Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka

advertisement
Wydanie 5.
Aktualizacja 2009
Warszawa 2008
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Wprowadzenie
Na początku trzeciego tysiąclecia trudno sobie wyobrazić świat bez energii
elektrycznej. Zaspokajanie niemal każdej potrzeby człowieka wiąże się bowiem
z jej wykorzystaniem. Gwałtowny rozwój wielu dziedzin techniki powoduje, że
korzystamy z coraz większej liczby urządzeń elektrycznych. Oświetlenie, ogrzewanie, narzędzia pracy oraz szereg urządzeń gospodarstwa domowego wymaga zasilania, co na ogół uświadamiamy sobie dopiero wtedy, kiedy w domu zabraknie prądu.
2
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Dzisiaj trudno już sobie wyobrazić świat bez
energii elektrycznej. Zaspokajanie niemal każdej
potrzeby człowieka wiąże się bowiem z jej wykorzystaniem. Gwałtowny rozwój wielu dziedzin techniki powoduje, że korzystamy z coraz większej liczby
urządzeń elektrycznych. Oświetlenie, ogrzewanie,
narzędzia pracy oraz wiele urządzeń gospodarstwa
domowego wymaga zasilania, co na ogół uświadamiamy sobie dopiero wtedy, kiedy w domu zabraknie prądu.
Konieczność dostarczenia energii elektrycznej
do nowych domów i zakładów pracy wymaga budowy nowych linii i stacji elektroenergetycznych,
dzięki którym prąd dociera z elektrowni do naszych
domów, sklepów, urzędów, szpitali oraz zakładów
pracy. Równie ważnym zadaniem, które pozwala na
niezawodną dostawę energii elektrycznej do każdego odbiorcy, jest unowocześnianie istniejących
obiektów elektroenergetycznych.
Budując nowe i modernizując dotychczas pracujące linie i stacje elektroenergetyczne, skutecznie eliminuje się uciążliwości i zagrożenia, nawet te, które
nie są udowodnione, lecz jedynie przypuszczalne.
W trosce o zdrowie ludzi i zachowanie walorów
środowiska naturalnego nowe inwestycje elektroenergetyczne powstają przede wszystkim na tere-
Wprowadzenie
nach niezamieszkałych. Tam budowane są wszystkie
większe stacje elektroenergetyczne, natomiast linie
przesyłowe prowadzone są na znacznej długości
przez tereny wolne od zabudowy, takie jak: nieużytki, łąki, pola uprawne oraz obszary leśne. Czasami
jednak nie da się uniknąć zbliżenia linii do pojedynczych budynków czy osiedli mieszkaniowych.
W takich sytuacjach, już na etapie projektowania linii, szczegółowo analizowane są wszystkie możliwe
oddziaływania linii na środowisko.
Głównym celem niniejszego opracowania jest
prezentacja aktualnego stanu wiedzy na temat oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na
środowisko.
Na kolejnych stronach przedstawione zostaną
wszystkie istotne zjawiska, z jakimi może mieć do
czynienia człowiek żyjący w otoczeniu urządzeń
elektrycznych. Szczególnie wiele uwagi poświęcono
zagadnieniom wpływu linii napowietrznych i stacji
elektroenergetycznych najwyższych napięć na środowisko. Sporo też miejsca zajmuje – aktualna od
wielu lat – problematyka oddziaływania na organizm człowieka pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez linie napowietrzne najwyższych
napięć.
3
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Prad elektryczny,
pole elektromagnetyczne,
promieniowanie
elektromagnetyczne
Działaniu każdego urządzenia elektrycznego towarzyszy przepływ prądu
w przewodach, które go zasilają. Przepływ prądu jest możliwy tylko wtedy, gdy
przewód zasilający przyłączony jest do źródła napięcia.
4
Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
Prad elektryczny,
pole elektromagnetyczne,
promieniowanie
elektromagnetyczne
Większość odbiorników elektrycznych zasilana jest
prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz. Niektóre urządzenia, zwykle przenośne i o niewielkiej mocy,
mogą być zasilane prądem stałym, którego źródłem są
baterie, akumulatory, a niekiedy prądnice czy prostowniki.
Choć zasilanie prądem stałym ma szereg zalet, nie
rozpowszechniło się ono ani w instalacjach przemysłowych, ani domowych. Prąd stały jest natomiast wykorzystywany czasami do przesyłu energii na znaczne
odległości, przekraczające kilkaset kilometrów, liniami
kablowymi, najczęściej ułożonymi na dnie morskim.
Oczywiste zalety przesyłu energii elektrycznej przy
wykorzystaniu prądu przemiennego spowodowały,
że zarówno do celów przemysłowych, jak i na potrzeby gospodarstw domowych używa się napięcia przemiennego o częstotliwości 50 Hz.
Na drodze przesyłu energii z elektrowni do odbiorców dokonywana jest kilkakrotna zmiana napięcia.
Pozwala ona na znaczne ograniczenie strat energii,
które występują na drodze od wytwórcy (elektrownia)
do odbiorcy. Ponieważ najmniejsze straty energii występują przy jej przesyle liniami najwyższych napięć,
większość krajowych linii przesyłowych zasilana jest
napięciem 400 lub 220 kV. Podobne poziomy napięć
stosowane są w liniach napowietrznych eksploatowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Na użytek domowy wystarczy zasilanie jednofazowe o napięciu 230 V, czyli instalacja składająca się z jednego przewodu fazowego, jednego neutralnego oraz
przewodu ochronnego. Do gospodarstw domowych
czy gospodarstw wiejskich, które korzystają z urządzeń
większej mocy (np. kuchnie elektryczne, przepływowe
_
+
+
+ +
+
_
_ _
_
Źródła prądu stałego, np. baterie, akumulatory
230 V
400 V
L1
L2
L3
PE
N
PE
dla urządzeń trójfazowych
L
N
dla domowych instalacji
elektrycznych
Źródła prądu przemiennego
w gospodarstwie domowym
Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
5
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Pole elektryczne E
wytwarzane jest przez każdy przewód lub obwód pod napięciem,
również wtedy, kiedy prąd przez niego nie płynie
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
WYŁ
WŁ
WYŁ
WYŁ
WŁ
E
E
E
E
E
E
E
E Pole magnetyczne
E
E H
E H
E H
E H
E H
H
H
H
H
E
E
wytwarzane jest przez każdy przewód lub obwód, przez który płynie prąd
WYŁ
WŁ
WŁ
WYŁ
WŁ
E
E
E
ogrzewacze wody, parniki elektryczne itp.), doprowadza się instalację trójfazową, w której napięcie pomięWYŁ dzy dowolnymi dwoma przewodami fazowymi wynosi
400 V, a pomiędzy przewodem fazowym i neutralnym –
– 230 V. Do odbiorcy doprowadza się zatem trzy przewody fazowe będące pod napięciem i czwarty, na ogół
połączony z ziemią. Instalację taką uzupełnia tzw. przewód ochronny, służący do zabezpieczenia przed skutWŁ
kami porażenia prądem elektrycznym.
Wszystkie urządzenia elektryczne wytwarzają
w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne, które
powstają na skutek obecności napięcia (pole elektryczne – składowa elektryczna) oraz w wyniku przepływu
H
6
H
E
prądu (pole magnetyczne – składowa magnetyczna).
W przypadku pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz powstających m. in. w otoczeniu
linii przesyłowych oraz instalacji elektrycznych, obie
składowe pola można rozpatrywać (mierzyć lub obliczać) oddzielnie. Pola o większych częstotliwościach
mają inne właściwości i oddzielne rozpatrywanie obu
składowych pola jest już niemożliwe. Pola elektromagnetyczne o częstotliwościach powyżej 100 000 herców (100 kHz) mają postać fal elektromagnetycznych,
które rozchodzą się w przestrzeni. Właśnie dzięki nim
można słuchać radia, oglądać telewizję czy korzystać
z telefonów komórkowych. Pola wytwarzane między
H
H
Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
innymi przez anteny nadajników radiowych i telewizyjnych, urządzenia radarowe, kuchnie mikrofalowe czy
telefony komórkowe nazywa się promieniowaniem
elektromagnetycznym. Jeżeli uświadomić sobie, że
promieniowaniem takim jest także światło widzialne,
widać wyraźnie, że wspólna nazwa „promieniowanie
elektromagnetyczne” obejmuje zupełnie różne, często
nieporównywalne ze sobą zjawiska. W zależności od
częstotliwości, pole elektromagnetyczne wykazuje różne właściwości. Inaczej oddziałują na organizmy żywe
pola niskiej częstotliwości (poniżej 100 kHz), w tym
pola wytwarzane w sąsiedztwie linii napowietrznych,
a całkowicie odmiennie promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach przekraczających 100 kHz.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz
promieniowania elektromagnetycznego na środowisko to jeden z ważniejszych tematów badań (bioelektromagnetyka), które od lat prowadzone są w wielu
ośrodkach naukowych na świecie. Ze względu na
powszechność występowania w środowisku instalacji
i urządzeń elektroenergetycznych o różnych napięciach, najważniejsze wydają się badania oddziaływania na ludzi pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Od kilku lat spore zainteresowanie
budzi także wpływ na środowisko promieniowania
elektromagnetycznego o częstotliwościach wyższych,
w szczególności promieniowania mikrofalowego
(300 MHz – 300 GHz). Promieniowanie to wytwarzane
jest przede wszystkim przez urządzenia radarowe, anteny nadawcze stacji radiowych i telewizyjnych, prawie
powszechnie używane telefony komórkowe, a nawet
coraz popularniejsze w naszych domach kuchenki
mikrofalowe.
Promieniowanie wielkiej częstotliwości wytwarzane przez wszystkie te urządzenia bez większych
trudności rozprzestrzenia się w otoczeniu i może być
pochłaniane przez ciało człowieka. Przy odpowiednio
dużej energii tego promieniowania ciało człowieka
ogrzewa się, a zjawisko to – dobrze znane od lat – nosi
nazwę „efektu termicznego”. Należy jednak pamiętać,
że wszelkie urządzenia pracujące przy częstotliwości
50 Hz przekazują do otoczenia pomijalnie małe ilości
energii. W żadnym więc przypadku pola elektroma-
Częstotliwość a długość fali
Jednostka częstotliwości – herc (Hz)
1Hz = 1 cykl na sekundę
1 kHz = 1000 Hz, 1 MHz = 1000 kHz,
1 GHz = 1000 MHz
Jeżeli częstotliwość rośnie, to długość fali maleje,
a ilość energii przekazywanej do obiektu
o wymiarach porównywalnych
z długością fali staje się coraz większa
1 cykl = 1 długość fali
Kształt fali
elektromagnetycznej
PRZYKŁADY
6000 km
50 Hz
Linia napowietrzna wysokiego napięcia,
urządzenia domowe: lampka, żelazko, odkurzacz
100 m
3 MHz
Antena radiowa nadawcza
0,1 m
2450 MHz
Kuchnia mikrofalowa
Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
7
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
POLE I PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
Częstotliwość
Pasmo częstotliwości
10000000000000 GHz
1000000000000 GHz
Zastosowania
Promieniowanie rentgenowskie
oraz gamma
100000000000 GHz
10000000000 GHz
1000000000 GHz
100000000 GHz
Ultrafiolet
Promienniki
ultrafioletu
10000000 GHz
1000000 GHz
100000 GHz
10000 GHz
Promieniownie
widzialne
Podczerwień
1000 GHz
Kuchenki
mikrofalowe
100 GHz
PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE
10 GHz
Mikrofale
1 GHz
Telefony
komórkowe
100 MHz
10 MHz
Radiofale
1 MHz
Telewizory
100 kHz
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE
8
Promienniki
podczerwieni
Radia
10 kHz
1 kHz
100 Hz
Bardzo niskie
częstotliwości
Monitory
Odkurzacze
Żelazka
10 Hz
1 Hz
Linie
przesyłowe
Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
gnetyczne wytwarzane przez linie przesyłowe i stacje
elektroenergetyczne najwyższych napięć nie mogą
powodować w organizmie człowieka „efektu termicznego”. Nie można więc kojarzyć pojęcia pole elektromagnetyczne z terminem „promieniowanie elektromagnetyczne”.
