Powiązania Pomiędzy stanem zdrowia Psychicznego a

advertisement
choroby dietozależne
10
Powiązania pomiędzy
stanem zdrowia
psychicznego a dietą
Część I: Czy depresja zaczyna
się od diety? Zaburzenie osi
mózgowo-jelitowej, zespół
przesiąkliwego jelita i dysbioza
jelitowa
Przewód pokarmowy i zachodzące w nim procesy mają olbrzymi wpływ na
nasz nastrój i samopoczucie. Coraz częściej mówi się więc o nowej gałęzi
medycyny, zwanej neurogastrologią. Nie bez powodu jelita nazywane
są drugim mózgiem, a wyniki przeprowadzonych badań naukowych
potwierdzają ścisły związek pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego
i przewodu pokarmowego.
FOOD FORUM 1(11)/2016
Choroby dietozależne 11
dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
dr n. biol. Patrycja Szachta
Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu
B
ezpośrednie połączenie jelit
z ośrodkowym układem nerwowym stanowi nerw błędny
wchodzący w skład tzw. osi jelitowo
-mózgowej – ang. brain-gut axis (Mayer
E.A., 2011). W obrębie opisywanej osi
ma miejsce dwukierunkowa komunikacja – innymi słowy mózg oddziałuje na jelita, a jelita oddziałują na mózg.
Zaznaczyć należy, iż większość sygnałów
(ok. 90%) przebiega od jelita do mózgu,
natomiast w drugą stronę jest to jedynie
ok. 10% impulsów nerwowych. Innymi
słowy ośrodkowy układ nerwowy każdego dnia otrzymuje niesamowitą liczbę informacji płynących z naszych jelit.
Układ nerwowy a przewód
pokarmowy
Wewnętrzny (tzw. enteryczny)
układ nerwowy reguluje aktywność
przewodu pokarmowego, wpływając na
funkcjonowanie naczyń krwionośnych,
mięśni i błony śluzowej jelita (Wood,
1991). Gęsta sieć komórek nerwowych
występujących w jelicie steruje procesami trawienia, przyswajania substancji
odżywczych oraz wydalania. Należy jednak zaznaczyć, iż nie są to jedyne procesy, którymi zajmuje się układ nerwowy
przewodu pokarmowego. Mimo iż regulacja procesów trawiennych odbywa się
niezależnie od sygnałów płynących
z ośrodkowego układu nerwowego, oba
te układy kontaktują się ze sobą drogą
nerwu błędnego. Dzięki temu „mózg jelitowy” odgrywa wiodącą rolę w reakcjach
na sytuacje stresowe czy w uszkodzeniu
bariery jelitowej – przekazuje odpowiedni sygnał zwrotny do mózgu, celem
wywołania określonej reakcji ochronnej
(Udit, 2013). Tak zaawansowana aktywność jelitowego systemu nerwowego
Coraz większa grupa
badaczy wskazuje,
że zaburzenia
funkcjonowania i/lub
choroby przewodu
pokarmowego
mogą stanowić
jeden z czynników
etiologicznych
depresji i innych
zaburzeń
psychicznych.
rzuca więc nowe światło na szereg zaburzeń o podłożu psychosomatycznym, np.
zespół jelita nadwrażliwego, zaparcia czy
przewlekłe biegunki. Uprzednio przyjmowany dogmat o dominującym wpływie ośrodkowego układu nerwowego na
funkcjonowanie jelit może wkrótce ulec
modyfikacji. Coraz większa grupa badaczy wskazuje bowiem, iż to zaburzenia
funkcjonowania i/lub choroby przewodu pokarmowego mogą stanowić jeden
z czynników etiologicznych depresji
i innych zaburzeń psychicznych.
Teza ta nie jest pozbawiona słuszności, bowiem u większości pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi raportuje
się także nieprawidłowości w pracy przewodu pokarmowego, zarówno o charakterze czynnościowym – zespół jelita nad-
wrażliwego, jak i organicznym – nieswoiste choroby zapalne jelit i inne (Rudzki,
2012).
