oraz u 3% rodzin, w których przynajmniej dwoje
dzieci miało różnego rodzaju zaburzenia ze spektrum
autyzmu (35). Podobne wyniki uzyskali Marshall i wsp.,
którzy stwierdzili nieprawidłowości genomowe u 7%
pacjentów, u których brak było obciążonego wywiadu
rodzinnego oraz u 2% z rodzinnym występowaniem zaburzeń autystycznych (36). Natomiast Levy i wsp. opisali
zmiany liczby kopii fragmentów DNA u 7,9% pacjentów
z ASDs w badaniu dużej grupy rodzin, które posiadały
jedno dziecko z ASDs oraz jego zdrowe rodzeństwo (37).
Najwyższą częstość występowania submikroskopowych
Genetyczną etiologię udaje się obecnie potwierdzić
jedynie u ok. 25-35% pacjentów z ASDs. Na znaczny
wpływ czynników genetycznych na rozwój zaburzeń
autystycznych wskazuje występowanie ASDs u ok. 60-90%
bliźniąt monozygotycznych i jedynie do 10% u bliźniąt
heterozygotycznych (28). Ponadto, obecność autyzmu
u dziecka zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia
kolejnego potomka z tym zaburzeniem o ok. 5-10%
lub o 20%, gdy uwzględni się całe spektrum zaburzeń
autystycznych (29). U krewnych osób autystycznych,
częściej niż w ogólnej populacji, spotyka się zaburzenia
rozwojowe i poznawcze (30).
Szerokie spektrum symptomów ASDs sugeruje, że
do powstania tych zaburzeń przyczynia się wiele genów. Prawdopodobne jest także, że zaburzenia powstają
w następstwie interakcji czynników genetycznych i środowiskowych. Wyniki najnowszych badań genetycznych
u dzieci z ASDs wskazują, że mechanizm powstawania
tych zaburzeń jest bardzo złożony.
2.2.1. Choroby jednogenowe ze współistnieniem ASDs
U około 10% pacjentów z ASDs identyfikuje się
mutacje odpowiedzialne za znane choroby lub zespoły
2.2.2. Aberracje chromosomowe
Aberracje chromosomowe stwierdzane w kariotypie
ocenianym metodą klasyczną występują u około 3-6%
pacjentów z ASDs. Należą do nich chromosomy markerowe, translokacje, inwersje oraz delecje i duplikacje
(12, 31, 33). Do najczęstszych aberracji (1-3%) należy
dodatkowy izodicentryczny chromosom 15 pochodzenia matczynego oraz interstycjalne duplikacje lub
triplikacje regionu 15q11q13. Dodatkowe kopie tego
regionu manifestują się także występowaniem u pacjentów takich zaburzeń jak padaczka, mikrocefalia lub
makrocefalia i znaczne opóźnienie rozwoju (34). Ponadto,
u pacjentów z ASDs stwierdza się również aneuploidie
chromosomów: 21 (zespół Downa), X (zespoły Turnera
i Klinefeltera) oraz Y (zespół nadmężczyzny). Szacuje
się, że u około 7% osób z zespołem Downa występuje
autyzm (11).
1p36.22
2p16.3
2q24.2
2q24.3
2q24.3
3p32.2
3p13
3q26.32
5p14.2
5p14.1
5q34q35.1
NRXN1
TBR1
SCN2A
SCN1A
CNTN4
FOXP1
TBL1XR1
CDH10
CDH9
SLIT3
1p13.3
Locus
CLCN6
NTNG1
Gen
Gene
ASDs
ASDs, schizofrenia, padaczka, ADHD, NI,
opóźnienie rozwoju mowy, nadpobudliwość,
depresja, problemy z nauką
ASDs, schizophrenia, epilepsy, ADHD, NI,
speech delay, hyperac!vity, depression,
learning difficul!es
Schizofrenia, ASDs
Schizophrenia, ASDs
Podjednostka kanału chlorkowego w układzie nerwowym
Member of voltage-dependent chloride channel
in the nervous system
Cząsteczka adhezyjna i receptor komórek nerwowych,
tworzenie i stabilzacja połączeń synaptycznych
Cell adhesion molecule and a receptor in the nervous
system, forma!on and maintenance of synap!c junc!ons
Czynnik transkrypcyjny, prawidłowy rozwój mózgu
Transcrip!on factor required for normal brain
development
Podjednostka kanału sodowego
Sodium channel, voltage-gated, type II, alpha subunit
Podjednostka kanału sodowego
Sodium channel, voltage-gated, type I, alpha subunit
Cząsteczka adhezyjna komórek nerwowych
Axonal-associated cell adhesion molecule
Czynnik transkrypcyjny
Transcrip!on factor
Aktywacja transkrypcji
Transcrip!on ac!va!on
Cząsteczka adhezyjna komórek nerwowych
Neuronal cell-adhesion molecule
Cząsteczka adhezyjna komórek nerwowych
Neuronal cell-adhesion molecule
Białko odpowiedzialne za ukierunkowanie migracji aksonu
Protein, that regulates axon guidance
mutacje
muta!ons
mutacje, CNVs
muta!ons, CNVs
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
Depresja, schizofrenia, ASDs
Depression, schizophrenia, ASDs
ASDs
ASDs
ASDs
NI, ASDs
ID, ASDs
ASDs,
ASDs, padaczka
ASDs, epilepsy
ASDs, padaczka
ASDs, epilepsy
Schizofrenia, ASDs
Schizophrenia, ASDs
Cechy kliniczne
Clinical features
Prawidłowa organizacja aksonów w trakcie
rozwoju układu nerwowego
Protein ac!ng as axon guidance cues during nervous
system development
Kodowane białko/funkcja genu
Encoded protein/gene funcon
mutacje
muta!ons
Mutacje/CNVs
Mutaons/CNVs
Tabela I. Znane geny uczestniczące w powstawaniu ASDs.
Table I. Known genes responsible for ASDs.
(53)
(81)
(81)
(52)
(32, 54)
(11)
(32, 54)
(49, 50)
(52)
(12, 61, 66-68)
(53)
(51)
Piśmiennictwo
Literature
210
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik i wsp.
6p21.32
6q23.3
7p15.3
7q22.1
7q36.1
8p23.3
8q12.2
8q21.3
9p13.3
9q31.1
9q34.12
9q34.13
SYNGAP1
AHI1
HOXA1
RELN
CNTNAP2
DLGAP2
CHD7
RIPK2
UNC13B
ABCA1
LAMC3
TSC1
Tabela I. Cd.
Table I. Cont.
(86)
(32)
(53)
(53)
ASDs
ASDs
Ogniskowa dysplazja korowa, ASDs, NI,
padaczka, schizofrenia, zaburzenie
dwubiegunowe
Focal cor!cal dysplasia, ASDs, ID, epilepsy,
schizophrenia, bipolar disorder
ASDs
Zespół CHARGE, ASDs
CHARGE syndrome, ASDs
ASDs
ASDs
Zaburzenie dwubiegunowe, schizofrenia,
ASDs
Bipolar disorder, schizophrenia, ASDs
ASDs, NI
ASDs, ID
Stwardnienie guzowate współwystępujące
z ASDs
Tuberous sclerosis
Czynnik transkrypcyjny
Transcrip!on factor
Prawidłowa migracja komórek nerwowych podczas rozwoju
mózgu
Cell posi!oning and neuronal migra!on during brain
development
Cząsteczka adhezyjna i receptor w układzie nerwowym
Cell adhesion molecule and receptor in the nervous system
Prawidłowa budowa synaps i przekazywanie sygnałów
między neuronami
Molecular organiza!on of synapses and neuronal cell
signaling
Białko remodelujące chromatynę
Chroma!n remodeling
Białko oddziaływujące z kinazą p38
Interacts with p38 kinase
Dojrzewanie pęcherzyków synaptycznych
Synap!c vesicle matura!on in a subset of excitatory/
/glutamatergic synapses
Białko wpływające m.in. na strukturę i funkcjonowanie neuronów
Neuronal structure and func!on
Laminina, odgrywa rolę w fałdowaniu się kory mózgowej
Laminin, plays a role in forming the convolu!on
of the cerebral cortex
Regulacja lokalnej translacji w neuronach
Regula!on of protein synthesis in a wide range of cell
types including neurons
delecje
dele!ons
mutacje, CNVs
muta!ons, CNVs
CNVs
mutacje, delecje
muta!ons, dele!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
(64)
(54)
(53)
(32)
(62)
(32)
(11, 32)
mutacje
muta!ons
Zespół Jouberta
Joubert syndrome
Prawidłowy rozwój kory mózgowej i móżdżku
Cerebellar and cor!cal development in humans
(62)
mutacje
muta!ons
ASDs, NI
ASDs, ID
Rozwój funkcji poznawczych i prawidłowe funkcjonowanie synaps
Development of cogni!on and proper synapse func!on
mutacje, CNVs
muta!ons, CNVs
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych
211
Zespół Smitha, Lemliego i Opitza, ASDs
Smith-Lemli-Opitz syndrome, ASDs
ASDs, NI, schizofrenia
ASDs, ID, schizophrenia
ASDs, makrocefalia
ASDs, macrocephaly
Stwardnienie guzowate
Tuberous sclerosis
Neurofibromatoza, ASDs
Neurofibromatosis, ASDs
Reduktaza 7-dehydrocholesterolu
7-Dehydrocholesterol Reductase
Prawidłowa budowa i funkcjonowanie kolców dendrytycznych
oraz synaps
Structural and func!onal organiza!on of the dendri!c
spine and synap!c junc!on
Receptor serotoniny
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3A
Podjednostka receptora glutaminergicznego (NMDA)
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2B
Podjednostka kanału wapniowego
Calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit
Białko remodelujące chromatynę
Chroma!n remodeling
Regulacja lokalnej translacji w neuronach
Regula!on of protein synthesis in a wide range of cell types
including neurons
Stymulacja aktywności GTPazowej białka RAS i regulacja
szlaku RAS/MAPK
S!mulates the GTPase ac!vity of Ras signaling pathway
Białko degradujące mikrotubule, ATP-zależne
Microtubule-severing ATPase ac!vity
Regulacja proliferacji komórek
Plays a role in a signaling pathway regula!ng cell prolifera!on
mutacje
muta!ons
mutacje, delecje
muta!ons, dele!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje, CNVs
muta!ons, CNVs
11q13.2
q13.5
11q13.3
11q23.2
12p13.1
12p13.3
14q11.2
16p13.3
17q11.2
18q21.1
21q22.13
DHCR7
SHANK2
HTR3A
GRIN2B
CACNA1C
CHD8
TSC2
NF1
KATNAL2
DYRK1A
(49, 50)
(52, 52a)
Większość cech fenotypowych w zespole Downa,
ASDs, NI, mikrocefalia
Majority of phenotypic features in Down
syndrome, ASDs, ID, microcephaly
(32)
(11, 64)
(49, 52)
(11, 32)
(52, 54)
(54)
(78)
(23, 32)
(11, 20, 83, 87)
(53)
ASDs
Zespół Timothy, ASDs
Timothy syndrome, ASDs
ASDs, ADHD, schizofrenia
ASDs, ADHD, schizophrenia
ASDs
Zespół Cowdena, ASDs, makrocefalia
Cowden syndrome, ASDs, macrocephaly
Regulacja cyklu komórkowego, inhibitor szlaku kinazy AKT
Modula!ng cell cycle, inhibi!on of the AKT signaling pathway
mutacje
muta!ons
PTEN
10q23.3
Zaburzenie dwubiegunowe, ASDs
Bipolar disorder, ASDs
Białko łączące białka błonowe z cytoszkieletem
Protein that link the integral membrane proteins to the
underlying spectrin-ac!n cytoskeleton
10q21.2
ANK3
mutacje
muta!ons
Tabela I. Cd.