W prasie, a także na wielu stronach internetowych
można spotkać informacje, że pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia elektryczne są szkodliwe. Z treści tych doniesień wynika jednak, że autorzy
opisują efekty występujące w przypadku działania promieniowania elektromagnetycznego i to najczęściej
z zakresu mikrofalowego. W dalszej części niniejszego
folderu Czytelnik znajdzie informację o potwierdzonych w badaniach naukowych efektach oddziaływania na organizm człowieka pól elektromagnetycznych
o częstotliwości 50 Hz i najnowszych kierunkach prac
badawczych w tej dziedzinie.
Jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych
o częstotliwości 50 Hz są napowietrzne linie przesyłowe najwyższych napięć. Linie te traktuje się ze szczególną uwagą ze względu na powszechność ich występowania w środowisku oraz wartości mierzonego
w ich pobliżu pola elektromagnetycznego.
Pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz
wytwarzane są także przez urządzenia stosowane
w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć. Aparatura wysokonapięciowa znajduje się jednak
w tak znacznym oddaleniu od ogrodzenia stacji, że jak
wykazują liczne pomiary, natężenia pola elektrycznego i magnetycznego poza terenem obiektu są zazwyczaj bardzo niewielkie.
Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
9
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz wytwarzanych w sąsiedztwie:
natężenie
kV/m
Linii napowietrznych
Pod liniami najwyższych napięć
(220 – 400 kV)
1 – 10
W odległości 150 m od linii 400 kV
0,5 – 4
poniżej 0,3
Na zewnątrz stacji
wysokiego napięcia
0,13
w odległości
30 cm
Żelazko
0,12
w odległości
10 cm
Monitor komputerowy
0,2
w odległości
30 cm
Odkurzacz
0,13
w odległości
5 cm
Maszynka do golenia
0,7
w odległości
3 cm
Suszarka do włosów
0,8
w odległości
10 cm
0,1 – 0,3
Pole elektromagnetyczne –
– wielkości i jednostki
Natężenie pola elektrycznego E
V/m (wolt na metr), kV/m (kilowolt na metr) = 1000 V/m
Natężenie pola magnetycznego H
natężenie
kV/m
Pralka automatyczna
poniżej 0,5
Pod liniami wysokiego napięcia
(110 kV)
Pod liniami średniego napięcia
(10 – 30 kV)
Urządzeń elektrycznych
powszechnego użytku
Domowe instalacje elektryczne, a także pracujące
urządzenia elektryczne powszechnego użytku również wytwarzają w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, lecz natężenia tych
pól, w szczególności składowej elektrycznej, są bardzo
niewielkie.
A/m (amper na metr), kA/m (kiloamper na metr)
1kA/m = 1000 A/m
Indukcja pola magnetycznego B
T (tesla), mT (militesla) = 0,001T, μT (mikrotesla) = 0,000001 T
Gęstość strumienia energii S
W/m2 (wat na metr kwadratowy)
Natężenie pola magnetycznego 1A/m odpowiada indukcji pola
magnetycznego 1,25 μT
Dawniej używana jednostka natężenia pola magnetycznego:
1 Oe (ersted) = 250 a/m
Dawniej używana jednostka indukcji magnetycznej
1 Gs (gaus) = 100 μT
10
Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz wytwarzanych w sąsiedztwie:
Linii napowietrznych
Pod liniami najwyższych napięć
(220 – 400 kV)
W odległości 150 m od linii 400 kV
Pod liniami wysokiego napięcia
(110 kV)
Pod liniami średniego napięcia
(10 – 30 kV)
Na zewnątrz stacji
wysokiego napięcia
natężenie
A/m
0,8 – 40
Urządzeń elektrycznych
powszechnego użytku
Pralka automatyczna
0,3
w odległości
30 cm
Żelazko
0,2
w odległości
10 cm
Monitor komputerowy
0,1
w odległości
30 cm
Odkurzacz
5
w odległości
5 cm
Maszynka do golenia
12 – 1200
w odległości
3 cm
Suszarka do włosów
4
w odległości
10 cm
poniżej 4
poniżej 16
natężenie
A/m
0,8 – 16
poniżej 0,2
Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
11
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Dostarczanie
energii elektrycznej
do odbiorców
Aby dostarczyć prąd elektryczny do dowolnego miejsca, w tym do naszego domu,
konieczne jest sprawne działanie wszystkich urządzeń potrzebnych do jego wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Energia elektryczna dostarczana do naszych domów
wytwarzana jest w kilkudziesięciu elektrowniach, a jej dostarczenie do indywidualnego odbiorcy, często oddalonego od elektrowni o kilkaset kilometrów, możliwe
jest dzięki sieci linii i stacji elektroenergetycznych.
12
Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Wzrost wymagań co do jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostawy, a także potrzeba dostosowywania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do rosnących wymagań współpracy z systemami innych krajów Unii Europejskiej, wymaga
stałej rozbudowy i unowocześniania sieci linii i stacji
elektroenergetycznych.
Budowa i użytkowanie obiektów wchodzących
w skład systemu elektroenergetycznego kraju (elektrownie, stacje elektroenergetyczne, linie przesyłowe) jest czasem uciążliwe dla społeczności lokalnych.
Przy wyborze, zarówno wariantów lokalizacyjnych,
jak i konkretnych rozwiązań technicznych poszczególnych obiektów elektroenergetycznych, projektanci dążą do usunięcia tych uciążliwości. Zmuszeni
są jednak brać także pod uwagę koszty pracy całego
systemu, od których w znacznej mierze zależy cena
energii elektrycznej u odbiorcy. Nie ulega jednak
wątpliwości, że wzrost wymagań co do jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostawy powoduje konieczność stałego unowocześniania bazy
technicznej polskiej elektroenergetyki.
Elektrownia
Stacja SN/NN
Stacja NN/WN
Linie przesyłowe NN
400 i 220 kV
Linia
rozdzielcza
WN 110 kV
przewody
odgromowe
poprzecznik
słupa
trzon
słupa
izolatory
przewody
fazowe
wiązkowe
Transformator słupowy
SN/nn
odstępnik
Linia nn 400/230 V
14
Stacja WN/SN
Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców
Linia rozdzielcza SN
10, 15, 20, 30 kV
Droga energii
elektrycznej
od wytwórcy
do odbiorcy
Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców
15
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Zjawiska towarzyszace pracy
napowietrznych linii i stacji
elektroenergetycznych
Eksploatacja układów przesyłowych i rozdzielczych, głównie linii napowietrznych
najwyższych napięć, może być przyczyną pewnych uciążliwości dla środowiska.
Do zjawisk wpływających na środowisko, związanych z pracą napowietrznych linii elektroenergetycznych, należy zaliczyć występowanie wokół linii pola elektromagnetycznego, hałasu oraz zakłóceń radioelektrycznych.
16
Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych
linii i stacji elektroenergetycznych
Zjawiska towarzyszace
pracy napowietrznych
linii i stacji elektroenergetycznych
Istotnym zjawiskiem, towarzyszącym pracy każdej linii napowietrznej, jest występowanie wokół
jej przewodów pola elektromagnetycznego, które
przy odpowiednio dużych wartościach może wpływać na organizmy żywe poprzez oddziaływanie
dwóch niezależnych składowych – elektrycznej (E)
i magnetycznej (H). Przyczyną powstawania pola
elektrycznego (E) jest napięcie istniejące pomiędzy
poszczególnymi jej przewodami fazowymi a zie-
mią. Z kolei prąd płynący tymi przewodami jest
przyczyną powstawania pola magnetycznego (H).
Zarówno natężenie pola elektrycznego, jak i magnetycznego pod linią, zależą od wielu czynników,
z których najbardziej istotne to: napięcie linii przesyłowej, natężenie prądu płynącego w poszczególnych przewodach fazowych, odległości przewodów linii od ziemi oraz rodzaj i rozmieszczenie
przewodów na słupie.
Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych
linii i stacji elektroenergetycznych
17
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Pole elektryczne (E) występujące pod linią napowietrzną powoduje powstawanie ładunku elektrycznego w izolowanych od ziemi metalowych
przedmiotach o znacznych rozmiarach (np. samochód, autobus, kombajn). Jeżeli takiego przedmiotu dotknie człowiek stojący na ziemi, to może przez
niego przepłynąć krótkotrwały prąd rozładowania,
nieprzyjemny, o niewielkiej wartości i całkowicie
niegroźny dla zdrowia.
Pole magnetyczne (H) pochodzące od linii
może spowodować przepływ prądów o niewielkich
wartościach w przewodzących obiektach znajdujących się pod linią i tworzących obwody zamknięte
o znacznej długości (np. ogrodzenia, rurociągi, urządzenia do zraszania). W przypadku poprawnej budowy tych urządzeń, ich dotknięcie przez człowieka
nie stanowi dla jego zdrowia żadnego zagrożenia.
Hałas jest czynnikiem związanym z pracą linii
najwyższych napięć (400 i 220 kV). Przyczyną jego
powstawania są tzw. zjawiska ulotowe, które zaobserwować można w czasie mżawki, deszczu czy
mgły. Objawiają się one niezbyt jaskrawym świeceniem przewodów linii, widocznym przede wszystkim w porze nocnej. Zjawiskom ulotowym towarzyszy charakterystyczny szum słyszalny w sąsiedztwie
linii. Przy szczególnie wilgotnej pogodzie, w czasie
niezbyt obfitego deszczu, hałas wytwarzany przez
linie znacznie wzrasta, nie przekraczając na ogół poziomu dopuszczalnego dla określonego terenu.
