aktualności - Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów

advertisement
strona 1
AKTUALNOŚCI:
Rada Zgromadzenia w Salmacie
strona 2–4
AKTUALNOŚCI:
Pielgrzymi u patriarchy
Franciszkanki posługują razem z saletynami
Biwak z Pismem Świętym
Pierwsze śluby siostry Agaty
Inauguracja i sympozjum w seminarium
„Dycha na misje”
Obraz z Ostrej Bramy u saletynów
75 lat parafii w Rainham
Spotkanie z biskupem diecezji East Anglia
strona 5
PRASA PISZE:
„Polonia Christiana”: Tragedia Koptów, aplauz Zachodu (fragm.)
Z życia Kościoła:
Konferencja o założycielu rogacjonistów
Projekt nowej kongregacji
Media w USA
Kalendarium
Nr 3/2013 – 29 października 2013
w numerze
AKTUALNOŚCI
RADA ZGROMADZENIA W SALMACIE
Od 1 do 12 października w sanktuarium Matki
Bożej Saletyńskiej w Salmacie trwała Rada Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Przewodniczył jej ks. generał Silvano Marisa MS.
W spotkaniu uczestniczyli: członkowie zarządu
generalnego zgromadzenia, prowincjałowie Angoli,
Brazylii, Filipin, Francji, Indii, Madagaskaru, Polski,
Stanów Zjednoczonych i Włoch oraz przełożony regionu Argentyny.
W pierwsze dni obrad zostały przedstawione sprawozdania o życiu i posłudze w prowincjach i regionie.
strona 6–8
PROBLEMY, DYSKUSJE, POLEMIKI
Zupka chińska, karimata i uwielbienie
strona 9
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ:
Warsztaty dla rekolekcjonistów i misjonarzy
Dni Otwartych Drzwi w seminarium
posłuchaj
obejrzyj
przeczytaj
1
Rozpoczęto także refleksję nad sytuacją wewnętrzną
zgromadzenia. Przełożeni rozmawiali o duchowości,
wyzwaniach i możliwościach współczesnego życia zakonnego.
W kolejne dni uczestnicy dyskutowali o kwestiach zebranych w siedem zasadniczych tematów:
zgromadzenie (m.in. możliwość posługi w Algierii
i współpraca z obecnymi tam siostrami saletynkami,
sprawy dotyczące sanktuarium w La Salette, możliwość podjęcia nowej misji w Tanzanii), formacja
(m.in. utworzenie nowicjatu międzyprowincjalnego),
komunikacja w zgromadzeniu (m.in. wykorzystanie
nowych mediów), finanse, sekretariat generalny, Komisja Sprawiedliwość i Pokój oraz współpraca z laikatem (m.in. zaangażowanie i formacja świeckich
w prowincjach, organizacja Drugiego Międzynarodowego Spotkania Saletyńskich Świeckich).
Rada Zgromadzenia jest organem, w skład którego
wchodzą członkowie zarządu generalnego oraz przełożeni prowincji i regionów. Jej celem jest okresowa
(raz na 18 miesięcy) ocena stanu zgromadzenia oraz
omówienie spraw istotnych dla jego funkcjonowania
i rozwoju.
AKTUALNOŚCI
PIELGRZYMI U PATRIARCHY
Pielgrzymów z Duszpasterstwa Pielgrzymkowego
„La Salette”, przebywających w Ziemi Świętej, 9 października przyjął u siebie łaciński patriarcha Jerozolimy abp Fouad Boutros Twal.
W grupie obecni byli saletyni: ks. Lesław Pańczak – dyrektor
DP „La Salette” oraz obchodzący jubileusz 25-lecia kapłaństwa
ks. Bohdan Dutko, ks. Witold Kuman, ks. Krzysztof Tarnopolski i ks. Stanisław Tokarski. Patriarcha przedstawił sytuację
Kościoła w Ziemi Świętej i prosił o modlitwę w intencji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. „Pamięć modlitewna sprawia, że
nie czujemy się opuszczeni” – powiedział abp Twal.
Arcybiskup Twal z wikariuszem prowincjalnym ks. Bohdanem Dutko MS rozmawiali także o potrzebach duszpasterskich w Ziemi Świętej.
Artykuł na stronie www.saletyni.pl.
FRANCISZKANKI POSŁUGUJĄ
RAZEM Z SALETYNAMI
Od 13 października pracę w saletyńskiej parafii
w Krzywym Rogu rozpoczęły trzy siostry zakonne ze
Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi.
Mszy św., której zainaugurowała ich posługę przewodniczył ordynariusz diecezji charkowsko–zaporoskiej
biskup Marian Buczek.
Pochodząca z Polski przełożona, s. Małgorzata Sawicka
FMM oraz dwie siostry z Ukrainy Ludmiła Bielak FMM
i Julia Nyzhnyk FMM będą współpracowały z saletynami,
katechizując dzieci, opiekując się chorymi i ubogimi, będą
także prowadzić chór, scholę dziecięcą i zakrystię.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
założyła w Indiach w 1877 r. bł. Maria od Męki Pańskiej.
Siostry w swoim życiu chcą naśladować Chrystusa, który
ofiarował się dla zbawienia świata oraz Maryję, pokorną
służebnicę Pańską. Jako misjonarki głoszą Dobrą Nowinę,
szczególnie ludziom oddalonym od Kościoła i najbiedniejszym. Swoje powołanie realizują według wskazań św. Franciszka z Asyżu. Zgromadzenie posługuje w 76 krajach, liczy
obecnie 6343 siostry z 80 narodowości.