Serotonina
Wpływ jelit na nasz nastrój i patogenezę zaburzeń psychicznych może być
wielowymiarowy. W pierwszej kolejności poruszyć należy kwestię neuroprzekaźnika, w znacznej mierze dbającego
o nasz dobry nastrój, czyli serotoniny.
Szacuje się, iż ponad 90% serotoniny
produkowane jest właśnie w jelitach,
przy aktywnym udziale bakterii jelitowych, czyli autochtonicznej mikrobioty (Reigstad, 2015). Prawidłowy poziom
tego neuroprzekaźnika jest nie tylko kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego,
lecz również dla właściwej perystaltyki
przewodu pokarmowego. Podkreśla się
istotny udział serotoniny w procesach
regulacji snu, poziomu libido, sygnalizacji bólu i wielu innych procesów życiowych. Serotonina odgrywa więc rolę
przekaźnika sygnałów płynących z jelit
do mózgu. Substratem do produkcji
serotoniny jest aminokwas tryptofan,
dostarczany wraz z pożywieniem. Niewłaściwy poziom serotoniny może prowadzić do zaburzenia pracy przewodu
pokarmowego i wpływać na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (O’Mahony, 2015). Niezwykle istotny wpływ na metabolizm tryptofanu
i funkcjonowanie układu serotoninergicznego wywiera mikrobiota jelitowa.
Zaburzenie równowagi tego niezwykle
delikatnego wewnętrznego ekosystemu prowadzić może do nieprawidłowej
syntezy opisywanego neuroprzekaźnika, czego konsekwencją mogą być różnorodne zaburzenia stanu psychicznego. Dysbioza, czyli zaburzenie równowagi bakteryjnej w jelicie, wpływa także
na zwiększenie stężenia cytokin prozapalnych, zaburzenia regulacji osi HPA
(podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej) z powodu stresu czy zmniejszoną
ekspresję receptorów dla neurotransmiterów w ośrodkowym układzie nerwowym (Rudzki, 2013). Co istotne, ekosyswww.food-forum.pl
12 Choroby dietozależne
Podkreśla się istotny
udział serotoniny
w procesach regulacji
snu, poziomu libido,
sygnalizacji
bólu i wielu
innych procesów
życiowych.
tem jelitowy jest także istotnym elementem tzw. bariery jelitowej, odgrywającej
rolę nie tylko bariery, ale także filtra.
Pamiętać należy o tym, iż jelita są miejscem kontaktu środowiska zewnętrznego ze środowiskiem wewnętrznym
naszego organizmu, czyli układem
krwionośnym. To właśnie bariera jelitowa odpowiedzialna jest za swoistą selekcję i wybiórcze przepuszczanie jedynie
wybranych substancji ze światła jelita do
układu krwionośnego. Jednoczasowo na
powierzchni bariery pozostają elementy
potencjalnie szkodliwe (mikroorganizmy, toksyny, barwniki itp.), które ulegają następnie neutralizacji i są eliminowane z organizmu.
Serotonina
Niestety, współczesna dieta i styl
życia sprzyjają uszkodzeniom morfologiczno-funkcjonalnej ciągłości charakteryzowanej bariery i rozwoju nadmiernej przepuszczalności jelita – ang.
gut intestinal permeability/leaky gut
syndrome (Al-Sadi, 2007). W konsekwencji do układu krwionośnego przedostają się niewystarczająco strawione
składniki pokarmowe, antygeny bakteryjne i inne elementy, co prowadzi do
aktywacji układu immunologicznego
i stopniowego rozwoju reakcji zapalnej.
Wynika ona w dużej mierze z przenikania niestrawionych cząstek pokarmowych i rozwoju nadwrażliwości pokarFOOD FORUM 1(11)/2016
mowych o charakterze utajonym, z aktywacją układu dopełniacza i wytworzeniem kompleksów immunologicznych
(reakcje IgA i IgG-zależne). Do pozostałych czynników sprzyjających uszkodzeniu bariery jelita cienkiego zaliczyć
należy: przebyte zakażenia wirusowe
i bakteryjne, przebyte i toczące się choroby (nowotworowe, choroby wynikające z autoagresji), stosowane leki
(antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory pompy protonowej), stres fizyczny (sport wyczynowy)
i psychiczny.