Hałas, którego źródłem są linie napowietrzne
najwyższych napięć różni się znacznie od hałasu
wytwarzanego przez inne źródła, przede wszystkim
wykorzystywane w przemyśle. W ustalonych i niezmiennych warunkach pogodowych poziom hałasu
wytwarzanego przez linie napowietrzne niewiele zmienia się w czasie. Przy dobrej pogodzie, bez
deszczu, mżawki czy mgły, która może utrzymywać
się przez wiele dni, linie najwyższych napięć są prawie niesłyszalne. Kiedy nadchodzi okres złej pogody słyszalność linii wyraźnie wzrasta i podwyższony
poziom hałasu utrzymuje się aż do momentu, kiedy
pogoda się poprawi. Ta szczególna zależność poziomu hałasu od warunków pogodowych jest charakterystyczna wyłącznie dla linii napowietrznych
18
Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych
linii i stacji elektroenergetycznych
najwyższych napięć i nie występuje w przypadku
innych źródeł hałasu. Powoduje ona poważne trudności w ustaleniu „średniego” poziomu hałasu wytwarzanego przez linie. Przy tak silnej zależności
poziomu hałasu linii od warunków pogodowych nie
wystarczy wyznaczenie średniego poziomu hałasu
w okresie kilku, czy kilkunastu godzin, tak jak czyni
się to w przypadku źródeł hałasu przemysłowego.
Przy utrzymujących się stałych warunkach pogodowych, wyznaczenie uśrednionego poziomu
hałasu wymaga rejestracji wyników pomiarów tej
wielkości przez bardzo długi czas. Jedna z metod
pozwalających na wyznaczenie takiego właśnie
„średniego” poziomu hałasu, wytwarzanego przez
napowietrzne linie najwyższych napięć, scharakteryzowana w Polskiej Normie (PN-N-0139:2000),
nakazuje wyznaczenie średniorocznego poziomu
hałasu. W celu wyznaczenia tej wielkości, dobrze obrazującej hałas wytwarzany przez linie napowietrzne
najwyższych napięć, przyjmuje się, że hałas linii jest
intensywny na skutek złej pogody przez 35-36 dni
w roku, natomiast w pozostałym okresie czasu hałas
linii jest niewielki.
Hałas powstaje także na terenie stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Podstawowym
jego źródłem są w tych obiektach transformatory
dużej mocy, a przede wszystkim wentylatory chłodzące te urządzenia. Wspomniane urządzenia, to typowe źródła hałasu przemysłowego, którego poziom
nie zależy od warunków pogodowych. Dla tego rodzaju źródeł wyznaczenie „uśrednionego” poziomu
hałasu i jego porównanie z wartością dopuszczalną
dla określonego rodzaju terenu nie sprawia kłopotów. Wymaga jedynie przeprowadzenia obliczeń
(dla obiektów projektowanych) lub pomiarów (dla
obiektów istniejących) hałasu w dość krótkim okresie czasu pracy urządzeń (np. w ciągu doby).
Źródłem hałasu w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć jest także ulot z elementów wysokonapięciowych (oszynowanie, wyprowadzenia liniowe). Jednak poziom hałasu, którego
źródłem jest ulot, jest znacznie niższy niż poziom
hałasu wytwarzanego przez transformatory czy
wentylatory chłodzące.
Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć
bywają niekiedy źródłem zakłóceń radioelektrycznych. Ujawniają się one w postaci pogorszonego
odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego w budynkach mieszkalnych położonych w bezpośredniej
bliskości linii przesyłowej.
Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych
linii i stacji elektroenergetycznych
19
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Pole elektromagnetyczne
w otoczeniu linii i stacji
elektroenergetycznych
najwyzszych napiec
Pole elektromagnetyczne towarzyszy pracy każdej linii i stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia. W sąsiedztwie tych obiektów poziomy pól są mniejsze od wartości dopuszczalnych obowiązujących w polskich przepisach.
20
Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji
elektroenergetycznych najwyzszych napiec
Pole elektromagnetyczne
w otoczeniu linii i stacji
elektroenergetycznych
najwyzszych napiec
POLE ELEKTRYCZNE
Pola elektryczne o natężeniach przekraczających 1 kV/m występują
w otoczeniu napowietrznych linii
przesyłowych najwyższych napięć
220 i 400 kV, a także na niewielkim
obszarze pod liniami wysokiego napięcia 110 kV.
Przy określonym napięciu linii natężenie pola
elektrycznego w jej otoczeniu zależy przede wszystkim od odległości między przewodami fazowymi
a ziemią. Jest ono największe w miejscu, w którym
odległość przewodów fazowych od ziemi jest najmniejsza – zwykle w środku przęsła, tj. najczęściej
w połowie odległości pomiędzy sąsiednimi słupami.
Przy oddalaniu się od osi linii, natężenie pola elektrycznego szybko maleje. Spadek natężenia pola obserwuje się również przy zbliżaniu się do konstrukcji
słupa, co wynika ze zwiększania się odległości od
ziemi przewodów linii oraz ekranujących własności
słupa. W rezultacie, w zależności od konstrukcji dwutorowej linii 400 kV, natężenie pola elektrycznego
w odległości około 23 – 28 m od jej osi maleje poniżej 1 kV/m, czyli wartości dopuszczalnej przyjętej
w polskich przepisach dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową.
Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji
elektroenergetycznych najwyzszych napiec
21
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, natężenie pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi nie może przekraczać wartości
10 kV/m. Wszystkie krajowe linie przesyłowe są zatem tak projektowane i wykonywane, że natężenie
pola w ich otoczeniu jest mniejsze niż 10 kV/m. Jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie niektórych, w pełni
obciążonych linii 400 kV, w okolicach środka przęsła
i w wyjątkowo rzadko występujących warunkach
pogodowych (upalne lato) natężenie pola zbliża się
do poziomu 10 kV/m. W otoczeniu linii napowietrznych 220 i 110 kV natężenia pól są znacznie mniejsze.
Na terenie stacji elektroenergetycznych natężenie pola elektrycznego osiąga w niektórych miejscach, dostępnych jedynie dla osób uprawnionych,
wartości większe niż 10 kV/m. Natomiast poza terenem stacji pola te są o wiele słabsze, zwykle poniżej
Maksymalne zmierzone natężenia pól
elektrycznych
w otoczeniu krajowych linii napowietrznych
110, 220 i 400 kV
przy największym zwisie linii,
na wysokości 2,0 m nad ziemią
Napięcie linii
Natężenie pola elektrycznego [kV/m]
110 kV
3,3
220 kV
5,2
400 kV
9,9
0,2 kV/m. Obszar, znajdujący się poza terenem stacji
należy więc uznać za wolny od pola elektrycznego.
Jedyne miejsca, w których rejestruje się natężenia
pól przekraczające 0,2 kV/m, to obszary położone
pod liniami napowietrznymi 400, 220 i 110 kV wprowadzanymi na teren stacji elektroenergetycznej.
Pole elektryczne szybko maleje przy oddalaniu się od osi linii,
a także przy zbliżaniu się do konstrukcji słupów.
Pole elektryczne jest najsilniejsze
w środku przęsła – najczęściej
w połowie odległości pomiędzy
słupami. Tam odległość przewodów
od ziemi jest najmniejsza.
al
Dl
in
ii 4
oś linii
00 k
V
E = 1 kV/m w odległości ok. 23 – 28 m
Do wysokości 2 m nad ziemią natężenie pola elektrycznego jest mniejsze niż 10 kV/m.
W odległości ok. 23 – 28 m od osi linii 400 kV natężenie pola spada do 1 kV/m.
22
Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji
elektroenergetycznych najwyzszych napiec
Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji
elektroenergetycznych najwyzszych napiec
23
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
POLE MAGNETYCZNE
Natężenie pola magnetycznego wokół linii przesyłowych najwyższych
napięć jest niewielkie. W miejscach
przebywania ludzi, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie linii, jest ono
porównywalne z polami, jakie występują obok przewodów domowej instalacji niskiego napięcia oraz
z polami istniejącymi w bezpośredniej bliskości elektrycznego sprzętu
powszechnego użytku.
Maksymalne zmierzone natężenia pól
magnetycznych
w otoczeniu krajowych linii napowietrznych
110, 220 i 400 kV
przy największym zwisie linii,
na wysokości 2,0 m nad ziemią
Napięcie linii
Natężenie pola magnetycznego [A/m]
110 kV
15,3
220 kV
32,6
400 kV
37,7
Pole magnetyczne szybko maleje przy oddalaniu się od osi linii,
a także przy zbliżaniu sie do konstrukcji słupów.
Pole magnetyczne jest najsilniejsze
w środku przesła − najczęściej
w połowie odległości pomiedzy
słupami. Tam odległość przewodów
od ziemi jest najmniejsza.
oś linii
Natężenie pola magnetycznego pod liniami 400 i 220 kV
jest znacznie mniejsze niż wartość dopuszczalna przepisami (60 A/m).
24
Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji
elektroenergetycznych najwyzszych napiec
Należy pamiętać, że pole magnetyczne pod linią
zmienia się w zależności od wartości prądu płynącego przez linię. Natężenie pola magnetycznego
maleje, gdy zmniejsza się prąd płynący przez linię,
i wzrasta, gdy obciążenie linii rośnie. Podobnie jak
w przypadku pola elektrycznego, przy oddalaniu
się od osi linii pole magnetyczne gwałtownie maleje. Warto też zwrócić uwagę, że podawane w wielu
materiałach informacyjnych wartości pól magnetycznych w otoczeniu linii dotyczą najczęściej obszaru położonego bezpośrednio pod nią, w miejscu,
w którym odległość przewodów fazowych od ziemi
jest najmniejsza (największy zwis przewodów).
Pole magnetyczne przenika bez zniekształceń
przez większość materiałów i obiektów. Oznacza to,
że linie sił pola magnetycznego, w odróżnieniu od
pola elektrycznego, nie zmieniają praktycznie swo-
jego kierunku, natrafiając na różnego rodzaju dobrze przewodzące obiekty i przedmioty metalowe.
Wartość natężenia pola magnetycznego nie ulega
więc zmianie po przejściu przez większość obiektów.
Pole magnetyczne wytwarzane jest również
przez aparaturę i urządzenia zainstalowane w stacjach elektroenergetycznych. Dotyczy to wszystkich rodzajów stacji, w tym napowietrznych stacji
najwyższych napięć oraz stacji wnętrzowych. Jednak ze względu na znaczne odległości, jakie dzielą
urządzenia tam zainstalowane od ogrodzenia stacji,
pole magnetyczne w obszarach poza terenem stacji
można pominąć.
Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji
elektroenergetycznych najwyzszych napiec
25
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Oddziaływanie linii i stacji
elektroenergetycznych
na człowieka
Prąd elektryczny i systemy jego przesyłania są stosunkowo nowymi zdobyczami cywilizacji, a historia powszechnego stosowania energii elektrycznej w wielu
społeczeństwach nie przekracza jeszcze 100 lat. Od samego początku, wprowadzaniu energii elektrycznej do otoczenia człowieka towarzyszyły równie wielkie
nadzieje, jak i obawy. W miejsce dawnego, lepiej już poznanego i zrozumiałego
zagrożenia, jakim była dla naszych dziadków „elektryczność”, pojawiła się przed
kilkunastu laty nowa, mało poznana „groźba” – pola elektromagnetyczne.
26
Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka
Oddziaływanie
linii i stacji
elektroenergetycznych
na człowieka
Od czasu do czasu w radiu, telewizji czy gazetach, a ostatnio także na stronach internetowych,
pojawiają się skąpe, ale niepokojące informacje
o tym, że pola elektromagnetyczne są szkodliwe dla
zdrowia ludzi i mogą być przyczyną różnych chorób.