Table I. Cont.
212
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik i wsp.
ASDs, NI
ASDs, ID
ASDs, NI
ASDs, ID
ASDs, NI
ASDs, ID
ASDs, NI
ASDs, ID
Zespół łamliwego chromosomu X, NI, ASDs
Fragile X syndrome, ID, ASDs
Zespół Re:a, ASDs, NI
Re& syndrome, ASDs, ID
Białka powierzchniowe neuronów, prawidłowe funkcjonowanie
oraz różnicowanie się synaps
Neuronal cell surface protein involved in the forma!on
and remodeling of central nervous system synapses
Białko zaangażowane w przebieg cyklu komórkowego,
transkrypcję rDNA, rozwój mózgu
Cell cycle progression, rDNA transcrip!on and brain development
Różnicowanie i proliferacja komórek nerwowych
Neural differen!a!on and prolifera!on
Białka powierzchniowe neuronów, prawidłowe funkcjonowanie
oraz różnicowanie się synaps
Neuronal cell surface protein, involved in the forma!on
and func!on of synapses
Represor translacji
Transla!on repressor
Białko jądrowe wiążące się do metylowanego DNA,
dojrzewanie neuronów, regulacja procesu apoptozy neuronów,
rozwój móżdżku, regulacja postsynaptycznego potencjału
błonowego, regulacja transkrypcji innych genów
Chromosomal protein that binds to methylated DNA, neuron
matura!on, nega!ve regula!on of neuron apopto!c process,
cerebellum development, regula!on of postsynap!c membrane
poten!al, regula!on of transcrip!on
Transporter kreatyny
Crea!ne transporter
Enzym uczestniczący w syntezie karnityny
Enzyme in the carni!ne biosynthesis pathway
mutacje, CNVs
muta!ons, CNVs
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
mutacje, CNVs
muta!ons, CNVs
mutacje
muta!ons
mutacje, CNVs
muta!ons, CNVs
mutacje
muta!ons
mutacje
muta!ons
Xp22.31
p22.32
Xp11.22
Xp11.22
Xq13.1
Xq27.3
Xq28
Xq28
Xq28
NLGN4
PHF8
HUWE1
NLGN3
FMR1
MECP2
SLC6A8
TMLHE
ASDs
Zespół niedoboru kreatyny, NI, ASDs,
Crea!ne deficiency syndrome, ID, ASDs
ASDs, NI
ASDs, ID
Prawidłowe funkcjonowanie synaps
The proper func!oning of synapses
mutacje, CNVs
muta!ons, CNVs
PTCHD1
Xp22.11
Zespół Phelan i McDermid, ASDs, schizofrenia
Phelan-McDermid syndrome, ASDs,
schizophrenia
Prawidłowa budowa i funkcjonowanie kolców dendrytycznych
oraz synaps
Structural and func!onal organiza!on of the dendri!c
spine and synap!c junc!on
22q13.33
SHANK3
mutacje, delecje
muta!ons, dele!ons
Tabela I. Cd.
Table I. Cont.
(56, 56 a)
(32)
(11, 87)
(11, 87)
(64, 86)
(56)
(56)
(69-71, 86)
(62, 80)
(64, 74-76)
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych
213
7q35q36
3q29
delecje
dele!ons
delecje
dele!ons
2q37
delecje
dele!ons
7q31.2
2q31.1
delecje/
duplikacje
dele!ons/
duplica!ons
delecje/
duplikacje
dele!ons/
duplica!ons
1q41q42
delecje
dele!ons
7q11.23
1q21.1
delecje/
duplikacje
dele!ons/
duplica!ons
duplikacje
duplica!ons
Locus
CNV
Udział w rozwoju mózgu i różnicowaniu neuronów
Involved in brain development and neuronal
differen!a!on
Cząsteczka adhezyjna i receptor w układzie nerwowym
Adhesion molecule and a receptor in the nervous system
EN2,
CNTNAP2
MET
WNT2,
Czynnik transkrypcyjny, rozwój mowy
Transcrip!on factor, development of speech
Białko sygnałowe
Secreted signaling protein
Receptorowa kinaza tyrozynowa
Receptor tyrosine kinase
Deacetylaza histonowa, regulacja transkrypcji
Histone deacetylase 4, transcrip!onal regula!on
ASDs
ASDs
(86)
(86)
(48, 84, 87)
(88)
ASDs, NI, schizofrenia, zaburzenie
dwubiegunowe
ASDs, ID, schizophrenia, bipolar disorder
Zespół duplikacji 7q11.23, ASDs, schizofrenia,
NI, zaburzenie dwubiegunowe
7q11.23 duplica!on syndrome, ASDs,
schizophrenia, ID, bipolar disorder
(32)
(86)
Monosomia 2q37, ASDs
2q37 monosomy, ASDs
ASDs
Mitochondrialne białko nośnikowe, wymiana
asparaginianu i glutaminianu
Calcium-binding mitochondrial carrier protein,
exchange of aspartate for glutamate across
the inner mitochondrial membrane
(86)
(42, 84, 86, 87)
Zespoły delecji/duplikacji 1q21.1, ASDs
padaczka, cechy dysmorficzne, schizofrenia, NI,
zaburzenia dwubiegunowe, małogłowie, wielkogłowie
1q21.1, dele!on/duplica!on syndrome, ASDs,
epilepsy, dysmorphic features, schizophrenia,
ID, bipolar disorder, microcephaly, macrocephaly
ASDs
Piśmiennictwo
Literature
Cechy kliniczne
Clinical features
Kinaza białkowa, regulacja dynamiki mikrotubul
i polaryzacji komórek
Serine/threonine-protein kinase, cell polarity
and microtubule dynamics regula!on
Kodowane białko/funkcja genu
Encoded protein/gene funcon
FOXP2,
-
-
HDAC4
SLC25A12
MARK1
-
Gen kandydat
Gene candidate
Tabela II. Powtarzające się CNVs identyfikowane u pacjentów z ASDs.
Table II. Recurrent CNVs iden!fied in pa!ents with ASDs.
214
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik i wsp.
15q11q13
15q13.3
16p13.11
16p11.2
17p11.2
17q11.2
duplikacje
duplica!ons
delecje
dele!ons
delecje/
duplikacje
dele!ons/
duplica!ons
delecje/
duplikacje
dele!ons/
duplica!ons
delecje/
duplikacje
dele!ons/
duplica!ons
delecje
dele!ons
Tabela II. Cd.
Table II. Cont.