Więcej zdjęć z uroczystości na stronie www.saletyni.pl
2
BIWAK Z PISMEM ŚWIĘTYM
Tegoroczny jesienny biwak modlitewny w Mrągowie,
ze względu na bardzo duże zainteresowanie, odbywał
się w dwóch terminach: 4–6 oraz 11–13 października.
W sumie wzięło w nim udział 150 uczestników z Olsztyna, Mrągowa i okolic.
Jego hasło: „Słowo. Pochłaniałem je, a stało się dla mnie
rozkoszą” miało zachęcić uczestników do refleksji na temat słowa Bożego. Uczestnicy potraktowali temat szeroko. Poznawali
nie tylko Pismo Święte, lecz także mówili o innych sposobach
rozmowy Boga z człowiekiem.
Myślą przewodnią pierwszego dnia była prawda, że modlitwa buduje relację z Bogiem. Bóg mówi do człowieka i oczekuje wzajemności. W piątek nie zabrakło Mszy św., wspólnej
modlitwy, a także zabawy integracyjnej.
Sobotnia konferencja i spotkanie w grupach były poświęcone 4 głównym prawdom o słowie Bożym: 1. Bóg
mówi; 2. Bóg mówi do człowieka z miłością; 3. Bóg mówi
osobiście; 4. Bóg mówi na różne sposoby. Podsumowaniem
dnia było wieczorne spotkanie modlitewne.
W niedzielę po modlitwie porannej uczestnicy mieli
okazję do dania świadectwa o przeżyciu biwaku, a także do
wymiany myśli i planów. Kulminacyjnym punktem ostatNr 3/2013 – 29 października 2013
AKTUALNOŚCI
niego dnia była Eucharystia – czas szczególnego dialogu
z Bogiem. Młodzież uczestniczyła w niej razem z mrągowskimi parafianami.
Biwak odbywał się w ośrodku Szkoły Nowej Ewangelizacji
w Mrągowie. Jego organizatorami były saletyńskie parafie
w Olsztynie i Mrągowie. Młodzieży towarzyszyli księża Marcin Sitek MS z Olsztyna i Zbigniew Cybulski MS z Mrągowa
oraz animatorzy świeccy.
„Biwak modlitewny” to popularna we wspólnotach prowadzonych przez saletynów nazwa oazy modlitwy. Jak
wszystkie rekolekcje Ruchu Światło-Życie ma charakter
przeżyciowy. Jest konkretną propozycją spotkania z Bogiem,
które nie opiera się na teorii, lecz na osobistym przeżyciu
bliskości Jezusa. Biwaki modlitewne saletyni organizują dwa
razy w roku: na wiosnę i jesienią.
Więcej zdjęć na stronie www.saletyni.pl
PIERWSZE ŚLUBY SIOSTRY AGATY
Saletynka s. Agata Gemborys złożyła po raz pierwszy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa 16 października w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Łętowem k. Mszany Dolnej. Dla sióstr saletynek
żyjących i posługujących w Polsce to wyjątkowe i radosne wydarzenie.
Skromnej, ale rodzinnej uroczystości przewodniczył ks.
prowincjał Andrzej Zagórski MS. W homilii podkreślił, jak
niecodzienny to obraz, gdy przed ołtarzem staje nie para,
lecz jedna osoba. Ta sytuacja mówi z jednej strony o samotności, cierpieniu i krzyżu, którymi naznaczone jest życie
zakonne, a z drugiej strony o pięknie życia, które skierowane
jest ku Bogu i które dopełnia się w łączności z Nim. Śluby
w imieniu przełożonej generalnej przyjęła s. Maria Josephine Valenton SNDS z USA. W ceremonii oprócz parafian
i rodziny s. Agaty uczestniczyły siostry saletynki z Polski
i Francji oraz polscy księża saletyni.
Saletynki po raz pierwszy przybyły do Polski w 1911 r.,
jednak w czasie reżimu komunistycznego musiały opuścić
kraj. Powróciły w 2002 r. i zamieszkały przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Gdy pojawiły się pierwsze
kandydatki, siostry otworzyły dom formacyjny w Dominikowicach, a następnie przeniosły się do Łętowego. Właśnie
tutaj właśnie swój nowicjat przeżyła s. Agata.
Więcej zdjęć na stronie www.saletyni.pl
INAUGURACJA I SYMPOZJUM
W SEMINARIUM
17 października w WSD Księży Misjonarzy Saletynów
w Krakowie odbyła się inauguracja roku akademickiego
2013/2014. Połączona była z VII Międzynarodowym Saletyńskim Sympozjum Interdyscyplinarnym „Jezus Chrystus
Syn Człowieczy”.
Uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą św., której
przewodniczył ks. prowincjał dr Andrzej Zagórski MS.
Po Eucharystii sympozjum otworzył ks. prof. UKSW
dr hab. Janusz Kręcidło MS. Po słowie wprowadzającym
przełożonego polskiej prowincji prelegentów oraz wszystkich
zebranych gości powitał rektor seminarium ks. mgr lic. Jacek
Pawłowski MS.
W pierwszej sesji zostały wygłoszone trzy referaty. Pierwszy, z zakresu egzegezy NT, przedstawił ks. prof. Janusz
Kręcidło MS. Drugi, również egzegetyczny, zaprezentował
3
ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS. Trzeci referat – mariologiczny – wygłosił ks. dr Karol Porczak MS.
Po przerwie referat z dziedziny nauk medycznych zaprezentowała dr n. med. Ewa Kucharska. Piąty referat, teologicznomoralny, wygłosił ks. dr Robert Nęcek. Ostatni referat, z zakresu
teologii mediów, przedstawił ks. mgr Grzegorz Zembroń MS.