Nic zatem dziwnego, że wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy przebywanie w zasięgu pól elektromagnetycznych wytwarzanych wokół linii napowietrznych
i stacji elektroenergetycznych może być szkodliwe
dla ich zdrowia. Próba odpowiedzi na to pytanie
stanowi treść kilku następnych stron niniejszego
wydawnictwa.
Rodzaje czynników zewnętrznych
wpływających na zdrowie człowieka
Stan zdrowia człowieka jest wynikiem wpływu
wielu różnych – pozytywnych i negatywnych czynników. Na niektóre z nich nie mamy żadnego wpływu – są od nas niezależne. Czynniki te nazywamy
wrodzonymi. Inne natomiast zależą od nas i od otaczającego nas świata, czyli od środowiska, w którym
żyjemy.
Na stan zdrowia człowieka wpływa wiele, często niedocenianych czynników, m.in. sposób odżywiania się, ilość wypijanego alkoholu czy ilość
wypalanych papierosów. Ponadto na nasze zdrowie
oddziałują różne czynniki znajdujące się w środowisku – w wodzie, glebie i powietrzu. Wiele substancji
chemicznych wprowadzanych jest przez człowieka
do środowiska w sposób celowy (np. nawożenie) lub
niezamierzony (np. ścieki i odpady). Oczywiste jest,
że czynniki te oddziałują na zdrowie niekorzystnie.
Człowiek, przebywając w środowisku, poddany
jest więc oddziaływaniu wielu czynników, nie tylko chemicznych – także biologicznych i fizycznych.
Przykładem czynnika fizycznego, z którym spotykamy się zawsze i wszędzie, jest pole elektromagnetyczne, w przypadku wielkiej częstotliwości nazywane promieniowaniem elektromagnetycznym.
Trzeba raz jeszcze przypomnieć, że nazwy „pole
elektromagnetyczne” i „promieniowanie elektromagnetyczne” obejmują bardzo szeroką grupę zjawisk, których charakterystyka i intensywność jest
zasadniczo różna.
Wiadomo już, że wokół linii napowietrznych
i stacji elektroenergetycznych występuje zarówno
pole elektryczne (E), jak i magnetyczne (H). Są to
pola o bardzo niskiej częstotliwości (50 Hz), czyli
Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka
27
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Linią przerywaną oznaczono przybliżone drogi
przepływu pradu elektrycznego
przez pole elektryczne i magnetyczne
28
takie, których wpływ na organizmy żywe jest niewielki i potrzeba dość dużych natężeń, aby wywołać
jakiekolwiek zmiany w tych organizmach. Tymczasem – jak zaprezentowano wcześniej – natężenia
pól wokół linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych są niewielkie. Pole elektryczne pod przewodami linii napowietrznej ma zwykle natężenie nie
przekraczające kilku kV/m, ale w miejscach (kilkadziesiąt i więcej metrów od linii), gdzie ludzie przebywają przez dłuższy czas – jest znacznie słabsze niż
1 kV/m. Pole magnetyczne pod przewodami linii
przesyłowej może osiągać wartości od kilkunastu do
kilkudziesięciu A/m, ale w miejscach długotrwałego
przebywania ludzi zwykle nie przekracza 0,1– 1 A/m.
Z takimi wartościami natężenia pola elektrycznego
i magnetycznego spotyka się każdy, kto mieszka czy
przebywa w pobliżu linii napowietrznej.
Pomimo dobrej znajomości poziomów pola
elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii i stacji
Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka
elektroenergetycznych odpowiedź na pytanie, czy
pola te mogą oddziaływać niekorzystnie na organizm człowieka oraz na nasze otoczenie, przede
wszystkim rośliny i zwierzęta, wcale nie jest prosta.
Wymaga przede wszystkim ustalenia, jak wiele czasu (dziennie, miesięcznie czy rocznie) ludzie przebywają w polach, które występują w sąsiedztwie linii
przesyłowej. Przeprowadzone dotychczas badania
wskazują bowiem, że przy analizowaniu efektów
biologicznych czy skutków zdrowotnych, istotne są
nie tylko wartości natężeń pól, lecz także czas ich
oddziaływania na człowieka. Nikt przecież stale nie
spędza czasu bezpośrednio pod przewodami linii
wysokiego napięcia, a i w odległości 20 – 30 metrów
od linii też przebywa się wyjątkowo rzadko.
Wiele prac poświęconych temu zagadnieniu
wskazuje, że rzeczywiste średnie czasy przebywania ludzi w polach elektrycznych o natężeniu ponad
1 kV/m są niewielkie i nie przekraczają kilkudziesięciu minut w ciągu roku. Oznacza to, że ludzie,
którzy mieszkają czy przebywają w pobliżu linii napowietrznej, narażeni są na działanie pól elektromagnetycznych w znacznie mniejszym stopniu, niż się
powszechnie sądzi.
Badania wpływu pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz na organizmy żywe,
w tym na organizm człowieka, prowadzone są od
wielu lat w różnych ośrodkach naukowych na świecie, także w Polsce. Posiadane informacje z badań
doświadczalnych, medycznych i epidemiologicznych pozwalają na coraz pełniejszą ocenę zagadnienia, choć bardzo wiele szczegółów wymaga
jeszcze wyjaśnienia. Nie ulega wątpliwości, że pola
elektryczne i magnetyczne 50 Hz mogą powodować
różne zmiany w organizmach żywych, ale do ich wywołania trzeba zadziałać na organizm bardzo silnym
polem, znacznie silniejszym od tego, z jakim można
się zetknąć przy liniach przesyłowych.
Skutki działania na organizmy żywe takich pól
poznano dość dobrze i wiadomo, że powodują
one powstawanie i przepływ w organizmie prądów
elektrycznych, których wielkość jest zależna od natężenia pola. Stwierdzono ponadto, że silne pola
Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka
29
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
magnetyczne mogą oddziaływać na komórki różnych narządów i powodować zmianę ich czynności.
Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że wspomniane
efekty można wywołać działaniem pól elektrycznych lub magnetycznych znacznie silniejszych niż te,
z którymi możemy zetknąć się w pobliżu linii przesyłowych.
Wielokrotnie wykonywano badania doświadczalne w polach elektrycznych i magnetycznych o najwyższych natężeniach, jakie spotyka się w otoczeniu
linii napowietrznych i nigdy nie udało się w takich
warunkach wywołać jakichkolwiek trwałych zmian
w organizmach żywych, nie mówiąc już o jakimkolwiek pogorszeniu stanu zdrowia ludzi, nawet w przypadku długotrwałego przebywania w polu elektromagnetycznym. Większość specjalistów z tego zakresu uważa zatem, że pola elektryczne i magnetyczne
o częstotliwości 50 Hz i natężeniach, które występują
w otoczeniu linii napowietrznych najwyższych napięć 220 – 400 kV oraz stacji elektroenergetycznych,
nie stanowią żadnego zagrożenia dla otoczenia i dla
ludności.
30
Nieco inny obraz wyłania się z badań epidemiologicznych wykonanych w latach 1979 – 2005.
W ciągu tego ćwierćwiecza przeprowadzono w różnych krajach (głównie w USA, Kanadzie, Niemczech,
Francji i krajach skandynawskich) prawie dwieście
oryginalnych badań, w których oceniano stan zdrowia i występowanie różnych chorób, w tym ryzyko
zachorowania na nowotwory u pracowników elektroenergetyki lub ludności mieszkającej w zasięgu
pól elektrycznych i magnetycznych 50 Hz. Wyniki
tych badań okazały się niejednoznaczne. Większość
z nich wskazała, że wieloletnia praca lub długotrwałe przebywanie (zamieszkiwanie) w zasięgu pól
magnetycznych nie powoduje mierzalnego obniżenia stanu zdrowia badanej grupy ludzi. Niektóre
spośród wspomnianych badań, przede wszystkim
te, w których grupą badaną były dzieci zamieszkałe
w sąsiedztwie linii napowietrznych wysokiego napięcia, ujawniły jednak niewielki wzrost ryzyka zachorowania na pewne rzadkie postacie nowotworów. Wspomniany niewielki wzrost ryzyka, lepiej lub
gorzej udokumentowany, stwierdzono w prawie
Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka
40% wykonanych badań, natomiast w pozostałych
analizach takiego zjawiska nie potwierdzono.
Na nieco większy odsetek wyników badań,
w których stwierdzono wzrost zachorowalności na
białaczkę, wskazują wnikliwe analizy szeregu badań
epidemiologicznych, które przeprowadzone zostały
w ramach międzynarodowych projektów, znanych
pod nazwami: SAGE Project, BioInitiative Project
oraz SCENIHR.
Mimo istniejących sprzeczności w poglądach na
temat ryzyka nowotworowego pól magnetycznych
50 Hz, większość wyników dotychczas wykonanych
badań epidemiologicznych wskazuje, że ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia u ludzi przebywających
w polach elektromagnetycznych o częstotliwości
50 Hz, wytwarzanych przez linie napowietrzne wysokiego napięcia, jest bardzo niewielkie. Sam fakt
dużych rozbieżności we wnioskach z przeprowadzonych badań wzbudził jednak silne emocje i stał się
podstawą publikacji wielu „sensacyjnych” artykułów
prasowych oraz umieszczenia na wielu stronach internetowych, często mało wiarygodnych lub wręcz
nieprawdziwych informacji.
Po dwudziestu pięciu latach badań i opublikowaniu wyników ponad 60 przekrojowych badań epidemiologicznych poświęconych zagadnieniom wpływu pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości
na zdrowie ludzi, wiedza z tej dziedziny poszerzyła
się znacząco. Nadal jednak sprawa zwiększonego
ryzyka zachorowań na niektóre rzadkie nowotwory, w warunkach długotrwałego przebywania dzieci
w polach magnetycznych o częstotliwości 50 Hz, nie
została wyjaśniona. Nie udało się bowiem udowodnić, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przebywaniem w polach elektromagnetycznych 50 Hz a zwiększonym ryzykiem zachorowania
na choroby nowotworowe.
Pogląd ten w pełni potwierdza opublikowana
w czerwcu 2007 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) obszerna monografia z serii Środowiskowe Kryteria Zdrowia (Environmental Health Criteria)
poświęcona problematyce oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi.
Na przestrzeni ostatnich lat nie uległo też zmianie stanowisko Międzynarodowej Agencji do Badań
nad Rakiem (IARC), która nadal kwalifikuje pola magnetyczne niskiej częstotliwości do grupy przypuszczalnych czynników nowotworowych (grupa 2B),
charakteryzujących się jednak bardzo ograniczonymi lub niepełnymi dowodami epidemiologicznymi
oraz słabymi dowodami z badań na zwierzętach.
W tej właśnie grupie (2B), obok pól magnetycznych
o częstotliwości 50/60 Hz i natężeniach zbliżonych
do tych występujących w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia, wymieniona jest także kawa oraz 230
innych czynników fizycznych i chemicznych.
