Java i Programowanie w Sieci Internet

advertisement
Data:
16.04.2008r.
Wydanie: I
Załącznik
Symbol:
Z-5.4-1-1
Strona:
Status:
obowiązujący
1/1
KARTA PRZEDMIOTU
KARTA PRZEDMIOTU
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/10
Nazwa przedmiotu:
JAVA I
PROGRAMOWANIE W
SIECI INTERNET
Kierunek:
INFORMATYKA
Specjalność:
OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE
Tryb studiów:
STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Rodzaj przedmiotu:
Instytut/ Katedra:
Semestr:
Prowadzący przedmiot:
Prowadzący zajęcia:
TECHNICZNY
Kod/nr
5 pkt ECTS
INSTYTUT INFORMATYKI
VII
dr inŜ. Krzysztof Dobosz
Liczba godzin
Wykład: dr inŜ. Krzysztof Dobosz
Wykład: 30
Laboratorium:
Laboratorium: 30
dr inŜ. Krzysztof Dobosz
dr inŜ. Agnieszka Szczęsna
mgr inŜ. Tomasz Wesołowski
Powiązanie ze standardami i cel kształcenia
Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z językiem Java
oraz wytwarzaniem przenośnego oprogramowania dla platform opartych o maszynę
wirtualną Javy ze zwróceniem uwagi na mechanizmy komunikacji w sieci Internet.
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające:
Podstawy programowania komputerów, Programowanie komputerów, InŜynieria
programowania
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu budowy algorytmów oraz
inŜynierii programowania oraz zaawansowana wiedzę z zakresu programowania w języku
C++ .
Załącznik
Data:
16.04.2008r.
Wydanie: I
Status:
obowiązujący
Symbol:
Z-5.4-1-1
Strona:
2/1
KARTA PRZEDMIOTU
Treść wykładów:
1. Ogólny opis języka Java. Wbudowane typy danych. Składnia języka. RóŜnice w
stosunku do C++.
2. Realizacja idei programowania obiektowego w języku Java.
3. Klasy abstrakcyjne, interfejsy. Obsługa wyjątków. Rozszerzenia języka.
4. Tworzenie interfejsów uŜytkownika z wykorzystaniem komponentów z biblioteki
AWT, Swing, SWT. Wzorzec projektowy MVC. Zarządzanie rozkładem
komponentów. Delegacyjny model obsługi zdarzeń.
5. Testowanie jednostkowe. Biblioteka JUnit.
6. Mechanizmy organizacji pracy wielowątkowej. Synchronizacja wątków.
7. Obsługa zdarzeń pochodzących z klawiatury i od myszy. Tworzenie grafiki
rastrowej.
8. Metody realizacji komunikacji, gniazda i strumienie. Serializacja.
9. Specyfikacja Java Servlets w tworzeniu komponentów dla serwerów WWW.
10. Wprowadzenie do programowania na platformie Java Micro Edition.
Programowanie urządzeń mobilnych wyposaŜonych w implementację platformy Java
ME w konfiguracji CLDC z profilem MIDP. Platforma MHP.
11. Metody tworzenia aplikacji z wykorzystaniem ziaren JavaBeans.
12. Kolekcje i wzorce projektowe w aplikacjach Javy
13. Technologia JMX w zarządzaniu aplikacjami i komponentami Javy. Budowa i
uruchamianie m-ziaren.
14. Wykorzystanie interfejsu JNI w integracja kodu bajtowego maszyny wirtualnej z
kodem maszynowym fizycznego procesora.
15. Przegląd specyfikacji platformy Java EE
Treść/Tematy: Ćw./L./P./Sem.
Tematyka laboratorium:
1. Poznawanie środowiska IDE. Kompilacja i uruchamianie aplikacji i apletów.
Generowanie dokumentacji.
2. Programowanie obiektowe w języku Java. Programowanie wielowątkowego i
testowanie jednostkowe.
3. Projektowanie interfejsu graficznego z wykorzystaniem biblioteki Swing
4. Opracowywanie komponentów serwera WWW w specyfikacji Java Servlets
5. Realizacja komunikacji z serwerami baz danych z wykorzystaniem interfejsu
JDBC.
6. Programowanie telefonów komórkowych.
Podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci realizują indywidualne zadania obejmujące
wszystkie z wymienianych zagadnień.
Metody dydaktyczne
Wykład uzupełniany materiałami w postaci elektronicznej udostępnianymi na Platformie
Zdalnej Edukacji.
Ćwiczenia laboratoryjne oparte o komentowane przykłady udostępniane na Platformie
Zdalnej Edukacji.
Data:
16.04.2008r.
Wydanie: I
Załącznik
Status:
obowiązujący
Symbol:
Z-5.4-1-1
Strona:
3/1
KARTA PRZEDMIOTU
Forma egzaminu/zaliczenia przedmiotu
1. Wykład — brak egzaminu. Znajomość tematyki sprawdzana podczas zapowiadanych
wcześniej kartkówek.
2. Laboratorium - podstawą oceny zaliczeniowej są zadania zrealizowane podczas ćwiczeń
(10 pkt za rozwiązanie zadania) oraz kartkówki z wykładów (5 pkt za kartkówkę).
Minimalne wymagania do zaliczenia
W celu uzyskania zaliczenia, student musi w ciągu semestru zgromadzić minimum 51%
punktów do zdobycia podczas laboratorium.
Literatura podstawowa
•
•
•
The Java Language Specification. Publikacja elektroniczna,
witryna: http://java.sun.com/docs/books/jls/download/langspec-3.0.pdf
Dobosz K. (red.). Laboratorium programowania w języku Java. Wydawnictwo.
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
Eckel B. Thinking in Java. Edycja polska. Helion, Gliwice 2001.
Literatura uzupełniająca
•
•
•
Grochala M. Java - aplikacje bazodanowe. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
Holub A.. "Wątki w Javie. Poradnik dla programistów". Wydawnictwo Mikom
Topley K. J2ME Almanach. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
Zatwierdzono:
…………………………….
…………………………………………………
(data i podpis prowadzącego)
(data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry)
Download