Krótka dyskusja zakończyła i podsumowała sympozjum.
W WSD Księży Misjonarzy Saletynów w roku akademickim
2013/2014 studiuje 20 kleryków, zaś swój juniorat odbywa jeden brat zakonny. Przełożonym seminarium jest ks. rektor Jacek
Pawłowski MS. Oprócz niego grono wychowawców tworzą:
prefekt – ks. Jacek Sokołowski MS, ojciec duchowny – ks. Maciej
Rydzanicz MS, ekonom – ks. Leszek Kwiatkowski MS.
Więcej informacji na stronie www.saletyni.pl
NOWA AKCJA REFERATU MISYJNEGO
„Dycha na misje” – w tym haśle wcale nie chodzi o pieniądze. Misje bowiem można wspierać nie tylko finansowo.
„Dycha na misje” to inicjatywa dla każdego, kto swoją modlitwą chce wesprzeć 70 polskich saletynów pracujących poza
granicami kraju.
Warunki uczestnictwa są proste. Wystarczy codziennie odmówić jeden „dziesiątek” różańca za saletyna na misjach. Oczywiście można więcej, zgodnie ze słowami Maryi w La Salette:
„Jeżeli możecie, módlcie się więcej”.
By dołączyć do akcji, wystarczy wysłać e-mail o treści podanej na stronie www.saletyni.pl na adres: [email protected].
Nr 3/2013 – 29 października 2013
AKTUALNOŚCI
OBRAZ Z OSTREJ BRAMY
U SALETYNÓW W OLSZTYNIE
Kopia cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia
(Ostrobramskiej) 18 i 19 października gościła w parafii
przy ul. Morskiej.
Do tego wydarzenia parafia przygotowywała się przez
trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone przez
ks. Jacka Gorzelanego MS i ekipę Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa z Mrągowa.
Przyjęcie obrazu odbyło się w piątek 18 października
podczas Mszy św., której przewodniczył abp Wojciech
Zięba. W homilii przedstawił on historię ostrobramskiego
obrazu oraz przypomniał, jak ważne miejsce ma w Kościele
Matka Pana.
W sobotę od wczesnych godzin rannych przy obrazie
czuwały parafialne wspólnoty i grupy. O godz. 10.00
została odprawiona Msza św. dla chorych, podczas której
udzielono sakramentu namaszczenia i błogosławieństwa
lurdzkiego.
Po południu w sobotę odbył się kongres wspólnot
i ruchów z parafii, na którym ks. dr Karol Porczak MS
wygłosił konferencję „Kerygmat w objawieniu Matki Bożej
Saletyńskiej. Parafianie pożegnali obraz podczas uroczystej
Mszy św. o godz. 18.00.
75 LAT PARAFII W RAINHAM
Parafianie i duszpasterze z Rainham 20 października
obchodzili jubileusz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej.
W uroczystości udział wzięli: asystent generalny z Rzymu ks.
Joseph G. Bachand MS, ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS,
wikariusz prowincjalny ks. Bohdan Dutko MS, jeden z byłych proboszczów ks. James Kuczynski MS z USA, pierwszy
proboszcz Polak ks. Augustyn Hamielec MS oraz przełożony
okręgu misyjnego w Anglii ks. Adam Sowa MS.
Parafię pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rainham utworzył
2 października 1938 r. biskup diecezji Brentwood Arthur
Doubleday. Pierwszym proboszczem mianował ks. Johna
Cottera MS.
Polscy saletyni rozpoczęli posługę w Rainham w 1990 r.,
współpracując przez rok z księżmi z prowincji Matki Bożej
Siedmiu Boleści w USA. Od 1991 r. przejęli pełną odpowiedzialność za parafię.
W ciągu 75 lat w parafii Rainham przez 53 lata posługiwali
saletyni z prowincji Matki Bożej Siedmiu Boleści (Hartford),
a przez kolejne 22 lata saletyni z prowincji Matki Bożej Królowej Polski. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Mariusz
Fura MS, a wikariuszem ks. Waldemar Śmiałek MS.
Więcej informacji na stronie www.saletyni.pl
4
SPOTKANIE Z BISKUPEM
DIECEZJI EAST ANGLIA
Ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS 21 października
spotkał się z ordynariuszem diecezji East Anglia bp Alanem Hopesem. W parafii St. Ives na terenie tej diecezji
polscy saletyni posługują od czterech lat.
Podczas spotkania bp Hopes i ks. Zagórski omawiali
dalsze możliwości współpracy. W rozmowach uczestniczyli także: wikariusz prowincjalny ks. Bohdan Dutko MS,
przełożony okręgu misyjnego w Anglii ks. Adam Sowa
MS oraz ks. Edward Trędota MS – proboszcz parafii
w St. Ives.
Bp Alan Stephen Hopes pochodzi z Oksfordu. Ten
69-letni hierarcha studiował teologię w King’s College
w Londynie, po czym w 1968 r. został wyświęcony na
kapłana w Kościele anglikańskim. Był nim przez 24
lata. W 1992 r. przeszedł do Kościoła katolickiego. Po
trzyletnich studiach otrzymał święcenia kapłańskie, gdyż
Kościół katolicki nie uznaje święceń anglikańskich.
W 1999 r. ks. Alan Hopes został wikariuszem sądowym (oficjałem), a w 2001 r. wikariuszem generalnym
archidiecezji westminsterskiej. Od stycznia 2003 r. był jej
biskupem pomocniczym. W 2013 r. został ordynariuszem
diecezji East Anglia.
