§ 1 dzieci w zabawie /

advertisement
UMOWA ZORGANIZOWANIA IMPREZY : SZKOŁA, PRZEDSZKOLE
STRUGA 7, ZAWADZKIEGO 73, SANTOCKA 18
Sporz dzona dnia ……………………………………………….20…….… r. w Szczecinie pomi dzyŚ
ZLECENIOBIORCA :
Żirma Usługowo-Handlowa Jolanta Jaworska z siedzib przy ul. STRUGA 7
70-784 Szczecin, wpisan do Ewidencji Działalno ci żospodarczej Prezydenta Miasta
w Szczecinie, NIP 851-151-40-75
reprezentowan przez: Jolanta Jaworska – wła ciciel SAL ZABAW DLA DZIECI
T CZOWE PLANETY W Szczecinie ul. Zawadzkiego 73, Struga 7, Santocka 18
ZLECENIODAWCA - ORGANIZATOR:
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
§1
PRZEDMIOT UMOWY: organizacja imprezy okolicznościowej typu MIKOŁAKI
w lokalu Sali Zabaw dla dzieci T CZOWA PLANETA poło onej w Szczecinie
przy ul. STRUGA 7, ZAWADZKIEGO 73, SANTOCKA 18
Impreza odb dzie si w dniu………………………………………. roku w godz. od …........... .......do…………..….
1. Ilość dzieci DEKLAROWANCH
……………………………………………
2. Cena imprezy wynosić b dzie 30 zł. brutto / OD DZIECKA / Z POCZ STUNKIEM
4. Cena imprezy wynosić b dzie 25 zł. / brutto / BEZ POCZ STUNKU
5. Cena imprezy wynosić b dzie 22 zł. / brutto / SAMA WODA – bez ograniczeń
dla opiekunów kawa, herbata GRATIS
6. lokal zamkni ty – OPŁATA STAŁA za liczb dzieci 20 / mimo, iż będzie uczestniczyć mniej
dzieci w zabawie /
7. Kwota / ilo ć dzieci x.... zł / WYBRANA OPCJA = / do zapłaty brutto ………………………………………złotych
słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………………
Wybrać opcj . Nie potrzebne skreślić
STRONY ZGODNIE USTALAJ
:
§2
1/ W ramach imprezy Zleceniobiorca zobowi zuje si przygotować zabaw MIKOŁAJKOW dla dzieci
zwan dalej imprez , zlecon przez Zleceniodawc , która odb dzie si w Sali zabaw T czowa Planeta
przy ul. Struga 7
2/ W ramach imprezy zleceniobiorca zobowi zuje si do przygotowania nast puj cych atrakcjiŚ
a/ pocz stunek dla dzieci Ś napoje owocowe, woda mineralna bez ograniczeń, chrupki - 5 rodzaje,
cukierki, pianki, mix ciasteczek kruchych, paluszki solone.
b/ gry i konkursy prowadzone przez animatorki zabawy NIE YNKI
c/ zabaw z MIKOŁAJEM
d/ rozdawanie paczek przez MIKOŁAJA / wykonanych przez zleceniodawcę organizatora /
e/ czas na zdj cie z MIKOŁAJEM
f/ malowanie MIKOŁAKOWYCH buziek
3/ W przypadku małej ilo ć zgłoszonych dzieci organizatora / do 20 dzieci / - zabawa mo e być
poł czona z inn mał grup innego organizatora, który tak e posiada ilo ć około 20 dzieci, którzy
w tym samym dniu b d organizowali zabaw dla dzieci typu Mikołaj.
4/ zleceniobiorca o wiadcza, i w czasie trwania imprezy zapewni dzieciom profesjonaln opiek
przez co najmniej trzech pracowników zleceniobiorcy
5/ zleceniobiorca o wiadcza, i posiada odpowiednie do wiadczenie i jest profesjonalnym podmiotem
organizuj cym imprezy w swoim lokalu i w swojej działalno ci gospodarczej
6/ dla dzieci, które nie b d mogły uczestniczyć w dniu zorganizowania zabawy mikołajkowej, ze
wzgl du na chorob lub wydarzenie losowe dziecka, sala zabaw wyda 2 godzinne bilety wej ciowe
typu prezent „ mikołajki” do wykorzystania w ci gu miesi ca.
7/ zleceniodawca jest zobowi zany dostarczyć zleceniobiorcy list dzieci – jest to konieczności
najpóźniej w dniu zabawy.
8/ zleceniodawca jest zobowi zany do dostarczenia do siedziby zleceniobiorcy – paczek, prezentów
najpóźniej przeddzień terminu zabawy,
9/ zleceniobiorca o wiadcza, i posiada polis ubezpieczeniow OC z tytułu prowadzonej działalno ci
gospodarczej. / do wgl du w siedzibie Sali zabaw /
10/ zleceniobiorca wystawi faktur VAT, na której b dzie widniała umówiona kwota zapłaty brutto
§ 1 pkt. 5 oraz doliczy kwot w przypadku uczestnictwa w zabawie dodatkowych dzieci zgłoszonych
w dniu imprezy.
Nr. konta zleceniobiorcy : BZWBK 04 1090 2590 0000 0001 3343 8751
11/ zleceniodawca jest zobowi zany do uiszczenia kosztów zabawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
faktury vat
12/ W razie niedotrzymania terminu umowy organizacji zabawy i rezygnacji z zarezerwowanego terminu
przedmiotu umowy zleceniodawca b dzie zobowi zany pokryć w cało ci koszty wynajmu Sali na
wył czno ć w kwocie 1500 zł. netto słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.
Zleceniobiorca wystawi faktur na wyznaczona kwot .
13/ umowa została sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednej dla ka dej ze stron.
14/ w sprawach nieuregulowanych umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Zleceniobiorca
Zleceniodawca
Download