Do czynników żywieniowych sprzyjających uszkodzeniom bariery jelitowej należy spożywanie żywności
wysokoprzetworzonej, zawierającej
konserwanty, barwniki, emulgatory.
Rozwijający się stan zapalny
może występować w dowolnych tkankach i organach, przyjmując ostatecznie
postać uogólnioną. Układ immunologiczny próbuje bowiem nieustannie
wyeliminować przenikające do układu krwionośnego elementy. U pacjentów z depresją i innymi zaburzeniami
psychicznymi towarzyszący stan zapalny o niewielkim nasileniu (low grade
inflammation) jest szczególnie często obserwowany. Zgodnie z hipotezą
zapalną jest on uznawany za czynnik
mogący aktywować rozwój zaburzeń
psychicznych (Kelly, 2015).
Wzrost stężenia cytokin prozapalnych jest silne skorelowany z występowaniem epizodów choroby w grupach
pacjentów z depresją lub schizofrenią.
Co więcej, gdy u chorych z zaburzeniami
psychicznymi do standardowego leczenia przeciwdepresyjnego (które zresztą
wywiera także aktywność przeciwzapalną) dołączy się farmaceutyki o działaniu przeciwzapalnym, efekty terapii są
niejednokrotnie znacznie lepsze. Wytłumaczenie tego mechanizmu ponownie
sprowadza się w dużej części do szlaku
syntezy serotoniny z tryptofanu. Mianowicie – podwyższony poziom cytokin
prozapalnych (IL-1, IL-6, TNF-alfa) zaburza prawidłowy proces syntezy serotoniny z tryptofanu, generując jednoczasowo powstawanie toksycznego dla ośrodkowego układu nerwowego metabolitu
– kynureniny.
Dostępne są publikacje wskazujące na korelację pomiędzy uszkodzeniem
bariery jelitowej, rozwojem nadwrażliwości pokarmowej, aktywacją reakcji
zapalnej i następczym rozwojem depresji
i innych zaburzeń psychicznych. Wydaje się więc, iż kwestią kluczową u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w tym
zaburzeniami nastroju, jest wyeliminowanie pokarmów wywołujących opisywaną nadwrażliwość, skorelowaną
z przewlekłym stanem zapalnym (Karakuła, 2014; Rudzki, 2012; Rudzki, 2014).
Nie należy jednak zapominać, iż u przyczyn opisywanych reakcji na pokarm leży
Choroby dietozależne 13
uszkodzenie ciągłości bariery jelita cienkiego, toteż niezmiernie istotne są działania sprzyjające jej uszczelnianiu (probiotyki, prebiotyki i odpowiednio dobrana
suplementacja).
Dieta jako podstawa
Do „jelitow ych ” czynników
zwiększających ryzyko rozwoju depresji i innych zaburzeń funkcjonowania
ośrodkowego układu nerwowego należą więc z pewnością dysbioza jelitowa,
uszkodzenie bariery jelitowej i następczy rozwój opóźnionych nadwrażliwości
pokarmowych. Należy podkreślić również rolę diety w generowaniu lub ograniczaniu ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych. Szczególną wagę przywiązuje
się w tym aspekcie do niedoborów określonych witamin (szczególnie witamin
z grupy B – B12, B6 – i kwasu foliowego) i następczego rozwoju hiperhomocysteinemii czy niedoboru nienasyconych
kwasów tłuszczowych (Karakuła, 2009).
Wymienione niedobory powiązane są
z rozwojem zaburzeń depresyjnych, lecz
także chorób naczyniowych mózgu czy
nawet chorobą Parkinsona (Reynolds,
2002; Robinson, 1998; Taylor, 2004; Tolmunen, 2003). Temat ten zostanie szerzej
omówiony w kolejnym artykule z cyklu
powiązań pomiędzy psyche a dietą.