Nr 3/2013 – 29 października 2013
PRASA PISZE
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
POLONIA CHRISTIANA: TRAGEDIA
KOPTÓW, APLAUZ ZACHODU (FRAGM.)
KONFERENCJA
O ZAŁOŻYCIELU ROGACJONISTÓW
Z Maciejem Grabysą i Michałem Królem, autorami
filmu „Być Koptem”, rozmawia Krystian Kratiuk
„Śladami św. Hannibala Marii Di Francia, założyciela
rogacjonistów” – pod takim hasłem 25 października odbyła
się w Krakowie międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez UPJPII i Zgromadzenie Księży Rogacjonistów. Obrady otworzyli kard. Stanisław Dziwisz i generał
zgromadzenia ks. Angelo Mezzari RCJ.
Ks. Hannibal Maria
Di Francia zmarł w 1927 r. w Messynie. W 2004 r. Jan
Paweł II ogłosił go świętym.
Należy dodać, że kanonik Di Francia dobrze znał pasterkę
z La Salette – Melanię Calvat. W latach 1897–98 na jego
zaproszenie Melania przebywała w Messynie. Pomagała mu
w kierowaniu założonej przez niego wspólnoty żeńskiej i rozpoczęła pisanie autobiografii.
Odwiedzają Panowie kraje, przez które przeszła tak
zwana „arabska wiosna”. W europejskich mediach panuje
przekonanie, że dzięki „demokratyzacji” północnej Afryki
zapanowała tam wolność. Jak to w istocie wygląda?
Właściwie od początku rewolucji w Egipcie panuje olbrzymi niepokój; po obaleniu Mubaraka zapanowała wielka
euforia – przeciwko reżimowi protestowali ramię w ramię
muzułmanie i Koptowie, którzy w Egipcie tworzą niemal
dziesięcioprocentową mniejszość.
Jednak po wyborze na prezydenta Egiptu Mursiego, reprezentującego Bractwo Muzułmańskie, marzenia o prawdziwej
demokratyzacji kraju szybko prysły. Mursi wraz z popierającymi go ekstremistami religijnymi, armią i służbami bezpieczeństwa dążył do stworzenia państwa wyznaniowego opartego
na prawie szariatu – ta tendencja pozwoliła na zaostrzenie
kursu wobec mniejszości koptyjskiej, która stała się kozłem
ofiarnym obarczanym winą za niepowodzenia o charakterze
ekonomicznym i politycznym, jakie spadły na Egipt (...)
Czy przeciętny Egipcjanin, karmiony antykoptyjską
propagandą, rzeczywiście nienawidzi swych wyznających Chrystusa sąsiadów? Czy takie nastroje są wyczuwalne na ulicy?
(...) Koptów zdradza imię zapisane w dowodzie osobistym
i nawet przy najlepszych kompetencjach do pracy mogą
zostać odrzuceni ze względu na wyznanie. To jawna dyskryminacja ekonomiczna. Ponadto za prezydentury Mursiego
prześladowano także tych, którzy otwarcie nosili krzyżyk –
mogli być za to zastraszeni, napadnięci, pobici.
Dramatyczny los ciągle spotyka koptyjskie kobiety – łatwo
rozpoznawalne ze względu na różnice w codziennym ubiorze
– narażone na porwania i gwałty. To od lat wielki problem, ale
także temat tabu. Porwania koptyjskich kobiet są na porządku
dziennym, ale nikt o tym nie chce mówić (...)
PROJEKT NOWEJ KONGREGACJI
Powstanie Kongregacji ds. Świeckich zapowiedział kard.
Oscar Rodríguez Maradiaga. Koordynuje on pracę Rady
Kardynałów, która ma pomagać papieżowi w rządzeniu Kościołem i przygotować projekt reformy Kurii Rzymskiej.
Kard. Maradiaga zaznaczył, że istnieją kongregacje ds.
biskupów, duchowieństwa i zakonów, a nie ma kongregacji
ds. świeckich, którzy są najliczniejsi w Kościele.
Sprawami laikatu w Kościele zajmuje się w Kurii Rzymskiej Papieska Rada ds. Świeckich, którą obcenie kieruje
polski kardynał Stanisław Ryłko.
MEDIA W USA
Badania uniwersytetu Georgetown wskazują, że wśród
amerykańskich katolików kościelna prasa wciąż wygrywa
z Internetem. Co czwarty katolik czytał w ciągu ostatnich
trzech miesięcy diecezjalne bądź parafialne czasopismo.
Natomiast większość amerykańskich katolików nie wie
nawet, że Kościół jest obecny w Internecie. Tylko 13 proc.
praktykujących czyta katolickie blogi, a 17 proc. zagląda
do religijnych materiałów na You Tube.
