zasady przyznawania i rozliczania dotacji

advertisement
REGULAMIN KONKURSU
FUNDUSZ INICJATYW
OBYWATELSKICH
W 2015 r.
PROJEKT
Warszawa, wrzesień 2014 r.
SPIS TREŚCI:
CZĘŚĆ A – ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ
KOMPONENTÓW
I.
5
1.
2.
CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI W RAMACH KONKURSU FIO W 2015 R.
CELE PROGRAMU FIO
PRIORYTETY I KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU FIO
5
5
5
3.
4.
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?
PODMIOTY UPRAWNIONE I NIEUPRAWNIONE
PARTNERSTWO I OFERTA WSPÓLNA
6
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH. CZAS REALIZACJI ZADAŃ.
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU FIO 2015 R.
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PROGRAMU FIO
CZAS REALIZACJI ZADAŃ
WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ DOTACJI
UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
10
10
10
10
11
12
12
15
1.
2.
3.
4.
JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?
OGŁOSZENIE KONKURSU
ZŁOŻENIE OFERTY
PODPISY POD OFERTĄ
ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO OFERTY
16
16
16
18
18
1.
2.
CO JEST OCENIANE W OFERTACH? – KRYTERIA WYBORU OFERT
KRYTERIA OGÓLNE
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE
18
19
21
1.
2.
3.
PROCEDURA OCENY OFERT I PRZYZNAWANIA DOTACJI.
OCENA FORMALNA
OCENA MERYTORYCZNA
FORMUŁOWANIE LIST RANKINGOWYCH
23
23
23
24
VII.
1.
2.
ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW
ZAWARCIE UMOWY
PRZEKAZANIE ŚRODKÓW
30
30
31
VIII.
1.
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW ORAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W
REALIZACJĘ PROJEKTÓW
PROMOCJA PROJEKTÓW
DOPUSZCZALNOŚĆ ZWIĘKSZENIA W KATEGORIACH KOSZTÓW
ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY
31
II.
III.
IV.
V.
VI.
2.
3.
4.
CZĘŚĆ B – ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W KOMPONENCIE DZIAŁAŃ
SYSTEMOWYCH.
I.
KOMPONENT DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH W PRIORYTECIE 4
CZĘŚĆ C - ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI I SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
ZADANIA
2
31
32
33
34
37
37
40
I.
ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI
TERMIN ROZLICZENIA PRZYZNANEJ DOTACJI
DOKUMENTACJA FINANSOWO-KSIĘGOWA (DOKUMENTACJA ZDARZEŃ W TRAKCIE REALIZACJI
PROJEKTU W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ)
3. ROZLICZENIE WKŁADU OSOBOWEGO
4. ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU
5. ROZLICZENIE DOJAZDÓW BENEFICJENTÓW
6. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1.
2.
II.
III.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU FIO W 2015 r.
KONTROLA REALIZACJI ZADANIA
1. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA WRAZ Z POINFORMOWANIEM ORGANIZACJI
2. KONSEKWENCJE UCHYBIEŃ
3. RODZAJE KONTROLI
CZĘŚĆ D - ZAŁĄCZNIKI
40
40
41
42
42
43
43
44
46
46
46
46
47
ZAŁĄCZNIK NR 1 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
47
ZAŁĄCZNIK NR 2 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W KOMPONENCIE DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
52
ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTA OCENY STRATEGICZNEJ
56
3
1. Niniejszy dokument dzieli się na części oznaczone literami, rozdziały
oznaczone cyframi rzymskimi i podrozdziały oznaczone cyframi
arabskimi
2. Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania
publicznego należy wnikliwie zapoznać się z niniejszym dokumentem.
Złożenie oferty w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku
2015 oznacza akceptację poniższego regulaminu. Dotyczy to również
akceptacji wymogu wypełnienia i przesłania elektronicznej wersji oferty
w generatorze ofert dostępnym na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl.
3. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu
rekomendowane jest zapoznanie się działem Najczęściej Zadawane
Pytania znajdującym się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
4. Pytania w zakresie konkursów FIO będą przyjmowane wyłącznie za
pośrednictwem infolinii, o której informacja znajdzie się w ogłoszeniu o
konkursie.
5. Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się
z dokumentem Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 20142020,
który
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
www.pozytek.gov.pl.Wyrażenia „zadanie” i „projekt” są w niniejszym
dokumencie używane zamiennie.
4
CZĘŚĆ A – Zasady przyznawania dotacji w Priorytetach 2-4,
oprócz komponentów
I.
CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI
W RAMACH KONKURSU FIO W 2015 R.
1. CELE PROGRAMU FIO
Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych w życie publiczne.
Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne
działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk
publicznych.
Cele szczegółowe
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących
pozarządowych i inicjatywy lokalne.
się
w
działania
organizacji
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.
2. PRIORYTETY I KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH
PROGRAMU FIO
W Programie FIO wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach których
uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań oraz Priorytet 5 – Pomoc
techniczna, w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę P FIO.
Szczegółowy opis Priorytetów znajduje się w dokumencie Program Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach Programu działań obejmuje wszystkie
wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(UoDPPioW) obszary działalności pożytku publicznego.
Priorytet 1. Małe inicjatywy
Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać
pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo
Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych
formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia
aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
5
Priorytet 3. Aktywni obywatele
Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać
się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe
Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych
formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich,
w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.
II.
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?
3. PODMIOTY UPRAWNIONE I NIEUPRAWNIONE
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w
ramach Programu FIO są:
 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in.
stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną,
związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,
izby
rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 spółdzielnie socjalne;
 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników1.
Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku
publicznego (opp).
W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały
te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.
W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości
prawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu
zgody jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach
niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.
UWAGA:
Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje
limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe. Jednakże w ramach
jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 oferty.
1
Te podmioty są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu / umowy spółki,
a także przesłanie go / jej wraz z ofertą, w wersji papierowej lub przez ePUAP.
6
Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania
w ramach Programu FIO są w szczególności podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPioW
tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe,
a także fundacje utworzone przez partie polityczne.
Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert w konkursie FIO 2015 są również
podmioty, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektu 3-letniego w konkursie
FIO 2014.
4. PARTNERSTWO I OFERTA WSPÓLNA
Zasada partnerstwa może być realizowana w trzech formułach
 Partnerstwo publiczno-społeczne
 Partnerstwo prywatno-społeczne
 Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne
 Oferta wspólna (partnerstwo wewnątrzsektorowe)
Partnerstwo
Partnerstwo
publiczno –
społeczne
Jednostka
sektora
finansów
publicznych
organizacja
(zgodnie z
rozdz. II
dokumentu)
Partnerstwo
prywatno –
społeczne
firma
Partnerstwo
wewnątrzsektorowe
(oferta wspólna)
organizacja
(zgodnie z
rozdz. II
dokumentu)
organizacja
(zgodnie z
rozdz. II
dokumentu
)
organizacja
(zgodnie z
rozdz. II
dokumentu
Projekt partnerski jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy ministrem właściwym
ds. zabezpieczenia społecznego a podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację
z Programu FIO. Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego działa w imieniu
i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerską.
Partnerzy realizują projekt (zwany dalej „projektem partnerskim”) wspólnie
z podmiotem uprawnionym, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne
lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Umowa partnerska jest
sporządzana na wzorze umowy opracowanym przez oferentów z uwzględnieniem ram umowy
partnerskiej (dostępnej na stronie www.pozytek.gov.pl).
7
Umowa partnerska powinna zawierać m.in. następujące informacje:
 dane partnerów;
 zakres i cel umowy;
 zadania partnerów;
 obowiązki i uprawnienia partnerów;
 zobowiązania Partnera związane z rozliczeniem dotacji i złożeniem sprawozdania
z realizacji zadania.
Umowa partnerska może również zawierać informacje o wysokości środków finansowych na
pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez oferentów.
W przypadku projektów partnerskich oceniany będzie potencjał oferentów z uwzględnieniem
potencjału ich partnerów.
PARTNERSTWO PUBLICZNO-SPOŁECZNE
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji zadań
publicznych, tworzyć partnerstwa z jednostkami sektora finansów publicznych (partnerstwo
publiczno-społeczne) zwanymi dalej „Partnerami”.
Przykłady jednostek sektora finansów publicznych, z którymi można zawierać
partnerstwo publiczno - społeczne:





organy administracji rządowej;
jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
państwowe szkoły wyższe;
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
państwowe lub samorządowe instytucje kultury.
Przykład zawierania partnerstw:
NGO (zgodnie z rozdz.
III 1 dokumentu)
Partner 1 szkoła
Partner 1 Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
NGO (zgodnie z rozdz.
III 1 dokumentu)
8
Partner 2 Gmina
PARTNERSTWO PRYWATNO-SPOŁECZNO
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji zadań
publicznych, tworzyć partnerstwa z podmiotami prywatnymi (partnerstwo społecznoprywatne) (zwanymi dalej „Partnerami”).
Przykłady partnerów prywatnych, z którymi można zawierać partnerstwo prywatno społeczne:





spółka akcyjna;
spółka z o.o.;
spółdzielnia mieszkaniowa;
prywatna szkoła wyższa;
przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Partner prywatny wnosić może zasoby osobowe (np. wolontariat pracowniczy),
rzeczowe, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNO-SPOŁECZNO
Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne jest partnerstwem trójsektorowym i łączy cechy
partnerstwa publiczno-społecznego i prywatno-społecznego.
PARTNERSTWO WEWNĄTRZSEKTOROWE – OFERTA WSPÓLNA
Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub innych
podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki w ramach konkursu FIO.
Oferta wspólna powinna zawierać dodatkowe w stosunku do oferty składanej przez jeden
podmiot informacje: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz
określenie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą
poszczególne podmioty.
Umowa między oferentami powinna zawierać:
 dane dotyczące oferty (priorytet, kierunek działania, tytuł zadania, data realizacji);
 dane oferentów (dane teleadresowe, numery KRS, regon, reprezentacja);
 opis współpracy – wspólne cele oferentów, planowane rezultaty, opis działań,
postanowienia finansowe - budżet skreślony na każdego partnera;
 sposób zarządzania projektem, przepływ informacji, sprawozdawczość.
Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez
podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej.
9
UWAGA: Niedozwolone są przepływy finansowe między oferentami realizującymi zdanie.
Przykłady zawierania oferty wspólnej:
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
Fundacja,
Stowarzyszenie
III.
Spółdzielnia Socjalna
Klub sportowy
ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH. CZAS REALIZACJI ZADAŃ.
1. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU
FIO 2015 R.
W 2015 r. Program FIO dysponować będzie kwotą 60.000.000,00 PLN. Koszty realizacji
Programu FIO w tym roku jako koszty pomocy technicznej ustalono na kwotę nie większą niż
2 400 000,00 PLN, co stanowi 4% kwoty przeznaczonej na realizację Programu FIO w 2015
r.
Środki przeznaczone na dotacje w 2015 r. wynosić będą ok. 57 600 000 PLN.
2. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PROGRAMU FIO
Ze środków Programu FIO finansowane będą jedynie działania mieszczące się
w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej (w granicach limitów
określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki Programu FIO nie mogą być
przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
W przypadku kiedy Oferent złoży w ofercie składanej w ramach Programu FIO, w pkt. 12,
oświadczenie o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, to nie
jest uprawniony do pobierania opłat od adresatów zadania, ponieważ nie prowadzi
działalności odpłatnej pożytku publicznego.
3. CZAS REALIZACJI ZADAŃ
W ramach Programu FIO w 2015 r. przewiduje się możliwość dofinansowania projektów
„jednorocznych” (tj. projektów realizowanych wyłącznie w 2015 r., czyli trwających
maksymalnie 8 miesięcy), projektów „dwuletnich” (tj. projektów rozpoczynających się w
2015 r., a następnie realizowanych i zakończonych najpóźniej w listopadzie 2016 r., czyli
trwających maksymalnie 19 miesięcy) oraz projektów „trzyletnich” (tj. projektów
rozpoczynających się w 2015 r., a następnie realizowanych w 2016 r. i zakończonych
najpóźniej w listopadzie 2017 r., czyli trwających maksymalnie 31 miesięcy).