SLC6A4
RAI1
KCTD13
-
CHRNA7
SNRPN
UBE3A,
Zespół Smith i Magenis, zespół Potockiej i Lupskiego, ASDs
Smith-Magenis syndrome, Potocki-Lupski syndrome, ASDs
ASDs, schizofrenia
ASDs, schizophrenia
Transporter serotoniny z przestrzeni synaptycznej
do neuronów postsynaptycznych
Membrane protein that transports the neurotransmi&er
serotonin from synap!c spaces into presynap!c neurons
ASDs i wielkogłowie, schizofrenia i małogłowie, NI,
zaburzenie dwubiegunowe
ASDs and macrocephaly, schizophrenia and microcephaly,
ID, bipolar disorder
Białko remodelujące chromatynę
Chroma!n remodeling
Podjednostka kanału potasowego
Potassium channel domain
Schizofrenia, NI, ASDs, zaburzenie dwubiegunowe
Schizophrenia, ID, ASDs, bipolar disorder
Podjednostka receptora acetylocholinowego
w synapsach
Neuronal Acetylcholine Receptor Subunit Alpha-7
Schizofrenia, NI, ASDs, zaburzenie dwubiegunowe
Schizophrenia, ID, ASDs, bipolar disorder
Zespół duplikacji 15q11q13, ASDs, NI, padaczka,
schizofrenia, zaburzenie dwubiegunowe
15q11q13 duplica!on syndrome, ASDs, ID, epilepsy,
schizophrenia, bipolar disorder
Ligaza ubikwityny, degradacja białek w komórkach
Ubiqui!n-protein ligase E3A, degrada!on
of the cytoplasmic misfolded proteins
Białko jądrowe, rola w alternatywnym splicingu
A small nuclear ribonucleoprotein polypep!de,
plays a role in pre-mRNA processing, possibly
alterna!ve splicing
(86)
(32, 88)
(21, 21a,
44, 84, 87)
(88)
(88)
(34, 84, 87)
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych
215
17q21.31
18q21.1
22q11.2
delecje
dele!ons
delecje/
duplikacje
dele!ons/
duplica!ons
17q12
duplikacje
duplica!ons
delecje
dele!ons
Tabela II. Cd.
Table II. Cont.
TBX1
FGF8,
CRKL,
MBD1
TCF4,
KANSL1
HNF1B
Zespół delecji/duplikacji 22q11, ASDs, schizofrenia,
zaburzenia neurorozwojowe
22q11 dele!on/duplica!on syndrome, ASDs,
schizophrenia, neurodevelopmental disorders
ASDs, NI
ASDs, ID
Czynnik transkrypcyjny
Transcrip!on factor
Białko jądrowe, represor transkrypcji
Nuclear protein that represses transcrip!on
Kinaza białkowa aktywująca szlak RAS
Protein kinase that ac!vate the RAS signaling pathways
Regulacja rozwoju embrionalnego, proliferacji,
różnicowania i migracji komórek. Wymagany
do prawidłowego rozwoju m.in. mózgu
Protein involved in embryonic development,
cell prolifera!on, cell differen!a!on and cell migra!on.
Required for normal brain development
Czynnik transkrypcyjny, regulacja procesów rozwojowych
Transcrip!on factor involved in the regula!on
of developmental processes
Zespół duplikacji 17q21.31, ASDs
17q21.31 duplica!on syndrome, ASDs
Padaczka, NI, ASDs, schizofrenia, zaburzenie
dwubiegunowe
Epilepsy, ID, ASDs, schizophrenia, bipolar disorder
Udział w regulacji transkrypcji
Involved in the regula!on of transcrip!on
Czynnik transkrypcyjny
Transcrip!on factor
(47, 84, 86, 87)
(86)
(32, 89)
(22, 88)
216
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik i wsp.
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych
delecji lub duplikacji powstałych de novo wykazano w grupie pacjentów z zaburzeniami autystycznymi i cechami
dysmorfii. U 27,5% tych osób stwierdzono potencjalnie
patogenne CNVs (38). Ponadto Girirajan i wsp. wysnuli
wniosek, że wielkość delecji zidentyfikowanych u pacjentów
z ASDs koreluje z poziomem ich IQ. Im większa delecja,
tym niższy poziom IQ. Natomiast wielkość duplikacji
może, ale nie musi korelować ze stopniem ciężkości
zaburzeń autystycznych (39).
Na podstawie wyników badań u prawie 22 tysięcy
pacjentów z ASDs, NI lub wrodzonymi wadami rozwojowymi oceniono, że skuteczność diagnostyczna metod wykorzystujących mikromacierz wynosiła 15-20%,
podczas gdy konwencjonalnej metody oceny kariotypu
stanowiła jedynie 3% (40). Shen i wsp. przebadali ponad
900 osób z ASDs. U wszystkich badanych oceniali kariotyp metodą GTG, dokonali analizy genomu metodą
aCGH oraz wykonali badanie molekularne w celu wykluczenia zespołu łamliwego chromosomu X. Metoda
GTG umożliwiła wykrycie aberracji chromosomowych
u 2,2%, natomiast aCGH u 7% pacjentów. U 0,5% badanych zdiagnozowano zespół łamliwego chromosomu X. Większość poszczególnych CNVs stwierdzonych
u pacjentów z ASDs metodą aCGH występowała jako
zmiany sporadyczne, nie powtarzające się, co potwierdza
heterogenność genetyczną tych zaburzeń (41). Częściej
stwierdzane są natomiast delecje i duplikacje w obrębie
regionów 16p11.2 oraz 15q11q13. Do innych, powtarzających się aberracji genomowych należą duplikacje
i delecje regionów 1q21.1 i 15q13.3 (42-46). Aberracje
w obrębie regionu 16p11.2 wykrywane są aż u 1% osób
z zaburzeniami autystycznymi (21, 21a, 44). Ponadto,
u chorych z ASDs stwierdza się mikroduplikacje regionów krytycznych dla zespołów DiGeorga (22q11.2) lub
Williamsa i Beurena (7q11.23) (47, 48). Wszystkie te
zmiany liczby kopii fragmentów DNA mogą powodować
nie tylko zaburzenia autystyczne, ale także inne zaburzenia neuropsychiatryczne i/lub cechy dysmorficzne.
Zmiany te charakteryzują się często niepełną penetracją,
o czym świadczy fakt, że część z nich jest odziedziczona
od zdrowych rodziców, są one także stwierdzane u osób
zdrowych. Najczęściej identyfikowane CNVs u pacjentów
z ASDs zostały wymienione w tabelach I i II.
2.2.4. Geny odpowiedzialne za powstawanie ASDs
Heterogenny charakter zaburzeń autystycznych sprawia,
że identyfikacja genów uczestniczących w powstawaniu
tej patologii nie jest łatwym zadaniem. Fakt, że stwierdzane mikrodelecje lub mikroduplikacje chromosomowe
zawierają najczęściej wiele genów powoduje, że wskazanie genów warunkujących tę patologię jest utrudnione.
Bardziej precyzyjna analiza genomu polegająca na jego
sekwencjonowaniu umożliwia wykrywanie zmiany pojedynczych nukleotydów w genach. Najnowsze wyniki
badań dużych grup pacjentów z idiopatycznymi ASDs
wskazują, że mutacje powstałe de novo w genach, które
ulegają ekspresji w mózgu są interpretowane jako związane
z ryzykiem wystąpienia ASDs. Wiele z tych genów koduje
białka biorące udział w remodelowaniu chromatyny, którego celem jest regulacja ekspresji genów poprzez zmianę
dostępności chromatyny dla czynników transkrypcyjnych.
217
Najczęściej opisywanymi mutacjami u tych pacjentów są
mutacje niesynonimiczne zmieniające aminokwas kodowany przez kodon (49-51).
Sanders i wsp. zidentyfikowali mutacje niesynonimiczne
typu nonsense i mutacje miejsc splicingowych w genach
ulegających ekspresji w mózgu aż u 14% osób z ASDs.
Jednakże autorzy ci postulują konieczność przeprowadzenia dalszych badań potwierdzających patogenność
tych mutacji (49). Wyniki ich badań, jak również praca Neale’a i wsp., wykazały powiązanie genów SCN2A,
KATNAL2 oraz CHD8 z zaburzeniami autystycznymi.
Gen SCN2A koduje podjednostkę kanału sodowego,
uczestniczącą w powstawaniu i przekazywaniu potencjału
czynnościowego m.in. w komórkach nerwowych. Gen
KATNAL2 koduje białko kataninę odgrywającą istotną
rolę w prawidłowym rozwoju układu nerwowego, natomiast gen CHD8 koduje helikazę DNA biorącą udział
w remodelowaniu chromatyny. Autorzy ci sugerują, że
mutacje tych genów zwiększają 5-20-krotnie ryzyko
wystąpienia ASDs, co potwierdza wielogenową etiologię
tych zaburzeń (49, 50). Jednak Neale i wsp. postulują,
że większość stwierdzanych mutacji charakteryzuje się
niepełną penetracją.
W badaniach 189 pacjentów z ASDs O’Roak i wsp.
zidentyfikowali 33 mutacje powstałe de novo i powodujące
zmianę struktury kodowanego białka. Występowały one
m.in. w genach CHD8 i NTNG1 ulegających ekspresji
w mózgu i wykazujących istotną rolę w jego rozwoju.