5
KALENDARIUM
listopad – katechezy Drogi Neokatechumenalnej w Olsztynie, Rzeszowie i Warszawie
27 października – 3 listopada – misje parafialne w Kobylance
31 października – 3 listopada – IV Dni „Kino i Pojednanie” w sanktuarium w La Salette
4 – 6 listopada – warsztaty dla rekolekcjonistów i misjonarzy w seminarium w Krakowie
8 – 10 listopada – „biwak modlitewny” w Łomnicy
(oaza z Trzcianki)
8 – 10 listopada – kurs Filipa w Mrągowie
8 – 10 listopada – sesja „Udana komunikacja gwarantem
zdrowia i szczęścia” w Centrum Pojednania w Dębowcu
15 – 17 listopada – kurs Filipa w Friesenhofen (Niemcy)
15 – 17 listopada – Dni Otwartych Drzwi w seminarium w Krakowie
15 – 17 listopada – kurs Emaus w Mrągowie
22 – 24 listopada – kurs animacji modlitwy charyzmatycznej w Untere Waid (Szwajcaria)
NASI ZMARLI
30.10.1986 – ks. Georg Mathia MS (w 51 roku profesji
zakonnej)
01.11.1952 – ks. Louis Ott MS (w 33 roku profesji
zakonnej)
02.11.1976 – ks. Stanisław Sowa MS (w 45 roku
profesji zakonnej)
05.11.1975 – ks. Josef Zang MS (w 58 roku profesji
zakonnej)
06.11.1959 – ks. Piotr Jaworski MS (w 40 roku profesji
zakonnej)
09.11.1996 – ks. Julian Fiedeń MS (w 25 roku profesji
zakonnej)
09.11.2006 – ks. Walerian Mitraszewski MS (w 37 roku
profesji zakonnej)
11.11.1970 – br. Josef Zwicker MS (w 38 roku profesji
zakonnej)
Nr 3/2013 – 29 października 2013
PROBLEMY, DYSKUSJE, POLEMIKI
ZUPKA CHIŃSKA, KARIMATA I UWIELBIENIE
Można młodzież skoszarować, odczytać regulamin
oazy modlitwy, dać im brewiarze do ręki i mówić:
„Módlcie się, bo to jest ważne”. „Przy pomocy łaski Bożej” jest szansa, że dotrwają do końca. Ale
chyba nie pojadą na następną. Oby tylko modlitwa
nie zaczęła im się kojarzyć z egzekwowanym przez
Kościół obowiązkiem. Młodzi dziś żyją w naprawdę
osobliwym świecie, często równoległym do naszego.
Biwaki organizujemy w takiej porze roku, że długie
spódnice są zazwyczaj mało odpowiednim i wygodnym strojem. I może to jest największa szansa saletyńskich oaz modlitwy.
Prehistoria biwaków
– Do dzisiaj to pamiętam – wspomina ks. Grzegorz
Szczygieł MS. – Siedzimy z animatorami rzeszowskiej
Diakonii Ewangelizacji i zastanawiamy się, co zrobić,
żeby na oazę modlitwy pojechali ludzie z IX LO w Rzeszowie. Tam nie było uczniów grzecznych, uczesanych,
chodzących do kościoła w każdą niedzielę. Mieliśmy
jednakowe wnioski: zróbmy to tanio, nie w ośrodku
rekolekcyjnym, atrakcyjnie, z mocą. Nazwijmy to ina-
czej, na przykład „biwak modlitewny”. I tak już zostało.
Pierwszy tego typu biwak poprowadziliśmy w Jadownikach w 2004 r. – mówi ks. Szczygieł.
Biwak modlitewny to nic innego, jak oaza modlitwy.
Każdy biwak ma swój temat i swoją dynamikę. Sama
nazwa – „oaza modlitwy” – może być już mało nośna
dla tych, którzy są spoza Ruchu Światło-Życie, a nawet
spoza Kościoła. Domyślamy się, że sformułowaniem
„oaza modlitwy” spora liczba młodych ludzi nie będzie
zainteresowana, a hasłem „biwak” – owszem.
Doświadczenie bazowe
– Widzę podwójną rolę biwaków – wylicza ks.
Szczygieł. – Po pierwsze, mamy we wspólnotach ludzi,
którzy jeszcze nie byli na rekolekcjach wakacyjnych,
a zainteresowali się oazą. Mamy też takich, którzy jak
satelici krążą wokół Kościoła, parafii, wspólnot. A formacja musi bazować na jakimś doświadczeniu. Nie da
się budować wspólnoty oazy bez doświadczenia czy
przeżycia zbliżonego do przeżyć z rekolekcji wakacyjnych. Młodym łatwiej będzie wytrwać w ciągu roku,
jeśli coś przeżyją, czegoś doświadczą.
– A po drugie? Jaką jeszcze widzisz rolę biwaków
– pytam. – Po kilku miesiącach od rekolekcji wakacyjnych – kontynuuje ks. Grzegorz – emocje opadają
i przeżycia się zacierają. W założeniach pionierów
Ruchu Światło-Życie lekarstwem na powakacyjny marazm miały być regularnie organizowane dni wspólnoty. Niestety, rzeczywistość jest taka, że dni wspólnoty
w wielu sytuacjach przypominają bardziej wiece partyjne niż dzielenie się doświadczeniem żywego Boga
i żywego Kościoła, także w diecezjach, które chlubią
się wieloletnią obecnością ruchu – mówi.
– A ewangelizacja? – pytam znowu. – Prowadząc biwaki, doświadczamy – mówi ks. Grzegorz – że spotkanie
wokół modlitwy zawsze ma wymiar ewangelizacyjny.
6
Jakie owoce
– Jakie widzisz owoce biwaków – pytam mojego
rozmówcę. – Podobne, jak rekolekcji wakacyjnych,
tylko w mniejszej skali – odpowiada. – Ludzie zaczynają inaczej patrzeć na Kościół. Nawiązują relację z Jezusem albo odkrywają ją na nowo. Pojawia się w nich
pragnienie rozwoju modlitwy. Spowiadają się, nieraz
po dłuższym czasie. Chcą się jednać z ludźmi. Wchodzą do wspólnot, a ci, którzy nie wchodzą, nawet
po dłuższym czasie wspominają biwak jako kluczowe
doświadczenie w życiu wiary bądź poszukiwaniu Boga
– wymienia ks. Grzegorz.
Kultura podniecenia
Pracowałem w szkole pięć lat. W tym czasie miałem
intensywny kontakt z młodzieżą, prowadząc wspólnoty
w parafiach, organizując rekolekcje wakacyjne, spowiadając czy towarzysząc młodym przeżywającym życiowe
zawirowania. Kiedy rozmawiam ze współbraćmi prowadzącymi oazę, dochodzimy do podobnych wniosków.