Istotne różnice w wynikach badań epidemiologicznych powodują, że niektórzy specjaliści wyrażają przekonanie, iż w miejscach stałego przebywania
(zamieszkania) ludzi powinno się, w miarę możliwości, ograniczyć natężenie pola magnetycznego do
wartości około 0,35 A/m, gdyż dopiero powyżej tej
wartości istnieje niewielka i nie w pełni udowodniona możliwość wystąpienia ryzyka zachorowania na
niektóre nowotwory. Poglądy te nie znalazły jak dotąd odzwierciedlenia w przepisach obowiązujących
w wielu krajach. Nie znalazły też odbicia w propozycjach ujednoliconych normatywów dotyczących
ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych przygotowywanych przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz Parlament Europejski. Tylko
nieliczne kraje (Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Słowenia) zdecydowały się na wprowadzenie przepisów
lub zaleceń ograniczających wartość dopuszczalną natężenia pola magnetycznego do poziomów
znacznie niższych od 80 A/m. Ograniczenia te prawie zawsze dotyczą terenów, na których przewiduje
się długotrwałe przebywanie ludzi (tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny lokalizacji szkół, szpitali,
przedszkoli, domów opieki itp.), przede wszystkim
dzieci.
Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka
31
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Normy,
przepisy i zalecenia
Poziomy pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez linie i stacje
elektroenergetyczne podlegają ograniczeniom w miejscach przebywania i zamieszkania ludzi. Wartości dopuszczalne obu składowych pola elektromagnetycznego obowiązujące w Polsce są zbliżone do zaleceń wydanych przez Unię
Europejską oraz organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
32
Normy, przepisy i zalecenia
Normy, przepisy
i zalecenia
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Choć badania dotyczące zagadnień oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych
50 Hz o niewielkiej intensywności trwają od wielu
lat, nie udało się dotąd jednoznacznie ustalić, jaki
wpływ na organizm człowieka ma przebywanie
w obszarze ich oddziaływania. Uznając jednak za
dostatecznie przebadane efekty oddziaływania pól
o znacznych natężeniach, wiele krajów podjęło działania zmierzające do ograniczania przebywania ludzi w zasięgu silnych pól elektromagnetycznych. W
większości krajów wydano więc normy, przepisy lub
zalecenia, w których określono największe dopuszczalne wartości pól, w których można przebywać
bez obawy o swoje zdrowie.
Oznacza to, że za całkowicie bezpieczne dla
zdrowia ludzi uznaje się przebywanie w polach
o wartościach niższych niż dopuszczalne podane
w przepisach.
Normy, przepisy i zalecenia
Należy podkreślić, że w niektórych krajach (np.
Hiszpania), gdzie linii napowietrznych najwyższych
napięć jest wielokrotnie więcej niż w Polsce, nie
wprowadzono przepisów dotyczących ochrony
przed polami elektromagnetycznymi o częstotliwości sieciowej. Uznano bowiem, że pole elektromagnetyczne występujące wokół linii napowietrznych
nie powoduje szkodliwych efektów dla zdrowia
i życia ludzi. W krajach, w których takie przepisy obowiązują, przy ich opracowaniu opierano się przede
wszystkim na oszacowaniach i wynikach wielu badań doświadczalnych, w tym niekiedy długotrwałych i prowadzonych na bardzo dużych grupach
ludzi. Istotne różnice w wynikach tych badań spowodowały jednak, że przyjęte do stosowania przez
różne kraje przepisy nie są jednakowe. Wynika to
z faktu, iż przy ich ustalaniu kierowano się odmiennymi kryteriami oceny wpływu pola na organizm człowieka. Najczęściej za podstawę ustalania wartości
granicznych przyjmowano dość dobrze rozpoznane
efekty krótkotrwałego działania pól, w szczególności dobrze zbadane skutki przepływu
prądu elektrycznego o niewielkich wartościach przez organizm ludzki. Natomiast
przy ustalaniu poziomów dopuszczalnych
w krajach, gdzie przyjęte do stosowania lub
zalecane wartości dopuszczalne są znacznie
mniejsze niż 80 A/m, kierowano się zasadą,
że czynnik, co do którego istnieją przypuszczenia, iż może być szkodliwy (np. pole elektromagnetyczne), należy ograniczać na tyle,
na ile jest to możliwe, bez ponoszenia przy
tym nadmiernych kosztów.
W przypadku składowej elektrycznej
pola, wartości dopuszczalne przyjęte w przepisach różnych krajów są do siebie zbliżone.
33
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola elektrycznego (E) wg przepisów i zaleceń niektórych krajów oraz wg
zaleceń organizacji międzynarodowych
Kraj
Organizacja
międzynarodowa
Wartość
dopuszczalna
natężenia pola
elektrycznego E
[kV/m]
Uwagi
Zalecenia odnośnie stosowania wartości dopuszczalnej
5
Tzw. poziom odniesienia; dopuszczalny prąd rozładowania 0,5 mA
10
W miejscach dostępnych dla ludzi
7
Na skrzyżowaniu dróg
5
Na terenach zabudowy
Chorwacja
5
Przebywanie w polu do kilku godzin dziennie; wartość identyczna, jak zalecana przez ICNIRP
Czechy
5
Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych; wartość identyczna, jak zalecana przez ICNIRP
-
Brak przepisów; zalecane tzw. podejście ostrożnościowe, tj. ograniczanie budowy linii napowietrznych
blisko budynków mieszkalnych i odpowiednio – wznoszenia budynków mieszkalnych w sąsiedztwie linii
istniejących
Austria
Belgia
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
5
Tzw. poziom odniesienia; wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej
wg Recommendation 1991/519/EC
15
Wartość rekomendowana przy ekspozycji krótkotrwałej
5
Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej
5
Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach wytwarzanych przez nowe i przebudowywane obiekty
oraz instalacje systemu elektroenergetycznego pracujące w normalnych warunkach
Hiszpania
-
Brak przepisów dla pól o częstotliwości 50 Hz
Holandia
8
Zalecenie Rady ds. Zdrowia Holandii
10
Krótkotrwałe przebywanie w polu oraz niewielkie obszary terenów niezabudowanych
5
Na pozostałych terenach
10
W miejscach dostępnych dla ludzi
1
Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Niemcy
Polska
Portugalia
Słowenia
5
Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej; dopuszczalny prąd rozładowania 0,5 mA
10
W miejscach dostępnych dla ludzi
0,5
Na terenach szczególnej ochrony (miejsca lokalizacji budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, centrów
wypoczynku itp.)
Szwajcaria
5
W miejscach dostępnych dla ludzi
Szwecja
10
Zalecenia szwedzkich służb ochrony radiologicznej
10
Przebywanie do kilku godzin dziennie z wyjątkiem terenów zamieszkałych lub przeznaczonych pod
zabudowę
Węgry
5
Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych
Wielka Brytania
5
Tzw. poziom odniesienia; dopuszczalny prąd rozładowania 0,5 mA
Włochy
5
Tzw. limit ekspozycyjny
ICNIRP1)
5
Tzw. poziom odniesienia; przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych; dopuszczalny prąd
rozładowania 0,5 mA
Rekomendacja
dla krajów Unii
Europejskiej2)
5
Tzw. poziom odniesienia; wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej
wg Recommendation 1991/519/EC; dopuszczalny prąd rozładowania 0,5 mA
1)
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
2)
Council of the European Union
Przygotowano na podstawie opracowania EMF Exposure Standards Applicable in Europe and Elsewhere, Eurelectric, March, 2006 oraz innych źródeł
34
Normy, przepisy i zalecenia
Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola magnetycznego (H) wg przepisów i zaleceń niektórych krajów
oraz wg zaleceń organizacji międzynarodowych
Organizacja
międzynarodowa
Wartość
dopuszczalna
natężenia pola
magnetycznego H
[A/m]
Austria
80
Belgia
-
Chorwacja
80
Wartość identyczna z zalecaną przez ICNIRP
Czechy
80
Wartość identyczna z zalecaną przez ICNIRP
Dania
-
Estonia
80
Wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej wg Recommendation 1991/519/EC
Kraj
Uwagi
Zalecenia odnośnie stosowania wartości dopuszczalnej
Tzw. poziom odniesienia
Wartość dopuszczalna obowiązuje tylko dla składowej elektrycznej pola (E)
Brak przepisów; zalecane tzw. podejście ostrożnościowe, tj. ograniczanie budowy linii napowietrznych
blisko budynków mieszkalnych i odpowiednio – wznoszenia budynków mieszkalnych w sąsiedztwie linii
istniejących
80
Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej
400
Wartość rekomendowana przy ekspozycji krótkotrwałej
Francja
80
Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach wytwarzanych przez nowe i przebudowywane obiekty
oraz instalacje systemu elektroenergetycznego pracujące w normalnych warunkach
Hiszpania
-
Finlandia
Brak przepisów dla pól o częstotliwości 50 Hz
96
Zalecenie Rady ds. Zdrowia Holandii (wartość kontrolowana)
80
Zalecenie rządowe dla władz lokalnych i kompanii energetycznych
0,32
Wartość uśredniona w ciągu 1 roku; zalecenie rządowe dla władz lokalnych i kompanii energetycznych
w przypadku miejsc długotrwałego przebywania dzieci (mieszkania, szkoły); zalecenie dla nowych
linii napowietrznych oraz nowych budynków lokalizowanych w sąsiedztwie linii napowietrznych, pod
warunkiem, że jest możliwe do zrealizowania
80
Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach wytwarzanych przez obiekty oraz instalacje systemu
elektroenergetycznego (linie napowietrzne i kablowe, stacje elektroenergetyczne itp.)
160
J/w, lecz przy ekspozycji trwającej mniej niż 1,2 godz. na dobę
Polska
60
Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych
Portugalia
80
Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej
8
Na terenach szczególnej ochrony (miejsca lokalizacji budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, centrów
wypoczynku itp.)
80
Na pozostałych terenach
0,8
W przypadku budowy nowych linii napowietrznych poziom zalecany na terenach szczególnej ochrony
(miejsca lokalizacji budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, centrów wypoczynku itp.), jeśli jest możliwy do
osiągnięcia bez ponoszenia nadmiernych kosztów – tzw. „podejście ostrożnościowe”
80
Na pozostałych terenach
80
Zalecenia szwedzkich służb ochrony radiologicznej
Holandia
Niemcy
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
-
W przypadku budowy nowych linii zaleca się stosowanie tzw. „podejścia ostrożnościowego”, zmierzającego
do utrzymania naturalnych poziomów pola magnetycznego, pod warunkiem, że nie pociąga to
nadmiernych kosztów realizacji przedsięwzięcia
Węgry
80
Określane na wysokości 1,5 m npt
Wielka Brytania
80
Tzw. poziom odniesienia
80
Tzw. limit ekspozycyjny
8
Tzw. poziom uwagi; średnia dobowa w przypadku przebywania w polu wytwarzanym przez linie
napowietrzne co najmniej przez 4 godziny dziennie
Włochy
2,4
Tzw. cel jakościowy; średnia dobowa w przypadku przebywania w polu wytwarzanym przez
nowobudowane linie napowietrzne
ICNIRP1)
80
Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych
Rekomendacja
dla krajów Unii
Europejskiej2)
80
1)
Wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej wg Recommendation 1991/519/EC
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
2)
Council of the European Union
Przygotowano na podstawie opracowania EMF Exposure Standards Applicable in Europe and Elsewhere, Eurelectric, March, 2006 oraz innych źródeł
Normy, przepisy i zalecenia
35
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Ustalone zostały w taki sposób, by przebywanie
w polu elektrycznym nie było dla człowieka dokuczliwe oraz by przepływ prądu rozładowania, który może
popłynąć w przypadku dotknięcia dużych obiektów
przewodzących (np. samochodu czy kombajnu) znajdujących się w polu, nie był dla człowieka odczuciem
wyjątkowo nieprzyjemnym. W przepisach kilku krajów, w tym polskich, natężenie pola elektrycznego
o wartości nie przekraczającej 1 kV/m uważane jest
za całkowicie bezpieczne, nawet w przypadku długotrwałego w nim przebywania. Przepisy obowiązujące w innych krajach (np. Austria, Niemcy, Włochy)
za całkowicie bezpieczną przyjmują wartość natężenia pola elektrycznego na poziomie 5 kV/m.