Dwadzieścia jeden z wykrytych przez nich mutacji niesynonimicznych mapuje się w regionach powiązanych
wcześniej z NI i ASDs (51). Autorzy ci zsekwencjonowali
również 44 geny kandydujące u 2446 pacjentów z idiopatycznymi zaburzeniami autystycznymi i wykryli 27
mutacji w 16 genach, z których ponad połowa powodowała
uszkodzenie kodowanego białka. Badacze stwierdzili, że
aż 1% nieprawidłowości u osób z idiopatycznym ADSs
może być spowodowane mutacją w jednym z sześciu
genów: CHD8, DYRK1A, GRIN2B, TBR1, PTEN lub
TBL1XR1, większość których koduje białka remodelujące
chromatynę (52).
W innych badaniach, u pacjentów z ASDs, Bi i wsp.
wykryli mutacje w siedmiu genach: ABCA1, ANK3,
CLCN6, HTR3A, RIPK2, SLIT3, i UNC13B odgrywających rolę w funkcjonowaniu synaps neuronów oraz
rozwoju układu nerwowego. Następnie przebadali oni
dodatkowych 47 pacjentów i u czterech z nich stwierdzili
mutację w genie ANK3 kodującym białko ankirynę.
Dotychczas opisywane mutacje w tym genie stwierdzano
u osób ze schizofrenią lub zaburzeniem dwubiegunowym,
natomiast autorzy postulują, że zwiększają one również
ryzyko zachorowania na ASDs (53).
W kolejnym badaniu wykonanym u 20 pacjentów
z idiopatycznym ASDs, O’Roak i wsp. stwierdzili 21 mutacji
de novo, z których 11 powodowało zmianę struktury kodowanego białka. U czterech probantów wykryto potencjalnie
patogenne mutacje w genach: FOXP1, GRIN2B, SCN1A
i LAMC3, które przypuszczalnie skutkują zachorowaniem
na autyzm, padaczkę i NI. FOXP1 koduje czynnik transkrypcyjny niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu.
Do tej pory uszkodzenia tego genu były opisywane u osób
z NI oraz z opóźnieniem rozwoju mowy. GRIN2B koduje
218
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik i wsp.
receptor glutaminergiczny, z którym wiąże się kwas glutaminowy, główny neuroprzekaźnik ośrodkowego układu
nerwowego. Gen SCN1A, kodujący podjednostkę kanału
sodowego, był dotychczas wiązany z wystąpieniem padaczki oraz wskazywany jako gen kandydat dla ASDs.
Nie wiadomo natomiast nic o udziale lamininy kodowanej przez gen LAMC3 w rozwoju układu nerwowego,
stwierdzono jednak, że gen ten ulega ekspresji w korze
mózgowej i układzie limbicznym (54).
Yu i wsp. w grupie około 600 pacjentów z ASDs, których rodzice byli spokrewnieni, zidentyfikowali mutacje
homozygotyczne w sześciu genach: AMT, PEX7, SYNE1,
VPS13B, PAH i POMGNT1. Mutacje w nich powodują:
hiperglicynemię nieketotyczną (AMT), chondrodysplazję punktową (PEX7), ataksję móżdżkową (SYNE1),
zespół Cohena (VPS13B), fenyloketonurię (PAH) oraz
dystroglikanopatię (POMGNT). Pacjenci ze stwierdzonymi mutacjami w tych genach nie posiadają wszystkich
objawów wymienionych chorób, natomiast wykazują
cechy zaburzeń autystycznych. W związku z tym autorzy sugerują, że pięć z opisanych mutacji powoduje
częściową utratę funkcji genów (mutacje hipomorficzne)
i mogą odgrywać rolę w etiologii ASDs oraz powodować
szerokie spektrum objawów klinicznych (55).
Według Nava i wsp. znacznie większa częstość występowania chorób ze spektrum zaburzeń autystycznych
u chłopców sugeruje, że w tej patologii uczestniczą geny
zlokalizowane w chromosomie X. Tezę tę potwierdza
fakt, że wiele z tych genów ulega ekspresji w mózgu.
Zsekwencjonowanie eksonów genów znajdujących się
w chromosomie X u 12 rodzin, w których było dwóch
mężczyzn z ASDs umożliwiło identyfikację 33 genów
kandydatów. Wśród nich znajdują się geny PHF8 (wpływa na różnicowanie neuronów) i HUWE1 (kontroluje
różnicowanie i proliferacje komórek nerwowych) wiązane wcześniej z NI, oraz gen TMLHE kodujący enzym
uczestniczący w syntezie karnityny (56, 56a).
O’Roak i wsp. w jednym ze swoich badań sugerowali, że
mutacje de novo powstają 4-krotnie częściej w komórkach
germinalnych ojców niż matek dzieci z ASDs. Ponadto,
liczba mutacji powstających de novo koreluje pozytywnie
z wiekiem ojców (51). Podobne wyniki uzyskali również
inni badacze (57, 58).
Michaelson i wsp. sugerują natomiast, że prawdopodobieństwo wystąpienia mutacji nie jest jednakowe
w całym genomie, a większa skłonność do mutacji jest
cechą niektórych genów. Ponadto, regiony flankowane
przez segmentalne duplikacje mogą ulegać powtarzającym się rearanżacjom w mechanizmie nieallelicznej
homologicznej rekombinacji (NAHR) (58). Najczęściej
identyfikowane mutacje u pacjentów z ASDs zostały
wymienione w tabeli I.
Przedstawione powyżej wyniki badań potwierdzają
istotną rolę mutacji genów powstających de novo w etiologii ASDs i heterogenny charakter tych zaburzeń, a także
wskazują na istnienie setek loci odpowiedzialnych za
powstawanie ASDs. Można się spodziewać, że dalsze
badania z wykorzystywaniem techniki całogenomowego
sekwencjonowania umożliwią poznanie nowych genów
uczestniczących w tej patologii i poszerzą naszą wiedzę
o patomechanizmie ASDs.
3. PODŁOŻE MOLEKULARNE
I PATOMECHANIZM ZABURZEŃ
FUNKCJONALNYCH SYNAPS W ASDs
Badania prowadzone na modelach mysich wykazują,
że uszkodzenie niektórych genów prowadzi do zmian
w funkcjonowaniu synaps neuronów i ujawnienia się
cech fenotypowych analogicznych do cech autyzmu (59,
60). Ponadto, część wykrywanych CNVs lub mutacji
u osób z ASDs dotyczy regionów DNA zawierających
geny kodujące białka zaangażowane w rozwój neuronów, budowę i funkcjonowanie synaps oraz rozmaite
ścieżki sygnalizacji wewnątrz komórek nerwowych (36,
61-63). Aktywność neuronów indukuje lokalne zmiany
transkrypcji genów oraz translacji, co powoduje zmiany
w formowaniu się oraz liczbie połączeń synaptycznych.
Zaburzenie tego procesu powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie synaps i może przyczyniać się do ujawnienia
się cech ASDs (64).
Jednym z genów, którego uszkodzenie powoduje
choroby ze spektrum autyzmu jest NRXN1. Koduje on
białko neureksynę 1 należącą do cząsteczek adhezyjnych
komórek nerwowych, które wpływają na powstawanie
i różnicowanie się synaps. Są to białka wewnątrzbłonowe
leżące po stronie presynaptycznej neuronów i wiążące się
z neuroliginami (65). CNVs, jak i mutacje punktowe genu
NRXN1 stwierdzono u pacjentów z ASDs, schizofrenią,
padaczką, ADHD, NI oraz opóźnieniem rozwoju mowy,
a także u osób, u których występuje nadpobudliwość,
depresja i/lub problemy z nauką (12, 61, 66-68). Poza
zmiennym stopniem ekspresji tego genu, opisano również
przypadki, w których nie obserwowano powyższych
objawów klinicznych, co świadczy o niepełnej penetracji
tego genu. Chen i wsp. przebadali ponad 6500 pacjentów
z ASDs, lub z innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.
Wnioskują oni, że zarówno wewnątrzgenowe eksonowe,
jak również niektóre wewnątrzintronowe delecje genu
NRXN1 zwiększają ryzyko nieprawidłowego rozwoju
mózgu. W regionach intronowych mogą znajdować się
elementy regulatorowe, których delecja wpływa na ekspresję
genu. Ponadto fakt, iż gen NRXN1 koduje bardzo wiele
izoform transkryptów wskazuje na potencjalny wpływ
delecji intronowych na przebieg splicingu. Po dokonaniu
analizy punktów złamań delecji obejmujących ten gen
stwierdzono występowanie dużej liczby mikrohomologii
w tych regionach. Sugeruje to, że głównym mechanizmem
powodującym powstawanie tych aberracji jest MMEJ
(ang. microhomology-mediated end joining) (67).
Geny NLGN3 i NLGN4 kodujące neuroliginy to
kolejna grupa genów ulegających ekspresji w mózgu,
których mutacje (69-71) oraz delecje (61, 72) były
wielokrotnie opisywane u osób z zaburzeniami autystycznymi. Neuroliginy są białkami zlokalizowanymi
w błonie postsynaptycznej, które zapewniają prawidłową
transmisję sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi oraz różnicowanie się synaps. Białka te wpływają
na liczbę receptorów obecnych na powierzchni błony
synaptycznej neuronu odbierającego sygnał, zaś ich niedobór zaburza proces tworzenia połączeń nerwowych
i prowadzi do zakłóceń funkcji neuronów. Badania na
myszach wykazały, że jedna z mutacji w genie Nlgn3,
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych
stwierdzana u pacjentów z ASDs, powoduje wzmocnienie neuroprzekaźnictwa hamującego, nie wpływając na
transmisję neuroprzekaźników pobudzających. Skutkuje
to zaburzeniem równowagi obu potencjałów w mózgu.