Nasza młodzież jest przebodźcowana.
Nie ma się co dziwić. Po pierwsze, od kilkudziesięciu lat obserwujemy gwałtowne przyśpieszenie zmian.
Nr 3/2013 – 29 października 2013
ków, ocierająca się o survival. Atmosfera wspólnotowej,
głębokiej i charyzmatycznej modlitwy.
Wieszczami tego stanu było małżeństwo amerykańskich
futurologów Alvin i Heidi Toffler. Ich świetna książka
z 1970 r. „Szok przyszłości” opisuje apokaliptyczną wizję
takiego tempa zmian, którego człowiek nie będzie już
w stanie wytrzymać. Szybkość zmian powoduje prowizoryczność życia. Wszystko staje się materiałem do użycia
i wyrzucenia. Niestety w ten mechanizm weszły także
relacje międzyludzkie.
Po drugie, widzimy, że pokolenie młodzieży, z którym pracujemy, jest generacją narcyzów. Oni nie umieją
być lojalni ani wobec środowiska, w którym żyją, uczą
się, pracują, ani wobec swoich bliskich. To ludzie coraz
bardziej opętani potrzebą samorealizacji i coraz silniej
skoncentrowani na samych sobie.
Po trzecie, młodzież, z którą pracujemy jest silnie
przesiąknięta uogólnionym niepokojem. Efektem jest
nieufność, którą okazują wobec więzi z innymi ludźmi
i wspólnotami.
Prowadząc oazy czy biwaki, stajemy nieraz wobec pytania: dawać bodźce czy nie. Jeśli tak – to jakie? A jeśli
nie – liczymy się z tym, że młodzież się zanudzi. Niestety,
nie wygramy z kolorowymi reklamami, filmami, programami telewizyjnymi rozhuśtującymi emocje chłopaków
i dziewczyn do granic możliwości.
To, co możemy im dać na naszych oazach to trzy rzeczy, których zasadniczo nie mają w domach – i to jest
nasza najmocniejsza strona. Wspólne jedzenie i spanie
na sali gimnastycznej albo w zbiorowych salach jakiegoś
skromnego ośrodka rekolekcyjnego. Prostota warun-
Uwiedzenie, stygmaty, kura...
Biwaki organizujemy jesienią i wiosną. Sam tylko
rok formacyjny 2012/2013 to sześć biwaków w różnych
miejscach. W październiku i listopadzie 2012 r. udało
się zgromadzić młodzież na czterech biwakach. Do Mrągowa przyjechali ludzie związani ze wspólnotami ruchu
w Olsztynie i Mrągowie. Biwak w Łomnicy zgromadził
młodych z Trzcianki i okolic. W Dominikowicach
modlili się uczestnicy z Dębowca, Dominikowic, Kobylanki, Krakowa i Rzeszowa. W Sobieszewie spotkali
się kandydaci do bierzmowania z miejscowej parafii. We
wszystkich tych czterech spotkaniach wzięło udział ok.
200 uczestników, nie licząc animatorów i księży.
Hasłem biwaku w Mrągowie w październiku 2012 r.
był cytat z Księgi Proroka Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie,
Panie?” Główny organizator ks. Marcin Sitek MS
chciał, żeby biwak wpisał się w działania związane
z rozpoczętym Rokiem Wiary i odbywającym się wówczas w Rzymie Synodem Biskupów nt. Nowej Ewangelizacji. – Chcieliśmy, żeby uczestnicy tegorocznego
biwaku uświadomili sobie, że ewangelizacja nie jest
przywilejem, ale obowiązkiem każdego ucznia Jezusa.
Nie chodzi tu o niepoważne i krzykliwe rzucanie pobożnych sloganów. Trzeba ewangelizować, prowadząc
nieraz pełne trudu codzienne życie, będąc wyrazistym,
konkretnym chrześcijaninem – podkreśla ks. Sitek.
Dlatego też treścią modlitwy modlitwy w pierwszy
7
dzień była skarga, którą wypowiada Jeremiasz z powodu
trudów i niepowodzeń życia prorockiego.
W kolejny dzień biwaku ks. Marcin mówił podczas
konferencji, że współcześni chrześcijanie, zaproszeni do
ewangelizacji, przeżywają podobne udręki i rozterki,
jak prorok. – Tak jak Jeremiasz, również my, osoby
bierzmowane, mamy obowiązek głoszenia słowa Bożego i świadectwa. Ale też podobnie jak on przeżywamy
trudności z głoszeniem: bo jesteśmy wyśmiewani, bo
uważamy, że to nie ma sensu, a czasem brakuje nam odwagi. Nieraz doświadczamy, że świat jest nieprzychylny
osobom wierzącym albo jesteśmy traktowani z obojętnością. W każdym razie, tak samo jak prorok możemy
liczyć na to, że Pan Bóg jest naszym wspomożycielem;
że On jest mocą, dzięki której możemy dawać bardzo
owocne świadectwo. Podobnie jak Jeremiasz możemy mieć z tego satysfakcję – prorok przecież śpiewa
i chwali Pana za to, że może głosić i świadczyć o Nim.
Nas czeka to samo – zaznacza ks. Marcin. To, co wybrzmiało w konferencji ks. Sitka, było także osnową
modlitwy wieczornej tego dnia – młodzi prosili o łaskę
świadczenia o Bogu i głoszenia Jego słowa w mocy Ducha Świętego, pomimo wszelkich trudności.