Coraz większa grupa badań wskazuje na bezpośrednie i wyraźne powiązanie pomiędzy sposobem odżywiania,
stanem jelit i mikroflory jelitowej a predyspozycją do rozwoju zaburzeń psychicznych i pogorszenia nastroju. Temat
cieszy się coraz większym zainteresowaniem w środowisku zarówno lekarzy
psychiatrów, jak i dietetyków klinicznych,
co daje nadzieję, iż już wkrótce właściwie
dobrana dieta i odpowiednia suplementacja stanie się kanonem postępowania
zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu
zaburzeń nastroju. n
Bibliografia:
1. Mayer E.A., Tillisch K., The brain-gut
axis in abdominal pain syndromes,
Annu. Rev. Med., 2011; 62: 381–396.
Do czynników
żywieniowych
sprzyjających
uszkodzeniom bariery
jelitowej należy
spożywanie żywności
sokoprzetworzonej,
zawierającej
konserwanty,
barwniki,
emulgatory.
2. Wood J.D., Alpers D.H., Andrews
P.L., Fundamentals of neurogastroenterology, Gut., 1999; 45 Suppl 2:
II6-II16.
3. Udit S., Gautron L., Molecular anatomy of the gut-brain axis revealed
with transgenic technologies: implications in metabolic research, Front
Neurosci., 2013; 7: 134.
4. Rudzki L., Szulc A., Frank M. i wsp.,
Od jelit do depresji – rola zaburzeń
ciągłości bariery jelitowej i następcza
aktywacja układu immunologicznego
w zapalnej hipotezie depresji, „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”
2012; 7, 2: 76–84.
5. Reigstad C.S., Salmonson C.E.1, Rainey J.F. 3rd1, Szurszewski J.H.1, Linden D.R.1, Sonnenburg J.L.1, Farrugia G.1, Kashyap P.C., Gut microbes
promote colonic serotonin production
through an effect of short-chain fatty
acids on enterochromaffin cells, FASEB J., 2015 Apr;29(4):1395-403. doi:
10.1096/fj.14-259598.
6. O’Mahony S.M., Clarke G.2, Borre
Y.E.3, Dinan T.G.4, Cryan J.F., Serotonin, tryptophan metabolism and
the brain-gut-microbiome axis. Behav Brain Res., 2015 Jan 15;277:3248. doi: 10.1016/j.bbr.2014.07.027.
7. Rudzki L., Szulc A., Wpływ jelitowej flory bakteryjnej na ośrodkowy
układ nerwowy i jej potencjalne znaczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych, „Farmakoterapia w Psychiatrii
i Neurologii” 2013, 2, 69–77.
8. Al-Sadi R.M., Ma T.Y. IL-1beta causes an increase in intestinal epithelial
tight junction permeability, J Immunol 2007;178: 4641-4649.
9. Kelly J.R., Kennedy P.J., Cryan J.F.,
Dinan T.G., Clarke G., Hyland N.P.,
Breaking down the barriers: the
gut microbiome, intestinal permeability and stress-related psychiatric disorders. Front Cell Neurosci.
2015 Oct 14;9:392. doi: 10.3389/
fncel.2015.00392. eCollection 2015.
10. Karakuła H., Szachta P., Opolska A.
i wsp., The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis and therapy
of depressive disorders, Nutritional
Neuroscience, 2014; 09.
11. Karakuła H., Opolska A., Kowal A.,
Domański M., Płotka A., Perzyński J., Czy dieta ma wpływ na nasz
nastrój? Znaczenie kwasu foliowego
i homocysteiny, Pol. Merk. Lek., 2009,
XXVI, 152, 136.
12.Reynolds E.H., Folic acid, ageing, depression, and dementia, BMJ, 2002,
324, 1512–1515.
13. Robinson K., Arheart K., Refsum H.
i wsp., Low circulating folate and vitamin B6 concentrations: risk factors
for stroke, peripheral vascular disease, and coronary artery disease. European COMAC Group. Circulation,
1998, 97(5), 437–443.
14.Taylor M.J., Carney S.M., Goodwin
G.M. i wsp., Folate for depressive disorders: systematic review and meta
-analysis of randomized controlled
trials, J. Psychopharmacol., 2004,
18(2), 251–256.
15. Tolmunen T., Voutilainen S., Hintikka J. i wsp., Dietary folate and depressive symptoms are associated in
middle-aged Finnish men, J. Nutr.,
2003, 133(10), 3233–3236.
www.food-forum.pl
Download