10
Termin rozpoczęcia zadania dla wszystkich typów projektów:
od 1 maja 2015 r.

Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania:

dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2015 r.,

dla projektów „dwuletnich”: 30 listopada 2016 r.

dla projektów „trzyletnich”: 30 listopada 2017 r.
UWAGA: W przypadku otrzymania dotacji w konkursie FIO 2015 na realizację projektu
wieloletniego o kolejną dotację z Programu FIO można starać się na rok następujący po roku,
w którym zakończona zostanie realizacja tego projektu wieloletniego (oznacza to, że nie
będzie możliwa realizacja równolegle dwóch projektów).
Okres realizacji zadania musi mieścić się w ww. określonych terminach, jednak może być
krótszy. Okres realizacji zadania jest tożsamy z okresem ponoszenia wydatków związanych
z realizacją zadań. Szczegółowe regulacje dotyczące ponoszenia wydatków określone są
w części C, w rozdziale I.
4. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ DOTACJI
Wysokość wnioskowanej dotacji:

dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł

dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja
w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja
w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
W przypadku projektów wieloletnich dotacja w danym roku może wynosić więcej niż 100
tys. zł tylko w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania projektu w danym roku. W takiej
sytuacji zastosowanie ma następujący wzór:
Dla dotacji dwuletnich w roku na który przypada dłuższy okres realizacji: 200 tys. zł. * okres
trwania w tym roku / cały okres trwania realizacji zadania.
Dla dotacji trzyletnich: w roku na który przypada najdłuższy okres realizacji: 300 tys. zł. *
okres trwania w tym roku / cały okres trwania realizacji zadania.
Przykładowe wyliczenie maksymalnej wysokości dotacji w danym roku:
-
Organizacja ubiega się o dotację na realizację projektu trwającego 19 miesięcy (8
miesięcy w 2015 r. + 11 miesięcy w 2016 r.
Maksymalna dotacja w drugim roku = 200 tys. zł * 11 / 19 = 115,8 tys. zł.
-
Organizacja ubiega się o dotację na realizację projektu trwającego 12 miesięcy (6
miesięcy w 2015 r. + 6 miesięcy w 2016 r.
Maksymalna dotacja w każdym z lat wynosi = 200 tys. zł * 6 / 12 = 100 tys. zł.
-
Organizacja ubiega się o dotację na realizację projektu trwającego 24 miesiące (8
miesięcy w 2015 r. + 11 miesięcy w 2016 r. + 5 miesięcy w 2017 r.
Maksymalna dotacja w pierwszym roku = 300 tys. * 11 / 24 =137,5 tys.
Maksymalna dotacja w drugim roku = 300 tys. * 8 / 24 = 100 tys.
11
5. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH
Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki
niefinansowe i finansowe (środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty od
adresatów zadania).
wartość dotacji
10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie
ponad 40 tys. zł do 300 tys. zł włącznie
wkład własny
Co najmniej 10% wartości dotacji
- środki własne niefinansowe lub
finansowe
Co najmniej 10% wartości dotacji
- środki własne niefinansowe lub
finansowe, w tym nie mniej niż
5% wartości dotacji wkład
finansowy
W przypadku projektów „dwuletnich” lub „trzyletnich” udział środków własnych liczony jest
dla całego projektu – nie ma obowiązku spełnienia procentowego udziału dla każdego roku
z osobna.
Zasady dotyczące wkładu własnego w komponentach i w Priorytecie 1 określone są w części
Regulaminu określającym komponenty i Priorytet 1.
Przykładowe wyliczenie środków własnych:
-
Organizacja ubiega się o dotację w wysokości 10.000,00 zł. Oznacza to iż musi mieć
co najmniej 1.000 zł środków własnych (10%), a tym samym minimalna wartość
projektu wynosić musi 11.000,00 zł.
Za środki własne niefinansowe uważa się środki własne wyłącznie o charakterze osobowym,
nie powodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe
wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca.
W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych osobowych konieczne jest
przestrzeganie warunku, dotyczącego nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariatu).
Wartość tej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz
standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy.
6. KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Wydatki w ramach konkursu FIO 2015 są kwalifikowalne, jeżeli są:

niezbędne dla realizacji projektu,

racjonalne i efektywne,

zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu2,

udokumentowane,

zostały przewidziane w budżecie projektu,

zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Zasadach,

zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Z zastrzeżeniem określonym w Części C, w rozdziale I (w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zadania, ale nie
później niż do 31 grudnia danego roku).
2
12
Ze środków Programu FIO pokrywane będą jedynie następujące kategorie kosztów
związanych BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania:
1. Kategoria I - Koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów,
specjalistów realizujących zadania – jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu
danej osoby w realizację projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie
na potrzeby projektu).
UWAGA! W przypadku realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej
zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 UoDPPioW.
2. Kategoria II - Koszty obsługi
zadania publicznego, w tym koszty
administracyjne - do wysokości 20% dotacji łącznie z kategorią IV, w tym np.
kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie zadań administracyjnych,
księgowych – jednakże w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby
w realizację projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby
projektu. W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu (co do zasady zaliczanych
do kosztów kwalifikowalnych FIO), w tym kosztów osobowych administracji
i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są
wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Płace nie
mogą przekraczać wydatków normalnie ponoszonych przez Beneficjenta, zaś przyjęte
stawki nie mogą być wyższe od stawek powszechnie stosowanych na danym rynku.
Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane do
kwalifikowalnych kosztów osobowych.
3. Kategoria III - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów
zadania (w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego
sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, nagrody dla
beneficjentów w konkursach itp.).
4. Kategoria IV - Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania
– w stosownej części, przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za
telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do wysokości 20% dotacji łącznie
z kategorią II.
5. Kategoria V - Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania – koszt zakupu
lub wypożyczenia składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza
kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny koszt składników majątku nie jest większy
niż 10% dotacji. Oznacza to, że organizacja może zakupić kilka składników majątku,
których cena nie przekracza 3500,00 zł za poszczególny składnik majątku, ale
jednocześnie ich łączna wartość nie może przekroczyć 10% dotacji.
6. Kategoria VI - Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do
wysokości 10% dotacji, nie więcej jednak niż 5000,00 zł.
7. Kategoria VII - Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację
zadania – do wysokości 5% dotacji. Do należności z tytułu podróży służbowej (tzn.
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym
miejscem pracy pracownika) odbywanej na obszarze kraju przez osoby zatrudnione
przy realizacji zadania dofinansowanego ze środków Fundusz Inicjatyw
13
Obywatelskich należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
8. Kategoria VIII - Koszty związane z działaniami promocyjnymi zadania (w tym m.
in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 5% dotacji.
UWAGA! W przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT,
wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są
kosztami brutto. Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać możliwość odzyskania
podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
W przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie jest podatnikiem VAT, jego koszt brutto staje się
kosztem kwalifikowalnym. Natomiast w sytuacji, kiedy Zleceniobiorca jest podatnikiem VAT
to po złożeniu oświadczenia o nie odliczeniu podatku VAT w stosownych dokumentach
podatkowych może ująć go w rozliczeniu jako koszt brutto. Złożone przez Zleceniodawcę
oświadczenie, w formie pisemnej, iż podatek VAT związany ze wszystkimi kosztami
realizacji zadania, Zleceniobiorca będzie traktował jako niepodlegający odliczeniu (musi mieć
to swoje odzwierciedlenie w prowadzonej księgowości i deklaracjach składanych do Urzędu
Skarbowego). Wówczas podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym. Oświadczenie
należy złożyć wraz z ofertą.
Przykład:
Projekt stowarzyszenia X na realizację zadania Y. Łączna wartość projektu wynosi
100000,00 zł, w tym wartość dotacji 75000,00 zł, zaś środków własnych 25000,00 zł.
Przy kwocie dotacji wynoszącej 75000,00 zł, limity w poszczególnych kategoriach
kosztorysu wynoszą:
Procentowy limit
Kategoria
dotacji
Koszty osobowe merytoryczne
brak limitu
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym
koszty administracyjne
20% łącznie z
kategorią IV.
III. Koszty związane z uczestnictwem
bezpośrednich adresatów projektu
brak limitu*
20% łącznie z
IV. Koszty funkcjonowania organizacji
związane z realizacją zadania
kategorią II.
10% (koszt
V. Koszty wyposażenia związane z realizacją
zadania
jednostkowy nie
większy niż 3500 zł
brutto)
10% (nie więcej niż
VI. Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów
realizacji zadania
5000 zł)
VII. Koszty wyjazdów służbowych osób
zaangażowanych w realizację zadania
5%
VIII. Koszty związane z działaniami
promocyjnymi projektu
5%
L.p.
I.
II.
14
Maksymalna kwota
dotacji w danej
kategorii (kwoty dla
tego przykładu)
brak limitu
15 000,00 zł
(łącznie z kategorią
IV)
brak limitu
15 000,00 zł
(łącznie z kategorią II)
7 500,00 zł
5 000,00 zł
3 750,00 zł
3 750,00 zł
UWAGA! W ramach FIO niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli
zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych,
zarówno krajowych jak i wspólnotowych.
W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji zadania,
istnieje możliwość realizacji części zadań w ramach projektu poza granicami Polski, jednak
nawet w takim przypadku wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. Suma
wszystkich wydatków (zarówno z dotacji, jak i środków własnych), poniesionych w projekcie
w związku z realizacją zadania za granicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości
projektu.
W przypadku projektu, który zakłada realizację konkursu grantowego polegającego na
przekazaniu dotacji lub jej części innym podmiotom podmiot będący stroną umowy
o realizację zadania publicznego dofinansowanego ze środków Programu FIO zobowiązany
jest do zawarcia umowy z podmiotem nie będącym stroną przedmiotowej umowy.
7. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
Do wydatków, które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nie mogą być
finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.:
 podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.
1054 z późn. zm.);
 zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1
w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);
 amortyzacja;
 leasing;
 rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 koszty kar i grzywien;
 koszty procesów sądowych;
 nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób
zajmujących się realizacją zadania;
 koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
 zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie
o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na
podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób
podróży służbowych.
15
IV.
JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?
1. OGŁOSZENIE KONKURSU
Zgodnie z UoDPPioW, zostanie ogłoszony otwarty konkurs. Złożenie oferty musi nastąpić
w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Ogłoszenie może zostać zamieszczone w
dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, a obowiązkowo w Biuletynie Informacji
Publicznej, w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej:
www.pozytek.gov.pl.
2. ZŁOŻENIE OFERTY
Prawidłowe złożenie oferty składa się z dwóch części:
1. złożenie oferty poprzez Generator Ofert FIO;
2a. złożenie/wysłanie oferty wersji papierowej
lub
2b. złożenie oferty za pomocą ePUAP.
Ad.1.
Pierwszym krokiem umożliwiającym skorzystanie z dofinansowania realizacji zadania
ze środków Programu FIO jest wypełnienie oferty przy użyciu Generatora Ofert, dostępnego
na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz zgromadzenie wymaganych załączników
(np. aktualny pod względem danych wypis z rejestru lub ewidencji – o ile nie jest on dostępny
w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, umów
partnerskich).
W ramach konkursu ogłoszonego na 2015 r., uprawniony podmiot może złożyć
jedną ofertę. Konkurs będzie obejmował nabór ofert na cztery Priorytety łącznie.
1. W konkursie ogłoszonym w ramach Programu FIO, należy wypełnić ofertę w wersji
elektronicznej za pomocą generatora ofert on-line, zamieszczonego na stronie
internetowej www.pozytek.gov.pl.
2. Składanie oferty jest podzielone na 3 kroki. Przejście do kolejnego kroku jest
uwarunkowane prawidłowym wypełnieniem bieżącego kroku. Aby zapobiec utracie
danych, informacje wprowadzone w danym kroku są zapisywane w momencie
przejścia do innego etapu wypełniania oferty. Oferent ma możliwość w dowolnym
momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie. Po
tymczasowym zapisaniu wpisanych danych użytkownik otrzyma unikalne hasło
pozwalające na kontynuację wypełniania oferty, które należy zapisać i zachować
(hasło to może być później przydatne - w przypadku otrzymania dofinansowania przy generowaniu umowy) .
3. Oferent ma możliwość tymczasowego wydruku już wpisanej oferty.
4. Po wypełnieniu całej oferty, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez Oferenta (za pomocą
przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ), system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik
otrzymuje możliwość jej wydrukowania. Złożona oferta automatycznie otrzymuje
numer FIO.
16
5. Oferent ma możliwość wysłania tylko jednej oferty. Każda następna oferta wysłana
przez tego samego Oferenta zostanie odrzucona przez system.
6. Kryterium formalnym, jest wypełnienie i wysłanie (tj. zapisanie w generatorze ofert)
elektronicznej wersji oferty w terminie (określonym co do godziny, z uwzględnieniem
5 minut tolerancji) określonym w ogłoszeniu o naborze ofert w ramach konkursu FIO
2015.
Ad.2a.
1. Wypełnioną ofertę należy wydrukować. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz
oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami
(oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą lub złożyć
osobiście za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie), w terminie
wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) do Instytucji Zarządzającej
Programem FIO na adres:
Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem: konkurs FIO 2015
2. Brak wersji papierowej oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny
formalnej.
Przesłana drogą elektroniczną oferta otrzymuje nadaną w prawym górnym rogu sumę
kontrolną. Musi być ona tożsama z numerem nadanym na ofercie przeznaczonej do
wydrukowania.
Tylko oferty o spójnej sumie kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczną i papierową będą
rozpatrywane w procedurze przyznawania dotacji w ramach konkursu FIO 2015.
3. Każdy Oferent, który wypełni i złoży ofertę w generatorze on-line, otrzyma na adres email, który podał w ofercie, informację zawierającą potwierdzenie jej rejestracji. W
przypadku nie otrzymania takiej informacji w ciągu 5 dni od dnia wysłania oferty, należy
pilnie skontaktować się w tej sprawie z IZ, gdyż może zajść sytuacja, iż oferta z bliżej
nieokreślonych powodów nie została zapisana w bazie danych.
Ad.2b.
Ofertę należy przesłać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (FIO) używając profilu
zaufanego lub podpisu elektronicznego przez ePUAP. Wypełniona oferta powinna być
załącznikiem wygenerowanym przez Generator Ofert formacie PDF.
Oferta złożona w generatorze otrzymuje nadaną w prawym górnym rogu sumę kontrolną.
Musi być ona tożsama z numerem nadanym na ofercie przeznaczonej przesłanej przez
ePUAP.
Tylko oferty o spójnej sumie kontrolnej pomiędzy wersją złożoną w Generatorze i przez ePUAP będą rozpatrywane w procedurze przyznawania dotacji w ramach konkursu FIO 2015.
Każdy Oferent, który wypełni i złoży ofertę w generatorze on-line, otrzyma na adres e-mail,
który podał w ofercie, informację zawierającą potwierdzenie jej rejestracji. W przypadku nie
otrzymania takiej informacji w ciągu 5 dni od dnia wysłania oferty, należy pilnie
skontaktować się w tej sprawie z IZ, gdyż może zajść sytuacja, iż oferta z bliżej
nieokreślonych powodów nie została zapisana w bazie danych.
17
3. PODPISY POD OFERTĄ
Na etapie wypełniania oferty, należy komputerowo wpisać imiona i nazwiska osób, które
złożą swoje podpisy pod umową o dofinansowanie zadania w przypadku, gdy organizacja
otrzyma takie dofinansowanie i nie ulegnie zmianie skład organu reprezentującego Oferenta
(na końcu oferty znajduje się odpowiednia tabela).
Podpisy pod ofertą muszą być zgodne z przesłanymi dokumentami, tzn. ofertę muszą
podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Oferta
podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem będzie odrzucona z przyczyn formalnych (po
otrzymaniu takiej informacji, organizacja będzie miała możliwość złożenia wyjaśnień
i ewentualnego uzupełnienia oferty). Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu
powinna pieczęć imienna.
4. ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO OFERTY
W ramach konkursu ogłoszonego na 2015 r. wraz z wypełnioną ofertą w wersji papierowej
(lub złożoną przez ePUAP) należy dostarczyć następujące załączniki:
 aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio
wyciąg z ewidencji - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce
Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego - lub innych dokumentów
potwierdzających status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 umowa między oferentami;
 statut podmiotu / umowa spółki - tylko w przypadku - spółek akcyjnych i spółek
z o.o. oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 w przypadku oferty złożonej przez oddział terenowy należy załączyć
pełnomocnictwo szczególne do działania w ramach niniejszego konkursu.
Oferenci realizujący projekty partnerskie będą zobowiązani dostarczyć umowy
partnerskie, jednak nie na etapie składania oferty, a dopiero na etapie ustalania ostatecznego
harmonogramu i kosztorysu zadania w przypadku dofinansowania projektu. Niedostarczenie
umowy partnerskiej w przypadku określenia w ofercie projektu partnerskiego może
skutkować niepodpisaniem umowy o dofinansowanie
V.
CO JEST OCENIANE W OFERTACH? – KRYTERIA WYBORU
OFERT
Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów
W ramach FIO będą stosowane następujące rodzaje kryteriów dokonywania wyboru
projektów:
I.
Kryteria ogólne.
a. Formalne
b. Merytoryczne
II.
Kryteria szczegółowe.
- Strategiczne
18
1. KRYTERIA OGÓLNE
Kryterium formalne
Możliwość uzupełnienia
dokumentów - TAK/NIE
a) Kryteria formalne – obowiązek spełnienia kryteriów formalnych dotyczy
wszystkich projektów. Dotyczą one zagadnień związanych z wypełnieniem oferty
o dofinansowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi dla konkursu FIO zasadami.
Kto weryfikuje i na
jakim etapie?
Wypełnienie i złożenie oferty on-line za pomocą
generatora ofert FIO 2015, dostępnego na stronie
internetowej www.pozytek.gov.pl we wskazanym w
ogłoszeniu o konkursie terminie.
W terminach określonych w ogłoszeniu należy również
złożyć jeden egzemplarz oferty w wersji papierowej
(wydrukowaną i podpisaną ofertę wraz z wymaganymi
załącznikami) – weryfikacja przesłania oferty w wersji
papierowej będzie odbywała się przed podpisaniem
umowy.
Zgodność oferty w wersji papierowej / złożonej przez
ePUAP z wersją złożoną w Generatorze, w tym
zgodność sumy kontrolnej.
Nie
IZ
Etap: składanie ofert w
określonym terminie
Nie
Złożenie oferty przez uprawniony podmiot.
Nie
Czy działania przewidziane w projekcie są zgodne ze
statutem organizacji (z działalnością odpłatną pożytku
publicznego i działalnością nieodpłatną pożytku
publicznego, w punkcie 12 oferty)
Czy oferta zawiera zadania realizowane w ramach
działalności odpłatnej, które mieszczą się w
działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta?
(jeśli tak, to jest to błąd formalny)
Czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania
środków własnych opłaty od adresatów zadania mimo,
że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej w
tym zakresie (według KRS) – sprawdzane będzie m. in.
oświadczenie na końcu oferty oraz informacja
znajdująca się w ofercie w tabeli IV.1 (wpłaty i opłaty
adresatów)? (jeśli tak, to jest to błąd formalny)
Tak
IŻ
Etap: po wpłynięciu oferty
w wersji papierowej /
złożonej przez ePUAP
Eksperci
Etap: ocena merytoryczna
Eksperci
Etap: ocena merytoryczna
19
Tak
Eksperci
Etap: ocena merytoryczna
Tak
Eksperci
Etap: ocena merytoryczna
Załączenie aktualnego (zgodnego ze stanem
faktycznym) odpisu z rejestru lub odpowiednio
wyciągu z ewidencji lub innego dokumentu
potwierdzającego status prawny Oferenta i
umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest
on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów
Krajowego Rejestru Sądowego.
Załączenie umowy między oferentami
Tak
IŻ
Etap: po wpłynięciu oferty
w wersji papierowej /
złożonej przez ePUAP
Tak
Zgodność podpisów pod ofertą z KRS.
Tak
Dołączenie wymaganych załączników – wersji
elektronicznej statutu / umowy spółki (dot. spółek i
klubów sportowych będących spółkami)
Nieprzekroczenie limitu 4 ofert dla oddziałów
terenowych (dot. ofert złożonych przez oddziały
terenowe nieposiadające osobowości prawnej)
Tak
IZ
Etap: po wpłynięciu oferty
w wersji papierowej /
złożonej przez ePUAP
IZ
Etap: po wpłynięciu oferty
w wersji papierowej /
złożonej przez ePUAP
IZ
Etap: po wpłynięciu oferty
Tak
IZ
Etap: po wpłynięciu oferty
W przypadku, gdy do dofinansowania decyzją ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego zostanie przeznaczony projekt partnerski, na etapie ustalania ostatecznego
kosztorysu i harmonogramu Instytucja Zarządzająca zwróci się do Oferenta o przesłanie kopii
umów partnerskich, zawartych z partnerami wymienionymi w Załączniku 3 oferty.
Nieprzesłanie ww. dokumentów skutkować będzie niepodpisaniem umowy o dofinansowanie.
Procedura oceny ofert pod kątem kryteriów formalnych znajduje się w Rozdziale VI.
a) Kryteria merytoryczne – dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści oferty,
wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad
finansowania projektów w ramach FIO. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter
uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach FIO.
Ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane są na etapie oceny merytorycznej.
Kryteria merytoryczne w 2015 r.
Maksymalna
Minimum punktowe
ilość punktów
1. Kwestia horyzontalna dla Priorytetu (patrz R II.
3 pkt.
2.)
65% z 54 pkt. = 35 pkt.
2. Merytoryczna zawartość oferty:
51 pkt.
3. Budżet:
65% z 22 pkt. = 14 pkt.
22 pkt.
4. Partycypacja / aktywizacja (zaangażowanie
65% z 12 pkt. = 8 pkt.
12 pkt.
społeczności)
5. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta:
50% z 12 pkt. = 6 pkt.
12 pkt.
ŁĄCZNIE
100 pkt.
min. 63 pkt.
Opisane w dalszej części rozdziału kryteria horyzontalne stanowią część oceny merytorycznej
i punktacja za ich spełnianie została włączona w Kartę oceny merytorycznej.
20
Zakładane rezultaty realizacji zadania – ważny element oceny merytorycznej.
Oferent powinien opisać zakładane rezultaty realizacji zadania, czy rezultaty realizacji
zadania będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania zmieni sytuację adresatów,
przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
W ofercie należy wypunktować w tabeli zakładane rezultaty projektu, które wynikają
z opisanych w części III.10 działań. Rezultaty odnoszą się do zmian, które mają nastąpić
w wyniku realizacji projektu. Rezultat opisuje to, co wyniknie z podjętych działań.
Należy pamiętać, że efekty projektu występują na trzech poziomach: produktu, rezultatu
i oddziaływania.
 Produkty powstają bezpośrednio w ramach działań projektu – produktem jest liczba
godzin szkolenia, liczba uczestników szkolenia, liczba wydanych materiałów
szkoleniowych. Sam produkt nie świadczy jeszcze o tym, że nastąpiła zmiana. Odbycie
szkolenia może, ale nie musi wiązać się z poprawą umiejętności.
 Rezultat, to wynik podejmowanych działań, a więc np. wzrost umiejętności uczestników
szkolenia. Dodatkowo ważne jest, by rezultat prowadził do celu, by przyczyniał się do
rozwiązania problemu, będącego punktem wyjścia do opracowania projektu. Rezultaty
osiągane są bezpośrednio w wyniku działań, w trakcie realizacji projektu. Osiąganie
rezultatów stanowi dowód na osiąganie celów szczegółowych projektu.
 Poziom oddziaływania to wpływ projektu na sytuację grup docelowych lub ich otoczenia
po zakończeniu realizacji projektu – to dowód na osiągnięcie celu głównego projektu,
możliwy do zweryfikowania najczęściej w wyniku ewaluacji, choć czasem też poprzez
analizę dostępnych danych statystycznych.
Następnie należy podać wartość docelową rezultatu np. liczba osób, które podniosą swoje
kwalifikacje, liczba organizacji, które zwiększyły liczbę wolontariuszy, liczba wolontariuszy,
którzy pozostaną w organizacji po zakończeniu realizacji projektu, opis zmiany, która zajdzie
u beneficjenta np. zmiana postaw, zmiana zachowań, 3 rubryka dotyczy propozycji
monitorowania rezultatów poprzez np. ankietę, wywiad, testy wiedzy.
2. KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE
Zawierają preferencje dotyczące typów projektów.
Kryteria strategiczne – określane są w związku z koniecznością zapewnienia realizacji
celów szczegółowych Programu FIO:
Kryteria strategiczne nie obowiązują w Komponencie Działań Systemowych.
Kryteria strategiczne zatwierdzane są przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego po wcześniejszym określeniu ich przez Komitet Sterująco-Monitorujący.
Spełnianie kryteriów strategicznych oznacza przyznanie spełniającym je ofertom premii
punktowej (w wysokości maksymalnie 9 punktów). Spełnienie kryteriów strategicznych nie
jest obowiązkowe do zakwalifikowania projektu do dofinansowania i realizacji.
Spełnienie danego kryterium skutkuje przyznaniem dodatkowej liczby punktów na etapie
oceny merytorycznej: 3 pkt. za I kryterium, 3 pkt. za II kryterium, 3 pkt. za III kryterium.
21
II. Kryterium
pkt. 3
Projekt realizowany
przez podmiot, który
od 2009 r. nie
otrzymał
dofinansowania w
ramach FIO.
III. Kryterium
pkt. 3
Projekt realizowany
przez podmiot mający
swoją siedzibę w gminie
poniżej 50 tys.
mieszkańców (GUS,
2012).
IV. Kryterium
pkt. 3
Projekt realizowany przez organizację, której
roczny budżet za 2014 r. nie przekracza
Mediany rocznego budżetu /dwukrotności
mediany rocznego budżetu organizacji
pozarządowych na rok 2010 (Przychody
ogółem w połowie badanych podmiotów
dysponujących środkami finansowymi nie
przekraczały 25,4 tys. zł)3.
LUB
Projekt realizowany przez organizację, której
roczny budżet za 2014 r. nie przekracza
średniego rocznego budżetu na rok 2010
(średnia arytmetyczna przychodów
organizacji wyniosła 322,1 tys. zł).4
W przypadku oferty wspólnej kryteria strategiczne uznaje się za spełnione tylko wówczas gdy
wszyscy oferenci je spełniają. W sytuacji gdy spełnia je tylko część oferentów w ofercie
wspólnej, kryteria te będą uznane za niespełnione.
Punkty za kryteria strategiczne przyznawane będą na podstawie oświadczeń składanych w
ramach oferty. Oświadczenia te będą weryfikowane na etapie podpisywania umów.
W przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia ze stanem faktycznym umowa nie
zostanie zawarta niezależnie od przyznanej punktacji.
PUNKTACJA OFERTY
Podsumowując, oferta może otrzymać następującą liczbę punktów:

spełnienie kryteriów merytorycznych maks. 200 pkt. od dwóch ekspertów,

spełnienie I kryterium strategicznego: 3 pkt.,

spełnienie II kryterium strategicznego: 3 pkt.,

spełnienie III kryterium strategicznego: 3 pkt..
Łączna liczba punktów, jaką może maksymalnie otrzymać oferta wynosi 209 pkt.
W przypadku Komponentu Działań Systemowych oferta maksymalnie może otrzymać
200 pkt.
Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i
gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2010 r., pod red. K. Goś-Wójcicka, S. Nałęcz, GUS, Warszawa
2013, s. 86.
4
op. cit. s. 86.
3
22
VI.
PROCEDURA OCENY OFERT I PRZYZNAWANIA DOTACJI.
1. OCENA FORMALNA
Każda oferta złożona w konkursie FIO 2015 musi spełnić kryteria formalne, które zostały
wymienione w tabeli Kryteria formalne, w rozdziale V. Ich istotą jest spełnienie
podstawowych wymogów wejścia do systemu dotacyjnego dotyczących oferty i Oferenta,
a tym samym zgodność oferty z założeniami Programu FIO.
Każda oferta zostanie zarejestrowana i otrzyma swój numer (tzw. numer FIO), na który
Oferent będzie mógł się powoływać podczas całej procedury.
Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie rejestracji oferty, a także na
etapie oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznego harmonogramu i kosztorysu
i podpisywania umowy.
Po zakończeniu etapu oceny merytorycznej, jednak przed opublikowaniem listy ofert
przeznaczonych do dofinansowania, Instytucja Zarządzająca opublikuje listę wszystkich
złożonych ofert wraz z wynikami weryfikacji formalnej na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl. Lista będzie zawierała następujące informacje: 1) numer oferty FIO, 2)
nazwa organizacji, 3) numer Priorytetu, 4) numer kierunku działania, 5) siedziba –
miejscowość, 6) nr KRS lub inny, 7) wynik weryfikacji formalnej (PRZYJĘTY /
ODRZUCONY), 8) przyczyna odrzucenia, 9) możliwość odwołania.
Możliwość odwołania się od oceny powyższych kryteriów przedstawiona jest w tabeli
Kryteria formalne. Oferent będzie miał prawo złożenia wyjaśnień i uzupełnienia
dokumentów.
W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje odwołanie w zakresie uchybień formalnych,
przesyła je lub składa do Instytucji Zarządzającej:
Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem: konkurs FIO 2015
w ciągu 5 dni roboczych od dnia opublikowania stosownej informacji na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl.
Odwołanie należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w punkcie podawczym.
W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania
przesyłką kurierską decyduje data wpływu. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie
rozpatrzone.
UWAGA:
Złożenie oświadczenia
dyskwalifikację oferty.
niezgodnego
ze
stanem
faktycznym
może
spowodować
2. OCENA MERYTORYCZNA
1)
23
Ocena merytoryczna, dokonywana przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów,
jest szczególnie ważnym elementem całego systemu, decydującym o jego skuteczności,
a także efektywności i wiarygodności. Zadaniem tej oceny jest wyłonienie z ofert tych
projektów, które są najlepsze i gwarantują szanse na sukces realizacyjny. W ramach
oceny eksperci weryfikują, czy oferta spełnia niektóre kryteria formalne, kryteria
horyzontalne i kryteria merytoryczne. Przy ocenie merytorycznej w szczególności brane
będą pod uwagę następujące kryteria:
realność wykonania,
efektywność społeczna i ekonomiczna projektu,
przydatność z punktu widzenia beneficjentów,
spełnianie kwestii horyzontalnej,
klarowność budżetu,
realność stosowanych stawek jednostkowych,
doświadczenia (osób i organizacji) i kwalifikacje (osób) w realizacji projektów.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
2)
Opinie o ofertach przedstawiają eksperci wyłonieni w procedurze naboru,
zweryfikowani przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, na podstawie
rezultatów ich dotychczasowej pracy eksperckiej. Dla zapewnienia przejrzystości
i niezależności pracy ekspertów, dane ekspertów oceniających poszczególne oferty,
zostaną utajnione.
Każda oferta - złożona poza Priorytetem 1 i komponentami - będzie oceniana
indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów. W przypadku wyraźnych różnic
w punktacji, Instytucja Zarządzająca ustala na zasadach określonych w pkt. 6)
niniejszego rozdziału ostateczną punktację oraz propozycję kwoty dotacji do
zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.
3)
Eksperci dokonują oceny merytorycznej na podstawie wytycznych zawartych
w karcie oceny merytorycznej. Swoją ocenę eksperci przedstawiają na piśmie, w
oparciu o system punktów przyporządkowanych poszczególnym kryteriom wraz
z uzasadnieniem oceny.
3. FORMUŁOWANIE LIST RANKINGOWYCH
1. Komisja konkursowa zostanie wyłoniona w celu oceny złożonych ofert. W jej skład
wchodzą:

przedstawiciele ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,

osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z wyłączeniem osób wskazanych przez te podmioty,
które biorą udział w konkursie.
W pracach komisji uczestniczą także – z głosem doradczym – dwaj eksperci wyłonieni
z grona ekspertów oceniający oferty i sprawują oni funkcję „trzeciego eksperta”.
2. Komisja konkursowa, na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów, ustala listę
rankingową projektów proponowanych do dofinansowania. Znajdują się na niej wszystkie
wnioski ocenione merytorycznie. Lista ta jest następnie przedstawiana ministrowi
właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego.
Lista zawiera następujące informacje:
1)
numer oferty FIO;
2)
suma kontrolna;
3)
nazwa organizacji;
4)
nazwa zadania;
5)
numer Priorytetu;
6)
numer kierunku działania;
7)
siedziba – miejscowość / województwo;
24
8)
9)
10)
nr KRS lub inny;
kwota dotacji proponowana do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds.
zabezpieczenia społecznego;
liczba punktów uzyskanych w czasie oceny ekspertów.
3. Propozycję kwoty dotacji do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego ustala się, biorąc pod uwagę ocenę budżetu dokonaną przez ekspertów. Kwota ta
może być wypadkową ocen obu ekspertów lub być zbliżona do ocen pierwszego lub drugiego
eksperta.
4. W przypadku, gdy obaj eksperci przyznali ocenę negatywną w tym samym obszarze, oferta
zostaje oceniona negatywnie (odrzucona) na etapie oceny merytorycznej.
Ocena negatywna oznacza, że oferta otrzymała poniżej 65% punktów w obszarze
Merytoryczna zawartość oferty lub w obszarze Budżet lub w obszarze zaangażowanie
społeczności lub poniżej 50% punktów w obszarze Zasoby osobowe i rzeczowe. W innym
przypadku uznaje się, iż oferta została oceniona pozytywnie (przyjęta) na etapie oceny
merytorycznej.
Na etapie oceny merytorycznej eksperci mogą wskazać uchybienia formalne i wówczas oferta
może zostać oceniona negatywnie formalnie.
5. Oceny ekspertów zostają zsumowane, a następnie zostają przyznane punkty za spełnienie
kryteriów strategicznych. Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za
kryteria strategiczne stanowi o miejscu danego projektu w rankingu.
6. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów,
ale występuje wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu
ekspertów wynosi min. 30 punktów), oferta kierowana jest do oceny III eksperta, który
wypełnia kartę oceny merytorycznej dysponując podwójna pulą punktową (200 pkt.).
W trakcie trzeciej oceny oferta poddawana jest wtórnej analizie po zapoznaniu się z punktacją
obu ekspertów. Trzeci ekspert wyłaniany jest z grona ekspertów i jest członkiem komisji
konkursowej.
7. Gdy istnieje różnica zdań pomiędzy ekspertami w zakresie przyznania punktów za
spełnianie kryteriów strategicznych, komisja konkursowa ustala ostateczną punktację oraz
propozycję ostatecznej kwoty dotacji do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds.
zabezpieczenia społecznego.
8. Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości lista jest uzupełniana o dokonane rozstrzygnięcia.
Następnie, lista rankingowa jest dostosowywana do kwot alokacji na poszczególne Priorytety,
zgodnie z poniższą procedurą:
a) tworzonych jest dwanaście list, odrębne dla każdego priorytetu / komponentu, oraz
w podziale na projekty „jednoroczne”, „dwuletnie” i „trzyletnie”:
o projekty „jednoroczne” w Priorytecie 2,
o projekty „dwuletnie” w Priorytecie 2,
o projekty „trzyletnie” w Priorytecie 2,
o projekty „jednoroczne” w Priorytecie 3,
o projekty „dwuletnie” w Priorytecie 3,
o projekty „trzyletnie” w Priorytecie 3,
o projekty „jednoroczne” w Priorytecie 4,
25
o projekty „dwuletnie” w Priorytecie 4,
o projekty „trzyletnie” w Priorytecie 4,
o projekty w Priorytecie 1,
o projekty w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych
o projekty w Komponencie Działań Systemowych
b) na każdej liście zaznaczone zostaje miejsce, w którym ostatnia oferta wyczerpuje
pulę alokacji na dany priorytet / komponent,
c) Kwota środków na dotacje w 2015 r., wynosi 57 600 000,00 zł
d) w 2015 r. przyjmuje się zasadę dla Priorytetów 2-4, w ramach której 14%
planowanych środków na dany priorytet w 2016 r. jest zagwarantowane na drugą
dotację dla projektów „dwuletnich” oraz 6% na drugą dotację dla projektów
„trzyletnich”, a także 6% w 2017 r. na trzecią dotację dla projektów „trzyletnich”
alokacja na alokacja na alokacja na
drugie
drugie
trzecie
„transze”
„transze”
„transze”
projektów
projektów
projektów
alokacja
"dwuletnich" "trzyletnich" "trzyletnich"
alokacja na rok
na rok 2015 w regranting / Obciążenia pozostałe w 2016 r. w w 2016 r. w w 2017 r. w
tys. PLN
tys. PLN
tys. PLN
Priory 2015 w
tys.
komponenty z 2014 r. środki na
tet
%
PLN
w tys. PLN
dotacje
14%
6%
6%
10 200
10 200
10 200
0
1
17
30 000
6 000
24 000
4 200
1 800
1 800
2
50
2
300
3
20
12 000
9 700
1 610
690
690
1
480
4
9
5 400
750
3 920
686
294
294
SUM
A
96
57 600
10 950
19 980
37 620
6 496
2 784
2 784
Biorąc powyższe pod uwagę, lista projektów tworzona jest w następujący sposób:
1. Lista wszystkich projektów ocenionych merytorycznie pozytywnie (każdy projekt
posiada przydzieloną liczbę punktów, wynikającą z ocen ekspertów oraz ewentualnie
trzeciej oceny i spełnienia kryteriów strategicznych, a także proponowaną kwotę
dotacji) zostaje podzielona na dwanaście list (wymienionych w punkcie 8a).
2.
Listy uszeregowywane są według przyznanej punktacji, od najlepiej ocenionego do
najgorzej ocenionego projektu.
3.
Na danej liście oznaczona zostaje granica, w ramach której proponowana kwota
dotacji wykorzystuje:
a) kwotę alokacji na priorytet / komponent w 2015 r., w przypadku projektów
„jednorocznych”,
b) kwotę alokacji na priorytet / komponent w 2015 r. oraz 2016 r., w przypadku
projektów „dwuletnich”,
26
c) kwotę alokacji na priorytet / komponent w 2015 r., 2016 r. oraz 2017 r., w przypadku
projektów „trzyletnich”.
4.
Listy projektów wieloletnich tworzone są przed listami projektów jednorocznych. Przy
ich tworzeniu - w przypadku wykorzystania którejkolwiek z alokacji na konkretny rok
- lista projektów dofinansowanych jest zamykana na danym poziomie punktowym.
Pozostałe środki niewyczerpujące alokacji na kolejne lata nie zostaną rozdysponowane
w konkursie FIO 2015 lecz adekwatnie do alokacji w kolejnych konkursach.
5.
Stosownie do powyższych procedur, komisji konkursowej zostają przedstawione listy
zawierające projekty uszeregowane według wysokości otrzymanej punktacji malejąco
(od najlepiej ocenionego do najgorzej ocenionego), w podziale na poszczególne
Priorytety. Każdy projekt zostaje opatrzony adnotacją „PRZEZNACZONY DO
DOFINANSOWANIA” lub „NIE PRZEZNACZONY DO DOFINANSOWANIA”.
6.
Komisja konkursowa akceptuje lub weryfikuje propozycję list przedstawionych przez
Instytucję Zarządzającą.
7.
Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają
przedstawione ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. W
kompetencji ministra pozostaje możliwość dofinansowania projektu, który nie
kwalifikuje się do dofinansowania według procedury opisanej powyżej w punktach 15, jednak taki projekt musi zostać oceniony pozytywnie na etapie oceny
merytorycznej, zaś decyzja musi zostać uzasadniona w formie pisemnej
i udostępniona publicznie.
8.
Minister, mając wgląd do wszystkich złożonych ofert oraz ocen dokonanych przez
ekspertów, ma prawo do ich weryfikacji oraz do dokonania oceny strategicznej ze
względu na realizację bieżących polityk publicznych. Oferty mogą zostać
zakwalifikowane do oceny strategicznej w jednym z następujących przypadków:








oferta zakłada realizację ważnego interesu społecznego lub ważnego interesu
publicznego,
oferta zakłada podjęcie próby rozwiązania istotnych kwestii i problemów
społecznych,
oferta charakteryzuje się efektywnością społeczną i ekonomiczną projektu,
oferta zakłada realizację szczególnie istotnego tematu z punktu widzenia celów
P FIO,
oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu o niższej aktywności
społecznej,
oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu słabiej
reprezentowanego w P FIO,
oferta zakłada realizację projektu przez podmiot pełniący istotną rolę w otoczeniu
środowiskowym, posiadający potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie
oddziaływanie na społeczność lokalną / społeczeństwo,
duża rozbieżność w ocenie oferty przez ekspertów.
Ocena strategiczna dokonywana jest przy użyciu karty oceny strategicznej (patrz:
ZAŁĄCZNIK nr 2). Kryteria wyboru ofert wynikają z ogólnych kryteriów dla
ekspertów i są tożsame z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej:
- kwestia horyzontalna
- merytoryczna zawartość oferty
- budżet
27
- zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta
9.
Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego stosując procedurę opisaną w
punktach 7-8 może zdecydować o dofinansowaniu 10% alokacji środków
przeznaczonych na dotacje w danym roku.
10. Ostateczna lista wyników konkursu zaakceptowana przez ministra właściwego ds.
zabezpieczenia społecznego konstruowana jest zgodnie z niżej przedstawionym
przykładem:
Przykład: Lista rankingowa w ramach Priorytetu x5.
L
p.
Nr
FI
O
Nazwa
Oferenta
Siedziba
Oferenta
1
85
2
Stowarzys
zenie A
Miejsco
wość A
2
25
8
Fundacja
B
Miejsco
wość B
3
65
4
Organizacj
aC
Miejsco
wość C
…
..
…
..
…..
…..
Nazwa
zadania
Z
uśmieche
m przez
życie
Wypoczy
nek
Poradnict
wo dla
wykluczo
nych
…..
Kwota
dofinanso
wania na
2016 r.
Kwota
dofinanso
wania na
2017 r.
Decyzja o
dofinansowa
niu
(Ddofinansowa
ny, NDniedofinanso
wany)
pk
t
Kwota
dofinanso
wania na
2015 r.
21
2
100.000,00
zł
100.000,00
zł
100.000,00
zł
D
21
2
21.000,00
zł
24.000,00
zł
28.000,00
zł
D
21
0
39.200,00
zł
61.000,00
zł
10.000,00
zł
D
…
..
…..
…..
23
32
7
Fundacja
E
Miejsco
wość E
Warsztaty
dla
bezrobotn
ych
19
0
100.000,00
zł
90.000,00
zł
90.000,00
zł
D
24
66
6
Organizacj
aF
Miejsco
wość F
Akademia
…
18
9
80.000,00
zł
80.000,00
zł
80.000,00
zł
ND
28
11
Fundacja I
52
6
61
5
49
8
Organizacj
aJ
Stowarzys
zenie K
Fundacja
L
Miejsco
wość I
Miejsco
wość J
Miejsco
wość K
Miejsco
wość L
Warto
pomagać
Aktywiza
cja
Ośrodek
wsparcia
Rodziny
…
18
9
18
8
18
8
18
8
112.000,00
zł
47.000,00
zł
10.000,00
zł
20.000,00
zł
29
30
31
Uwagi
Punktacj
a, dla
której
suma II
„transz”
projektó
w
trzyletnic
h
wykorzy
stuje
alokację
na 2016
r.
ND
ND
ND
ND
11. W przypadku projektów rocznych, w sytuacji wykorzystania kwoty przypadającej na
dany priorytet na oferty na określonym pułapie punktowym pozostała kwota, która nie
wystarcza na dofinansowanie ofert znajdujących się na minimalnie niższym pułapie
punktowym rozdysponowywana jest na projekty w taki sposób, że w pierwszej
5
Podane w tabeli liczby porządkowe, numery FIO, nazwy, punktacja oraz kwoty dotacji są jedynie przykładowe.
28
kolejności dofinansowywane są te o najniższej kwocie wnioskowanej dotacji
(zweryfikowanej przez eksperta) aż do wyczerpania tych środków.
12. Po zatwierdzeniu przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego następuje
ogłoszenie wyników konkursu w sposób zgodny z art. 15 ust. 2j UoDPPioW. Listy
ofert przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami są
publikowane na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl, a także w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w siedzibie MPiPS.
13. Nie ma możliwości odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których
sporządzona zostaje lista ofert przeznaczonych do dofinansowania.
14. Po ogłoszeniu wyników konkursu, Instytucja Zarządzająca kontaktuje się
z Oferentami w celu ustalenia ostatecznej wersji kosztorysu i harmonogramu realizacji
zadania. Informacja ta przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej,
przy użyciu adresu e-mailowego podanego w ofercie o dofinansowanie zadania. W
związku z powyższym istotne jest podanie aktualnych i prawidłowych adresów
elektronicznych oraz telefonów do osób realizujących projekt ze strony Oferenta. Po
uzgodnieniu powyższych kwestii Oferent przesyła ostateczny kosztorys
i harmonogram realizacji zadania, które stanowić będą załączniki do umowy (nie
dotyczy Oferentów, których kosztorys i harmonogram realizacji zadania pozostają bez
zmian w stosunku do wersji przedstawionej w ofercie). Niezłożenie żądanych
załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania
się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Programu FIO.
15. Kwota dotacji przyznana przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
jest kwotą ostateczną i nie może zostać zwiększona bez jego zgody (Oferent może
jedynie zmniejszyć kwotę przyznanej dotacji).
16. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy
wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość
zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych
środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do
wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim
przypadku Oferent może negocjować zmniejszenie zakresu zadania lub wycofać swoją
ofertę. Decyzję o rezygnacji z realizacji zadania w ramach Programu FIO należy
niezwłocznie przekazać Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej.
17. W przypadku uwolnienia środków wynikającego z:
- rezygnacji z realizacji zadania przez organizację, której projekt otrzymał
dofinansowanie,
- rezygnacji z części dofinansowania przez organizację, której projekt otrzymał
dofinansowanie,
- oszczędności z pomocy technicznej,
- niewykorzystania części alokacji na dany priorytet, ze względu na sytuację, w której
zatwierdzone przez ekspertów proponowane kwoty dofinansowania najwyżej
punktowanych ofert „pod kreską” (takie które otrzymały o jeden punkt mniej od
wymaganej punktacji do otrzymania dofinansowania) łącznie przekraczają pozostałą
wysokość alokacji,
- niewykorzystania części alokacji na dany priorytet, ze względu na sytuację, w której
suma wszystkich dotacji w tym priorytecie jest niższa niż kwota alokacji, ze względu
na niewystarczającą liczbę ofert ocenionych pozytywnie merytorycznie lub formalnie,
29
w ramach w kompetencji Ministra pozostaje możliwość dofinansowania innego
projektu.
18. Minister podejmując decyzję, o której mowa w punkcie 17 wybiera do dofinansowania
oferty spośród listy rezerwowej i kieruje się kryteriami podanymi w punkcie 8
19. Lista rezerwowa to część listy rankingowej zawierająca niedofinansowane projekty,
które zostały ocenione pozytywnie formalnie i merytorycznie, a z których ostatni
wyczerpuje 150% alokacji przewidzianej na daną listę. W przypadku projektów
wieloletnich listę rezerwową zamyka oferta wyczerpująca 150% alokacji na drugi rok
realizacji projektu). Lista rezerwowa obejmuje również te oferty, które uzyskały tyle
samo co ostatnia oferta na liście rezerwowej.
VII.
ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW
1. ZAWARCIE UMOWY
W przypadku decyzji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o
dofinansowaniu oferty, po opinii komisji konkursowej, z Oferentem zostanie podpisana
umowa o dofinansowanie realizacji zadania.
Instytucja Zarządzająca przesyła drogą elektroniczną do Oferenta instrukcję generowania
umowy w Generatorze. Oferent generuje umowę, w szczególności podając dane osoby
reprezentującej Oferenta, numer rachunku bankowego oraz, w przypadku, gdy zadanie jest
realizowane przez partnerów, określa część zadania, która będzie przez nich realizowana.
Oferent drukuje umowę i przekazuje ją podpisaną w trzech egzemplarzach do IZ. Umowę
podpisuje osoba/osoby wskazana/wskazane w umowie, jako uprawniona do zawierania umów
w imieniu Oferenta, w sposób czytelny, lub z pieczątką imienną.
Umowa zostaje podpisana przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego lub
osobę przez niego upoważnioną. Komplet dokumentów (tzn. jeden egzemplarz umowy wraz
załącznikami) zostaje odesłany do Oferenta.
Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:
 Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie
lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w
nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
 zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję
administracyjną,
 nie zostanie dostarczona umowa partnerska, a organizacja uzyskała punkty
strategiczne w związku z III kryterium,
 oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów
strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
 toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować
zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.
30
Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w
nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może
nie zostać podpisana z Oferentem.
Dofinansowanie oferty (podpisanie umowy) oznacza, że złożona oferta, umowa i pozostałe
dokumenty projektowe stają się informacją publiczną w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr. 112 poz. 1198 z późn. zm.) o dostępie do informacji
publicznej z zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 tej ustawy w szczególności ochrony
danych osobowych.
UWAGA: Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do
przesłania do IZ umowy lub informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem
niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego)
w konkursie FIO 2016.
2. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW
Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie
następuje po podpisaniu jej przez obie strony (Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę) w terminie
określonym w umowie.
W odniesieniu do projektów „jednorocznych” (realizowanych do końca 2015 r.) przekazanie
całości środków finansowych odbywa się w formie „jednorazowego” przelewu na rachunek
Oferenta wskazany w umowie.
W odniesieniu do projektów „dwuletnich” (realizowanych w latach 2015-2016) oraz
„trzyletnich” (realizowanych w latach 2015-2017) przekazanie środków finansowych odbywa
się poprzez przekazanie oddzielnych dotacji na poszczególne lata. Pierwsza w 2015 r., druga
w 2016 r., i – dla projektów „trzyletnich” trzecia w 2017 r.
Warunkiem przekazania kolejnych dotacji jest złożenie sprawozdania częściowego z
realizacji zadania w ramach poprzedniej dotacji oraz jego akceptacja przez zleceniodawcę.
Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do
obsługi środków pochodzących z dotacji.
UWAGA! Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz
jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn.
zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
VIII.
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
BENEFICJENTÓW ORAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W
REALIZACJĘ PROJEKTÓW
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
i usuwanie.
31
W myśl art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, albo jest to
niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
prawa. Kolejnym przypadkiem legalnego przetwarzania danych jest wykorzystanie danych
osobowych przy realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest
to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych jest też zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne
do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego bądź też
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności
osoby, której dane dotyczą.
Omawiany przepis określa ogólne materialne przesłanki przetwarzania danych osobowych.
Przesłanki te mają charakter generalny, odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych,
w tym zarówno do przetwarzania "na własne potrzeby" administratora, jak i "na zewnątrz",
a także dotyczą wszystkich danych osobowych.
Pierwszą z przesłanek przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane
dotyczą (ust. 1 pkt 1). Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być
jednoznaczne i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być elementem
innej czynności, np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do przetwarzania
jego danych osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych.
Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim oświadczeniu,
a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. Ważne jest też, aby osoba
składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność do
czynności prawnych. A zatem, w przypadku przetwarzanie danych osobowych małoletnich
czy ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego,
wyrażona najpóźniej w chwili składania oświadczenia.
W związku z powyższym, w przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz
osób zaangażowanych w realizację projektu, Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę tych
osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich
danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz
przeprowadzanych na zlecenie MPiPS ewaluacji. W szczególnych przypadkach (np. kiedy
charakter świadczonej usługi uzasadnia potrzebę zachowania anonimowości beneficjenta) IZ
może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego zobowiązania.
2. PROMOCJA PROJEKTÓW
Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w ramach
Program FIO, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne itp., powinny być
opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem: „Projekt dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz zawierać w widocznym miejscu logo Programu FIO,
którego wzór znajduje się poniżej, dostępne do pobrania na stronie www.pozytek.gov.pl (logo
może występować również w formie czarno-białej). W przypadku braku stosownej informacji
i logo na wytworzonych materiałach, koszty poniesiony ze środków dotacji, związany z ich
wytworzeniem może zostać uznany za niekwalifikowalny.
Wzór logo Programu FIO:
32
3. DOPUSZCZALNOŚĆ ZWIĘKSZENIA W KATEGORIACH
KOSZTÓW
Zleceniobiorca realizując zadanie publiczne powinien dokonywać wydatków zgodnie
z umową i kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy o realizację zadania publicznego.
W toku realizacji zadania dopuszcza się bez konieczności powiadamiania Instytucji
Zarządzającej - Departamentu Pożytku Publicznego (DPP) - wprowadzanie następujących
zmian w kosztorysie :
1.
2.
3.
4.
5.
33
Kategoria I – Koszty osobowe merytoryczne
Kategoria III – Koszty, związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania
Kategoria IV – Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania
Kategoria VI – Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania
Kategoria VII – Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację
zadania
a) Dopuszczalne jest zwiększenie wydatków w kategorii kosztów pokrywanych z dotacji
do 10 % wartości tej kategorii kosztów.
b) Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi wydatkami wewnątrz
kategorii.
c) Dodatkowo należy pamiętać, iż:
 łączny limit procentowy dla kategorii II i IV może wynieść 20 % wartości
całkowitej przyznanej dotacji
 limit procentowy dla kategorii VII może wynieść 5 % wartości całkowitej
przyznanej dotacji
6. Kategoria V – Koszty wyposażenia, związane z realizacją zadania
a) Koszty łączne dotacji określone w kosztorysie nie mogą ulec zwiększeniu.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian kwot poszczególnych wydatków
pokrywanych z dotacji wewnątrz kategorii kosztów przy czym wartość kategorii
pokryta z dotacji, określona w umowie nie może ulec zwiększeniu.
c) Należy zachować limit kwotowy - koszt jednostkowy nie większy niż 3500 zł
brutto.
7. Kategoria VIII – Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu
a) Koszty łączne dotacji określone w kosztorysie nie mogą ulec zwiększeniu.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian kwot poszczególnych wydatków
pokrywanych z dotacji wewnątrz kategorii kosztów przy czym wartość kategorii
pokryta z dotacji, określona w umowie nie może ulec zwiększeniu.
8. Kategoria II –
administracyjne.
Koszty
obsługi
zadania
publicznego,
w
tym
koszty
Nie mogą być dokonywane żadne zmiany wydatków zarówno pokrywanych z dotacji
jak i/lub z wkładu własnego bez zwarcia aneksu do umowy, chyba, że polegają na
zmniejszeniu poszczególnych pozycji, a zaoszczędzone środki zostaną przesunięte na
kategorię I lub III.
Wszelkie zmiany wykraczające poza wyżej opisane wymagają zgody Instytucji
Zarządzającej i zawarcia aneksu do umowy.
4. ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY
Załączniki (kosztorys i harmonogram) stanowią integralną część umowy.
Harmonogram – zmiany w harmonogramach realizacji zadań nie wymagają formy aneksu,
pod warunkiem, że nie naruszają okresu realizacji projektu. Projektodawca zgłasza do
34
Instytucji Zarządzającej (DPP) jedynie informację o zaistniałych zmianach. Informacja ta
powinna być zawarta w sprawozdaniu.
Termin realizacji zadania – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany
w formie aneksu do umowy.
Kosztorys - zmiana treści (np. wprowadzenie nowej pozycji do kosztorysu, zmiana
planowanych wydatków, zwiększenie danej pozycji wydatku powyżej limitu określonego
w umowie, obniżenie środków własnych, zamiana środków własnych finansowych na środki
własne niefinansowe) wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiany w poszczególnych
pozycjach kosztorysu niewiążące się ze zmianą kwot dofinansowania, ani wkładu własnego
(tzn. zmiana opisu pozycji, zmiana ceny jednostkowej i ilości sztuk) nie wymagają formy
aneksu, a jedynie akceptacji pisemnego lub mailowego zgłoszenia do IZ. Informacje te
powinny być zawarte w sprawozdaniu.
Zmiany osobowe w zakresie personelu realizującego projekt również nie wymagają formy
aneksu, a jedynie akceptacji pisemnego lub mailowego zgłoszenia do IZ. Informacje te
powinny być zawarte w sprawozdaniu.
Zmiany dotyczące: nazwy organizacji, siedziby organizacji, reprezentacji organizacji (zawarte
w komparycji umowy), mailowego adresu kontaktowego nie wymagają formy aneksu,
a jedynie pisemnego lub mailowego zgłoszenia do IZ. Informacja ta powinna być zawarta
w sprawozdaniu.
Zmiana numeru rachunku bankowego również nie wymaga formy aneksu, a jedynie
akceptacji przez Instytucję Zarządzającą informacji pisemnej podpisanej przez osoby
upoważnione do zawarcia umowy.
Pozostałe zmiany treści umowy wymagają formy aneksu. Wszelkie zmiany muszą być
zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji
zadania.
Proponowane przez zleceniobiorcę zmiany wymagające formy aneksu wymagają pisemnego
zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej (DPP) - nie później niż miesiąc przed końcem
realizacji finansowanego zadania i ich akceptacji. Pismo w tej sprawie należy:

złożyć osobiście w Departamencie Pożytku Publicznego

przesłać pocztą elektroniczną do Departamentu Pożytku Publicznego

wysłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
lub
lub
W piśmie należy opisać proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem.
W odpowiedzi na pismo - Departament Pożytku Publicznego skontaktuje się drogą mailową
z daną organizacją i udzieli dostępu (tj. hasła) do Generatora Ofert Aplikacyjnych FIO 2015.
Wówczas w Generatorze Ofert Aplikacyjnych możliwe będzie naniesienie stosownych zmian.
Instytucja Zarządzająca zweryfikuje wprowadzone dane z pismem opisującym modyfikacje i
po akceptacji sformułuje stosowny aneks.
35
Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian, wymagających zawierania aneksu do
umowy, na etapie przygotowywania sprawozdania (tj. po dacie zakończenia realizacji
zadania).
W przypadku projektów „dwuletnich” lub „trzyletnich”, dopuszczalne są zmiany
jedynie w ramach kosztorysu na dany rok. Przesunięcia pomiędzy kosztorysami (np.
pomiędzy 2015 r. a 2016 r.) nie będą akceptowane.
36
CZĘŚĆ B – Zasady przyznawania dotacji w Komponencie
Działań Systemowych.
I.
KOMPONENT DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
W PRIORYTECIE 4
W ramach Priorytetu 4 wyodrębnia się kwotę w wysokości 1 500 000 zł (750 000,00 zł
w 2015 r. + 750 000,00 zł w 2016 r.) na Komponent Działań Systemowych dla nie więcej niż
trzech projektów. Projekty realizowane w tej formule powinny w sposób innowacyjny
odpowiadać na istotne problemy III sektora i jego otoczenia.
Oferty będą podlegały ocenie Zespołu Oceny Projektów, w oparciu o przedstawiony wzór
karty oceny.
Kryteria formalne.
Kryteria formalne różnią się od tych podanych w części A, rozdział V. Pierwsze dwa
oceniane przez ekspertów pozostają takie same. Kolejne dwa są inne.
Oferent nie może pobierać wpłat i opłat w ramach realizowanego zadania. Ponadto kwota
przychodów w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 powinna wynosić co
najmniej 200 tys. zł.
W związku z tym, na etapie oceny formalnej wniosku nie będzie weryfikowane:
 Czy oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które
mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta?
 Czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od
adresatów zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej
Zamiast tego będą weryfikowane dwa inne kryteria:
Dodatkowe kryterium formalne
Odwołania Kto weryfikuje i na jakim
od decyzji / etapie?
uzupełnienie
dokumentów TAK/NIE
Czy kwota przychodów w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2014 wynosi co
najmniej 200 tys. zł.?
Tak
Czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł
finansowania środków własnych opłaty od
adresatów zadania?
Tak
Etap: ocena formalna
(oświadczenie),
podpisywanie umowy
(sprawozdanie).
Eksperci
Etap: ocena merytoryczna
Czas realizacji zadań
Projekty „dwuletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r.
Wysokość wnioskowanej dotacji
37
Możliwa wysokość wnioskowanej dotacji: od 20 tys. zł. do 500 tys. zł. (od 10 tys. zł do 250
tys. zł rocznie).
W przypadku dofinansowania projektów o niższej niż maksymalna kwocie dotacji
pozostałe środki powiększą kwotę alokacji na priorytet 4 poza komponentem.
Udział środków własnych finansowych i niefinansowych
Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym
nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy
Koszty kwalifikowalne
L.p.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Kategoria
Koszty osobowe merytoryczne
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne
Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów
projektu
Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania
Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania
Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania
Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację
zadania
Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu
Limit dotacji
brak limitu
20% łącznie z kategorią IV
brak limitu
20% łącznie z kategorią II
10% (koszt jednostkowy nie
większy niż 3500 zł brutto)
10% nie więcej niż 5000 zł
10%
5%
Złożenie oferty
Prawidłowe złożenie oferty w Komponencie Działań Systemowych składa się z dwóch
części:
1. złożenie oferty poprzez Generator Ofert FIO;
oraz
2. złożenie oferty za pomocą ePUAP (zgodnie z procedurą opisaną w części A, rozdział IV,
podrozdział 2. Złożenie oferty – punkt Ad.2b.)
Tryb wyłaniania zleceniobiorcy
Oferty będą podlegały ocenie Zespołu Oceny Projektów, w oparciu o przedstawiony wzór
karty oceny.
Zakres tematyczny
Po przeanalizowaniu uwag, które wpłynęły w ramach konsultacji społecznych niniejszego
dokumentu, a także po zasięgnięciu opinii Komitetu Sterująco-Monitorującego wybrane
zostały następujące tematy:
1 – Wzmacnianie/Edukowanie organizacji III sektora w zakresie fundrasingu i roli
dywersyfikacji źródeł w rozwoju organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych
przepisów dot. zbiórek publicznych
2 – Wzmacnianie/ Edukowanie organizacji w prowadzeniu działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego i działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz promowanie jej wyodrębnienia
w sferze formalno-prawnej oraz finansowej.
38
W pozostałych – nieuregulowanych – kwestiach związanych z komponentem zastosowanie
ma część A.
Sprawozdawczość
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania zgodnie z Częścią C, z
zastrzeżeniem, iż po złożeniu sprawozdania w Generatorze sprawozdanie powinno zostać
przesłane za pomocą ePUAP
39
CZĘŚĆ C - Zasady rozliczania dotacji i sprawozdanie z realizacji
zadania
I.
ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI
W ramach Programu FIO zleceniobiorca jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych
środków finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych
umową, w szczególności zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do
przyznanej dotacji, harmonogramem i kosztorysem, stanowiącymi integralną część
umowy.
Rozliczenie dotacji następuje zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ww. umową,
postanowieniami niniejszego dokumentu „Regulaminem konkursu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w 2015 r.”.
1. TERMIN ROZLICZENIA PRZYZNANEJ DOTACJI
Termin rozliczenia przyznanej dotacji określony jest w umowie i nie może on przekraczać
30 dni od dnia wykonania zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Umowa określa
również termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji tj. nie dłuższy niż 15 dni od
wykonania zadania oraz numer rachunku bankowego, na który należy ją przekazać. W
przypadku odsetek od kwot dotacji zwróconych po terminie 15 dni od dnia wykonania
zadania określonego w umowie w § 2 ust. 1, odsetki podlegają zwrotowi na rachunek bieżący
dochodów budżetu państwa w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Data końcowa realizacji zadania może zostać określona najpóźniej, w przypadku projektów
jednorocznych, na 31 grudnia 2015 r.; 30 listopada 2016 r. w przypadku dwuletnich oraz 30
listopada 2017 r. w przypadku projektów trzyletnich.
Zasadą jest dokonywanie przez Zleceniobiorcę płatności bezgotówkowej (przelewy),
jednakże dopuszczalne jest dokonywanie płatności gotówkowych w przypadkach gdy nie jest
możliwy obrót bezgotówkowy. Zleceniobiorca może dokonywać płatności w terminie
realizacji zadania określonym w umowie, nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia zadania
określonego w umowie, a także w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zadania, ale nie później
niż do 31 grudnia danego roku (co wynika z zasady roczności budżetu – 31 grudnia jest
ostatecznym terminem dokonywania płatności.
Oznacza to, że Zleceniobiorca nie może dokonywać płatności związanych z realizacją zadania
zarówno z dotacji, jak i ze środków własnych. W szczególności dotyczy to np. kosztów
eksploatacji, za które faktury wystawiane są w miesiącu następnym. Podatek od osób
fizycznych, z którymi podpisano umowy należy opłacić do ostatniego dnia realizacji zadania,
składki ZUS za dany miesiąc co do zasady należy płacić w następnym miesiącu, ale nie jest
zabronione zapłacenie składek w miesiącu, za który są one pobierane. Natomiast faktury za
wrzesień wystawiane w następnym miesiącu, np. telefon bądź inne usługi eksploatacyjne
należy zaliczkowo zapłacić w miesiącu, w którym kończy się realizacja projektu.
40
2. DOKUMENTACJA FINANSOWO-KSIĘGOWA
(DOKUMENTACJA ZDARZEŃ W TRAKCIE REALIZACJI
PROJEKTU W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ)
Rozliczenie dotacji następuje na podstawie dowodów księgowych, spełniających wymagania
określone dla dowodu księgowego, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości są podstawą stwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej.
Wyróżnia się następujące dowody źródłowe: zewnętrzne obce, zewnętrzne własne,
wewnętrzne (art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Podstawą zapisów mogą być również
sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: zbiorcze, korygujące, rozliczeniowe.
Należy zaznaczyć, że kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji
gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby
dokonujące tych operacji jedynie w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania
zewnętrznych obcych dowodów źródłowych (art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Nie
może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy
opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy
użyciu komputera, za równoważne z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach
rachunkowych, wprowadzane automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności,
komputerowych nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie
informacji zawartych już w księgach, po spełnieniu warunków określonych szczegółowo
w tym przepisie (art. 20 ust. 5 ustawy o rachunkowości).
Jednocześnie, należy zaznaczyć, że dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne
z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz
wolne od błędów rachunkowych.
Artykuł 21 ustawy o rachunkowości określa, jakie dane powinien zawierać dokument, aby
mógł być uznany za dowód księgowy.
Faktury/rachunki związane z realizacją zadania, dotyczące zarówno dotacji jak i wkładu
własnego zaangażowanego w projekty realizowane w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, winny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego,
zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości, i na odwrocie winny
zawierać:
1. Pieczęć organizacji oraz sporządzony w sposób trwały opis:
 „Operacja dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania) ..........,
 zgodnie z zawartą umową nr ....... z dnia .....
 w przypadku aneksu do umowy należy dopisać: oraz zgodnie z Aneksem nr ......
z dnia......)
2. Opis merytoryczny zadania, którego dotyczy (w tym czas i miejsce)
 przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub opłaconej należności.
 w jakiej części (kwotowo) została należność z faktury/rachunku opłacona ze środków
pochodzących z dotacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich a z jakiej ze
środków własnych
 „Stwierdzam zgodność merytoryczną” data i czytelny podpis osoby/osób
uprawnionych, np. koordynator zadania, kierownik jednostki.
3. „Sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym” data i czytelny podpis osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych.
41
4. Dekret księgowy - sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem
osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (a także
data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej).
5. Zapis potwierdzający akceptację przez Głównego Księgowego (lub osobę upoważnioną)
dowodu księgowego do zapłaty (data i czytelny podpis).
6. Zapis dotyczący zatwierdzenia do zapłaty dowodu księgowego przez Kierownika jednostki
lub przez osobę upoważniona do tej czynności (data i czytelny podpis).
Brak opisu w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego będzie skutkował nieuznaniem
tego wydatku.
3. ROZLICZENIE WKŁADU OSOBOWEGO
Rozliczenie wkładu osobowego obejmuje w szczególności zawierane porozumienie między
Zleceniobiorcą a wolontariuszem w formie pisemnej. Praca społeczna członków jest
dokumentowana w formie oświadczeń zawierających w szczególności: imię i nazwisko
członka, nazwa organizacji, na rzecz której wykonuje pracę społeczną, okres w jakim
wykonuje pracę społeczną oraz przedmiot i miejsce wykonywania pracy społecznej, a także
podpis i numer PESEL.
4. ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH OSÓB
ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU
Do należności z tytułu podróży służbowej (tzn. poza miejscowością, w której znajduje się
siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika), odbywanej na obszarze
kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania, dofinansowanego ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
W związku z tym, z tytułu podróży odbywanej w terminie określonym przez pracodawcę
pracownikowi przysługują:
 diety;
 zwrot kosztów przejazdu obejmujących cenę biletu określonego środka transportu,
z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez
względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje i zwrot kosztów podróży środkami
komunikacji miejskiej na podstawie biletów, bądź w wysokości 20% diety dobowej tj.
6,00 zł;
 zwrot kosztów noclegów oraz innych wydatków określonych przez pracodawcę
odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Dokument rozliczający podróż służbową powinien zawierać wszystkie dane określające cel
i koszty dotyczące danej podróży, a po jej zakończeniu powinien być zaakceptowany przez
osobę upoważnioną.
Dietę przeznacza się na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży. Jej
wysokość, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ustala na 30 zł. na dobę
podróży.
Pracodawca, na wniosek pracownika, może wyrazić zgodę na przejazd w podróży
samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością
pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu
42
w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr
przebiegu.
Do udokumentowania wyjazdów tych osób stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Wysokość zwrotu
ustala pracodawca, jednak stawka nie może być wyższa niż:
 samochód o poj. do 900 cm3 - 0,5214 zł/km
 samochód o poj. pow. 900 cm3 - 0,8358 zł/km
 motocykl - 0,2302 zł/km
 motorower - 0,1382 zł/km
Jeśli zwrot kosztów podróży dotyczy przejazdów samochodem osobowym rozliczenie takie
powinno zawierać Ewidencję przebiegu pojazdu, w której muszą znaleźć się co najmniej
następujące dane:
 nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu;
 numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika;
 kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu;
 opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów;
 stawkę za jeden kilometr przebiegu;
 kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów
i stawki za jeden kilometr przebiegu;
 podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
Analogiczne zasady rozliczania podróży w celach służbowych, można stosować
w odniesieniu do osób, których podstawą wykonywania tych czynności jest umowa
cywilnoprawna (o ile ta umowa określa zasady i sposób podróży służbowych), np. umowa
zlecenia.
5. ROZLICZENIE DOJAZDÓW BENEFICJENTÓW
Kwalifikowalne są wydatki związane z przejazdem publicznymi lub prywatnymi środkami
transportu (bilety kolejowe II klasą, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej lub
komunikacji prywatnej).
Wydatki poniesione przez beneficjentów projektu w związku z przejazdem samochodem
prywatnym są kwalifikowalne do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej
trasie, po przedstawieniu przez beneficjenta stosownego oświadczenia – w oświadczeniu
należy wskazać trasę przejazdu (od – do), liczbę kilometrów, numer rejestracyjny samochodu
własnego lub użytkowanego; możliwość rozliczenia tego wydatku dotyczy wyłącznie osób,
które rzeczywiście poniosły wydatek związany z przejazdem (np. zakup paliwa do
samochodu).
6. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZY
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Zleceniobiorca jest zobowiązany wskazać w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego
wysokość przychodów uzyskanych przy realizacji tego zadania. Przychody należy zwrócić na
rachunek bankowy Zleceniodawcy określony w umowie. Dopuszczalne jest także
wydatkowanie uzyskanych przychodów na realizację zadania publicznego jednak wyłącznie
na zasadach określonych w umowie i kosztorysie będącym załącznikiem do umowy, a także
określonych w Zasadach. Wydatkowanie osiągniętych przychodów niezgodnie
43
z przeznaczeniem uznaje się za dotacje pobraną w nadmiernej wysokości i podlega
dochodzeniu w trybie postępowania administracyjnego.
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH
PROGRAMU FIO W 2015 r.
1) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego dofinansowanego w ramach P FIO należy
wypełnić w terminie 30 dni od daty zakończenia jego realizacji, w wersji elektronicznej za
pomocą generatora sprawozdań on-line, zamieszczonego na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl oraz dostarczyć lub przesłać w terminie 30 dni od daty zakończenia
realizacji zadania – liczy się data złożenia lub data stempla pocztowego (stempla operatora
świadczącego usługi powszechne). Aby wejść do generatora należy kliknąć odpowiednio
oznaczony link.
Instrukcję wypełniania sprawozdania w generatorze stanowi odrębny dokument zwany
Instrukcją wypełniania sprawozdania w GENERATORZE SPRAWOZDAŃ.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach, zgodnie z ich
układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie
konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one
zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich
zakres, jak i harmonogram realizacji.
3) W części finansowej sprawozdania należy wskazać wszystkie koszty jakie zostały
poniesione w związku z realizacją projektu. Dotyczy to kosztów pokrytych z dotacji jak
również kosztów pokrytych z finansowych i niefinansowych środków własnych.
W sprawozdaniu należy wskazać wszystkie faktury (rachunki), które opłacone zostały
w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz z finansowych z środków
własnych. Zestawienie zawiera: nr dokumentu księgowego, datę jej wystawienia, wysokość
wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz
z finansowych środków własnych nazwa kosztu, a także data zapłaty. W celu czytelnej
identyfikacji poniesionych kosztów oraz dowodów potwierdzających ich wydatkowanie,
pozycje kosztorysu, zamieszczonego w ofercie powinny być odpowiednio odzwierciedlone
w pozycjach kosztorysu, zawartego w sprawozdaniu oraz analogicznie – w zestawieniu faktur
i rachunków. W części II pkt 3 sprawozdania z wykonania wydatków należy wskazać
wysokość przychodów osiągniętych w ramach FIO, z wskazaniem celu na jakie zostały
wydatkowane lub wysokość zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących
z przychodów na rachunek Zleceniodawcy.
4) Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności
kontrolnych. Zleceniobiorca nie ma również obowiązku załączania do sprawozdania kopii
umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, umów zlecenie), kopii list płac oraz innych
dokumentów i materiałów mogących dokumentować działania faktyczne podjęte przy
realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu).
Jednakże na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma obowiązek przedłożyć w formie
papierowej ww. dokumenty.
5) Oferent jest zobowiązany przedstawić planowane wskaźniki, jakie osiągnie w wyniku
realizacji zadania. Wskaźniki te są zgodne ze wskaźnikami realizacji celów FIO, np.
planowana liczba beneficjentów ostatecznych (osób) objętych działaniami w ramach projektu.
44
Po zakończeniu realizacji zadania każdy Oferent otrzyma drogą elektroniczną prośbę
o dostarczenie aktualnych danych dotyczących ww. wskaźników. E-mailem zostanie
przesłany link do strony internetowej, w ramach której Oferent wypełni odpowiednie pola,
zawierające pytania o dane wynikające z realizacji zadania.
Ankietę należy wypełnić w terminie 30 dni od dnia otrzymania e-maila.
6) Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w sprawozdaniach:
1. Złożenie sprawozdania po terminie.
2. Dokonanie przelewu niewykorzystanej części dotacji po terminie określonym
umową lub po wezwaniu kontrolerów.
3. Dokonanie przelewu niewykorzystanej dotacji po terminie określonym umową bez
uwzględnienia odsetek za zwłokę (jak dla zaległości podatkowych).
4. Brak opisu faktur lub rachunków.
5. Realizacja zadań niezgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy.
6. Zmniejszenie wysokości środków własnych przy równoczesnym niezmienionym
poziomie wykorzystania dotacji.
7. Niezachowanie proporcji środków własnych i dotacji do wartości zadania.
8. Dokonanie przesunięć
określonego w umowie.
pomiędzy
kategoriami
kosztorysu
powyżej
limitu
9. Nieujęcie w sprawozdaniu kosztów oraz dokumentów księgowych (np. faktur,
rachunków) poniesionych ze środków własnych Zleceniobiorcy.
10. Nieujęcie w zestawieniu faktur/rachunków kosztów pokrytych ze środków własnych
Zleceniobiorcy.
11. Zamiana finansowych środków własnych, określonych w umowie na rzeczowe lub
osobowe środki własne w realizacji zadania.
12. Umieszczenie w zestawieniu faktur/rachunków dokumentów księgowych
wystawionych lub opłaconych przed lub po terminie realizacji zadania zawartym
w umowie (nie dotyczy wydatków poniesionych w ciągu 14 dni od dnia zakończenia
zadania, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku).
13. Przedstawienie do rozliczenia dokumentów niebędących dowodami księgowymi
w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
14. Niedołączenie
sprawozdania.
45
na
żądanie
Zleceniodawcy
wymaganych
załączników
do
III. KONTROLA REALIZACJI ZADANIA
1. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA WRAZ Z POINFORMOWANIEM
ORGANIZACJI
Przesłane do Instytucji Wdrażającej sprawozdania są poddawane analizie, której wynik
zostaje przesłany do Oferenta. W przypadku braku uchybień Oferent zostaje pisemnie
poinformowany o zaakceptowaniu sprawozdania.
2. KONSEKWENCJE UCHYBIEŃ
Konsekwencją rażących uchybień w rozliczaniu dotacji, na podstawie przepisów o finansach
publicznych, może być zwrot części lub całości przyznanej dotacji.
3. RODZAJE KONTROLI
Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania przez Oferenta oraz prawidłowość
wydatkowania przekazanych środków finansowych. W związku z tym, kontrola może być
prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania.
Prawo kontroli przysługuje Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Oferenta, jak i w miejscu
realizacji zadania.
46
CZĘŚĆ D - ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
W Karcie oceny merytorycznej znajdują się odniesienia do oferty FIO 2015. Wskazują one, w której części
oferty o przyznanie dotacji powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania zawarte w kryteriach. Odpowiednie
części oferty oznaczone zostały cyfrą rzymską (dział) oraz arabską (punkt) np. IV.2.
Numer oferty:
Nazwa Oferenta:
Nazwa partnera (ów):
Priorytet:
Kierunek działania:
Nazwa zadania:
Kryteria formalne
(Jeśli ofertę złożył podmiot nieuprawniony, oferta nie podlega
dalszej ocenie. W pozostałych przypadkach proszę ocenić ofertę do
końca niezależnie od wyników oceny w poszczególnych pozycjach)
Czy oferta została złożona przez
1
uprawniony podmiot?
Czy działania przewidziane w
projekcie są zgodne z zakresem
działalności odpłatnej i/lub
nieodpłatnej, zawartych w statucie
2
organizacji
Czy oferta zawiera zadania
realizowane w ramach działalności
odpłatnej, które mieszczą się w
działalności gospodarczej
3
prowadzonej przez Oferenta?
Czy Oferent wskazał jako jedno ze
źródeł finansowania środków
własnych opłaty od adresatów
zadania, mimo że organizacja nie
4
prowadzi działalności odpłatnej?
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny formalnej
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
Kwestia horyzontalna i kryteria merytoryczne
Kryterium oceny
Oferta
całość oferty
Razem:
47
1. Kwestia horyzontalna dla
Priorytetu
1.1. W jakim stopniu projekt
uwzględnia kwestię horyzontalną
wskazaną dla Priorytetu?
Maksymalna
ocena
punktowa
Przyznana
ocena
punktowa
3
3
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia
punktów.
Kryterium oceny
Oferta
całość oferty
III.2
III.2 i III.6
III.3
III.10
III.3
III.10
III.8
III.8 i III.9
III.10
2. Merytoryczna zawartość
Oferty
2.1. W jakim stopniu realizacja
projektu
przyczyni
się
do
osiągnięcia
celu
głównego
Programu?
2.2. W jakim stopniu problem
został
zidentyfikowany
przez
Oferenta?
2.3. W jakim stopniu wskazany
cel/cele projektu wynika/wynikają
ze zidentyfikowanego problemu?
2.4. W jakim stopniu trafnie
zidentyfikowana
jest
grupa
docelowa projektu?
2.5. W jakim stopniu osiągnięcie
zakładanych rezultatów przyczyni
się do realizacji celu projektu?
2.6. W jakim stopniu projekt jest
przydatny z punktu widzenia
beneficjentów
(adresatów
zadania)?
2.7. W jakim stopniu zakładane
rezultaty są wymierne i możliwe do
osiągnięcia
dzięki
realizacji
zaplanowanych działań?
2.8. W jakim stopniu Oferent
dokonał
trafnej
oceny
prawdopodobieństwa wystąpienia
ryzyka,
jego
oddziaływania,
wpływu na realizację projektu oraz
sposobu minimalizacji?
2.9. Czy opis działań tworzy spójną
całość, jest adekwatny wobec
zidentyfikowanych problemów, a
harmonogram ich realizacji jest
przejrzysty/klarowny?
2.10. W jakim stopniu projekt
przyczyni się do wzmocnienia
potencjału Oferenta lub Partnera?
Maksymalna
ocena