Z kolei inna mutacja w tym genie powoduje zmniejszenie
neurotransmisji poprzez receptory AMPA w hipokampach, ale bez zaburzenia przekaźnictwa przez receptory
NMDA i GABA (64). Z receptorami typu AMPA i NMDA
(nazwy pochodzą od selektywnych agonistów tych receptorów) występującymi w błonie postsynaptycznej,
wiąże się glutaminian, główny neuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym układzie nerwowym. Receptory
AMPA działają szybciej i biorą udział w podstawowej
transmisji synaptycznej, podczas gdy receptory NMDA,
przepuszczalne dla jonów wapnia, aktywowane są przy
silnym pobudzeniu komórki (64). Natomiast receptor
GABA wiąże się z neuroprzekaźnikiem hamującym jakim
jest kwas γ-aminomasłowy, a jego aktywacja powoduje
hiperpolaryzację błony postsynaptycznej.
Neuroliginy oddziałują w części postsynaptycznej
neuronów z białkiem SHANK3 (73). Białka szkieletowe
z rodziny SHANK łączą się zarówno z receptorami, jak
i innymi białkami szkieletowymi. Odgrywają znaczącą
rolę w prawidłowej strukturze i funkcjonowaniu synaps.
U pacjentów z zaburzeniami autystycznymi wielokrotnie
opisywano mutacje lub delecje genu SHANK3, zarówno
powstałe de novo jak i odziedziczone od rodziców (74-76).
Sakai i wsp. w badaniach prowadzonych in vivo odkryli wzajemne oddziaływanie pomiędzy białkami TSC1
i SHANK. Sugeruje się, że białka te mogą odgrywać rolę
w podobnych mechanizmach molekularnych leżących
u podłoża fenotypów zarówno w idiopatycznych ASDs jak
i współwystępujących z innymi zaburzeniami. Badania
prowadzone na myszach z mutacją w genie Shank3 oraz
cechami analogicznymi do autyzmu potwierdzają istotną
rolę białka SHANK3 w utrzymaniu prawidłowego poziomu wielu innych białek synaptycznych, które są istotne
dla przekazywania sygnału w synapsach (77).
Innymi genami tej rodziny są SHANK1 i SHANK2
kodujące białka, które pełnią ważną rolę w utrzymaniu
prawidłowej struktury połączeń nerwowych. Berkel i wsp.
przebadali 396 osób z ASDs oraz 184 z NI i zidentyfikowali zarówno delecje, jak i mutacje w genie SHANK2
powstałe de novo oraz odziedziczone od rodziców (78).
Natomiast Sato i wsp. przebadali ponad 1600 pacjentów
z zaburzeniami autystycznymi i stwierdzili jedną delecję
genu SHANK1 powstałą de novo i jedną występującą rodzinnie. Uważa się, że mutacje w genie SHANK1 odgrywają
prawdopodobnie mniej znaczącą rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu synaps niż mutacje w pozostałych dwóch
genach z rodziny SHANK (79).
U pacjentów z ASDs zidentyfikowano również inne
geny mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
synaps, które odgrywają rolę w powstawaniu zaburzeń
autystycznych. Są to geny SYNGAP1, DLGAP2, PTCHD1,
CDH9 oraz CDH10 (62, 80, 81).
Voineagu i wsp. postulują, że poziom ekspresji genów
zaangażowanych w rozwój i funkcjonowanie synaps w korze
mózgowej jest znacząco niższy u osób z zaburzeniami
autystycznymi niż u osób zdrowych. Autorzy przedstawili
dowody, że zaburzenia regulacji transkrypcji i splicingu
219
leżą u podstaw mechanizmów molekularnych zaburzeń
neurologicznych występujących w ASDs (82).
Santini i wsp. wysnuli hipotezę, że jednym z mechanizmów leżących u podłoża zaburzeń autystycznych jest
wzrost poziomu translacji zależnej od kapu (modyfikacji
występującej na końcu mRNA, ang. cap), co może powodować zaburzenie funkcji synaps i w konsekwencji
występowanie zachowań autystycznych. Autorzy tych
badań postulują, że wzrost poziomu czynnika inicjującego translację zależną od kapu eIF4E u myszy powoduje zwiększony poziom translacji i ujawnienie się
cech analogicznych do cech autyzmu. Podanie inhibitora translacji zależnej od kapu powoduje zanikanie
cech autystycznych u badanych myszy (83). Ponadto,
Gkogkas i i wsp. przeprowadzili badania na myszach
pozbawionych genu Eif4ebp2 kodującego białko 4E-BP,
które przyłącza się do czynnika eIF4E i uniemożliwia
powstanie kompleksu inicjacyjnego translację zależną
od kapu. W przypadku braku genu Eif4ebp2 dochodzi do
nadprodukcji neuroligin, a synapsy wewnątrz mózgu są
bardziej podatne na nadmierne pobudzenie. Zmutowane
myszy wykazywały wiele symptomów typowych dla
autyzmu. Badacze wykazali, że efekt usunięcia genu
Eif4ebp2 może być odwracalny. Farmakologiczne zahamowanie aktywności czynnika eIF4E zapobiega tworzeniu
kompleksu inicjującego translację i neutralizuje skutki
delecji genu. W efekcie myszy nie wykazywały żadnego
z występujących u nich wcześniej objawów typowych dla
autyzmu. Podobny efekt miał miejsce gdy użyto siRNA
zakłócającego translację Eif4ebp2. Autorzy sugerują,
że czynnik eIF4E reguluje syntezę neuroligin poprzez
kontrolę translacji, zapewniając równowagę pomiędzy
hamującym i pobudzającym przekaźnictwem synaptycznym. Zaburzenie tej równowagi powoduje ujawnienie
się cech fenotypowych ASDs (84).
Wyniki badań Gilmana i wsp. potwierdzają hipotezę,
że mimo różnorodności genów zwiększających ryzyko
wystąpienia autyzmu wpływają one na podobne mechanizmy biologiczne odgrywające istotną rolę w strukturze
i funkcjonowaniu neuronów oraz synaps (85).
4. ALGORYTM POSTĘPOWANIA
DIAGNOSTYCZNEGO
U wszystkich osób z cechami autystycznymi i cechami
dysmorfii należy brać pod uwagę czynniki genetyczne.
Jednak mimo ogromnego postępu w badaniach nad
etiopatogenezą autyzmu ustalenie genetycznej przyczyny zaburzeń autystycznych możliwe jest obecnie tylko
u części pacjentów.
U chorych z makrocefalią należy rozważyć możliwość
wykonania badania w kierunku wykluczenia zespołu
łamliwego chromosomu X lub mutacji w genie PTEN.
Obecność zmian skórnych może natomiast sugerować
stwardnienie guzowate lub neurofibromatozę typu 1.
Z kolei u dziewczynek z NI należy wykluczyć zespół
Retta, a u pacjentów z poważnym zaburzeniem mowy
i opóźnieniem rozwoju uszkodzenie genu SHANK3.
Badanie kariotypu wykonane klasyczną metodą GTG
powinno być wykonane u pacjentów z objawami sugerującymi określoną aberrację chromosomową (np. zespół
220
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik i wsp.
Downa) oraz w przypadku rodzinnego występowania
aberracji. W pozostałych przypadkach idiopatycznego
ASDs, w związku z dużą heterogennością zmian stwierdzanych w genomie osób z zaburzeniami autystycznymi,
metodą z wyboru jest badanie całego genomu z wykorzystaniem mikromacierzy i/lub sekwencjonowania
nowej generacji całego exomu (lub genomu). Metoda ta
jest zalecana jako diagnostyczna zarówno u pacjentów
z ASDs i współwystępującymi cechami dysmorfii jak też
z innymi objawami neurologicznymi (11, 13).
W przypadku nie stwierdzenia przyczyny genetycznej zaburzeń autystycznych u probanta, prawdopodobieństwo urodzenia kolejnego dziecka z ASDs wynosi
ok. 20%. Natomiast, gdy w rodzinie jest co najmniej
dwoje chorych dzieci, ryzyko wzrasta do około 30%.
Jeśli przyczyną zaburzenia jest mutacja genu lub CNV
powstała de novo, ryzyko wystąpienia tej samej zmiany
u kolejnego potomka wynosi ok. 1%. Najtrudniej jest
ocenić ryzyko genetyczne w przypadku stwierdzenia
u chorego aberracji wykazującej zmienny stopień ekspresji lub niepełną penetrację (86, 87).
5. PODSUMOWANIE
W ostatnich kilku latach dokonano ogromnego postępu
w badaniach nad etiopatogenezą ASDs dokumentując
istotną rolę czynników genetycznych. Liczne badania
wskazują, że geny odpowiedzialne za funkcjonowanie
synaps mają ogromny wpływ na powstawanie i rozwój
autyzmu. W związku z dużą heterogennością zmian
stwierdzanych w genomie osób z zaburzeniami autystycznymi, najnowsze techniki umożliwiające analizę całego
genomu w jednym badaniu (mikromacierze, sekwencjonowanie DNA nowej generacji) stają się metodami
z wyboru w badaniu tej patologii.