Przy ustalaniu wartości dopuszczalnych pola
magnetycznego autorzy przepisów obowiązujących w wielu krajach przyjęli następującą zasadę –
działające na człowieka pole magnetyczne nie może
powodować powstawania w organizmie prądów
większych niż naturalne prądy płynące w ciele człowieka (np. prądy pobudzenia komórek nerwowych
czy mięśnia sercowego). Takie podejście sprawia, że
jako dopuszczalne, przyjmowane są poziomy natężeń rzędu 100 A/m, co zaprezentowano w stosownym zestawieniu.
Wprowadzając w niektórych krajach przepisy
i zalecenia, w których wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego jest znacznie mniejsza od
poziomu rekomendowanego przez ICNIRP (80 A/m),
kierowano się tzw. „podejściem ostrożnościowym”.
Przyjęto zatem, że jeżeli oddziaływanie pola magnetycznego na zdrowie ludzi może okazać się niekorzystne, szczególnie w przypadkach długotrwałego
przebywania dzieci w polu magnetycznym wytwarzanym przez linie napowietrzne wysokiego napięcia, to należy dążyć do ograniczania poziomów tych
pól, na tyle, na ile jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Przepisy ograniczające w pewnych przypadkach przebywanie w polu elektrycznym obowiązują
w Polsce od ponad dwudziestu lat. Znowelizowane kilka lat temu ukazały się w formie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 października
36
Normy, przepisy i zalecenia
2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. nr 192 poz.1883).
Przepisy te wprowadzają pojęcie dopuszczalnego poziomu poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego – elektrycznej (E) i magnetycznej
(H), jakie mogą wystąpić w miejscach dostępnych
dla ludzi. Dla pola elektrycznego o częstotliwości
50 Hz dopuszczalna wartość natężenia wynosi
10 kV/m. Przepisy stanowią ponadto, że na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
natężenie pola elektrycznego nie może przekraczać
wartości 1 kV/m. Przebywanie ludności w obszarach, w których natężenie pola elektrycznego nie
przekracza wartości 1 kV/m, nie podlega żadnym
ograniczeniom. Oznacza to, że:
nawet długotrwałe przebywanie w miejscach,
w których natężenie pola elektrycznego nie przekracza 1 kV/m, jest całkowicie bezpieczne dla
zdrowia,
w miejscach dostępnych dla ludzi, lecz nie
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
nie potrzeba ograniczać natężenia pola elektrycznego do wartości mniejszych niż 1 kV/m.
Również kwestie ograniczania w środowisku poziomów pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz
reguluje wspomniane już rozporządzenie ministra
środowiska.
Stanowi ono, że natężenie pola magnetycznego, jakie może występować w środowisku (w tym
również na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową) nie powinno przekraczać
60 A/m. Trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić,
że w otoczeniu wszystkich krajowych linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych natężenie pola
magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi
jest mniejsze od wspomnianej wartości dopuszczalnej (60 A/m).
Warto zwrócić uwagę, że obowiązujące w wielu krajach przepisy nakazujące zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych do wartości
dopuszczalnych lub wprowadzające ograniczenia
w czasie przebywania ludzi w zasięgu pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, powstały na
podstawie zaleceń formułowanych przez wyspecjalizowane instytucje międzynarodowe zajmujące się
zagadnieniami ochrony przed polami i promieniowaniem elektromagnetycznym. Wzorem dla przepisów wielu państw były zalecenia Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony przed Promieniowaniem
(IRPA), Międzynarodowej Komisji Ochrony przed
Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC). Od kilku lat organizacje te pracują
nad zaleceniami dotyczącymi dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,
które obowiązywać mają we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
Obowiązujące w Polsce przepisy nakazują sprawdzanie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku poprzez wykonanie pomiarów kontrolnych. Pomiary takie wykonywane są zawsze po wybudowaniu linii lub stacji
elektroenergetycznej, ale przed oddaniem obiektu
do użytkowania. Są one przeprowadzane przez wyspecjalizowane instytucje, dysponujące odpowiednią aparaturą oraz fachowym personelem.
obiekty te budowane są w oddaleniu od terenów
zabudowanych, co zazwyczaj zapewnia dotrzymanie obowiązujących wartości dopuszczalnych.
Podobnie jak w przypadku pól elektromagnetycznych, obowiązujące przepisy dotyczące ochrony
środowiska, nakładają na właściciela obiektu – linii
lub stacji elektroenergetycznej – obowiązek przeprowadzenia pomiarów kontrolnych hałasu przed
przekazaniem inwestycji do użytkowania.
Hałas
Ograniczeniu w środowisku podlega także hałas
wytwarzany zarówno przez linie, jak i stacje elektroenergetyczne. W zależności od rodzaju zabudowy
otaczającej linię bądź stację, wartości dopuszczalne
poziomów hałasu w środowisku, ustalone w krajowych przepisach, mieszczą się w przedziałach:
dla linii elektroenergetycznych: od 40 dB(A)
w porze nocnej do 50 dB(A) w dzień;
dla stacji elektroenergetycznych: od 40 dB(A)
w porze nocnej do 55 dB(A) w dzień.
Wieloletnia praktyka pomiarowa wskazuje, że
dopuszczalne poziomy hałasu w otoczeniu linii najwyższych napięć nie są przekraczane, natomiast
hałas wytwarzany przez urządzenia zainstalowane
na stacjach elektroenergetycznych powoduje, że
Normy, przepisy i zalecenia
37
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Ochrona srodowiska
oraz interesów ludnosci
w czasie budowy
i eksploatacji linii i stacji
elektroenergetycznych
Zarówno budowa, jak i eksploatacja obiektów elektroenergetycznych wymaga
przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Ważną rolę mają tu do spełnienia projektanci linii i stacji elektroenergetycznych. Rozwiązania przez nich zaproponowane są analizowane i wielokrotnie sprawdzane w trakcie tzw. procedury lokalizacyjnej.
38
Ochrona srodowiska oraz interesów ludnosci w czasie budowy i eksploatacji
linii i stacji elektroenergetycznych
Ochrona srodowiska
oraz interesów ludnosci
w czasie budowy
i eksploatacji linii i stacji
elektroenergetycznych
Pierwszym i szczególnie skomplikowanym etapem projektowania linii przesyłowej jest wybór jej
trasy. Linia napowietrzna z uwagi na swoją wymaganą długość – często przekraczającą kilkadziesiąt
kilometrów – przecinać musi tereny o różnym przeznaczeniu i odmiennych walorach krajobrazowych.
Prowadzenie linii przesyłowych w taki sposób, aby
najkrótszą drogą łączyły określone miejsca, często
mogłoby powodować przecinanie terenów o szczególnych walorach przyrodniczych. Taka lokalizacja
mogłaby również zakłócać użytkowanie terenów
eksploatowanych zarówno gospodarczo, jak i rekreacyjnie. Projektant musi uwzględniać nie tylko naruszenia stanu środowiska powodowane samą obecnością obiektu, ale – co często jest bardziej istotne –
także powstające podczas jego budowy. W każdym
przypadku właściwa decyzja dotycząca wyboru trasy linii jest kompromisem pomiędzy koniecznością
zachowania często unikalnych walorów środowiska
a możliwościami technicznymi i finansowymi. Wynikiem takich właśnie kompromisów jest fakt, że
np. linie elektroenergetyczne są o około 30% dłuższe niż wynikałoby to z położenia łączonych miejsc
i ukształtowania terenu.
Fakt, że linie napowietrzne prowadzić trzeba
wiele kilometrów, stanowi oczywistą uciążliwość
dla środowiska i powoduje występowanie szeregu problemów z wyborem trasy linii. Problemy
z lokalizacją linii napowietrznych pojawiają się między innymi wtedy, gdy trzeba je przeprowadzić
przez tereny zalesione, intensywnie eksploatowane
rolniczo, gęsto zamieszkałe lub o wyjątkowej wartości przyrodniczej. Koniecznością staje się wtedy
wyłączenie określonego obszaru z użytkowania,
a niekiedy występują tylko ograniczenia w możliwości jego zagospodarowania. W przypadku gruntów
rolnych, po zakończeniu budowy praktycznie odzyskuje się cały teren, poza miejscami posadowienia
słupów.
Prowadzenie linii przez tereny leśne wiąże się
z koniecznością wykonania przecinki wzdłuż trasy
linii, chociaż w uzasadnionych przypadkach stosowane są rozwiązania wymagające jedynie wycinki niewielu drzew pod słupy (tzw. linie nadleśne).
Odcinki linii nadleśnych buduje się ze względu na
konieczność zachowania szczególnie cennych kompleksów leśnych, najczęściej wchodzących w skład
Oznaczenia przeszkodowe linii
widoczne w nocy
widoczne w dzień
Ochrona srodowiska oraz interesów ludnosci w czasie budowy i eksploatacji
linii i stacji elektroenergetycznych
39
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Jedna dwutorowa linia
o napięciu 400 kV
jest w stanie przesłać tyle energii co:
4 jednotorowe linie 220 kV
albo
15 jednotorowych linii 110 kV.
ok. 70 m
ok. 200 m
Budując linie o wyższym napięciu w układzie
dwutorowym zamiast jednotorowego
zmniejsza się:
- uciążliwość linii dla środowiska,
- obszar zajmowany przez linię,
- materiałochłonność linii.
ok. 450 m
obszarów podlegających ochronie przyrodniczej.
W niektórych sytuacjach korzystnym rozwiązaniem
pod względem ochrony środowiska wydaje się budowa linii napowietrznych wielotorowych, kilkunapięciowych, zastępujących kilka linii biegnących
równolegle. Obecnie analizowana jest możliwość
zastąpienia niektórych mocno wyeksploatowanych
linii napowietrznych 220 kV liniami czterotorowymi,
dwunapięciowymi (400 kV + 220 kV). Niewątpliwie
zaletą takiego rozwiązania jest to, że można wykorzystać w całości trasy istniejących linii 220 kV, które wpisały się już w okoliczny krajobraz. Warto też
zwrócić uwagę, że dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu na słupie przewodów takiej linii, możliwe jest
zmniejszenie – w stosunku do rozwiązań tradycyjnych (poprzednich) – terenu pod linią, na którym
natężenie pola elektrycznego przekracza wartość
1 kV/m.
