Umowa cz. III

advertisement
Załącznik nr 5
EZP/340/69/SMO/2010
UMOWA Nr ...............................
W dniu ................................... w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni – Biurem Ogrodnika Miasta,
z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia,
NIP 586-218-63-30, Regon 220356287
reprezentowaną przez:
Bogusława Stasiaka – Wiceprezydenta Miasta
Jerzego Zająca – Dyrektora UM
zwanych dalej Zamawiającym
a
...................................................................
zwaną dalej Wykonawcą
w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych (EZP/340/69/SMO/2010) została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: Koncepcja lokalizacji i obsadzenia donic w rejonie ciągów pieszych ul. Śląskiej w Gdyni.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, opis prac koniecznych do wykonania nasadzeń, gatunek roślin,
ilość roślin, a także opis donic, zawiera załącznik nr 1 do umowy pt. Specyfikacja Techniczna (Załącznik
8 do siwz).
3. Zamawiający wymaga, aby po okresie gwarancji wszystkie posadzone rośliny zachowały żywotność.
§2
1. Termin realizacji umowy: nasadzenia roślin – do 20 listopada 2010 r.
2. Pielęgnacja roślin - do 20 listopada 2013 r.
§3
1. Wykonawca wykona usługę w pełnym zakresie, określonym w § 1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonywania usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna, z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o
odpadach),
b) prowadzenia prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ogrodniczej i przepisami BHP, w
zakresie oznakowania jak i wykonywania poszczególnych czynności oraz stosowanych środków
ochrony osobistej i ostrzegawczej pracowników,
c) zorganizowania i prowadzenia prac w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu
pojazdów na drodze. W tym celu konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na zajęcie
drogi,
d) dokonania wszelkich uzgodnień i uzyskania zezwoleń koniecznych dla prawidłowej realizacji
usługi na własny koszt,
e) poniesienia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe
wskutek prowadzonych usług lub niewykonywania usług zgodnie z ww. przepisami,
f) natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających
właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
3. W celu właściwego wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest:
a) przez cały okres jego realizacji powierzyć wykonanie usługi osobom posiadającym odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolenie pod kątem bezpiecznego wykonywania tego rodzaju usług,
b) dysponować odpowiednim sprzętem, niezbędnym do realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi z należytą starannością, fachowo i terminowo w
pełnym zakresie, określonym w Załączniku nr 1 do umowy ( nr 8 do siwz), a także wykonywać
1
EZP/340/69/SMO/2010
Załącznik nr 5
wszystkie inne czynności niewymienione w opisie przedmiotu zamówienia, lecz niezbędne dla
właściwej realizacji umowy.
5. Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania lub zaniechania wykonania prac obciążają
Wykonawcę.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
netto ............ zł,
brutto ................... zł,
brutto słownie: ..................................).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę, a
także uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu
zamówienia, w szczególności koszty zakupu i transportu materiałów potrzebnych do realizacji
przedmiotu umowy.
§5
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi czteroetapowo, na podstawie faktur
wystawionych:
a) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w zakresie nasadzeń - w wysokości 70%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.,
b) po zakończeniu okresu pielęgnacji wroku 2011 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust.1.,
c) po zakończeniu okresu pielęgnacji wroku 2012 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust. 1.,
d) po zakończeniu okresu pielęgnacji wroku 2013 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust. 1.
2. Podstawą do rozliczenia i wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokoły odbioru prac,
potwierdzone przez przedstawiciela.
3. Termin odbioru prac 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia prac.
4. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty
wpływu faktury do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.
5. Podstawą do rozliczenia i wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokoły odbioru prac,
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego (warunkiem podpisania protokołu jest załączenie
dokumentu potwierdzającego przekazanie zebranych odpadów do właściwych miejsc ich
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami).
6. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
§6
1. Przedstawicielami Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy będzie:
Maura Zaworska – Błaszkiewicz, tel. 0-58 6207286
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: .............................
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.
2. W przypadku nieterminowego wykonania usług lub stwierdzenia braku właściwej ich realizacji,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Za
nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się zamówienie wykonane
niezgodnie z umową lub z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym.
3. Postanowienia § 7 ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności wynikających z faktury
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie należności wynikających z
faktury.
2
EZP/340/69/SMO/2010
Załącznik nr 5
§8
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi. Czas obowiązywania gwarancji jest równy okresowi
pielęgnacji nasadzeń.
§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
a) zostanie wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie ogłoszona upadłość
Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolność finansowania prac,
b) w przypadku rażących nieprawidłowości w realizacji umowy,
c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał prace bez uzasadnionych przyczyn i
przerwa trwa dłużej niż 4 dni.
2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
określonych w ust. l lit. a).
4. W sytuacjach określonych w ust. l lit. b) i c) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie
natychmiastowym.
§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. Zmiany umowy mogą
dotyczyć:
a) podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego:
- nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny,
b) przesunięcia terminu wykonania umowy,
c) zastosowania innych odmian roślin o podobnych parametrach i podobnej cenie,
d) zmiana wynagrodzenia brutto,
e) zastosowanie innych rozwiązań technicznych w trakcie realizacji prac,
f) zmiany lokalizacji nasadzeń oraz zmiany nasadzeń w stosunku do wykonanej koncepcji,
dotyczącej ilości i krotności wykonywanych robót w trakcie realizacji umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 mogą być dokonane w przypadku:
a) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego,
b) wystąpienia uniemożliwiających nasadzenia warunków pogodowych,
c) działania władz – przeciągających się procedur wydawania decyzji,
d) braku na rynku wymaganych odmian roślin,
e) zmiany stawki podatku VAT,
f) konieczności wykonania części usług innymi sposobami niż założono, z powodu
okoliczności niemożliwych do przewidzenia, na etapie sporządzania specyfikacji,
g) zmiany wprowadzanej przez Zamawiającego nie wykraczającej poza przedmiot
zamówienia.
4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do umowy.
5. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu
§ 11
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib
lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3
Załącznik nr 5
EZP/340/69/SMO/2010
6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna i warunki odbioru. Koncepcja lokalizacji i obsadzenia donic w rejonie ciągów pieszych
ul. Śląskiej w Gdyni
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
4
Download