Podziękowania
Dziękujemy prof. Ewie Bocian i dr. Tomaszowi Mazurczakowi za pomocną dyskusję.
PIŚMIENNICTWO
1. Kanner L.: Autistic disturbances of affective contact. Acta
Paedopsychiatr, 1968, 35(4), 100-136.
2. World Health Organization: The ICD-10 classification of
mental and behavioural disorders: diagnostic criteria for
research. WHO, 1993.
3. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical
manual of mental disorders, fourth edition - text revision
(DSM-IV-TR). American Psychiatric Association,
2000.
4. Polsek D., Jagatic T., Cepanec M., Hof P.R., Simic G.: Recent
developments in neuropathology of autism spectrum
disorders. Transl. Neurosci., 2011, 2(3), 256-264.
5. Le Couteur A., Haden G., Hammal D., McConachie H.:
Diagnosing autism spectrum disorders in pre-school
children using two standardised assessment instruments:
the ADI-R and the ADOS. J. Autism Dev. Disord., 2008,
38(2), 362-372.
6. Chojnicka I., Płoski R.: Polska wersja narzędzia obserwacyjnego
do diagnozowania autyzmu ADOS. Psychiatr. Pol., 2012,
46(5), 781-789.
7. Chojnicka I., Płoski R.: Polska wersja wywiadu do
diagnozowania autyzmu ADI-R (Autism Diagnostic
Interview-Revised). Psychiatr. Pol., 2012, 46(2), 249-259.
8. Skuse D.H.: Rethinking the nature of genetic vulnerability
to autistic spectrum disorders. Trends Genet., 2007, 23(8),
387-395.
9. Baron-Cohen S., Lombardo M.V., Auyeung B., Ashwin E.,
Chakrabarti B., Knickmeyer R.: Why are autism spectrum
conditions more prevalent in males? PLoS Biol., 2011, 9(6),
e1001081.
10. Devlin B., Melhem N., Roeder K.: Do common variants
play a role in risk for autism? Evidence and theoretical
musings. Brain Res., 2011, 1380, 78-84.
11. Miles J.H.: Autism spectrum disorders-a genetics review.
Genet. Med., 2011, 13(4), 278-294.
12. Bill B.R., Geschwind D.H.: Genetic advances in autism:
heterogeneity and convergence on shared pathways. Curr.
Opin. Genet. Dev., 2009, 19(3), 271-278.
13. Lintas C., Persico A.M.: Autistic phenotypes and genetic
testing: state-of-the-art for the clinical geneticist. J. Med.
Genet., 2009, 46(1), 1-8.
14. Chakrabarti S., Fombonne E.: Pervasive developmental
disorders in preschool children: confirmation of high
prevalence. Am. J. Psychiatry, 2005, 162(6), 1133-1141.
15. Hertz-Picciotto I., Delwiche L.: The rise in autism and the
role of age at diagnosis. Epidemiology, 2009, 20(1), 84-90.
16. Geschwind D.H.: Advances in autism. Annu. Rev. Med.,
2009, 60, 367-380.
17. Canitano R.: Epilepsy in autism spectrum disorders. Eur.
Child. Adoles.c Psychiatry, 2007, 16(1), 61-66.
18. Yasuhara A.: Correlation between EEG abnormalities and
symptoms of autism spectrum disorder (ASD). Brain Dev.,
2010, 32(10), 791-798.
19. Steyaert J.G., De la Marche W.: What’s new in autism? Eur.
J. Pediatr., 2008, 167(10), 1091-1101.
20. Varga E.A., Pastore M., Prior T., Herman G.E., McBride K.L.:
The prevalence of PTEN mutations in a clinical pediatric
cohort with autism spectrum disorders, developmental
delay, and macrocephaly. Genet. Med., 2009, 11(2), 111117.
21. Shinawi M., Liu P., Kang S.H., Shen J., Belmont J.W., Scott D.A.,
Probst F.J., Craigen W.J., Graham B.H., Pursley A., Clark G.,
Lee J. i wsp.: Recurrent reciprocal 16p11.2 rearrangements
associated with global developmental delay, behavioural
problems, dysmorphism, epilepsy, and abnormal head
size. J. Med. Genet., 2010, 47(5), 332-341.
21.a Golzio C., Willer J., Talkowski M.E., Oh E.C., Taniguchi Y.,
Jacquemont S., Reymond A., Sun M., Sawa A., Gusella J.F.,
Kamiya A., Beckmann J.S., i wsp.: KCTD13 is a major
driver of mirrored neuroanatomical phenotypes of the
16p11.2 copy number variant. Nature, 2012, 485(7398),
363-367.
22. Moreno-De-Luca D., Mulle J.G., Kaminsky E.B., Sanders S.J.,
Myers S.M., Adam M.P., Pakula A.T., Eisenhauer N.J., Uhas K.,
Weik L., Guy L., Care M.E.i wsp.: Deletion 17q12 is
a recurrent copy number variant that confers high risk
of autism and schizophrenia. Am. J. Hum. Genet., 2010,
87(5), 618-630.
22.a Brunetti-Pierri N., Berg J.S., Scaglia F., Belmont J., Bacino C.A.,
Sahoo T., Lalani S.R., Graham B., Lee B., Shinawi M., Shen J.,
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych
Kang S.H. i wsp.: Recurrent reciprocal 1q21.1 deletions and
duplications associated with microcephaly or macrocephaly
and developmental and behavioral abnormalities. Nat.
Genet., 2008, 40(12), 1466-1471.
23. Scherer S.W., Dawson G.: Risk factors for autism: translating
genomic discoveries into diagnostics. Hum. Genet., 2011,
130(1), 123-148.
24. Bromley R.L., Mawer G., Clayton-Smith J., Baker G.A.:
Autism spectrum disorders following in utero exposure
to antiepileptic drugs. Neurology, 2008, 71(23), 19231924.
25. Hyde K.L., Samson F., Evans A.C., Mottron L.: Neuroanatomical
differences in brain areas implicated in perceptual and
other core features of autism revealed by cortical thickness
analysis and voxel-based morphometry. Hum. Brain Mapp.,
2010, 31(4), 556-566.
26. Briegel W., Schimek M., Kamp-Becker I., Hofmann C.,
Schwab K.O.: Autism spectrum disorders in children and
adolescents with Moebius sequence. Eur. Child. Adolesc.
Psychiatry, 2009, 18(8), 515-519.
27. Cortesi M., Alfei E., Barale F., Fusar-Poli P.: Linking autism,
regression and Landau-Kleffner syndrome: integrative
role of nerve growth factor. Med. Hypotheses, 2007, 68(5),
1178-1179.
28. Bailey A., Le Couteur A., Gottesman I., Bolton P., Simonoff E.,
Yuzda E., Rutter M.: Autism as a strongly genetic disorder:
evidence from a British twin study. Psychol. Med., 1995,
25(1), 63-77.
29. Bolton P.F., Pickles A., Murphy M., Rutter M.: Autism,
affective and other psychiatric disorders: patterns of familial
aggregation. Psychol. Med., 1998, 28(2), 385-395.
30. Bishop D.V., Maybery M., Maley A., Wong D., Hill W.,
Hallmayer J.: Using self-report to identify the broad phenotype
in parents of children with autistic spectrum disorders:
a study using the Autism-Spectrum Quotient. J. Child.
Psychol. Psychiatry, 2004, 45(8), 1431-1436.
31. Devlin B., Scherer S.W.: Genetic architecture in autism
spectrum disorder. Curr. Opin. Genet. Dev., 2012, 22(3),
229-237.
32. Betancur C.: Etiological heterogeneity in autism spectrum
disorders: more than 100 genetic and genomic disorders
and still counting. Brain Res., 2011, 1380, 42-77.
33. Reddy K.S.: Cytogenetic abnormalities and fragile-X syndrome
in Autism Spectrum Disorder. BMC Med. Genet., 2005, 6, 3.
34. Hogart A., Wu D., LaSalle J.M., Schanen N.C.: The comorbidity
of autism with the genomic disorders of chromosome
15q11.2-q13. Neurobiol. Dis., 2010, 38(2), 181-191.
35. Sebat J., Lakshmi B., Malhotra D., Troge J., Lese-Martin C.,
Walsh T., Yamrom B., Yoon S., Krasnitz A., Kendall J., Leotta A.,
Pai D.i wsp.: Strong association of de novo copy number
mutations with autism. Science, 2007, 316(5823), 445-449.
36. Marshall C.R., Noor A., Vincent J.B., Lionel A.C., Feuk L.,
Skaug J., Shago M., Moessner R., Pinto D., Ren Y.,
Thiruvahindrapduram B., Fiebig A.i wsp.: Structural variation
of chromosomes in autism spectrum disorder. Am. J. Hum.
Genet., 2008, 82(2), 477-488.
37. Levy D., Ronemus M., Yamrom B., Lee Y.H., Leotta A.,
Kendall J., Marks S., Lakshmi B., Pai D., Ye K., Buja A.,
Krieger A.i wsp.: Rare de novo and transmitted copy-number
variation in autistic spectrum disorders. Neuron, 2011,
70(5), 886-897.
221
38. Jacquemont M.L., Sanlaville D., Redon R., Raoul O., CormierDaire V., Lyonnet S., Amiel J., Le Merrer M., Heron D., de
Blois M.C., Prieur M., Vekemans M.i wsp.: Array-based
comparative genomic hybridisation identifies high frequency
of cryptic chromosomal rearrangements in patients with
syndromic autism spectrum disorders. J. Med. Genet.,
2006, 43(11), 843-849.