punktowa
Przyznana
ocena
punktowa
4
6
4
6
6
7
6
3
6
3
Razem (merytoryczna zawartość
projektu):
51
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia
punktów.
48
Razem – kwestia horyzontalna dla Priorytetu i merytoryczna
zawartość projektu (min 65% = 35 pkt.)
Kryterium oceny
Oferta
IV
54
Maksymalna
ocena
punktowa
3. Budżet
3.1. Na ile przedstawione koszty są
racjonalne, spójne i niezbędne z
perspektywy realizacji projektu?
3.2. Prawidłowość kwalifikacji
kosztów?
IV
7
6
3.3. Adekwatność i realność
przyjętych w kalkulacji stawek
jednostkowych?
3.4 W jakim stopniu znaczenie
projektu i jego jakość uzasadniają
wysokość kosztów
administracyjnych? (tj. kategorii II -
IV
IV
Przyznana
ocena
punktowa
6
3
koszty obsługi zadania, w tym koszty
administracyjne, kategorii IV - koszty
funkcjonowania organizacji związane z
realizacją zadania, kategorii V - koszty
wyposażenia związane z realizacją
zadania, kategorii VI - koszty adaptacji
pomieszczeń dla celów realizacji zadania,
kategorii VII – koszty wyjazdów
służbowych osób zaangażowanych w
realizację zadania, kategorii VIII – koszty
związane z działaniami promocyjnymi
zadania)
22
Razem: (min 65% = 14 pkt)
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia
punktów.
Kryterium oceny
Przyznana
ocena
punktowa
4. Zaangażowanie społeczności
Oferta
III.10
III.8
III.8
49
Maksymalna
ocena
punktowa
4.1. W jakim stopniu projekt
oddziałuje na społeczności lokalne
lub regionalne?
4
4.2. W jakim stopniu w działania
projektowe
zaangażowani
są
członkowie wspólnoty lokalnej lub
regionalnej?
4.3. W jakim stopniu projekt
wpływa na rozwój kapitału
społecznego
w
społeczności
lokalnej lub regionalnej?
3
3
4.4. W jakim stopniu ograniczono
wydatki ponoszone w ramach
projektu, korzystając z zasobów
wspólnoty
lokalnej
lub
regionalnej?
III.8 i IV
12
Razem: (min 65% = 8 pkt)
Szczegółowe uzasadnienie
przyznanej oceny, ze szczególnym
uwzględnieniem przyczyny odjęcia
punktów.
Kryterium oceny
Oferta
V.1
V.1
V.2
V.3
całość oferty
2
5. Zasoby osobowe i rzeczowe
Oferenta
5.1. Kwalifikacje i doświadczenie
kluczowych osób zaangażowanych
w realizację projektu.
5.2. Zaangażowanie wolontariuszy
5.3. Zaplecze lokalowe,
wyposażenie itp. – w odniesieniu
do skali proponowanych działań.
5.4. Doświadczenia Oferenta (oraz
partnerów) w realizacji podobnych
projektów (merytoryczne i co do
skali przedsięwzięcia)
5.5. Czy Oferta zakłada
partnerstwo, które przyczyni się do
skutecznej realizacji projektu?
Maksymalna
ocena
punktowa
Przyznana
ocena
punktowa
4
2
2
2
2
Razem: (min 50% = 6 pkt)
12
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia
punktów.
Ocena łączna
100
Weryfikacja budżetu
Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalnych. Należy wskazać poszczególne
pozycje z odniesieniem do ich miejsca w kosztorysie.
koszty niekwalifikowalne
podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w
oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
zakup środków trwałych
amortyzacja
leasing
50
pozycja w kosztorysie
rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań
odsetki z tytułu niezapłaconych zobowiązań
koszty kar i grzywien
koszty procesów sądowych
wydatki finansowane już z innych źródeł
nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla
osób zajmujących się realizacją zadania
koszty obsługi konta bankowego
zakup napojów alkoholowych
podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne związanych z realizacją
zadania publicznego oraz opłaty i inne daniny publiczne
koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację
projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej chyba że umowa ta
określa zasady i sposób podróży służbowych
Kwestionowane wysokości kosztów lub kosztów jednostkowych wydatków wraz z uzasadnieniem
i rekomendowaną kwotą.
Pozycja w kosztorysie
Kwota kwestionowana
Kwota
Uzasadnie
rekomendow nie
ana
Informacje dodatkowe
tak
nie
Czy oferta została złożona w odpowiedzi na właściwy priorytet?
Proszę wskazać właściwy priorytet w ramach którego powinna zostać
1,2,3,4
złożona ta oferta
Czy oferta została złożona w odpowiedzi na właściwy kierunek
tak
nie
działania?
Proszę wskazać właściwy kierunek działania w ramach którego powinna 1,2,3,4,5,6,7
zostać złożona ta oferta.
Czy projekt zawiera inne błędy, niewskazane w karcie oceny.
tak
nie
(jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać inne błędy dostrzeżone przez eksperta, niewskazane w
karcie oceny
Czy projekt przewiduje innowacyjne działania lub dobre praktyki, które tak
nie
zasługują na szczególną uwagę?
(jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać innowacyjne działania projektowe lub dobre praktyki,
zasługują na szczególną uwagę.
Proponowana kwota dofinansowania:
zł
Numer eksperta
Dzień: Miesiąc:
Rok:
……………….………….………
51
Podpis
ZAŁĄCZNIK NR 2 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W
KOMPONENCIE DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
W Karcie oceny merytorycznej znajdują się odniesienia do oferty FIO 2015. Wskazują one, w której części
oferty o przyznanie dotacji powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania zawarte w kryteriach. Odpowiednie
części oferty oznaczone zostały cyfrą rzymską (dział) oraz arabską (punkt) np. IV.2.
Numer oferty:
Nazwa Oferenta:
Nazwa partnera (ów):
Priorytet:
Kierunek działania:
Nazwa zadania:
Kryteria formalne
(Jeśli ofertę złożył podmiot nieuprawniony, oferta nie podlega dalszej
ocenie. W pozostałych przypadkach proszę ocenić ofertę do końca
niezależnie od wyników oceny w poszczególnych pozycjach)
Czy oferta została złożona przez
1
uprawniony podmiot?
Czy działania przewidziane w
projekcie są zgodne z zakresem
działalności odpłatnej i/lub
nieodpłatnej, zawartych w statucie
2
organizacji
Czy Oferent wskazał jako jedno ze
źródeł finansowania środków
własnych opłaty od adresatów
3
zadania?
Czy kwota przychodów w
sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy 2013 wynosi co najmniej
4.
200 tys. zł.?
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny formalnej
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
Kryteria horyzontalne i kryteria merytoryczne
Kryterium oceny
Oferta
całość oferty
1. Kwestia horyzontalna dla
Priorytetu
1.1. W jakim stopniu projekt
uwzględnia kwestię horyzontalną
wskazaną dla Priorytetu?
Maksymalna Przyznana
ocena
ocena
punktowa
punktowa
3
3
Razem:
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia
punktów.
52
Kryterium oceny
Oferta
całość oferty
III.2
III.2 i III.6
III.3
III.10
III.8
III.8 i III.9
2. Merytoryczna zawartość Oferty
2.1. W jakim stopniu realizacja
projektu przyczyni się do osiągnięcia
celu głównego Programu?
2.2. W jakim stopniu diagnoza
przedstawiona przez oferenta jest
trafna?
2.3. W jakim stopniu wskazany
cel/cele projektu wynika/wynikają ze
zidentyfikowanego problemu?
2.4. W jakim stopniu projekt jest
przydatny z punktu widzenia
organizacji III sektora i jego relacji z
otoczeniem?
2.5. W jakim stopniu osiągnięcie
zakładanych rezultatów przyczyni się
do realizacji celu projektu?
2.6. W jakim stopniu Oferent dokonał
trafnej oceny prawdopodobieństwa
wystąpienia
ryzyka,
jego
oddziaływania, wpływu na realizację
projektu oraz sposobu minimalizacji?
2.7. Czy opis działań tworzy spójną
całość, jest adekwatny wobec
zidentyfikowanych problemów, a
harmonogram ich realizacji jest
przejrzysty/klarowny?
Maksymalna Przyznana
ocena
ocena
punktowa
punktowa
4
10
10
10
6
5
6
Razem (merytoryczna zawartość
projektu):
51
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia
punktów.
Razem – kwestie horyzontalne dla Priorytetu i merytoryczna
zawartość projektu (min 65% = 35 pkt.):
Kryterium oceny
Oferta
IV
IV
IV
53
3. Budżet
3.1. Na ile przedstawione koszty są
racjonalne, spójne i niezbędne z
perspektywy realizacji projektu?
3.2. Prawidłowość kwalifikacji
kosztów?
3.3. Adekwatność i realność
przyjętych w kalkulacji stawek
jednostkowych?
54
Maksymalna Przyznana
ocena
ocena
punktowa
punktowa
7
6
6
3.4 W jakim stopniu znaczenie
projektu i jego jakość uzasadniają
wysokość kosztów administracyjnych?
IV
3
(tj. kategorii II - koszty obsługi zadania, w tym
koszty administracyjne, kategorii IV - koszty
funkcjonowania organizacji związane z
realizacją zadania, kategorii V - koszty
wyposażenia związane z realizacją zadania,
kategorii VI - koszty adaptacji pomieszczeń dla
celów realizacji zadania, kategorii VII – koszty
wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w
realizację zadania, kategorii VIII – koszty
związane z działaniami promocyjnymi zadania)
22
Razem: (min 65% = 14 pkt)
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia
punktów.
Kryterium oceny
Oferta
V.1
V.1
V.2
V.3
4. Zasoby osobowe i rzeczowe
Oferenta
5.1. Kwalifikacje i doświadczenie
kluczowych osób zaangażowanych w
realizację projektu.
5.2. Zaangażowanie wolontariuszy
5.3. Zaplecze lokalowe, wyposażenie
itp. – w odniesieniu do skali
proponowanych działań.
5.4. Doświadczenia Oferenta (oraz
partnerów) w realizacji podobnych
projektów (merytoryczne i co do skali
przedsięwzięcia)
Maksymalna Przyznana
ocena
ocena
punktowa
punktowa
5
2
2
3
Razem: (min 50% = 12 pkt)
24
Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia
punktów.
Ocena łączna
100
Weryfikacja budżetu
Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalnych. Należy wskazać poszczególne
pozycje z odniesieniem do ich miejsca w kosztorysie.
koszty niekwalifikowalne
podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu
o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
zakup środków trwałych
54
pozycja w kosztorysie
amortyzacja
leasing
rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań
odsetki z tytułu niezapłaconych zobowiązań
koszty kar i grzywien
koszty procesów sądowych
wydatki finansowane już z innych źródeł
nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla
osób zajmujących się realizacją zadania
koszty obsługi konta bankowego
zakup napojów alkoholowych
podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne związanych z realizacją
zadania publicznego oraz opłaty i inne daniny publiczne
koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu
na podstawie umowy cywilnoprawnej chyba że umowa ta określa zasady i
sposób podróży służbowych
Kwestionowane wysokości kosztów lub kosztów jednostkowych wydatków wraz z uzasadnieniem
i rekomendowaną kwotą.
Pozycja w kosztorysie
Kwota kwestionowana
Kwota
Uzasadni
rekomendo enie
wana
Informacje dodatkowe
tak
nie
Czy oferta została złożona w odpowiedzi na właściwy priorytet?
Proszę wskazać właściwy priorytet w ramach którego powinna zostać
1,2,3,4
złożona ta oferta
nie
Czy oferta została złożona w odpowiedzi na właściwy kierunek działania? tak
Proszę wskazać właściwy kierunek działania w ramach którego powinna
1,2,3,4,5,6,7
zostać złożona ta oferta.
Czy projekt zawiera inne błędy, niewskazane w karcie oceny.
tak
nie
(jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać inne błędy dostrzeżone przez eksperta, niewskazane w
karcie oceny
Czy projekt przewiduje innowacyjne działania lub dobre praktyki, które
tak
nie
zasługują na szczególną uwagę?
(jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać innowacyjne działania projektowe lub dobre praktyki,
zasługują na szczególną uwagę.
Proponowana kwota dofinansowania:
zł
Numer eksperta
Dzień: Miesiąc:
Rok:
……………….………….………
Podpis
55
ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTA OCENY STRATEGICZNEJ
Numer oferty:
Nazwa Oferenta:
Priorytet:
KRYTERIA DO OCENY STRATEGICZNEJ
Kryterium:
tak
1.
OFERTA ZAKŁADA REALIZACJE WAŻNEGO INTERESU SPOŁECZNEGO LUB
WAŻNEGO INTERESU PUBLICZNEGO
2.
OFERTA ZAKŁADA PODJĘCIE PRÓBY ROZWIĄZANIA ISTOTNYCH KWESTII I
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
3.
OFERTA CHARAKTERYZUJE SIĘ EFEKTYWNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ I
EKONOMICZNĄ PROJEKTU
4.
OFERTA ZAKŁADA REALIZACJĘ SZCZEGÓLNIE ISTOTNEGO TEMATU Z PUNKTU
WIDZENIA CELÓW P FIO
5.
OFERTA ZAKŁADA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ PODMIOT Z REGIONU O
NIŻSZEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
6.
OFERTA ZAKŁADA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ PODMIOT Z REGIONU
SŁABIEJ REPREZENTOWANEGO W P FIO
7.
OFERTA ZAKŁADA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ PODMIOT PEŁNIĄCY
ISTOTNĄ ROLĘ W OTOCZENIU ŚRODOWISKOWYM, POSIADAJĄCY POTENCJAŁ
ZAPEWNIAJĄCY DUŻY ZASIĘG I SZEROKIE ODDZIAŁYWANIE NA
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ / SPOŁECZEŃSTWO
8.
DUŻA ROZBIEŻNOŚĆ W OCENIE OFERTY PRZEZ EKSPERTÓW (CO NAJMNIEJ 20
PUNKTÓW / 30 PUNKTÓW)
Kryterium oceny
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
1. W jakim stopniu projekt spełnia kwestię
horyzontalną dla wskazanego Priorytetu
2. Merytoryczna zawartość Oferty
3. Budżet
4. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta
Ocena łączna
Uzasadnienie:
56
Maksymalna
ocena
punktowa
10
135
50
20
215
nie
Przyznana
ocena
punktowa
Download