Natomiast w listopadzie ubiegłego roku biwakowiczom z Łomnicy, prowadzonym przez ks. Grzegorz
Szczygła MS i ks. Macieja Wilka MS towarzyszyło
zdanie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Mój
punkt widzenia to wiara”. Szczególnym bohaterem
jednego z dni biwaku był ojciec wiary – Abraham. Ale
chyba najmocniejsze wrażenie wywarła na uczestnikach
projekcja spektaklu telewizyjnego pt. „Stygmatyczka”,
przedstawiającego historię polskiej mistyczki Wandy
Boniszewskiej.
Biwak modlitewny w Dominikowicach, organizowany także w listopadzie przez ks. Krzysztofa Kowala MS, odbywał się pod hasłem „Szukamy ziaren
wiary”. Kura z plakatu, będącego zaproszeniem na
biwak, stała się leitmotivem trzech dni spotkania.
Jeden z księży prowadzących oazę modlitwy, odnosząc się do tego właśnie obrazu, mówił w konferencji
o wierze, jej poszukiwaniu oraz przekazywaniu. Podkreślił, że ziarnami, z których rodzi się owoc wiary są
słowo Boże, modlitwa, sakramenty i wspólnota. Ks.
Damian Kramarz MS, nawiązując w homilii do tego
samego obrazu, zachęcił sugestywnie do odważnego
rozwijania swojej wiary. Duże zainteresowanie biwakowiczów wzbudził film o cudzie eucharystycznym
w Sokółce „Ja jestem”.
Wiosna 2013 roku to dwa biwaki – kwietniowy
w Mrągowie i kolejny w Sobieszewie, planowany na
początek czerwca. W Mrągowie modliło się 90 osób.
Całe spotkanie przebiegało pod hasłem „Czego szukacie?” Każdy dzień biwaku miał swój konkretny temat.
Dzień pierwszy z hasłem „Panie, gdzie mieszkasz?” ukierunkowany był na poszukiwanie i poznawanie swoich
pragnień. Spotkanie modlitewne było czasem rozmowy
o nich ze Zmartwychwstałym Jezusem. W drugi dzień
młodzież starała się poznać, jaka jest odpowiedź Jezusa
na ludzkie pragnienia. Dlatego tematem dnia było zdanie: „Chodźcie, a zobaczycie!” Wieczorna modlitwa była
prośbą o światło serca i zaufanie Jezusowi na drodze
powołania, które Bóg daje każdemu człowiekowi. Temat
trzeciego dnia „Tego dnia pozostali u Niego” zachęcał do
wdzięczności Bogu za troskę o człowieka.
Tej jesieni już odbył się jeden biwak – w Mrągowie,
prowadzony przez księży Marcina Sitka MS i Zbigniewa Cybulskiego MS. Ze względu na duże zainteresowanie był organizowany w dwóch terminach: 4–6 oraz
11–13 października. W sumie wzięło w nim udział
150 uczestników z Olsztyna, Mrągowa i okolic. Jego
hasło: „Słowo. Pochłaniałem je, a stało się dla mnie
rozkoszą” miało zachęcić młodzież do refleksji na temat słowa Bożego. Uczestnicy jednak potraktowali temat o wiele szerzej. Poznawali nie tylko Pismo Święte,
lecz także mówili o innych sposobach, dzięki którym
Pan Bóg rozmawia z człowiekiem. Wielu z nich lepiej
zrozumiało, że najlepszym sposobem budowania relacji z Bogiem jest modlitwa.
Konferencja i spotkanie w grupach w drugi dzień
spotkania były poświęcone głównym prawdom o słowie
Bożym: 1. Bóg mówi; 2. Bóg mówi do człowieka z miłością; 3. Bóg mówi osobiście; 4. Bóg mówi na różne
sposoby. W ostatni dzień – niedzielę – po modlitwie
porannej uczestnicy mieli okazję do dania świadectwa
o przeżyciu oazy modlitwy, a także do wymiany myśli
i planów. Jak na wszystkich biwakach modlitewnych,
tak i na tym nie zabrakło Eucharystii – czasu szczególnego dialogu z Bogiem, wieczornych spotkań modlitewnych, podsumowujących treści każdego dnia oraz
chwil na modlitwę osobistą. Atrakcją i świetną okazją
do integracji uczestników mrągowskiego biwaku była
kilkugodzinna gra terenowa.
Warto zaznaczyć, że nasze biwaki modlitewne udaje
się organizować przy ogromnej życzliwości dyrektorów
szkół i władz samorządowych. Budynki szkolne w Dominikowicach, Łomnicy, Dębowcu (tu biwak był w 2008,
2010 i 2011 r.) i Mrągowie to sprawdzone miejsca na te
trzydniowe spotkania.
8
Biwaki to nie panaceum
W ciągu roku spotykamy się z ludźmi reprezentującymi różne środowiska Ruchu Światło-Życie. Rozmowy
z nimi uświadamiają nam, że w naszej prowincji doświadczamy pewnego fenomenu. Na biwakach modlitewnych nie brakuje młodzieży, co często przekłada
się na liczbę uczestników i formacji w ciągu roku,
i rekolekcji wakacyjnych. Niewątpliwie wypracowaliśmy
oryginalny i atrakcyjny sposób wprowadzania młodzieży
w podstawy modlitwy.
Jednak nie o to chodzi, by naśladować saletynów
i ich metodę prowadzenia oaz modlitwy, ale żeby poszukiwać. To co 5–10 lat temu było nowością, nieraz
już dziś wymaga reformy. Kilka lat temu hitem na rekolekcjach, zarówno wakacyjnych, jak i szkolnych były
pantomimy. W tym roku, prowadząc z ks. Szczygłem
rekolekcje dla szkół średnich, pantomimy zastąpiliśmy
precyzyjnie dobranymi wideoklipami. Odbiór młodzieży był kapitalny.