39. Girirajan S., Dennis M.Y., Baker C., Malig M., Coe B.P.,
Campbell C.D., Mark K., Vu T.H., Alkan C., Cheng Z.,
Biesecker L.G., Bernier R.i wsp.: Refinement and discovery
of new hotspots of copy-number variation associated with
autism spectrum disorder. Am. J. Hum. Genet., 2013,
92(2), 221-237.
40. Miller D.T., Adam M.P., Aradhya S., Biesecker L.G., Brothman A.R.,
Carter N.P., Church D.M., Crolla J.A., Eichler E.E., Epstein
C.J., Faucett W.A., Feuk L.i wsp.: Consensus statement:
chromosomal microarray is a first-tier clinical diagnostic
test for individuals with developmental disabilities or
congenital anomalies. Am. J. Hum. Genet., 2010, 86(5),
749-764.
41. Shen Y., Dies K.A., Holm I.A., Bridgemohan C., Sobeih M.M.,
Caronna E.B., Miller K.J., Frazier J.A., Silverstein I., Picker J.,
Weissman L., Raffalli P. i wsp.: Clinical genetic testing for
patients with autism spectrum disorders. Pediatrics, 2010,
125(4), e727-735.
42. Mefford H.C., Sharp A.J., Baker C., Itsara A., Jiang Z.,
Buysse K., Huang S., Maloney V.K., Crolla J.A., Baralle D.,
Collins A., Mercer C.i wsp.: Recurrent rearrangements of
chromosome 1q21.1 and variable pediatric phenotypes.
N. Engl. J. Med., 2008, 359(16), 1685-1699.
43. Moreno-De-Luca D., Sanders S.J., Willsey A.J., Mulle J.G., Lowe
J.K., Geschwind D.H., State M.W., Martin C.L., Ledbetter D.H.:
Using large clinical data sets to infer pathogenicity for rare
copy number variants in autism cohorts. Mol. Psychiatry,
2012, 18(10), 1090-1095.
44. Weiss L.A., Shen Y., Korn J.M., Arking D.E., Miller D.T.,
Fossdal R., Saemundsen E., Stefansson H., Ferreira M.A.,
Green T., Platt O.S., Ruderfer D.M. i wsp.: Association
between microdeletion and microduplication at 16p11.2
and autism. N. Engl. J. Med., 2008, 358(7), 667-675.
45. Kumar R.A., KaraMohamed S., Sudi J., Conrad D.F., Brune C.,
Badner J.A., Gilliam T.C., Nowak N.J., Cook E.H., Jr., Dobyns W.B.,
Christian S.L.: Recurrent 16p11.2 microdeletions in autism.
Hum. Mol. Genet., 2008, 17(4), 628-638.
46. Wiśniowiecka-Kowalnik B., Kastory-Bronowska M., Bartnik M.,
Derwińska K., Dymczak-Domini W., Szumbarska D., Ziemka E.,
Szczałuba K., Sykulski M., Gambin T., Gambin A., Shaw C.A.
i wsp.: Application of custom-designed oligonucleotide
array CGH in 145 patients with autistic spectrum disorders.
Eur. J. Hum. Genet., 2013, 21(6), 620-625.
47. Lo-Castro A., Galasso C., Cerminara C., El-Malhany N.,
Benedetti S., Nardone A.M., Curatolo P.: Association
of syndromic mental retardation and autism with
22q11.2 duplication. Neuropediatrics, 2009, 40(3),
137-140.
48. Sanders S.J., Ercan-Sencicek A.G., Hus V., Luo R., Murtha M.T.,
Moreno-De-Luca D., Chu S.H., Moreau M.P., Gupta A.R.,
Thomson S.A., Mason C.E., Bilguvar K.i wsp.: Multiple
recurrent de novo CNVs, including duplications of the
7q11.23 Williams syndrome region, are strongly associated
with autism. Neuron, 2011, 70(5), 863-885.
222
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik i wsp.
49. Sanders S.J., Murtha M.T., Gupta A.R., Murdoch J.D., Raubeson
M.J., Willsey A.J., Ercan-Sencicek A.G., DiLullo N.M.,
Parikshak N.N., Stein J.L., Walker M.F., Ober G.T. i wsp.: De
novo mutations revealed by whole-exome sequencing are
strongly associated with autism. Nature, 2012, 485(7397),
237-241.
50. Neale B.M., Kou Y., Liu L., Ma’ayan A., Samocha K.E., Sabo A.,
Lin C.F., Stevens C., Wang L.S., Makarov V., Polak P., Yoon S.
i wsp.: Patterns and rates of exonic de novo mutations
in autism spectrum disorders. Nature, 2012, 485(7397),
242-245.
51. O’Roak B.J., Vives L., Girirajan S., Karakoc E., Krumm N.,
Coe B.P., Levy R., Ko A., Lee C., Smith J.D., Turner E.H.,
Stanaway I.B. i wsp.: Sporadic autism exomes reveal a highly
interconnected protein network of de novo mutations.
Nature, 2012, 485(7397), 246-250.
52. O’Roak B.J., Vives L., Fu W., Egertson J.D., Stanaway I.B.,
Phelps I.G., Carvill G., Kumar A., Lee C., Ankenman K.,
Munson J., Hiatt J.B. i wsp.: Multiplex targeted sequencing
identifies recurrently mutated genes in autism spectrum
disorders. Science, 2012, 338(6114), 1619-1622.
52.a van Bon B.W., Hoischen A., Hehir-Kwa J., de Brouwer A.P.,
Ruivenkamp C., Gijsbers A.C., Marcelis C.L., de Leeuw N.,
Veltman J.A., Brunner H.G., de Vries B.B.: Intragenic
deletion in DYRK1A leads to mental retardation and primary
microcephaly. Clin. Genet., 2011, 79(3), 296-299.
53. Bi C., Wu J., Jiang T., Liu Q., Cai W., Yu P., Cai T., Zhao M.,
Jiang Y.H., Sun Z.S.: Mutations of ANK3 identified by
exome sequencing are associated with autism susceptibility.
Hum. Mutat., 2012, 33(12), 1635-1638.
54. O’Roak B.J., Deriziotis P., Lee C., Vives L., Schwartz J.J.,
Girirajan S., Karakoc E., Mackenzie A.P., Ng S.B., Baker C.,
Rieder M.J., Nickerson D.A. i wsp.: Exome sequencing in
sporadic autism spectrum disorders identifies severe de
novo mutations. Nat. Genet., 2011, 43(6), 585-589.
55. Yu T.W., Chahrour M.H., Coulter M.E., Jiralerspong S.,
Okamura-Ikeda K., Ataman B., Schmitz-Abe K., Harmin D.A.,
Adli M., Malik A.N., D’Gama A.M., Lim E.T.i wsp.: Using
Whole-Exome Sequencing to Identify Inherited Causes
of Autism. Neuron, 2013, 77(2), 259-273.
56. Nava C., Lamari F., Heron D., Mignot C., Rastetter A., Keren B.,
Cohen D., Faudet A., Bouteiller D., Gilleron M., Jacquette A.,
Whalen S. i wsp.: Analysis of the chromosome X exome in
patients with autism spectrum disorders identified novel
candidate genes, including TMLHE. Transl. Psychiatry,
2012, 2, e179.
56a. Celestino-Soper P.B., Violante S., Crawford E.L., Luo R.,
Lionel A.C., Delaby E., Cai G., Sadikovic B., Lee K., Lo C.,
Gao K., Person R.E., i wsp.: A common X-linked inborn
error of carnitine biosynfhesis may be a risk factor for
nondysmorphic autism. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2012,
109(21), 7974-7981.
57. Iossifov I., Ronemus M., Levy D., Wang Z., Hakker I., Rosenbaum
J., Yamrom B., Lee Y.H., Narzisi G., Leotta A., Kendall J.,
Grabowska E.i wsp.: De novo gene disruptions in children
on the autistic spectrum. Neuron, 2012, 74(2), 285-299.
58. Michaelson J.J., Shi Y., Gujral M., Zheng H., Malhotra D.,
Jin X., Jian M., Liu G., Greer D., Bhandari A., Wu W.,
Corominas R.i wsp.: Whole-genome sequencing in autism
identifies hot spots for de novo germline mutation. Cell,
2012, 151(7), 1431-1442.
59. Etherton M.R., Blaiss C.A., Powell C.M., Sudhof T.C.:
Mouse neurexin-1alpha deletion causes correlated
electrophysiological and behavioral changes consistent
with cognitive impairments. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
2009, 106(42), 17998-18003.
60. Bangash M.A., Park J.M., Melnikova T., Wang D., Jeon S.K.,
Lee D., Syeda S., Kim J., Kouser M., Schwartz J., Cui Y.,
Zhao X.i wsp.: Enhanced polyubiquitination of Shank3
and NMDA receptor in a mouse model of autism. Cell,
2011, 145(5), 758-772.
61. Glessner J.T., Wang K., Cai G., Korvatska O., Kim C.E.,
Wood S., Zhang H., Estes A., Brune C.W., Bradfield J.P.,
Imielinski M., Frackelton E.C.i wsp.: Autism genome-wide
copy number variation reveals ubiquitin and neuronal
genes. Nature, 2009, 459(7246), 569-573.