Coraz częściej też do budowy linii napowietrznych najwyższych napięć na terenach silnie zurbanizowanych wykorzystuje się słupy rurowe, zamiast
konstrukcji kratowych. Chociaż jest to rozwiązanie
droższe, to zdaniem wielu specjalistów słupy tego
40
rodzaju lepiej wpisują się w krajobraz, a ponadto
ich posadowienie wymaga fundamentów, które zajmują w terenie znacznie mniej miejsca niż fundamenty słupów kratowych.
Już na wstępnym etapie prac, kiedy analizowane
są różne warianty przebiegu trasy linii, projektant
Jedna linia
czterotorowa dwunapięciowa
jest w stanie przesłać tyle energii
co jedna linia dwutorowa 400 kV
i jedna linia dwutorowa 220 kV.
ok. 56 m
Stosując linię wielotorową
dwunapięciową, zmniejsza się:
- uciążliwość linii dla środowiska,
- obszar zajmowany przez linię (ponad dwukrotnie),
- materiałochłonność linii.
ok. 120 m
Ochrona srodowiska oraz interesów ludnosci w czasie budowy i eksploatacji
linii i stacji elektroenergetycznych
tant stara się przewidzieć wszelkie
Dla typowej,
potencjalne sytuacje konfliktowe. dwutorowej linii 400 kV
Powstają one najczęściej wtedy, gdy – pas wycinki leśnej
ze względu na brak innych możliwo- o szerokości 24 m
ści, przewiduje się przeprowadzanie
linii w pobliżu obszarów zabudowanych. Warto jednak pamiętać, że
zmiana trasy linii napowietrznej oraz
odsuwanie obiektów emitujących
hałas i pola elektromagnetyczne, to
zabiegi niezwykle kosztowne. Cenę
za to płacą wszyscy odbiorcy energii
elektrycznej, gdyż koszt wszystkich
inwestycji elektroenergetycznych
wliczony jest w cenę kilowatogodziny energii elektrycznej.
Problemy z lokalizacją w terenie
stacji elektroenergetycznych są całkiem odmienne.
Z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia stacje elektroenergetyczne należy lokalizować
w pobliżu wytwórców (elektrowni), a także możliwie
blisko skupisk odbiorców energii, czyli w miejscach
najbardziej zurbanizowanych, o największej gęstości zamieszkania. Stoi to jednak
Dla linii nadleśnej
w oczywistej sprzeczności z wy– wycinka
mogami ekologii, sugerującymi
technologiczna
o pow. ok. 10 m2
odsuwanie tego rodzaju obiektów
od miejsc zamieszkałych.
O ochronie środowiska przed oddziaływaniem czynników wytwarzanych przez budowany obiekt
oraz unikaniu konfliktów wynikłych
z jego lokalizacji, myśli się na długo
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Powstawanie obiektów
elektroenergetycznych
poprzedzone jest skomplikowaną procedurą lokalizacyjną, której przebieg
regulują ogólnie obowiązujące
przepisy zawarte w ustawach:
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Prawo ochrony środowiska oraz O udostępnianiu in-
Ochrona srodowiska oraz interesów ludnosci w czasie budowy i eksploatacji
linii i stacji elektroenergetycznych
folder_linie_aktual.indd 1
Linia tradycyjna
Linia nadleśna
41
2009-09-21 12:34:34
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wśród nich, podstawowe znaczenie mają zapisy dotyczące obowiązków
inwestora w zakresie ograniczania w środowisku
poziomów czynników fizycznych wytwarzanych
przez planowaną inwestycję.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, podstawowym aktem prawnym, regulującym techniczną, organizacyjną i formalną stronę procesu budowlanego, jest ustawa Prawo budowlane. Szczególne traktowanie zagadnień ochrony środowiska
w działalności inwestycyjnej zapewniają przede
wszystkim ustalenia zawarte w ustawach Prawo
ochrony środowiska, O udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz O ochronie przyrody. Przepisy o ochronie środowiska wyliczają obiekty, które
należy traktować ze szczególną uwagą. Należą do
nich między innymi linie i stacje elektroenerge-
42
folder_linie_aktual.indd 2
tyczne najwyższych napięć. Procedura lokalizacyjna tego typu inwestycji jest często bardzo złożona,
a największe problemy wiążą się zazwyczaj z zaakceptowaniem proponowanej przez projektanta trasy linii.
Na ogół ostateczna trasa linii jest wynikiem wielostronnych analiz możliwych wariantów jej przebiegu.
Proponowana trasa linii przesyłowej podlega skomplikowanemu procesowi uzgadniania. Szczególnym
wymogiem w tym względzie jest jej zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego danego rejonu (gminy).
Proces wprowadzania inwestycji elektroenergetycznej, w szczególności linii napowietrznej wysokiego
napięcia, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma charakter wieloetapowy, ze
względu na konieczność dokonania licznych uzgodnień, przede wszystkim z przedstawicielami społeczności lokalnych. W konsekwencji, ten zazwyczaj
długotrwały proces prowadzi do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przez właściwy organ samorządowy. Takie działanie
pozwala przedstawicielom społeczności lokalnej
nie tylko na dokładne zapoznanie się z planowaną
inwestycją, lecz także daje możliwość wpływania na
decyzje dotyczące jej realizacji.
W procesie inwestycyjnym, począwszy od fazy
uzgadniania lokalizacji obiektu, a skończywszy na
etapie jego eksploatacji, szczególną rolę odgrywają
tzw. raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych. Stanowią one, zgodnie
z wymaganiami obowiązujących przepisów, podstawowy element procedury oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko (tzw. procedura OOŚ). Ekspertyzy te opracowywane są dla inwestycji - które
zgodnie z ustaleniami stosownego rozporządzenia
- zaliczone zostały do tzw. przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Formalne
zakwalifikowanie inwestycji do tej właśnie grupy
przedsięwzięć zmusza inwestora do przyjęcia takich
rozwiązań technicznych, dzięki którym obiekt po
wybudowaniu nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla środowiska. Ponadto powoduje, że zarówno faza projektowa, jak i etap budowy znajduje się
Ochrona srodowiska oraz interesów ludnosci w czasie budowy i eksploatacji
linii i stacji elektroenergetycznych
2009-09-21 12:34:39
pod szczególnym nadzorem odpowiednich urzędów oraz społeczności lokalnych (procedura OOŚ).
W przypadku obiektów elektroenergetycznych opisane procedury oraz obowiązek sporządzania raportów OOŚ dotyczą linii i stacji elektroenergetycznych
o napięciach znamionowych 220 i 400 kV.
Raport oddziaływania na środowisko, opracowywany przez niezależnych rzeczoznawców, wykonywany jest dla każdej inwestycji zaliczonej do grupy
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. Jest on podstawowym dokumentem
analizowanym przed wydaniem tzw. decyzji środowiskowej (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), koniecznej do ubiegania się o pozwolenie na
budowę. W uzasadnionych przypadkach, dla obiektów istniejących, sporządzane są podobne ekspertyzy, nazywane przeglądami ekologicznymi.
Sporządzając raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia inwestycyjnego, niezależni fachow-
cy mają obowiązek sprawdzić, czy inwestor:
wybrał wariant, w którym dostatecznie uwzględniono problematykę ochrony środowiska, w tym
także kwestię wpływu planowanego przedsięwzięcia na obszary szczególnej ochrony przyrodniczej (Natura 2000),
zapewnił należyty poziom techniczny projektowanych urządzeń i obiektów,
zadbał o zminimalizowanie uciążliwości obiektu
dla okolicznych mieszkańców,
nie dopuścił do przekroczenia ustalonych przepisami wskaźników związanych z bezpieczeństwem ludzi i środowiska.
Specyfika obiektów elektroenergetycznych sprawia,
że zasadnicze znaczenie w kwestiach związanych
z ochroną środowiska ma etap przygotowania inwestycji. Poprawnie przeprowadzona faza projektowania, zweryfikowana rzetelnymi raportami oddziaływania na środowisko oraz prawidłowy proces
Ochrona srodowiska oraz interesów ludnosci w czasie budowy i eksploatacji
linii i stacji elektroenergetycznych
folder_linie_aktual.indd 3
43
2009-09-21 12:34:44
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
realizacji inwestycji zapewniają, że obiekt w czasie
budowy oraz późniejszej eksploatacji nie będzie
uciążliwy dla środowiska.
Praktyczne ograniczenie swobody użytkowania
terenu wokół linii i stacji elektroenergetycznych
najwyższych napięć polega przede wszystkim na
zakazie lokalizacji w ich bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych. Budynków takich - zgodnie
z obowiązującymi przepisami - nie wolno bowiem
lokalizować na terenach, na których natężenie pola
elektrycznego mogłoby przekroczyć 1 kV/m, a hałas
– w zależności od rodzaju terenu - poziomu 40 lub
45 dB w porze nocnej. Ograniczenia te nie stanowią problemu, gdyż prawidłowo sporządzony projekt oraz uzgodniona lokalizacja inwestycji, zgodna
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uwzględniają interesy społeczności lokalnych. Istnieją jednak sytuacje, gdy powstanie linii
zmniejsza atrakcyjność terenu jako działki budowlanej czy rekreacyjnej. Są to zawsze przypadki wymagające indywidualnego potraktowania.
Ważnym etapem w procesie przygotowania inwestycji jest pozyskanie przez inwestora prawa do terenu na cele budowlane. Oznacza to konieczność
uzyskania zgody właścicieli nieruchomości położonych na trasie projektowanej linii na jej przeprowadzenie oraz zgody na posadowienie słupów.
W praktyce sprowadza się to do ustanowienia tzw.
służebności gruntowej lub przesyłu, czyli notarialnie
potwierdzonej zgody właścicieli gruntów na prowadzenie prac budowlanych i eksploatacyjnych w „pasie technologicznym” linii. Ustanowienie służebności gruntowej wiąże się z pewnymi ograniczeniami
w zagospodarowaniu „pasa technologicznego”,
dlatego właśnie umowa o ustanowienie takiej służebności zawierana jest za odpowiednim odszkodowaniem. Przy szacowaniu tych odszkodowań
uwzględnia się nie tylko kwalifikację terenu (teren
rolniczy, budowlany itp.) lecz także, w przypadku gruntów rolnych, klasę gruntu, rodzaj upraw,
średnią wysokość plonów w regionie oraz średnie
ceny skupu. Za zajęcie gruntu przez słup najczęściej wypłaca się ryczałtowe jednorazowe odszko-
44
folder_linie_aktual.indd 4
Ochrona srodowiska oraz interesów ludnosci w czasie budowy i eksploatacji
linii i stacji elektroenergetycznych
2009-09-21 12:34:51
dowanie. Odrębne odszkodowanie przysługuje
właścicielowi gruntów za wszystkie zniszczenia
i straty, przede wszystkim w uprawach polowych, jakie powstaną w trakcie budowy linii lub w okresie jej
eksploatacji, przy czym wyceną strat oraz szacowaniem odszkodowań zajmują się uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi, którzy zazwyczaj wskazywani są
przez urzędy gminne.