Dziś są biwaki, ale to nie panaceum na problemy
duszpasterstwa młodzieży. Być może za rok już ich nie
poprowadzimy. Może pojawi się jakaś nowa forma. OBY.
Charyzmat to coś żywego, więc ma w sobie wpisaną pewną nieokreśloność, zaskoczenie, nowość. Łaski przecież
nie da się przewidzieć i zaksięgować.
ks. Grzegorz Zembroń MS
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
POSŁUCHAJ
ks. Maciej Kucharzyk i Młodzież,
audycja „Czas wzrastania” – „Saletyński raban”
audio na stronie www.radiomaryja.pl
John Pridmore,
konferencja na XXV MSSM,
audio na stronie www.spotkania.saletyni.pl
OBEJRZYJ
Wywiad z ks. generałem Silvano Marisą MS,
wideo na stronie www.youtube.com
Klip o wolontariacie w sanktuarium w La Salette,
wideo na stronie www.youtube.com
Ks. Wojciech Węgrzyniak, Rekolekcje 360 sekund –
– Kościół Boga żywego cz. 1,
wideo na stronie www.youtube.com
PRZECZYTAJ
W szafie jednego z krakowskich mieszkań przez
ponad 60 lat leżały niepublikowane teksty Karola
Wojtyły.
Teksty te ukazały się
nakładem Wydawnictwa
WAM w zbiorze „Tajemnica Boga”. Książka trafiła
do księgarń 7 października.
WARSZTATY DLA
REKOLEKCJONISTÓW I MISJONARZY
DNI OTWARTYCH DRZWI
W SEMINARIUM
W dniach 4–6 listopada 2013 r. Referat Misyjno-Rekolekcyjny naszej prowincji organizuje kolejne już
warsztaty dla rekolekcjonistów i misjonarzy.
Warsztaty odbędą się w Krakowie, w budynku Wyższego
Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów.
Prowadził je będzie dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji
w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. Rafał Jarosiewicz.
Rozpoczną się w poniedziałek 4 listopada o godz. 15.00,
a zakończą w środę 6 listopada o godz. 12.30. W warsztatach weźmie udział również ks. prowincjał Andrzej
Zagórski MS, który chce spotkać się ze wszystkimi rekolekcjonistami.
– Jesteśmy wezwani przez Kościół do nowej ewangelizacji, co stawia przed nami poważne zadania i wzywa do
jeszcze lepszego przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji – podkreśla dyrektor Referatu Misyjno-Rekolekcyjnego
ks. Zygmunt Tokarz MS.
Tegoroczne warsztaty mają na celu wypracowanie
i omówienie modelu rekolekcji ewangelizacyjnych, a także
praktyczne przygotowanie konspektów i całych homilii
rekolekcyjnych. Ta inicjatywa wpisuje się w działania
duszpasterskie związane z Rokiem Wiary oraz jest realizacją
założeń stałej formacji księży saletynów, którzy posługują
jako rekolekcjoniści i misjonarze ludowi.
Więcej informacji można uzyskać u dyrektora referatu ks. Zygmunta Tokarza MS, dzwoniąc na numer:
+48 600 316 325 lub pisząc na adres: [email protected].
Jak wygląda życie za drzwiami seminarium? Czy
klerycy zawsze chodzą w sutannie? Co robią w wolnym
czasie? Dowiedzą się ci, którzy wezmą udział w Dniach
Otwartych w saletyńskim seminarium.
Chłopców ze szkół średnich i starszych zapraszamy od
15 do 17 listopada do odwiedzenia naszego seminarium
duchownego w Krakowie. Uczestnicy Dni Otwartych będą
mogli zobaczyć, jak wygląda codzienne życie kleryka saletyna. Będzie to czas pogłębionej modlitwy, rozeznawania
swojego powołania oraz wartościowych rozmów. Dni Otwarte to także możliwość nawiązania nowych znajomości,
kreatywnego spędzenia czasu i zwiedzania Krakowa.
Więcej informacji na blogu www.saletyni.blogspot.com.
Zgłoszenia przyjmuje ks. Karol Tomczak MS pod numerem telefonu (+48) 781 128 998 lub na adres poczty
elektronicznej: [email protected].
REDAKCJA
Adres redakcji: Centrum Informacyjne Misjonarzy Saletynów
ul. Sucha 35B, 30–601 Kraków
tel.: 797 907 529; e-mail: [email protected]; [email protected]
9
Redaguje: zespół Centrum Informacyjnego Misjonarzy Saletynów
Współpracownicy: ks. Jakub Dudek MS, ks. Roman Gierek MS, Iwona Józefiak, Marta Kalisz, ks. Damian Kramarz MS, ks. Tomasz Krzemiński MS, ks. Łukasz Nowak MS, ks. Henryk Przeździecki MS,
ks. Bartosz Seruga MS
Konsultacja: ks. Bohdan Dutko MS (rzecznik prowincji)
Redaktor odpowiedzialny: ks. Grzegorz Zembroń MS
Przygotowanie i skład: ks. Grzegorz Zembroń MS
Fotografie: archiwum, ks. Bohdan Dutko MS, ks. Jakub Dudek MS, dk. Jakub Pawłowski MS, br. Rafał
Wutkowski MS
Projekt graficzny: Małgorzata Jankowska, Anna Smak-Drewniak
Wydawca: Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
Nr 3/2013 – 29 października 2013
Download