62. Pinto D., Pagnamenta A.T., Klei L., Anney R., Merico D., Regan
R., Conroy J., Magalhaes T.R., Correia C., Abrahams B.S.,
Almeida J., Bacchelli E. i wsp.: Functional impact of
global rare copy number variation in autism spectrum
disorders. Nature, 2010, 466(7304), 368-372.
63. Luo R., Sanders S.J., Tian Y., Voineagu I., Huang N., Chu S.H.,
Klei L., Cai C., Ou J., Lowe J.K., Hurles M.E., Devlin B.
i wsp.: Genome-wide transcriptome profiling reveals the
functional impact of rare de novo and recurrent CNVs
in autism spectrum disorders. Am. J. Hum. Genet.,
2012, 91(1), 38-55.
64. Ebert D.H., Greenberg M.E.: Activity-dependent neuronal
signalling and autism spectrum disorder. Nature, 2013,
493(7432), 327-337.
65. Graf E.R., Zhang X., Jin S.X., Linhoff M.W., Craig A.M.:
Neurexins induce differentiation of GABA and glutamate
postsynaptic specializations via neuroligins. Cell, 2004,
119(7), 1013-1026.
66. Feng J., Schroer R., Yan J., Song W., Yang C., Bockholt
A., Cook E.H., Jr., Skinner C., Schwartz C.E., Sommer
S.S.: High frequency of neurexin 1beta signal peptide
structural variants in patients with autism. Neurosci.
Lett, 2006, 409(1), 10-13.
67. Chen X., Shen Y., Zhang F., Chiang C., Pillalamarri
V., Blumenthal I., Talkowski M., Wu B.L., Gusella J.F.:
Molecular analysis of a deletion hotspot in the NRXN1
region reveals the involvement of short inverted repeats
in deletion CNVs. Am. J. Hum. Genet., 2013, 92(3),
375-386.
68. Wisniowiecka-Kowalnik B., Nesteruk M., Peters S.U., Xia Z.,
Cooper M.L., Savage S., Amato R.S., Bader P., Browning M.F.,
Haun C.L., Duda A.W., 3rd, Cheung S.W. i wsp.: Intragenic
rearrangements in NRXN1 in three families with autism
spectrum disorder, developmental delay, and speech
delay. Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet.,
2010, 153B(5), 983-993.
69. Jamain S., Quach H., Betancur C., Rastam M., Colineaux C.,
Gillberg I.C., Soderstrom H., Giros B., Leboyer M., Gillberg C.,
Bourgeron T., Paris Autism Research International Sibpair S.:
Mutations of the X-linked genes encoding neuroligins
NLGN3 and NLGN4 are associated with autism. Nat.
Genet., 2003, 34(1), 27-29.
70. Laumonnier F., Bonnet-Brilhault F., Gomot M., Blanc R.,
David A., Moizard M.P., Raynaud M., Ronce N., Lemonnier E.,
Calvas P., Laudier B., Chelly J.i wsp.: X-linked mental
retardation and autism are associated with a mutation
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych
in the NLGN4 gene, a member of the neuroligin family.
Am. J. Hum. Genet., 2004, 74(3), 552-557.
71. Daoud H., Bonnet-Brilhault F., Vedrine S., Demattei M.V.,
Vourc’h P., Bayou N., Andres C.R., Barthelemy C., Laumonnier F.,
Briault S.: Autism and nonsyndromic mental retardation
associated with a de novo mutation in the NLGN4X gene
promoter causing an increased expression level. Biol.
Psychiatry, 2009, 66(10), 906-910.
72. Lawson-Yuen A., Saldivar J.S., Sommer S., Picker J.: Familial
deletion within NLGN4 associated with autism and Tourette
syndrome. Eur. J. Hum. Genet., 2008, 16(5), 614-618.
73. Scheiffele P., Fan J., Choih J., Fetter R., Serafini T.: Neuroligin
expressed in nonneuronal cells triggers presynaptic development
in contacting axons. Cell, 2000, 101(6), 657-669.
74. Durand C.M., Betancur C., Boeckers T.M., Bockmann J.,
Chaste P., Fauchereau F., Nygren G., Rastam M., Gillberg I.C.,
Anckarsater H., Sponheim E., Goubran-Botros H. i wsp.:
Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding
protein SHANK3 are associated with autism spectrum
disorders. Nat. Genet., 2007, 39(1), 25-27.
75. Moessner R., Marshall C.R., Sutcliffe J.S., Skaug J., Pinto D.,
Vincent J., Zwaigenbaum L., Fernandez B., Roberts W.,
Szatmari P., Scherer S.W.: Contribution of SHANK3 mutations
to autism spectrum disorder. Am. J. Hum. Genet., 2007,
81(6), 1289-1297.
76. Boeckers T.M., Bockmann J., Kreutz M.R., Gundelfinger E.D.:
ProSAP/Shank proteins - a family of higher order organizing
molecules of the postsynaptic density with an emerging
role in human neurological disease. J. Neurochem., 2002,
81(5), 903-910.
77. Sakai Y., Shaw C.A., Dawson B.C., Dugas D.V., Al-Mohtaseb Z.,
Hill D.E., Zoghbi H.Y.: Protein interactome reveals converging
molecular pathways among autism disorders. Sci. Transl.
Med., 2011, 3(86), 86ra49.
78. Berkel S., Marshall C.R., Weiss B., Howe J., Roeth R., Moog U.,
Endris V., Roberts W., Szatmari P., Pinto D., Bonin M., Riess A.
i wsp.: Mutations in the SHANK2 synaptic scaffolding gene
in autism spectrum disorder and mental retardation. Nat.
Genet., 2010, 42(6), 489-491.
79. Sato D., Lionel A.C., Leblond C.S., Prasad A., Pinto D.,
Walker S., O’Connor I., Russell C., Drmic I.E., Hamdan F.F.,
Michaud J.L., Endris V. i wsp.: SHANK1 deletions in males
with autism spectrum disorder. Am. J. Hum. Genet., 2012,
90(5), 879-887.
80. Noor A., Whibley A., Marshall C.R., Gianakopoulos P.J.,
Piton A., Carson A.R., Orlic-Milacic M., Lionel A.C., Sato D.,
Pinto D., Drmic I., Noakes C. i wsp.: Disruption at the PTCHD1
locus on Xp22.11 in autism spectrum disorder and intellectual
disability. Sci. Transl. Med., 2010, 2(49), 49ra68.
81. Wang K., Zhang H., Ma D., Bucan M., Glessner J.T., Abrahams B.S.,
Salyakina D., Imielinski M., Bradfield J.P., Sleiman P.M., Kim C.E.,
223
Hou C.i wsp.: Common genetic variants on 5p14.1 associate
with autism spectrum disorders. Nature, 2009, 459(7246),
528-533.
82. Voineagu I., Wang X., Johnston P., Lowe J.K., Tian Y., Horvath S.,
Mill J., Cantor R.M., Blencowe B.J., Geschwind D.H.:
Transcriptomic analysis of autistic brain reveals convergent
molecular pathology. Nature, 2011, 474(7351), 380-384.
83. Santini E., Huynh T.N., MacAskill A.F., Carter A.G., Pierre P.,
Ruggero D., Kaphzan H., Klann E.: Exaggerated translation
causes synaptic and behavioural aberrations associated
with autism. Nature, 2013, 493(7432), 411-415.
84. Gkogkas C.G., Khoutorsky A., Ran I., Rampakakis E.,
Nevarko T., Weatherill D.B., Vasuta C., Yee S., Truitt M.,
Dallaire P., Major F., Lasko P.i wsp.: Autism-related deficits
via dysregulated eIF4E-dependent translational control.
Nature, 2013, 493(7432), 371-377.
85. Gilman S.R., Iossifov I., Levy D., Ronemus M., Wigler M.,
Vitkup D.: Rare de novo variants associated with autism
implicate a large functional network of genes involved in
formation and function of synapses. Neuron, 2011, 70(5),
898-907.
86. Schaefer G.B., Mendelsohn N.J.: Clinical genetics evaluation
in identifying the etiology of autism spectrum disorders:
2013 guideline revisions. Genet. Med., 2013, 15(5), 399407.
87. Carter M., Scherer S.: Autism spectrum disorder in the
genetics clinic: a review. Clin. Genet., 2013, 83(5), 399407.
88. Malhotra D., Sebat J.: CNVs: harbingers of a rare variant
revolution in psychiatric genetics. Cell, 2012, 148(6), 12231241.
89. Grisart B., Willatt L., Destrée A., Fryns J.P., Rack K., de
Ravel T., Rosenfeld J., Vermeesch J.R., Verellen-Dumoulin C.,
Sandford R.: 17q21.31 microduplication patients are
characterised by behavioural problems and poor social
interaction. J. Med. Genet., 2009, 46(8), 524-530.
Wkład Autorów/Authors’ contributions
Według kolejności
Konflikt interesu/Conflicts of interest
Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów
The Authors declare that there is no conflict of interest
Przyjęto/Received: 09.07.2013 r.
Zaakceptowano/Accepted: 06.08.2013 r.
Dostępne online/Published online
Adres do korespondencji:
Paweł Stankiewicz
Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211, Warszawa
tel. (22) 32-77-145
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Download