Warto też podkreślić, że pomimo zawarcia umowy
o ustanowienie służebności gruntowej, nie zmienia
się właściciel „pasa technologicznego” - w dalszym
ciągu pozostaje nim właściciel nieruchomości, nad
którą przebiega linia. Może on zagospodarować
ten obszar terenu w taki sam sposób, jak korzystał
z niego dotychczas, przestrzegając jednak ograniczeń sprecyzowanych w umowie o udzielenie służebności gruntowej. Poza „pasem technologicznym”
sposób zagospodarowania terenu przez jego właściciela może być dowolny, w szczególności może on
bez obaw lokalizować budynki mieszkalne oraz inne
obiekty kubaturowe.
Jeżeli okaże się, co zdarza się wyłącznie sporadycznie, że linia jest przyczyną zakłóceń w odbiorze programu radiowego czy telewizyjnego, właściciel linii
zobowiązany jest, na swój koszt, wykonać instalację
antenową, która zapewni poprawny, niezakłócony
odbiór.
,
W przypadku, gdy na terenach zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących ze stacją elektroenergetyczną
zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku, stosuje się szereg środków zaradczych np. teren stacji zostaje otoczony krzewami
lub drzewami tłumiącymi hałas, a w szczególnych
przypadkach stawia się ekrany dźwiękochłonne
wokół źródeł hałasu.
Warto pamiętać, że większość problemów związanych z oddziaływaniem tego rodzaju obiektów elektroenergetycznych na środowisko jest już dostrzegana na etapie projektowania. W rezultacie analiz tych
problemów nowoprojektowana stacja wyposażana
jest w systemy obniżające lub eliminujące jej uciążliwość dla ludzi i środowiska.
Schemat działań zmierzających do uruchomienia
linii lub stacji elektroenergetycznej
Wprowadzenie linii (trasy) lub stacji do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gmin lub uzyskanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa)
Postępowanie z udziałem społeczeństwa w sprawie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (postępowanie
OOŚ), zmierzające do wydania decyzji środowiskowej
Wydanie przez właściwy organ decyzji środowiskowej, która
może zawierać wymaganie sporządzenia drugiego raportu
OOŚ, uszczegółowionego danymi z projektu budowlanego
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
wraz z zaświadczeniem o dysponowaniu nieruchomościami na
cele budowlane, a w uzasadnionych przypadkach złożenie
drugiego raportu OOŚ
Wydanie przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na
budowę
Faza budowy linii lub stacji (okres realizacji inwestycji)
Przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń
Wydanie przez właściwy organ pozwolenia na użytkowanie
linii lub stacji
Ochrona srodowiska oraz interesów ludnosci w czasie budowy i eksploatacji
linii i stacji elektroenergetycznych
folder_linie_aktual.indd 5
45
2009-09-21 12:34:54
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Przebywanie w otoczeniu
linii i stacji
elektroenergetycznych
Ludzie, przebywający w otoczeniu linii czy stacji elektroenergetycznej boją się
pola elektromagnetycznego, porażenia prądem czy piorunem. Obawy takie nie
są jednak uzasadnione.
46
Przebywanie w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych
Przebywanie w otoczeniu
linii i stacji
elektroenergetycznych
Prawidłowo zaprojektowana i wybudowana linia
napowietrzna nie ogranicza możliwości przebywania pod nią, prowadzenia różnego rodzaju prac i lokalizacji małych obiektów. Jedynym ograniczeniem
jest – wynikający z postanowień obowiązujących
przepisów – zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych na terenach położonych w sąsiedztwie linii, na
których natężenie pola elektrycznego przekracza
1 kV/m. Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej
poza tym obszarem nie podlega żadnym ograniczeniom, a pole elektryczne, które tam występuje
– zawsze mniejsze od 1 kV/m – jest skutecznie tłumione przez ściany i dach budynku. W rezultacie,
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych nawet
w niewielkiej odległości od linii napowietrznej wysokiego napięcia, pole elektryczne jest tak słabe, że
Przebywanie w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych
47
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Należy pamiętać o ekranujących
właściwościach drzew i krzewów
trudno jest je zmierzyć powszechnie używanymi do
tego celu miernikami.
Nieuzasadnione są też wyrażane niekiedy obawy
o nadmierne narażenie na działanie pola elektromagnetycznego osób prowadzących prace polowe
pod liniami napowietrznymi lub w ich sąsiedztwie.
Należy podkreślić, że w żadnym miejscu pod linią
nie mogą być przekroczone ustalone w przepisach
wartości dopuszczalne poszczególnych składowych
pola elektromagnetycznego. Oznacza to, że wykonujący prace polowe, także z wykorzystaniem różnego rodzaju maszyn rolniczych, nie mogą znaleźć
się w obszarze, w którym natężenie pola elektrycznego przekracza 10 kV/m, a pola magnetycznego –
– 60 A/m. Przeprowadzone badania wskazują ponadto, że uśrednione (dobowe, tygodniowe, rocz-
48
ne) poziomy pola, w którym przebywa wykonujący
prace polowe, przede wszystkim na skutek ciągłego
przemieszczania się maszyn rolniczych w stosunku
do linii, są bardzo niewielkie – wielokrotnie mniejsze
niż wartości dopuszczalne.
Odległość pomiędzy dowolnym przewodem linii
a ziemią w każdym miejscu, niezależnie od temperatury otoczenia i obciążenia linii, jest na tyle duża iż
zapewnia bezpieczną pracę pod linią. Pod przewodami linii, a także wewnątrz tzw. „pasa technologicznego” linii, można zatem, bez żadnych obaw, wypasać zwierzęta, pracować z użyciem wielkogabarytowego sprzętu rolniczego (kombajny, duże ciągniki),
a także eksploatować instalacje nawadniające czy
ogrodzenia elektryczne (pastuchy) itp. Wymagana
jest jedynie elementarna ostrożność: zapobieganie
Przebywanie w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych
zderzeniom ze słupami, unikanie uszkodzenia ich
fundamentów przez zbyt bliskie prowadzenie orki,
rozważne użytkowanie dźwigów i innych urządzeń
z wysięgnikami oraz taki dobór strumienia wody
z urządzeń zraszających, by nie zbliżył się on nadmiernie do przewodów linii. Wszystkie te działania
całkowicie chronią przed wypadkiem porażenia
elektrycznego, przede wszystkim te osoby, które
wykonywać muszą różnego typu prace polowe zarówno pod linią, jak i w jej sąsiedztwie.
Aby uniknąć nieprzyjemnego uczucia występującego przy dotykaniu obiektów metalowych znajdujących się pod linią lub w jej bezpośrednim są-
siedztwie, należy je wyposażyć w elementy uziemiające. W przypadku pojazdów mogą to być wleczone
łańcuchy lub pasy gumy przewodzącej. Unikanie
prowadzenia długich odcinków przewodów pastucha elektrycznego równolegle do linii to z kolei
skuteczny sposób na zapewnienie w pełni bezpiecznego użytkowania tego urządzenia, często wykorzystywanego w hodowli zwierząt. Trzeba jednak wiedzieć, że ładunek zgromadzony nawet na maszynie
wielkości kombajnu czy powstający w przewodach
pastucha elektrycznego nie jest w stanie zagrozić
zdrowiu, a tym bardziej życiu.
Pole elektryczne
na zewnątrz –
– do 1 kV/m
Przebywanie w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych
49
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
Nowoczesna linia wysokiego napięcia wyposażona jest w przewody odgromowe, dzięki którym jest
ona chroniona przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych
umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje też, że przed wyładowaniami atmosferycznymi
chroniony jest także obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej. Zatem przebywanie w czasie burzy pod przewodami
linii, ale niezbyt blisko słupa, zdecydowanie zmniejsza możliwość uderzenia pioruna.
Podobnie jak w przypadku linii napowietrznych,
przebywanie ludzi w najbliższym otoczeniu stacji
elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne.
Poza zwiększonym poziomem hałasu, którego źródłem są przede wszystkim transformatory oraz układy ich chłodzenia, na terenie otaczającym stacje nie
stwierdza się pola elektrycznego i magnetycznego
o wartościach przekraczających poziomy dopuszczalne. W konsekwencji, jak wskazują liczne przykłady, grunty otaczające stacje elektroenergetyczne są
obecnie w intensywnej eksploatacji rolniczej.
50
Strefa o minimalnym zagrożeniu
uderzeniem pioruna
Przebywanie w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych
Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie
PSE Operator S.A.
W jego przygotowaniu wzięli udział specjaliści
z różnych dziedzin nauki i techniki, w tym:
PSE Operator S.A. jest jednoosobową spółką
Skarbu Państwa, która od 2004 r. pełni funkcję
krajowego Operatora Systemu Przesyłowego
(OSP).
Zadaniem Operatora Systemu Przesyłowego jest przesyłanie energii elektrycznej
o odpowiedniej jakości do odbiorców w całym
kraju, a także udostępnianie zdolności przesyłowych w wymianie zagranicznej.
Spółka PSE Operator S.A. jest odpowiedzialna
za bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego
systemu przesyłowego, m.in. poprzez odpowiedzialną konserwację, remonty oraz rozbudowę
sieci przesyłowej przy należytym poszanowaniu
środowiska naturalnego.
Spółka PSE Operator S.A., jako właściciel stacji i linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, prowadzi w sposób efektywny ruch sieciowy w systemie przesyłowym przy zachowaniu
wymaganej niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej oraz koordynuje pracę
części sieci 110 kV we współpracy z Operatorami
Systemów Dystrybucyjnych (OSD).
Polski system przesyłowy kierowany przez
PSE Operator S.A. jest częścią systemu UCTE
(Unii d.s. Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej), który zapewnia bezpieczną i niezawodną
dostawę energii elektrycznej przeszło 450 milionom obywateli krajów europejskich.
prof. dr hab. Jerzy Duszyński – biochemia
mgr Jadwiga Dylawerska – ochrona środowiska
dr inż. Marek Jaworski – elektroenergetyka
mgr Ryszard Kowalczyk – zagospodarowanie przestrzenne
prof. dr hab. med. Stanisław Szmigielski – epidemiologia
prof. dr hab. inż. Zdzisław Teresiak – elektroenergetyka
dr inż. Andrzej Tyszecki – ochrona środowiska
Koncepcja całości opracowania:
dr inż. Marek Szuba
Grzegorz Kaczmarek
Przygotowanie rysunków i ilustracji:
Marek Jaworski
Grzegorz Kaczmarek
Marek Szuba
Zdjęcia:
Archiwum PSE Operator S.A.
Marek Jaworski
Marek Szuba
Grzegorz Kaczmarek
Wykonawca:
Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK
51
Linie i stacje elektroenergetyczne
w srodowisku czlowieka
52
Download